Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sahibı: Cumhuriyet Malbaaulık ve Gazetecilik Turk Anonim Şirketi adına Nadir Na4t 0 Genel Vayın Mudurü: Hasan CemML Muessne Mıidûrü: Eminc l?»lltta. Va2i İşlcri Müdürü: Okay GoiKnsin. 0 Haber Merkezi Mudtıru: Yalçıa llt}Vf, Sâyfa Düzeni Yönelmenı: Ali Acw 0 TemsUciter ANKARA AtaKt Tin. IZMIR: HikiKt Çfliakıya. ADANA: Çclin Yigcnotlu U Polr.ka CAJ l u l n t K . Dij Habtrl;, Istanbul Haberieri KraaJ Kjtcvfc. E£ıt>-n DtfJ Yiazılar Kffva Çalçfcftı. Araj-ırma Isier fcrtt Erfctfl 0 Mur.^fN:: Bvirıt Hııt* Ak»«l f Idarr HMr>» Gafrr Lrgııa lUlcı, Ekonomı C>«fia TgrUa. li SendıU Şakaa famci. Kulmr Cttol L«tr. Vun Habcrieri: Ncctfci Dpfn. 5r*>r Danjsroa Alpa), DturUmf- AMaNab YMKI 0 Keordmaıof A Bulçe-PLantMiu: SOfi Omaabcfcvth 0 RekUm: .VK Tanm # Ek Yavı letme Ö«4rf ÇHft £ Bılgı-lîlem >ıil I n l £ Per Maiı vıniar ti.ıı. *',.™/ı/ Başkajr Nsdir •».* OfcU? Afth*. Yılçu fc?w, HnM < n ı l . Hıkmtt Çeıiaka». Okj. Aü Sâw«. Aharı Taa Azro/ı .f >3»0n. Cumhunyct Malbaacılık ve Cazctecilık T.A.Ş. Turkocajı Cad- 39/*l Ccfaloiiu »1U lil Pk 2* • İMnbııl W 512 0! 05 (20 h»l>. Tck* ZlHıb, Fax: (1) ! » 60 ' 2 0 Bvmlar Ankan: Zı>a Gokatp B}v Inkılap S. Nc: 19 4. T«l: 133 ! I 41-47. Teteı: 4234i, F«x: (4) 133 0? 65 0 !™ir H Zıya Blv. 1352 S. 2/3. Trt 13 12 30, Tdcx: Î2Î59. F o : (5I> 19 53 «0 Inöng CaH. 119 S. No I Ku 1. TH: 19 37 !2 14 h»!>. T*x: 62155. Fax: ("I) 19 25 78 TAKVİM: 6 MART 199] İmsak: 5.00 Güneş: 6.24 ÖğJe: 12.20 Ikindi: 15.31 Akşam: 18.06 Yatsı: 19.25 İNSA.NLAR] GİY DİRE.N İKİLİ— Tiraney-Fowler ikilisı sadece odaiann içini değil, odadaki insanlan da dekore ediyor. Bu çiftin imzasını taşıyan koltuk ve perde desenlerine uygun kravatlar, gömlekler ragbet göriıyor. Siyah beyaza çağrıDış Haberler Servisi — îngiJtere'de yeni parlayan bir moda ikilisi var: 'Timney and Fowler'. KraJiyet Sanat Akademisi Tekstil Bölümii'nden mezun olan bu kan kocanın asıl uğraşı ev dekorasyonunda kullanılan tekstil ürünleri: Perdeler, koltuk, kanep>e kumaşları, masa örtüleri ve her türden ev kumaşı. Ancak bu ikili yalnızca odalarm içini değil, odanın içindeki insanlan da 'dekore' etmeye çalışıyor. Koltuk ve perde desenlerine uygun kıyafetler, gömlekler, hatta kravatlar, Frankfurter AUgemeine gazetesinin magazin ekinde yer alan habere göre, Sue Timney ve Graham Fowler'in imzasını taşıyınca kapış kapış satılıyor. Üstelik yalnızca tngiltere'de değil. Çünkü bu yeni ikilinin esas pazarlan ABD ve Japonya. Ozellikle Amerika'da zengin ve şatafatlı ev dekorasyonu baslı başına zengin yelpazeli bir sanayi dalı. Japonya ise iki genç Ingiliz modacısının temel kültürlerini aldıkları ülke. Tam bir siyah-beyaz tutkunu olan Timney-Fowler ikilisi Japonya'da klasik biçimlerin sadeliğini ve siyah beyazın değişken biçimlerdeki çeşitlilığini âdeta yeniden keşfediyorlar. Ancak Ingiltere'ye döndükleri zaman, yalnızca siyah-beyazla yetinmenin 21. yüzyıla koşan dünyada yetersiz kalacağını fark edip ABD ve Japonya'ya sattıklan ürünlerin üzerine 'Avrupa kültürü'nü satan desenler yerleştirmeye başlıyorlar. Antik çağdan, Aristo'dan, Bakhüsler'den, Atina'dan esinlenen bu desenlerde bazen Havva da boy gösteriyor. Ya da Afrodit bir kez daha köpükierden doğuyor. Goethe'nin renk öğretisine göre bir 'renk yoksullugunıT yansıtan beyaz ve bir 'ışık yoksunluğunu' yansıtan siyah, İngiliz modacıların elinde soylu bir zenginliğe dönüştürülüyor. Bu markayı tasıyan 'dekoratif eşyaların' çok pahaiı oiduğunu söylemeye samnz gerek yok. Yine de Timney-Fowler ikilisi yalnızca siyah-beyaza bağlı kalmanın kendilerini sınırlayacağı endişesi taşıyorlar. Sovyetler'e göz tıırları Bugün dünyada 1 milyara yakm göz hastası var. Gözleriyle ilgili sorunları olanlar, ABD, Ingiltere ve bu konunun merkezi kabul edilen Sovyetler Birliği'ne giderek dertlerine şifa anyor. MEHMET SARAÇ 1828'de ilk kez Hollanda'da yapılan, insanlarda 1935-55 yıl- larında uygulanmış ve 1980'Ii yıllardan sonra Sovyetler Bir- liği'ndeki doktorlar öncülü- ğünde yaygınlaşmaya başlayan 'miyopinin (uzağı görememe) cerrahi girişimine'' Türkiye'- den de ilgi var. Ülkemizden Sovyetler'e yapılan sağlık tur- lan, ozellikle göz hastalıklann- da her geçen gün artış kayde- diyor. Bugün dünyada 1 milyara yakın göz hastası var ve bun- îardan 35 milyonu hayatlarını gönnez olarak sürdürüyor. Ay- nca göz hastalıklan içinde 800 milyonla miyop birinci sırada. Gözleriyle ilgili sorunları olan- lar ABD, Ingiltere ve bu konu- nun merkezi kabul edilen Sov- yetler Birliği'ne giderek dertle- rine şifa arıyorlar. Ayrıca bu tür ameliyatiar üikemizde de yapılıyor. Sovyetler Birliği'ne yapılan 'sağlık turlan'nda üikemizde tek yetkili olan Kalinka şirke- tinin sahibi Yüraaz Dikbaş şöy- le diyor: "Bizim yaptıgımız hastaları organize etraek, SSCB vizelerini almak, bura- dan aJıp oraya götürerek ame- liyat da dahil girip (ercüman- lıklannı yapraak ve tekrar Türkiye'ye getirmek." Talebe göre ayda 20 ya da 30 kişilik iki-üç grup götürdükle- rini söyleyen Dikbaş, "Biz se- yahat acentesi degiliz" diyor. Dikbaş şunlan söylüyor: "Belli bir amaç içinde biitün hizmetleri veren bir kuruluşuz. Bu işi organize ediyoruz. Şim- diye kadar 1500 kişiye konuy- la ilgili cevap verdik. Bizim vaıiığımızdaD babersiz olanlar konsoiosluğa mektuplar yazı- yorlar. İnsaniar olaydan haber- siz. Biz ilk önce onlan bu ko- nuda bilinçlendiriyoruz ve her isteyeni de hemen alıp götür- müyonız." SSCB'ye herhangi bir göz hastahğından dolayı gitmek için 10 günlük otel-hastane, Moskova turu hizmetleri kar- şılığı 3000 dolar artı uçak pa- rası aldıklannı söyleyen Dik- baş, yaptıkları işi şöyle özetli- yor: "İlk önce hastayı kendi göz doktorumuza gönderiyoruz. Gelen yanıtları Sovyetler'e gönderip yanıl bekliyoruz. 'Gelsin ya da gelmesin' yanıtı- na göre işlemlere başlıyonız. Hastalar refakatçi de götürebi- liyorlar. •• Hastalannın dörtte birinin miyop oiduğunu belirten Dik- baş, gözleri 8 derecenin altın- da olanlann 'göz sıfııianması'- nın çok yiiksek oiduğunu söy- lüyor ve yine bu konuda Türki- ye'deki doktor kontrolünün çok önemli oiduğunu belirti- vor. S5yıldır müzikle iç içe olan Özdemir Erdoğan, son kasetinin kapağında çırılçıplak Erdoğan, düşünmeye soyundu Usanmadan ümit etmeyi öneriyor Özdemir Erdoğan. "Ümidini usanmadan koru. Felekten, yani bize çizilmiş yol karşısmda felekten ya da kaderden alacağımız en güzel intikam, ümidi son ana kadar kaybetmemek. İşte bunu bu şekilde söylemek, bence üst düzey yaşam felsefesi ' diyor. REFÎK DURBAŞ Parçalanmış yüzler... Bomba- lar... Kesik bir kol... Orak çekiç, gamalı haç, Amerikan bayrağı... Sıkılı bir yumruk... Stalin, Churchill, Roosevelt... Elinde asasıyla Humeyni... James Bond... Bir otomobil yarışçısı... Bir boks maçından görüntiiler... Ve bütün bunların dışında üze- rinde incir yaprağından başka giysisi olmayan çırılçıplak bir Özdemir Erdoğan... Korkmuş gibi, ürpermiş gibi, şaşırmış gi- bi, bütün bunlar sanki kendi dı- şındaymış gibi olan bitenlere ba- kıyor bir köşeden... Bu "kıni" cümlelerle çizme- ye çalıştığun "resioı" Özdemir Erdoğan'ın son kaseti "Düşiin- ceii Şarkı)ar"ın kapağında yer alıyor. Yılların sanatçısı Erdo- ğan, kasetini "iist düzey bir ya- şam felsefesi" alt başlığıyla su- nuyor. Bu "felsefe" şimdilik bir kenarda dursun, Erdoğan, "dü- şünceli şarkılar"ı hazırlama sü- recini anlatsın: "Bu isimde bir kaset yapma- yı 1985 yılında Deniz İzgi'yle yapmayı planlamışlık. Ismi Hiciv' de olabilirdi. O sıralar ÖZDEMİR ERDOĞAN ÇIRILÇIPLAK — Özdemir Erdoğan, yeni kas«tioin kapağında çırılçıp- lak bakıyor dünyamıza. 'Düşünceli Şarkılar'da bütün malzeme sanatçının kendisine ait. böyle bir şey için ortamı pek uy- gun bulmadım. Geçen yılın ekim-kasım ayına kadar geldik. O zaman da kriz çıktı, bu da ti- cari açıdan iyi değildi. Ama bir başka açıdan da işte körfez'e petrol akması, kuslann ölmesi vermek istediğim mesajla tam çaiuşıyordu. Ne ohırsa olsun de- dim ve kaseti çıkardım. Ama korka korka çıkardım, hatta ilk elde 15 bin bastırdım. Çünkü bu, çok özel bir işti. Fakat dü- şündüğüm gibi olraadı, kaset biiyük bir ilgi gördiı, görüyor." "Düşünceli Şarkılar"da bütün "malzeme" Özdemir Erdoğan'a ait. Sözlerinin hepsini kendisi > r azmış, muziğini kendisi yap- mış. Aslında bu kaset de Erdo- ğan'ın daha önce yaptıklarının bir uzant/sı. Örneğin kendi de- yişiyle Türkiye'de ilk caz kaseti onun imzasını taşıyor. Caz ol- masına karşın 45 bin satmış. "İkinci Bahar" adlı kaseti Türk sanat müziği. "Yonımcu"da ör- neğin Kibariye'nin çok tanınmış bir arabeks şarkısını Arjantin tangosu biçiminde söyiemiş. Şimdi diyonım, "Düşünceli Şar- küar"da... "Bunda adından da belli, dü- şünce boyutunda şarkılar var. Müzikal bir iddiası yok bu şar- kılann. Söz daha ağırukta. Bun- da da yüzyılın başındaki gerçe- küstücülük sanatının ya da ne bileyim belki de okuduğum ki- taplann bir etkisi söz konusu olabilir. Örnegin 'Ölü Gözüyle İzlenimler' adlı bir şarkı var. Öien bir adamın öidükten son- ra cesedinin etrafında dönen olaylar anlatılıyor. Bunlar Tür- kiye'de denenmiş şeyler değii. Bu kaseti alıp rakı filan içilmez." — "Üst düzey yaşam felsefe- si" diyorsunuz, biraz da bunu açsanız? — Her türlü levazunun dışın- da ben ilklerin adamıyım der- ken, gerçekten Tiirkiye'de bazı şeyleri ilk kez yapan kişiyim. Ör- neğin ilk kez Türkiye'de başka boyutta bir Türk hafif müziği besteleri yaptım ve bunları yılın albümü seçilen "Canım Senle Olmak Istiyor" adlı albümde topladım. 1976'da o albümün Müshil gazozunun ücretini devlet ödemeyecek Memurlar, kabız olmaymANKARA (ANKA) — Sağlık BakanlıgVnca "ruhsata tabi" olarak üretimine izin verilen peklik (kabızlık) tedavisinde kullanılan "müshil gazozu" ve benzeri türdeki "ûbbi gazodar" bundan böyle doktor tarafından önerilse bile ücreti devlet tara- fından ödenmeyecek. Bazı vita- min ilaçları ile diş hekimlerinin yazdığı "gargara" ve ağız-diş sağlığının korunmasında kulla- nıiarr solüsyon ve süspansiyon- ların da ücretinin yüzde 50'si memurun kendisi tarafından ödenecek. Maliye ve Gümrük Bakanhgı'nın 1991 :ııali yılı büt- çe uygulama talimatına göre doktor tarafından gerekli görül- se dahi her türlü sabun ve şam- puanın bedeli devlet tarafından ödenmeyecek. Yine kepeklen- meye karşı kullanılan ve saç dö- külmesini önleyen ilaçların da bedeli tamamen devlet memur- larınca ödenecek. Aralannda bağırsaklan te- mizleme ve kabızlığı giderme amacıyla önerilen "müshil gazo- zu"nun da bulunduğu, Sağlık Bakanhğı'nca "ilac ruhsatı" ve- rilen ilaçlann da bedeli devlet ta- rafından ödenmeyecek. 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın 205'inci maddesi dev- let memurlannın ilaç giderleri- nin yüzde 20'sinin ödemesini öngörmesine karşın, bütçe uy- gulama talimatı bu vasa hüküm- Ieriyle çelişen unsurlan içeriyor. Buna göre supradayn, unicap, engran ve plivital gibi ticari ad- larla satılan "polivitamin" ve "polimineral" grubu ilaçların bundan böyle yüzde 50'sini me- murun kendisi ödeyecek. Yine diş hekimlerince yazılan "garga- ra", "solüsyon" ve "suspansi- yon"Iann da bedelinin yüzde 50'si memurlar tarafından öde- necek. arkasına şunu yazmışım: Kim- seyle yanşmıyorum, kavgam za- manla. Bunlar o zaman yapılan hafif müzik ölçüüerinin çok dı- şındaydı. Şimdi Kavahan'ın bes- telerini izJiyonım da ben 15 yıi önce bunlann temelini atmışım. Gelelim üst dü2ey >aşam fel- sefesine... Bu, şöyle bir olay: Iç- lerinde örneğin bir şarkı var, 5. Şarkı: "Korkacak Bir Şey Yok." Diyor ki: "Özgürlük mü, tevek- kül mü mutlulugun anahtan / Usanmadan ümit et, al felekten intikam." Şimdi yıllardır diişü- nüyonım. Mutlu olmak için salt özgürlük mü, yoksa tevekkül mü gerekli ya da ikisinin orta- sında bir şey mi? Ben öyle yap- mıyor, bir sonuç getiriyorum bu soruya. Usanmadan ümit et di- yonım. Ümidini usanmadan ko- ru, felekten, yani bize çizilmiş yol karşısmda felekten ya da ka- derden alacağımız en güzel in- tikam, ümidi son ana kadar kaybetmemek. İşte bunu bu şe- kilde söylemek bence bir üst dü- zey yaşam felsefesi." Özdemir Erdoğan, şimdilerde "Düşünceli Şarkılar"ın heyeca- nı içinde. Bestecilik yaşamı 1970'lerin ilk yıllannda başla- mış, ama tam 35 yıldır müziğin içinde. Erdoğan'ın geleceğe ilişkin düşünceleri ne, neler yapmak is- tiyor? Söz Erdoğan'da: "1968-70 yıllanm kayıp. O ydlarda neler vapdm, onlan top- İamak istiyorum önce. Yani şim- diye kadar neler yaptım, hepsi bilinsin istiyorum. Kendimi Mi- les Davis'e benzetiyorum. Üste- lik onu çok seviyorum. Burçla- nmız, doğum tariblerimiz dahil birçok şeyimiz birbirine benzi- yor. Yaşantırnız da öyle... Onun yaptığı gibi şeyler yapmak isti- yorum. Çoksesli Türk sanat mü- ziği tarzında bazı şeyler yapmak istiyorum, çok biiyük, çılgınca. Örneğin senfoni orkestralan eş- liğinde bir 'Dönülmez Akşanun Ufkundayız'ı söylemek. Bu da benim özel bir idealim. Bu ara- da bir kitap yazı.vorum. Adı, •Sanatın Yollan.' Sanatçı olmak isteyen gençlere yol gösterecek bir kitap olacak bu. 20 martta baslayacak bir Amerika konser turnesi yapacagım." Özdemir Erdoğan, çırılçıplak bakıyor ürkmüş gözleriyle dün- yamıza, çevremizde olup biten- lere... Dudaklarının ucunda bir şarkının nakaratı döküldü dö- külecek: "Ne karanlık ne yalmz- lık sarhoşlugumun nedeni / Sa- na tutsak olmaktır öldüren be- ni." Ve gökyüzünde patlayan bir bombanın silueti... 20 milyon sigara tiryakisi • İSTANBUL (AA) — Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Selahaddin Kaptanağası, Türkiye'de 20 milyon sigara tiryakisi bulunduğuna dikkat çekerek, "sigara tüketiminde dünya dördüncüsüyüz" dedi. Kaptanağası, Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin 71. kuruluş >ıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tüm çalışmalara karşın dünyada ve Türkiye'de her geçen gün sigara, alkol ve uyuşturucu madde bağımhsı insanların sayısının hızla arttığını bildirdi. Kaptanağası, Türkiye'de alkol bağımlısı insan sayısında da oelirgin bir artış oiduğunu ve bunlann sayısımn 4 milyona ulaştığını ifade etti. 23 Nisan'a savaş darbesi • ANKARA (AA) — TRT'nin düzenlediği geleneksel uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne şu ana kadar 14 ülke katılacağını bildirdi. Körfez savaşının sıcak günlerinde 16 ülkenin şenlik çağnsına olumsuz yanıt vermesi ve 15 ülkenin de kararsız oiduğunu belirtmesi üzerine TRT, Dışişleri Bakanhğı'mn yardımını istedi. Dışişleri Bakanlığı, bu yıl 13'üncüsü yapılacak olan şenlik çerçevesinde mart ayımn sonuna kadar dünya ülkelerine üçüncü kez çağrı yapmayı planladı. Bakanlık, yapacağı yeni çağrıda Körfez'deki olayların sonuçkjıdığım, Türkiye'yi ve çocukları tehdit edecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayacak. 'Lepraya karşı el ele ? • Haber Merkezi — Beymen Status Dergisi ile Cüzamla Savaş Vakfı ve Derneği'nin işbirliği ile bugün tstanbul'da "Leprasız bir dünya için el ele" konulu bir toplantı yapılacak. Aynı adı taşıyan kampanyanın 3. yılını doldurması nedeniyle Sheraton Oteli'nde düzenlenecek toplantıda, çalışmalann değerlendirileceği bir multivizyon gösterisi de sunulacak. Saat 11.00'de başlayacak toplantıda, ilk ve ortadereceli okullar arasında düzenlenen, "Ben cüzamı tanımıyorum. Görmedim. Yaşamadım. Peki, nasıl yardım edebilirim?" konulu kompozisyon yanşmasında dereceye girenlere de ödülleri verilecek. Müzelere tanıtıcı kaset • ANKARA (AA) — Türkiye'nin önemü müzelerinde ilk kez Batıb ülkelerde olduğu gibi tajııtıcı video kaset satışı uyguiamasına başlanıyor. Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, deneme niteliğinde ilk olarak Topkapı Sarayı ve Ayasofya'da başlatıldı. Süha Ann tarafından Topkapı için hazırlanan 8 kaset ve Ayasofya için hazırlanan bir kasetten oluşan dizide, müzelerin tarihçeleri, bölümleri, özellikleri ve içindeki tüm eserler tek tek tanıtılıyor. Olmek çok pahah • tSTANBUL (tÜHA) — Ölen kişinin yakınlanna masrafı 2 milyon liradan 8 milyon 500 bin liraya kadar çıkarken devlet yardımıyla gömülmenin bedeli de 260 bin lirayı buluyor. Lüks bir cenaze istenirse parselli mezarlıklardan olan Topkapı'ya bağlı Çamlık, Maltepe, Eski Topkapı, Yeni Topkapı gibi mezarhklarda bir kişilik tapu ücreti 1 milyon 200 bin lira ile 1 milyon 700 bin lira arasında değişiyor. Eğer bu mezarlık Zincirlikuyu olursa fiyat 3 milyon liraya yükseliyor. Yıkama, hoca, taşıma ve gömenlere verilen bahşiş gibi masraflar özel şirketlere yaptınlırsa sınıflarına göre 500 bin liradan 2 milyon 500 bin liraya kadar çıkabiliyor. İstanbul Mezarhklar Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre Karacaahmet gibi parselsiz mezarhklarda bir kişilik tapu ücreti 60 bin lira. Eğer yanındaki mezarın da tapusu istenirse 170 bin lira daha ödenmesi gerekiyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog