Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

31 MAKT 1991 CUMHURİYET/9 ANKARA HAVASI Cumhuriyet Ankara Bürosu SİİR Anımsatma Rahmetli Orhon Murat Arıbumu, "IP" şiirini ne zaman ve hangı duygular içinde yazdı bilemiyoruz. Ama şiirin ilk iki dizesı bugünlerde sıkça anımsanıyor: İki canbaz bir ipte oynamaz Bir ipte bir sürü canbaz Hilebaz, madrabaz, kumarbaz İki canbaz bir ipte oynamaz Bir ipte bir sürü canbaz Ateşbaz, işvebaz, hokkabaz. TUTANAKLARDAN Koçero'ya şeref madalyası TBMM Genel Kurulu'nda vakıf üniversitelerine devlet yardımı yapılmasına olanak sağlayan yasa tasarısı görüşülürken, DYP Niğde MiRetvekili Mahmut Öztürk, "Koçero'ya şeref madalyası" verilmesi için yasa önerisi vereceğini sâyledi. Tartışmalar TBMM tutanaklarına şöyle yansıdı: Mahmut öztürk (Nığde- DYP): ... Sayın Doğramacı gülûyor. Elbet güler. Sayın Doğramacı Meclis'i çiğnemiştir, işi köşkte halletmiştır, köşkte. Ve bu Meclis formaliteyi yerine getıriyor. Çiğnenen bir Meclis'in üyesi olmaktan utamyorum. ... Milli Eğitim Bakanı bol keseden bonkörlükle vakfa sayın Doğramacı'ya buradan para veriyor. Peşkeş çekiyor. Hiç olmazsa bugünkü bakanı bir kenara bıraktık. Devletin kontrolünü sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın devrede olması lazım. Halim Aras (Başkanvekili): Toparlayınız efendım... Mahmut Öztürk: Ben bu Meclis'e bir kanun teklifi vereceğim. Bu vereceğim kanun teklifi de şu: Hakkârili Koçero'ya şeref madalyası verilmesi kanunu. Hiç olmazsa Koçero soygun yapacaksa tüfeğı alıyor, soyuyordu, ölmeyi de öldürmeyi de göze alıyordu. Kendi unıversıteleri kıvranırken, vakıf adı altında yüzde yûz bedavaya gelen bir ünıversitede bir iki kiştyi memnun edeceğim diye devletin hazinesini vermem veremem. Başkan: Süreniz doldu efendim, lütfen... Hasan Namal (DYP Antalya): Bir saniye geçmedi ki sozünü kesıyorum diye müdahale ediyorsunuz. Başkan: Lütfen efendim. Onun sanıyesini siz hesaplayamazsınız, kudretin de yetmez zaten. Hasan Namal: Senin saatin başka saat mi? Mustafa Çorapçıoğlu (DYP grup başkanvekılı). Ne demek o efendim. Başkan: Sayın grup başkanvekili, üyenizin başkanlığa karşı ağır sözler soylemesine engel olun. Mustafa Çorapçıoğlu: Boyuna laf atıyorsunuz biraz sakın olun. Hasan Namal: Sen kavga mı istiyorsun? Başkan: Sen kavga yapmasını dahi bilemezsin ki. (DYP sıralarından gülmeler) Kamer Genç (SHP Tunceli): Ben böyle bir devlet yönetimini Uganda'da bile görmedim Uganda'nın şişko başkanı vardı İdi Amin, o bile halkına bizim yöneticilerin baktığından farklı bakıyordu. En azından utanıyordu.. Yani halkının karşısında sayın milletvekılleri biz de bu devleti yonetırken hiç olmazsa İdi Amin kadar bir utanma duygusuna sahip olalım. Saygılar sunarım. Kamer Genç: Karar yeter sayısı arayın sayın başkan. Mahmut Öztürk: Sayın efendim. Başkan: Yahu sen benden daha mı vicdanlısın, sen benden daha mt ahlaklısın. Mahmut Öztürk: Her iki sayım da eksikti. Başkan: Otur yerine otur yerine. Terbiyeni muhafaza et. Terbiyelı ol milletvekilisin Mahmut Öztürk: O zaman gerektiği şekilde say. Gerçekçi say. Hakka. Başkan: Sen iç tüzüğü öğren, geldin geleli daha bu kitabı açmadın. Kabul etmezsen 5 kişi ayağa kalkar tekrar sayarım. DIOPTRILERINItf UYÇUN. CAM.ALTERNATIFLERINIZI BILIYORMUSUNUZ ? CPTItt San ve Tıc. Ltd. Ştı. Hergun ,000^2200 Ataköy Galleria No: 0343 tsL Posta Kod: 34750 Tel:5595171 — 5592570 Fax:5593294 ••İSTANBUL DEVLET TİYATROSU Ankara Devlet Tiyatrosu Turnesi K.Kesey - D.Wasserman KAFESTEN BİR KUŞ UÇTU Çevlren: Bilge Koloğlu Yöneten: Basll Coleman Oekor: Roger Andrew» Kottüm: Gül Emre Oynayanlar Işık: Fahrettln ö n r MOzik: Kemal GOnOç Rajl Yrd: Llle Gerger "VAINIZHHÂFTA Bozkurt Kuruç-Kaya Akarsu-Faruk Günuğur-Hayrettın Engın Sema Aybars-Ayşe Başer-Erdal Küçukkömürcü-Güven Besimoğlu Can Oztopçu-Tansu Aytar-Turgut Sarıgöl-Adsız Karaduman Aktan Gûnalp-Orhan Aral-Ertıan Gökgücü-Fikret Ergin Mustafa Şekercıoğlu-Yıldıray Akıncı-Nılgün Tan-Sibel Ozer Cahıt Çağıran-Gulseren Devor TAKSİM SAHNESİ 9-10-11-12-13-14 Nlsan Suareler 20 30 Pazar. 15.00 BIIetlersatıştadır.Tel: 149 6044 TINILAR... YANSIYAN İMGELER... ARP: IPEK TONGIR RLSİMLER: FLÜT AYDIN BÜKE HÜLtt DÜZENU KOÇ 31 MART 1991 PAZAR Saat: 17.30 istasyon sanat evi Klemcfındi ca<|. 36 1renköv Sanal koşkıı 3X5 41 Değerli hukuk adamı, yurtseverlik simgesi, gerçek aydın, büyük insan, sevgili hocam, ağabeyimiz. Av. M. HİDAYET ILGAR'ı (Em. Top. Plt. A1K) yitirmenin derin acısı içindeyiz. Yakınlarının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Av; MÜJDATOT>ER VE EŞt İLAN DÎYARBAKIR 2. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİGt'NDEN Esas NO: 1990/108 Karar No: 1991/105 Davacı Hasan Yıldınm vekili Av. Feride Laçin tarafından davah Ayten Yıldınm aleyhine ikame olunan boşanma davasının yapılan yargılanması neticesinde: Diyarbakır üi Ergani ilçesi Kemaliye Mah. Göçmenler Sok. No: 30'da ikamet eden tüm aramaJara rağmen bulunamayan davalı Ay- ten Yıldınm'ın yargılanmasının yapıldığı, taraflann bosanmalanna karar verildiği ve davalının karan ılan tarihinden itibaren İS günlük süre içerisinde temyiz etmedıği takdirde kesiniesecegi hususu Uanen JeMJ olunıır. 19JO991 HAYVANLAR tSMAlL GÜLGEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHlç AK PÎKNİK PtYALE MADRA NE HIZLI GAZETECİ NECDET ÇtZGtLİK KÂMtL MASARACI Basuı: 46317 AĞAÇ YAŞKEN EĞtLİR KEMAL GÖKHAN GÜRSES JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN 1. Jandanna Genel Komutanlığı'nın ANKARA'daki Karargâh ve Kurumlannda istihdam edilmek üzere 657 sayıh Devlet Memurlan Ka- nunu Ue "İlk Defa Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yanjma Sınavlan Genel Yönetmeliği" esaslan uyannca aşağıda belirtilen kadrolara açıktan sınavla eleman alınacaktır. UNVANI: SINIFI: Bilgisayar Programası G.l.H. Genel Istatistik Uzmanı G.l.H. Yayın ve Program Hazırlama Uzmanı G.l.H. Mevzuat Takip Uzmanı G.l.H. lnceleme ve Değerlendirme Uzmanı G.l.H. öğretmen E.Ö.H.S. Diyetisyen S.H.S. DERECESÎ: ADEDİ: ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR: —4yülık Mühendislik ve/veya Fen FakOltelerinin Bilgisayar, Mate- matik, tstatistik ve Fizık Bölümlerinden mezun olmak, Teknik do- kümanlan anlayacak seviyede İNGİLİZCE ve COBAL programlama dilinı bilmek. —Üniversitelerin Fen Fakültelerinin Istatistik Bolümü'nden mezun olmak. —Basın Yayın Yüksek Okullannın Radyo ve Televizyon, Açık öğ- retim Fakültesi'nin, Gflzel Sanatlar Fakdltesi'nin Sinema ve Tele- vizyon bölümlerinin birinden mezun olmak. (Erkek eteman) —Hukuk FakOltesi mezunu ve Avukatbk stajını yapmış olmak. —Siyasal, tktisat, tşletme, Açık öğretim ve lktisadi ve tdari Bilim- ler fakültelenıun Maliye, tşletme, tktisat ve Kamu Yönetimi Bölüm- lerinin birinden mezun olmak. —Gazi Universitesi Meslek Eğitim Fakültesinin Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Bölümu Ue Hacettepe Universitesi Ev Ekonomisi Yük- sek Okulu'nun Çocuk Saghğı ve Eğitimi Bolümü'nden mezun olmak. 8 1 —Hacettepe Universitesi Saglık Teknolojisi Yüksek Okulu'nun Bes- lenme ve Diyetetik Bolümü'nden mezun olmak. 2. Yeterlik ve Yanşma Sınavlanna katılacak adaylarda aranacak şartlar: a. 657 sayılı kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak. b. Erkek adaylann askerlık hizmetini yapmış olmaları. c. 30 yaşından büyük olmamak. d. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlıgı ile özürlü bulunmama. 3. Istekliler en geç 12 Nisan 1991 günü me&ai sonuna kadar, son üç ay içinde çektirilmiş vesikalık iki adet fotoğraflan ile "lş Talep Formu" doldurrnak ve "Sınav Giriş Belgesi" almak üzere Jandanna Genel Komutanlığı Karargâhı (BAKANLIKLAR-ANKARA)'na şah- sen müracaat edeceklerdir. 4. Yaah smavı 27 Nisan 1991 günü saat 10.00'da Jandanna Okullar Komutanlığı (GÜVERClNLtK-ANKARA)'nda yapılack ve adaylar en geç saat 09.30'da belirtilen yerde hazır bulunacaklardır. 5. Yazılı sınavını kazanan adaylara mülakat ve uygulama sınav tarihleri aynca duyurulacaktır. ERDİNÇ AYGÜN Tümgenenü Knrmay Başkanı Basın: 22747 GARFIELD JM DAVIS TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 31 Mart DESCARTES'IN KUSKUCC/LUK YONTEMI.. 1536'O4 8ÜGÜN, FfZAUSIZ Ç (PeiC4gr) POĞMOŞTV. ZAMAUIfl//N PÜŞUNC£S/Mı OLUÇTVtSAN FN ONEM- Ll K/Şrt£gP£fiJ SAYILOIĞI G/S/, MODeSN F£ISEFEN>N Pe KURUCUSUYPU- GERÇEĞı /4&M44/C /Ç/A/ 'AU/ŞtCU* YU SEÇEM OESCA/STESj 8u KOA/UO4 /LKÇAĞ SEPrrK- FA/ZKLJ 8£ £ OA/L4G4 GO&£ < Ç DESCAŞTBS IÇıN KUffCU, DO6£OX4 ULAÇMAK BlK DÜfÜA/CE YOMTEMirOl- BtR METAFtZıKÇı OL4AI HESCAgTES'lN DU$UNC£StNt OTVSrnJĞU '<i rp- MEL Podea vA/ePt: mNGt VE "DüfouûroeuM^öy- UEYSE VAIStM " KAV/SAMl. TANRl VE OAJUN SUZLUSU, /AJSAN Z/HfJlMDE &O6UÇTBAI O9N BİR OuŞUMCErDl. 8U NSDSNLE,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog