Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

30 MART 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 Af mı, işkence mi? ANKARA (UBA) — Sosyalist Birlik Partisi (SBP) Genel Başkanı Prof. Dr. Sadun Aren, af niteliğinde înfaz Yasası değışıkliğının mutlaka bayramdan önce çıkanlmasını istedi. Aren, "Aflan yararlanma ayrımsız olmalıdır. Zaten bazı kimseleri af kapsamı dışında tutmak affın mantığına ve ondan beklenen politik yarara olduğu kadar anayasanın eşitlik ilkesıne de aykırıdır" dedi. SBP Genel Başkanı Prof. Dr. Sadun Aren, cezaevlerinin bayramdan önce boşaltılacağının açıklanması yolunda Başbakan tarafından verilen sözun tutulmamasının "mahkûmlarla yakınları için acımasız bir işkence olacağını bildirdi. DMP'nin semineri tç Politika Servisi — DMP'nin Çatalca'da düzenlediği seminerde, Trakya serbest bölgesi tartışıldı. Seminerde konuşan Çatalca Belediye Başkanı Fırat Aykut, serbest bölge kurulması ile Çatalca'nın özelliklerinin •bozulabileceğine dikkat çekti. DMP Çatalca llçe ' Başkanı Gülay Çokay Atığ da ilçede yeni bir dönemin başlayacağına dikkat çekerek, bölgede oluşacak 16 bin kişilik istihdamda önceliğin Çatalcalılara tanınmasını istedi. Türk-Iş ı.l. Bölge Temsilcisi Vahap . 'Güvenç, bölgede çabşacak işçilerin 10 yıl sureyle grev . hakkı olmayacağını belirterek bu konuda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. SHFnin anayasa taslağı - ANKARA (UBA) — . SHP'nin hazırladığı anayasa taslağının bayramdan sonra tartışmaya açılması .bekleniyor. Çakşmalarına -bir buçuk yıl önce başlayan SHP Anayasa Komisyonu'nca hazırlanan -yaklaşık 200 maddelik anayasa taslağında "devlete rkarşı bireyin korunması" ilkesi ön planda tutuluyor. SHP Anayasa Komisyonu anayasa taslağıyla ilgili çalışmalarını hızlandırdı. ,*Elin adaım para verir mi?' ANKARA (UBA) — DSP Genel Sekreteri Selçuk Sönmez, acilen para bulmak için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın "eli boş" . döneceğini belirterek, "Bush'la fotoğraf çektirmek, bankalardan para almaya benzemez" dedi. Selçuk Sönmez, Cumhurbaşkanı Turgut . Özal'ın ABD'deki temaslan sırasında "Para verin ki seçim yapalım" anlayışıyla hareket ettiğini söyledi. Selçuk Sönmez, "Para verin •Acil ihtiyacımız var, diyorlar. Hiç elin adamı sen seçim yapacaksın diye borç para verir mi? Acil tihtiyacın var diye borç para ı verir mi? Acil ihtiyacın -varsa ekonomin kötü rdemektir" dedi. Başbakan Akbulut'un da katılacağı örgüt iftarda bir araya gelecek ANAP'ın Istanbul atağı~Semra Özal'ı destekleyen ilçe başkanları, Bayan Özal'ın Yıldınm Akbulut tarafından yapılan önerilere sıcak bakmadığını belirterek her iki tarafı memnun edecek çözümün bulunmasının çok güç olduğuna dikkat çektiler. Yılmaz'ı destekleyenler ise çözümün her iki adayın da çekümesiyle sağlanabileceği görüşünde. GÜNDÜZ İMŞİR Başbakan Yıldınm Ak- b u l u t ' u n ANAP İstan- bul il örgütüne vereceği, yak- laşık 1000 kişi- nin çağrıldığı iftar yemeği bu akşam Hilton Oteli'nde gerçek- leşecek. Akbulut'un Cumhur- başkanı Özal'ın isteği doğrultu- sunda "uzlaşma" için çeşitli yönıemler sıralayacağı ve dele- gelerden destek isteyeceği öğre- nildi. Semra Özal'ı destekleyen ilçe başkanları "her iki tarafı memnun edecek çöztim yolunun bulunmasının güç olduğuna" dikkat çekerken Yılmaz'ı des- tekleyenler "çözümün her iki tarafm da adaylıktan çekilme- si>le sağlanabileceğini" be- lirttıler. ANAP İstanbul il kongresine bir ay kala, listelerin teke indi- rilmesi için yoğun çaba sarf edil- meye başlandı. Daha önce aynı görevi üstlenen Teşkilat Başka- nı Orhan Demirtaş'ın başarısız olması nedeniyle bu kez aynı görevi üstlenen Başbakan Yıldı- nm Akbulut, bugun Hilton Oteli'nde vereceği yemekte şan- sını deneyecek. Akbulut'un ye- mekte Semra Özal başkanlığın- da, ortak bir liste için teklif ya- pacağı ve ilçe başkanlarından destek isteyeceği oğrenildi. Lis- te oluşumunda ise her ilçeye de- lege sayısı oranmda bir konten- jan tanınacağı, böylece muhafa- zakâr isimlerin listede fazla ola- cağı ileri sürüldü. Akbulut'un bu teklifi sevimli göstermek için de ANAP'ın birliği ve geleceği- ni ortaya atacağına dikkat çekil- di. Partiye yakın kaynaklar Ak- bulut'un ortak liste önerisinin kabul edilmemesi halinde ise bu kez iki listenin yeniden oylan- ması ihtimalinin kuvvetli oldu- ğunu vurguladılar. Bu arada geçen gunler içinde Ankara'da temaslarını surduren ve Başbakan'ın verdiği iftar ye- meğine de katılan Faüh İlçe Başkanı Talat Yılmaz, 25 gün- lük suskunluğunu sona erdire- rek Fenerbahçe'deki İstanbul Yelken kulubünde bir yemek verdi. Yemeğe Kadıköy, Beykoz ve Şile ilçe başkanları katılmaz- ken Anadolu yakasındaki, diğer ilçe başkanlarıyla çok sayıda de- legenin katıldığı görüldü. Yeme- ğin en ilginç noktasını ise baş- tan beri Semra Özal'a destek ve- ren Üsküdar İlçe Başkanı Nec- det Tank Pişkin'in desteğini Ta- lat Yılmaz'dan yana kullanaca- ğını ifade etmesi oluşturdu. Necdet Tank Pişkin, delegelerin alkışlanyla geldiği sahnede yap- tığı konuşmada kongre öncesı Semra Özal'ın beraberinde go- runen milletvekilleri ve bakan- ları çıkarcı olmakla suçlayarak şunları söyledi: "Kimse zannetmesin ki bu olup da yeniden bir merkez yok- laması yapıhrsa, Semra Özal'ı destekliyö/ görünmede yarar vardır mantığından kaynaklanı- yor. Bunların Semra Özal'ın eteği dibinde gezinen fino kö- peklerinden farkları yoktur. Sizler birer demokrasi mücahi- disiniz. Sizlerin oylarına kimse- nin ipotek koymaya hakkı yok- tur." İftar yemeğinin bitiminde söz alan Talat Yılmaz ise Ankara'- da pek bir değişiklik olmadığı- nı, ramazan eğlencelerinin yeni eğlencesinin ise ayı fıkraları ol- duğunu belirterek özetle şöyle konuştu: "Başta da söyledim. Semra Hanım'ın çıkış noktası yanlıştı. Etrafındakiler, delege seçimle- rini kaybetmislerdi ve delegeli- ği kazananlardan nasıl hınç ala- biliriz di>e düşunenlerdi. Biz di- yoruz ki 3 mart günü biz kazan- dık. Teşkilat kazandı. Ben il başkanıyım, sizler de il yönetim kurulu uyelerisiniz. Diğer taraf çekilmeyi kabul ederse ben de çekilirim. Tabii bunu sizlere da- nışarak >apanm. Tabii o zaman milletvekili ve bakanlar da kim aday olacak sonısu ge- ANAP'ın menfaaü için bir ara- lir. Bu tabii ki Hülya Koçyiğit ya geldiler. Onlann bütün dü- olamaz. Bu adavın. parti için- şünceleri eğer bir erken seçim de sevilen çalışkan ve birleştiri- YILMAZ — "Semra Hanımın çıkış noktası yanlıştır." (Fotoğraf: Erdogan Köseoflu) Sungurlu taslağı birkaç alternatifli hazırladıklannısöyledi Tecil,OzîaPi beklîförANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — let Bakanı bungurlu'nun karşılaşılan siya- Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ortaya at- si ve hukuki zorlukları anlatarak çözüm tığı "af niteliğindeki" cezaların tecili öne- risi, ANAP grubunun karşı çıkması ve ya- sal engeller nedeniyle Adalet Bakanlığı'nca tam bir çerçeveye oturtulamadı. Adalet Ba- kanı Oltan Sungurlu, taslağı birkaç alter- natifli hazırladıklannı, 31 Arahk 1990'a ka- dar suç işleyenlerin tecilden yararlanması- nı öngördüklerini söyledi. SHP ve DYP ise tecil yerine af istiyor. Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, SSCB Yuksek Sovyeti Asayiş ve Suçluluğa Karşı Mücadele Komisyonu heyetini kabulünde gazetecilerin soruları üzerine şöyle dedi: "Bakanlığımızın hazırladığı taslağa gö- re 31 Aralık 1990 tarihine kadar suç işle- yenlerin bu kanunun imkânlanndan istifa- de etmesi öngörülmüştur. Ondan sonra suç isleyenler bizim hazırladığımız taslakta yok- tur. tkincisi, bu tarihten sonra içinde bu- lunduğumuz günlerde cezaevinde suç ve di- siplin suçu işle>enlerden, suç işle>enlerin ta- mamen, disiplin suçlan işleyenlerin kısmen bu kanundan istifadelerini engelleyici hü- kümler de var." Bir gazetecinin, idam cezası alanların da taslaktan yararlanıp yararlanamayacakla- rına ilişkin sorusu üzerine Sungurlu, "On- larla ilgili de hüküm var, Ancak taslak hak- kında detaylara inmek istemiyonım. Çün- kü sizin de bildiğiniz gibi yasa kesinleşmiş değil. Biz taslağı birkaç alternatifle hazırtadık" diye konuştu. Sungurlu, halen fırarda bulunanların teslim olmaları halin- de bu taslaktan yararlanacağını da belirte- rek, taslak yasalaşmadan kaç kişinin bu uy- gulamadan yararlanacağının bilinemeyece- ğini bildirdi. Ozal'ın döniişü bekleniyor Tecil çerçevesinin oluşturulması için Cumhurbaşkanı Özal'ın Turkiye'ye dön- mesi bekleniyor. Özal'ın dönüşunde Ada- önerisi isteyeceği oğrenildi. Adalet Bakanlığı taslağı oluştururken, Cumhurbaşkanı Özal'ın ortaya koyduğu şu verilere yasal dayanak arıyor, "— Yargıtay tarafından onaylanmış ha- pis ve idam cezalannın infazının durdu- rulması. — Süren davalarda hükmiin açıklanma- sının ertelenmesi. — Cezalan ertelenecek hükıknlülerin 10 ANAP'h milletvekilleri tecil uygulamasının grup tarafından kabulünün şu anda mümkün olmadığını ve bu görüşün Akbulut' a da iletildiğini söylediler. Sungurlu'nunda karşılaşılan siyasi ve hukuki zorlaklan anlatıp çözüm istemek için Cumhurbaşkanı'nı beklediğiöğrenildi. yıl içinde yeniden aynı suçu işlemeleri ha- İinde iki cezayı birden çekmeleri. — Kasıt olmadan işlenen suçların kap- sam dışı bırakılması. — Firarda olanlann tecilden yararlanma durumları. — Devlete karşı işlenen suçların durumu (bölücülük, TCK 141, 142 ve 163, TCK 146, DGM kapsamına giren suçların tecil kapsamı dışında bırakılıp bırakılmayacağı- na ilişkin kıstasın belirlenmesi). Cezaların tecili ile ilgili taslağın göruşü- leceği Adalet Komisyonu'nun ANAP'h Başkanı Alpaslan Pehlivanlı, tecili "ana- yasaya karşı hile" olarak niteledi. Pehlivanlı, anayasanın 87. maddesine gö- re bolücülük ve devlete karşı işlenen suçla- rın affedilemeyeceğini belirterek "Bu suç- lan tecil kapsamı dışında tutmamız gerekir. Eğer kapsamın içine alırsak anayasaya ay- kın olur" dedi. Pehlivanlı, tecilin bir af ni- teliği taşıdığını ifade ederek, "Ama af de- nilmeyerek, hukuki tabiriyle anayasaya karşı hile yapılmaktadır" diye konuştu. Pehlivanlı, parti genel merkezi veya grup- ta tecil doğrultusunda bir karar çıktığı tak- dirde buna uyacağını da sozlerine ekledi. ANAP neden karşı? ANAP içinde Özal'ın tecil önerisine şu nedenlerle karşı çıkıhyor: • Cezalann şahsiliği ilkesi, tecil bu kapsam- lar içinde olursa büyük yara alır. • Anayasaya aykırı olarak cezalar ve suç- lar arasında ayrım yapılamaz. • İnsan hakları bakımından suçlular ve suç- lar arasındaki ayrım sorunlara yol açar. • Af gibi tecil, Infaz Yasası'na aykırı olur. Af çıkarmak da anayasadaki ve diğer ya- salardaki engeller açısından sakıncalıdır ve yasal zorunluluklar aşılamaz. • Toplum bu kadar geniş kapsamh bir af- fa hazır değil. • Devlet kendisine karşı işlenen <uçları af- fetmiyor, ama adi suçlu ya da kader kur- banı gibi tasniflere tabi tutulan suçluların serbest bırakılması tepki çeker. Toplumda bu konuda huzursuzluklar olur. ANAP'h milletvekilleri, Başbakan Yıl- dınm Akbulut'a da, ANAP grubunun bu tur af uygulamalarma karşı olduğunun söy- lendiğini belirttiler. Milletvekilleri, tecil uy- gulamasının grup tarafından kabulünün şu anda mümkün gozükmediğini de kay- dettiler. ci özelliklere sahip olması ere- kir. Bu adayı hepimiz destekle- riz." Talat Yılmaz, Başbakan Yıl- dınm Akbulut'un bu akşam ve- receği iftar yemeğinde ne gibi çözum yollannı onaylamayı dü- jünursünuz şeklindeki sorumu- zu ise şöyle yanıtladı. "Ben an- cak Semra Özal da çekilirse adaylıktan vazgecerim. Teşkila- tımızın karan da budur. Bunun dışında üretilen hiçbir çözüm yolu beni ilgilendirimîyor." Bakırköy İlçe Başkanı Rama- zan Kadir Coşkun da Başbakan Yıldınm Akbulut'a çözüm için destek verdiklerini belirterek "Sayın Genel Başkanımız parti için en doğnı çözüm yolunu önerecektir. Ama Bakırköy ilçe delegesi partide birliği saglaya- cak yöntemlerin bütün il baş- kanları tarafından kabulünü istiyor" dedi. Öte yandan Semra Özal'ı des- tekleyen ilçe başkanları arasın- da da Taksim'deki "seçim karargâhı" yüzünden soğuk bir hava estiği özlendi. Semra Özal'ı destekleyen 11 ilçe başka- nı bu ofiste çalışma yapılması için Beykoz İlçe Başkanı Osman Ceylan ile Pendik İlçe Başkanı Ahmet Akar'a herhangi bir yet- kinin verilmediğini ileri sürerek burada çalışma yapmayacakla- rını belirttiler. Beykoz ilçe Baş- kanı Osman Ceylan ise seçim çalışmalarını yürüttükleri ofis- te henüz aktif bir çalışmaya gir- mediklerini vurgulayarak şunla- rı söyledi: "Bu ofiste şimdiye kadar be- liıii çalışmalan yüruttuk. Ancak detaylı bir çalışma yapmadık. Semra Özal pazartesi günü don- dükten sonra sanınm geniş çaplı bir çalışmaya girişeceğiz." Özal'cı ilçe başkanlarından bazılan ise Başbakan Yıldınm Akbulut'un vereceği iftar yeme- ğiyle ilgili duşüncelerini şoyle özetlediler. Osman Ceylan (BeykozV.Bu yemeğin bizim fikrimizde bir değişiklik yapacağını zannetmi- yoruz. Daha önce Yılmaz yan- İısı ilçe başkanlannın Semra Özal'ın verdiği yemeğe katılma- makla yaptığı ayıp davranışı biz tekrarlamak istemiyoruz. Bu nedenle yemeğe katılacağu. Hiçbir çözüm önerisini Semra Özal'a damşmadan destekleme- yiz." Mustafa Çebi (Kadıkoy): Sa- yın Başbakanımızdan iftar gibi anlamlı bir yemek daveti aldık. Tabii ki gidecegiz. Ancak bu ye- meğe katılmamız bir formalite- yi yerine getirmekten öte bir an- lam taşımayacaktır. Biz Semra Özal'ın başkanlığı dışında hiç- bir alternatifi kabul etme- yeceğiz. Niyazi Dindar (Zeytinburnu): İftar yemeği her sene verilir. Bir yenilik deği). Katılacağız. Ama il kongresiyle ilgili bir gelişme olacağını zannetmiyorum. Kla- sik bir iftar yemeği şeklinde ge- çeceğine inanıyorum. Ahmel Akar (Pendik): "Semra Özal'ı sonuna kadar destekliyoruz. Çözüm çıkmaz. Tabii ki Başbakammızı dinleriz. İsteğimiz Semra Özal'ın baş- kanlığmda birleştirici bir yöne- limin Istanbul'da başa geçmesi. Bunun dışındaki her türlü uzlaş- ma önerisinin karşısındayız. Akbulut'tan Demirel'e destek Başbakan Yıldınm Akbulut, ANAP Ankara tl Başkanı Men- met Demirel'in il kongresinde yeniden aday olacağını açıkla- ması üzerine "Mehmet Bey'in önü açıktır. Partiye verdiği hiz- metlerin mükâfatını alacağına inanıyorum" dedi. ANAP Ankara il örgütünün dün Büyük Erşan Oteli'nde ver- diği iftar yemeğine katılan Ak- bulut, burada yaptığı konuşma- da, ANAP'ın birlik ve beraber- lik içinde olduğunu söyledi. Yemeğe devlet bakanlan Ke- mal Akkaya, Vehbi Dinçerler, Sağlık Bakanı Halü Şıvgın, Ta- rım Orman ve Köyişleri Bakanı Lütfuüah Kayalar, bazı parti yö- neticileri, ANAP Ankara millet- vekilleri, ilçe başkanları ve An- kara il kongresi delegeleri katıl- dılar. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ "KADIN" KONULU ÖYKÜ YARIŞMASI Izmir Büyûkşehır Betediyesı tarafından yazın sanatinı özendırmek amacıyia KADIN" konulu öykü yarışınası düzenlenmıştır YARIŞMA KURALLARI Yarışma Izmir Buyükşerıır Betediyesı mensupiarı dışında amatör, profesyonel berkese açıktır. Yarışmacıların, öykûlerını çizgısiz kâğıda, çitt aralıklı makıne yazısı ile yazacak ve her öykü 10 sayfayı 9eçme- yecektır Yanşmacılann, öykûlerını 6 nusha olarak göndermelen gerskmektedır Her yarışmacı, yarışmaya sade- ce bir aykü ıt« katılabilr , Yarışmaya katılacak öyküler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve ozgun olacaktır Yanşmacılar, yapıtları ile biriikte ayrı bir zart içinde ıkı adel fotoğraflannı gerçek ad ve adreslerını, telefon nu- maralarını, kısa yaşam öykölerinı gondermehdırler Yarışmacılann, yapıtlannı 30 Hazıran 1991 tarihine kadar "İzmir Büyükşehir Beledıyesı Sosyal ve Kûltürel Hiz- metler Daire Başkanlığı Konak-izmir" adresine elden teslim etmelen ya da ladelı taahhütlû olarak posta ile gön- dermelen gerekmektedır DEĞERLENDİRME-OOÜLLENDİRME Yarışmaya katılan eserler, 15 Ağustos 1991 tarıhınde toplanacak olan Seçicı Kurul tarafından değerlendırıle- cek ve yayımlanmaya değer bulunan eserler belırlenecektır Bırincılık Odülu: 4 000 000 - TL. İkıncılik Ödülü: 3 ooo 000 - TL. Üçüncüluk Ûdulü 2.000 000 - TL 3 Adet Mansiyon Toplam: 3 000 000 -TL Yaprtın ödûl alması halınde, kullanma ve yayın hakları Izmir Buyukşehır Beledıyesı'ne devredilmiş sayılacak- tır. Yarışma sonuçları 1 Eytül 1991 tarıhinde açıklanacak ve sonuçlar odüle değer görülen yanşmacılann adresle- rıne yazı ile bıldırilecektır Odüller 9 Eylül 1991 tanhınde dûzenlenecek törenle dağıtılacaktır SEÇİCİ KURUL Seçıci Kurul Üyelen kendı aralarında bir Seçicı Kurul Başkanı seçerler Pınar KÜR Füsun AKATLI Nezihe MERIÇ Sevgı ÖZEL Feyza HEPÇİÜNGIRLER İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ "KADIN" KONULU ŞİİR YARIŞMASI Izmir Büyûkşehır Beledıyesı tarafından yazın sanatını özendırmek amacıyla "KADIN" konulu şıir yanşması düzenlenmıştır. YARIŞMA KURALLARI Yarışma izmır Büyûkşehır Belediyesi mensupiarı dışında amator, profesyonel herkese açıktır Yanşmacılann, şıirlerını çizgısiz kâğıda. çıti aralıklı makıne yazısı ile yazması gerekmektedır Yanşmacılann, şiırierinı 6 nüsha olarak göndermeleri gerekmektedır Her yarışmacı, yarışmaya 3 sayfayı geçmeyecek en çok 5 şiır ile katılabılır Yarışmaya katılacak şıırter daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve özgün olacaktır Yanşmacılar. yapıtları ile bırhkte ayrı bir zarf içinde iki adet fotoğraflannı, gerçek ad ve adreslennı, telefon numaralarını. kısa yaşam öykûlerını göndermelıdırler Yanşmacılann yapıtlannı 30 Hazıran 1991 tarihine kadar "İzmır Buyukşehır Beledıyesı Sosyal ve Kûltürel Hız- metler Daire Başkanlığı Konak-lzmır" adresine elden teslim etmelerı ya da ladelı taahhütlû olarak posta ile gon- dermelerı gerekmektedır DEĞERLENDİRME-ÖDÜLLENDİRME Yarışmaya katılan eserler, 15 Ağustos 1991 tanhınde toplanacak olan Secici Kurul tarafından değerlendırile- cek ve yayımlanmaya değer bulunan eserler belırtenecektır. Birincilık Ödülü: 4 000 000- TL. ikıncilik Ödülü: 3.000 000 - TL. Üçûncülük Ödulü: 2.000 000 - TL 3 adet mansiyon toplam: 3 000 000 TL- Yaprtın ödül alması halınde, kullanma ve yayın hakları İzmir Büyûkşehır Beledryesi'ne devredilmiş sayılacak- tır Yarışma sonuçiarı 1 Eylul 1991 tanhınde açıklanacak ve sor.uçlar ödüle değer görülen yanşmacılann adresle- rıne yazı ile bildinlecektir Ödüller 9 Eylul 1991 tanhınde dûzenlenecek törenle dağıtılacaktır SEÇİCİ KURUL Seçicı Kurul Üyelen kendı aralarında bir Seçicı Kurul Başkanı seçerler Sennur Sezer Melıh Cevdet Anday Ataol Behramoğlu Cahıt Külebı Sebahattın Kudret Aksal CÜNEYT ARCAYÜREK YAZIYOR Şansı Az Bol Keseden Güvenceler. ANKARA — Philadelphia Üniversitesi'nde fahri doktor un- vanı verdiler ya, tutabilirsen tut üstadı. Çıkmış kürsüye Türk halkının, hatta kendi grubunun inanmadığı sözler veriyor. Salonda yalanları, eğrileri, saptırmaları yüzüne söyleye- cek kimse yok, hepsi Amerikalı. Söyle söyleyebildiğin, söz ver verebildiğin kadar. Yedi sekiz yıldır elinde yeterince kuvvet yokmuş gibi on- ca yıldır yeterince fırsat eline geçmemiş sanki. Turkiye'ye gerçek demokrasiyi getirecek gökten zembille birden inmiş insan, son kurtarıcımız mübarek! Türkiye'de, özellikle son günlerde partisinde, hükümetin- de olup bitenleri göz önüne almadan, Amerikalılara "Türki- ye'yi insan haklarına saygılı bir ülke yapacağımı garanti ederim" diyor. Ülkesi dururken demokrasi ve insan hakları üzerinde Amenkaiı öğrencilere güvence vermek niye? Bu ayrı bir konu. Üstelik "bizimki" henüz oturduğu koltuğu güvenceye ala- mamış. anayasa gereği Meclis'teki andının içeriğine koşut davranmamış... Çıkmış kürsüye, Amerikalılara Turkiye'ye de- mokratik hak, özgürlük ve benzeri koşulları getireceğinin "güvencesini veriyor". Vay, vay, vay!.. ABD'de havasını bulmuş, sağa sola gidip geziyor. Hükü- mette, hem de parti grubunda Amerikalıya "verdiği güvencele- rin" işlemeyeceğini gösteren direnmeler izleniyor. Direnmeleri açıklayan öyküleri; ba- kanlar arasındaki çe- lişkıler, belli başlı ko- nularda TÖ'ye kımi "teknik" gerekçelerle kesin siyasal karşı çı- kışlar süslüyor. Adalet Komisyonu Başkanı Alparslan Pehlivanlı'nın verdiği son demeç, kişisel gö- rüşlen değil, komısyondakı ANAP'lı üyelerin eğilimlerini yan- sıtıyor. Oiyor ki; "Bizim partide oiuşumlar yukarıdan aşağı 'emrivakilerle' geliyor!" Pehlivanh'yı bu yargıyı açıktan söylemeye, anayasa bilmez TÖ'nün giderayak ortaya attığı "tecil yoluyla af" yasası zor- luyor. Genel affı "düşünülemez" diye geri çeviren, ne var ki seçim yaklaştıkça kitlelere şirin görünmenin bir yolu diye seçtiği af olgusunu işleyen TO'ye ANAP'lılar direniyor. "İnfaz uygulamasıyla oynayarak" kımi cezalan affetmeyi "anayasaya karşı hile" diye niteliyor Pehltvanlı. Bu görüş, ANAP'a giderek egemen olmaya başlıyor. "Af, tecil, infaz uygulaması..Ne derseniz deyin böyle bir uygu- lamaya kamuoyu hazır değil. Bunu bilmeden konuşuyorlar, taahhütte bulunuyorlar." Kim? TÖ! Evet sadece Çankayalı böyle düşünüyor. Ada- let Bakanı Sungurlu, açıktan söylemiyor. ama özel söyleşi- lerde Pehlivanlı'nın görüşlerine benzer açıklamalar yapıyor. Tecillı af o kadar ham ki, Adalet Bakanlığı tasarı bir yana, taslakta bile zorlanıyor. Bugün yarın hazırlasa önce hükü- metten, sonra gruptan geçırmesi gerekiyor. Sonuç? Kuşkulu! Daha taslağı ortada olmayan bir konuda siyasetçısı, ay- dını, basını akıntıya kürek! Tabii, en başta Başbakan. Amerikalıya demokratik güvenceler veren TÖ, anayasa ko- nusunda da gele atıyor. Bakanlar, Diyarbakır karpuzu gibi ortadan ikiye bölünmüş. Bir devlet bakanı -Mustafa Taşar- şeriata dayalı düzen isteyen partilerin kurulmasına bir baş- ka devlet bakanının -Dinçerler'in- karşı çıktığını açıkhyor. Bu konuşmalar, tartışmalar, suçlamalar kapalı hükümet toplantısında değil. herkesin ortasında Meclis koridorunda yapılıyor. Tecılli af. anayasa değişikliği gruba gelse, çıkar mı çıkmaz mı? Yanıt yine olumsuz! Efendimiz çıkmış Philadelphia'da kürsüye, bize vereme- diği güvenceleri Amerikalılara bol keseden dağıtıyor. Tecilli af o kadar ham ki, Adalet Bakanlığı tasarı bir yana, taslakta bile zorlanıyor. Daha taslağı ortada olmayan bir konuda siyasetçisi, aydını, basını akıntıya kürek! Tabii, en başta Başbakan. CîNDORUK Bush, ÖzaPa harçlık vermedi HAKKI ERDEM dımcısı Htisa- mettin Cindo- ruk. ABD Baş- kanı George Bush'u "Kırkpınar cazgın" olarak niteledi. Cindoruk, Bush'un, Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal'ı cazgır gibi övüp yağ- ladığını, ama cebine bir harçlık bile koymadan gönderdiğini söyledi. Cindoruk, Başbakan Yıldınm Akbulut için "Eskiden pot kırarken şimdi kolunu kır- maya başladı" dedi. Husamettin Cindoruk Nev- şehir'de 7 nisan pazar günu ya- pılacak belediye başkanlığı se- çinü oncesinde ramazan ayını da dikkate alarak dini konula- ra ağırlık veren bir konuşma yaptı. Cindoruk'un konuşması sırasında, yanında Nevşehirlile- re tarutılan Ankara Merkez Va- izi Hacı Mehmet Yücel de yer aldı. Cindoruk, Özal ile Bush'un temaslarının, "iki ahbap çavu- şun maceralan" gibi televizyon- dan yayımlandığını bildirerek NEVŞEHİR Özal'ın ABD'de seçim kampan- — DYP Genel yası başlattığını ve yeniden Başkan Yar- cumhurbaşkanı olmak istediği- ni söyledi. Cindoruk'un bu söz- leri üzerine, kendisini dinleyen- lerden bir vatandaş, "Nah seçilir" diye bağırdı. Vatanda- şın bu sozleri başta Cindoruk olmak uzere alanda bulunanla- nn güluşmelerine yol açtı. Cin- doruk, Özal'a ABD'de fahri doktora verilmesi konusunda da "Papaz elbisesi giyip dokto- ra alıyor. Sen o papaz elbisesi- ni, doktorayı bırak, vatandaşa doktor bul. Seçim ABD'de de- ğil, burada olacak" diye konuş- tu. Cindoruk, ABD Başkaru Bush'u "cazgıra" benzetirken de şunları söyledi: "Bush cebine bir harçlık bi- le koymadı. Yağladılar, gönder dikr. Hani Kırkpınar'da cazp yenik düşen pehlivanı da •' ya, Bush da tam Kırkpınar gırıymış. Bunu Camp Da götürdü, övdü, yağladı, di gönderdi. Kamp hi yaramadı, tıpkı Fenerb: mpı gibi." ÇETÎN ABD'nin parası ÖzaPı kurtarmaz ALİ DOĞAN KONYA/ GLNEYSI- N1R — SHP Genel Sekreteri / Hikmet Çetin, "seçim için ABD'den para istemenin onur kırıcı olduğu- nu" belirterek "Korkunun ecele faydası yok. ABD ne kadar pa- ra verse ANAP'ı ve Özal'ı hal- kın elinden kurtaramaz. Halk hesabını sandıkta soracak" de- di. Çetin, ANAP iktidarının, köylüyu ve üreticiyi tefeciye muhtaç eder duruma getirdiği- ni söyledi. Çetin, dun Konya'nın Gü- neysınır ilçesine bölge milletve- killeriyle yaptığı gezi sırasında bir basın toplantısı düzenledi. Çetin, "ANAP'ın tüm baskıla- rına ve partizanlığına karşın Güneysınır halkının SHP'ye destek vermesine" teşekkur et- ti. Hükümetin ekonomik poli- tikasının en çok tarım kesimi- ni olumsuz etkilediğini kayde- den Çetin şöyle konuştu: "Çiftçinin elinden, cebinden kaynak gasp edilerek başka alanlara aktarümıştır. Destek- leme alımları enflasyonun al- tında tutulmuş, çiftçinin geliri 36 kat artarken satın aldığı mallara ödediği lutar 65 kat artmıştır. ANAP köyliiyü, üre- ticiyi, tefeciye muhtaç eder du- ruma getirmiştir. ANAP ikti- darında köylünün 100 lirası 56 lira>'a düşmüştür."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog