Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

31 MART 1991 EKONOMİ CUMHURİYET/13 Yılın ilk çeyreğinde borsayüzde 38.8, dolar iseyüzde 31 oranında getirisağladı Tahtakaleborsayı zorluyor 1 milyon TL bir ayda ne oldu? Mart1nH|MTL neohta? Mark Frangı Steıiin Cumhuriyet Reşat 24 ayak külçe 22 ayar bilezik 3840 1080169 2250 957447 972376 978261 3555 2350 2715 2640 6900 6750 270500 286000 1057301 315000 320000 1015873 40900 43000 1051345 40500 42800 1056790 Adana Çimento (A) Adana Çimento (C) Akal Tekstil Aktoank Akçimento Aksa Alarto Holding Anadotu Cam ArçeüK Asetean Ayoaz Bagfaş Bolu Çimento Brisa Çanakkale Çim ÇeJik Halat Çimsa Çukurova Elektrik Demıfbank OcnefiCam Deva Holding Doğusan Döktaş Eczacıbaşı Yaünm Eczacıbaşı ilaç tge Btracılık Ege Endüstri Ege Gübre Emek Sigorta ENKA Holding Erciyas Biracılık Erdemir Feniş Aiü. Fınansbank Gentaş Good-Year Gorton Işıl Gübre Fabrikalan Güney Biracılık Hektaş İtcösat Rn. Kir. tntona İMP torir Oemir Çelik Karsnsan Kav Kelebek Mob. Ken Gıda Ketez Elektrik Ko: Holding Koc Yatjrım Korya Çim. Kortsa Kffjma Tanm K&taş KiahyaPors. Mrina Takım Mrtin Çim. Mnt MnrOtel Ntahall Mraucat Sant.(BL) Meaş 380.000 100.000 6.300 7.600 7.800 23.000 35.000 7.200 30.500 5.300 26.000 14.000 21.500 5.500 8.600 10.750 9 000 15.750 8.000 5.000 13.000 1.850 18.000 29.000 23.000 53.000 12.750 1.300 2.000 12.000 13.250 8.800 7.400 5.200 7.500 4.950 7.300 1.550 22.500 9.750 2.200 23.500 11.750 3.500 14.750 5.700 14.000 10.500 34.000 18.500 21.000 26.500 39.500 5.300 10.000 2.700 15.500 14.250 115.000 3.750 1.700 14.250 8.700 900 580.000 105.000 4.550 6.200 6.800 18.000 35.000 6.200 29.000 3.650 32.500 12.250 18.250 5.000 6.500 9.200 7.800 14.750 7.500 4.900 12.250 2.400 16.500 27.500 20.000 50.000 11.000 1.100 2.000 11.500 10.000 4.050 7.600 3.900 7.300 5.500 • 7.000 1.450 22.000 8.300 1.850 19.500 8.500 2.500 12.500 4.800 12.500 10.000 33.500 16.250 19.000 24.500 39.500 4.600 9.600 3.850 14.250 3.150 130.000 3800 2.300 13.000 5.500 1.000 1.526.316 1.050.000 861.400 815.789 871.795 782.609 1.000.000 861.111 950.820 688.679 1.250.000 875.000 848.837 909.091 755.814 855.814 866.667 936.508 937.500 980.000 942.308 1.297.297 916.667 948 276 869.565 943.396 862.745 846.154 1.000.000 958.333 754.717 826.500 1.027.027 750.000 973.333 1.111.111 958.904 935.484 977.778 851.282 840.909 829.787 723.404 714.286 847.458 842.105 892.857 952.381 985.294 878.378 904.762 960.800 1.000.000 867.925 960.000 1.425.926 919.355 736.800 1.130.435 1013333 1 352.941 912.281 790.200 1.111.111 Ekonomi Servisi — Yılın ilk üç ayında yüzde 38.82 oranında net getiri sağlayan hisse senetle- ri diğer yatırım araçlarını yine solladı. ABD Do- lan'nın üç aylık primi, geçen yıl kaybettiği artı- şın 5 puan üzerinde gerçekleşti. 3 ayda yüzde 11.4 oranında getiri sağlayan banka faizi, verim sıra- lamasının sonunda yer aldı. Hisse senetleri: İstanbul Borsası 5 yıllılc kısa geçmişinin en yoğun günlerini 1991 yılının ilk üç ayında yaşadı. Yıla Körfez krizinin en gerilimli döneminde yeterince kan kaybetmiş olarak baş- layan hisse senedi piyasası beklentilerin aksine savaşla birlikte yükselmeye başladı. Kriz sırasında savaş dönemi için bulunduklan tahminlerde ya- nılanların banş sonrası tahminleri de tutmadı. Önce yükselen faiz oranları daha sonra rayından çıkan döviz kurları çelmeledi borsayı. 1990'ın son 5 ayında 2500 puan kaybederek yıl- başına 3256 puanla giren borsa endeksi, savaş sı- rasında 5500 puanı yakalamıştı. Ancak banka fa- izleri ve Tahtakale'nin kaybettirdiği bin puanla endeks mart sonunda 4520 puana geriledi. Borsa 3 aylık "kararsu" trendine rağmen yi- ne de "kâr yarışının" en ön sırasını işgal ediyor. Çimento şirketlerinin sürüklediği sanayi endek- sinin 3 ayhk artışı yüzde 50 olarak gerçekleşti. Banka ve yatınm şirketlerine ait hisse senetleri- nin fiyat hareketlerini gösteren mali endeksteki artış ise yüzde 20.58'de kaldı. 3 ayhk ortalama verim ise yüzde 38.82 oldu. Ocak ayında yüzde 29.4, şubatta ise yüzde 21.1 oranında değer kazanan hisse senetleri yılın üçüncü ayında ortalama yüzde 11.42 değer kay- betti. Döviz: Tahtakale geçen iki yıl içindeki durgun- luğunun acısını bu yıl çıkartacağa beaziyor. Kör- Döviz-Altın ne getirdi? •439 Yatınm araçlanmn 3 aylık getirisi WT W7 ^15 nnn'nS11 Borsa Endeksi Dolar Ata Lira 24 Ayar Mark Yatınm Fonu Banka Fazi fez krizi nedeniyle 2 milyar dolar azalan döviz rezervlerinin ve giderek büyüyen dış ticaret açı- ğının etkisiyle değişen kur politikası Tahtakale"- yi canlandırdı. Yübaşında 2930 lira olan ABD Dolan, Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağ- men 3 ay içinde yüzde 31.06 oranında prim ya- parak 3840 liraya yükseldi. Döviz savaşında tan- siyonun yükseldiği günlerde bir de "kara cuma" yaşandı. 22 martta bankalararası piyasada 4130 liraya kadar fırlayan dolar aynı gün öğleden son- ra yapılan müdahaleyle 3500 liraya kadar düşü- rülünce 22 mart "kara cuma" olarak anılmaya başlandı. Döviz kurlannın yıllık gelişimiyle ilgili deği- şik tahminler yapılıyor. Trendi dış yardımlara bağlayanlar yıl sonundaki kur değişim oranırun 3 haneli olabileceğini ileri sürerlerken kur deği- şiminin ister istemez mevduat faiz oranlanmn al- tında tutulacağını düşünenlerin tahmini yüzde 60-65'lerde geziniyor. Tahminler bir yana geçen yıl 12 ayda yüzde 26 oranında artan dolar kurunun 1991'in ilk üç ayın- daki artış oranı yüzde 31.06'yı buldu. Bu deği- şimde çapraz kurlardaki yüzde 13.3'lük artışın da büyük etkisi var. Çapraz kurlardaki gelişmcye bağlı olarak Al- man Markı'nın Tahtakale'deki 3 aylık getirisi yüz- de 15.38'de kaldı. Aynı dönemde sterlin yüzde 17.49, tsviçre Frangı ise yüzde 16.07 oranında ge- tiri sağladı. Altin: Yılın ilk üç ayhk döneminde Kapalıçar- şı'yı döviz kurları sırtladı. Körfez krizi sırasında dış piyasalarda ons başına 415 dolara kadar çı- kan altın fiyatları, barıştan sonra yeniden eski seviyesi olan 350-370 dolara geriledi. Dış borsalardaki düşük fiyat ve döviz kurları- ıın kaplumbağayı andıran seyriyle iki yıldır ne- fessiz kalan Kapalıçarşı, kurlann atağa geçme- siyle biraz olsun soluklandı. Yılın ilk üç ayhk döneminde 24 ayar külçe al- tın yüzde 16.53 getiri sağlarken Cumhuriyet Al- tını'mn verimi yüzde 16.73 oldu. Yatınm fonlan: Bankalarca oluşturulan katıl- ma belgelerinin ilk üç aydaki ortalama getirileri yüzde 11.7 oldu. Yılın ilk çeyreğinde değer yitiren katılma bel- gesine rastlanmazken Yapı Kredi Aktif Fon yüz- de 39.53'le Yapı Kredi Hisse Fon yüzde 38.34'le, Vakıf Hisse Fon ise yüzde 27.33'le ilk üç sırayı aldılar. Banka fairi: Yeni yıla girilirken birikimlerini bankaya yatırmayı tercih edenler kâr yanşının en gerisinde kaldılar. 3 ay önce yılhk yüzde 51 brüt faizle 3 aylık vadede bankaya yatan paranın ge- tirisi net yüzde 11.4 olarak gerçekleşti. Mart so- nunda yine mevduat faizini düşünenlerin önün- de şu anda yüzde 66'hk bir seçenek var. Bu oran üzerinden 3 ayhk vadeli olarak bankaya yatan pa- ranın net getirisi yüzde 14.8'i buluyor. Dolar (T.kate) Dolar (döviz alış) Dolar (Efk. satış) Mark (Tkale) Mark (döviz alış) Isvtçre Fr (Tkale) Sterlin (Tkale) Cumhuriyet Reşat 24 ayar külçe 22 ayar üıleak Ytfba? ' 2930 2927.13 2941 80 1950 1947.53 2290 5660 245.000 280.000 36.900 36.400 ttartta (TL.) 3720 3549.89 3567.67 2250 2156.15 2575 c750 285.000 320000 42 900 42.800 Hafta SON (n.) 3840 3700.58 3719.12 2250 2181.95 2640 6750 286.000 320.000 43.000 . 42800 Hafta başıaa H« tartH 3.23 424 4.25 0.00 1.20 2.52 0.00 0.35 0.00 0.23 0.00 Bankalar ne faiz verıyor? Banka A* Iş Bankası Akbank Yapı Kredi Osmanlı Garantı Tiırkbank Ziraat Vakıfbank Pamukbank Dişbank Sümerbank Esbank TYT Bank Vatah 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10- 10 10 10 1*» VaMI 44 45 44 45 46 48 46 48 50 45 52 50 51 3»y VadeB 58 59 58 59 60 61 60 60 60 61 63 63 63 GAy Vaddl 59 60 59 60 61 63 61 61 62 62 64 64 66 (°/o 1 YN VaMi 62 63 62 63 64 68 64 63 65 65 68 68 73 Yatınm KaUaa Mftsla* Iş Yatırım-1 iş Yaönm-2 iş Yatınm-3 iş Yatınnı-4 iş Yatnm-6 İnterfon-1 İnterfon-2 tnterfon-3 interfon-4 interton-5 İktisat Yat-1 iktisat Yat-2 İktisat Yat-3 iktisat Yat-4 İktisat Atılım Fon Garanti Yatttım-1 Garantı Yatırım-2 Garanti Yatırım-3 ; Garanti Yatırım-4 Esbank Fon-1 Esbank Fon-2 Esbank Fon-3 YKB Yat. Fonu YKB Sektör Fon YKB Hisse Fon YKB Kamu Fon YKB Ukit Fon YKB Karma Fon YKB Döviz Fon YKB Kapital Fon Vakıf Fon-1 Vakıf Fon-2 Vakıf Fon-3 Vakıt Hisse Fon Vakıf Dûnya Fon fonları flyatı 64.981 42.538 17.310 14759 12.527 49.766 42.984 22.487 20.500 — 40.970 33.538 15.958 16.112 11.692 50.050 22.173 13.708 12.161 51.061 16.920 12.025 47.480 37.333 50.049 36.604 32.019 36.627 16.686 12.168 37.217 95.803 17.484 10.252 12.674 geçen hafta ne kazandırdı? OMCtU hafta flyab 71.878 47.714 19.061 16.213 13818 55.004 47.480 24.567 22.060 11.773 45.462 37.188 17.706 17.886 14.048 55.752 26.192 14.709 13.302 56.749 18.816 13.461 52.565 41.095 69.157 40.433 34.925 41.061 18.678 13.583 40.854 104 864 19280 13.236 16 732 Gaç« katta ftyatı 72.564 48.086 19.219 16.341 13.390 55.525 47.928 24.792 22.558 11.841 45.898 37.545 17.876 18.057 14.032 56.282 26.439 14.624 13.086 57 231 18.985 13.503 53.018 41.446 70.697 40.786 35.226 41.368 17.853 13.689 41.220 105.643 19.383 13.195 16.130 lattfhı ()***) 0.95 0.78 0.83 0.79 -3.10 0.95 0.94 0.92 0.90 0.58 0.96 0.96 0.96 0.96 -0.11 0.95 0.94 -0.58 -1.62 | 0.85 0.90 0.31 0.86 0.85 2.23 0.87 0.86 0.80 -4.42 0.78 0.90 0.74 0.53 -0.31 •3.60 Katataa Mfttia* Vakıf Fon-6 Dışbank Mavi Fon Dışbank Beyaz Fon Dışbank Pembe Fon Tûtûn Fon-1 Tûtûn Fon-2 Mitsui Fon-1 Mitsui Fon-2 Fmans Fon-2 Finans Fon-3 Finans Fon-4 Finans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Basak Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Haik Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hisse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 impex Fon-1 impex Fon-2 TobankFon Sûmef Fon Denız Fon Ege Fon Kalkınma Fon Oemtr Fon Tariş Fon Ortak Fon Tûrkbank Fon Net Fon Eti Fon Tıftası flyatı 11.476 33.153 44 338 12.265 36.374 10.200 132.599 16.209 19.216 16.130 12.753 10.664 17.903 14.289 14.992 13.628 18.511 14.559 18.949 12.844 15.508 12.465 14.707 10.900 13.445 15.297 15.365 13.142 13.376 12.733 12.789 11.459 11.061 10.702 10.534 Oacaki hafta ftyatı 12578 36 236 48 739 13.451 40217 11.242 143.389 17.688 21.258 17.904 13.440 11.801 21.985 16.192 16865 15.444 20.897 16.327 21455 14.629 17.297 13.841 16.211 12.352 14.824 16.717 17.408 14.467 14.939 13939 14 145 12 582 12.318 11.960 11.635 Beçen hafta flyatı 12.672 36676 49183 13.636 40 550 11 338 146.494 17.814 21452 18.075 13.257 11.9V0 21.850 16.224 16.897 15.497 21.049 16.445 21.619 14.765 17.446 13.962 16.352 12.426 14.938 16.838 17.471 14.587 15.048 14.041 14.267 12.689 12.413 12.071 11.730 )egişiaı (yüzfe) 0.75 1.21 0.91 1.38 0.83 0.85 2.17 0.71 0.91 0.96 -136 0.92 -0.61 0.20 0.19 0.34 0.73 0.72 0.76 0.93 0.86 087 0.87 0.60 0.77 0.72 0.36 0.83 0.73 0.73 0.86 0.85 0.77 0.93 0.82 T E B Ö Z E L B A N K A C I L I K Likiditesi* yüksek bir bankanın servetinize yönvermesi ne değiştirir? Bılmek islersenız. lulfen bizi arayın EHler Ozel Bankacıltk Şubesi, Tel < I) I5"~8 00 iuadtye Ozel Bankacılık Şubesi, TeL (1)385 58 40 Ornel Müdûriak. TeL ı I) 151 21 21 Merkez Şubesi, Tel. (1) 152 6~ 6' Harbive Şubest, Tei (1) H4 12 16 GayretupeŞubesi. Tel: ( I) l~5 96 50 Bakırköy Şubesi, Tel- (1)551 51 11 tzmir Şubesi, TeL (51) 196?87 Ankara Şubesi, TeL (4) 168 11 }2 Izmit Şubesi, TeL (21) 1236OO TEB ÖZEL BANKACILIK TL. Mevduat Döviz Tevdiat Hesabı Portföy Yönetimi Danışmanlık Hisse Senedi ve Tahvil Ahm Satımı Kredi Kartı Sigorta İşlemleri TÜRK EKONOMİ BANKASI TEB'ht Ukit+Mtit benzeri varitklan loplam mevduatmt 2 mlsltyle karplar Şirket genel kurulları Yapa K m t t B»nfcıwr 100 milyar sermayeyi temsil eden hisse senetlerine yüzde 75.94, 200 milyar lirayı temsil eden II. tertip hisse senetlerine yüzde 62.03 temettü ödenmesi ve ödenmiş ser- mayenin 300 milyardan 1 trilyon liraya arttırılması kararlaştı- nldı. Sermaye artışının bu yıl içinde 200 milyar lira bedelli, 200 milyar lira bedelsiz olacağı, 300 milyar liralık kısmınm ise 1992 ydında gerçekleştirileceği açıklandı. Alarko nııMhıg: 24.7.1991 tarihinde eski hissdere yüzde 40, yeni hisselere 28.38 oranında temettü ödenecek. Şirket yöne- tim kurulunca yapılan toplantıda 12 milyar bedelsiz, 26 mil- yar bedelli olmak üzere çıkanlmış sermayenin 50 milyar lira- ya arttınlmasına karar verildiği, ancak yönetim kurulunun 19 milyar bedelli, 19 milyar bedelsiz olarak yeniden karar alaca- ğı öğrenildi. t n y e Ç f f t n c 1990 yıh kârından yüzde 44.25 oranında te- mettü ödenmesi ve ödenmiş sermayenin 11.250 milyon lira be- delli, 11.250 milyon lira bedelsiz arttırılması kararlaştırıldı. Borsada geçen hafta 30 MART 1991 İsteahacmi 671.672 mlyon (+%11.3 BfleşJk Eadeks: 4519.95 (-%2.3) İslem miktan: 53.817.430 (-%18.3) Mali Endeks: 3925.91 (-%3.2) Sınal HİSSE SENEDI ManÇtaMte(A) M M > ÇhMot* (O Atyt* Çhaeato Akal Tekstil Akbank Akçimento Aksa Alarto Holding Anadolu Cam ' Arçelik Asetean Aslan Çimento (BÛ) Ayoaz Bagfaş Bokı Çimento Brisa Çanakkale Çimento ÇeSk Halat Çemşe Altınyunus Çimsa Çukurova Elektrik Demirbank OaaUICM DevaHokJino Döktaş Eczacıbaşı ilaç Eczaahaşı rabn* Ege Biracılık Ege Endüstri Ege Gûbre Enka Holding Erciyas Bitactltk Enfl DMfc Ç*6t Feniş Akjmmyum HaMnbflMk Caatat Good Year Gorbon Işıl Gthrt HUkttm Güney Bıracılık Hektaş İktisat F. Kiralama intema Istanbul Motor Pis. Umit Oemir Çelik izocam Kartonsan Kav Kelebek Mobilya Kepez Elektrik Koç Holding Koç Yabnm Konya Çimento Kordsa Koruma Tanm Myta» Kütahya Porselen Makine Takım Mardin Çimento Maret ••••^••iı ıiııiı n Mnaııtts Manı o. Marshall Boya Mensuçat SantraU. Metaş Migros Nasaş MHaMiag HrtTurin» Netbank OkMTtkstl Otacaa Paısan Peg Profilo Petton Pınar Et haarSa Pınar Sût Pınar Un Polylen Rabak Sakah YapaHhk Santral Holding Sartaıysan Sifaş Uka Tam Sigorta' Tekstilbank T*ta» Tesan T.Demir Dokâm TJfcffcjak *T.CaraııH Baaka» T.I* Baakaa (C) Toprak Kâğıt *T Siemens T.KaHunma Bankası T.S.K.B. T Sişe Cam T.TAMI Trakya Cam TMcaTtks» T M H a n Yollan TOtJnhank UşakSeramik Vestel Yapı Kredi Bankası Yasaş Ylaaa Işlem mıktarı Ofee «U 260.517 350.431 328.093 223.128 52.100 1.148.415 15.300 134.960 57 690 1.903.905 142.450 4.600 241.900 363.530 319.621 179.846 72.102 719.367 200 128.310 1.690.145 12400 450.600 323 845 676.774 141 450 1.551.732 646.074 65.350 108.230 244.560 4.700 63.350 9.000 164S.1U 25.400 962.050 66.600 158.110 2.500 822439 132.470 122 400 94 850 51910 40 800 189 600 39.484 459.670 95.675 26.000 1.600 112.090 414.828 230.135 326.500 216.994 164.583 1J76J76 55 300 579 393 174.710 128 300 156.256 264.800 136.550 3.042.690 684.800 624.755 1488450 1.509.900 208.900 24.309 55.300 260.290 127.900 455 900 623.050 783.700 228400 7.130 19.400 2L260 48.069 239.400 11.660 169.204 193.939 34.550 279450 72.975 1.300 162410 500 189.120 20.800 362.609 304.130 1424.160 5.800 24.830 53 900 236.888 320.300 19.350 449.300 26.300 33.600 314.600 857.060 944 350 2.910.530 336102 127.000 En düşük fiyat 550.600 160.000 32.500 4.400 6.200 6.600 18.000 35.000 6.000 28.500 3.500 27.000 26.500 12.000 17.000 4.800 6.500 9.000 120.000 7.300 14.250 7.400 4.801 11.750 00.50 16.250 19.500 25.560 50.000 11.000 1.050 1J00 10.000 9.500 3J00 7600 3.656 7.106 5.400 6.900 1.350 22.000 8.000 1.750 19.000 8.100 2.350 12.500 4.750 12.500 9.000 33.500 16.000 18.250 24.000 38.500 4400 9300 3.206 14 000 2.800 125.000 3.600 2.200 12.500 5.500 950 8.900 1.100 2.250 7.000 1.800 1.200 2.800 12.500 2400 5.200 1 900 800 2.2D0 7.000 4.100 5.500 6.600 6.900 2.306 40.500 59.000 12.500 6400 4200 3 600 6.960 4.600 11750 2.500 2.400 39.000 12.500 7500 17.000 2.550 3.150 5.000 3.450 4.800 4400 2-250 3.909 1850 8.700 6000 2.100 4.250 Endeks: En yüksek fiyat 630.060 120.000 50.000 5.100 7.300 7.600 21 000 38.500 6.600 31.500 4.050 28.500 41.060 13500 20.000 5.300 7.300 9.700 120.000 8.400 15.500 7.800 5.900 13.250 2490 18500 22 500 29.006 54.000 12.500 1.200 2.600 11.750 11.250 4450 7.600 4J06 7.600 6.500 7000 1.450 24 000 9000 1950 20.500 9.200 2700 13.000 5.300 13.750 10.500 33.590 17.250 21.000 26.500 42 000 4.800 10700 4.106 15.350 3400 140 000 3.850 2.400 14250 6300 1.100 10.700 1.250 3.250 7.600 2.000 1.400 3.200 13.250 2650 6.100 2100 950 2.350 7200 4800 6.000 7.200 7800 2.600 48.000 64 000 .11250 6.600 5.000 3.600 7.300 4.600 13.250 3.006 2.800 42.000 14.060 7.500 18.500 2.950 3.600 5900 4.050 5.200 4.900 2.400 4.400 2.050 9600 6.600 2300 4.500 4883.57 Kapanış fiyatı 560.006 105.660 34.600 4.550 6.200 6.800 18.000 35.000 6.200 29.000 3.650 27.000 32.500 12250 18.250 5.000 6.500 9.200 120.000 7.800 14.750 7.500 4.900 12.250 2400 16.500 20.000 27.506 50.000 11.000 1.100 2.060 11.500 10.000 4.050 7.600 3490 7.300 5.500 7000 1450 22 000 8.400 1850 19.500 8.500 2.500 12.500 4800 12.500 10.000 33.500 16.250 19.000 24.500 39.500 4.500 9.600 3450 14250 3.150 130 000 3.0O0 2.300 13000 5.500 1.000 9.200 1.150 2.750 7.600 1.800 1400 2-650 13.000 2.500 5.200 1.950 825 2J06 7000 4100 5.900 6.700 7.100 2.660 41500 60.000 13.250 8.100 4.650 3.600 7.260 4.600 12.000 3.600 2406 40400 11606 7.500 17.500 2.600 3.150 5.000 3.960 5.000 4.900 2.300 4.300 1.950 9.100 6.100 2.200 4406 (-%1.8) Deûisim% Hafta içinde 741 6J0 -12.62 -7.14 -16.22 -9.33 -12.20 -5.41 -4.52 -1.69 -6.41 -1.82 16.07 -3.92 -5.19 -1.96 -7.14 -3.16 -25.00 •3.70 -1.67 0.00 4.26 -5.77 17.07 -8.33 0.00 1.65 -3.85 •«.33 -4.35 2.55 0.00 -9.09 8.00 0.00 2.63 242 0.00 0.00 3.57 •2.22 •1.19 0.00 •1.27 •13.27 -3.85 0.00 -9.43 -3.85 -6.98 1.5! -2.99 -3.80 -3.92 -3.66 -4.17 -4.00 1647 •5.00 -7.35 -3.70 133 7 ft •3.70 -9.84 -4.76 -8.00 -8.00 1947 7.64 -2.70 749 1.79 146 -3.85 -11.86 -7.14 -10.81 2J2 -12.50 -7 87 5.36 -2.90 -7.79 6.12 -10.75 -3.23 0.00 2S.56 -1.06 -2.70 246 0.00 -7.69 11.11 7.66 3.90 6.12 0.00 -2.78 -10.34 -12.50 -15.25 16.18 -1.96 4J6 942 446 -2.50 -2.15 -4.69 -2.22 343 Yıl içinde 6343 216.16 -1242 20.53 -32.97 100.00 18.42 79.49 21.57 118.87 97.30 235.30 1764S 26.29 30.36 31.58 101.24 73.58 -25.00 60.82 40.48 714 104.17 49 39 6442 166.13 64.61 11441 75.44 74.60 18.92 -1446 219.44 33.33 164674 13.43 2747 14343 3095 27 27 61.11 104.65 72.92 13.85 225.00 -15.00 194.12 76.06 41.18 76.06 5.26 1542 8.33 46.15 55.56 125.71 26.03 81.13 16542 71.69 32.63 237.66 80.95 13640 109.68 16.40 135.29 4.55 27.78 96.43 •1244 44 00 27.27 21.26 6641 25.00 35.06 8.33 10.00 13646 100.00 -28.07 61.64 81.08 77.50 4.70 84.44 122.22 67.72 23740 75.47 0.00 12546 -19.30 106.90 5.2S 2346 26.96 4246 0.00 42.86 •13.33 5.00 -15.75 843 -7.41 11344 -2646 746 56.00 91.58 5.17 33.33 4647 KOT Dl$l PAZM Marmarıs A.Yunus Şun Elektronik Ûnye Çimento 134 280 217.000 128.800 1.150 6.900 15.750 1.250 8.400 17.000 1200 8.400 16250 4.35 21.74 -199 33.33 21.74 62.50 IFLAS KRALININ DONUŞl' Bundan 5 yıl önce iflas ederek bir holding ve 21 şirketini kaybeden Mehmet Okumuş, yine büyük oynuyor. batışa, iflastan yeniden uzanan seröveniniflkkez^^ • Nasü battı? Yeniden doğuşunu İsviçre'ye mi ^ • Borsadaki portföyünü kaç milyara çıkar- • Bundan sonraki hedefleri neler? BORSADAYABANCIFONHAREKAT1 Fiyatları uygun bulan bazı yabancı yatırrmcılar yeniden aluna geçti. Çok sayıda aracı kuruluş yabancı yatırımcılarla temasta. • Metaş'ın kaderi ne olacak? • İş Bankası'nda temettü hesabı. • Hisselerden yatınmcılara özel bilgiler. DONIAVRUPA'DA i$ KURANUUt ANLAT1Y0R Romanya, Çekoslovakya, Yugoslavya gibi üEcelerde iş kurmanın koşulları. • Bu ülkelerde dükkan, mağaza açanların görüşleri. • Ağn Dağı satılık! • "Rusya'dan arsa alın" önerisi. • Ekonomi bu yü baharı yaşayamayacak. • Çinli diplomat: "Damping yapmıyoruz*' • Bush, Ozal'dan daha ucu2a konuşuyor. • Armatörlerin "Amiral batti" oyunu. İFI/ tittm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog