Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

31 MART 1991 KULTUR-SANAT CUMHURİYET/7 PEN YAZARLAR DERNEĞİ Kurdakul başkan seçildi • Kitltiir Servisi — PEN Yazarlar Derneği'nin genel kurulu dün gerçekle$tirildi. Kurucu Başkan Yaşar Kemal başkanlıktan aynldığını belirterek şunları söyledi: "Ben kurucu başkan olarak görev yaptım. Uzun bir süre başkanlık yapmak istemediğimı daha önce arkadaşlara açıklamıştım." Pen Yazarlar Derneği'nin yönetiın kurulu başkanlığma Şükran Kurdakul, ikinci başkanlığa Bekir Yüdız, Genel Sekreterliği Yurdanur Salman seçildi. Salim Şengil, Müge Gürsoy Sökmen ve Atilla Birkiye'nin yönetim kurulu üyeliklerine seçildiği genel kurulda Alpay Kabacalı da saymanhk görevine getirildi. Dernek, ikinci genel kurulda yaşamını Strasbourg'da sürdüren bilim adamı Prof. Server Tanilli'yi Pen Yazarlar Derneği onur üyeliğine seçti. Kurulda dernek üyelerinin önerilerinden oluşan bir bildiri de sunuldu. Bildiride, bilimsel bir kitabından ötürü sorgulama safhasmda tutuklanan Ismail Beşikçi'nin serbest bırakılması talep edildi. Bildiri şöyle: "...Ayrıca Infaz Yasası'ndan değişiklik yapılarak yıllardır cezaevlerinde yatırılan 12 Eylül dönemi hükümlülerinin yasal işlemler tamamlanıp özgürlüklerine bir an önce kavuşmalannı istiyoruz". Bildiride, anayasa değişikliğiyle ilgili olarak da şöyle denildi: "1982 Anayasası'nda değişiklikler yapmaya yönelik taslak, baa iyileştirmeler getiriyormuş gibi göriinmekle birlikte, özellikle cumhurbaşkaniığı kurumunun seçilme ve yetkileri konusunda önerilerin, ülkemiz için kişisel yönetim, keyfılik ve kural tanımazlığın kurumlaşması gibi ciddi tehlikeler taşıdığı inancındayız". GÖSTERİ ^Iınılar... \ansiyan Imgeler' • Kiiltür Servisi — Erenköy tstasyon Sanatevi'nde bugün "Tlnılar... Yansıyan Imgeler" başhklı ilginç bir , gösteri gercekleştirilecek. Iki müzisyen ve bir ressamın birlikte gerçekleştireceği gösteri saat 17.3O*da başlayacak. Ipek Tongur'un arpıyla, Aydın Büke'nin flütüyle katılacağı dinletiye Hülya Düzenli Koç da çizim ve resimleriyle katılacak. Sanatçılar bir araya gelerek bir düşü gerçekleştirecekler. Gösteri Bach, Gluck, Soler, Schumann, Beethoven, Dvorak, Albeniz, Ravel'in müzikleriyle sunulacak. Sanatçılar müziğin çok sesliliğinin görüntünün çok sesliliğine dönüşeceğini belirterek şunları söylüyorlar: "Muzikteki zamanın akıcılığj ile resimdeki zamanın durağanhğı birleşerek aynı süreci yaşayacaklar. Müzikle birlikte geçen imgeler geri dönüp bir daha izlenemeyecek". MÛZİK Pasquier-£1 Bacha konseri • Kiiltür Servisi — Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bugün saat 16.00'da Regis Pasquier-Abdel Rahman EI Bacha keman-piyano ikilisinin konseri yer alıyor. Konserde Beethoven'in İlkbahar' sonatı, Schubert'in bir fantezisi ve Franck'ın la majör sonatı seslendirilecek. Isaac Stern, Oistrakh, Fournier gibi ünlü sanatçılann öğrencisi olan Fransız piyanist Regis Pasquier 12 yaşındayken Paris Konservatuvan'nı birincilikle bitirdi. 1981 yılından bu yana Fransa'da yaşayan Abdel Rahman El Bacha ise Beyrut doğumlu. Sanatçı Marguerite Long- Jacques Thibaud MUzik Okulu mezunu. Her iki sanatçı da Fransa'da ve başka ülkelerde çeşitli konserler verdiler, ödüller kazandılar. Pasquier 1985 yılında Paris Konservatuvarı'na keman ve oda müziği profesörü olarak atandı. El Bacha ise Prokofief yorumuyla 1983 yılında Charles Cross Akademisi ödulü'nü kazandı. SİNEMA Tımes'ın 'Depardieu' açıklaması • NEW YORK (AA) — Amerikan Times Dergisi, Fransız Aktör Gerard Depardieu'nün avukatlanna yolladığı bir mektupta, ünlü aktörün tecavüz olaylarına kanştığı yolundaki haberinde bir düzeltmeye gidilmesi için neden olmadığını bildirdi. Times Dergisi'nin Sözcüsü Robert Pondiscio, derginin bir muhabiri tarafından Depardieu ile Paris'te Fransızca olarak yapılan röportajın bant kaydının tekrar dinlenmesi sonucunda, "Depardieu'nün açıklamalannın kesinlikle yanhş anlaşılrmş ya da yanlış tercüme edilmiş olmadığını" bu durumun gönderilen mektupta da belirtildiğini açıkladı. Times Dergisi bir süre önce, Depardieu ile yaptığı bir röportajı yayunlayarak, Fransız aktörün, "ilk kez 9 yaşında iken bir tecavüz olayına karıştığını", bu tûr • olaylarm daha sonra da tekrarlandığını, "tecavüz etmenin çocukluğunun bir parçası olduğunu" söylediğini açıklamıştı. Genç Türk yönetmen • Kiiltür Servisi — Bugün sona eren Uluslararası lstanbul Film Festivali kapsammda fîlmleri gösterilen Türk yönetmenlerden Tunç Başaran, ömer Uğur, Fehmi Yaşar, Aydın Bağırdı, Nesli Çölgeçen, Vecdi Sayar'tn yönettiği bir söyleşiye katıldılar. Sayar, toplantıyı açarken "Bu yıhn belki de en büyük. özelliği neredeyse tüm yönetmenlerin genç kuşağın elemanları olması; Atıf Yılmaz ve Tunç Başaran dtşında" dedi. Toplantıda geçen yıl devlet yardımı alan fîlmlerin yanı sıra Türk sinemasında "gençler-yaşlılar" olgusu uzerinde duruldu. "Ekran Âşıklan" füminin yönetmeni Ömer Uğur "Nasıl tüm dünyada Amerikan sinemasmın tekeli söz konusuysa Türkiye'de de yaşlılar tekeli var" dedi. "Camdan Kalp" füminin yönetmeni Fehmi Yaşar da Türk sinemasında farklı bir film yapmanın, geleneklere karşı çıkan bir anlatım kuUanmanın çok zor olduğunu, gençlere hoşgörülü davranümadığını belirterek bir "yaşlılar egemenliği"nden söz etti. Türk sinemasında senaryonun da konu edildiği toplantıda senaryo sıkıntısının olduğuna inananlar ancak temel sorunun senaryo olmadığını düşünenler de bulunuyordu. Tunç Başaran ise Türk sinemasında son yıllarda bir "dayanışma yoksunluğu" yaşandığını belirtti. ŞENLIK İTU-Sanateı O Kültör Servisi — İTÜ Vakfı Sosyal ve Kültürel Hizmetler Komitesi, 29 nisan - 19 mayıs tarihleri arasında sanat ve kültür şenliği düzenliyor. "tTÜ Sanatçı El-Ele" kampanyasmı desteklemek ve İTÜ Vakfı'nm Gümüşsuyu'nda yaptırmakta olduğu Kız Yurdu'na maddi katkı sağlamak amacıyla düzenlenen şenliğin acılışı 29 nisanda Maçka Kışlası 'G' anfisindeki Suna Kan/Gülay Uğurata konseriyle yapılacak. 3-19 mayıs günlerinde Taşkışla 102 no'lu galeride ise resim, heykel geleneksel Türk sanatlan ve seramik sergileri sunulacak. Sergide satılacak yapıtlardan elde edilen gelirin yüzde 50'si sanatçıya verilecek. Sergiye katılacak sanatçılardan bazılan şunlar: "Prof. Şadan Bezeyiş, Prof. Neşe Erdek, Prof. Haluk Tezonar, Doç. Hüsamettin Koçan, Doç. Mehmet Özer. Profesyonel Tanıtım Fotoğrafçıları Derneği Sergisi Atatürk KültürMerkezVnde Ayrıntı kaçırmayan gözlerSerginin açılışında objektifleri, kutba yönelen pusular gibi çeken güzeller ne kadar da çoktu. Gözleri hiçbir ayrıntıyı kaçırmayanların meclisine de böylesi yakışırdı. MEHMET BAYHAN Profesyonel Tanıtım Fotoğrafçılan Derneği'nin ikinci sergisi AKM salonla- nnda izleyicilerini kucaklamakta. Üç yılı geride kalan dernek bu sergi ile gelece- ğe doğru atılım yapmakta. Fotoğraf öylesine iç içe olduğumuz bir malzeme ki çoğu zaman unutulmakta ve ciddiye alınmamakta. Bu yanhştan fo- toğrafçıbk mesleği de payını almakta. Fotoğraf eğitimi sorumlusunun "Altı üs- tü fotoğraf, ne olacak" dediğini bile duy- du bu kulaklar. Yıllar önce evde bir ko- nuk arkadaşuu anlatıyordu: "Kültüriü- dür, iyi konuşur, görseniz fotografçı de- mezsiniz!" Kırdığı potu iki nefes sonra fark ederek. Gerçekte günümüz uygarlığını omuz- layan dallardan biridir fotoğraf. Herhan- gi bir çalışma dalı yoktur ki o ya da bu şekilde fotoğrafa yaslanmasın. Elektro- niğin baskısına karşın kendi içinde ye- nilenmelerden geçerek bu yapı sürecek gibi görünüyor. Fotoğrafın anlatım, ak- tarım gücü başlıbaşına bir değer. Böyle bakınca fotoğrafçının sorumluluğu or- taya çıkıyor. Profesyonel fotoğrafçı, tüm sorunlan çözebilecek bilgi birikimine sa- hip olandır herhalde. Gürseslinin hışmına uğramamak için yazmalıyım: Bilgi ve becerisini uygula- yabilecek araç-gerece de sahip olandır... Fotoğraf önce teknolojidir. Teknolojik birikün, kültür, deney, çalışkanlık ye ya- ratıcıhkla bütünleşebilirse sanata dönü- şür. ALt ÜSTÜNDAĞ'DAN — Profesyonel Tanıüm Fotoğrafçılan Derneği'nin ikin- ci sergisi Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda 13 nisana kadar görülebüe- cek. Sergide Dernek Başkanı Ali Üstündağ'ın çalışmaları da yer alıyor. Bir ülkenin gelişmişliğini değişik dal- lardaki örgütlenme oranı ile ölçmekten yanayım. Kişiler birleşerek daha ileri ça- lışmalara yönelebilmişlerse bu hareket- lilik daha iyiyi zaten getirir. Mesleğin ge- lişebümesi, ilişkilerin düzenlenebilmesı için bu örgütlerin işlevlerinin bilincine varmalan gerekir. Tabii ki bu bir toplum- sal süreçtir. Çevreye yayılan dalgalar gi- bi birikimleri ve oluşturulan değerleri kitleye ulaştınr örgütler. Profesyonel fo- toğrafçılarımızm demekleri çevresinde- ki hareketlilikleri gelişmelerin habercisi- dir. Ve safları sıklaştırmanın zamanıdır. PTFD'nin ilk sergisinde doğrusu en- dişelerim vardı. Ama şimdi, mutlaka gö- rülmesi gereken bu ikinci sergide yüre- ğimi sevinç kapladı. Tomurcuklar çiçek- lenmeye dönmüş her yanı sarma eğili- minde. Takdim arayışlarmdan "Ben buradayım" haykınşlarına, malzeme ve ışığa egemenlikten ıncelikli kompozis- 10. ULUSLARARASIISTANBUL FÎLMFESTİVALİ yonlara, yaratıcıhk gösterilerinden belir- ginleşmiş kişiliklere görüntülerin coşku- su izleyiciyi sarmakta. Ekonomide yo- ğunlaşan dış ilişkilerin izleri görülmek- te. Bu arada çoktan geride kalmış bir, iki kişinin son çırpınışları da izlenmekte. "Eleme yapılsaydı" diyenler vardı. An- cak zamanın en etkili elemeyi yapmak- ta olduğu açıkça ortadaydı. Sergide "sanat yönetmeni ödülü" ve- rildi. Belki de amaç birlikteliği, birbiri- ni bütünleyişi gündeme getirmekti. Fo- toğrafın altyapısını oluşturan bütün dal- lann ele alınmasını bekleyebiliriz: Mal- zeme satıcıları, laboratuvarlar, teknis- yenler, renk aynmcılar, matbaalar... Ta- bii fotoğraf eğitimi. Profesyonel fotoğ- raf önce Iaboratuvarda ve sonra matba- ada biter. Ki sergide olumlu - olumsuz izleri görülmekteydi. Bu dallarda da ödüller verilebilir. Hatta Batı'daki "kö- lü giyinen hatnn' örnekleri gibi ters ödül- ler bile düşünülebilir. Daha bu hafta başıma geldı, yarışma kataloğuna basılacak fotoğraflan gön- lüne göre makaslayan renk aynmcıya ne ödülü verilebilir! Öyle ya fotoğraf dedi- ğin işte dörtgenin içinde birtakım şekil- ler, şu kadarı kesildiyse bu kadan duru- yor daha ne istiyorsun... Dernek, mes- leği bütünleyen yan dallar uzerinde ağır- lığını hissettirmelidir. Basına yansıtarak açıkoturumlar, konferanslar ve hatta olumsuzluklara karşı yankı yapacak çı- kışlar düşünülebilir. Bu sergi fotoğraf öğrencileri için bir inceleme konusudur. Her sergi düzenle- yenler içinde kıvılcımlar taşıyabilir. Ki, tutuşturacağı ateşler üçüncü sergiyi ay- dınlatacaktır. Açdışta AKM'nin koca sa- lonunu dolduran kitlenin yaş ortalama- sı, düzeyi, canlıhğı mesleğin geleceğine yönelik umutları guçlendirmekteydi. O kalabalık içinde objektifleri, kutba yö- nelen pusulalar gibi çeken güzeller ne ka- dar da çoktu. Eh, gözleri hiçbir ayrıntı- yı kaçırmayanlann meclisine de böylesi yakışırdı. 'Cennet Sineması'yönetmeni Giuseppe Tornatore'den 'Herkesin Keyfi Yerinde' Aslında kimsenin keyfi yok BUGÜN Tornatore, 'Cennet Sineması'yla 1989 Cannes Şenliği'nde Jüri Özel Ödülü, Altın Küre Ödülü ve Yabancı Film Oscarı'nı almıştı. Bugün izleyeceğimiz •Herkesin Keyfi Yerinde' İtalyan yönetmenin üçüncü yapıtı. REKİN TEKSOY Giuseppe Tornatore, İtalyan sinemasmın yeni umudu. İkin- ci filmi Cennet Sineması, genel- likle Avrupa sinemasına kapalı ABD pazannda bile büyük iş yapmış, filmin Cannes'da ka- zandığı jüri özel ödülü ile, ar- dmdan aldığı En İyi Yabancı Film Oscan'nı geniş seyirci kit- lelerinin de desteklediği görül- müştü. İtalyan sinemasına özgü duygusalhğın ölçülü bir biçim- de kullanıldığı bu nostaljik film, BAŞROLDE MARCELLO MASTROIANNI — Giuseppe Tornatore'nin geçen yıl çevirdiği "Her- kesin Keyfi Verinde" adlı filmde başrolü İtalyan sinemasmın büyük ustalanndan Marcello Masl- roianni üstleniyor. kentlerine yerleşmiş olan çocuk- lanru, yaşadıklan ortamda gör- mek amacıyla Sicilya'dan yola madığı bir sürü insanla karşıla- şıyor. Bir yerden bir yere gittik- çe, çevresindeki kişiler de deği- ^ ™ ^ l ± U m i l l £ Pkan Matteo, Napoli, Roma, şiyor. Yönetmen, kendi deyişiy-abartma eğiliminin izlerini de taşıyordu. Nitekim Tornatore, bu eğilimini yeni filminde de dızgınleyemiyor ve Herkesin Keyfi Yerinde, sıradan İtalyan seyircisinin çok sevdiği gereksiz bir duygusallığm doruğa ulaştığı bir film oluyor. Marcello Mastroianni'nin başrolü üstlendiğı film, Sicilyalı bir emeklinin, evli barklı çocuk- ları hakkında bildiğini sandığı şeyler ile gerçekler arasındaki çelişkiyi işliyor. İtalya'nın kuzey Milano'dan geçerek Torino'ya ulaşıyor. Bu büyük kentlerin yanı sıra, sanki senar- yo yazarı Tonino Guerra'nın gönlünü etmek için, Guerra'nın ve Fellini filmlerinin vazgeçil- mez mekânı Rimini'ye de uğru- yor. Tornatore, filminin "yol filmi" olduğunu, "günümüzun İtalyası'nın duygulan ve kaygı- lan arasında yapılan bir gezi" olduğunu belirtiyor. Matteo, Si- cilya'dan Torino'ya uzanan yol- culuğu sırasında, tanıdığı, tanı- İe "kimsenin ilgisini cekmeyen sıradan insanları" beyazperde- ye getiriyor. Adının içerdiği iyimserliğe karşın, filmde hiç kimsenin keyfi yerinde değil. Düşkınklığından en büyük pay da yaşh Matteo'ya düşüyor. Ço- cuklannm yaşamda onemli ko- numlan olduğunu sanan Mat- teo, gezisi bo>ıınca, hepsinin de sıradan işler yapmakta olduğu- nu görünce, yıllardır beslediği düşler yıkıhyor. Ama yine de iyimserliğini yitirmiyor. Gerçi çocukları, sandığı gibi yönetici ya da milletvekili olamamışlar- dır ama, iyi kötü geçinip git- mektedirler. önemli olan, dağı- nık da olsa, ailenin bütünlüğü- nü korumasıdır. Ne var ki, Mat- teo, yolculuk boyunca gördük- lerinden, karşılaştıklarından hiçbir ders almaz. Küçük bur- juva özlemlerinden ödün ver- mez, "başanyı" önemsemeyi sürdürür. Tornatore'nin anlatımı gerek- siz yinelemeleriyle, sanki TV di- zilerinin yönetimine öykünüyor. Tornatore, görsel olarak anlat- tığını, bir kez de sözle yineliyor; bununla da yetinmeyip aynı şey- Beyvgla ikekı Hınzır Kız* (12.00, 18.30), Avalon» (15.00, 21.30) Beyvgla Allas: Ağustosun Sakin Günleri (12.00), Günler Vardır. Ve de Aylar* (15.00, 21.30), Umut Yolculuğu (18.30) Beysgla B«y*gl«: Kaplan Adara» (12.00), Moskova Ağıtı (15.00), (18.30 raatinesinde Yılın En İyi Türk Filmi Ödulü'nü kazanan film, 21.30'da ise Alün Lale'yi kazanan film gösterilecek) OsBtaBbry Gazl: Mo'Better Blues (12.00), Herkesin Keyfi Yerinde* (15.00, 21.30), Henry ve June (18.30) Ka4ık«v Iteks: Oliver ve Arkadaşları (12.00), Vaatler Ulkesi (15.00), Bevaz Avcı Kara Yurek (18.30), Hoppa Kadınlar (21.30) • Işaretli fîlmler elektronik Türkçe altyazıyla sunuluyor. leri biraz değişik koşullar için- de yeniden anlatıyor. Matteo'- nun çocuklarının sayısı beş ye- rine üç olsaydı keşke dedirtiyor. Marcello Mastroianni gibi çok usta bir oyuncuyu da seyir- ciyi kolay yoldan etkilemek için kullanarak, Tornatore belki de sinemadan uzaklaşan İtalyan orta sınıfını tekrar salonlara döndürecek bir film yapmayı amaçlıyor. Gerçekten de Herke- sin Keyfi Yerinde gözleri her an sulanmaya hazır, sıradan İtal- yan seyircisinin (bu arada bir- çok başka ülke seyircisinin) bu özelliğini alabildiğine sömürü- yor. Türkiye Yazarlar Sendikası Hasan Ali Yücel ve Köy Enstitüleri Açüış Konuşması Demirtaş Ceyhun Kaulanlar Azlz Nesin Canan Eronat Mehmet Başaran Sami Karaören Asım Mutlu Mualla Eyoıboğlu Hıfzı Topuz Can Yücel Fanık Şüyün Mûzik Köy EnsUtüleri Şarkı ve Türküleri Korosu Şilrier Aytaç Yörükaslan Dla Gösterlsi İsaÇelik Sunan Candan Sabuncu I NİSAN 1991 Pazartesl Sait: 18.00 Beyoglu Karaca Tiyatrosu Daı>etiyeler : Cumhunyet Kuap Kulûbü. Akademi Kaabevı. Gençhk Kıtabea. Yazarlnrevi (Mûlktyeiiler Birliği KunKeşme Lokalll Karaca Ttyatrasu. Türkiye Yazariar Sendikası (145 08 02) TELETAŞ kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. MEHMET EREN Hz.V~S>f A myı. öğrenmek f V f\ ıstersemz... _ 1 k i /İPK.45 Beyoglu tST Practice your English by joining our Conversation Group. Call Phillip. 152 13 34 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ "KADIN" KONULU ŞİİR YARIŞMASI İzmir Büyükşehir BetediyesJ tarafından yazın sanatım özendirmek amacıyla "KAOIN" konulu şiır yarışjnası dözofrtBnrniştır ' YARIŞMA KURALLARI Yanşma Izmır Büyükşehir Belediyesi mensupları dışmda amalör. proiesyonel herkese açıktir. Yanşmacılann, şiirlerim çızgısiz kâğtda, çtft aralıkh makıne yazıst ile yazması gerekmektedir. Yarışmacıların, şiirterini 6 nusha olarak göndefmeleri gerekmektedir Her yarışmacı, yarışmaya 3 sayfayı geçmeyecek en çok 5 şiir ile katılabılır. Yarışmaya Katılacak şıırler daha once başka bir yerde yayımlanmamış ve özgun olacaktır. Yanşmacılar, yapıtlan ile bırtikte ayn bir zarf içinde ıkı adet fotoğraflannı. gerçek ad ve adreslerım, teleton numaralannı, kısa yaşam öykülerinı göndermehdirter. Yarışmacıların yapıtlarını 30 Hazıran 1991 tarihıne kadar "izmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Kültürel Hiz- metler Daıre Başkanlığt Konak-izmır" adresıne elden teslim etmeterı ya da ladeti taahhüttü olarak posta ile gört- dermeleri gerekmektedir. DEĞERLENDİRME-ODÛLLENDİRME Yarışmaya katılan eserler, 15 Ağustos 1991 tarihınde toplanacak olan Seçici Kurul tarafından degertendirile- cek ve yayımlanmaya değer bulunan eserler belırlenecektır Bırırtcılik Odülü: 4 000.000.- TL. İkincilik Ödülü • 3 000.000 - TL Üçunculük ödülü: 2 000.000.- TL. 3 adet mansiyon toplam: 3.000.000.TL- Yapıtın ödül alması halinde, kullanma ve yayın haklan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiş sayılacak- tır. Yarışma sonuçları 1 Eylül 1991 tarihınde açıklanacak ve sonuçlar ödüle değer görûlen yanşmacılann adresle- nne yazı ile bıldiritecektir. Ödüller 9 Eylul 1991 tarihınde düzenlenecek törenle dağrtılacaktır. SEÇİCİ KURUL Seçıcı Kurul Ûyelerı kendi aralannda bir Seçici Kurul Başkanı soçerter Sennur Sezer Melıh Cevdet Anday Ataol Behramoğlu Cahrt Külebi Sebahattın Kudret Aksal 18-23 Nisan PRAGBahannı ^ ^ > i l e Yaşayın a 5 gece yanm pansiyon Q Direkt uçuş a Şehir Turu • Transferler DAHİL 595 USD Yalaız »çak: 300 - USD Tel: 130 46 73 (3 Hnt)147 8 3 i 8 Fax:134 05 6S TU: 39412 ECEde TANGOLAR HER PAZAR ENGİN EGE ORKESTRASI ŞECAATTİN TANYERLİ Rezervasyon: 168 66 60-61 Kızılderililer * sevinçli • WHİT RİVER (AA) — Oscar ödülünü Kızılderililer kültürünü değişik bir gözle ele alan "Kurtlarla Dans" filminin kazanması, ABD Kızılderilileri arasında sevinç yarattı. Kızılderili liderler, filmin ABD halkı arasında Kızılderililer hakkındaki' yaygın onyargıların değişmesine ve böylece büyük toplumsal sorunlarla karşı karşıya bulunan Kızılderili halkının yaşam koşullarırun düzelmesine katkıda bulanabileceği görüşündeler. Müzik paneli • Kiiltür Servisi — SHP İstanbul İl Kültür ve Eğitim Komisyonu'nun etkinlikleri içinde yer alan 'Klasik Müzik-Opera-Bale' paneli bugün saat 10.00'dan itibaren Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yer alacak. Üç oturum halinde yapılacak panelin konuşmacıları arasında tlhan Usmanbaş, Güzin Gürel, Selahattin Evcil, Serdar Yalçm, Filiz Ali (oturum başkanı), Saadet İkesus Altan, Yekta Kara, Osman Şengezer, Cemalettin Kurugüllü, Müjgan özçay (ikinci oturumun başkanı), Sait Sökmen, Aysun Aslan, Cem Ertekin, Nasuh Barın ve Sevgi Sanlı (üçüncü oturumun başkanı) yer alacak. Piyano yarışması • Kiiltür Servisi — Bu yıl 4-14 kasım tarihleri arasında XIVsü düzenlenecek Valentino Bucchi piyano yarışmasına katılmak isteyenlerin başvurularını en geç 15 eylüle kadar yapmalan gerekiyor. Konu ile ilgili aynntılı bilgi İstanbul İtalyan Kültür Merkezi <Meşrutiyet cad. 161 Tepebaşı -Beyoğlu Tel: 144 98 48 -151 04 87)'den edinilebilir. BUGÜN ~~ • Kadıköy'de halkevi açılıyor Kadıköy Halkevi'nin yeni yeri Vişne Sok. No: 15/3 Kadıköy adresinde açılıyor. Saat 14.00'teki açılışta şiirler okunacak, saz ve gitar dinletileri sunulacak. bu hafta bilsak1 NtSAN PAZARTESt: 19.00 "Aslroloji'Güler ULUÇAY 19.00 "Erkck Egcmcn Toplumda Erkcklik Durumu vc Sorgulanması" Ccm ÜLGEN 2NÎSAN SALI: 19.00 Sanal Escrinin Anlarru, Yorumu ve Değerlcndirmcsi: "Soyul Sanat Üzcrine Sohbet" Eroİ COŞKUNER 19.00Sanaılararası1lişkiler3: "Sincma ve Grafik" Burçak EVREN 3 NtSAN ÇARŞAMBA: 18.00 "ChctBakcr'ınAnısına..." 19.00 "Dcli!ik,Sanaivc Fclscfc": Oruç ARUOBA, Hulki AKTUNÇ, Güvcn TURAN 19.00 Dia Gösterisi ve Söylcşi• "SırtıÇarualıÇelebilçr" Haldun AYDINGLfN 4 NtSAN PERŞEMBE : 19.00 "Türkiye'de Sanayj V c Ticarclin YapısıveTü^cücinin Korunması, Kavrajn," Tevfık ÇAVDAR, Orhîn SİÜER, MusıaTa SO^MEZ Scdai 5 NİSAN 19.00 Daşlangıcından Bugüne T ü r ı Pop Müziği 4: "Cem K-araca Versus Cem Karaca" Î9.30 Bilsak Tı yatro Alölyesi: "IşteBaş İşte Gövdc İşte »Kanaüar" Yazan: Sevira BURAK Görsel Sanat Atölyeleri Mchmet GÜLERYÜZ yöneıimindc (Per. - Cum.) Fotoğraf yeSinema Atölyesi M. Zıya ÜLKENClLER yönctüninde (P.tesi.-Çarş.-C.tesi.) Ta'İChiChu'anHarekeÜi Meditasvoh îlhan GÛNGÖREN (Her Sa 14.00-20.00) Yoga Zerrin AKGUN (P.tesi 18.30-19.30) Cafe-Foyer-Bar(Giriş) Rock Cafe-Bar(5.Kaı) bilsak, sırasclvilcr cad., soğancı sok. 7 cihangir 143 28 79-99
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog