Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

31 MART 1991 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/11 IVashington, yardım talebini 'Irak'ın içişlerine karışamayız'gerekçesi ile geri çevirdi ABD'den Kürtlere yardım yok Gorbi, grevcilerle görüşecek • MOSKOVA (AA) — SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov'un, istifasını sağlamak amacıyla bir aydır grevde bulunan kömür işçilerinin temsiJcileriyle 2 nisanda görüşeceği bildirildi. Moskova Radyosu, Gorbaçov ile Başbakan Valentin Pavlov'un 2 nisanda işçi temsiJcileriyle görüşmeyi kararlaştırdıklannı belirtıi. Gorbaçov, eylemin başından beri kömür işçileriyle görüşmeyi reddetmişti. De Michelis geldi ve gitti • ANKARA (AA) — Iran'ı ziyaret eden ttalya Dışişleri Bakanı Gıanni De Michelis, dün ülkesine dönerken çok kısa bir sure için Ankara'ya uğradı. De Michelis, Dışişleri Bakanı Ahrnet Kurtcebe Alptemoçin'den bir görüşme talebinde bulunmadığını söyledi ve BM Genel Sekreteri Javier Perez de Cuellar'ın Kıbns raponı konusunda "Taraflar olumlu buluyorsa, bizim için de olumludur" ifadesini kuHandı. Gianni de Michelis, "Türkiye'nin giderek Avrupa'dan uzaklaştp ABD'ye yaklaştığı" yolundaki yorumlar ile ilgili olarak da "Türkiye'nin Washington'a yaklaşmasında ben bir risk göremiyorum" diye konuştu. Mali'de uzlaşma • BAMAKO (AA) — Mali'de, hafta içinde darbeyle yönetimi ele geçiren askeri liderlik, iktidarı sivillerle paylaşmayı kabul etti. Mali Radyosu'na göre darbe liderlerinden Süleyman Sidibe, ordunun bu yıl sonuna kadar kışlasına döneceğini söyledi. Kerkük'te çatışmaların sürdüğü haber veriliyor. Irak yönetimi ve Kürt kaynaklan kentin denetiminin kendi ellerinde olduğunu savunuyorlar. ABD Başkanı George Bush'un Ulusal Güvenlik Damşmanı Brent Scowcroft'un Ortadoğu ülkelerine gizli bir gezi yaptığı açıklandı. Irak, yabancı gazetecilerin ülkeye girmelerine izin verdi. Dış Haberler Servisi — Irak'ın kuzeyinde Saddam Hüseyin'e bağlı birliklerle Kürt is- yancılar arasındaki çatışmalar bütün hızıy- la sürüyor. Kürtler, ABD'den Saddam reji- mine karşı savaşmak için yardım isterken Washington bu isteği geri çevirdi. Kerkük"- ün denetiminin kimin elinde olduğu konu- sunda çelişkili haberler geliyor. Bağdat radyosunun nitelendirmesiyle Ku- zey Irak'ta Kürtlere karşı "temizlik harekâtı" bütün yoğunluğuyla sürerken ABD Başkanı George Bush'un Ulusal Gü- venlik Damşmanı Brent Scowcroft'un Orta- doğu ülkelerini kapsayan bir geziden döndü- ğü açıklandı. Scowcroft'un hangi ülkelere uğradığı ve kimlerle temas kurduğu belirtil- medi. Bu arada Irak yönetimi bir ay aradan son- ra yabancı gazetecilere ülkeye giriş vizesi ver- di. Saddam yanlısı birliklerin önceki gün Ker- kük kentini ele geçirdiklerinin açıklanması- mn ardmdan, Kürt üderlerin ABD'den ayak- lanmayı sürdürebilmek için yardım istedik- leri haber verildi. AP'nin haberıne göre yar- dım talebi, Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani tarafından yapıldı. Ajans, yardım talebi konusunda Celal Talabani'nin de aralarında bulunduğu Kürt liderin ortak karar verdiklerini duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Bill Hariow, yaptı- ğı açıklamada, Kürt liderlerin yardım talebi nin reddedildiğİDİ söyledi. Sözcü, Irak'ta şu anki karmaşanırî bu ülkenin kendi iç soru- nu olduğunu belirterek talebin bu nedenle ge- ri çevrildiğini belirtti. Beyaz Saray'ın bu tu- tumu, Kürt kaynaklar tarafından "şaşırtıa" olarak değerlendirildi. Hammadi'nin açıklaması Irak Başbakam Sadun Hammadi, ülkesi- nin bağımsız, hür ve parçalanmamış bir Irak olarak kalacağını söyledi. Hammadi, Bağdat Radyosu'ndan yaptığı ve naklen yayımlanan konuşmasında, hükü- metinin ülkede demokratik reformlara gidil- mesini sağlayacağını belirtti ve Irak'ın güven- liğine kavuşacağıru, ortaya çıkan durumun üstesinden geleceğini kaydetti. Hammadi, hükümetinin başta anayasa de- ğişiklikleri olmak üzere, siyasi partiler ve ba- sın konusunda değişikliklere gideceği yolun- da söz verdi. Konuşmasında kuzeydeki Kürt ve güney- deki Şii isyanına değinmeyen Hammadi, sa- dece "dinsel isyanın" sona erdiöi;:! -öyledi. Kerkük'te katliam AA'nın haberine göre Irak yönetimine kar- şı savaşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) sözcusü, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüse- yin'e bağlı birliklerin, Kerkük'ün 40 km ku- zeybatısındaki Altınköprü yerleşim birimin- de binlerce sivili katlettiklerini ileri sürdü. Iran resmi haber ajansı IRNA, Kerkük- teki çatışmalarda bir milyondan fazla Kür- dün evsiz kaJdığını, ölen ve yaralananlann sa- yısının da bini geçtiğini haber verdi. Irak'tan kaçan mültecilere dayamlarak verilen dünkü haberde Cumhuriyet Muhafızları'mn kitle imha silahlan kullandıkları ileri sürüldü. Irak resmi yayın organı El Cumhuriye'de ise Kürt asiler Kerkük'te insanları öldürmek ve dukkânları yağmalamakla suçlandılar. Haberde asilerin kente 19 martta girdikleri ve parti üyesi kışılerin aranarak öldürüldük- leri belirtildi. Irak Kürdistan Yurtsever Birliği tarafından yapılan bir açıklamada da Kürt isyancıların Saddam yanlısı "güçlerin" elinde bulunan Musul'a doğru ilerlediği iddia edildi. AFP- nin haberine göre açıklamada, Kürtler Mu- sul'u ele gecirmek için büyük bir saldınya ha- zırlanıyorlar. tslami Aksiyon Örgütü'nden yapılan bir açıklamada da asilerin dun güney Irak kenti Kerbela'yı ele geçirdikleri iddia edildi. Müttefikler çekiliyor ABD yetkilileri, Birleşmiş Milletler'in res- mi ateşkes koşullannı onaylamasından son- ra müttefık güçlere bağlı 100 binden fazla as- kerin birkaç gün içinde Irak'tan çekiüneye başiayabileceklerini belirttiler. ABD'nin üst düzey savunma yetkililerin- den biri, "En kısa zamanda cekilmek istiyo- ruz. Bu kısa bir zaman alacak" dedi. Resmi ateşkes konusundaki BM karanmn son şeklini önümüzdeki hafta içinde alması bekleniyor. lran, Irak halkına karşı işlenen "barbar katiianun" durdurulması için uluslararası ça- ba istedi. Ülke tarihinin ilk çokpartili seçimleri bugün yapüıyor Arnavutluk'ta tariİıi gün Bugün yapılacak seçimlere 5 parti katıhyor. Parlamentodaki 250 koltuk için yapılacak seçimlerde, iktidardaki Arnavutluk Emek Partisi ile muhalif Demokratik ve Cumhuriyetçi partiler arasında çetin bir mücadele yapılması bekleniyor. TtRAN (Cumhuriyet) — De- mokrasi rüzgânnın en son uğra- dığı Doğu Avrupa Ulkesi Arna- vutluk'ta bugün yarım yüzyıllık bir aradan sonra çok partili se- çim yapüıyor. Ilk kez düzenle- nen seçimin galibi tarım sektö- ründeki kriz, ihracat ürünlerinin üretimi, besin maddesi kıtlığı ve kırsal kesimde seyahat özgürlü- ğünün yeniden sağlanması gibi sorunlarla boğuşmak zorunda kalacak. İktidardaki Arnavut- luk Emek Partisi'nin koalisyon olasüığına sıcak bakuğını açık- lamasına rağmen kimi gözlem- ciler Demokratik Parti'nin işba- şına gelmesi durumunda askeri darbe düzenlenmesinden korku- yorlar. Komünistlerin işbaşına geldi- ği 1944 yıhndan bu yana ilk kez düzenlenen çok partili seçime S parti katıbyor. 256 sandalyelı parlamenıonun üyelerini belirle- yecek seçimlerde partilerden ik- tidardaki Arnavutluk Emek Partisi ile muhalif Demokratik Parti ve Cumhuriyetçi Parti ara- sında çetin bir mücadelenin ya- pılması bekleniyor. Tarım Par- tisi ile Ekolojik Parti ise çok az sayıda adaylarla seçime katılı- yorlar. Maddi olanaksızlıklar ve ye- tersiz iletişim sistemi nedeniyle seçim sonuçlarırun hemen belli olamayacağı belirtiliyor. Arna- Seçimlere katılan belli başlı siyasi partiler Arnavutluk'ta yannki seçimlere beş parti ka- tılıyor. Arnavutluk Emek Partisi, Demokratik Parti, Cumhuriyetçi Parti, Tanm Partisi ve Eko- lojik Parti. Ancak Tarım ve Ekolojik partile- rin seçimlerde şanslan yok. Diğer üç partinin konumlan ise şöyle: Arnavutluk Emek Partisi-. Işsizlik ve fiyat ser- bestisinin ekonominin üzerinde yapacağı etki- yi azaltmak amacıyla geçiş döncmi yaşanması gerektiğini savunuyor. Parti içindeki reformist kanat eski lider Enver Hoca'nın partideki ro- lünü tartışmaya açmak istiyor. Hoca'nın ülke- nin gelişmesini engellediği kabul ediliyor. Par- tinin isminin sosyalist partiye çevrilmesi de tar- tışıhyor. Seçim sonucuna göre koalisyon oluş- turulmasına karşı çıkılmıyor. Kırsal kesimde ve yaşlılar tarafından destekleniyor. Demokratik Parti: Ana muhalefet Demok- rat Parti, şok ekonomik önlemlerin uygulan- masını savunuyor. Toprak reformu ve özelleş- tirme sözü veriyor. Arnavutluk'un Avrupa'ya ve dünyaya açılması gerektiğini savunuyor. Köy- den kente göçü engelleyen idari kanunlarda de- ğişiklik planlamyor. Kürtaj yasasının kaldınl- ması düşünülüyor. Kentlerde ve ozellikle genç- ler tarafından destekleniyor. Komunistlerle ko- alisyona girmeyeceklerini açıklıyorlar. Cumhuriyetçi Parti: Demokratik Parti ile te- melde aym görüşleri paylaşıyor. Entelektüelle- rin oluşturduğu partinin komünistlere oy ver- mek istemeyen ve Demokratlar'un da aşın ra- dikal olduğunu düşünen kesimin oylannı alması bekleniyor. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. BİRİNCİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM FOKU 1990 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TURKIYE KALKINMA BANKASI A.Ş. l.ıncı Menkul Kıymetler Yatırım Fonu'nun 31.12.1990 tarıhınde sona eren hesap dönemıne aıt hesap raporunu mcelemış bulunuyoruz. Incetememız, genel kabul gormuş oenetteme ılke, esas ve standartlanna uygun olarak yapılmış ve dotayısıyla hesap ve ışlemlerle ılgılı olarak muhasebe Kayıöannın kontrolu ıle gereklı gorduğümuzdığer denetleme yöntemı ve tekmklerını ıçermıştır. Goruşumuze gore, lon portfoyunun değerleme ışlemlerı, TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. l'ıncı Menkul Kıymetler Yatırım Fonu'nun ıç tüzük hukumlerme uygunluk arzetmekte, hesap raporu, Fonun 31.12.1990 tarıhtndekı gerçek malı durumunu ve bu tanhte sona eren hesap dönemıne aıt gerçek faalıyet sonucunu, mevzuata ve Sermaye Pıyasası Kurulu taraftndan yaytnlanan genel kabul gormuş muhasebe ılkeienne uygun olarak doğru bir bıçımde yaasıtmaktadır. Ankara, 22 Mart, 1991 DRT Denetım Revızyon Tasdık Yemınlı Mah Muşavırlık A.Ş. Levent YAVEROĞLU Sorumlu Ortak TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. BİRİNCİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU 01.01.1990 - 31.12.1990 DÛNEMİ KAR-ZARAR TABLOSU I- FON GELİRLERİ A- Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan Faız ve Kâr Payları - Hısse Senetlerı Kâr Payları -Tahvıl Faızleri - Hazıne Bonosu Faızleri - Gnlır Ortaklığı .SfinetlerıJ<âLPayjarı_ 1990 TLOOO 8,017 977,165 600 278,150 II- FON GIOERLERİ A- Menkul Kıymet Satış Zararlan - Hısse Senetlerı Satış Zararlan (10,129) - Borçlanma Senetlerı Satış Zararlan (262) B- Gerçekleşen Değer Azalışlan (49,571) C- Faız Gıderlerı - Banka Avans Faızleri (292,263) - Dığer Faız ve Kâr Payları B- Menkul Kıymet Satış Kârlan - Hısse Senetleri Satış Kârlan - Devlet Tahvılı Satış Kârlan - Hazine Bonosu Satış Kârlan - Gelır Ortaklığı Senetlerı Satış Kârlan C- Gerçekleşen Değer Artışlan D- Dığer Gelırler 34,241 99,694 22,387 1,227 15,252 107,838 483 1,545,054 D- Dığer Gıderler - Ihraç Iznı Ücretlerı - Aracılık Komısyon Gıderleri - Noter, Harç ve Tasdık Ücretlerı - Fon Yönetım Ücretlerı - Denetım Ücretlerı - Katılma Belgesı Bonosu Gıderlerı - İlan Gıderlerı - Dığer Gıderler »II- FON GEÜR-GİDER FARKI TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. BİRİNCİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU 31 ARALIK 1990TARİHLİ BİLANÇOSU (15,000) (10,648) (323) (112,589) (12,500) (11,550) (18,513) (4,879) (538,227) 1,006,827 VARLIKLAR Bankalar Hısse Senetlen Ozel Kesım Borçianma Senetien Kamu Kesımı Borçlanma Senetlerı VARLIKLAR TOPLAMI BORÇLAR Banka Avanslan Banka Kredılerı Dığer Borçlar NET VARLIK TOPLAMI 31 ARALIK 1990 TLOOO 42,551 14,322 3.524,500 3,189,761 6,771,134 — — (28,358) 6,742,776 FONTOPLAMDEĞERİ Katılma Belgeierı Katılma Belgelerı Değer ArtişMzalışı Can Yılın Fon Gelır Gıder Farkı FON TOPLAM DEĞERİ 5,000,000 735,949 1,006,827 6,742,776 Yukarıdakı malı tabloların tamamlayıcı bir parçası olan notları ıçeren rapor Türkıye Kalkınma Bankası A.Ş. I. Menkul Ktymetler Yatırım Ft»nundan elde edılebılır. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI vutluk'ta diğer Doğu Avrupa ül- kelerinde olduğu gibi herhangi bir ön kamuoyu araştırması da yapılmadı. Nüfusu 3.3 milyon olan ve 18 yaşın uzerindeki 1.8 milyon ki- şinin sandık başına gideceği Ar- navutluk'ta bugünkü oylamada oylann yüzde 50'sini toplayama- yan, ancak yüzde 25 oy topla- mayı başaran adaylar önümüz- deki hafta yapılacak ikinci tura katılacaklar. Arnavutluk'ta öğrenci hare- ketleri sonucu açılanreformyo- lunda ilk kurulan siyasi parti olan Demokratik Parti liderle- ri, seçim sonrası komunistlerle koalisyona girmeyeceklerini açıkladılar. İktidardaki Arna- vutluk Emek Partisi lideri ve Devlet Başkanı Ramiz AJia, se- çim sonuçlanndan bağımsız ola- rak tüm partilerin katılacakları bir koalisyon kurulmasım öne- riyor. Seçim propagandalarının so- nunculan önceki gün yapıldı. Demokratik Parti liderleri Gra- moz Paşko ile Sali Berişa, Tiran Üniversitesi Karnpusu'nda dü- zenlenen mitingde "komiinist rejimin sonunun geldigini" öne surdüler. Berişa, "Karaniıktan kurtuluyoruz" şeklinde konu- şurken seçimi kazanmaları du- rumunda devlet başkanmı değiş- tireceklerini de kaydetti. «EVERMOR. ~ABD ARTIK KOMÜNtZM OLMASIN — Antavutluk'ta yann yapı- lacak seçimler heyecanla bekleairken, muhalefetteki Demokra- tik Parti'nin başkent Tiran'da diizenledigi büyük gösteride "Artık koraünizm olmasın' yazüı pankart göze carptı. KlBRIS RAPORU Atina, Ankara9 yı suçladı STELYO BERBERAKİS ATtNA — Yunanistan hükü- meti, üç günlük bir sessizlikten sonra önceki gece De Cuellar'- ın sözlü açıklamalarını yorum- lamaya karar verdi. Yunan hü- kümetinin bu açıklamasında De Cuellar'ın sözlü raporu redde- dilmiyor, ancak kabul edildiğin- den de söz edilmiyor. Açıklama- da Ankara'nın, 649 sayüı kararla ilgili De Cuellar'ın söyledikleri- ni "saptırdıgı" öne sürülüyor ve Kıbns sorununun çözümü için yalnız 649 değil, BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbns için aldığı bütün kararların uygulanması gerektiği belirtiliyor. Önceki gece basına verilen hükumet açıklaması aynen şöy- le: "BM Genel Sekreteri'nin söz- lü açıklamalarının, Türk tarafı- nın yorumladığı biçimde olma- dığı açıktır. BM Genel Sekrete- ri, kendisine verileo görevin, Güvenlik Konse>i'nİD 367/75 sayüı kararından kaynaklandı- guu ve 649 saydı kararda oldu- gu gibi çarpıtılmıs anlamlan doğrudan reddetmiştir. Turk ta- rafının 649 sa>ılı kararla ilgili görüşleri BM Güvenlik Konse- yi Başkanlığı tarafından da red- dedilmiştir. Başkanlık, Kıbns sorunundaki anlaşmazlıklann giderilmesi için 649 sayılı karar- dan başka 367/7S ve iki toplum liderinin doruk görüşmelerio- den kaynaklaaan 1977/79 an- laşmasııun temel oluşturduğunu anımsatmıştır. Tüm bu veriler karşısında 649 sayüı karann Kıbns ile ilgili alınan birçok ka- rann, ancak bir parçasını oluş- turduğu ve Güvenlik Konseyi 1 nin, BM Genel Sekreteri'ne yal- Yapılan açıklamada BM'nin, Kıbns'a ilişkin olarak aldığı tüm kararları uygulaması istenerek raporun Türkiye tarafından 'saptırüdığı' öne sürüldü. nız bu karara dayalı bir talimat vermediği açıktır. BM Genel Sekreteri'ne verilen tek talimat, 367/75 sayıh lutmdu ve buiıa?- rar yabancı silahlı kuvvetlerin Kıbns Cumhuriyeti topraklann- dan uzaklaşmasını öngörmekte- dir. Dolayısıyla Kıbns sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulun- ması icin BM'nin konu ile ilgili akhgı bütün kararlann uygulan- ması gerekir. Yunaaistan nükü- meti, bu son derece kritik ulu- sal sorun karşısında Kıbns nü- kümetinin tiıra diplomatik faa- liyetlerini ve öncülüklerini des- teklemektedir." Öte yandan ana muhalefet Sosyalist PASOK lideri Andre- as Papandreu önceki gün yap- tığı açıklamada, Türkiye ve ABD'nin Kıbrıs konusunda "oyun bazırladıgını" öne sürdü. Bu "oyuniân" Türkiye'nin Kıb- ns sorunu için desteklediği "for- müTle bağlantılı olduğundan söz eden Papandreu bu konuda şöyle dedi: türkiye'nin planlan uzun vadelidir. Kıbns'tan sonra sıra Ege adalanna ve Batı Trak- ya'ya gekcektir. Eğer bu gerçek- ler Yunanlı yöneticiler tarafın- dan anlaşılamıyorsa bunun he- sabı er ya da geç sorulacaktır." Papandreu, Kıbrıs'taki "işgal hali" nin sürduğünü ve yabancı askerlerin derhal adadan uzak- laştırılması gerektiğini belirten açıklamasında, "Türkiye bizonal-cifte yönetimi öngören bir anayasa aracılığıyla Kuzey Kıbns'taki işgalini sürdurmeyi ve Güney Kıbns'ı denetimi altı- na almayı amaçlamaktadır" şeklinde konuştu. ARAP BİRLİĞİ Kahire toplantısı ertelend NİLGÜN CERRAHOCLU KAHİRE — Körfez savaşın- dan sonra ilk kez dün Kahire'- de bir araya gelen Arap Birliği ülkeleri Arap dünyasının 'bü- tünlüğü'nü dile getiren genel il- keleri, vurgulamaktan ileri git- mediler ve toplantı belirsiz bir tarihe ertelendi. 90 dakika süren toplantı bo- yunca Körfez savaşı ile ilgili hiç- bir konu ele alınmadı. Toplan- tıyı, "Özü ve havasında her za- manki gibi esasa girmemeye özen gösterildi" diyerek özetle- yen bir Mısırlı gazeteciye göre bu toplantının en önemli yanı savastan sonra ilk kez tum Arap ülkelerini bir araya getirmesiy- di. Büyükelçiler düzeyinde ya- pılan toplantıya 21 Arap ülke- sinin temsilcisinin tümü katıldı. Irak delegasyonuna Irak Dışiş- leri Bakanlığı Arap bolgesi so- rumlusu Sait Kasım Hammudi başkanlık etti. Avrupa Birliği toplantısının bir diğer önemi de toplantımn ev sahipliğini 10 yıllık bir ara- dan sonra yeniden Kahire'nin üstlenmesi oldu. Bilindiği gibi Israil'le yaptığı müstakil Camp David Anlaşması yüzünden Ka- hire boykot edilmiş ve Arap Bir- liği merkezi 10 yıl süreyle Tu- nus'a "süralmüştü". Irak delegesinin olumsuz bir tutumda olmaması memnuniyet yarattı. Toplantıyı açan Mısır Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı tsmet Abdül Mecit Irak'a karşı kazanılan zaferin altını çizmekten kaçınarak Ku- veyt'in kurtanlmasından hiç söz etmedi. Toplantıya katılan tek bakan olan Abdülmecit yalnız Araplann toparlanma dönemi- ni içeren zor zamanlardan geçil- diğini belirtti. Savaşın yıkımın- dan yalnız Kuveytliler soz etti- ler. Toplantıya başkanlık eden Kuveytliler, Irak işgali sır da ülkelerinde yapılan şidr yağma eylemlerinden uzut yakındılar. Mısır Dışişleri! nı "tarihi" olarak nite toplantının amacını "Araj liği'nin sağlanması" c özetledi. "Bundan böyle nost dönemi başlama dedi. Arap Birliği toplantısı fesinde görüştüğümüz dr den sorumlu Devlet Bak' ros Ghali toplantının ni oluşturan konular' tilere ilişkin sorularr lamaktan kaçındı olan Kahire'de yap lantının 21 Arap araya geürmiş oln* Ghali, "Irak, Ürf Sudan gibi savaş kal tutum izlemiş kelerinin delegas; buraya gelmiş olmi li" şeklinde konuşt Incîrlik uçaklarına9 açılacak UFUK GÜLDEMtR WASHINGTON — Cumfiur- başkanı Turgut Özal'ın, ABD zi- yaretinden sonra Amerikan ba- sınında çıkan bazı yazılarda Washington'un tncirlik için Ku- zey Körfez bölgesine dönük "kesif' uçuşlanmn da yapılabi- leceği "ber an hazır bir Ameri- kan üssü" rolü düşündüğü kay- dediliyor. Eğer bu düşünce gerçekleşir- se diplomatik dilde "gözlem", halk dilinde "casus" uçaklanna 30 yıldan sonra tekrar ev sahip.- liği yapacak olan lncirlik'in ABD'nin Suudi Arabistan'daki mevcut üslerihi ve Bahreyn'de kurulacak yeni hava üssünü "tamamlayıcı" bir işlevi olaca- ğı vurgulanıyor. Yani Incirlik ile Körfez'deki Amerikan Uslerinin organik bir ilişki ile birbirlerine bağlanması öngörülüyor. Bu iddia, sıradan bir haber- de değil, ABD'nin önde gelen gazetecilerinden Rovvland Evans ve Robert Novak ikilisinin ön- ceki gün Washingion Post'ta ya- yımlanan koşe \-azisinda yer al- dı. Amerikan yönetiminden iyi haber alan bu ikilinin yaası için- deki diğer unsurlar, Evans ve Novak'ın konuyu iyice deştiği- ni ve bilgilerini üst düzeye da- yandırdığı izlenimini uyandın- yordu. Eğer Incirük tekrar "gözksn" uçuşlarına açıhrsa bu, 30 yıl sonra Türkiye^nin yeniden üs fa- aliyetleri nedeniyle komşulan- nın dikkatlerini Ustune toplaya- cağı bir konum kazanacağını gösteriyor. Evans ve Novak, ya- zılarında gözlem uçuşlanmn Kuzey Körfez bölgesi için düşü- nüldüğünü bildirmişti. Körfez'in kuzeyinde sadece Irak değil, tran da bulunuyor. Türkiye geç- mişte ABD'nin bir casus uçak- lanna ev sahipliği yapnuşü. Giz- liliği nedeniyle Amerikan hükü- metince hâlâ resmen doğrulan- mamış olan bir iddiaya göre bu uçaklardan birisi tncirlik'ten kalkıp Pakistan'a gittikten son- ra SSCB uzerinden gözlem uçu- şu yaparken düşürülmüştü. The Economist ÖzaTın amac • • Ocalan'ı dışı Dış Haberler f CumhurbaşV Kürtlerle i' nusund^ ninTü kate- SOD 1? 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog