Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 30 MART 1991 07.00 Açılış - Açıköğretim (Akı} ıçenMnde os.oo. MOO'd h.ıbcr bültcnı \j\miLtiucdk). TÖÖÖ Haberler 10.05 Çizgi Film: Batıya Doğru donmekıc ıMıııı Qııccn Elınıbclh gemİM Altm vc baharal yüklü olarak ı yağnıa edilır 11.00 Haberler 11.05 Palet 12.00 Haberler 12.05 Dizi: Soimli Kanguru (Avnntılı bılgı >andaki >ütunlarda) 12.30Sıart 13.00 Haberler 13.10 Dizi: Guldenburg'iarın Mirası Meerungenm kansı rdıth Chn^ıincw her^evı anlatır Margot Jan'ın nıyelını anlamıştır. 14.00 Haberler TJLOSBir Solist 14.25 Belgesel: Dünyadaki Mucizeler 15.00 Hafta Sonu Programa A>,e Mıne. Koksal Coşkun \e Salım Diındar katılıvorlar. (Akış ıçinde 17.00'de haberler yayımlanacak). 17.35 İftara Doğru 18.20 Görüntü >e Müzik 18.30 Gençliğin Dünvası T9.l5Tarihte Bu Hafta F9.30 Altm Vıllar 20.00 Haberler \e Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Hodri Meydan (Bugün köşesınde) 21.55 TV'de Türk Sineması: Hazreti Ömer'in Adaleti Nejat Savdamın >önettığı fılmde Agâh Hun. Reha Yurdakul ve Senııh Se/erlı ba^rol o>nuyorlar TV3 YİDEO MÜZİK TÜRKİYE 22.40 / TV2 OKAY TEMİZ KONSERİ 23.15 23.45 DİZİ: Kasirga Hcrkes tckrar hııiıın ulkL-dcn \.ırdım gelmekledır. ınşa etmeye çalışmakta \c 00.40 Belgesel: İshak Paşa Sarayı 01.00 Haberler 01.15 Konser: Müzey y en Senar 01.35 Kabare: Güler Misin Ağlar Mısın? 02.05 Haberler 02.10 Kabare: Başlar Mısın Başlayalım Mı? 03.05 Haberler 03.10 Yurttan Sesler 03.33 Sahur Programı Halkovunları. İğne ovalannı anlatan masa/ın prngram 05.03 Haberler 05.05 Drama: Samanyolu - Kapanış 14.58 Açılış - Dizi: Kuş Kulübü Çocuklar olan bıtenın ka«tcn gerçekleşlırildığını anlayınca dedektiflık vapnıava kar.ır venrler 15.25 Çizgi Film: PolİS AkademİSİ Yapılan bıroperasvon •.ıı.iMiıd.1 aıİPMnı bulan Zcd. onların hırMZ olduğunu anlar. 15.50 Tatil Sineması: Bul ve Yok Et ı Bugün köşesmde) 17.30 Son 7 Gün Türkiye 18.00 Belgesel: Diinyayı Dolaşıyoruz Peru'da bınlerce >ıl oncckı uvaarlık Man<;ur\a*da buharlı" trenle volculuk. IÎÎ50 Geçmiş Zaman Olur ki 19.00 Haberler >e ingilizce Haberler 19.15 Dizi: Adalet 20.00 Dünya Listelerinden 20.30 Bizim Insanlarımız (Bugün 21.05 Müziğimizde Kadın Cülrız Surun ile yapılan söyleşinin v.ıııı Mr.ı "Şanı.ıma" vc "Sevmek lstersen" adlı şarkılar yer alıyor. 21.30 Konuların İçinden 22.00 Haberler \e İngilizce Haberler 22.30 TV'deTiyatro 23.15 Konser: Okay TemİZ (Ayrıntılı bılgı vandakı sütunlarda) 19.59 Açılış - Dizi: Kökler Sımon ünıversıteye devam cdebılmek ıçın bulduğu hcr ışle çalışrritı>a başlar 20.55 Dünya Sinemalarından: Aparajito (Ayrıntılı bılgı \andakı l d 22.40 Video MÜZİk Türkiye (Avnntılı bılgi yandakı sütunlarda) 18.28 AçillŞ - DİZİ: Batman Gotham kentınde Merke? Bankası'nda >apılan bır sovgunda lam yüz bın dolar çalınır 19.00 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 19.40 Belgesel: Günümüz Coğrafyası 20.05 Yanşma: Bir Kelime Bir Işlem 20.35 Gençlik Konserleri 20.55 Belgesel: Matematik Gözüyle Sımeinnin tamtılması ve gunluk \aşantımızdakı yerı. 21.15 Gençliğin Dünyası 22.00 Pop Saati 22.30 DİZİ: 21 Sokak Norıon asken akademısının cıvannda son hıı a> ıı,criMndc tv^ cşcınscl saldm>a uğrar 23.20 Kapanış 17.58 Açılış - Kuş Sayfaları Alfmn dayısı Hamıd. ı;(KiıkİLik .ırkad.ı^ı olan Salıh'le küstur 18.30 Gençlik 19.00 Haberler 19.35 İftar Programı ~~ 19.30 Hafta Sonu TVTdekı programın tckrarı 21.10 Arkası Yarın: Küçük Hanım 21.45 Görüntülerle Müzik 22.00 Haberler, İngilizce \e Almanca Haberler > 2.35 Zaman Zaman Içinde 05 Belgesel: Taşlıçay 0 TV 'de Türk Sineması: Aşık Oldum Ertem Eğılmezm ığı niımlc Şencr Şcıı \c Nevra Serezlı bas.ro! oynuyorlar Dizi: Dedektiflık Bürosu-Kapanış 10.00 Açılış - Haberler 10.05 Çizgi Film: Küçük Canavarlar 10.30 Sivah Yele Bıralın maceralan. , 1.00 Sirkina: St. Elmo Ateşi .30 Youngstar Galaxy Mu/ık progrann. {.00 Marlboro Motor Sporları Dünyası 12.45 Moda Magazin İ3.I5 Hızlne Estetik 14.45 Galatasaray-Adanaspor Futbol Karşılaşması VTM Su Sporları 17" I8.ı 18.55 Dizi: A Takımı 19750 Haberler 20.05 Komcdi Dizisi: Genç Politikacı 20.35 Bir Cumartesi Eğlencesi (Bugün köşesinde) 2TÖ5 Biz Her Şeye Karşıyız 2T35Haberler 2L4<7Di/i: Kalp Atışı 23.40 Sinema: Dorien Gray'in Günahları (Bugün köşesinde) 01.50 Haberler - Kapanış TVl AÇIKÖĞRETİM^DE YARIN 07.05 DnnhımiİMnıf dcr»lcri: RckUımcılık vc vıtış vönetımı (Satışçıların seçımi cğıtılmeM \e ücretlendırilmesı). Örgutsel davranış (tletişim \e psıko MK\.II clkılcr). Almaıua (Dcrs IX). Muhasebe dcnetımı \e malı analız ı I K'iui >onlenıı an.ılı/ lckııığı). İkinci smıf dcrsi: Almanca (Ders 45). I vi'iHİi sınıf drrsi Tiırk \crge mewu;ttı t Vergı *uç ve cezalan). Darbukadan gitara ezgilerVideo Müzik Türkiye, bu hafta 'rap' sevenlere sesleniyor. TV2'de ise Okay Temiz'in konseri yer alıyor. Temiz'i İsveçli sanatçı Sofı ile birlikte izleyeceğiz. SİNA KOLOĞLU Video Muzik Türkiye, bu haf- ta ağırhklı "rap severlere" sesle- necek. Rap O Tek bölümünde Jc McCoy (kendisi aslen Türktür) bu türün seçkin örneklerini su- nuyor. Nomad 'Devotion' ile ek- rana gelecek ilk grup. Rap'ın ye- ni starlarından Kool Moe E)ee "How Do You Like Me Now" diyecek. DJ Jazzy Jeff ikinci al- bümunden bir parça ile katılıyor programa. "Girls Ain't Nothin But Trouble." Rap'ın best-sellers topluluklarından Whodini "Rock You Again" ile ekranda. Son grup Inetlligent Hoodlum Soul 11 Soul'un "Back To Reality" parçasını yorumluyor- lar. Countdown bölümünde flaş topluluk R.E.M. Radikal tavır- ları ve sert müziği ile dikkati çe- ken grubun beyni Mike Süp« ile bir söyleşi yer alıyor. Bu bölü- mun diğer parçaları 90'lı yıllar- da sıçrama yapan dans muziği. Yer alan parçalar sırasıyla Mant- ronix "Don't Go Messing", Massive "Unfinished Sympathy". Oleta Adams "Get Here". B 52's "Love Shack". Rick Astley "Never Gonna Gi- ve You Up", MC Hammer "I Can't Touch This", Queen "I'm Going Slightly Mad", Tina Tur- ner "Private Dancer",R.E.M. "Losing My Religion." Video Müzik Rock In Rio1 nun üçüncü ve son bölümü ile ekrana gelecek. Okay Temiz'in konseri TV2'de bu akşam Turkiye'de "bir tiirlii anlaşılamayan" bir müzisyen var: Okay Temiz. Bugün World Music akımı ozellikle "etnik pop", "etnik rock" gibi terimleri de berabe- rinde getirirken Okay Temiz'in çalışmalanna baktığımızda "Biz bunu zaten yapıyorduk" cevabı- nı ahyoruz. Okay Temiz bugu- ne kadar "avant gard" müzisyen yorumunu sürekli taşımış, ustası olduğu perküsyonda sürekli bu- nu işlemiş bir sanatçı. "Araştı- ncı davulcu" kişiliğini surekli geliştirmiş ve Türk folkloru ya- nı sıra dünya folklorunu "baget- lerinin arasına sıkıştırrnasını" bilmiş bir sanatçı. Beraber çalış- tığı müzisyenleri de "bu bakış" ile değerlendirmiş. Merhum Aka Gündüz Kutbay'ın neyin- den kendi deyişi ile "romans müzikçiterin" keman, klarnet ve darbukasına kadar geniş bir yel- pazeyi müziğinde kullanma "zekâsını" göstermiş bir isim. Yıllardır Turkiye'de "Batı ile Doğu sentezi" tartışmaları yapı- ladururken Okay Temiz bunu "büyük lafların, teorilerin, komplekslerin" dışına çıkarak "kural tanımaz" bir biçimde gerçekleştirdi. Bu akşam trompette Ergıin Şenlendirici, klarnette Hasan Gırnatacı, darbukada Riistem Çemberli, kanunda Abmet Me- ker, davulda Okay Temiz ve İs- veçli konuk sanatçı Sofi ile bir- likte yaptıklan kaydı izleyeceğiz. "Akbaba", "Derviş Reggea", "Evimizi Boyadık Sanya", "Hi- caz Oyun Havası", "Kabak Ağa- cı", "Kalksana Bre Mori", "Kır- mızıyı Severler", "Oryantal Oyun Havalan", "Roman", "Trafik", seslendirecekleri şarkılar. MC Hammer TV3 SİNEMA: APARAJİTO 20.55 6 Apuüçlemesi'nin ikincisi AparajiUt / Yönetmen: Satyajit Ray / Senaryo: S. Ray / Görüntü: Subatra Mitra / Müzik: Ravi Shankar / Oyuncular: Kanu Bannerji, Ainaki Sangupta, S. Goshal / Hint fılmi / 1956 yapımı / 105 dakika. TV Servisi — Geçen aylarda ayru programda yer alan "Zor- lu Yaşam - Pather Panchali" fılminde tanıdığımızı kahra- manlarla yeniden bir aradayız. Yaşı biraz büyüyen küçük Apu, bu kez Benares'ten kal- kıp Kalkuta'ya gelir. Orda ye- ni yaşam koşullarına uymaya çahşırken bu kez anne hastala- nacaktır... Satyajit Ray'ı bir anda çağı- mızın en önemli yönetmenle- rinden biri haline getiren ve 1950'lerin en önemli sinema olayları arasında yer alan "Apu uçlemesi"nin ikinci bö- lümü. îlk filmin yalın, gerçek- çi, ama alabildiğine şiirsel dun- yasının bir devamı. Koskoca Hint kıtasının sorunlarından, sefaletinden, yoksulluğundan SATYAJtT RAY — Çağımızın en önemli yönettnenlerinden biri. Yönetmenin 1950'lerin en önemli sinema olaylan arasında yer alan, filmi ekrana geliyor. yansıyan bir ayna. Gösterdiği gerçeklerin acılığına, giderek korkunçluğuna karşın bir an bile umutsuzluk belirtileri gös- termeyen, yaşama bağlılığını koruyan, daha da iyisi yaşama adanmış bir türküye dönüşen çok hoş bir film. Sinemanın özüne ve insan gerçeğinin teme- line bu yolculuk, gerçek sine- maseverîer için bir kez daha ka- çırılmaz bir deneyim oluşturu- yor. Ozellikle ilk fılmi görüp sevmişseniz, bu ikinci bölümü (ve yakında olasüıkla gösterile- cek son bölümü de) izlemeye, giderek arşivinize katmaya çalışın. TVl DtZl: SEVİMU KANGURL' 12.05 Başrolde bir 'kanguru' Sevimll Kaagnra (Skippy the Bush Kangarro) - Yönetmen: Max Vanel / Oyuneular: Ed Devereaux, Tony Bonner, Ken James / Avustralya yapımı / 26 bolüm, 25'er dakika. . TV Servisi — Sona eren "Les- sie"nin yerine 26 bölümlük "Se- vimli Kanguru" adlı yeni bir hayvanlı dizi başlıyor. Bu kez kahramammız köpek değil, yal- nız Avustralya'ya özgü bir canlı olan, ön bacaklannın kısalığı, arka bacaklannın da çok uzun olması nedeniyle yürümek yeri- ne sıçrayarak bir yerden bir ye- re giden memeli ve keseli kan- gurulardan biri. Adı da "Skippy." Bakıcılarıyla iletişim kurmayı başarmış olan Skippy, hem Lessie gibi akılh hem de be- cerili. Özgün adı "Skippy tbe Bush Kangarro" olan ve yönetmenli- ğini Max Vanel'in yaptığı Avust- ralya dizisinde Skippy adlı bir kangurunun seruvenleri anlatı- lıyor. Ozellikle çocuklann beğe- niyle izleyecekleri sevimli bir ya- pım. Başlıca rollerde Ed DeW- reaux, Tony Bonner ve Ken Ja- mes oynuyor. Olaylar Avustralya'da Koala- ların yaşadığı bölgede geçmek- tedir. Soyları tükenmekte oldu- ğu için ulusal parkta koruma al- tına aunan Koalalar, yani bodur, küt burunlu, koyu gri renkli, kuyruksuz, geniş kulaklı, kese- li ayılar, uzun tüyleri nedeniyle yasadışı çalışan avcılar tarafın- dan avlanmakta ya da hırsızlar tarafından çahnmaktadırlar. Quesland'in batısından Güney Yeni Gal'e kadar geniş bir ağaç- lık bölgede yaşayan ve yaprakla beslenen koalalara göz koyan hırsızlar, bahk avına gelmiş iz- lenimi uyandırarak korucuları- atlatıp bölgeye sızmayı başanr- lar. Amaçlan, geceleri ortaya çı- kan koalaları gizlice yakalayıp öldürmektir. Bölge sorumlusu Matt, görev- li olarak başka bir yere gittiğin- den koalaları koruma işi Sonny, Mark ve Jerry'ye düşmektedir. Koala hırsızlannm gelişini fark eden kahramammız Skippy, he- men Sonny'yi uyanr. Böylece hırsızlarm girişimi boşa çıkarı- hr. Bir başka gün de Matt, Sonny, Mark, Jenny, yine Skippy'nin yardımıyla hayvan- ları büyuk bir tehlikeden kurta- racaklardır. RADYOLAR RADYO İM35 Açılı?. program 05.00 Haberler. 05.05 Türküler ve oyun havalan. 05J0 Beraber vç solo şarkılar. 06.00 Deniz ha- va raporu. 06.05 Bölgesel yayın. 06J0 Günay- dın. 07.30 Haberler. 07.40 Bölgesel yayın 09.00 Haberler. 09.05 Çocuğun dünyası. 09.40 Arkası yarın. 10.00 Haberler. 10.05 Türkçe sözlu hafıf muzik. 10.25 Türküler. 10.40 Bir şi- irin hikâyesi. 11.00 Haberler. 11.05 Hafta so- nu. 12.55 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 Turk halk çalgılarından ezgiler. 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar. 15.00 Haberler. 15.05 Hafif müzik. 15.20 So- listler geçidi. 15.45 Türk halk çalgılarından ezgiİCT. 16.09 Habeıler. 16.05 Türkçe sözlü ha- fıf müzik. 16J0 Türkuler geçidi. 17.00 Ha- berler. 17.05 -19.00 Bölgesel yayın, iftar prog- ramı ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19.30 Çe- şitli muzik. 20.00Beraber ve solo şarkılar. 20.25 Türkçe sözlu hafif muzik. 20.40Türk halk müziği saz sanatçüanmız. 21.00 Haber- ler. 21.05 Hafıf muzik. 21.20 Şarkılar. 21.40 Türküler. 22.00 Mercek. 23.00 Haberler. 23.15 Cumanesiden pazara (1). 0055 Gunün haber- lerinden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. 03.00 - 04.30 Sa- hur programı. R A D Y O 2 07.00 Açılış, program ve ha- berler 07.05 Solistlerden seçmeler. 07.30 Ha- berler. 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 08.30 Beraber ve solo şarkı- lar. 09.00 Haberler. 09.05 Iki solistten türkü- ler. 09.35 Çeşith muzik. 10.00 Kulturumüz, dilimiz, tarihimiz. 10.30 Bızden sesler. 11.00 Haberler. 11.05 Gençlerle bas başa 12.00 Şar- kılar. 12.20 Yuce ilkeler. 12.40 Bağlama gru- bundan türkuler. 13.00 Haberler. 13.15 Ha- fif muzik. 13.30 Geçmışten günumuze çalgı- larımız. 13.45 Çocuk korolan. 14.00 Sanat dergisi. 14.30 Hafif müziğimizde adımlar. 15.00 Haberler. 15.05 Şarkılar. 15.20 Hafıf müzik. 15.25 Mithat Cemal Kuntay'ın Ölüm Yıldönumu Özel Programı. 15.40 Arkası ya- rın. 16.00 Turk muziği özel programı. 16.30 Fransa'dan muzik. 17.00 Haberler. 17.05 Ka- dınlar topluluğundan şarkılar. 17.30 Erkek- ler topluluğundan türkuler. 18.00 Konulann içinden. 18J0 Türkçe sözlu hafıf muzik. 18.45 Türküler. 19.00 Haberler. 19.30 Solistlerden birer şarkı. 20.00 Müzik dunyasından. 20.45 Türkçe sözlu hafif muzik. 21.00 Radyo tıyat- rosu. 22.00 Turkülerden biı demet. 22J0 Şar- kılar. 22.45 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Ha- berler. 23.15 Solistler geçidi. 23.40 Hafif mu- zik. 23.55 Genç solistler. 00.55 Gunun haber- (orinden ozetler. 00.5U ProgMm ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve ha- berler. 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sabah için muzik. 09.00 Haberler. 09.15 Minyatür mü- zik. 10.00 Nevv Age dunyasından. 11.00 Şim- di muzik vaktidir. 12.00 Haberler. 12.15 Mu- zik şölenı. 13.00 Muzik bahçesinden. 14.00 Haberler. 14.15 Müzik mozaik. 15.00Yorumculanmız. 15.30 Armoni. 16.00 Muzik evreni. 17.00 Haberler. 17.15 Göru- num. 17.20 Gunbatımı. 18.00 Her cumarte- si. 19.00 Haberler. 19.15 Görünum.19.20 Ro- mantiklerden gunumüze. 20.00 Gramofon. 21.00 Günumuzde caz. 22.00 Haberler. 22.15 Görünum. 22.20 Oda müziği. 23.00 Müzikte iz bırakanlar. 24.00 Samanyolu. 00.55 Günun haberlennden özetler. 00.58 Kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve ha- berler. 07.05 Türkuler ve oyun havalan. 07 J0 Solisüer geçidi. 08.00 Türkuler. 08.15 Şarkı- lar. 08.30 Turkülerden bır demet. 09.00 Ha- berler. 09.05 Turküler ve oyun havalan. 09.30 Turkuler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 Solistlerden seçmeler. 11.45 Bir ses bir saz. 12.00 Haberler. 12.05 Muzik bahcesı. 13.00 Solistler geçidi. 13.30 Yurdun dört bucağından. 14.00 Haberler. 14.05 Solistler geçidi. 14.30 Türküler ve oyun havalan. 15.00 Sizin için seçtiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Yurttan sesler. 16.30 BerabeT ve solo şarkılar. 17.00 Haberler. 17.05 Ezgi kervanı. 17.30 Kadınlar faslı. 18.00 Yurttan sesler. 18.30 Solistler geçidi. 18.58 Program POLİS TÜRKİYE ^ •„, . Program. 07J00 Tatil Sabahı. 07.45 Enstrü- rnantal Müzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 08-30 Yol Durumu. 08.35 tşte Saz tşte Söz. Solist: Sevinç Selen. 09.00 Sabahın Getirdik- leri. 09.3© Yol Durumu. 09.35 Tahir Engin lçöz'den Şarkılar. 10.00 Hayatın tçinden. WM Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Nalan Al- tınörs. 11.25 Zuheyr Yardımcı'dan Turküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 11^0 Sizin Seçtikle- riniz. Y1SS Türkçe Sözlü Hafıf Müzik Solist: Nükhet Duru. 13.20 Solistlerden Birer Şarkı. 13.50 Hafıf Müzik Dunyasından. 14.40 Yol Durumu. 14.45 Türküler Geçidi. 15.15 Vedat Gürsel'den Şarkılar. 16.10 Kayıp Haberleri. 15.35 Müzik Dağarcığı. 16.05 Kayıp Haber- leri. 16.10 Solistler Geçidi. 16.40 Rıfat Kurt ve Sabahat Avşar'dan Türküler. 17.00 Türk- çe Sözlü Hafıf Müzik. 17.20 Gun Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. Yarışma 23 nisanda • ANKARA (AA) — Magic Box televizyonu tarafından düzenlenen "1991 Türkiye Guzelik Yarışması"nın finali, 26 nisan tarihinden 23 nisana alındı. AA muhabirine konu ile ilgili bilgi veren Magic Box yetkilileri, Türkiye"de ilk kez bir TV kuruluşu tarafından düzenlenen "Türkiye Güzellik Yarışması" finalinin 23 nisanda yapılacağını belirttiler. Yetkililer, yanşma ıcin Ankara, tzmir, lstanbul gibi kentlerde yapılan başvurular arasından "fotoğrafla ön eleme" yoluyla finale katılacak 20 dolayında genç kızın belirleneceğini anlattılaı. Yetkililer, üç büyük kentte on elemeleri yapacak jurilerin, değişik meslek gruplarından seçilecek 10'ar kişiden oluşacağını belirttiler. BUGÜN ~ m Hodri Meydan TVl 21.00 Programın bu bölümünde Diş Hekimleri Odası'yla müştereken gerçekleştirilen bir çalışmada tabip olmadığı halde hekim gibi hasta kabul eden, ilaç uygulaması yapan bazı diş teknisyenlerinin yaratabileceği sağlık sakıncaları üzerinde duruluyor. Programda aynca Karadeniz'de üretilen somon balıkları incelenirken ceralarm tecili konusunda Adalet Bakanı Oltan Sungurlu ile söyleşi yapılıyor. • TV2 Tatil Sineması: Bul ve Yok Et 15.50 Vietnam Savaşı'na katılan bir grup Amerikalı, yıllar sonra savaştan çıkıp gelen bir hortlakla başa çıkmaya çalışırlar. VVUliam Fruet'nin yönettiği bu serüven filminde Perry King, Tisa Farrovv, George Kennedy ve Don Stroud gibi iddialı bir kadro yer alıyor. • Bizim İnsanlarımız TV2 20.30 Programın bu bölümünde Diyanet Işleri Başkanı Prof. Said Yazıcıoğlu ve futbol hakemi Hakkı Güruz var. Yazıcıoğlu ile Altan Aşar'ın makamında yaptığı söyleşide düşünce özgürluğü, çocukların oruç tutmas:, flört, kadınların. ^ askerlik yapması ve feminizm gibi konular dile getiriliyor. • Bir Cumartesi Eğlencesi Start 20.35 Eğlence programınm bu haftaki konuklan arasında, Harika Avcı, Emrah, Hülya Suer, Necla Akben, Hakan Peker ve Banu yer alıyor. Demet Akbağ ve Necati Bilgiç*in komedi bölümünde ekrana geldiği programda istek sanatçısı olarak Hülya Avşar yer alacak. • Sinema: Dorian Gray'ln Günahları Stari 23.40 Tony Maylam'ın yönettiği TV filminde Anthony Perkins, Joseph Bottoms ve Belinda Bauer başrol oynuyorlar. Oscar Vk'ilde'ın fiziksel ölumsuzlüğü yakalamış ve kendisi yerine tablosu yaşlanan unlü kahramaru, bu kez bir kadına dönüşmüş olarak ekrana geliyor. DEVLET TİYATROSU Ankara Devlet Tiyatrosu Turnesi K.Kesey - D.Wasserman KAFESTEN BİR KUŞ UÇTU Çeviren: Bilge Koloğlu Yöneten: Batil Coleman Dekor: Roger Andrews Kostüm: Gül Emre Oynayanlar l«ık: Fahrettin özer Müzik: Kemal Günüç Reji Yrd: Lile Gerger Bozkurt Kuruç-Kaya Akarsu-Faruk Günuğur-Hayrettın Engın Sema Aybars-Ayşe Başer-Erdal Küçükkomürcü-Guven Besımoğlu Can Öztopçu-Tansu Aytar-Turgut Sarıgöl-Adsız Karaduman Aktan Gunalp-Orhan Aral-Erhan Gokgucu-Fıkret Ergın Mustafa Şekercioğlu-Yıldıray Akıncı-Nilgün Tan-Sıbel özer Cahıt Çağıran-Gulseren Devor TAKSİM SÂHNESİ 9-10-11-12-13-14 Nisan Suareler 20 30 Pazar 15 00 Biletler satıştadır.Tel: 1 49 6944 Çagdaş Yayınları Atatürk'ten Düşünceler Derleyip Yayına Hazırlayan: ENVER ZİYA KARAL 6. BASI 15.000 lira (KDV içinde) Ödemeli gönderilmeı. ÇAĞDAŞ YAYINLARI Turk Ocağı Cad. 39-41, Cagaloğlu-lsıanbul ^ Çagdaş Yavınları GAZİ M. KEMAL ATATÜRK SÖYLEV NUTUKCilt: l-ll Basıma hazırlayan Ord. Prof. Dr. HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU 20. BASI (yüz yirminci bin) 15.000 lira (KDV ıçinde) • ödemeli gönderilmez ÇAĞDAŞ YAYINLARI Türk Ocağı Cad. 39-41. Cağaloğlu-İSTANBUL BEŞİRİ KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN İLAN Esas No: 1987/18 Davacılar Necime Temin, Besna Temin, Binefş Aktaş, Koçi Kozik, Mirze Ersin ve İsmail Aba tarafından davalılar Ahma Pamukçu, Ali Cilvan, ismail Ozdemir, Hüsnu Ucum, Ibrahim Vakur, Eyyo Pamukçu, Yusuf Pamukçu, Sabri Gokçe ve Osı mirasçıları aleyhlerine mahke- memizde açılan Beşiri üçesinin Fakiran kövu 6 nolu parselle ilgili ta- pulama tespitinin itiraz davasmın yapılan açık yargılaması sırasıııda; Butun araştırmalara rağmen adresleri tespit edilemeyen davacılar- dan Mirze Ersin mirasçılarından eşi Binefş Ersin ve çocukları Ömer, Husna, Hatun, Nafıye, Hasan, Cindi, lzzettin, Nazıme, Hadi ve Gulşen Ersin'e duruşma gunünun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava duruşması 8.5.1991 gunu saat 9.40'a bırakılmış olup adresle- ri lespit edilemeyen sozü edilen davacı mirasçılannın duruşma gunu mahkeme salonunda hazır bulunmalan ya da kendılerıni vekille temsıl ettırmelerı, aksi halde duruşmanın gıyaplarında yuruıuleceği ve ka- rar verilece|ı, tebliğ yerme kaim olmak uzere ilan olunur. ^ K Çağdaş Yayınları NADİR NADİ Ben Atatürkçü Değilim 11. BASI10000 lira (KDV ıçinde) Ödemeli gönderilmez ÇAĞDAŞ YAYINLARI Türkocağı Cad. 39-41, Cağaloğlu-İSTANBUL VEFAT Ailemizin değerli büyüğü, fedakâr insan, emekli Fransızca öğretmeni EMİVEMAHMURE TANERİ'yi 29.3.1991 tarihinde yitirdik. Cenazesi bugün Karacaahmet Mezarlığı ıçindeki camide kılınacak ikindi namazından sonra Ferikoy aile kabristanına defnedilecektir. AİLESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog