Bugünden 1930'a 5,470,819 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllılc faiz oranları: TL %65 $ %12 DM Cumhuriyet "İyi Faiz" Devam! PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 67. Yıl; Sayı: 23Ş01 Şiiler: Kerbela ve Necefi ele geçirdik Irak'ta iç savaş havasıSaddam karşıtı ayaklanmanın Bağdat'a kadar sıçradığı ve göstericilerin başkentte bir cezaevini ele geçirip mahkûmları serbest bıraktığı haber veriliyor. Dış Haberler Scrvisi — Irak Basra'da başlayıp, ülkenin tum güneyine yayılan ayaklanma ile çalkalanıyor. Şii muhalefet kut- sal kentler Necef ve Kerbela'yı, Kürt lider Talabani de Erbil ken- tini ele geçirdiklerini öne sürdü- ler. ABD Dışişleri Bakanlığı da ayaklanmanın 9 kente yayıldığı- nı, ancak kendilerinin olaylara müdahale etmediklerini bildir- di. Bağdat'ta da Saddam karşı- tı gösteriler olduğu, göstericile- rin bir hapishaneyi basarak mahkûmlan serbest bıraktıkla- n habcr verildi. BBC, Basra'da Saddam Hu- seyin yanlısı Cumhuriyet Muha- fızlan'nın ayaklanmayı bastırdı- ğını haber verdi. Suudi Arabis- tan'daki ABD askeri yetkilileri, Saddam karşıtı ordu birlikleri ile Cumhuriyet Muhafızlan arasın- da silahlı çatışmalar olduğunu bildirdı. tran Resmi Haber Ajansı IR- NA, Amara kentinde buluı.an (Arkası Sa. 17, Su. 4'de) IDIL'E GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAK ERGÜNAKSOY M VEDAT YEHERER'in bıtari 3. Sayfads ANKARA ATAĞA KALKTI Kıbrısiçin dörtlü paket Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye'nin BMGenel Sekreteri'ne ilettiği "gayri resmi" öneripaketinde şu unsurlar var: 1- Maraş'ın koşullu olarak yerleşime açılması. 2* Karpas bölgesinde bir kanton oluşturulması. 3* Adada geçici bir hükümet kurulması. 4- Sınırlı toprak tavizi. YASEMtN ÇONGAR ANKARA — Körfez savaşı- run sona ermesiyle birlikte yeni- den ön plana çıkan Kıbns soru- nunun çözümü için Türkiye "önemli biratak" gerçekleştir- di. Türk yetkililerinin Birleşmiş MUletler (BM) Genel Sekreteri Perez de CueUar'a ilettiği "gayri resmi" öneriler, Kıbns'ta iki ke- sim arasında bir çerçeve anlaş- ma sağlanması ve ortak yöneti- me gidilmesi yönünde bir "iyi niyet jesti" oluşturdu. Bu öne- rilerden "fevkalade memnun" kaldığı belirtilen Genel Sekre- ter'in mart ortasında yayımla- yacağı raporda, Türk tarafının yaklaşımından dolaylı olarak söz etmesi ve iki toplumun lider- lerini nisan ayında yeni bir zir- vede buluşmaya çağırması bek- leniyor. Ancak Rum tarafının (Arkası Sa. 14, Sü. 6'da) RUMLAR AÇIĞA DÜŞTÜ UFUK SÜLDEMİR'in haberi 17. Sayfaia TURKIYE-AT İLİŞKİLERİGERGIN Portekiz sürprizi AT dışişleri bakanlarının Brüksel'de yaptıklan toplantıda, Yunanistan'm 4. mali protokole ilişkin engelini sürdürmesinin yanı sıra Portekiz'in de Türkiye aleyhine takındığı olumsuz tutum sürpriz olarak nitelendirildi. \apı ve KredTnin kurucusu öldü Haber Mer- kezi — Türki- ye'nin ilk özel bankası Yapı ve Kredi Ban- kası'mn kuru- cusu Kâzım Taşkent (97) dün İstanbul- da öldü. Alpullu Şe- $ kerFabrikaY^ 9 7 y a s ı n d 3 y < ! l nın da kurucusu ve ilk genel müdürü olan Kâzım Taş- kent, Türkiye'nin en eski ço- cuk dergilerinden biri olan Doğan Kardeş'le de tanını- (Arkası Sa. 14, Sü. S'de) ANKARA (Cumhuriyet Btt- rosu) — AT dışişleri bakanla- rının önceki gün Brüksel'de yaptıkları ve Türkiye ile ilişkile- rin önemli bir yer tuttuğu top- lantıda Yunanistan'm 4. mali protokole ilişkin engelini sür- durmesi Ankara'da "bekknen gelişme" olarak nitelendirildi. Buna karşın hoşnutsuzluğunu gizlemeyen Ankara açısından Portekiz'in Türkiye aleyhine ta- kındığı olumsuz tutum "tatsız bir sürpriz" oluşturdu. Türkiye'nin Körfez savaşında takındığı Batı yanlısı tutum, başta îngiltere ve Hollanda ol- mak üzere çeşitli AT üyesi ülke- lerin ağırlıklannı Ankara ile ilis- kilerin normalleştirilmesinden yana tavır koymaJarında etkin olduğu bildirüiyor. Ancak "Yu- nan engelinin" aşılamaması Kıbrıs'ın AT-Ankara ilişkile- rindeki temel sorun olmayı sür- dürdüğünü gösterdi. Ankara'daki diplomatik cev- (Arkası Sa. 14, Su. S'de) Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL <KDI• ^M, 6 Mart 1991 Çarşamba Başbakan, Özal'ın baskısına karşın üç bakanı azletmemek için direniyor Akbulut sıkışfıSUNGURLU: HEPİMİZ ÇEKİLELİM MUHAFAZAKÂRLARA DESTEK MUCADELEYE DEVAM Cumhurbaşkanı Özal'ın 'İsyancı bakanları azlet' isteğine karşı çıkan Başbakan Akbulut dün yaptığı konuşmada muhafazakârlardan yana tavır koydu. Akbulut, Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'nun hep beraber çekilelim önerisini de kabul etmedi. Akbulut grup konuşmasında, 'Görüntü bozuldu, derken biz tabanımızı da yitireceğiz. Görüntüyü bozduğu iddia edilen 600 delege partiye yeni mi girdi? 1983'ten beri vardılar. Bu gidiş partinin zedelenmesidir, zaafa düşmektir' dedi. İsyancı bakanlar 'Mücadeleye devam' kararı verdiler. Muhafazakârlar cuma günü toplanacak MKYK'da kongreyi iptal ettirerek Taşar'ı divan başkanlığından düşürmeyi hedefliyorlar. Akbulut, Istanbul ilçe başkanlarını Ankara'ya çağırdı. ANKARA (Cumhurijet Biirosu) — Cumhurbaşka- m Turgut Özal- ın 'Üç bakanı azlet' isteğine "bunu yapa- mam" yanıtını veren Başba- kan Yıldınm Akbulut, dün yapılan ANAP grup toplantı- sında muhafa- zakârlardan yana tavır aldı. "Görüntü bo- zuldu, görüntü bozuldu der- ken biz tabanı- mızı da yitire- ceğiz, bu gidiş partinin zede- lenmesidir, za- afa düşmesi- dir" diye konu- şan Akbulut Adalet Bakanı Oitan Sungur- lu'nun "Sizi sı- kıntıya düşure- cekse hep bera- ber çekilelim" önerisini kabul etmedi. Dün yapılan grup toplantısına Mehmet Keçe- ciler ile giren Akbulut'un yaptığı konuşma ü- kararı verdiler. İlçe seçim kuru- beral milletvekilleri tarafından lunun 28 nisanda seçim madde- "muhafazakâriara destek" di- siyle toplanmasını kararlaştır- ye nitelendirildi. Grupta Sen»- dığı ANAP Istanbul ll Kongre- ra Özal'ı destekleyen milletve- si cuma gunü toplanacak olan MKYK'da görüşulecek. Muha- fazakârların hedefi MKYK'da kongreyi iptal ettirerek Musta- fa Taşar'ı divan başkanlığından duşurmek ve Istanbul il yöne- ANAP GRUBUNA BİRLÎKTE GİRDİLER — Başbakan Yıldınm Akbulut, TBMM'de Devlet Bakanı Mehmet KeçecUer tarafından karsılandı. Akbulut grup konuşmasında verdigi destegin dışında toplanüya da Keçeciler'le birlikte girdi. y killeri ile muhafazakârlar ara- sında sen tartışmalar oldu. 'îs- yancı bakanlar' önceki gün yaptıkları değerlendirme top- lantısında "mücadeleye devam" timinden uzakiastırmak. Ak- bulut, ANAP'ın Istanbul ilçe başkanlanyla bugün Ankara- da bir toplantı yapacak. ANAP'm dün yapılan grup toplantısında, İstanbul'da Sem- ra özal karsısmda Talat Yıl- maz'ı destekleyen Baki Albay- rak ilk sözü aldı. Albayrak, İs- tanbul İl Kongresi'nde usulsüz- nu savundu. Şeker, Mustafa Taşar'ın divan- dan aynldığı sı- rada Talat Zen- gin'in "seçime başlanılması" anonsu yaptı- ğını, bu arada k e n d i s i n i n Semra özal'ın listelerinin ça- lındığı konu- sunda huku- met komiserin- ce uyanldığını anlattı. Şeker "Bunlann da- ha ne pislikleri var, hepani an- latmadım" di- ye konuşunca, Istanbul Mil- letvekili Hay- rettin Elmas, oturduğu yer- den, "Riyakir, sahtekâıiığı siz yaptınız" diye bağırdı. Elmas ile Şeker'in tar- tışmaları grup toplantısından sonra kuliste de sürdu. El- mas, Başbakan Akbulut'un önünde Şakir Şeker'e "Kalı- bından utan" lük yapıldığını, divan başkanh- diye bağırdı. Şeker, "Utanmaz ğı seçiminin de hukuk dışı ol- adam, senin agzuu burnunu kı- duğunu belirterek kongrenin tümüyle iptal edilmesi gerekti- ğini soyledi. Albayrak'm ko- nuıması alkış aldı. İstanbul tl Kongresi'nde divanda görev ranm, sen nasıl olur da bana bunu soylersin? Ben senin da- ba kongrede yapüklanmn ta- (Arkası Sa. 14, Su. 1 'de) alan Sıvas Milletvekili Şakir Şe- AKBULUT'UN GRUPTA ker bunun uzerine söz alarak YAPTIĞI KONUŞMA kongrenin usule uygun olduğu- TUTANAKLARI ilSayfada Ozal'dan Inönü'ye Saddamcı suçlamasıInönü'ye: Ülkemizde açık ve gizli Saddamcılar var. İnanılmaz bir şey. Sırf Özal'a düşmanlık yapalım diye böyle yapanlar vardı. Ana muhalefet lideri de onlardan farklı bir şey yapmadı. Demirel'e: 10 yıl heba oldu diyor. Siyaset bunu söyletecektir. . Konuşan Türkiye diyoruz. İşte konuşuyoruz. Ama belki gereğınden fazla konuşuyoruz. İran'a: İran bizden korksun. Doğu hududumuzdan kaçırılan şeylerden biri biradır. Kadınlar hududa kapalı geliyor, sınırı geçince soyunup dökünüyorlar. Propagandadan korkmayın, milletimiz gerici değildir. u Sayfada Bağ-Kurlda emeklilik ^yaşlamyor' Yeni taslak kademeli olaruk kadınlara 55, erkeklere ise 60yaş sınırı getiriyor IŞ1K KANSU ANKARA — Bağ-Kur Yasası'nda köklü değişiklikler içeren taslağın ha- zu-lıklan suruyor. Çeşitli secenekler ön- gören taslaklara göre malullük ve yaş- lıhk ayhğı almak için Bağ-Kur sigorta- lısının yaptığı işte faaliyetine son ver- mesi gerekecek. Emeklilik yaşı kademe- ii olarak kadınlarda 55, erkeklerde 60"a çıkarılacak. 6 ile 12 arasındaki basa- maklara yükselme, isteğe bağlı olmak- tan çıkanhp zorunlu hale getirilecek. Vergi defteri onayı, istihkak ödemesi ve teminat iadelerinde Bağ-Kur'a prim ödeme koşulu öngörülecek. Bağ-Kur yönetimince hazırlanan ve henuz taslak aşamasmda olan çalışma- larda, Bağ-Kur Yasası'nda şu değişik- liklerin yapılması düşünüluyor: "— Diger sosyal güvenlik kuruluşla- rından aylık alırken. Bağ-Kur kapsa- mında faaliyete başlayan kişüer Bağ- Kur'a destek primi ödeyecekler. — Noterler, Bağ-Kur sigortahlarının vergi defterlerini onaylarken sigortalı- lık tescilinin yapılmasına ve 6 ay önce- sine değin prim borcu olmamasına dik- kat edecekler. Bu koşullan yerine ge- tirmeyenlerin defterleri onaylanmaya- cak. Kamu kuruluşlan ve belediyeler, istihkak odemeleri ve teminat iadele- rinde prim borcu olup olmadığma iliş- kin belge isteyecekler. Esnaf kefalet ko- operatifleri de kredi işlemlennde aynı koşullan arayacaklar. — Bağ-Kur'dan verilen malullük ay- lığı, aylık alan kişinin, faaliyetini sür- dürmesi va da ayn bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi sigortah bir işte calış- maya başlaması halinde kesflecek. — Bağ-Kur'dan yaşlıhk aylığı ahnak için gerekli yaş sınırı kademeli olarak kadm ise 50'den 55'e, erkek ise 55'ten 60 yaşına çıkanlacak. Yaşhlık aylığı, kadin ise 20, erkek ise 25 yıl sigorta pri- mi ödemiş olanlara bağlanacak. — Yaşlıhk aylığı, faaliyetin sürmesi halinde kesilecek. Ancak yaşlıiık aylı- gı almakta iken faaliyette bulunanla- nn istegi halinde, kendilerinden yüzde (Arkası Sa. 14. Sü. Tde) Tüy Dîkmek... vreçenlerde bir yazımızı, artık sözün hük- mü kalmadı diye noktalamıştık. Bu yargımı- zın temelinde yatan şuydu: Anayasaya gö- re tarafsız, partilerüstü olması gereken bir cumhurbaşkanının, eşinin iktkjar partisindeki il başkanlığına karşı çıktığı için, bir savunma bakanını görevden azledebilmesi... Bu durumu, kural tanımazlığın doruğuna dikilen bayrak diye nitelemıştık. Peki, Istanbul II Kongresı'nden sonra ne diyebilıriz? Üstüne tüy diktı! Böyle mi diyeceğız şimdi de? Ölçüler, kurallar öylesine altüst edildı ki söylenecek söz kalmadı artık denilebilir. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, ortaya çı- kan görüntü gerçekten çirkindir. Geçen pa- zar günü ANAP Istanbul İl Kongresi'nde ya- (Arkası Sa. 17, Su. l'de) HASAN CEMAL • Orhan ve Nuray Oğuz işbirliği TV2'deki Bir Film Bir Yönetmen'de İ988 yapımı Üçuncu Göz yayımlanıyor. o. Sayfada • Kuveyt'le ilk anlaşma Fransa'mn elektronik şirketlerinden Thomson-CSF bir televizyon yayın sistemi kurmak amacıyla geçen hafta anlaşma imzaladı. 6. Sayfada • Yüreğimiz ağzımızda dinledik îstanbul Devlet Senfonı Orkestrası 'nın hafta sonu solisti A. Kuş Durakoğlu'ydu. 7. Sayfada • Resitalini banşa adadı Çellist Maria Kliegel. savaş dolayısıyla program değiştiğt halde seyırci karşısındaydı. 7. Sayfada • Türk bankaları kredi avında Körfez krızı süresince dış kredi alamayan Türk bankaları şımdi yurtdışında kredi avına çıkmak için havrlanıyorlar. Ekonomide • Tahtakale boyun eğdi 25 şubatta 300 lira önde olan Tahtakale dolar kuru, dün resmi satış kurunun altına indi. Ekonomide • Otomobilde zam dönemi Yerli üreticilerden sonra otomobil ithalatçıları da zam yapma haztrlığına başladılar. Ekonomide • Özdemir Erdoğan, düşünmeye soyundu 35 yıldan beri müzikle iç içe olan Erdoğan, son kaseti olan 'Diişünceli Şarkılar'ın kapağında çmlçıplak görunüyor. Arka Sayfada • Siyah beyaza çağrı Tam bir sıyah beyaz tutkunu olan Timney-Fowler ikilisi siyah beyazın değişik biçımlerdekı çeşitliliğini adeta yeniden keşfediyorlar. Arka Sayfada 4 GUN 4 DERGI YARIN Körfez savaşının gizli dosyası: Biri Fransız, öteki Amenkah, iki gazetecınin araştırması. Çilekli Kitaplar: Murathan Mungan'ın yönettığı dızıden Kundera, Duras, Havel, Shepard ve Memet Baydur'ım oyunlan yayımlandı. Anılar döner: "Bir Şebre Gıdememek"le 1990 Saıt Faık Hikâye Armağam'm alan Mano Lein'nın yeni kıtabı, "Madam Flortdıs Dönmeyebıltr." CUMA Ma*c Ba Kjmuzı Mtaık'a nptifc nt luj*? moel Cefcfı» parça NsM drt* Metam m »rttrt* şatmaı smpnmatin cknnda SapMt Marce» yu y-tet*ti ıcm 'Pıttanamtaoamaf Nevzat Helvacı'nın oturduğu Kırmızı Koltuk'un yayından kaldınlması ile ılgili olarak Ahmet Altan ve Neşe Dûzel "Magic Box ile yaptığımız anlasmaya göre programı kullanıp kullanmama hakkı onlarda" dıyorlar. CUMARTESİ Suçlukim? • d==^? f* Yaşam: Dışıler nıçın sadık değıl! Üner Tan: Büimde Batı tekelı Asimov: En parlak ışık E. Meriç: 7 bın önceki kavuşma Bilgisayar: 90 soru, 90 yanıt V. Belgil: Gece harekâtı D. Cüceloğlu: Bilim ve hayvan hakları Teknoloji: Yapay akciğerin öncüsü Tıp: Yeni kanser tam yöntemi PAZAR Beünda Carlisle kürk giymeyecek! Kürk karşıtı kampanyalar bir pop müzık topluluğunun yaşamım nasıl kurtarabildıf.. Agop Arad: Yarım kalmış bir sergımn öyküsü ve sanatçmın en eskı arkadaşlanndan Turhan Gürkan'ın anılan... CUMHURIYET1E GOZLEM UGURMUMCU Yeni Çıkmaz... Irak'ın güneyinde İran yanlısı Şiiler, Saddam'a başkaldır- dtlar. Irak'ın kuzeyinde de Kürtlerin ayaklandıkları yolunda haberler alınıyor. Bu gelişmeler, hiç kuşkusuz, bölgede yeni ve içinden ko- lay kolay çıkılmayacak sorunlar doğuracakiır. Gerek Kürtler gerek Şiilık, İran ve Irak arasındaki temel (Arkası Sa. 17, Su. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog