Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

31 MART 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 Özal daha 8OİCU • ANKARA (UBA) — Anavatan Partisi Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz, Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın Bülent Ecevit'ten daha solda olduğunu öne sürdü. Yılmaz, "Anti-Terör Yasası" ile Kürtler tizerinde baskılann arttırılabileceğiııi de söyledi. Nurettin Yılmaz "Yüzyıl" dergisine görüşlerini açıklarken, Türkiye'de Kûrt sorununu çözecek tek liderin Turgut Ozal olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Sungurlu'nun Kürt sözcüğünü ağzına almaktan kaçtığını, özal'ın Sungurlu, Ecevit, Demirel, Türkeş gibilerden çok farklı olduğunu kaydeden Nurettin Yılmaz "özal bugun Bülent Ecevit'ten daha soldadır" dedi. Diyalog aranmalı • ANKARA (ANKA) — Adana Bağımsız Milletvekili Cüneyt Canver, muhalefet p»artilerinin sürekli olarak Cumhurbaşkanı Turgut özal'ı eleştirmesine karşı çıkarak, "Artık diyalog yolu aranmalıdır" dedi. Tempo dergisınde yer alan habere göre Canver, Kürt sorununun özellikle Kürt politikacılann elinde istismar konusu yapıldığını ileri sürdü. Cumhurbaşkanı özal'ın bir şey söylediğinde muhalefetteki siyasi parti liderlerinin özal'ı eleştirdiğini bildiren Cüneyt Canver, "Özal'a karşı olmak adına Saddam'ı da militarizmi de muhafazakârları da savundular. Türkiye'ye yakıgır anayasa • DENİZLİ (Cumhuriyet Ege Bürosu) — SBP Genel Başkan Yardımcısı lzmir Milletvekili Kemal Anadol af yasasının Şeker Bayramrndan önce çıkarüarak cezaevlerinin boşaltılmasını istedi. Anadol, Denizli il örgütünün açılış töreninde yaptığı konuşmada, SHP Genel Başkanı Erdal Inönü ve DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'de Cumhurbaşkanı Turgut özal fobisi olduğunu öne sürdü Coşkun'a saldırı • ANKARA (ANKA) — Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Coşkun dün makamında seyyar satıcı olduğu belirlenen, ancak kimliği saptanamayan bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Faruk Coşkun ile görüşmeye gelen ve o sırada Coşkun'un odasında bulunan belediye encümen üyelerinin ifadesine göre saat 10.30 sıralannda seyyar satıcı olduğu bildirilen bir kişi, girdiği tartışma sonunda bıçağını çekerek Faruk Coşkun'u dört-beş yerinden bıcakladı. Başbakan, ANAP'ın Istanbıd delegelerine iftaryemeği verdi Ak bıd ııt,tstanbuPakanşmadıGÜNDÜZ İMŞİR ANAP'ın iptal edilen olayh il kongresinden sonra dün Başba- kan Yıldırun Akbulnt'un Hilton Oteli'nde Istanbul il delegasyo- nuna verdiği iftar yemeğine mu- hafazakârlar ağırlığını koyarfcen uzlaştıncı bir sonuç yine alına- madı. Yemeğe Semra özal'ı des- tekleyen Ibrahim Özdemir dışm- da bakan ve milletvekilleri ka- tılmadı. Birleştirici bir öneri ge- tirmesi beklenen Yıldırım Akbu- lut'un konuşması ise delegeleri tatmin etmedi. 1200 kişinin ka- ABD'de bulunan Semra Özal'ın katılamadığı iftar yemeğinde, Devlet Bakanı Ibrahim Özdemir dışında Özal'ı destekleyen bakan ve milletvekilleri de yoktu. İstanbul il başkan adayı Talat Yılmaz yemek süresince delegelerle bol bol sohbet etme fırsatı buldu. Başbakan Akbulut'un konuşması ise delegeleri tatmin etmedi. tıldığı belirtilen yemekte Akbu- lut'u, elini öperek karşılayan Semra Özal'ın rakibi Talat Yıl- maz, yemek boyunca tüm dele- gelerle göruşme olanağı buldu. ANAP'ın 3 mart gunü yapı- lan, ancak çıkan olaylar nede- niyle ertelenen il kongresinden sonra Hun ilk kez İstanbul il de- legasyonu, Başbakan Yıidınm Akbulut'un verdiği iftar yeme- ğinde bir araya geldi. Son dere- ce sakin geçen yemekte, Akbu- lut'tan kongreye yönelik bir me- saj çıkmazken, Talat Yılmaz'ın masaları tek tek dolaşarak de- legelerle kurduŞu diyaloğu biraz daha pekiştirdiği gözlendı. Ye- mekte gözler olayh kongrede di- van başkanlığına seçilen Musta- fa Taşar'ı aradı. Divan başkan- lığını yürüten Taşar'm yemeğe katılmadığı görüldü. Daha ön- ce kongre aşamasında bolgele- rinde Semra Özal'ın kazanması için yoğun bir çahşma gösteren bakan ve mületvekillerinden hiç- ÖPÜŞTÜLER—Geçen a> yapılan İstanbul il kongresinde Semra Özal'ın rakibi olan Talat Yılmaz, dflnkü iftar yemeğinde Baş- bakan Yıidınm Akbnlut'a 'Hoş geldin' dedi. Akbulut da bunun üzerine Yümaz'ı yanaklanndan öplii. (Fotoğraf: Giindüz tmşir) ANAPTA SONUÇLANAN 56 İL KONGRESİNE GÖRE: Genelbaşkan4 ortada'FARUK BİLDÎRtCt TUNCAY ÖZKAN ANKARA — ANAP'ta sonuçlanan 56 il kongresinin ortaya çıkardığı tablo parti- de liderliğe soyunan aday- lardan hiçbirine umut vermiyor. Sonuçlanan kongrelerde hareketçi kanat ağırhk kazanırken genel başkan adaylann- dan Mesut Yılmaz, partinin bu kanadıyla ciddi arayış içine girdi. Öteki adaylar Ha- san Celal Guzel, Ekrem Pakdemirli, Hüs- nü Dogan da hareketçi kanadın kongre başarılannı genel başkankkları için nasıl desteğe çevirecekleri konusunda çalışmala- nnı surdüruyorlar. Lider adaylaruun İstan- bul İl Kongresi sırasında takındıklan tutumun da genel kongredeki adayhklan- na etki edeceği belirtiüyor. Bu liderler ara- sında Hasan Celal Gıizel ile Hüsnü Doğan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a rağmen ara- yışlannı ve mücadelelerini devam ettiri- yorlar. ANAP'ın mayıs sonunda yapılması plan- lanan genel kongresi öncesinde yapılan il kongrelerinin sayısı 56 oldu. Bu kongreler sırasında parti içi kanat ağırlıkları şöyle oluştu: Milliyetçi kanat (27 il): Kayseri, Kırşehir, Kütahya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Sa- karya, Sinop, Şanlıurfa, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Adana, Amasya, Ankara (Kong- resi henuz yapılmadı. Ancak Mehmet De- mirel'in karşısma aday cıkmıyor. Delege ağırlıklı olarak milliyetçilerin hâkimiyetin- de), Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eski- şehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta. Mesut Yümaz'ı destekleyen il başkanla- ANAP'ın genel başkanhk yarışında şu ana kadar biten kongrelerde "Hareketçi" kanat ağırhk kazandı. Adaylardan Mesut Yılmaz, bu kanatta arayış içine girerken, Hasan Celal Güzel, Ekrem Pakdemirli ve Hüsnü Doğan da çalışmalarına hız verdiler. n (17 il): Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Tekirdağ, Trab- zon, Tunceli, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bo- lu, Bursa, Gaziantep, Hakkari. Muhafazakâr kanadı destekleyen iller (9 il): Konya (Delegelerin bir kısmıru milliyet- çüer aldı), Manisa, Muş (İl teşkilâtında mil- letvekili Alaattin Fırat'ın ağırlığı büyük), Siirt, Karaman, Batman, Afyon, Diyarba- kır, Kars (Delegelerin bir kısmını milliyet- çiler kazandı). Ağn ve Malatya Cumhurbaşkanı özal'- ın ısteği doğrultusunda oy kullanacak yö- neümlerden oluştu. Aynca Samsun il kongresinde Akbulut'a destek veren Kemal Akkaya'nın ekibi aldı. ANAP içinde il kongrelerinde kıyasıya bir mücadele izlendi. Ağırlıkla milliyetçi- hareketci ekibin önde gittiği kongrelerde bu kanadın yakın takipçisi Mesut Yılmazcılar oldu. Yılmazcılar kongre sonuçlanna göre ANAP'lı hareketçilerden yanlarına destek arayışlannı surdüruyorlar. Mesut Yılmaz'- ın, ANAP genel başkan yardımcısı ve milliyetçi-hareketçi il başkanları ve delege- leri üzerinde etkili olan Halil Özsoy'u saf- fanna katabilmek için yoğun çaba sarfettiği belirtiliyor. Yılmaz'ın muhafazakâr kanat- tan da Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler'i ya- nına almak istediği yakın çevresinde dile getiriliyor. Yılmaz'ın çevresindekiler, "Me- sut Bey, Halil Özsoy ile Vehbi Dinçerler'i de yanına alırsa bizi genel kongrede Özal dahi engelleyemez" diyorlar. Muhafazakâr kanatta ise hem Hüsnü Doğan, hem de Ekrem Pakdemirli liderlik mücadelesi için hazırlanıyorlar. Bu iki isim- den birinin diğeri adına feragat etmesi bek- leniyor. Kongrelerde güç kaybına uğrayan bu ekibin aday çıkarmakta zorlanacak bir sayısal denge oluşması nedeniyle bir gruba "pazarbkk" destek verebilecekleri de kay- dediliyor. birinin yemeğe kaülmaması dik- kat çekti. Hilton Oteli sergi sa- lonunda duzenlenen yemeğe "davetsiz m«safirler"in de katı- lımı nedeniyle çok sayıda dele- ge yer bulamayıp iftarını ayak- ta yaptı. Ancak daha sonra bu delegeler otelin değişik katları- na yemeğe alındılar. Saat 17.45'te İstanbul'a gelen Yıidınm Akbulut, Atatürk Ha- valimanı'nda ilçe başkanlan ta- rafından karşılandı. Buradan konvoy eşliğinde Hilton OteIiL ne gelen Akbulut, otel girişinde partililerin yoğun Ugi ve alkışlan arasmda yemtğin yapıldığı salo- na alındı. Davetlilere iftar öncesi Kasımpaşa Emin Camii imamı tarafından dua okutuldu. Bu arada yemek- salonunda muha- fazakâr kanada mensup partili- lerin çokluğu dikkat çekerken, Başbakan Yıidınm Akbulut, di- ğer partililer ile birlikte dua ede- rek iftannı yaptı. Bu arada sa- londaki davetlilere bir anons ya- pan Teşkilat Başkanı Orhan De- mirtaş, Başbakan Yıidınm Ak- bulut'un yemek sonunda bir ko- nuşma yapacağını belirtti. Da- vetliler konuşmada Akbulut'un başından beri belirttiği uzlaştı- ncı önerileri sıralamasını bekle- diler. Ancak Akbulut, muhale- feti eleştirirken, birlik ve bera- berlik uzerine kurduğu 45 daki- kalık bir konuşma yaptı. Konuş- masında ANAP'ın, milletin her seyin hâkimi olmasını istediğini ve bütun programlarını buna göre yaptıklannı belirterek şun- ları söyledi: "Toplumu degişime tabi tu- tan, toplumu yör.lendirecek olan yine kendisidir. Tabii tem- silcileri marifetiyle, yani partiler marifetiyle gercekleştiımeye ça- lışır. Biz diyoruz ki sizler, dola- yısıyla milletimiz her şeyin hâ- kimi olsun. İdarenin hâkimi, yüce milletimiz olsun. Ve elbet- te onları ayakta tutan teşkilat- lanmızdır. Ben her tfaim teşki- latımıza guvendim. Onların ya- pılannın sağlamlığına inandım." Akbulut'un, parti programı- nı anlatırken "milliyetçi ve muhafazakânz" sozlerini ustu- ne basa basa tekrarlaması, ka- tılan delegeler tarafından uzun bir süre alkışlandı. Akbulut, milliyetçi ve muhafazakânz, şeklinde başladığı sozlerini şöyle sürdürdü: "Biz, yüce Türk mUleönin da- ima ileriemesi ve ileriye gitme- sini, refah ve mutluluğunu iste- riz. Bütiın programlanmız bu- nun icindir. Milletimizin mesut günlerini ve acı gunlerini payla- şınz. Onun için biz milliyetçiyiz. Ancak ben Tttrkiim diyebilen herkesin Türk olduğunu kabul ederim. Bizi millet yapan haslet- lerimiz vardır. İyi>i muhafaza ederiz. Elbette iyiyi, guzeli mu- hafaza gericilik değüdir. Tutucu- luk degildir." Akbulut'un yaklaşık 45 daki- ka süren konuşması partililer ta- rafından sık sık "Büyük Başba- kan" tezahuratlarıyla kesilirken yemeğe Maliye Bakanı Adnan Kahveci, Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol, Devlet Bakanı Su- di Turel, tbrahim Özdemir, mil- letvekilleri Baki Albayrak, Ad- nan Yıidız. Hayrettin Elmas, Ta- lat İçöz, Sadi Abbasoğlu, Reşit Ülker katıldı. Yemekte aynca ANAP Gnıp Başkanvekili Yasin Bozkurt, Teşkilat Başkanı Or- han Demirtaş da yer aldı. CÜNEYT ARCAYÜREK YAZ1YOR -1 "Haber,SahibindenÇıkar ANKARA — Son bir iki gündür önümüzden ilginç haber- ler geçiyor. Örneğin anayasa konusunda iktidarla muhalefetin anlaş- masını sağlayacak koşullan öğreniyoruz. Giderek sarpa sa- ran af sorununu kimin düzlüğe çıkaracağını içeren bilgiler alınıyor. Hepsinden önemlisi, kuşkusuz Amerika'daki gezginci he- yetimızden gelıyor. Nevv York'tan ayrılırken TÖ "Ben buraya para istemeye gelmedim" diyor. Açıkçası veren olmadığın- dan isteyen bulunmadığını söylüyor. Herzaman yaptığı gıbi başarısızlığı, para başvurularını "başka birinin sırtına yükleyerek" içine düştüğü girdaptan kurtulmaya çalışıyor. "Başka biri" Devlet Bakanı Güneş Taner ise seçimı ka- zanmak için ABD'ye taze para başvurularını yalanlayayım diye çabalıyor, ne çare bütünüyle doğruluyor. TÖ'nün resmi veya özel bülün söyleşilerinde bulunma ay- rıcalığını yakalayan iki meslektaşımız. geçende, önemli ko- nuyu aynı gün aynı öğelerle kamuoyuna şöyle duyurdular: Türkiye, Körfez savaşında zarar gören ülkelere taksitlerle verilecek tazmınatın kendine düşen payını, toplu olarak "hemen" ödemesini ABD'den istemişti. Toplam 1.2 milyar ya da iki milyar. Bush ^ ^ ^ _ _ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ ^ _ _ ^ ^ ve Amerikalı bakanlar- _ . . . . la yapılan görüşme- DemeK OİUyOr Kİ ı-mu halefet ve iktidar kıntılanmızı gıderme- ninyanısıra"1992de DirkaÇ madOeCİeGeneldeynıııııy, ı uı nıjo ııııı m • » w • • • • f " • ı •" genel seçıme gidece- Dirllğini DUİabllirSen ği" söylenilmiş, "bu h u fif ı/onW»r para alınamazsa o u u u ı e yonuai ANAP'm seçimi bayram öncesi yitirmesindön" söz edilmişti. Bariasın dün ya- sonrası olanaksıza yımladığı açıklamalar- . _ _ . da Taner, "Böyle bir yakin. 5-6 ana KOnU konuşmaolmadı" de- arpc/nrten stnc^olc dikten sonra Körfez ara Ş' noan ancaK taahhüt antıteror yasası sıyrılabilirmiş. O da değif, hemen" öden- 141-142'nin kaldırılması uğraşıyorum" diyerek nUKmu OimdZba! t\\ yazılanların birinci bö- jçjn UHIUt TO'deyiTIİŞ. lümünü "teyitediyor. » ı _ i."./,__ Bu para alınırsa ' * ^ iL/f\wiı##fw^ "ekonomiye hızlı bir (jmutmUS! ek kaynak sokmanın sınırsız yararlan" ola- cağını söyleyerek kimi açmazlar içine düştüğümüzü kabul ediyor. Ote yandan Taner, "Taze para olmazsa seçimi kazanamayız" anlamına gelen şu açıklamayı yapıyor: "Körfez yardımı olarak taahhüt edilen parayı 9 ay içinde alacağımıza, 'erken alırsak' bu ekonomiye çok iyi tesir eder. İşte Bush'a bunları anlattım. 'Türkiye, 1992'de seçıme gide- cektir. Bu süre içinde enflasyon dizginlenmelidir. Ekonomi- deki negatif etkileri gidermek için bu para devreye erken sokulmalıdır' dedim." Daha ne diyecekti ki? 1992'de seçim... Enflasyonun bu sürede dizginlenmesi seçimin koşulu... Ekonomiye negatif etkileringiderilmesı.... Bu paranın "devreye erken sokulma- sı"na bağlı... Güneri Cıvaoğlu ile Ertuğrul Özkök'ün -şımdi daha iyi anlaşılıyor- Güneş Taner'den aynı gün alarak yaz- dıkları da bunlardı. Taner'in söyledikleriyle yazılanlar özde aynıydı. >. Tanec'in seçimi kazanmak için ABD'den para istediğini, bizzat Taner bu iki gazeteciye duyurmuştu. Alınan bilgilere göre iki gazeteci New York'ta Güneş Taner'in kaldığı otel- deki odasında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Namık Ke- mal Kılıç'ın huzurunda bu bilgileri Devlet Bakanı Taner'den almışlardı. Bu görüntü karşısında Vehbi Dinçerler'in bir başka vesile bize söylediğini duyurmakla yetinelim mı acaba? Dinçerler'in dedesi şöyle dermiş: "Haber, sahibınden çıkar". Yoksa "mer- di kıpti sirkatın söyler" deyişini yınelemek mi gerekiyor? Ya- nıtları başkalarına bırakarak ısterseniz öteki haberlere şöy- le bir değinelim. "Şayet muhalefet, anayasa konusunda iktidara büyük ta- vizler verirse ANAP tarihi hark; sadece seçime birlikte ka- rar vermeyi kabul edebilir." Demek oluyor ki muhalefet ve iktidar birkaç maddede bel- ki. Genelde anlayış birliğini bulabilirsen bul! Öte yandan affın bayram öncesi çıkması hayal. Bayram sonrası olanaksıza yakın. 5-6 ana konu arasından ancak an- titerör yasası sıyrılabilirmiş. O da 141-142'nin kaldınlması hük- mü olmazsa! Af için umut TÖ'deymiş. Ne tûkenmez umutmuş! APO MEYDAN OKUDU: "Giinah benden gittiII PKK lideri Apo ile kampında görüştük. Özal'a politik destek verebileceğini söyleyen Apo, Akbulut hükümetine de meydan okudu: "Dökülecek kanların hesabı hiçbir banş görüşmesine yanaşmayan Akbulut hükümetinin olacaktır". Apo'nun kampından en son fotoğraflar. Son çare büyü ve büyü bozdurmadaÖdenmeyen çek ve senetlerin tahsilatından piyasadaki rakibini saf dışı bırakmaya, cinsel yakınlık kurmaktan futbolcuların gol atma isteğine kadar büyü ve büyü bozma uygulamalan giderek yaygınlaşıyor. Sahne sanatçılan, işadamlan büyücü peşinde koşuyor. Kim, nerede ve kaça büyü yapıp bozuyor? Canver konuştu HEP'ten istifa eden Cüneyt Canver Kürt meselesi üzerine ilk kez Tempo'ya konuştu. Kenan Evren'den görüşler (2) "Büyük devletlere güven olmaz, şahsl dostluklaria bu Iş yürümez." "Amerika beni çok sukutu hayale ugratmıştır." "Darbeler dönemi geçmiş, halk demokrasinin ne olup olmadığını öğrenmiatir." Poeslnm'da tartışma6-12 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak olan Şllr Forumu şairler arasmda tartışma yarattı. Forum'a çağnlı şairler neye göre beliriendi? Gençler neden yok? Türkiye'nin "AT'a entegrasyonu"nda şiir nasıl rol oynayacak? Camel Trophy Fransa elemelerlnin fotoğraflan ve öyküsü. ÇİMENTO BORSADA NELER VAAD EDİYOR?Hisse senedi yattntncılarının gündemindeki çimento sektörünün profili... Sektörün içindekiler sektörü değerlendiriyor: Kuveyt ve Irak'taki acil inşaat projeleri nasıl bir ihracat potansîyeli oluşturuyor? Hisseleri borsada işlem gören çimento fabrikalannın üretim ve kâr hedefleri, bilançoları... 1991de çimento fiyatları ne kadar artabilir? Akçimento, Çimsa, Aslan, Adana, Afyon, Konya, BoluL Mardin, Çanakkale, Unye çimento fabrikalan... BAYRAMDA TATİL ÇOK UCUZ Oteller ve tatil köyleri, savaş nedeniyle yurtdışından rezervasyon - fiyatlar düştü... Dokuz günlük bayram tatilinde nereye gitmeli? F ve yurtdışı turlan... TÜSİAD NİYE YANILDI? TÜSİAD, 1990 için on makro ekonomik tahminde bulun tuttu. TÜSlAD, tahminlerin tutmamasını Körfez krizine politikalanndaki belirsizliğe bağlıyor. İMKB KULİSLERİNDEN HAFTAN UYARILARI • Yapı Kredi ve Alarko, sermaye artınmı oranlannı değiştirdi. Bedelsiz bekleyenlere iyi haber... • Arçelik, Ünye Çimento, Net Holding, Çelik Halat, Edip İplik. ÎMP... Şimdi sermaye artınmı devri... • Hektaş, Marmaris AJtınyunus, İzocam... Bilançolara dikkat! • Cayman Adalan'ndan Karadeniz'e... Trabzon'da "şipşak serbest bölge" projesi. • Faisal Islamic Bank İstanbul'da... Bir İslami banka daha geliyor. • Ankara Sanayi Odası'nda büyük kavga... Kadir Sever'le Alaeddin Ceceli'nin "açık sözlü" çekişmesi. • Oturma odasında güzellik yanşması... Magic Box'm güzellik yanşması hazırhklan. EkC-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog