Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

31 MART 1991 HAVA OURUMU Devle let Meteoroloji Genel Müdürlüflü'nden alınan bilgiye göre, yurdun doğu kesımlen çok bulutiu, Orta ve Doflu Karadenız, iç Anadolu'nun kuzeydoflusu, Doğu Anadolu'nun doflusu yağışlı geçecek Yaflışlar yağmur şeklınde olacak HAVA Sl CAKLIĞI Kuzey kesımleröe hıssedllır derecede olmak üzere bütun yurtta azalacak RÜZGAR Kuzey ve batı yönlerden oria kuvvette esecek Denızlerımızde Marmara ve Eg£ de yıldız ve poyraz Akdenız'de günbatısı ve lodos Karadenız'de gunbatısı ve karayelden 35 yer yer 6 kuvvetinde, saatte 1021 yer yer 27 de Adana Adapuan Adıyaman Afyon Ağrı Ankara Anlakya Antalya Aıtvın Aydın Balıkesır Bılecık Bıngöl Bıtiis Bolu Buraa Çanakkale Çorum Danızlı A B Y A Y Y A A Y A B B Y Y B B B Y A CUMHURİYh TURKIYE'DE BUGÜN 28° 15° Dıyarbakır 9° 5°EdifiM 22° 11° Erancan 19° S°Er;urum 6° 2° Esklşehır 15° 6°Gazıantep 24° 15° Gıresun 22° 9° Gümüşhane V 15° 10° Hakkârı 20° 8°lsparta 14° 7" Istanbul 10° 5°lzmır A Y 14° 7°Kars 19° 8° Kastamonu B 15" 3°Kayserl 9° 6° Kırklarelı 9° 6°Konya 20° 4°Kütahya 23° 10° Malalya 19° 8° 15° 10° 15° 21° 10° 15° 15° 18° 9° 19° 6° 16° 20° 7° 17° 18° 15° 8°Mani5a 4°KMara« 6°Mersın 1°Mur}la 6°Muş 10° Nıflds 7°0«lu 6°Hae 5°Samsun 5° Sılrt öoSınop 9°Sıvas 1° iBkırdafl 6°Trahmn 9°Tuncelı 2°U»ak 1° Van 6°Yozga1 6°Zonguldak A 18° 8° A 22° 13° A 23° 15° A 19° 8° Y 11" 2° A 22° 12° Y 9° 7° Y 10° 7° Y 9° 7° Y 20° 9° 8 8° 5° Y 15° 8° B 8° 4° Y 10° 7° Y 16° 7° A 18° 7° Y 12° 2° Y 15° 7° B 8° 5° Helsınkı J ı k Lenıngrad (, DÜNYA'DA BUGÜN Amsterdam Amman Atına Bajdal Barcelona Basel Belgrad Berlın Bonn Bruksel Budapesle Cenevre Cezayır Cıddc Dubaı Frankturt Gırne Helsınkı Kahıre Kopenhag Koln Letkosa B A Y Y Y 12° 28° 18° 24° 15° Lenıngtad Y 4° B 13° Londra Madrıd Y 18° Y 13° Mılatıo Montr«al Moskova Münıh New York Oslo Y 8° B 13° Paris B 6° Prag A 29° Rıyad Y 15° Rrıma Solya Y 7° A 26° Şam Tel Avıv Tunus Varşova B 9° Venodık Y 12° B 10° Vıyana VVashıngton Zürıh B 6« nız mılı fıızla csucek, dalga yukseklığı 05 1 5 yer yer 22.5 m dolayında olacak Van Golu'nde hava. Yagmurlu geçecek Ruzgâr kuzey ve batı yönlerden haflf ara sıra orta kuvvette esecek, göl küçuk datgalı olacak. Göruş uzaklıgı 10 km. yağış anında 24 km. dolayında bulunacak bulutiu ' yaOmurlu gm nıt ftarlı Ajgk Bbuluttu Ggumslı Kkarlı S sıslı Y^aOmurlu BULMACA SOLDAN SAĞA: 1 2 3 4 , 5 6 7 8 9 1/ Kenarları saçaklı bir çeşit başörtüsu... Borda kaplamalarını yerleştirmek için ahşap gemileıin omurgalarına açılan yuva. 2/ Yabani elma... Oik yokuş. 3/ Efelek de denilen ve yaprakları sebze olarak kullanılaıı bitki... Bir çalgı. 4/ Bir pamuk cinsi... Küçük erkek kardeş. 5/ Tombul leyze ve Sıska Dayı' tiplerinin yaratıcısı olan ünlü karikatür sanatçımız. 6/ Kinaye... Tropikal Afrika'da yetişen bir ağaç. 7/ Bizmutun simgesi... Akarsu kıyılarındaki çalı ve ağaçların üzerinde de yaşayabilen bir balık. 8/ Bir kimseye çalıştığı yerce verilen tatil... öhlmlü. 9/ Düğün armağanı... Cerahat. YUKARIDAN AŞAGlYA: 1/ Bir yere çaprazlama konulan yassı kiriş ya da kereste... Leyleğe benzer bir kuş. 2/ Taş ya da maden çıkarılan yer... Kumarda ortaya sürülen para. 3/ Çuhadan yapılmış, dilimli başlık... Dahil. 4/ Bilgiçlik taslayan kimse... Hatıra. 5/ Birçok bedensel özelliğiyle file benzeyen, tavşan iriliğinde memeli hayvan. 6/ Hıristiyan ermişlerine verilen san... Göreceli. 7/ Bir göstarme sıfatı... Hava basınçlan eşit olan yeryüzü noktaları. 8/ Makam... Kurucu. 9/ Asya'da yaşayan bir maymuıı türü... Ilham. Kahıre» Y 8° B 8° B 13° B 12° B 8° B 8° Y 22° A 29° A 29° B 12° A 24° Y 8° A 33° Y 10° B 13° A 28° MUSTAFA EKMEKÇt Tanilli, Altmış Yaşında! (2) ANKARA NOTLARı Tanilli'nin Savunması... TART1SMA Bir Hukuk IVeferini Y itirdik Ülkemizde az yetişir türden, yürürlükteki hukuk düzeninin dişlilerinden biri olmayı kabul etmeyip bu düzenin çağdaş geıişmeler ışığında değiştirilmesi gereğini savunan değerli bir hukukçuyu yitirdik. 11 mart günü yitirdiğimiz Mehmet Ali Sebttk, hukukun ustunlüğünü ve adalet reformunu yaşamı boyunca savunmuş bir hukukçuydu. Ne yazık ki onca çabasına karşın, ağır ceza yargıclığı, savcılık, avukatlıklarla sUrmüş elli yıllık mesleğini "sanık" sandalyesinde noktaladı. Bu 12 Eylül dönemi saıuklığı yüzünden uzun bir süre pasaport alamadı; hastalığının tedavisine zamanında baslanamadıgı için bir baluma 12 EylUl'un kurbanlarından oldu. 20 Haziran 1990 günü evinde görUştüğümüzde (Cumhuriyet, 25 Haziran 1990) şöyle anlatmıştı: "Almanya'ya zamanında gidemedim. Gittiğimde profesör, 'Erken gelseydin daha cabuk müdahale ederdik. Neden geç kaldm' dedi. 'Bizim TUrkiye'de insanları övmek suç sayüıyor. Nâzım Hikmet'i övmek, komünizmi övmek sayıldığı için yargılandım, pasaport vermediler' diyeınedim. Utandım, sıkıldım. Memleketimin şerefini düşUnerek bunu söylemedim. Iki sene Almanya'da hastalıkla pençeleştim. Geç kalmışım. Türkiye"ye döndükten sonra geçenlerde bir kere daha ameliyat oldum. Rahatsızlıklarım devam ediyor. Pasaport verselerdi bunlar olmayacaktı!' Tttrkiye Yazarlar Sendlkası'nın düzenledigi Nflzıın Hlkmet Gecesi'nde Nâzım Hikmet'i övdü diye yıllar sonra suçlandı; Yazarlar Sendikası Davası kapsamına alındı. Iki buçuk yıl boyunca biz TYS yöneticileri 141142'den yargılanıp aklandık, o TYS yö malarıyla da ünlenen Sebük, Cumhuriyet ve Vatan gazetelerinde adalet mekanizmasındaki aksaklıkları konu alan makaleler de yayımladı. Vatan'ın hukuk danışmanlığını Ustlendikten sonra 'Ahmet Emln Yalmanın isteği üzerine Nâzım Hikmet'in vekilliğini ahp Vatan'da onun "korkunç bir adli hata sonucu mahkum edildigini" ortaya koyan yazılar yayımlaması geniş yanlular uyandırmıştı. tlginçtir, Demokrat Parti liderlerinden Adnan Menderes'le de yakmlık kurmuş, onun da vekili olmuştur Sebük. 1954'te Demokrat Parti listesinden tzmir milletvekili seçilmisti. Parlamenterligi sırasında "Haksız Tevkiflere Tazminat Kanunu" önerisini hazırladığını ve bunun yasalaşmasını sağladığını övünçle belirtiyordu. Menderes'in adliyeye baskı yapması üzerine istifa ettiğini de açıklıyordu: "Yargıtay başkanı ile başsavcısını görevden aldıiar, Yargıtay'ı çökerttiler. Bu adliyeye karsı işlenmiş bir cinayettı. Bunun üzerine, 'Aıtık daha fazla aranızda kalamam' dedim. Tarihte adliyeye cephe almış hiçbir sistem yasamadı, yaşayamaz da." Görüşmemizde, en güncel adalet sorunumuz üzerine şunları söylemişti: "141, 142. maddeleri tamamıyla kaldıralım demiyorlar da bugün hfllfl degislireUm diyoriar. Mussolini artıgı maddeleri deghjtirmlşsin, başka kalıba üokmussun, ne ifade eder? Kökten kaldırmak gerekirt" Ülkemizde az yetişir türden, yürürlükteki hukuk düzeninin dişlilerinden bir iolmayı kabul etmeyip bu düzenin çağdaş gelişmeIer ışığında değiştirilmesi gereğini savunan değerli bir hukukçuyu yitirdik. ALPAY KABACALI Istanbul 60 YDL ONCE Cumhunyet neticeler veren bir mesai raporu ve blânço hazırlamıştır. Bu blânçoya göre, amortisman olarak yüzde beş hesabile (90) bin İira tefrik ettikten sonra hissedarlara hisse başına birer İira kâr tevzi etmiştir. Şirketin bir senelik varidatı nfl kabuto M i t a r 1,123,443 liradır. Bu paranın bir kısmı sermayenin ikinci kısmının imhasına tefrik edilmiştir. Hasıl olan kârdan bir kısrru tekaüt sandıiı ihtiyat akçesine ilâve yapılmıştır. Oeçen sene zarfında şirket vapurları 10,112,140 yolcu taşımışlar. Rumeli cihetinde en çok yolcu adedini gösteren iskele 316,697 adedile Büyükdere olmuştur. En az yolcuyu (1816) ile Kuruçeşme kaydetmiştir. Anadolu cihetinde (358,591) yolcu ile Çengelköy en büyük yekunu göstermiş ve (3345) yolcuyu da Sütlüce kaydetmiştir. Üsküdar (2,163,531) yolcu ve bu cihette Salacak iskelesi de en az yolcu adedini gösteren (51,330) rakamını kaydetmiştir. Şirketihayriyenin kirk yedi senelik varidat ve masarifıni ve yolcu adetlerini gösteren bir cetvel, heyeti idare raporile birlikte azaya tevzi olunmuştur. Bu cetvele göre: 1884 tarihinde şirket vapurları (8,328,865) yolcu nakletmişler ve o sene şirket, altın para hesabile (109,165) İira hasılat yapmıştır. Şirketihayriye 31 MART 1931 bir sene MASKRUJ Şirketihayriye zarfında şayani memnuniyet neticiliğinde bulunmamış tek sanık olarak ünlü 142. maddeden... Bir kez olsun bireysel çıkış yapıp "Benlm bu örgiit davasıyla ne illşklm var" demedi. "Slrin gibi yazarlaria bir arada olmak bana mutluluk verir" diyordu. Duruşmada da bunu söyledi. Oysa büyük bölümü itilip kakılarak Sellmlye Kiflası karşısmdaki çadırda ya da kışlanın koridorlarında sıra bekleyerek geçen çileli yargılama sürecine dayanacak yaşta değildi; seksenine merdiven dayamıştı. Ayrıca hastaydı, bir an önce yurtdışına gidip tedavi olması gerekiyordu. Üstelik "solcu" da değildi; birlikte yargılandığı yazarlarla aynı görüşü paylaşmıyordu! 1945'ten sonra basın davalanndaki savun Muhasebeci, İş sahibi, Yönetici bügisayarlannda ETA programları ile memnun, iyi nonucu ahyor. Siz de ETA kullanın, rahat edin. Program denince, kesinlikle! I: (1)132 80 13 1413123 148 30 13 Aakm: (4) 127 44 07 127 55 U Izmlr: (51) 63 16 24 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN 1 Üsküdar Ümraniye mevkllndeki çöp artıklarının ayıklanması Işl 446.428.571 TL. + KDV. muhammen bedelle ihale olacaktır. Geçicı Teminatı. 15.000.000 TL. Ek Teminatı : 40.000.000 TL 2 Halkalı çöp artıklarının ayıklanması işi 808.928.571 TL. + KDV. muhammen bedelle ıhale olacaktır. Geçicı Teminatı: 27.180.000 TL Ek Teminatı : 40.000.000 TL. 3 Kemerburgaz çöp artıklarının ayıklanması ışi 805.357.143 TL + KDV. muhammen bedelle ihale olacaktır. Geçici Teminatı: 27.000.000 TL. Ek Teminatı : 40.000 000 TL. Yukarıda yazılı ışler 30.4.1991 günü saat 11,00'de İstanbul Büyükşehır Belediye Encümenınde 2886/36. mad. göre kapalı zarf arttırmast usulü ile şartnamesı veçhıle ayrı ayrı İhale olacaktır. ihalelere katılmak ısteyenler ıhale tarihinde en az 5 ış günü önce Belediye ye müracaat etmelerı ve tekliflerini içeren kapalı zarflarını saat 10.00'a kadar yukarıda belırtılen ıhale gününde istanbul Büyükşehir Belediye Encümenine teslim etmeleri gerekmektedir. ilan olunur. BAŞSAĞLIĞI Çalışma arkadaşımız S. Asaf Taneri'nin sevgili anhesi Haber verildiğine göre Şişmanlar Cemiyeti bir Avrupa seyabati tertip etmiştir. Sehayate 110120 kişi iştirak edecek, Fransa ve Almanya gezilecektir. Şişmanlarımızın bu seyahatinden maksat oralardaki şişmanlarla temas edip vaziyetlerini tetkik va zayıflara nisbetle mazhar oldukları istisnaiyeti gözden gecirmektir. Şişmanlar bu seyahatte şehir gezintileri gibi ufaktefek yolculukları yürüyerek yapacaklardır. Şişmanlar faaliyette! vefatı dolayısıyla arkadaşımıza ve ailesine başsağlığı dileriz. Cumhuriyet Guzetesi EMİNE MAHMURE TANERTnin DÜZELTME SERVİSt KEŞAN ASLİYE BİRİNCt HUKUK MAHKEMESt'NDEN İLAN Esas No: 1990/344 Karar No: 1991/45 Davacı Kesan Belediye Baskanlığı vekili tarafından davalı Hasan Nalbant aleyhine mahkememizde açılan kamulaşürma nedeniyle tescil davasında verilen karar uyannca; Keşan ilçesi Yenicami mahallesi, 501 ada, 6 parsel, Nalbant Hasan adına kayıtlı tapu kaydının 2942 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince IPTALİNE ve Keşan Belediye Başkanlıgı adına tapuya TESCfl.lNE karar veribnis olup iş bu kararın adresi bilinmcyen davalı Hasan Nalbant'a karar tebliği yerine geçerli olmak Uzere ilanen tebliğ olunur. 4.3.1991 B^,,,. 43322 30 YDL ÖNCE Cumhuriyet Mengele yakalandı 31 MART 1961 Paris Press gazetesinin çarşamba günkü nüshasında bildirdiğine göre Auschvvitz Nazi temerküz kampının eski doktoru Josef Mengele, Eichmann gibi Arjantin'de lsraelli gizli ajânlar tarafından yakalanmış ve bir Panama gemisiyle Hayfaya götürülmek üzere yola çıkarılmıştır. Gazete haberi genel olarak J Mengele güvenilir kaynaklardan aldığını fakat henUz Arjantin veya Israel hükumetince teyid edilmediğini bildirmiştir. Paris Press, "eğer bu haberin doğruluğu tahakkuk ederse tsrael gizli ajanlan büyük bir başarı daha kazanmış olmak tadırlar" demektedir. Gazetenin bildirdiğine göre Mengele Buenos Aires'deki evinde 78 mart gecesi Tsrael komando birliklerine mensup 7 lsraelli tarafından yakalanmıştır. Mengele yakalandıktan sonra bir Amerikalının villasına götürülmüş 20 marta kadar burada tutulmuş sonra da Panama bandıraü bir gemiye bindirilmiştir. Gazete geminin adını açıklamamıştır. tsrael kaynaklarına atfen verilen bir habere göre, Mengele, Naziler tarafından Avusturya ve Italyada dağlık bölgelere saklanmış olan altın ve mücevherlerin yerlerini bilmektedir. rGEMİ ACENTA MEMURLARILiman işlemlerini eksiksiz yürütebilecek konteyner konusunda tecrübeli, İngilizce konuşup anlayabilen acenta memurlarının özgeçmişleri ile P.K. 618 Karaköyİstanbul adresine başvurmaları rica olunur. AFYON C. SAVCILIGI 1990/2244 llam. AFYON Çavuşbaş mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, aynı yerde sucuk imalatçılığı ve satıcılığı yapan Mustafa Kemal oğlu ve Nebahat'tan olma 1958 D.lu Muammer ERÇOBAN hakkında 6.6.1989 suç tarihinde sağlığa az veya çok zarar verecek derecede bozuk sucuk imal edip satmak suçundan dolayı katnu davası açılıpı; olup yapılan yargılama sonunda, AFYON Sulh Ceza Mahkemesı'nin 1.11.1990 tarih ve 1990/167944 sayılı kararı ile TCK'nın 3%3îO6 S.K.647/4T.C.K.402/12 maddeleri gereğince 470.000. İira ağır para cezası, 3 ay süre ile meslekten men ve 7 gün iş süre ile işyerinin kapatılmasına karar verilmiştir. TCK'run 396402/12 maddeleri gereğince ilan olunur. 10.12.1990 Basın. 22650 KOVANCILAR KADASTRO HÂKİMLtĞİ'NDEN Dosya No: 1989/218 Davacı Orman Şefliği tarafından davalılar Şeyho Karabulut, Cemal Karabulut ve Mahmut Karabulut aleyhine ikame edilen kadastro tespitine itiraz davaanın yapılan duruşması sırasında verilen ara kararı gereğince; Davalılar Şeyho Karabulut, Cemal Karabulut ve Mahmut Karabulut'un adresleri meçhul olduğundan dava dilekçesi tebliğ edilmemiş olmakla Orman Şefliği tarafından Kovancılar ilçesi BağgUlU köyünde bulunan 448 No'lu parselin kadastro tespitine itiraz edilmis ve buna dair dava mahkememizin 1989/218 esas No'lu davası ile devam etmektedir. İş bu ilanın yayımı tarihindenitibaren davalılar Şeyho Karabulut, Cemal Karabulut ve Mahmut Karabulut'a 15 gUn sonra tebliğ yapılmış sayılacağı davalılann duruşma günU olan 17.5.1991 gUnU saat 09.00'da Kovancılar Kadastro Mahkemesi'nde bu davada kendilerinin hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde yokluklarına başvurulmaksızın duruşmaya devam olunacağı ve karar verileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak Uzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 46326 Tanilli'nin 60. yaş gününde, onun 1976'da DGM'de yaptığı savunmayı, savunman Emin Değer okudu; Değer, yer yer yorumlar, açıklamalar yaptı. Emin Değer özetle şöyle dedi: "Tanilli 7 Nisan 1978 günü faşist kurşunlarla öldürülmek istendi, ama faşizm amacına ulaşamadı. Onun amacı, Cavit Orhan Tütengil, Bedrettin Cömert ve benzerleri gibi Tanilli'yi de ortadan kaldırmaktı. Çünkü Tanilli, 12 Mart düzeninin hedefindeydi. Elbet, 12 Mart düzeni de faşizmin eseridir. Çünkü 12 Mart, 1961 Anayasası'nın çerçevesinin çizdiği sisteme karşı idi. 12 Mart, kendi düzen anlayışını 12 Mart hukuku ile yerleştirmeye çalışıyordu. Tanilli, buna karşı idi. 12 Mart, Türkiye'nin aydınlanma çabasının önüne çıkarılmış bir engeldi. Tanilli, bu engeli yıkmak istiyordu. Türkiye burjuvazisı, 12 Mart'la birlikte sınıfsal bılince açılmıştır. Tanilli, çağdaş bir bilim adamı olarak ülkesinde her türlü sömürüden uzak, gerçek bir demokrasinin kurulmasını istiyordu. Bu nedenle de faşizmin hedefindeydi, düzenin hedefindeydi. Tanilli, yargılandı ve beraat etti, ama faşizm onun hakkındaki hükmünü vermişti bir kez. Onu uygulamaya kalkıştı 7 nisan günü. 31 Mart 1978'de aklanan Tanilli, 7 Nisan 1978'de faşizmin karannın infazıyla karşılaştı. Ama infaz gerçekleşemedi. Tanilli, bu yarım kalmış infazın kendisini mahkum ettiği tekerlekli sandalyesinden, faşizme ve emperyalizme karşı kavgasını sürdürüyor. işte; bugün bu onurlu blllm ve kavga adamının 60. yaşını kutluyoruz..." Server Tanilli, Emin Oeğer'e yolladığı bir mektubunda, "En büyük üzüntüm, birikimimi ülkemin çocuklarına aktarmaktan mahrum bırakılmamdır" der. Server Tanilli, 1976yılında, "Uygarlık Tarihi" adlı "dersnotları"nda, komünizmi övdüğü savıyla yargılanır. Bilırkişi olarak atanan İstanbul Hukuk Fakültesi profesörlerinden Nurullah Kunter. kitapta "komünizm propagandası" yapıldığı yolunda rapor vermiştirt Server Tanilli, OGM önünde yaptığı ünlü savunmasının sonunda şunları söyler: "Sayın başkan, sayın üyeler: Çağına ve toplumuna karşı görevlni yerine getirmiş bir hocanın huzuru içindeyim şu anda. Yazdıklarım, yazılması gereken şeylerdi. Bugün yazmaya kalksam, en azından gene aynı şeyleri yazardım. Hiçbiri hakkında en ufak bir pişmanlık duymuyorum. Kalemimden çıkmış her cümlenin cümle ne demek her kelimenin ve hecenin altında, entelektüel şeref ve haysiyetim yatmaktadır. Insanım; hayatta dönebileceğim şeyler olabilir. Ama entelektüel şeref ve haysiyetimden, ölüm pahasına da olsa dönemem. Atillâ IIhan'ın o yeni ve unutulmaz şiirlerinden birinin son mısraları geliyor aklıma: 'O sözler ki, kalbimizin üstünde / dolu bir tabanca gibi / ölüp ölesiye taşırız. / O sözler ki bir kez çıkmıştır ağzımızdan / uğrunda asılırız.' Ben içinde yaşadığım çağa ve topluma karşı, bir bilim adamı olarak sorumluluğumu yerine getirdim. Şimdi sorumluluk sırası sizde. Yalnız unutmayınız ki siz de çağınıza ve topluma karşı sorumlusunuz. Çünkü her mahkeme kararı, onu verenlerin yalnız hayatları boyunca değil, onu verenler hayattan çekildikten sonra da anılır. İyi anılır, kötü anılır, ama anılır. isterim ki sizin kararınız ileride kültür tarihinin mutlaka bahsedeceği bu dava dolayısıyla iyi anılsın, takdirle anılsın. Sizleri tarihin iıuzurunda, toplumun huzurunda sorumluluklarınızla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalınız." (30 Eylül 1976) Server Tanilli, DGM savcısının, "Bilim adamı olarak tarafsız davranmadığı..." savına sözü getirerek, "...Böylece, bilim adamı istemese, uzak durmaya çalışsa da toplumda taraflar arasında objektif bir durumdan doğan anlaşmazlığa, çekişmeye, mücadeleye dolaylı olarak katılmış olur. Kaldı ki bilim adamı, bilimsel çalışmalarından çıkan sonuçları kabullenmek ve ona göre bir tavır almak durumundadır da. Fikir dürüstlüğü, bilimsel cesaret bunu gerektirir" dedikten sonra, savunmasını şöyle sürdürür bir yerde: "Şimdi, iddianamesinde, beni Tarafsızlığa hiçbir şekilde riayet etmemek, bir bilim adamından çok bir görüşün insanı oiarak öğrencilere tek yönlü bir öğretim yapmakla' itham eden sayın savcıya, yukarıdaki açıklamalarımın ışığında hemen cevabımı vereyim: Kitabımı yazarken, içinde yaşadığımız çağa ve topluma, bir bilim adamı gözüyle, yani objektif olarak baktım. Oyle olduğu için de tarafsız kalmadım, kalamazdım. Evet, bir görüşün insanıyım. Bir bilim adamı olarak zaten böyle bir görüş sahibi olmam gerekir. Görüşüm bütün açıklığı ile şudur: Kapitalist dünya, sosyalist dünya, geri kalmış ülkeler dünyası diye üç ayrı gerçekliğin yaşandığı bir dünyada, ben, geri kalmış bir toplumun aydınıyım Ülkemi, emperyalist kapitalizm, içerdeki ortakları ile işbirliği halinde sömürmektedir. Bu sömürü ona karşı çıkanlarla zaman zaman "zor"a başvurarak sürdürülmektedir. Böylesine acı bir gerçekliği yaşayan bir toplumun aydını olarak, emperyalizme ve faşizme karşıyım. Tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir Türk1 ye'den yanayım. Kapitalizme karşıyım. jnsanlann insanlık' rını bütün boyutlarıyla duyarak ve tadarak yaşayacakla sömürüsü, nihayet yabancılaşması olmayan bir düzenden • nayım. Bugünkü 'geri ve bagımlı' bir kapitalizmin deve da yarar gören güçfere karşıyım. Tam bağımsız, gerç< demokratik, sömürüsü olmayan, ileri ve uygar bir Tür yaratacak olan güçlerden yanayım... ...Kime karşı sorumluyum? Ooğrudur veya yanlıştır, taraftar olunur veya olur 1 bilim adamı olarak kabul ettiğim metot, görüş ve r rimden dolayı kime karşı sorumluyum? Yaşadığım çağa ve topluma karşı. Ya mahkemelere? Asla... Bilim adamının mahkemelere karşı sorumlı/ Hayır. Bilim adamı, bilimsel görevini yerinf kemelere karşı hesap vermez. Böyle bir' lumda hem bilim ilerleyemez hem örneklerini gördüğümüz büyük yanlış' kemelerce; giderek adalet ağır ya' Server Tanilli hakkında DGM'd dağılır. Tanilli, ağır ceza mahk< 20 TON DEF ALIN SELÜJ SANA MUessesemizin 1991 nacaktır. Teklifler idari alım teminatla birlikte 22.4 de bulundurulacaktır. sıyonlu olacaktır. Konu ile ilgili şarina dürlUklerimizden ve I Postadaki gecikmel rilen ve telextelefaxla TeşekkülUmuz 2886 GEÇEN YIL BUGÜN Cumhuriyet 31 MART 1990 Ankara, pazartesi günü yapılacak Çankaya Zirvesi öncesinde "gerilimli" bir hafta sonuna girdi. Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın TBMM'de grubu bulunan partilere yaptığı "terör zirvesi" çağrısı, SHP ve DYP'de ayrı ayrı değerlendiriliyor. SHP Genel Başkanı Erdal , Inönü'nün zirve gündemine erken seçimi getirerek özal'ı zorlaması bekleniyor. Parti Meclisi ile Merkez Yönetim Kurulu'nun bugün yapacağı ortak toplantıda SHP'nin zirveye götüreceği temel konular ana hatlarıyla tartışılacak. DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel dün Genel İdare Kurulu'nu toplantıya çağırmasına karşın, bu toplantıda herhangi bir kararın alınmayacağmı, sadece genel konuların görüşüleceğini açıkladı. Çankaya Zirvesi TÜRKELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DUYURULUR 1988/5 Davacısı TUrkeli ilçesi AkçabUk köyUnden Mehmet DEMİRAL, tescile itiraz davacı vekili Av. Ülkü DİZDAROĞLU, davalılan Türkeli Mal MUdUrlUğU, AkçabUk köyU muhiarlığı olan tescil davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince; TUrkeli ilçesi Akçabük köyü mülki hudullarında merkez mahallesinde kuzeyinde patika yol, Mehmet Karagülle tarlaları, balısında Recep KARAGÜI.I.E'nin babasından kalan tarla gUneyinde, Cafer Karagülle ve Mehmet ŞENTÜRK tarlaları doğusunda da önce sualtı daha sonra Mehmet OztUrk ve Mustafa ŞENTÜRK'e ait tarla ile çevrili bir adıyla Tepearkası, diğer adıyla Suyeri mevkiinde 6380 meıre kare yerin davacı adına tapuya tescili talep edildiğinden bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin TUrkeli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1988/5 esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 3 ay icinde müracaat etmeleri ilanen duyurulur. 4.10.1990 Basın: 46348 KEŞAN MAHKEME SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN Esas.No: 1990/41 satış Davacı Ayşe tkrrin Fırtına vekili Av. CUneyt Izmirli tarafından davahlar Akın Üner vs. aleyhine açılmış bulunan taksim izaleyi şuyuu davası kesinleşmiş bulunduğundan kesinleşmis karar gereğince yapılan kıymet takdir neticesi sonunda: Kcşan ilçesi Yukarı Zaferiye mahallesi, Pafta: 6, Ada: 228, Parsel: 5 numaralı gayrimenkulün değeri: 115.470.000 (Yüzonbeş milyon dört yüz yetmis bin TL) kıymet kpnduğu: İş bu kıymet takdirin davalılardan Akın Uner'in Amerika'da olması nedeni ile ve TUrkiye'de adresi bilinmediğinden davalı Akın Üner, kıymet takdirinin tebliğ yerine kaim olmak uzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 46345 Davacı Maliye Ha him Isık, Meliha Is parsel hakkında a Nazilli Kadastr 1991/2 K. sayılı i 222 parselin Mal harcının davalıl let Ucreti ile da nın davalılarda davalılann işbı yoluna başvu' pu Sicil Müf1 re ilan olur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog