Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 31 MART 1991 15 Yıllık Başkanhk Püştt HIFZI VELDET VELÎDEDEOĞLU Geçen hafta gazete sayfalarında ayrıntılı olarak yer verılen, anayasada değışıklık tas- .ağıtun çok ılgı çekıcı yönlerı var Ne yazık tı, Adalet Bakaru'nın hazırlatıp sunduğu bu taslağın ılgınçhğı olumlu değıl, olumsuz yön- dedır. Ulke sorunlan ve anayasa konulan uze- nnde az çok bılgı ve dtışunce sahıbı olan kı- şıler hemen ayrunına varabüır, bu taslakta >a- nıltmaca var, aldatmaca var Birincisi: Yanıltmaca şurada Bır yandan tam demokratık bır anayasa hazırlanmak ıs- tendıgı söylerurken öte yandan anayasanın bütünu ele alınmayıp şurasından burasından seçılen maddelen değıştırılmek ısteruyor Bu, geçıcı (palyatıO bır çözumdur Sekız-on ye rınden akan bu" çatının tumu elden geçırılmek gerekırken yalnız akan yerlerın ustundekı kı- remıtlenn onarılması gıbı bır tutum bu Kal- dı kı anayasanın onarılmak ıstenen kımı mad- delen, aşağıda goruleceğı gıbı busbutun bo zuluyor Bu, bır yanıltmacadır tkiacisi: Aldatmaca, seçme ve seçılme va- şının ındırümesı üe SHP'ye; cumhurbaşkanı- nın tek dereceh seçımle halk tarafından doğ- rudan seçılmesı önerısı üe de DYP Başkanı Demırel'e hoş görunmek ıstenıyor Ayrıca mılletvekıh sayısının 600'e çıkarıl- ması yoluyla, partı ayrımı gözetılmeksmn, bütun mılletvekıllenne ve partılere çekıcı bır görünüm sergüenıyor öyle ya, mılletvekılı sa- yısı ne denh çok olursa seçımlerde partılere düşecek mılletvekıh sayısı da o oranda yuk- sek olur Oysa, mılletvekıb sayısını çoğaltma- nın da bu yoksul halkın üstüne parasal bır yuk daha yuklemekten başka sonuç vermeyeceğı kuşkusuzdur Deneyımler göstermıştır kı, uye sayısı çok olmakla parlamentolar daha hızh, daha çok çahşmaz Turkıye gıbı kalkınmak- ta olan yoksul bır ulke ıçın 400 uyehk bır par- lamento yeter. Bız bu göruşumuzu 1961'de Kurucu Mechs'te de savunmuştuk Bütün bu önenler kamuflajdır Neyı kamufle etmek ıstıyorlar1 * Cumhurbaşkanlığı kurumundakı değışıklı ğı Bunun ıçın muhalefet partılerıne ve mıl- letvekıllenmn tumüne kuçuk ödunler vererek onları kazanıp Özal'ın saltanatı surdurulmek ıstenıyor Sorun bu Saltanat nasıl surecek 9 Halk tarafından seçılecek cumhurbaşkanı ıle Cumhunyetın kuruluşundan berı surege- len ve hıçbır sakıncası görulmeyen şımdıkı yöntem degıştırılerek bır baskanlık sıstemı ku- rulacak, başkan arka arkaya ıkı kez seçılebı- lecek Böylece eğer Ozal her ıkı seçımı kaza- nırsa şımdıkı suresı ıle bırhkte en az 15 >ıl cumhurbaşkanlığı köşkunde oturacak Butun taslak \e tasarımlar bu hesap yoresınde do- nuyor Ne denh kamufle edıhp gızlenmek ıs- tense de amaç sırıtıyor Oysa, Turkıye'nın geleneksel ve oturmuş cumhurbaşkanlığı kurumunun hukuksal te- melını bozup onun yerıne baskanlık sıstemı- nı geürmek, Turk toplumunun geleceğı ıçın tehhkelı olabüır Çunku bız cumhunyete, ken- dı tunlnde bır başkanhk sıstemı olan padışah- lık ve halıfehkten geldık Bugun ya da ılerı- de, geruş yetkılere sahıp cumhurbaşkanımn bır ıç darbe üe eskı rejımı getırıp hanedanlık kurma olasüığını gözardı etmemek gerekır (*) Bu, bır kuruntu değıldır Oturmuş ve şımdı- >e değın ıyı sonuç alınmış bır sıstemı bozup yenı bır baskanlık sıstemıne geçmenın ulke>e ne yarar sağlayacağı da bellısızdır Ozal'ın gu- numuzdekı yasa tanımaz tutum ve da\ ranışı- na bakıhrsa, yarardan çok zarar getıreceğı ke- sındır Denebıhr kı, eskı rejıme donme olanağı yoktur Özal'ın yenıden seçılme olanağı da yoktur Orası bıhnmez Andolu'nun ve Trakya'nın bırçok bolgesınde koylen ılçe, ılçelerı ıl yap- mak, fonlardan bol bol para akıtmak olanak- ları var Halkın bır bölumu musluk suyımun nereden geldığını bılmez, dış borçlardan, banknot matbaasının hızb ışlemesınden de ha berı yoktur Buyük bır bölumu, tutucu ve ge- rıcı ıktıdarların gonullu propagandacısı olan sözde dın adamlarının kırsal kesımde etkısı buyuktur Bu guç, hep kurnazlıkla ve başan ıle kullaruhr 1%1 Anayasası'nın >ururluğe gırmesınden sonra yapılan seçımlerde Cumhurıyet Halk Partısı Mechs'te bu yuzden çoğunluk sağla- >amamış, 1965 vılına kadar ulkeyı koahsyon larla yönetmek zorunda kalmış, 1965 seçım lerınde ıse çoğunluğu tutucu Adalet Partısı' ne kaptırmıştır 27 Mayıs 1960 devrımınden once, 1957 seçımlerınde Cumhurıyet Halk Partısı az bır farkla çoğunluğu sağlamak uze- re} ken, son anda vapılan mudahalelerle bu fark Demokrat Partı lehıne döndurulup, bu partı yıne ıktıdarda kalabılmıştır Seçım so- nuçları ahnmadan ıkı gun önce Cumhun>et gazetesınde o zamankı genel yayın muduru rahmeth Ecvet Guresın'ın odasında ıdım Gu- resm, ülkenın turlu yerlennden gelen seçım so- nuçlarına bakarak sevınıyor, bana "Hocam, artık Demokrat Parti iktidan gidecek" dıyor- du Kendısıne "Buna kesin gozuyle bakmayınız" dedığımde, "Gorayorsunuz, he- men butun buyuk gazeteter Cumhuriyet Halk Partisfnı tutujor. her verde Demokrat Par- ti'ye karşı tepkı var. Artık onlann gitmesi kesın" demıştı Ben ıse "Olabıhr, ama şımdı iktidar Demokrat Parti'nın ehnde, radyo on- lann elınde, 40-50 bın ko> ımamı oradan ora- ya koşarak onlar ıçın gonullu propaganda ya- pıjor, sadece bu propaganda bile gazetelerin propagandasını >ener' demıştım Nıtekım öy- le de oldu, DP ıktıdarda kaldı \ akın tarıhımızdekı bu orneklere bakarak derım kı, 1950'den berı, gerı bırakılmış olan bu halkın çoğunluğunu turlu yollarla kandır- mak, hele hele televız>on ekranını gece gun- duz kullanarak goz bojamak olasıhğı hıçbır zaman unutulmamalıdır O halde tek derece- h cumhurbaşkanı seçımı konusunda butun a>- dınlar, ozellıkle muhalefet partılerı başta ol- mak uzere butun sıvasal partıler ulkenın ge- leceğını duşunerek boyle bır sıstemı onleme lıdırler ANAP mılletvekülenne gelınce Kendı ya- zılarımızla uzerlerındekı ölu toprağını supu- rup onları uyandırma olanağı bulunmadığını duşunerek, cumhunvetımızın ılk buyuk ana- yasası olan 1924 Teşküat-ı Esasıye Kanunu ta- sarısının TBMM'de goruşulmesı sırasında ne denh tıtız davranıldığına ANAP mılletvekıl- lerının dıkkatını çekmek ıstıvorum O tanh- te polıtıka \aşamımızda tek partı sıstemı var- dı 1923'te kendı kendısını fesheden ılk TBMM'den sonra, ıkıncı Meclıs seçımlerıne geçıldığınde mıllet\ekıh adayları Cumhunyet Halk Partısı merkezınce saptanmış, böylece seçım gostermehk bır nıtelık taşımıştı Çun- ku Cumhurıvet Halk Partısı Genel Başkanı olan Gazı Mustafa Kemal'ın (O zaman Soyadı Yasası henuz çıkmamıştı) ona>lamadığı kışı, mılletv ekılı seçılemezdı Işte boyle seçılen Ikıncı Mechs'ın uvelerı 1924 Anayasa tasarı- sının göruşulmesınde şımdıkı ANAP mıllet- vekıllerı gıbı u>sal davranmayıp, ozellıkle cumhurbaşkanımn seçımı, yetkılen ve sorum- lulukları konusundakı tasarı maddelennı haf- talarca ınce elevıp sık dokumuşlar, gelecek se- çımlerde bır daha mılletvekılı olama>acakla rı ka>gısını bır >ana bırakıp cumhurbaşkanı- mn yetküerın! kısmak ıçın her şeyı yapmışlar, başan da kazanmışlardı Mustafa Kemal, cumhurbaşkanhğına, ulkevı duşmandan te- mızleyen buyuk zafer yollarından geçerek se- çılmıştı Bu nedenle kanzmatık bır kışüığı v ar- dı O'nun dıktaja kaçmasından korkuluyor- du Gerçı tartışmalar sırasında adı hıç geçme- mış, yalnız bır kez, Sılahlı Kuvvetler Başko- mutanlığı gorevının cumhurbaşkanına venl- mesı soz konusu olduğunda "Sonraki cum- hurbaşkanlan asker olmavabilir, olsa da her asker Gazi Paşa degildir" dıye konuşan bır mılletvekıh tarafından anılmıştı Bu satırların yazarı butun bu goruşmelerın çoğuna başından sonuna değın tanık oldu Dıktatörlukten soz edılmemıştı, ama yetkıle- n kısmak eylemının bu kuşkudan ılerı geldı ğı kımı konuşmacılann sözlerınden anlaşılı yordu Demek kı mılletvekıllen, gelecek se- çımlerde yenıden Mechs'e gelıp gelmeyecek- lerını duşunmeksızın, yalnızca ulke çıkarlannı göz onune alarak göruşlenm açıklıyorlardı Ayrıca yonetımde guçler aynlığı, guçler bır- hğı sıstemlen konusunda ustun duzeyde go- ruşme ve tartışmalar yapıhyordu Butun bu goruşmeler sırasında Meclıs'ı Bırıncı Başkan Fethı (Okyar) Bey yönetıyordu Sık sık kur- suye gelerek tasarı uzenndekı göruşmelere ya- nıt veren Anayasa Komıs>onu'nun başkanı, gazetemızın kurucusu Yunus Nadı Bey, soz cusu ıse Celal Nurı Bey'dı Teşkılat-ı Esasıye Kanunu tasansının TBMM'de göruşulmesıne 9 Mart 1924 (1340) tanhınde başlandı 20 Nı- san 1924'te (1340) tasarının tumu onaylandı Başkan Fethı (Okyar) Bey'vn şu sozuyle bu ya- sanm goruşulmesı sonuca bağlandı "Kanun ıttıfaka yakın bır ekserıyetle kabul edılmıştu efendım " (Şıddetlı alkışlar) Butun bu göruşmelen okumak ısteyen mıl letvekıllenne Meclıs Kıtaplığt'nda hem eskı hem venı yazılarla basılmış tam koleksıyonu bulunan Turkıve Buyuk Mıllet Meclısı Zabıt Cerıdesı cıltlerının sayı ve sav fa numaralan- nı vereyım Devre II, cüt 7, sh 213 (9 Mart 1924)'te başlar, cüt 8, sh 924 (20 Nısan 1924)'te bıter Ama bu ıkı tanh arasında But- çe Yasası gıbı onemh yasalar da gönışulup ka- bul edıldı Bır de kolayhk olmak uzere göruşmelenn tumunu ıçeren bır kıtabın adını vereyım "1924 Anayasası Hakkındaki Meclis Goruş- meleri." Bu kıtap Ankara Unıversıtesı Sıya sal Bılgıler Fakultesı 1dan llımler Enstıtusu yayınlarından olup 1957'de çıkmıştır, yazar- ları Dr A Şeref Gozübuyuk veZekı Sezgııı' dır Kısacası, ulkeyı yenı bır kargaşaya süruk- lememek ıçın, yurdunu seven herkesın, mıl- letvekıh koltuğunda oturanlann, ozellıkle ANAP'lı parlamenterlerın 1924'ten verdığım göruşme örneklerını gözonüne alarak çaba harcamalannı dılerım (*) tstanbul Unıversıtesı HuWuW Fakultesı Anaşasa Hukuku Profesörtı dtjeriı genç meslektaşım Erdofcan Teziç >enı çı Wan Aaaymn Hakuku adlı kıtabında 'Baskanlık Rejımı nın tşleyışındekı Güçlukler' bahsııun sonunda haklı olarak şövle demektedır Baskanlık rejımının \BD dıjındakı ul kelerde u>gulama alanı bulamaması ve yalnız orada uygutan ması bu ülkenın ekonomık zengınlıjınden sosyal ve sıyasal koşuUanndan kavnaklanmı; olması \\<t açıklanabuır Zıra baş ka ülkelerde baskanlık rejımının uygulanması çoğu kez kışı sel ıktıdarlara ya da askerı dıktatörlüklere vol açmaktadır (Beta Yayınları 1991 sh 430) EVET/HAyiR OKTAYAKBAL Sosyal Demokratlar Birleşmeden!... Yenılıkçıler, Yenıleştırmecıler' SHP ıçınde sık sık duydumuz toplulukların kendılenne ya- kıştırdığı adlar Baykal takımı partıde ıktıdarda ıken muhale- fettekı topluluk kendıne Yenılıkçı adını vermıştı Son kurul- tayda yenık duşunce bu kez Baykal'cılar kendılenne Yenı- lıkçı Yenıleştırmecı adını uygun buldulan lyıce anlaşıldı, SHP bır partı değıl, ıkı başlı ıkı genel merkezlı, her ılde, her ılçe- de ıkıye bolunmüş bır partı 1 Kım muhalefet durumuna duş- se kendıne Yenılıkçı'lığı yakıştırıyor' Ganp olanı Yenılıkçıler arasında yer alan, Yenılıkcılerın bıl- dırılennı yazan kışı bu defa Baykal'cıların yanındadır onlann bıldırılerını kaleme almaktadır Geçen yıl Baykal karşıtıydı, şımdı Baykal yanlısı 1 Ama değışmeyen yan, 'Yenılıkçı'lık' Konuşmalarını dınlıyoruz yazılarını, bıldırılerını okuyoruz ne gıbı yenılık yapmak ıstedıklerını anlayamıyoruz 1 SHP prog- ramı uygulandı da gerçekteştmldı de eksıkler mı goruldu, ye- tersızlıkler mı ortaya cıktı 9 Baykal'ın Yenılestırmecılen ne yap- mak, nelen yenılestırmek ısterler'' Bılen anlayan varsa çık- sın ortaya 1 Bu Yenılıkçı ya da yenıleştırmecı takımın onde gelen bır kışısı geçen akşam korsan TV de uzun uzun konuştu Ifade etmek ısterım', 'Böyle duşunurum' gıbı sözlerı sık sık yınele- yen bu Yenılıkcının sözlerınde hıç de yenı' bır söz, bır göruş var mıydı bılmem'? Baykal takımının bırleştığı tek nokta var, Erdal Inonu'nun genel başkanlıktan uzaklaştırılması, yerını Baykal'ın alması 1 Yenılık, yenıleştırme dedıklerı yalnızca bu- dur SHP mılletvekıllerı korsan TV'ye nıye çıkarlar'? SHP bu kor- san yayını tanımıyor Genel Başkan kaç kez yasadışı bu ıs- tasyonu yeren sozler soyledı Bu korsan TV Bay Özal'ın bu- yuk oğlunun elındedır Her fırsatta Turkıye'dekı muhalefetı, başta SHP'yı kotülemeyı amac edınmıstır Ozal'ın oğlunun hangı ustun becerısıyle boyle bır TV orgutune ortak olduğu, iha başka mılyarlık ışlerı hangı yeteneklerıyle, hangı ola- kların yardımı ıle gerçekleştırdığı ayrı bır sorudur 80 ön- >nde bır hıc olan Ozal aılesı on yılda mılyarderler yarat- Korkut Bey, Ahmet Bey Efe Bey, sabık damat bey hepsı - on yılın mutlu buyuk zengınlerı olmuslarsa bu ışın ıedır^ Kımse çıkıpdabu sorunu kurcalamayacak mı'> ' Baykalcılar bır yand^ Genel Merkezcıter baska 'erıyle uğrasacaklarına, partı programı cızgısın- •ıp Ozal ıktıdanna karşı savasım vermelerı ge- D 'nın Baykalcıları gıde gıde Özal ın duzeyı- layı basardılar Yenılıkçılık ya da yenıles n düşuncelerıne uygun davranmak mı"7 »dıklerını Ozal takımı yıllardır yapmak- nek ıstedıklennı Baykal SHP sı de yap- ır çaba olmaz mı'7 lara karsın SHP nın, daha doğrusu ı SHP nın, Turkıye nın bırıncı partı- îruluyor Kamar A S nın kamuoyu a gore SHP yuzde 30 oranda bır amar'ın Izmır de yaptığı kamuoyu •de 34'u aşan bır oya ulaştığı or- «ının Kamar'a yaptırdığı arastır- AP ın yuzde 183 DYP'nın yuzde j çızgısınde olduğu anlaşılıyor ller- 3ır kez daha sosyaldemokrat oylann ,eğıyle karşı karsıyayız Ne var kı SHP utun cmde qörmek olanağı yok 1 partınn dışında kalan oylar yuzde 14 MÇP ve sosyalıst partıler paylasacak- tnın calannı da 'sol'a katarsak Turkıye1 4aya ckrnaması ıcın bır neden yok Ama egerren olduğu ıcın bu konuda fazla ı—kıycr otez Uzmanı ÜÇ GÖRKER , Ağız Cerrahisi 39kt, 3 tutuhlak Kredi Bloklan, 3ayrJJ Ist. Tcl: 180 31 48 «cez& İ S T A N B U L B A R O S U ' N U N 1 1 3 . K U R U L U Ş Y I L D Ö N Ü M Ü f İ l ( t t , | » A V U K A T L A R G Ü N Ü T O P L A N T I L A R I 5 - 6 - 7 NISAN 1991 Daha Sağlam Bir Hukuk Düzeni İçin ADALET REFORMU (Adil ve Çabuk Yargılama Yolları) 5.4.1991 CUMA AKM KONSER SALONU 10 30 AÇILIŞ TÖRENI Istanbul Barosu Başkanı Av Turgut KAZAN ın açış konuşması SHP Genel Başkanı Erdal INONU nun konuşması DYP Genel Başkanı Suleyman DEMIREL n komjşması Meslekte 35 Yılını Tamamlamış Meslekdaşlarımtza plaket verılmesı PROGRAM 6.4.1991 CUMARTESI BELED YE MECLIS SALONU 9 30 IKINCI OTURUM DSdDBBHHB Savcı Yargıç Avukat ve Adlıye Personelının Eğıtımı Yoneten Prof Dr II Han Ozay Konuşmacılar Prof Dr Saıt GURAN Av Turgut KAZAN (Bır Stajyer Bır Ogrencı) Tartışmalar 11 00 UÇUNCU OTURUM 7.4.1991 PAZAR BELEDIYE MECLIS SALONU 9 30 ALTINCI OTURUM Ceza Yargılamasmın Sorunları Yoneten Selahattın CELAYIR (Emekl Ceea Yarg c ) Konuşmacılar Samı SELÇUK (Yargnay 4 C D Başkan l Prol Dr Eralp OZGEN Prot Dr Erdener YURTCAN Tartışmalar 11 30 YEDINCI OTURUM 13 30 BIRINCI OTURUM Yargı Bağımsızlıgı ve Yargıç Guvencesı Yoneten Av Necla FERTAN Konuşmacılar Çetın AŞÇIOĞLU (Yatgıay •> H D Uvesı) Prof Dr Nevzat TOROSLU Prof Dr Çetın OZEK Tartışmalar 20 00 113 YIL YEMEĞİ (Pera Palas) Anayasa Yargısı Yoneten Av Faz I SAGLAM Konuşmacılar Yılmaz AUEFENDIOGLU {Uyuşmazl K MahK&roesı Başkanı ve Anayasa Mahkenes Uyesı) Prof Dr Erdoğan TEZIÇ Prof Dr Bakır ÇAĞLAR Tartışmalar 14 00 DORDUNCU OTURUM i!W!iı— Idar Yargı Sorunlar Yoneten Prof Dr Ulku AZRAK Konuşmacılar Prof Dr II Han OZAY Prof Dr Yıld zhan YAYLA Dr Pertev BILGEN Tartışmalar 16 00 BEŞINCI OTURUM OOCEHHİHHH Medenı Yargılama Sorunlan Yoneten Av Turgut SARICA Konuşmacılar Şukru OZDEMIR (Yarg tay 8 H D Başkanı) Prof Dr Bakı Kuru Prof Dr Sa m Ustundağ Tartışmalar 19 00 113 Yıl Kokteylı (Beledıye Kabul Satonu) NOT 113 Yıl Yemegı ıle Kokteyl davetıyelerı Barodan sağlanabılır Ceza Infazının Sorunlan Yoneten Av Hasan Basr AKGIRAY Konuşmacılar Ord Prof Dr Sulh DONMEZER Prof Dr Kayıhan IÇEL Prof Dr Koksal BAYRAKTAR Tartışmalar 14 30 SEKIZINCI OTURUM Adıl ve Çabuk Yarg lama Uzenne Genel Bır Degerlend rme Yoneten Prof Dr Sahır ERMAN Konuşmacılar Osman ŞIRIN (Ist 6 Aj r Ceza Man Bsk) Erol TUREL (Ist Aslıye 2 Huk Yarg c ) Ptof Dr Erol CIHAN Prof Dr Duygun YARSUVAT Prof Dr Selçuk OZTEK Tartışmalar BİLECİK ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No 1990/239 Es Davacı S S Fundam Arsa Konut Yapı Koop vekılı Av Ahmet V ural tarafından davalılar Hıkmet Enpek vk Av Şadı Ercan, Go ral lnşaat (Bahattın Göral) M Alı Demırkan, Nımet Atış alevhıne mahkememıze açılan raenfı tespıt davasırun yapılan açık duruşma- sında verılen ara kararı gereğınce Davacı vekılı mahkememıze verrruş olduğu 15 10 1990 havale ta- rıhlı dılekçesı ıle Bılecık lc Md nun 1990/954 Es Nolu senetler ıle lakıbe gınşıldığı ve alacağa karşılık kooperatıfın 18 900 000 — TL'hk arsası uzenne hacız konularak alscağın temınat altına alındığını ve ıhtıyatı tedbır karan verılmesını ve takıp konusu 10 10 1989 tanzım \e 15 6 1990 vade tanhlı 13 000 000TL'hk bono ıle 10 10 \989 tanam ve 20 6 1990 vade tanhlı 12 000 000 TL'lık bonolardakı ceman 25 000 000 TL alacağın muvekkılı kooperatıfı ılzam eımedıgınm, Ko- operatıfın bu senetlerle borçlu olmadığının, böylece bır borcu olma dığınıntespıtıne ve tazmınata hukmedılmesıne karar verılmesını mahkememızden ıstemış ve talep etmış olmakla lşbu dava dılekçesı davalı Göral lnş sahıbı Bahattın Göral'a nor mal yoldan teblığı mumj ün olmadığından, dava dılekçesme kaım ol mak uzere duruşma gunu olan 7 5 1991 gunu saat 11 45'te mahkememızde hazır bulunmaları geTektığı \e bır mazeret be>an et- memelerı, kendısıru bır vekılle temsıl ettırmedığı takdırde gıyabında yargılamamn devam edıp bıtınleceğı davalı Goral lnş sahıbı Bahat tın Goral a ış bu ılan vasıtasıyla dılekçe ılan ve teblığ olunur 27 12 1990 (Göral lnşaat SanveTıc Lmtd Şrkt lsmet lnönü Cad Sağlık îşhanı 3/16 Eskışehır adresıne teblıgat vapılamamıştır ) e T ISTE BAYRAM SURPRİZİ... 12-19 Nısan özel uçak ıle ulaşım 1 sınıf otellerde Tam pansıyon konaklama, transferler, gezıler revu programları, vıze ucretı ve rehberlık hızmetlerı dahıl, 1 KIŞI 790 S Batum-Moskova-LeningTad19.99 Nican V 525$ RodosGezisi 12-22 Nisan Uçak ve otobus ıle ulaşım, 1 sınıf otellerde Tam pansıyon konaklama vıze ucretı transferler, gezıler ve rehberlık hızmetlerı dahıl, 1 KIŞI METROPOLITAN CAPSIS OLIMPIC PALACE ŞOVALYE PLACE 16-23 Nisan 300$ 330$ 280$ A Class otellerde YP konaklama tum ulaşım ve rehberlık dahıl Grvt imlirimlerini •CMUBHZKM Sğrenebitlniniz. PAZAR GUNLERIDE ACENTaMIZ ACIKTIR MİTOS TURIZM. ve TICARET A.Ş. Halaskargazı Cad 4S/1 Harbıye / Istanbul Tel (1) 1324842 1323695 131 47 74 Fax 132 36 96 T l t l f l k l l l C T FETHIYE UT00N M0TEL 13 20 Nısan 7 Gece YP Kon*kl;na 1 kı; 450.000 I L CtUP ARIES: 13-20 Nısan 7 G«ce YP Konaklama 1 kış 890,000 TL ÖLÜDENU TATİL KOYU. 13 20 N san 7 GeceVP Korakana kışı 825 000 TL B0DRUM MURAT VILLA OTEL: 13 22 N«n 9 Gece 0K Konaklama 1 kş 425.000 TL HAZ OTEL 13 20 N san 7 Gece YP Koraklarra 1 kş 675.000 TL ÇOMÇA /MANZARA OTEL 13 20 N san 7 Gece vp Konaklama 1 K ş 755 000 TL TMT TMJ KÖYÜ: 13-20 Nısan 7 Gece YP KonakJim» 1 krç» 775.000 TL MAY A OTEL: 13-20 N san 7 gea 0K Konaklama 1 « şı 550.000 TL BABANA OTEL 13-20 N san 7 gece YP Konaklama 1 k ş 485.000 TL MERVE0TEL.i3i9N.san 6 Gece 0K Konaklama 1 k&ı 300 000 TL KEMER R0MAN PLAZA. 11 20 N 'an 7 Gece YP Konaklama 1 k.sı -680.000 TL ROMAN BEACH-13 20 Mısan 7 Gace YP Konaklama 1 ktsı 660 000 TL AOO«I$:13-20 Nısan 7 3ece YP Konaklama 1 kısı 575 000 TL CESME TURBAM OTEL: 13-20 Nrafcn 7 G*ce YP Konaklama 1 kışı -850.000 T l KALKAN PİRAT OTEL: 13-20 Nısan 7 Gece YP Konaklama 1 kısı ,590.000 TL KUSADASI KU?TUR TATİL KÖYÜ: 13-20 N«an 7 Gece YP Konak ama 1 kı%ı 500.000 TL FfcNTAStA.-3 20r.5ai 7 Gece YP Konaklana 980 000 TL 5 Gece YP Konaklama750.000 TL CLUP HOTEL SOURA -13 20 Nısan 7 Gece YP Konaklama 1 kş 490 000 TL ANTALYA FALEZ 0TEÜ13 20 N san 7 Gece YP Konaklama 1 ksı 1.195 OOOTL MARMARIS TURBAN TATİL KÖYÜ - 3-20 N san 7 Gece YP Konaklama 1 kışı 650 000 TL MUKAMER OTEL. 13 20 N san 7 Gece YP Konaklama 1 k şı 980 000 TL 13 17 Nısan/17 21 Nısan4 Gece YP Konaklama 1 k şı 600 000 TL 0SKAR OTEL: 12 20 N san 7 Gece YP Konaklama 1 kışı 495 000 TL ÇKİTA OTEL: 13 20 Nısan 7 Gece 0K Konaklama 1 kış 225.000 TL KAPADOKYA MJ1NÖZOTEL:15 19/19-23 Nısan 3 Gece YP Konaklama eevre gezılen gırtş ucretlen izej otobus ve rehbenık hızmetlerl dahıl VHsl 5 M 000 TL KAYA OTEU13-20 N san 7 Gece YP Kcnaklana 1 k ş -900.000 TL MZM eumtRioe ACCHTAMUtçucrm MİTOS TURİZM. ve TİCARET A.Ş. Malaskargazı Cad 4& 1 Harbıye / Istanbul Tel (1)1324842 1323695 131 47 74 Fax 132 36 96 SPOR TOTO - SPOR LOTO OYNAYANLARA DUYURU En son AJman bılgısayar teknığı ıle gehştırılen Spor Toto Spor Loto formullerı SporToioda 3 banko ıle dereceyı 32 kolonda 13+11 garantı edıyoruz Spor Lotoda 2 banko ıle dereceyı 28 kolonda 8 ı garantı edıyo- ruz Toto 65 sayta Loto 60 sayfadır ısteğımz kıtap odemelı gonde- rılır Isteme adresı Halıl Çakmak PK 949 Ulus/ANKARA Telefonumuz yoktur MARMARA ÜHİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ NİHAD SAYAR YAYIN ve YARDIM VAKFI BAHAR DÖNEMİ İNGİLİZCE KURSLARI • Genel Ingılızce - Conversatıon - Çevırı * Başvuru 575 16 58 Dekan Sekreterlığı Ressam Namık Ismaıl Sk No 1 Bahçelıevler/IST Hafta Iç. 09 00-19 00 Hafta Sonu 09 00-13 00 Son Başvuru Tarıhı 27 Nısan 1991 O EMPERTALIZME VE OLICARSIYI MÜCADEL HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ Sıyası iktidar bugun 12 Eylul un sağtadıgı huzur ve "istıkrar ın kalıcı olmachğını, alınan onlemlenn bir Ife yaramadığını goruyor Krız derinleştlkçe tekeller Için huzur ve ısükrar ı korumak daha da guçleflyor Halk, her turlu baskıya, yasaga ve ongellenielere rağ- men yenıden harekeOenıyor Demokrası oyunu Içeri- sındekl hıçbır gostermelik manevra bunun onune ge- çemez Bugun Kurt sorunu emperyallzmin Ortadoğu ıçin oner- dığı yeni duzen çerçevesinde çozumlenmek Isteni- yor Ortadoğu'dakı Kurt ulusal haroketJerı emperyallz- mın çıkarına olan bu polıtikaya karşı çıkmalı, tarihterin- den ders çıkarmayı bilmelidir Bagımsızlık, demokrası ve sosyalizm ıçın şehit du^sn arkadaflan saygıyla anıyoruz. Onlar, aramızda, sıramızda, yanımızda yaşıyorlar 17. SAYIMIZ CIKTI BODRUM YAT LIMANINDA KIRALIK DÜKKÂNLAR TEL 346 92 98 / 346 79 41
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog