Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

6 MAKT 1991 DIŞ HABERLER CUMHURÎYET/U Papandreu'nun davası • ATİNA (AA) — Yunanistan'da, ana muhalefetteki PASOK'un lideri Andreas Papandreu, başbakanlığı döneminde rüşvet aldığı iddiasıyla pazartesi günü Yüce Divan'da başiayacak duruşmaya katılmayacağını açıkladı. Papandreu, partisinin merkez komitesi toplantısından sonra gazetccilere yaptığı açıklamada, Koskotas skandaJı ile ilgili olarak kendisi ve üç eski bakan hakkında yapılacak mahkemenin bir "parodi" olduğunu iddia ederek "Bu parodide yer almayacağım" dedi. KGB'ye yasal çerçeve • MOSKOVA (AA) — SSCB parlamentosu Yüksek Sovyct, asıl adı "Devlet Güvenlik Komiiesi" olan haberalma örgutü KGB'nin faaliyetlerini düzenleyen yeni bir yasayı dünkü oturumunda "ilke olarak" benimsedi. SSCB'nin taribinde haberalma faaliyetinin ilk kez hukuksal bir temele dayandırılmasını öngören yasayı parlamentoya sunarken KGB Başkanı Vladimir Kmçkov, bu yasayla SSCB'de "insan haklannın korunmasının amaçlandığını" savundu. Kruçkov, örgütün faaliyetinin, gızJiliğin ihlal edilmemesi koşuluyla hükümet ve parlamento tarafından yâkından denetlenmesine karşı çıkmadıklarını kaydetti. Arnavutluk'tan kaçışlar • LONDRA (AA)— Italya'ya göç etmek isteyen binlerce Arnavutuıı, Adriyatik kıyısındaki Vlore kenti limanında toplandığı bildirildi. Arnavutluk Resmi Haber Ajansı ATA'nın verdiği habere göre halk, Italya'dan gelecek feribotlann ülkeden göç etmek isteyenleri götürecegi yolundaki asılsız haberler üzerine Vlore kenti limanında toplandı. Ajans, göç edebilmek amacıyla toplanmalann, yerel yöneticilere ve halka zorluk çıkardığıru belirterek geri dönmelerine çalışıldığını duyurdu. Mozambik'te kazaı 96 ölü • MAPUTO (AA)— Mozambik'in kuzeyindeki Nampula bölgesinde bir trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu en az 96 kişinin öldüğü bildirildi. Mozambik Radyosu, trenin Nacala limamndaki tren istasyonundan 9 kilometre kadar uzaklaşmasından sonra freninin patladığmı ve istasyona doğru geri geri sürttklendiğini duyurdu. Yunan vetosu geri tepti • ATtNA (URA>— Yunanistan'ın AT tarafından Türkiye'ye verilecek olan dördüncü mali protokolü 10 yıldır "veto" ile engellemesi, sonunda geri tepti. Avrupa Topluluğu nezdindeki Yunan Büyükelçisi Vagenas, Yunan Dışişleri Bakanı Samaras'a gönderdiği mektupta, "4. mali protokol üzerindeki veto, ATnin, Yunanistan'a vereceği krediyi engelliyor" dedi. Alman Bırligi • BONN (AA)— Almanya Başbakanı Helmut Kohl, iki Almanya'nın birleşmesi ile ilgili 2 artı 4 antlaşmasımn Moskova tarafından önceki gece onaylanmasını, "Alman- Sovyet ilişkilerinde açılan yeni bir sayfa" olarak değerlendirdi. Kohl, Alman ZDF Televizyonu'na verdiği demeçte, bu aşamanın, Orta Avrupa'da savaş sonrası sonuçlannı südiğini belirterek "Doğu ve Batı'daki tum komşulanmız, bu olayı takdirle karşılayacaklardır" diye konuştu. tngiltere Başbakanı Major, Mihail Gorbaçov'la anlaştı Ortadoğu için işbirliğiJohn Major, Gorbaçov'la Moskova'da görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada Körfez'de yeni güvenlik sistemi için BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin işbirliği yapacaklarını belirtti. MOSKOVA (Ajanslar) — Ingiltere Başbakam John Major, Sovyet lideri Mi- hail Gorbaçov'la yaptıklan Uk görüşme- de, Körfez bölgesindeki güvenlik sistemi- nin, bölge ülkelerinin öncülüğüyle kurul- ması gerektiği ve Ortadoğu sorununun çozümü için gerekli koşullann bugün her zamandan daha verimli olduğu konu- sunda anlaşmaya vardıklannı bildirdi. AFP John Major'un Sovyetler Birli- ği'ndeki göruşmeleri tamamladıktan di- rekt olarak Kuveyt'e gittiğini bildirdi. Ingiliz başbakan savaştan sonra Ku- veyt'e giden ilk müttefik ülke lideri olu- yor. Maior'un Kuveyt'ten sonra da Su- udi Arabistan'a geçeceği bildirildi. Major, Başkan Gorbaçov'la yaptığı dört saatlik görüşmenin ardından SSCB Başbakanı Vakntin Pavlov ve Savunma Bakanı Marcşal Dimitri Yazov ile bir araya geldi. Major, daha sonra düzenlediği basm toplantısında, Körfez bölgesinde bir Ba- tılı ordunun sürekli olarak var olacağı- ru sanmadığını, buna karşıhk Arap ül- kelerinin kendi kurabilecekleri ortak bir orduyla güvenlik sistemine katkıda bu- lunabileceklerini kaydetti. Ingiltere Başbakanı, Körfez bölgesinin yeni güvenlik sisteminin olusturulması konusunda BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin işbirliği yapmalan yo- lundaki görüşünü, Gorbaçov'un da tü- müyle paylaştığını ve bu çerçevede iki ul- ke dışişleri bakanlanmn vakın bir gele- cekte bu konuda temaslara başlayacak- larını bildirdi. Güvenlik sisteminin kurulması için uygulanacak bir mekanizmanın henüz belirlenmediğini hatırlatan Major, şim- dilik bu konuda Güvenlik Konseyi dai- mi üyeleri arasında sürekli temaslara de- vam edileceğini bildirdi. Körfez savaşının sona ermesiyle Filis- tin sorununun "çözümü öncelikli bir so- run haiine" geldiğini kaydeden Ingiltere Başbakanı, çözüm için önerilen çeşitli al- ternatifler bulunduğunu hatırlatırken ulaşılacak sonucun BM Güvenlik Kon- sevi'nin 242 savüı kararını temel alması gerektiğine inandıklannı bildirdi. Başkan Gorbaçov'un anayasal sürece bağlı kalındığı takdirde Baltık cumhu- riyetlerinin bağımsızlığına engel olunma- yacağı yolunda verdiği güvenceyi "mem- nuniyetle karşıladıgını" bildiren John Major, Litvanya, Letonya ve Estonya li- derlerinin bu guvenceye dayanarak ana- yasal yöntemleri uygulayacaklarını um- duğunu kaydetti. Tehiike sinyali Öte yandan SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov, ulke ekonomisinin, merkezi hükümetin acil müdahalesini gerektire- cek derecede bozulduğunu söyledi. Sov- yetler Birliği Komünist Partisi yayın or- ganı Pravda'da yer alan bir yazıda da Rusya lideri Boris YUtsüf'lrfşisel iküdar" arayışı içinde olmakla suçlandı. POLİTİKADA SORUJNLAR ERGUNBALQ Bush, Saddamfa Yardım Etsin... Körfez savaşı başlamadan önce ABD ve müttefiklerinin iki büyük korkusu vardı: Birincisi Saddam Hüseyin'in savaş- tan itibarını kurtararak çıkması; yani askeri yenilgıyi, siya- sal zafere dönüştürmesi. İkirtcisi ise savaşta Irak'ın askeri gücünün tümüyle ezilmesi. Saddam, savaştan itibarını koruyarak çıktığı takdirde, Or- tadoğu'da kitleleri harekete geçırebilir, Batı yanlısı rejimleri güç duruma sokabilir, ABD ve Batı için sürekli bir başağrısı olabilirdi. Irak'ın askeri mekanizmasının tümüyle ezilmesi ıse yöre- de tehlikeli bir boşluğun doğmasına ve bu boşluğu iran'ın doldurmaya kalkışmasına yol açabilirdi. Böylece Saddam tehlikesinin bertaraf edildiği bir sırada petrol bölgesi bu kez İran'daki İslam Devrimi'nin tehdidi altına girerdi. Ayrıca güç- ten düşüp parçalanan bir Irak, Suriye ile Türkiye'nin de du- ruma müdahale etmeleri için etverişli ortamın ortaya çıkma- sına yol açabilirdi. İdeal çözüm ne idi? Türkiye'de yaygm.: Dünyada saygın! Türkiye'de bir tek Japon hem yurt çapında yaygın, köklü bir servis ağının desteği... hem de otomotivde en yeni teknolojinin güven- cesiyle sunulur... Türkiye'de bir tek Japon, hem Japonya'da ön sırada, hem Avrupa'da 1 numaradır... Bu Japon, Nissan'dır... sadece Nissan! Bütün Nissan'lar size, çok uygun koşullarla ve "Türkiye'nin 6. vitesi" BMG-Nissan Servisleri'nin yurt çapındaki desteği, bol ve hesaplı yedek parça güvencesiyle sunulur. BMC-Nissan Servis Ağı, Nissan sahipleri için sürekli birgüvence- dir... Otomobil alırken araştırın. Hem Aip_Filtep ?y&.<i! ^*^*-«- ^»^sj- Türkiye'de yaygın, köklü bir gücün desteğini, hem dünyada saygın bir markanın güvencesini arayın. Nissan'dan şaşmayın. NİSSAN NİSSAN "Türkiye'de yaygm...dünyada saygın" -BMC - Nissan Servis «e Yedek Parça Merfcezferi: cOkarOfoTef f/i) 13 80 54 14 2217 18 0? "'i Bûlem8«tukTe' 171)28 27 99 ly*sŞ«ijûl Tel 171,15 9966 Ankan: M«kUdŞti. Tel (4) '46 52 75- "46 53 22 Mehmrt AS Akteş Tel ı4l 278 160\ AntanPactetanTel (4ı 278 22 75,Antalya: Gûnlas-GOntyOtonMtivTel 131111 31 34 Süteyman Uyar 'e (31)155 289-156 175 Aydm: D*vrimrıcarftTel 1631 11339-11760 ismailTokar Te( (631110469 By»Çiçak SokeTel ı635i 12953, B.Kuir M*$u1 YıvmSandırmaTel (198)33 974 BdıksıarRûyıTurizınTel 1661136 696-36 697. Mehmat Ersın Tei 1661)42 645 Bandırnıı.'KörfuOto Te' '98) 34OOC.Binodl: HûMyinTtkinTe< <81S1M5 87 Bohı: OtoArTel 1461122 325 BurtK Özgûvtn Tel İ24I4' 16 16(4hatı MvtOuTel (24) 14 56 06-14 56 08 A« • Ijnnt M«t Tel 124) 14 30 28 Ç*n: KtitNtkirytt Tel '966ı 9 M Çorum.-Coşkur Prtrol Otomotrv e İÖ9'26 236 D. Mur.Zrytmd Otomotiv Te ,831 11 874 Burhan Atakıv Satman Tel (6391111 305 M. A* 0«nirc*n Tel 1831)55062. D«nizli:Ar-Yavuz Tel (621) 11 383 Mehmet Akkjyı Tel 1621121 506. OOzca:OztûrkOtormtiv Tel 1265111852 11 573 Etaağ: OtofMnrttyTel '811 " 938 RnMpCmbototTel f811 | 4'926 Erzunım:Pot»tUr(nş M»k. Tel lOVt 14221 21611. Vah»Ço*9tz Tel j : ' 23 667 EsMfiMr: ErfaMiMotAraflarTel (22)14 24 62-11 85 25. G. Antap: Ra« Ortûtûneö Tel (85) 12 8817, bpnts: DvntrrtKoll Şti Tel (4971113 00. btanbul: MotaşMıkine^ 1 J 356 25 05 369 52 57 Motor Mak OtomolivTel (!) 160 16 16-150 63 49-150 34 05 MudtOtomotiv Beşıkîaş Tel 111350 67 52-158 96 83 fteatot • Ibrıhım Demir ICadıkoy Tel 11)325 39 39 Y»kup Dilm«n«rICanal Tel ıil 387 18 53 ÖmefKoç .e.ert Te. Oı'70 0262 SürvriPazan Swvn Tel (1887)1025 39 63. N. KûcükoğluTcpıapı T el I') 567 66 15 Ztytinct OtomotivUskudat Tel (1)31037 15,bmir Gûrtar Otomotiv Tel İ5"> 2" 20 46 MotorsvTel 15') 13 8C 71, Kimi • T«nw Karık« ~e< (51) 16 77 59-16 71 46 AyulKoK Şti 3ergama Tel (541)13686-687, £kr«m Tun» Bergama Tel 1541 12 90 bmit: Y*n«Tıcırat Tel (21) 15 56 45 CanMuNb Dabakojkı Te. <21ı1l 38 3'.Konya: Altan Uniü* Tel 133)13 65 24-13 62 62 Mustaf» Brtımzc» Tel (33)13 94 24 Malatyı: Ergul ln»»»t Tel 1821)42 79"'AhmHAokgûTel (821)39419 Nhniıa: KahnmanlarAkhısar Tel 1558)11271-13 061 Marain: YCKUŞ A.Ş.Tel (741) 18583 Ordu: OtoVotk»nTe ı371ı 12 904-13 215 Samsun: Bılal ArtarTel (36l 181122 SeyfulUh• AhmMGûngör Tel 136)18 17 56 Sök*: Hûsâym Koyuncu H a M M Tel {6351)12 27-26 26. Ş. Urfı: Çadmaoğhı rmratTel ;871) 13 637-13 206. Takintoğ: idi Otomotiv T e 1186*21 226-13 035-'5 923 btonguç Pazartımi "e, (185 13'50 51 Tın: MtrmMt Emin AHmokTel (547) 11 612 Trabzon: A. Uzunakoğluâ_ŞJel (031)50441 Ufak: IknurTıortt Tel 1641) 12 3b2,Mu»t^ıDum»Teı 1641)18047 Van: IHUMBtueiSkTel (061)11233 MMvnK Yorukoglu Tel IO6lj3C389 Saddam, itibannı kurtarama- yacak biçimde açık yenilgiye uğratılacak, ama Irak'ın aske- ri gücü de bölgede bir boşluk yaratacak kadar ufalanmaya- cak, ülke İran'a karşı denge unsuru oımaya devam edecek- ti. Hem Irak yenilecek hem de askeri gûcü tümüyle çökertit- meyecek. Bu iki hedefin birbiriyle çe- lişkili olduğu başjndan beri bet- li idi. Aynı zamanda gerçekle- şebılmeleri için ise tek umut vardı: Irak'ın en fazla bir hafta içinde yoğun hava bombardı- manları sonucunda pes etme- si ve Saddam'ın devrilmesi. Böylece Irak'ın kimyasal, nük- leer ve biyolojik silah tesisleri imha edilirken askeri gücü tü- müyle ezilmeden kalır, Sad- dam Hüseyin de ağır yenilginin etkisi ile devriiirdi. Ne var ki Saddam'ın diren- mesi bu hesapları bozdu. Irak lideri pes etmeyince, ona bo- yun egdirebilmek için Irak'ın askeri mekanizmasını tümüy- le ezmek gerekti. Bunun yanı sıra ülkenin ekonomisi ve alt- yapısı da korkunç bombardt- manlarta çökertildi. Ve sonunda Saddam Hüse- yin, itibarını yitirmiş bir şekilde pes etti. Artık müttefikler için bir tehiike oluşturamazdı. Ne var ki şimdi de ABO ve Batı'nın diğer büyük korkulan, bölgede güç dengesinin tehli- keli biçimde değişmesi ve meydanın İran'a kalması olası- lığı gündeme geldi. Kolu kanadı kırılmış Irak, bölgede iran'a karşı denge un- suru olma niteliğini yitirmiştir. Güneyde Basra ve diğer kent- lerdeki İran yanlısı Şii ayaklan- ması giderek yayılıyor. Tahran, gerçi bu aşamada temkinli bir tutumla olaytardan uzak duru- yor. Ama ayaklanma Bağdat tarafından bastınlamazsa İran'ın, nüfusunun %60-65'i Şii olan Irak'ta itertde büyük et- kinlik sağlayacağı açıktır. Bu ise gerek ABD ile Batı'nın ge- rekse Suudı Arabistan'ın htç is- temediklerı bir gelişme olur. Saddam tehdidinden kurtulan petrol bölgesi bu kez radikal Şii akımının tehdidi altına girer. Bu akım Lübnan'dakl Şiilere kadar uzanarak, bölgede yeni çalkantılara yol açabilir. Öte yandan Irak'ın, iran'ın etkinlik alanına girdiğini gören Suriye de kendi payını kapmak için harekete geçebilir. 800 bin ki- şilik ordusu ve 4 bin tankı ile Suriye, Irak'ın yenilgisinden sonra bölgede en büyük askeri güçlerden biri olarak sahnede boy göstermektedir. Olaylar hızlanır ve kargasa büyürse, Türkiye de bir nokta- dan sonra Kuzey Irak'taki ge- lişmeler karsısında seyirci ka- lamayabilir. Böylece, müttefikler henüz zafer sarhoşluğundan kurtul- madan bölgenin kendine özgü diyalektiğı işlemeye başlamış- tır. Irak'ın parçaianması, yörede büyük bir kargaşanın doğma- sına yol açar. Çok ilginç bir rastlantı olarak birbirinin can düşmanı Başkan Bush ve Saddam Hüseyin'in çıkarları aynı noktada buluşu- yor: İkisi de Irak'ın parçalan- masını ve Güney Irak'ın İran'- ın etkinliğine girmesini istemi- yor. ABD şimdi ne yapsın? Bize sorarsanız, zaten ya- kınlarda olan Amerikan birlik- leri grtsinler, ayaklanmayı bas- tırmaya çalışan Saddam'ın Cumhuriyet Muhafızlan'na yar- dım etsinler. Birlikte Şii ayak- lanmasını basürsınlar. Bu tşbir- liğinden sonra belki Bush'la Saddam banşırlar ve Bush, Saddam'ı İran tehlikesine karşı silahlandınr. Yok barışamazJar ve Sad- dam devrilirse, bu takdirde ABD, Bağdat'ta işbaşına gele- cek yeni yönetimi, İran ve Su- riye'ye karşı dişine kadar silah- landınr. Irak'ın da yeniden in- şasına yardım eder; olur biter. İkinci Dünya Savaşı'nda yer- le bir etmiş olduğu Almanya'- yı daha sonra Sovyetler Birliği'- ne karşı silahlandırmadı mı? BAYAN BAKIC1 Yatalak, yaşb bir bey için yatıb bayan bakıcı 160 09 04
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog