Bugünden 1930'a 5,470,819 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL o /o6S PM %11 Cumhuriyet "İyi Faiz 11 Devam! PAMUKBANK iyi ba n ka d ır 67. Yıl; Sayı: 23900 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL(KDV*M>5 Mart 1991 Saü Fırtına öncesi şaşkmlığın yaşandığı ANAP'ta Cumhurbaşkanı ÖzaPın tavrı bekleniyor AJ\APdaratadağmEşinin seçilemeyişine kızgın olan Cumhurbaşkanı özal'ın estireceğini açıkladığı 'mart fırtınası' gündeme geldi. tsyancı bakanlann azledilmesinden hükümetin istifasına kadar çeşitli olasıhklar tartışılmaya başlandı. Bugün toplanacak ANAP grubunda sert tartışmalann olması bekleniyor. Divan başkanı olarak ANAP Istanbul il yönetimini üstlenen Mustafa Taşar, bazı ilçe örgütlerinin feshedileceğini söylerken Keçeciler, 'Taşar, sadece elektrik su parasıru ödeyebilir' dedi. 17. Sayfada Taşar'ın, seçime geçildiği sırada kongreyi iptal etmesine Yılmaz yanlılan sert tepki gosterdı. (lotograf: Lğur Saner) AKBULUT PEVREDE Özal: ANAP'ın içişiİZMİR/İSTANBUL (Cum- huriyvt)— ANAP tstanbul tl Kongresi'nin iptal edilmesine ilişkin olarak Başbakan ve ANAP Genel Başkanı Yddınm Akbahıt hiçbir soruya yanıt ver- medi. Cumhurbaşkanı özal da kongreyi, "ANAP'ın iç Işldlr" diye değerlendirdi. Dün Izmir'e giden özal ve Akbulut'tan tstanbul tl Kongre- sine ilişkin değerlendirmelerini (Arkası Sa. 14, Su. 3'de) ÖZAL AKSU'NUN TELEFONUNA ÇIKMADI FARUK BİLDİRİCİ'nln izlenimleri 4 Sayfada Taşar'ınkongreoyunu^Cumhurbaşkanı Özpl'ın 'Böyle olmaz Çekilsinler, hepsini ISemra Özal'ın listesi okunduktan sonragelen tepkileri gören Taşar, \affedeceğim'mesajma muhafazakârlann yanıtı Tıayır'oldu Vkazmamayacaklarvn iyice anlayınca kongneyi iptal etti CELAL BAŞLANGIÇ Hilton Convention Center tıkhm tıkhm doluydu. Salondakilenn yan- sından fazlası konuk. Ancak delege- lerle karışık oturmuşlar. Kimin dele- ge, kimin konuk olduğu belli değil. Divan başkanlığına seçıldikten sonra Mustafa Taşar, demokrasinin tüm "in- cetikleıi'nı kendı biçemiyle uyguluyor. Taşar 'işine gelen' oylamalan "Ka- bul edenler... Etmeyenler. Kabul edil- miştir teşekkur ederim" vontemivle yaptıkça, Yılmaz yanlısı delegeler çı- leden çıkıyor. Ancak sonucu belli bir esnaf derneğinin kongresinde uygula- nacak bu yöntem, Semra Özal'ın aday olduğu, muhafazakârlann 'olum ka- hm savaşımı' verdiği Istanbul il kong- resinde gündeme gelince 'yuhalama- lar'a, 'Taşar istifa' diye bağırmalara dönüştü. Aslında Taşar'ın istediği de buydu. Çünkü Semra özal'ın kong- reyi yitıreceği daha bir gece önceden neredeyse kesinleşmişti. Kongreye bir gece kala muhafaza- kârlar Ataköy'de bir lokantada mum ışığında gövde gösterisi yaparken, kongreyi kazanacaklarını da belli et- mişlerdi. Büyük bir özenle geceye ge- len delegeler, teker teker belirlenmiş, tumünün imzası alınmıştı. Ulaşılan sa- yı 377'ydi. Aynı saatlerde Semra Özal The Marmara'da delegeleri 'açık bü- fe'ye çağırmıştı. Ancak gelenler, de- legelerden çok 'felekten bir yemek çalmak' isteyen partili ve partisizler- di. lşte önceki günkü kongre, muhafa- zakârlann bir gece önce saptadıkları bu 'delege ağıruğT ve Semra Özal des- tekçilerinin 'devlet yardımı'na karşın hafıflikleri ile başlamıştı. Salon girişinde de Talat Yılmaz'ı destekleyenlerin bu etkinliği yaşandı. Delege ve konuk kartlannı Semra Özal denetimine geçen il merkezi da- ğıtmıştı. Bu yanıyla gelen konukların Semra Özal'ı desteklemesi doğaldı. (ArkauS*. 14, Su. l'de) Basra genel valisi ile Saddam'ın oğlu öldürüldü Irak'ta ayaklanma yayılıyor Şiiler 5 kentte ayaklandı Güney Irak'ta cumartesi günü başlayan Şii ayaklanması 5 kente yayıldı. Basra, El-Amara, Nasıriye, Kut, Ali-El Garbi kentlerinde şiddetli çatışmalar olduğu bildiriliyor. Şiilerin lideri El Hakim, Basra dahil 4 kentte yönetimin devrildiğini öne sürdü. Hakim, Kürtlere de çağrıda bulunarak ayaklanmalarını ve cephe açmalarını istedi. Irak'ta kaçaklara af Bağdat hükümeti dün yayımladığı bildiride tüm asker kaçaklarımn bir hafta içinde üslerine dönmeleri koşuluyla bağışlanacağını ilan etti. Suriye, Irak halkının kendilerini felakete sürükleyen Bağdat liderini cezalandırmaya hakkı olduğunu bildirdi. 14 Sayfada IRAKTAKİ KARGAŞA DİKKATLE İZLENİYDR AnkarakaygılıANKARA (Cnmhoriyet Bö- B) — Körfez savaşı sonrasın- da müttefık ülkelerce Irak'ta gerçekleşmesi âdeta istenen ve Uk kıvılcımlan hafta sonunda görülen Saddam aleyhtan ayak- lanmanın, başta Türkiye olmak üzere çeşitli bölge ülkeleri için bir kâbusa dönüşmesi olasılığı gündeme geldi. Basra'dan sızan haberlerin de gösterdiğı gibi soz konusu ayak- huımanın radikal Islam temeli- ne dayanabüeceğine yönelik işa- retler Ankara'da kaygı ile izle- niyor. özellikle "tran boyntu" üzerinde durulan bu gelişmeler- de Tahran yönetiminden çok tran'daki 'molla' sınıfı ve bunu destekleyen kitlelerin aktif ola- bileceği bildiriliyor. ABD yönetiminin Dışişleri Bakanı James Baker'ın ağzın- dan Saddam Hüseyin'in işba- şında kalmamasının yeğlenen sonuç olduğunu duvurması, Irak'taki olası iç karışıklıklara (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) ABD'NJN GÖZÜ TURKİYE'DE UFUK tÜLOfMİR'in haberi 14. Sayfada Şubat ayının tüketicifiyatlarıocağa göre arttr Enflasyona gazDİE tüketici fiyat artışını yüzde 5.4, toptan eşya fiyat artışını yüzde 5.3 olarak açıkladı. Tüketici fiyatları ilk 2 ayda yüzde 10.6, 1990 şubat ayından bu yana yüzde 63.5 oranında arttı. Toptan eşya fiyatlarının artışı ise ilk 2 ayda yüzde 10.1 Ekonomi Servfai — Kör- fez dopingli enflasyon, şu- bat ayında da yükselmeye de- vam etti. DİE, şubat ayı tüke- tici fiyat artışı- nı yüzde 5.4, toptan eşya fi- yat artışını yüzde 5.3 ola- rak açıklarken tTO'nun 1985 yılı bazlı ücret- liler geçinme endeksine göre tstanbul'da tü- ketici fiyatlanndaki artış yüzde 7.2 oldu. Ocak ayında DlE'nin tüketicide yüzde 4.9, toptanda yüzde 4.6 olarak açıkladığı enf- Tüketici endeksine göre yıllık enflasyon ^ < f X / ^ ^v^ Ocak 91 Şubat '91 olan kamu ke- simi toptan eş- ya fiyat artışı şubat ayında yüzde 4.4'te kahrken, özel sektörün son bir yılda yüzde 45.2 olarak he- saplanan top- tan eşya fiyat artışı şubatta yüzde 5.6 ola- rak gerçekleşti. DlE'nin en- dekslerine göre şubat ayında yapılan açıklamaya göre tuketi- bir yıllık enflasyon, tüketicide enflasyondaki artış büyük ölçü- ci fiyatları ilk 2 ayda yüzde yüzde 59.5, toptanda yüzde 59.7 de gıda maddelerine yapılan 10.6, 1990 şubatından bu yana olmuştu. Kamu kesimi toptan zamlardan kaynaklandı. Top- ise yuzde 63.5 oranında arttı. eşya fiyatları artışı özel sektöre tan eşya fiyatlan endeksine gö- Toptan eşya fiyatlarının artışı göre yıllık bazda daha hızlı gö- re tanm sektorü yüzde 12.3 ile lasyon oranı, İTO'nun 1985 ise ilk 2 ayda yüzde 10.1, son bir runürken şubat ayında özel sek- sektörler araanda enflasyon re- bazlı endeksine göre yüzde 2.5 yılda yüzde 49.7 olarak hesap- tör zamları kamunun önune kortmeni olurken alt sektörler olarak hesaplanmıştı. DİE'den landı. Geçen yılın şubat ayında geçti. Son bir yılda yüzde 61.5 (Arkası Sa. 12, Sü. S'dei Bağ-Kııra can sîıııicli Yerüyasa taslağı, kazanca göre ek prim sistemi öngörüyor IŞK KANSU ANKARA — Bağ-Kur Yasası'nda deği- şiklik öngören taslak hazırlandı. Taslağa go- re Bağ-Kur sigortalılarından net ödenen Katma Değer Vergisi'nin yuzde 10'u kadar "katkı payı" kesilecek. Bağ-Kur yetkılileri, "Katkı payı Bag-Kur'a bn>ük rahatlık sağ- layacak ve ber tiırlu iyileştjnneier için fır- sat vcrecek" dediler. Bağ-Kur yetkilüeri, Bağ-Kur sağlık hız- meti verme uygulamasına yalnızca sigorta- lılar degil, tum aiJe bıreylerini de kapsaya- cak bir biçimde gırdığini anımsatarak bu sistem içerisinde Bağ-Kur'un çok yükselen sağlık giderleri ile baş başa kaldığını bildir- diler. Bağ-Kur sigortalılardan alınan sağlık primleri ile sigortahların butun aile bire>- lerine, bugunku yüksek fiyatlı sağlık hız- metlerıni yerine getirmenin çok güç oldu- ğunu dile getiren bir yetkili, Cumhuriyet'e konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Bu dıırumda öDünüzdc üd seçcnek var- dı: Karne brnşına sagtak primi aimak ya da primleri yükieltmek. YapUgımu İBCdeme- de, dar gdirli gnıplarda çocuk sayısuun yüksek oldugu, yiiksek geiir gnıbnna men- sup oUnterda da daha düşiık otdugnou gör- diik. Ba dunımda karne başıaa öntegin 10 (Arkası Sa. 14, Su. 8'de) SADDAM VE ABD'Lİ RAHtP- Komandoteçbizatlıasker, elindeki tabancayla liderin konırken siyah beresinde "I love Kuwait" yazan Saddam,ABD'li rahiple birlikle poz verdi^ M U H A R R E M Saddam'la eğlendi Her yıl Istanbul'da heyecanla beklenen, bu yılki de buyuk ilgiyle karşılanan, eski adıyla Akademi, yenı adıyla MSÜ Gü- zel Sanatlar Akademisi'nin maskeli balosunda kimler yoktu ki... Akademi'nin 108. kuruluş yıldönumu nedenıyle Hilton Convention Center'da düzenlenen baloda pistte dans edenler arasında Körfez Savaşı modasına (Arkası Sa. 14. Su. 1de) Vyari mektubu gönderdi ile îlîşkîler 'açmazda' Cumhurbaşkanı Turgut Özal topluluk üyesi ıilkelerin devlet ve hükümet başkanlarına gönderdiği uyan mektubunda ilişkilerin mevcut durumunu açmaz olarak niteledi ve son gelişmeler karşısında "Türk kamuoyunun durumun ciddiyetinden derin rahatsızhk duyduğunu" bildirdi. özal mektubunda 4. mali protokolün yürürlüğe konmadığını, tekstii kotalarının arttırılma talebinin karşılıksız kaldığını anımsatıyor ve " Türkiye'ye karşı uygulanan aynmcı tutumu anlamakta büyük güçlük çektiğimizi beîirtmek ısterim" diyor.14 Sayfada BÖLGESEL GUVENLlK TARTIŞMASI 14. Sayfada İdü'de kanlıgün Şırnak'a bağlı Kuvak mezrasında meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla İdü'de esnaf kepenkleri kapattı, gösteri yüruyuşü düzenledi. Guvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 25 kişi yaralandı, 2 kişi öldü. İdil'e giriş ve çıkışlar yasaklandı. 4 Sayfada Efe Özal borsada 4 aracr Efe özal'ın Salahsun Hekımoğlu Menkul Kıymetler AŞ'ye ortaklığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını bekliyor. Bir sureden beri borsada kârlı alım satımlar yaptığı belirtilen Efe özal, bundan sonra faaliyetini "araa kurum" olarak sürdurecek. Efe'nin ortak olduğu şirket, komisyonculuktan bankerliğe geçtiği için 1 milyar lıralık sermayeyi tamamlaması gereken bir şirkete ortak olmuş oldu. Yenı bir şirket kurmaya kalksaydı 5 milyar lira sermaye gerekecektı. Efe Özal'ın resmen faaliyete geçecek olması borsa çevrelerinde değışık yankılar buluyor. Bir bplum borsacı kamu kuruluşlarının ozelleştırildiği ve ıçeriden oğrenenlerin ticaretinin kol gezdiğı bir borsada "Boyle bir kişinin şirket kurması kamu vıcdanını sızlatır" goruşunu ilerı surerken bir bolum borsacı da Cumhurbaşkanı Özal'ın oğlunun bankerliğe soyunmasının borsaya olan guvenini gosterdığını ve bu açıdan olumlu olduğunu savundular EkOHOmi'de • Sıra Zerrin Özerde TV2'dekı Yanm Elma'nın bu haftakı konseri Zerrin Özer. Sanatçı 9 şarkı soyleyecek. 6. Sayfada * Köşedeki Dükkân'ın müzikali TV3'te saat 20.00'de 1940 yapımı Yeni Sevdalılar adlı film yayınlanacak. Filmde Judy Garland ve Van Johnson başroldeler. 6. Sayfada • Şiirsel ve karamsar Silahlarm Seçimı TV2'de saat 22.50'de yayınlanacak. Yves Montand'ın başrolu oynadığı filmde Depardıeu-Deneuve bir arada 6. Sayjada • Masalda zaman çabuk geçer 4 Ekim 1990'da yıtırdığımız Agop Arad'ın resımlerı Garanti Sanat Galerisi'nde. 7. Sayfada • Demokrasi gemisi yüzüyor 500 bin kışilik Bakırkoy Gûngoren mahallesindekı Aziz Nesin Sahnesi yann açıhyor. 7. Sayfada • Tarıma dayalı sanayi geriliyor Son on yıl ıçınde tarıma dayalı sanayi reel olarak yuzde 17.2 oranında kuçuldu. Ekonomide • Kâr bira kapağının altında Satış kârlılığı açısından geçen yılın en başarılı firmalart, bira şırketlerı oldu. Ekonomide • THY'nin savaş zammı kalktı Körfez savaşı nedenıyle THY dış hat uçak seferlermde alınan sıgorta primi uygulaması 1 marttan ılibaren kaldırıldı. Ekonomide • Çılgın düşteki kamera Harbiyedeki As Sıneması unlu Japon yonetmen Akıra Kurosava'nın 28. yapıtı olan 'Duşler'le 6 martta yeniden açılıyor. Arka Sayfada GÖZLEM UĞUR MUMCU Liberal Kongre... ANAP Istanbul II Kongresı, "liberalleşme tarihı"mn en önemlı olaylarından biridir. Aile hukukunun anayasa hukuku, anayasa hukukunun da "yetim hakkı" ve mıras hukuku ile karıştığı ılginç bir dö- nem yaşıyoruz Ne demışler atalarımız: (Arkasi Sa. 17, Su. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog