Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

K A D I K Ö Y B E L E D İ Y E S İ 31 Mart 1989 - 31 Mart 1991 "Halkımıza Hizmette Onur Duyduğumuz İki Yü" Sayın Kadıköylüler, Yerel Yonetımde iki yıl çok zor koşullarla geçtı Zoru sızlenn sevecen ve er- demlı katüımlarınızla açtık Kadıkoy'e yakışır, açık sozlu durust ve tutarlı biryo- netımın oluşumu ıçin bizlere koşulsuzyardım ettiniz Onerılerıniz, ıstemlerınız bı- reysel değil toplumsal Kadıkoy'ün temız, yeşil alanları bol, ve çağdaş bir kent ola- btlmesı ıçındı Demokrat ve Ataturk ilkelerimıze sahip çıktınız Sızlenn verdığı guç- le daha iyi, daha güzel, daha mutlu gunler yakın ve ulusumuzundur Goreve gelışımizın biten ikınci yılında sızlere ne vaad etmiştık ? Gerçekleşenler ıle hoşgö- rünuzü zaman sürecıntzde beklediklerımızı belırtirken sız saygın Kadıkoyluleri- mızın herşeyin en tyisine ve en güzelıne layık olmasını dılıyor, tum sıyası partılerin yöneticilerine, meclis uyelertne, meslek odalarına, ünıversıtelere, basına, çalışkan ve disıplinli memur ve işçilenme teşekkür edıyorum Dr. Cengiz ÖZYALÇIN Kadıköy Belediye Başkanı S E Ç İ M B İ L D İ R G E M İ Z • Kadıköy'de talancı yönetime son... a) Yeşıl alanlar, kesın olarak ıskana açılmayacak 26 Mart 1989'a dek Kadıköv'ün kendıne özgün veşd alan dokusu süratle betonlaşmtş, kent mıstık dogasını kaybetmışıı Yeşıl a lanlann ıskana açılması büvük rantlar getınr gerçegıne katılıyoruz BU NEDEN1E 1 m2 YEŞÎL \LANIN AMAC1 DIŞINDA KULLANOMASI NA BÎLE IZİN VERMEDtK Aynca kaybolan yeşıl alan dokusuna yeıu uyguJamalar yaparak kamulaşürmalarla venı görkemlı yeşıl alanlan copluma kazandırdık b) Imar • tslah planlan yapılarak rüşvct onleneeek. Plansız bolgelerdekı yapdaşmalar kaçakur Gecekondudur Gecekondu yapüan \erde genel olarak rüşvet vardır Bu nedenle KADKÖYde 26 Mart 1989 TARIHİNDEN SONRA GECEKONDU YAPIMINA SICAK BAKMAD1K YASAKLADIK. Tüm seçım süresınce bu konuyu çok ıyı ışledık ve sonrası uyguladık KadıköylU ntın bıze yardımcı olmasını tmar ıslah planlannı zorla olsa da zamanında bıurece gınıızı ve kaçak yapılann yıkıtrunda kımseve ayncalık tanımıvacagımızı hemen her yerde halkımıza soyledık 26 Mart 1989 dan BLGUNE DEK K\DKÖVdekı PLANSIZ BÖLGEDE YAPILAN GECEKONDL SAYIS1 60 dır BLNLARIN 26 Mart 1989 1 Nisan 1990 TARtHLERl ARASINDAKİ SAYISI 52 dır 1 Nısan 1990 1 Nısan 1991 ARASINDAKİ SAYISI ISE 8 dır HEPSt YUOLMIŞTIR GECEKONDU YAPILAŞMASI YOKTLR GECEKONDU SORUNU YOKTUR tmar komısyonumuzun tüm çalışmalan meclıstekı sıyası parulenn katılımına açıktır tmar dosyalannın komısyonlarda en fazla 1 (bır) ay ıçınde olumtu olumsuz karar alınması zorunlulugu vardır Kadıkoy ün % 35 nın yasadığı ve yenı oluşum yorelennın tümünün bugüne dek yapümamış ımar ıslah planlan Eğıtım mahallesı dısında Kadıkov Belediye Mechsı nce onayianarak bıtınldı Egıtım mahallesınde yanlış yapılaşmadan dogan kadastral hatanın düzelulmesı hısselı tapu ve daha Önce yapıbnjs ımar pianı nın yenıden düzenlenme ve degerlendırme çalışmalan son aşamaya geldı Mahalle adı Konusu Kayışdağ Hasanpaşa (tnarlı Bostan) Merdıvenköy (Buhurbaba) YenıSahra tçerenköv Kılçükbakkalköy Kayışdag Merdıvenköv (Buhurbaba) Atatürk Fıkınepe Islah planı tadılı tslah tmar Planı Islah ımar Planı (1 etap) ıslah tmar Planı tslah Imar ve Revızyon .Imar pianı, tslah tmar Planı tslah ımar Planı tmar planı, tslah ımar ve Revızyon ıslah Imar planı tslah • ımar planı Kadıköy Belediye Meclis Onay Tarıhı 19 Ekım 1989 19 Ekım 1989 20Aralıkl989 8 Ağustos 1990 16 Agustos 1990 16 Agustos 1990 16 Agustos 1990 30 Ekım 1990 MECUSTE 7Martl991 c) Planlar halkın demokradk lcatılımı ve Oniversite meslek odalan dayantşması ıle yapılacak tstanbul'un 2 büyük yerleşım merkezı olan dçemız Kadıköy'de son 30 yılda yogunlaşan kırsal bölge halkının plan yönündekı bdınçlendınlmesı amacı ıle o nıahalle muhtarlannın da plan ve ımar komısyonu çalışmalanna halkla bırlıkte katdımı özendırdmıştır Halkâ planın her aşamasında bılgı venlrmştır Meslek odalannın temsılalen ve üruversıte ögretım üyelennın bılgı ve katılımı çerçevesın de hatalann lımıtıze eddmeM amaçlandınlmıştır Halktn demokratık katılımı sadece planlann vapımı ve uygluanması üe sınırlı kalmamış YEREL YÖNETtMlN HER TÜRLÜ tŞLEVtNt tRDELEMEK İÇÎN HALK KURL LTAYlan DCZENLENMlŞTtR 2 yılda bır ve 1 HALK KURULTAYI 14 TEMMUZ 1989 da-YAPILMIŞTIR Kadıköy'de trafik kargaşasına son... a) Kent ıçı ulaşımda insana toplu taşımaya oncebk venlecek. Ulaşım Koordmasyon Merkezı ve Büyük Şehır Beledıyesının destegınde Mtıyol tskele arasında ve aynı yöntemle trafigın yogun saatlennde yöne göre degışen Kızıltoprak terahlı yol uygulaması başlamıştır Yenı uygulama sonucu Kızıltoprak Moda yol düzenlen mesı gerçekleşmıştır Kent ıçı ulaşımda trafik kargaşasını önlemek ıçın 2 Boğaz köprüsünü Sahra ı Cedıt e baglayan 2 ana arter Yelkenlı Degırmen ve Eskı Osküdar yollan ıle Kozyatağı çdoşını sağlayan Sahra-ı Cedıt tçerenköy yollan 15 Araiık 1990 da trafige açılmışnr Kadıkö> ün alt yapı sı en görkemlı 3 ana arten olarak hazırlanan burvarlann yenı ısımlen Atatürk, tsmet lnönü Celal Bayar'dır ve şu an mevsım nedenı ıle yeşıl alan çalışmalan agaçlandınlmalan yapıimaktadır Şemsettın Günaltav Caddesındekı trafigı Göztepe Erenköy arasında çözmek ıçın 180/1 pafta 14051 adadakı parsellenn 4 707 592 015 TL sı kamulaştınlmasına gıdılmıştır Sahra ı Cedıt Camu karşısı vol açımı ıçın ıstımlak paralan bloke edılmış ve noter teblıgaüan yapılmıştır Bagdat Caddesı ıle Şemseton Günaltay Caddelen arasında trafik üetışunını sağlayan Tütüncü Mehmet Efendı ve Etemefendı cad delenndekı vol genışletmelen ıçın kamulaştırma ıslemlenne gınlmış 114 adet parserın röpetiı krokılen ve revtzyon ışlen başlamıştır Bahanve Caddesı Trafige kapatılacaktır Arten yayalara açma projesının ük etabı olarak anenn Aluvol bağlantısındakı Cafe Park, yeşıl alan düzenlenmesı 7 03 745 152 TL 'sına 19 Şubat 1991 de bıtınîmıştır Şu anda Aluvol dakı çalışmalannı sürdüren dogalgaz 15 Nı san 1991 de Bahanve Caddesıne gırecek ve cadde trafige kapatılacaktır Bostancı yı E5 Karayoluna Oto Sanayı Sıtesıne ve fçerenköy'e baglayan üst geçıttekı trafik sıkısıklıgını önlemek ıçın KarayoUa nmn başlattığı Yonca Yaprağı uvgulamasına koordınasvon olarak Yunus Emre Lısesı'nın kaçak yapdan yıkılmıştır b ) Az duraklı ekspres ve kısa mesafelı nng otobüs seferlen her bölgede veterlı düzcye çıkanlacak Büyük Şehır BeJedıyesınce alımı hazırlanan 650 otobüsün hükümetçe engellenmesı sonucu acı ama gerçek her tstanbullu gı bı saygın Kadıköy lü de bu üzücü uygulamadan nasıbını alnıaktadır Yürü>en enkaz ızlenımlı çevre kırlılıgı varatan otobüslerle kent yö- neucılen ıle degıl tüm dar gelırlı tstanbul halkıyla alay edılmektedır Halk cezalandınlmaktadır Kadıkö> ıçın proıemız ve venı hatlanmız hazırdır Kısa mesafelı az duraklı ekspres hatlanmız belırlenmıştır Her vd yaklaşık T) 100 000 kışı artan Kadıköv de yerel yönetımler en son 10 yıl yetennce toplu taşımacılıktan sakınmışlar yenı hatlan ve eskı yenı duraklardakı vogunlaşmayı unutma otesmde araçla takvıve etme yöntemlennı düşünmemışlerdır Sayın Sözen'ın yaklaşımlanna katılrvor ve uğraşısına teşekkür edıyoruz Çagdaş butmadığımız bu yannmın sona ermesını beklıyoruz c) Otobüsler sabah ve akşamlan bedeLsız yoku taşryacak Ekonomık zoruluklar ıçınde yaşayan vörelerdekı saygın Kadıköylümün ışe gıdış ve gelışını yerel yönetım olarak subvanse et meyı proıe olarak hazırladık Kaynak yarattık f E TT'nın elınde vetennce araç olmadıgından gerçekleştıremedık BU KONUDA SAYGIN KADIKÖYLÜmüzden ELtMtZDE OLMAYA.V BtZDEN KAYNAKLA.VMAYAN ENGELLEME tÇtN HOŞGÖRÜ BEKLtYORLZ. Kadıköy"de sağhksız çevre ve yaşama son... a) Gecekondular ıslah edılecek, sorunlan çözülecek Kadıkoy'ün * 351 gelışme süreandekı mahallelerde oturmakta yaşamaktadır BU YÖRELERlr ÖNCEIİKLt SORUNLARI IMAR ISLAH PLANXARI SU SORUNLAR1 ALT \API EKStKLlCIdır dk ıkı yılda ıkı şeyı tamamen bıurdık tmar Islah planlan bıttı Su sorunu kökten çözüldü İSKİ Genel Müdurü Ergun Göknele ılkelı yaklaşımı ıçın teşekkür edıvoruz Kadıkoy de 15 Kasım 1989 da başlavan ve bu bölgelenn de taraamını ıçeren 105 km lık K,me suyu protesı 48 5 Mılyar TLsına tamamlandı Senelerce su sorunu çeken, suya hasret >u yörelenmızın özellıkle geçtığımız yaz aylannda su sıkinusı olmadı işdağ Atatürk tnonü K Bakkalköy Yeru Sahra Sahra ı Cedıt Merdıvenköy' de şebeke bazında su sorunu kalmadı tçerenköy bu yıl -le bıtme noktasmdadır Alt yapı olarak bu bölgeler ıçın DEV PROJEyı tSKl üe hayata geçırdık BU DEV PROJE KURBAGLIDERE'dır Kadıkoy ün hemen üm gelışme surecındekı mahallelenn atık sulannı ıçeren bır yüz kızarua olaydır Projenın 1990 malıyeu global olarak 200 Mıl r Ve bu dere pıs kokusu çevre kırlılıgı nedenı ıle Kadıköy'ümüzün utanç yendır Yıllardır yazgısına terk edılmıştır Kalamış de kten sıfir noktasına kadar dolu haldedır Bu nedenle dk önce 26 Mart 1990 da Kadıkoy Beledıyesı olarak Kurbaglı derenın arasını \anı agız kopru arasıru temızlemeve başladık ~ m dennlık hazırladık Bunun ıçın 24 Agustos 1990 T a~kadar Devtet tarak gemısı kıra bedelı olarak 461 644 290 TL sı klepe kırası olarak da 180 "'(Iİ 8^3 TL sı odeme yapuk tşlevımız ılgı '•ıruldu %e temızlık çalışmalannıız ıçın soruşturma açıldı "Vda Kadıköya Belediye Mectısının aldıgı bır kararla Kurbaghdere nın Kadıköy ılçe «iinırlan ıçındekı bolümünün her ı degışkenlıkte >eşü alan ılan ettık ve ıskana kapaoık 4 Nısan 1991 günü İSKİ 12 Mılvarlık bır proje de Kurbaglıde kuyu düzenlenmesıne başlayacaktır Bu yorede Fenerbahçe Spor Klübunün görkemlı Spor Komplekslen vardır 'ışmalan şu an Fıkınepe Mah D M O nın arka bölümüne kadar uzanmışar \, yenı halk plajlan düzenlenecek TSI ıvedılıkJe ozellıgını vitırmış kıyı kordanlan ele aklık öncehkle Kalamış koyu Manna ısletmecılen tarafin ıdryordu Eskı tskele Rüstıye Sokagı irası kıyı şendı tamamen çekek alanı ıdı 5 Hazıran 1989 da dünya çev nen temızledık Halka \çuk ( Fenerbahçe burnu ve çevresı pıslık ıçınde ve sahıpsızdı Gecelen adece ge <u yen Büyük Şehır ve Tunng ıle ışbırlıgı yaparak 5 Hazıran 1990'da Dunya Çevre günunde tstanbul un sayıü 'a ver alacak şekdde hazırladdt ve halka açtdt n arası bölgenın Caddebostan menhollen hancındekı alt yapısıru İSÖ tamamladı 17-18 Temmuz 1990da loğrusunda proıelendırddı 11 tam gün süre de tüm sıyası partdenn basının halkın meslek odalannın ve uruversıtenın eleştınsıne a velendı Denız kırlılıgı göz onüne alınan palyatıf tedbır düşüncesı de Caddebostan Selamıçeşme Kültür "* hazırladık Malıye Bakanlıgından Hazıne arsalan olmalan nedenı de onay emnnı aynı tanhten * klıyor Proıesı yaklaşık 40 mıfyardır Spor sahalan Balıkçı Bannaklan Kahve Tenıs Sahalan ve Açık lama noktasındır c) Kent ıçı ve çevresınde agaçlandırma ve venı parklar yapılacak PARK ve YEŞtL ALAN ÇAUŞMALARI Dalvan-Caddebostan ve Caddebostan Bostancı dolgu aknlanndakı düşünülen yeşd alanlar hanç 26 Mart 1989 sonrası hazuianan ve ger çeklestınien yeşd alanlann >-üzolcümü toplam olarak 36" 500 m2 dır TÜRKtYEde ILÇE BAZINDA GERÇEKLEŞEN EN BÜYÜK YEŞÎL A LAN ÇALIŞM.\SIDIR SELAM1 ÇEŞME BEYLtK BAĞI 120 000 m2 26 Mart 1989 öncesı Fenerbahçe Spor Kulübü ne Belediye tarafindan usulsüz hıbe edılmış olan bu yer 14 Ekım 1989 pro- tokolu ıptal edderek tekrar kamuya kazandırddı Pro|e yanşması açıldı ve sonuçlandınldı Spor sahalan ve rekreasyon alanlan ıçın Mlıye Bakanlıgından 1 Kasım 1990 dan bu >"ana yapı olayı ıznı beklenmektedır Proje tutan ""0 mılyar TL dır KALAMIŞ ATATÜRK PARKI 60 000 m2 26 Mart 1989 öncesı Kalamış Fahn Korutürk Mannası nın çekek ven olarak kullanılan bu yer 5 Hazıran 1989 Dünya Çevre gü nünde çekeklerden (karava çdanış) teknelerden tamamen kurtanldı ve 14 Ekım 1989 da Büyük Şehnn de yardımı de Atatürk Parkı ola- rak kamuva açıldı FENERBAHÇE PARKI ~0 000 m2 veruden yeşıl alan çalışmalan yapdarak TUnng de bırlıkte Büyük Şehırde yardımı de agaçlandınlıp 5 Hazıran 1990 çevre gü- nünde halka açıldı Kışlık Sera Cafesı 20 Man 1991 de açddı MÜMIN DERE (Sahra-ı Cedıt) 92 000 m2 kamu \r aran gözönünde tutularak Kadıköy Beledıvesınce spor sahalan ve Rekreasyon alanlan amacı de 16 Kasım 1989 daka mulaşunldı 26 Mart Parkı 200 m2 Feneryolunda 14 Temmuz 1989 da açddı HÜRRtYET PARKI 600 m2 ıçınde 2 Tenıs 2 Basket ve Mını Futbol sahalan de Kozyatagı'nda 14 Temmuz 1989 da açddı INÖNÜ PARH "000 m2 süs havuzlu çocuk ovunu guruplan açdc satranç sahalan ıçeren şekh ıle Kadıköv tskelesı'nde 26 Mart 1990 da açddı d) Çevre ışyerlen ve gıda maddelennın terruzlığı saglanacak. Çevre temızlıgını çağdaşlık kabul edıyoruz KadAöy son nüfus sayunına göre yaklaşdt 800 000 kışının yaşadıgı bır kent gürüük çöp mıktan 800 tondur Bu çöplen 406 daımı 40 geçıcı temızldt ışçısı toplamaktadir 26 Man 1989 1 Nısan 1991 arasında göreve çdcan çöp kamyonu sayısı 25 564 sefer sayısı 51 766 dır Bu sürede toplanan çöp mıktan ıse 57 6 tondur Kamyonlanmızın en venısı n vühktır Bütçe gıderlennde göründügü gıbı tamırlen ıçın vedek parça gıdenmız büyüktür Hızmetlen aksatmamak daha temız Kaddcöv ıçın 23 Agustos 1990 da 44 venı araç aldık Bu araçlann son grup teslım tanhı 28 Man 1991 dır Leasıng usulü alınan araçlann toplam malıyetı 37 526 400 TL dır Işyerlen ve gıda temızlığı sureklı denetlenmış görev süremız ıçınde 19 534 esnahmızın saglık kontrolu yapdmıştır ZÜBEYDE HANIM PARKI 400 m1 2 çocuk oyun gruplu süs havuzlu basketbol sahalı park Kozvatagında 1991 de açddı 23 NİSAN PARKI 4000 m2 trafik egıum sahası havuz ve çocuk oyun guruplu park Sahra ı Cedit te 23 Nısan 1990'da açıldı MEHTABtYE Feneryolu Gazı Muhtarpaşa korusunda TUnng de bırlıkte park restaurant şektı de 13 Araiık 1990 da açıldı HASANPAŞA 1000 m2 park 12 Araiık 1990 da açddı BOSTANCI 100 m2 park 5 Ocak 1991 de açıldı e) Her mahaUeye spor alanlan çocuk parklan yapılacak. Kadıköv'lü özelhkle gençler ve her vaşta sporu sevenler ıçın ımkardanmız Ustü bır atdım gerçekleştırdık 1 Bostancı 163 pafta 692 ada, 1 Parsel saydı 10 399 m2 taşınmaz Kadıköy Belediye Encümenınce 21 Eylül 1989 da kamulaştınlmışnr Taşınmaz üzennde TAÇ SPOR TENtS KLÜBÜ vardır KAMULAŞTIRMA BEDELt 985 940 000 TL sı ödenmıstır tçınde 2 kapalı ve 7 açık tenıs kortu bulunmaktadır 2) YWUZ tSMET ULUĞ SPOR SAHASI Fıkınepe Eğıtım ve Dumlupınar mahallelerınm futbol oynavacak gençlenne yönelık ışıklandınlmıs tesıs Işıklandınlması ıçın 116140 883 TL tesıs ıçın 223 952 85" TL harcanmıştır 11 Temmuz 1990 da AÇILMIŞTIR 3) ZEÖ RIZA SPOREL SPOR SAHASI Bostana mahallesınde yap-ışlet-devret de bır futbol 5 tenıs kortu kafeterya, jımnastık salonu, tribürden de 14 Eytül 1990 da açdmışar 4) KALAMIŞ ATATÜRK SPOR KOMPLEKSt Kalamışta Yap-lşlet Devret de 2 futbol 2 tenıs kortu sauna, kafeterya, jımnastık salonu tesıs 9 Evlül 1990 da açdmışur 5) Balık Adamlar ve Marmara Yelken Hubü ne Caddebostan da Bostancı sahd dolgusu nedenı de ışlevtennı kaybettddennden dolgu alanı üzennde sponıf amaçlı tesıs venlmıştır 28 Ekım 1989 6) Moda Spor Klübü ne Moda sabıt pazan arkasındakı 1 futbol ve 2 basket sahası 6 Temmuz 1989'da venlmıştır 7) Sahrayı Cedıt dekı D41kum spor tesıslen amatör futbol lıgı takımlanna tahsıs eddmıştır Şu anda çımlenme ışı yapümaktadır 8) Göztepe Hdal klübün Rıdvan Paşa Sokak ta 2700 m2 lık ver tmar Kanunun 18 maddesıne göre tasıs eddmışur 9) Uluslararası şampıyonalarda dk üç sıravı almış ulusal boksörlenmıze beledıyedekı ışlen yanında Çıek Kent te üç müstakd ev tahsıs edılmıştır 10) 19 Ekım 1989 tanhınde Kaddtöyde vaşamış ve ölmüş sporculann yaşadddan sokaklara kendı ısımlen venlmıştır Örnek yenı Sabn KtRAZ Sokak Eskıbahar Gülü Sokak 12 sporcu ıçın 11) Fenerbahçe Galatasaray tstanbul Yelken Klüplenrun Fenerbahçe yanmadasındakı tesıslennın mülkıyet sorunu ıçın plan notlanna ılışkın çalışmaiara başlamıştır 4 Vfart 1991 12) Selamı Çeşme Beylık bagında yapılacak olan ~ tenıs "" basketbol 2 futbol (bır açdt bır kapalı yüzme havuzu ıçın ) 1 Araiık 1990'da proıe tesbıt edddı "'O Mdyar TL ldc yatınm ıçın Malıyeden onay beklıvoruz Kadıköy'de tüketicinin çaresi2İiğine son... a) Hallerde kabzımallar denetlenecek, esnaf deneüenecek Esnafin denetlenmesı, tüketıanın korunması amaavla Tüketıayı Koruma Dernegı ıle ışbırlıgı yaparak tstanbul'dakı Dk Mavı Nokta tüketıa koruma merkezımızın KacUköVde açılmasını sagladık Bu hımet 15 Mart 1991 de gerçekleştınlmışur 26 Man 1989 dan bugüne dek pazarlanmız dahd yapdan denetım savısı 659 136 dır thtar venlen esnaf ısven savısı 41 956 dır Kesden para cezası toplamı 4^2 112 500 TL sıdır Yönetime gelışımızden bu yana süreklı yasal kadro ıstemlenmız Jçışlen Bakanlıgı nca göndenlmemektedır Artan nüfus ve ışyen denetımı üç yıl öncesırun eksık kadrolu zabıta elemanlanmızla ınsan üstü bır çaba sonucu yenne geunlmektedır b) Sürekli ve etkın fiyat, saglık ve kalite kontrolu saglanacak * tşportalarla ve % 85 nın Kadıkö\ dışında gelen ve esnaf grübu de ana arterlerde amansız bır mücadelemız kalıa ve süreklı ol maktadır c) Sabıt pazartardakı, partizanca talana son venlecek Sabıt pazarlartlald partîzanca tutuma son verdik 5 Hazıran 1990 günkü Kadıköv Betedlve Mecltsımizın oturumunda Meclis U yelerimız verdıklen bır önerge tüm sı\-ası partdenn katılımı de o\ bırlıgı ıle kabul eddmıştır BUNA GÖRE TÜRKlYEde tLK KEZ 1580 SAYININ 63 MADDESÎ LTGULANACAKTIR MECLİS ARAŞTIRMA KOMISYONLARIN KLRULMASI O\ BtRLlGrVTE KABUL EDtLMtŞTtR KOMİSYONA MECÜSTE BLLLNA.N TÜM SÎYASİ P^RTtLER KATILMIŞTTR KOMİSYONX.\R 221 gün ÇALIŞMIŞLARDIR SONUÇTA RAPOR MECLİSTE HALKIN IZLEDlĞt TOPLANTILARDA OKUNMÜŞ tartışılmıştır VE TÜM PARTÎLERtN K.\TILIAÜ OY BİRLİĞI ıle suçlu görülen ler hakkınrda yasal ışlem yetkısı başkanlıgma bırakılmıştır BAŞKANUK KONUYL Y\RGIYA tLETMlŞTtR Sabıt pazarlar konusunda Feneryolu ve Bosıancı sabıt pazarlannm D D Y tarafindan tahlıyesı ıstenmışor 26 Mart 1990 öncesı yönetım ıkı pazann sembolık kıralannı D D Y nın noterce çekden protestosuna karşın odemekte ısraıiı olunca davaya gırmek konuya sahıp çıkmak bıze kalmıştır Yasal haklüıgımız olmadıgından ve buradakı esnafimızı düşünerek uzlaşma ımkanlanmızı yıtınnce Feneryolu ve Bostancı sabıt pazaıiannı 11 Evlül 1989 tanhınde kamulaşurddc D D Y belediye aleyhıne açtığı davavı Feneryolu'nda kaybetü Bostancı'da kazandı Bu nedenle Fenervolu Sabit Pazan ıçın kamulaştırma bedelı olarak ""26 461 440 TL ödedık Görev süremız ıçınde 2 adet 100 dükkanlık Sahra ı Cedıt ve tçerenköy sabıt pazannı Kadıköylü dar gehrldere kazandırdık Sahrayı Cedıt ıçın 568 383 622 TL ödeverek 26 Man 1990 da açtık tçerenköv Pazannın vatınmı 1 044 452 "30 TLsıdır • Kadıköy'de insana ve kültür saygısızlığına son... a ) Kentın tanhı ve kulturel mırasına sahıp çıkılacak Kentın tanhı mırasına sahıp çıkmamız vasaiaria engellenmektedlr Anıtlar Kurulu 2863 ve 3386 savılı Kültür ve Tabıat Vartıklan- nı Koruma Kanununun 18 maddesıne göre Beledıyelen kararlanna uymak mecbunvetıne sokmaktadırlar Kalamış Fener Caddesınde kı Zrverbey trak köşkü 4 Gruba alınmıştır Beledıye olarak ıtıraz ettık Kalamış Fener Caddesındekı Tevfik Paşa nın tkızköşkü Anıtlar Kurulunca 4 gruba alınmıştır Bu yere de yasal ıtırazımız vardır Büyük rant getıren ve nadır kalan bu geçışımızın onur vena kültür mıraslan sdıırlı el değercesıne gözümüzün önünde yok ol maktadır Takdın Kadıkov halkımızın vıcdanına bırâkıyoruz Kaddtöv Merkez Bölgesının eskı şeklıyle korunması amaana yöneLk Belediye Medıs karanmız 17 10 1990 tanhınde çdm b) Her manalleve kıtaplık ve sanat evı açılacak Her mahaUeye kıtaplık ve sanat evı proıemız ıçın pdot bölgeler tesbıt edıp çevre mahallelerie odaklaşurdık Sahra ı Cedıt'ı Pdot mahalle kabul edıp Kozvatagı Erenköy Yenı Sahra Göztepe Merdıvenköy mahaUelen ıçın Marmara Ünıversıtesı Güzel Sanatlar Fakül tesı mezunlan ıle 8 Agustos 1992'da GÖRSAV vakfını kurduk Bu merkezde halka her türlü sanat ve kültür etkınüklennı ücretsız getıre cegiz Yer tesbıtl yapdmış projesı tamamlanmışur Caddebostan Kültür Merkezımızı 14 Ekım 1989 da açtık Ayşegül Sancanın resıtabyle başlayan etkınlıkler halka açık ve ücretsızdır Bugüne kadar Japon Iado Ando nun mıman Avusturyalı Edwın Wiegele nın sergısı, \%uı Gogh sergısı klasık müzdı konserlen paneller kesınusız tüm yd boyu halka sunulmaktadır 1990-1991 Uluslaraarası Sedat Sımavı Kankatür Vanşması sergılenmesı de Kültür Merkezımızde yapdmaktadır Avnca Kaddcöy Belediye Başkanlık Bınası alundakı sergı salonunda resım ağırUklı halka açık süreklı sergdeme yapdmaktadır Kadırdanmız da el emegı göz nuru adı alunda ürettıklen manevı degen büvük eşyaİan Sahra ı Cedıt sabit pazannda sergdemekteyız Aynı amaçla Türk KadınUn Bırhğı ıçın Moda Sabıt Pazannda el üretımlennın teşhır ımkanı sagladık c) Yaşlılar ıçın huzur evlen her mahalleye kreş >apılacak Yaşlılar ıçın Huzur evien \apamadık Düşünce bazı dışında somut bır şev gelıştıremeddc Ük ve acd ışlevlenmız arasındakı Ka- dıköy de hıçbır kreşımız voktu Şımdı Küçukbakkalköv Kreşımız açılmışur Göztepe bıtme noktasmdadır Sahra ı Cedıt e Eylülde başla- maktavız Küçükbakkaljıöy Ana-Çocuk Merkezını İ4 Agustos 1989 da kreşımızı 26 Mart 1990 da açtık 1 Nısan 1991'e kadar 7091 çocuk muayene eddmıştır flaç yardımı alan çocuk sayısı 1632 mama yardımı alan çocuk sayısı 523 kışıdır 7021 çocugun aşısı yapılmıştır 26 Man 1990 sonrası Büyük Şehır projesı geregı 2232 aılenın yararlandığı BEBE SÜT projesınden bır yd ıçınde 3 7 0 659 şışe süt dagıtdmıştır Yine aynı süre ıçınde BEDAVA EKMEK Projesınden 27 828 ekmek dagıtdmıştır Sayın Kadıköylüler, İki yü ıçinde seçim bildirgemiz dışında çok şeylere başladık, bitirme noktası- na geldık Nıkah işlemlerınin goruleceğı bınaya başladık 11800 000 000 - TL sına va- ran yatırımla Belediye Bınamızı bitirme noktasına getırdik Koşuyolu, Hasanpaşa, Feneryolu, Zuhtupasa, Bostancı, Caddebostan, Bostan- cı muhtarlık bınalannı bitırdik Acıbademe başladık, sıra ıçınde kalan muhtarlık bınalarını tamamlamaktayız Bütun işlevlerimiziyasa gereği otesmde Buyuk Şehır Belediye Başkanı Sayın Sozen üeyuruttuk Bu sevgı ve saygıdan onur duyduk Her sıkıntımızda ük başvuracağımız karagun dostumuz o ıdı Kendısine Kadıkoy'eyap- tığı hizmetlerden dolayı teşekkür edıyoruz »URUMUMUZ ÖNEMLİ GELİRLERİMİZ 51 000 000 000 TL 111 000 000 000 TL 220000000000 TL i % 331 artmıştır 5.327 848 TLstborÇtur ödenmıştır bütçentn % 4S\) bütçenın%61't bütçenın % 66sı butçenfn % 30*u bütçenın % 28'i bûtçemn % 23\ı atder harcamalannın artış» doğai oia- "mda en önemiı etken çalışan kea- A-Emlak Vergisi 1988 yrtı tahakkuku 1989yt!ı tahakkuku 1990yiiıtahakkuku Bûvûme artıst 1989 a aore % 477eartıst19t ı Reklam'B-Ilan Reklam Vergisi 1988 yılı tahakkuku I989yılıtahakkuku . . . 1990 yılı tahakkuku „ Buyume Artısı 1 gşga göre % 59 C-Eğlence Vergisi 1988 yılt tahakkuku 1989 yılı tahakkuku 1990 yılı tahakkuku Kjvûroe artısı 1989'a oöre % 83 D- lşgaHye Harci 1988 Yılı ışgalıye harcı 1989 Yıiı ışgafıye hara 1990 Yılı ısgaiıye hara Büvüme artısı % 31 4 727 545 987 - TL 5307 853.868 -TL 3650684417 -TL. 361 841 762 TL ..715 664 262-TL 1 140 275 837-TL 424 993 676 - TL 1 190 483 946-TL. 2 174 229 345-TL. 523 965 656 - TL 1234 414 438-TL. 1 614 951 771 -TL ÖNEMLİ GİDERLERİMİZ A- Akaryakrt Gktefi 1989 yıtı Akaryakıt gıden 1990 yıtı Akaryakıt gıden Büyume artısı % 40 B- Yedek Parça Gideri i989YüıYedek parça gideri 1990 Yriı Yedek parça gıden Buyume Artısı % 64 C- Asfalt Gideri i989YtlıasfartgJden i990Ytiıasfa(tgıcîen Büyume Artısı % 335 D • Beton Gideri 1989 Yıtı beton gıden 1990 YJİI beton gıden Bûvume artısı 210 1 801 784 978-TL 2 525 394.270 - TL 1 253 944 496-TL £ 060.930 426 - TL 1 095 962 349 - TL 4 767 625 383 - TL 60 291660-TL 187182 409-TL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog