Bugünden 1930'a 5,469,921 adet makaleKatalog


«
»

Bank24 Kartı alırken... "İşlem tamam" deyinceye kadar işlem tamam! PAMUKBANK tfâ Cumhuriyet67. Yıl; Sayı: 23926 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL 31 Mart 1991 Pazar Türkiye'de başvurduğunuz anda, yanı hemen, yani derhal, yani anında alabiieceğiniz teK banka kartı Bank24 Kartı'dtr! \ANK24 I 2020 YILINDA T Ü R K İ Y E 2 . B Ö L Ü M T ü rjk i y e b i r İ sl am Cumhuriyeti olabilir mi? sŞeriatçı akımlar Türkiye'de aemokrasiyi tehdit ediyor mu? LJinci akımlar geçici bir canlanma içinde mi? Yoksa giderek güçleniyor mu? JL ürkiye şeriatçılık sorununu demokrasi içinde çözebilir mi? Vy nümüzdeki on yılda şeriatçılıkla bir hesaplaşma beklenebilir mi? ŞAHİN ALPAY TÜRKİYE'MİN GELECEĞİNİ ARAŞTIRDI SALI GÜNÜ CUMHURİYET'TE Jale Bavsal Şahika Tekand Tomur Atagök A Y I N S A N A T S Ö Y L E Ş İ S İ Kadının sanat içindeki yeri nedir?Kadının yaratıcılığı engelleniyor mu? 'Yaratıcı kadın başkaldırmalı' Y Ö N E T E N : A N N A T U R A Y 14. Sayfada Baker ile Denktaş görüşüyor Kıbrısiciıı bir aclıııı daha KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'm ABD ziyaretinde Dışişleri Bakanı Baker ile görüşme yapması bekleniyor. 1978'denberi bu düzeyde ilk kez gerçekleşecek görüşmeyi engellemek için Rum lobisinin olağanüstü çaba harcadığı bildirildi. UFDK GÜLDEMtR WASHINGTON — Camp David ruhu Kıbrıs konusunda- ki ilk meyvesini verdi. ABD Dı- şişleri Bakanı James Baker'ın, önümüzdeki hafta ABD baş- kentinde KKTC lideri Rauf Denktaş ile bir görüşme yap- ması bekleniyor. Eğer bu goruşme gerçekleşir- se bir ABD Dışişleri Bakanı, 1978 yıhndan bu yana ilk kez Kıbrıslı Türklerin lideri ile gö- rüşmuş olacak. Bu görüşme ABD'nin her iki tarafı da eşit siyasi haklara sahip olarak gör- düğu yönünde anlamlı bir me- saj yerine geçecek. ABD'deki Rum lobisi bu go- ruşmeyi önlemek için olağanüs- tü çaba harcadı. Ancak bu ça- balar sonuç vermedi. Eğer (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de) Ankanı'ya gelen Kürt liderinin özel temsilcisi Dizjrfye olumsuzyanıt verildi Barzanî yardımistediKürt temsilci, geçen hafta sonu geldiği ve 3 gün kaldığı Ankara'da Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Tugay Özçeri ile görüştü. Bu temaslarda Irak'ta süahlı mücadele veren Kürtlere yardımla birlikte Kuzey Irak'taki Kürt şrupları temsil edecek bir büronun açılması talebinde bulunan Dızaı'ye olumsuz yanıt yerildiği bildirildi. Türk tarafının, bu aşamada Irak'taki mevcut ilişkileri bozacak herhangi bir geüşmeye olanak tanımama eğilimini taşıdığı belirtiliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Türk yetkililerle görüş- mek üzere Kürdistan Yurtsever Birliği lideri Celal Talabani ile birlikte mart başında Ankara'- ya gelen Irak Kürdistan Demok- rat Partisi lideri Mesut Barzani'- nin özel temsilcisi Muhsin Dizai'nin geçen hafta sonunda yeniden Ankara'ya geldiği oğre- nildi. Turkiye'den yardım tale- binin gundeme geldiği kaydedi- len ziyareti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsu Murat Sungar doğ- ruladı. Beraberinde iki yardımcısı ile 22 martta Dışişleri Bakanlığı Musteşarı Büyükelçi Tugay Öz- çeri ile göriışmelerde bulunan Dizai'nin Turkiye'den Kuzey Irak'ta Saddam Hüseyin rejimi- ne karşı silahlı mücadele veren Kurtler için yardım istediği bil- dirildi. Turkiye'nin mart başında da olduğu gibi bu kez de yardrnı konusunda Dizai'ye herhangi bir taahhüt veya vaatte bulun- madığı belirtildi. (Arkası Sa. 19, Su. 6'da) GÜNEYDOĞU'DA 3 ENDİŞE CELAL BAŞLANGIÇ'ın notlan 19. Sayfada ABD'DEN KÜRTLERE YARDIMA RET 11. Sayfada THE ECONOMIST: ÖZAL'IN AMACI ÖCALAN'I DEVREDIŞI BIRAKMAK 11. Sayfada Cezaevlerinde heyecan yaratan çalışmaların bayramayetişmesi çok güç Mahkûm, ıımut yorgunuTURAN YILMAZ ANKARA — Cumhurbaşka- nı Tiırgut Özal'ın, ceza tecili ile cezaevlerinin boşaltılmasını ön- goren taslağın da içinde yer al- dığı "yasa atağı" ANAP içi mu- halefete takıldı. Parti içi sert tep- kilere, muhalefet ile özellikle as- keri kesimin kaygıları da ekle- nince, ANAP'ta bu anayasa ve yasa değişikliklerinin gerçekleş- tirilebilmesi için formül arayış- ları başladı. Nisan ayınm ikinci haftasında TBMM'ye sevkedil- mesi beklenen ceza teciline iliş- kin taslağın kapsamının alabil- diğince daraltılacağı ve Meclis- ten geçirilmesinin de "muhale- fet partilerinin destefci" koşulu- 'Komisyon ve gruptan zor geçer* 1983'ten bu yana Turkiye'nin gündeminden hiç inmeyen af çahşmalarınm sonucu merakla bekleniyor. Nisan ayırun ikinci haftasında TBMM'ye sevk edilmesi beklenen ceza teciline ilişkin taslağın kapsamının alabildiğince daraltılacağı ve Meclis'ten geçirilmesinin de "muhalefet partilerinin desteği" koşuluna bağlanacağı öğrenildi. TBMM Anayasa Komisyonu'nun bir ANAP'lı üyesi, tecil taslağının, bu biçimiyle komisyondan ve gruptan geçmesinin olanaksız olduğunu söyledi. na bağlanacağı öğrenildi. Ceza- evindeki tutuklu ve hükumlule- ri heyecanlandıran bu çalışma- ların bayrama yetiştirilmesinin zor olduğu belirtiliyor. TBMM Adalet Komısyonu 1 nun bir ANAP'lı üyesi, tecil tas- lağının bu biçimiyle komisyon- dan ve gruptan geçmesinin ola- naksız olduğunu soyledi. Aynı yaklaşımın Bakanlar Kurulu'- nda da bulunduğunu savunan milletvekili, bu nedenle partinin tam anlamıyla bir açmaza so- kulduğunu bildirdi. Aynı millet- vekili, şimdi başta Adalet Baka- nı Oltan Sungurlu'nun çabaları olmak üzere tum girişimlerin partinin sürüklendiği bu açmaz- dan kurtarılmasına yöneldiğini de ifade etti. 1983'ten sonra Turkiye'nin gündeminden hiç inmeyen af beklentileri, Cumhurbaşkanı Özal'ın istemi üzerine Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan ve ce- za teciline olanak sağlayan ça- lışmayla bir kez daha umut ha- line dönuştü. Ancak ANAP içinde yukselen muhalefet nede- niyle bu umudun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ya da ne oranda gerçekleşeceği ise tu- muyle belirsiz. Ceza tecılinin, •Cumhurbaşkanı özal'ın, "Ceza- evlerini boşalün" talimatıyla ifa- desini bulan tüm suçları kapsa- yacak biçimde olmasının ola- naksızhğına işaret ediliyor. (Arkası Sa. 19, Sû. 4'te) ÖZAL: TECÎL MECLİS'İN İŞİ SEBNEM ATİYAS'n haheri 19. Sayfada Ekrana çıkma rekoru: Son on ayda 25 saat TV'de başrol Özal'ın Son 10 ayda Akbulut 13 saat, tnönü 6, Demirel de 5 saat ekrana gelebildi. özal haber bültenlerinde çoğunlukla birinci sırada yer aldı. Bir haber bülteninde muhalefet partisi liderleri ancak bir kez olmak üzere 1-3 dakika ekrana gelebildi. AYŞE SAYIN ANKARA — Cumhurbaşka- ıu Turgut Özal ekran şampiyon- luğunu surdürüyor. Son 10 ay- da Özal 25 saat televizyonda yeı' ahrken, Başbakan Vıldınm Ak- bulut, SHP Genel Başkanı Er- dal tnönü ve DYP Genel Başka- nı Suleyman Demirel toplam 24 saat ekrana geldiler. TRT'nin 5 Mayıs 1990 ile 27 Mart 1991 arasmdaki istatisük- leri, Cumhurbaşkanı Özal'ın te- levizyonun yanı sıra radyoda da "üstünlügünü" ortaya koydu. TRT'nin araştırmasına göre li- (Arkası Sa. 19, Su. 4'te) BUSH'TAN ÖZAUA.: GÖSTERİ UTANÇ VERİCİ 19. Sayfada Saatlerinizi ayarladınız mı? Haber Mer- keri — 1leri sa- at uygulaması bugun başladı. Saatler 01.00- de, 02.00'ye alındı. Uygula- ma 29 eylul pazar gecesine ka- dar devam edecek. İki Mektup, İki Uç... istanbul'dan yazılmış bir mektup... "Yazılannızı dikkatle okuyorum. Demokrasi hastalığınız tedavi kabul etmez" diye başlayıp şöyle devam ediyor: "Aklı başında olan herkes demokrasiden ya- nadır. Şartları düşünmek şartı ile... Genellikle bu konuda saflık sergiliyorsun; Satüm'de ya- şıyorsun. Türkiye'de 4 milyon civannda Kürt varken, e/tn oğlu 14 milyon Kürt var diye dünyayı şart- landınyor. Milliyetleri bir araya Amerikan de- mokrasisiyle getirebilirmışiz! Bizde demokrasi olması için belli şartların oluşması gereklı. Belki 2050 yılında..." Kürt sorunuyla ilgili bir yazımız bu mektu- bun kaleme alınmasına neden olmuş. Ayrıca, tepkiye yol açan bölüm gazeteden kesılerek mektuba iliştirilmış. (Arkası Sa. 19, Sü. Vdt) HASAN CEMAL ULUSLARARASIİSTANBULFÎLMFESTÎVALİ ÖDÜLLER SAHtPLERlNT BULDU — Altın Lale'yi "Farednj" filmiyle kazanan Fransız kadın >onetmen Sabine Frenczina ödüliınu Miijde Ar'dan aldı. Törende Nurettin So- zen de Biiyükşehir Belediyesi adına 20 milyonluk bir çek verdi. Festivalin Ulusal Yanşma bölümünde veriten En tyi Yönetmen Ödülii, Fehmi Yaşar ve Tunç Başaran (küçük resim) arasında paylaştınldı. Vaşar'ın "Camdan Kalp" adlı çalışması Yılın En tyi Turk Filmi Ödülti'nii kazandı. (Fotoğraflar: İbrahim Günel) Altın Lale? Fransa'ya gittiKültur Servisi — Bu yıl onuncusu gerçekleştirilen Ulus- lararası Istanbul Film Festiva- li kapsamında düzenlenen ya- rışmaların sonuçları da dun açıklandı. Bu yılın "Altın Lale" ödülünu, yönetmenhği- ni Sabine Prencrina'nın ustlen- diği Fransız yapımı "Farednj" aldı. Başrollerini Tim Roth, Ma- rie Matheron ve Mathias Ha- bich'in paylaştıklan film, esin kaynağı aramak üzere Etiyop- ya'ya giden genç bir yazann il- ginç serüvenini konu alıyor. Reinhard Hauff başkanhğında Aleksander Askoldov, Patrıck Bauchau, Feliks Falk, Kenan Ormanlar, Şerif Sezer ve Ana Torent'ten oluşan uluslararası jüri ayrıca Hint filmi "Kaplan Adam"ın yonetmeni Buddha- (Arkası Sa. 19, Sü. Tde) FESTİVALIN ÖDÜLLERİ LİMslararası - Altın Lale: "Farednj", Jüri özel ödölü: Buddhadeb Dasgupta (Hintli yönetmen) - Luisa Perez Nieto (İspanyol oyuncu), Sln«ata Eleştirmenleri ödülii: Valeri Ogorodnikov (Sovyet yönetmen) - Patrice Vivancos (Yunan yönetmen) ö*el ödüla: Camdan Kalp fümi ve Atıf Yılmaz. l l o s a l yarışna: En tyi Turk filmi "Camdan Kalp", En Ivi \'«aetaien: Fehmi Yaşar ve Tunç Başaran. Jürfözel öaala: "İki Başlı Dev". • Meis'ekaçan kaçana Antalya'ya bağlı Kaş ılçesmm karşısında, Turkiye kıyısıııdan 2 kilometre uzakta bu'unan Meis adası, 'kaçış kapısı' gibi. 3. Sayfada • Berlin'de Alevi haftası Anadolu Alevileri Kultür Merkezi tarafmdan düzenlenen haftaya çeşitli ülkelerden bilim adamlan ve yazarlar katıldı. 3. Sayfada U BBC, CNN'e rakip oluyor BBC, 120 milyon dinleyicıye yaptığı radyo yayınlarına şımdı de televizyonu ekleyecek. 6. Sayfada • 'Vişne Bahçesi' îkinci Kanal'da saat 22.30 da Çehov'un unlu eseri 'Vişne Bahçesi' 4 bölum olarak yayımlamyor. 6. Sayfada • Ayrıntı kaçırmayan gözler Profesyonel Tamtım Fotoğrafçıları Derneğı Sergısı Ataturk Kultur Merkezi'nde. 7. Sayfada • Arnavutluk'ta tarihi gün Ülke tarihinm ilk çok partılı seçimlerı bugun yapıhyor. Seçımlere 5 parti katılıyor. 11. Sayfada • Atina, Ankara'yı suçladı Yunan hukumetince, BM'nın Kıbrıs'a ilişkin aldığı tum kararları uygulaması ıstendı. 11. Sayfada C " ~"**W • Pazar Konuğu \ Türkiye'de bayan «Ç5*. *S*\ voleybolu denınce akta gelen ilk isim Cengiz GöUti ile Eğıtim Servisi Şefımiz Cencay Şaylan konuştu. _ >k 12. Sayfada ! Mihracenin gözdesiyle binbir gece Ünlu modacı Balencıaga'mn mirasçısı Michel Goma, kokteyl elbiselerıni Hindistan 'ın gizemlı çızgileriyle susluyor. Arka Sayfada 'Nüfus patlaması* STELYO BERBERAKtS Önceki pazar günü yapılan nufus sayımı, Yunanistan'ın '9 küsur milyon' nufuslu bir ülke olmaktan çıkarak tarihinde ilk kez 10 milyon sınınnı aştığım onaya koydu. Stockholm'den Pazar günleri bar keyifleri YAVUZ BAYDAR tsveç/te pazar gününün kendisi değil, oncesi önemlidir. Pazar, sadece geçmişle gelecek arasında nostalji ve hayal köprüsüdür. Barlar da, tedirgin ruhların "gelen haftayı karşıladtklan en uygun ortamlardır. Paris'ten Rimbaud'yu anımsamak MtNE G. SAULNIER Fransa Kültür Bakanı Jack Lang, ünlü ozan Arthur Rimbaud'yu anısına olağanüstü incelikte bir kutlama başlattı. İncelik, kutlamanın adıyla başhyor. 'Rimbaud yıllan" Lang, ozanın yüzüncu ölüm yıldönümünden öteye yaymış çağnştırmayı! Şam'dan Sıcak, tozlu ve az beyaz RAGIP DURAN Suriye başkenti, biraz kirli bir Antakya, çokça da Arap bir Sirkeci. Havasında benzinle baharat kanşımı bir misk. Cadde ve sokaklardaki pleksiglas panolarda, geceleri bile uyumuyor Hafız Esad. Atlanta'dan 'Operadaki Hayalef AHU ÖZYURT Fox Tiyatrosu binası aslında cami olarak yapılmıştı. 1985 yılında yıkılma tehlîkesi yaşayan tiyatro, sanatseverlerin kampanyası ile ayakta kalmayı başarmıs. Kopenhag'dan Sol partiler paramparça FERRUH YILMAZ Komünist Parti, 1979 yıhndan beri belini doğrultamadı. Sol partiler, sürekli olar taban kaybediyor Sosyalist Halk F son seçimlerdf uğradı. 10. S- BUGÜN COZIFM UGUR MUMCU Beklenti... Af konusu, sorun yaratacak gibi görü 1 Ocak 1991 günkü belirlemelere göre 29 bin 493'ü hükiimtü; 15 bin 846'sı datt re 45 bin 339 kişi bulunuyor. Bu 45 bin 3 siyasal suçlardan dolayı hükümlü ya da Bu 45 bin kişi, aileleri ve yakınları ile "ı (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog