Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

'30 MART 1991 KÜLTÜR-SANAT CUMHURİYET/7 ANMA Hasan Ali Yticel Köy Enstitüleri • KiUtür Servisi — Türkiye Yazarlar Sendikası, 1 nisan gazartesi akşamı, Hasan Ali Yücel ve Köy Enstitüleri için bir gece duzenleyecek. Saat 18.00'de başlayacak olan gecenin açılış konuşmasını Türkiye Yazarlar Sendikası tkinci Başkanı Demirtaş Ceyhun yapacak ve Hasan Ali Yucel'in kızı Canan Eronat'a bir plaket verecek. Geceye Azk Nesin, Mehmet Başaran, Sami Karaören, Asım Mutlu, Mualla Eyuboğlu, Hıfzı Topuz ve Can Yücel konuşmacı olarak katılacaklar. Gece içerisinde Faruk Şüyün'ün yönettiği Köy enstitüleri üzerine bir açık- oturum da yer alacak... Candan Sabuncu'nun sunacağı etkinliğe Köy Enstitüleri Şarkı ve Türküleri Korosu, okuyacaklan şarkı ve marşlarla katılacak. Aytaç Yörükaslan, Köy Enstitülü şairlerden şiirler okuyacak. Isa Çelik, Köy Enstitüleri ve Hasan Âli Yücel ile ilgili bir dia gösterisi yapacak. Hasan Âli Yücel ve Köy Enstitüleri gecesinin davetiyeleri, Türkiye Yazarlar Sendikası'nın Galip Dede Cad. 48/5 Tünel adresindeki merkezinden (145 08 02), Cumhuriyet Kitap Kulübu, Akademi Kitabevi, Yazarlarevi, Mülkiyeliler Birliği Kuruçeşme Lokali ve pazartesi günü Karaca Tiyatro gişesinden edinilebilir. SERGİ Bugay'ın heykelleri • Kiiltür Servisi — Saım Bugay'ın heykellerinden oluşan sergi 3 nisan gunü Soyak Sanat Galerisi'nde açılıyor. 1934 yıhnda doğan sanatçı 1967'de DGSA Heykel Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. 1969-75 yılları arasında yurtdışına giderek ahşap heykeller konusunda uzmanlaştı. Bugay, 1975'ten beri DGSA'da öğretim üyeliğini sürdürüyor. 1966-1989 yılları arasında 27 kişisel sergi açan sanatçı, aynı yıllar içinde 30 dolayında karma sergiye katıldı. Saim Bugay'ın heykel sergisi 4 mayısa dek görülebilecek. ' SİMEMA Dört yönetmenin dünyası • Kiilhir Servisi — Uluslararası tstanbul Film Festivali programında yer alan "Kâğıttan Gözler", "Taşlann Neşidesi", "Intikam Vakti" ve "Beklenmeyen Vals" fılmlerinin yönetmenleri dün Vecdi Sayar'ın yönettiği bir söyleşide bir araya geldiler. Yaşlanmakta olan bir kadının dramını konu alan "Beklenmeyen Vals" filminin Sovyet yönetmeni Svetlena Proskurina, filminin doğaçlama ile ortaya çıktığını belirtti. Sovyet filmi "Kâğıttan Gözler"in yönetmeni Valeri Ogorodnikov ise Sovyet sinemasmın içinde bulunduğu durumdan söz açarak "Sovyet sineması var, yaratıcıuğı sürüyor, eleştirmenler meslekleri gereği her zaman eleştirirler" dedi. Belçika-Filistin ortak yapımı "Taşlann Neşidesi" filminin Filistin asıllı yönetmeni Michel Khleifi ise Filistin direniş hareketi çerçevesinde bir aşk öyküsünü anlattıgı filminin aslında ilk başta bir belgesel olarak tasarlandığını söyledi. Sanatçının "kaynayan bir dünyanın" ortasında bulunduğuna dikkat çeken yönetmen, "Sanat, dinamik gerçeğin kendisinden kaynaklanmadıkça yaşayamaz" dedi. Khleifı, kamera aracıhğıyla gerçeği araştıracağını söyledi. Bir Türk çocuğun gözüyle Batı dünyasını anİatmaya çalısan Avusturyalı yönetmen Anton Peschke ise filmi "lntikam Vakti"nde bir Türk çocuğun bakış açıanı kullanmasını şöyle açıkladı: Ülkemde beş yüz bin dolayındaki Türk işçisine 'konuk' deniliyor, oysa konumları hiç de öyle değil. Onlann durumu artık gündemde bile değil. Ben etkileyici bir anlatımla yeniden onlara dikkat çekmek istedim." TEŞEKKÜR Haydarpaşa Kalp ve Goğus Hastanesi'nde babamız FİKRİ ŞENTÜRK'un amelıyatını ba.şarıyla gerçekleştıren; Operatör Dr. AZMİ ÖZLER ekibi Operatör Dr. ILGAZ DOĞUSAY Dr. M. NURİ KARABULUT Df. MEHMET YILDIRIM Anesteziet Dr. SEVİM CAIŞÎK Ameliyat Hemşiresi NURTEN GÖNÜLTAŞ ve 3. Cerrahi Servisi çalışanlarının emeklerine saygı ve teşekkurlerimızle. AYTEN / EDİP AKBAYRAM TEŞEKKÜR Oğlumuz EMİR'i doğumdan itibaren izleyen ve vaskülerring tanısı ile bizleri yönlendiren Çocuk Doktoru HİKMET ÖZLER'e tanı ve ameliyatı için bizleri yönlendiren Prof. Dr. AZMİ ÖZLER'e ve oğlumuzun gerekli tetkiklerine özveri ile yardımcı olan Prof. Dr. CENK BÜYÜKÜNAL ve ekibine ve Cerrahpaşa Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi'ne teşekkür ederiz. NtLGLN / EDİZ KOTRA Sıdıka ve Inci Özdil kardeşler bugünkü konserde Duygu AykaVı anacaklar Bu bıılut 'Duygu' yükltiInci Özdil'in yöneteceği îstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Sıdıka Özdil'in "Bulutların Boyutları" adlı keman konçertosunu seslendirecek. Konserin splisti ise 24 yaşındaki İngiliz kemancı Peter Sheppard. Sheppard, 'Enstrümanının enerjisini' seyirciye aktaracak. ASLI KAYABAL ~ Îstanbul Devlet Senfoni Or- kestrası'nın dün verdiği ve bu- gun 11 .OO'de vereceği konserler iki müzisyen kardeşi bir araya getirdi: Sıdıka ve tnci Özdil. Sıdıka özdil genç bir besteci. Yakın arkadası koregraf Duygu Aykal'ı yitirdikten sonra beste- lediği "Bulutların Boyutlan" adlı keman konçertosu hafta so- nu konserlerinde seslendiriliyor. Inci özdil ise müzik dünyasm- da orkestra şefliğine yönelmiş bir sanatçı. Çok yoğun provalardan arta kalan sınırlı zaman diliminde görüştüğümüz sanatçüardan Sı- dıka özdıl'e "Niçin Bulutlano Boyutlan?" diyoruz. Besteci özdil, arkadaşı Aykal'ın ölüm haberini bir gazete haberinden öğrenmiş. Haberde, "tlk Önce Sevgimizi / Sonra Duygumuzu Yiürdik / Şimdi Bize Söyle Duygu / Bulutlar Nereye Hafta sonu konserinde orkestrayı tnci Özdil (solda) yönetiyor. Sıdıka Özdil'in (sagda) bestennin seslendirilecegi konserin solisti kemana Peter Sheppard (ortada). (Fotograf: tbrahim Gönel) Gider" dizelerini okumuş. Sıdıka Özdil "Bulutlann Boyutlan" adlı keman konçer- tosunda Duygu AykaPı bir "bulut" olarak ele alrnış. Sanat- çı, "Bu bulut bir boyuttao di- ğerine degişiyor. Ancak her bo- yutta ondan bir parça var. Her boyutta onun yaşamından bir kesit gizli. Duygu Aykai politik bir sanatçıydı. Yapıtlan engel- lenen ilk ve tek koregraftı" diyor. Sıdıka özdil, cahşmasındaki keman solonun Aykal'ı simge- lediğini anlatıyor. özdil, "Ya- pıtın orta yerinde dinleyki ke- man solo ile orkestranın sava- şını duvumsama\a çalışacak. Ancak kemanın sesi orkestranın alonda duyulmuvur. 'Alışılmış'- ın dışında bir konçerto yazrna- yı ve Aykal'a uygulanan 'poli- tik baskı'yı istedim" diyor. Gözleri uzaklara dalan Sıdı- ka özdil, arkadaşı Duygu Ay- kal'la olan ortak düşlerinden söz ediyor: "Aykal'ın amacı, bir öçgen yaratmaktı; bu iicge- nin bir köşesinde koregraf ola- rak kendisi, diger koşelerde de besteci ve orkestra şefi olarak bizler yer alacaktık..." Sıdıka özdil neden bestecili- ğe yöneldi? Sanatçı bu seçimde Ingiltere'deki hocası Paul Pat- terson'un etkisinden söz ediyor: "tnci bana şimdi luzacak, ama hocam, 'Nasıl olsa orkestrayı yönetirsin. Ama bestecilik yara- tıcıhk ister. Herkes yaratıcı değildir' demişti". Ozdil'e göre bir besteciyi çev- resinden soyutlamak yanlış. Bu nedenle de sanatçılar "politik vurgulamak yaratıklar". Özdil'in yapıtlann- da yaşamın içinden çıkıp gelen pek çok etki var. Örneğin "Kış Seramikleri" adh keman-piyano için sonat-süiti, Prof. Sadi Di- ren'in seramiklerinin bir uzan- tısı. Orkestra şefi Inci özdil de yoğun çalışmalan nedeniyle ol- dukça telaşlı. Çok hızlı geçen konuşmada tnci özdil, "Sanat 'tek' degil başkalanyla birlikte güzel. Yapıtlan \önetmek ve di- ger insanlarla birlikte çalışmak için orkestra şefliğine yönel- dim" diyor. Bir orkestra şefi or- kestrayı yönetirken ne hisseder? Inci Özdil, "Ben valnızca mü- zik ve sevgiyi duyumsuyorum. Bu kavramlann içinde doga, in- san. her şey gizli" diyor. Orkestra şefi Özdil, konuş- masında Rus bestecilerle Mo- zart'ı sevdiğini belirtiyor, karde- şi Sıdıka Özdil'in yapıtlannı ise "çağdaş müzikte yeni bir kapı" olarak yorumluyor. özdil kardeşler, müzik dün- yasının içine babalan Dr. Recai Özdil'in etkisi ile girmişler. Her iki kardeşin Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvan'nda baş- layan müzik eğitimleri Londra'- da Royal Academy'de sürmüş. Mezuniyetleri sonrası tnci özdil orkestra şefliğine, Sıdıka özdil de besteciriğe yönelmiş. Müzik dünyasında farklı kollara yöne- len iki kardeşin ortak tutkula- nndan biri yoğun kitap sevgile- ri. Sıdıka özdil, Londra'daki bir sahaf dükkâruna girdiğinde kucak dolusu kitapla çıktığını anlatırken kardeşi tnci özdil belgesel içerikli kitaplara olan il- gisinden söz ediyor. tstanbul Devlet Senfoni Or- kestrası'nın bugünkü konserinin solisti ise İngiliz sanatçı Peter Sheppard. 24 yaşındaki genç ke- man sanatçısı da özdil kardeş- ler gibi Royal Academy'yi bitir- miş. Sheppard, muzisyen anne- sinin etkisiyle başladığı müzik eğitiminde, "Keman ögrenmek- ten başka bir secenegım yoktu" diyor gülumseyerek. Genç ke- mancı, 15-16yaşına dek muzis- yen elacağını düşünmemiş. Şim- di 24 yaşında ve net düşunceler- le sürdürüyor çalışmalarını. Solist olarak Avrupa'daki pek çok müzik merkezinde kon- serler veren Sheppard'ın amaa, dinle>iciye enstrümanlann ener- jisini aktarmak. Sanatçı, "Mii- zigi ilginç kılmak için yapılan degişiklikler dinleyiciyi miizik- ten uzaklaştırıyor. Yonımlarm çıkış volu müzik olmalı" diyor. 10. ULUSLARARASIÎSTANBUL FtLM FESTİVÂÎl}^ Beyogla Esek: Oliver ve Arkadaşları (12.00), Hoppa Kadınlar (15.00, 21.30), Yeşil Kart (18.30) B e y o g l * Atlas: Cennete 300 Mil (12.00, 18.30), Yapay Cennet (15.00, 21.30) B e y o g l u Beyogln: tki Başlı Dev (12.00), Berdel (15.00), Dans Eden Boğa* (18.30), Yitik Bahar '21.30) OsauMb*}' G»zi: Taxi Blues* (12.00, 18.30), Ağustosun Sakin Günleri (15.00), Eversmile New Jersey (21.30) • K a d ı k ö y R e k s : fati Danielle* (12.00), Amcam (15.00), Korczak» (18.30), Ana (21.30) YARIN TACCHLLLANIN 'HOPPA KADINLAR'I— 1988 yıhnda tstanbul Uluslararası Film Festivali'nde Altın Lale Ödulu'nü kazanan Fransız yönetmen Jean-Charies Tacchella'nın (sol- da) "Hoppa Kadınlar" adlı son çalışması bugıin 15.00 ve 21JO'da Emek Sineması'nda gösterilecek. Filmin konusu 16. yüzyılda geçivor. Yıüarca Fransız ordusunda çarpışüktan sonra savaşlara veda ederek hayatını kadınları sevmeye adavan taş- ralı Brantome'yi anlatan filmin başroliınde Isabella Rosseli- ni (sagda) ve Richard Bohringer yer alıyor. Yönetmen Tacc- hella, filmin senaryosu ve çekimleri için iiç yılını ayırdı. B e v o g l u E m e k : Hınzır Kız* (12.00, 18.30), Avalon* (15.00, 21.30) B e y o g l a Allas: Ağustosun Sakin Gunleri (12.00), Günler Vardır... Ve de Aylar* (15.00, 21.30), Umut Yolculuğu (18.30) Beyegla B«yogln: Kaplan Adam* (12.00), Moskova Ağıdı (15.00), (18.30 matinesinde Yılın En lyi Türk Filmi ödulu'nü kazanan film, 21.30 seansında Altın Lale'yi kazanan film gösterilecek) O s a a a b e y Gazl: Mo'Better Blues (12.00), Herkesin Keyfi Yerinde* (15.00, 21.30), Henry ve June (18.30) K a d ı k t y R e k s : Oliver ve Arkadaşları (12.00), Vaatler Ülkesi (15.00), Beyaz Avcı, Kara Yürek (18.30), Hoppa Kadınlar (21.30) * tşareti oiaa fUnder, dektronik TürLçt altyazıyla gösteriliyor. Isfvr pupyim. ister leliivh Eldivenden merdivene her şey.. 1 N i s a n ' a kadar her 200.000 liralık alışverişiniz için, özel bölümümüzden armağanınızı kendiniz seçin! Pardösüler, Şaka değil! gabardin ceketler, pantolonlar, çocuk giysileri, gömlekler, tişörtler,penyeler... Acele edin. Bostancı Kavşağı Tel: 384 08 74 aps Bostanct Ankara asfaltı. Yeşilvadı Sok. No:6 tçerenköy aps Gayrettepe Büyük Sürmeli Oteli karşısı Mevlut Pehhvan Sok. No:27 Tel: 174 41 09 Pazar günleri açık Salı ve Perşembe geceleri 22.00'ye kadar hizmetinızde. ILAN Davacı Malıye Hazinesı tarafından davalüar Rasıme Özıskeçelı, Bahattin öziskeçeli, Meliha Ali Ozıskeçeli, Sabri öziskeçeli aleyhine açılao kadastro tespitine itıraz davasında; Nazilli Kadastro Mahkemesı'nın 16.1.1991 gun 1990/13 esas, 1991/4 karar sayılı ilanu ile davanın kabulune ve Nazıllı Toygar köyO, 230 parselın Malıye Hazinesi adına tapuya tesciline, 10.500 TL'sı ilam harcının davalılardan alınarak Hazine'ye gelır kaydına, davacı vekilı ıçın takdir olunan 35.000 TL'sı vekalet ucreıı ile davacı tarafın yaplığı 202.000 TL'sı mahkeme masrafının davalılardan eşit olarak alınmasına karar verilmış olup adı gcçenlerin işbu ılanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz yoluna gidebıleceği, aksi takdirde dosyanın kesinieştinlerek Tapu Sicil MüdiirlUğü'ne devredileceği tebliğ yerine gecerli olmak uzere ilan olunur. Basın: 22454 Türkiye Yazarlar Sendikası Hasan Ali Yücel ve Köy Enstitüleri Açılış Konuşması Denürtaş Ceyhun Katüanlar Aziz Nesin Canan Eronat Mehmet Başaran Sami Karaören Asım Mutta Mualla Eyuboğlu Hıfzı Topuz Can Yücel Faruk Şüyün Müzik Köy Enstitüleri Şarkı ve Tttrkülerl Korosu Şiırler Aytaç Yörükaslan Dia Gösterisi İsa Çelik Sunan Candan Sabuncu 1 NİSAN 1991 Pazartesi Saat: 18.00 Beyoglu Karaca Tlyatrosu Daveliyeler : Cumhunyet Kuap Kulübü. Akademi Kaabevı. Cençlik Kttabevı. Ycaartarevi (MûlktyeUler Bvitği Kunıçeşme Lokahl Karaca Tlyatrosu. Ttirtaye Yazarlar Sendikası II4S 08 02) Çocuk Sağhgı ve Hastalıklan Uzmanı Dr. OSMAN ARGUN MANDI 1 Nisan 1991 tarihinden itibaren Fevzı Paşa Caddesi Defne Ap No: 307/2 (Vefa Stadı Karşısı) Edirnekapı/Fatih adresinde hastalannı kabul ctmeye başlayacaktır Muayene = 16.00-20.30 Tel.: 521 22 15 \ayincilar Birliği Kurulu • KiUtür Servisi — Türkiye Yayıncılar Birliği BaşkMİığı'na Aygören Dirim yeniden seçildi. Türkiye Yayıncılar Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulu sonrası seçilen yeni yönetim, kendi arasında işbölümü yaptı. Aygören Dirim başkan olurken Şükrü Meriç (Fono Yayınlan), Nazar Fikri (Inkılap Yayınlan), Aydın Ilgaz (Çınar Yayınlan), Cengiz Yaşar (Gendeş Yayınları), Nihat Emeksiz (Gündüz Yayınları) ve Huseyin Yıldız (Nehir Yayınları) yönetim kunılu üyeliklerine seçildiler. Bilgi Yayınevi sahibi Ahmet Teyfik Küflü, Altın Kitaplar sahibi Turhan Bozkurt, Serhat Yayınevi sahibi Recai Akpul, Can Yayınevi sahibi Erdal Öz, Kocaoluk Yayınevi sahibi Şükrü Kocaoluk da onur kurulu üyeliklerine getirildiler. Azerbaycanlı şair Vahapzede • İSTANBUL (AA) — Azerbaycanlı şair ve milletvekili Bahtiyar Vahapzade, ülkesindeki ve Türk dünyasındaki son gelişmelerle ilgili konferanslar vermek üzere Istanbul'a geldi. 'Aydın Kesimin Müzi^e Bakışr • Kültür Servisi — Ataturk Kitaplığıtıda bugfln saat 14.00'te gerçekleştirilecek panelin konusu "Aydın Kesimin Müziğe Bakış Açısı". Bilim adamlarının katılacağı paneli Gönül Paçacı yönetecek. Konuşmaalar: Prof. Dr. Toktamış Ateş, Prof. Dr. Cevat Çapan, Prof. Dr. Metin Sözen, Doç Dr. Afşar Timuçin, Prof. Dr. Tolga Yarman. Uç kadın ressam • Kültür Servisi — Üç genç ressam Berna Erkün, Can Maden ve Nuyan, tstanbul Belediyesi Kadın Eserleri Kutüphanesi ve Bilgi Merkezi'nde bir resim sergisi açıyorlar. Her uç ressam Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde öğrenim gördü. Berna Erkun 1989, Can Maden 1987, Nuyan 1986 çıkışh. HaliçMn Fener bölgesinde eski bir 'erken- Osmanlı' yapısı olan kütüphanede bugün saat 18.00'de açılacak olan sergi 13 nisana kadar sürecek. BUGÜN • İmza günü Hayati Azim, saat 14.00-18.00 arası Ortaköy Kültür Merkezi'nde 'Yaşamak Direnmektir' adlı öykü kıtabını imzalayacak. • 68 kuşağı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yer alan 'Gençlik Hareketi' başhklı panelde 68 kuşağı da tartışılacak. Erdal Atabek ve Şahin Alpay'ın oturum başkanlığını yapacağı, Aysel Ekşi, Ahmet Taner Kışlalı, Uluç Gürkan ve Ertuğrul Kurkçü'nün konuşmacı olarak katılacakları panel saat 14.00'te başlayacak. bugün bilsak 30 MART CUMARTESİ: Fotograf ve Sinema Atöljesi M. Ziya ÜLKENaLER yöncıiminde (P.tcsi.-Çarş.-C.tesL). Cafe-Foyer-Bar(Gins) 1200-00.30 Rock Cafe-Bar(5.Kat) 15.00-18.00 HeavyMcial 18.00-24.00 Rock 15.00 ViktimBlood Megacra Naisy Mob bilsak, sıraselviler cad., soğancı sok. 7 cihangir 143 28 79-99 ARAYAN KAZANIR Televizyonlannız - Videolannu ve beyaz eşyalannız yerinde nakit olarak ahnır. Tel: 160 84 02 SATILIK 86 model Şahin ikinci sahibinden: 22.000.000 Tel: 544 35 55 Ehliyetimı kaybettim. Hükümsuzdur. ÎRFAN SAKALAR Basın kartımı kaybettim HükumsüzdUr. YALÇIN BA YER :ISM ğr ısterseniz... PK.45 Beyoglu İST
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog