Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

MART 1991**** KENT-YAŞAM CUMHURİYET/17 İUGÜN • TiSES Vakfı'nın "Geylik" konulu panelı saıt O.OO'da Cemıl Reşit RfyConser Salonu'nda basbacak. I Hğıthane Belediyesi Tysro Salonu bugun saat lS.P'da Gultepe Beledıye bhamda hızmete açılacak. ^slova'ya aıabalı vapur • jtanbul Haber Servisi — lartal-Yalova hattı arahlı vapur seferleri, 1 nuaı pazartesi gununden ıtbiren yeniden başbyor. Yaoa hattında pazartesi gunınden ıtibaren çajşnaya başlayacak olan anhlı vapur seferlerinin saıteri şoyle belirlendi: KarU'dan Yalova'ya: 063i, 08.15, 10.00, 12.00, 140C, 15.45, 17.45, 20.00, 22 a Yalova'dan Kartal'a: 0631, 08.15, 10.00, 11.45, 140f, 16.00, 18.00, 20.00, 22 (X. KâğUhaneDeresi'nin ıslahına başlandı Sözen: 1991 bizinı yılımız Istanbul Haber Servisi — Kâ- ğıthane Deresı ıslah çalışmala- rına Istanbul Buyukşehir Bele- diye Başkanı Nurettin Söıen'in de katıldığı bir törenle başlan- dı. Törende konuşan Nurettin Sözen, TRT ve basının çahşma- larını yeterince yansıtmadığııu belinerek "Ancak kimse halkla aramm açamayacak. Halkla bü- tünleşerek verdigimiz sözleri ye- rine getireceğiz" dedi. Sozen konuşmasında şu gö- ruşlere yer verdi: "Bizim tstan- bul'u yönetme anlayışımız, ts- tanbul'un her kesimine eşit hiz- met göturmektir. Gecekondu- larda yaşayan binlerce Istanbul- luyu gözardı etmemiz beklen- mesio. Gecekondulaşmayı önte- menin yolu. altyapısı hazır ko- nut alanlandır. Biz de bunu ger- çekleştireceğiz. 1991 sosyal de- mokrat belediyelerin atak yüı olacaktır." 1990 yılında ıslah inşaatı ve atık su kanalizasyon inşaatına başlanan Keçideresi ıslah projesi kapsamında ıslah edilecek olan Kâğıthane Deresi'nin ilk aşama- da "Cendere Yolu başlangıcı" olarak adJandırılan bölümunde çahşmalara başlandı. Çahşma- lar 1991 fıyatlanyla 9 milyar li- raya mal olacak ve 1992'de bi- tecek. Tamamı 20 km uzunlu- ğunda olan derenin DSİ tarafın- dan ıslah edilen 5 km'lik bölü- rnunun dışında kalan bölümle- ri ise İSKİ tarafından ıslah edi- lecek. Ekmek bin lira oluyor İstanbul Haber Servisi — Istanbul'da ekmeğe 4 ay son- ra yine zam yapılıyor. 300 li- ra birden artan ekmek fıyat- lan ilk kez bu kadar ağır bir zam goruyor. 1 ımandan itı- baren 320gram ekmeğin bin liradan satılacağı bildirildi. Halen aynı gramajdakı ek- mek 700 liradan satıhyor. Zamma maliyetlerin art- ması ve ışçi ucretlerinde meydana gelen yükselmenin neden olduğu bildirildi. Ek- mek fiyatlannın arttırılma- sı için bir haftadır Ekmek Işverenleri Sendikası ile Fı- nncılar Derneği arasında göruşmeler suruyordu. Ek- mek lşverenlerı Sendikası Başkanı İsmail Hakkı Keçe- li, zam olayını doğrulayarak "Biz yeni fiyatın 900 lira ol- masını istiyorduk. Ama olmadr" dedi. İETTşoförleri 3 saat çalışmadı Sözleşme eylemiİstanbul Haber Servisi — Toplusozleşme görüşmelerinin uzamasını protesto eden İETT şoförleri dün sabah uç saat geç ışbaşı yaptıfar. Şoforlerin saat 05.00 ile 08.00 arasındakı eyle- mı sırasında, Istanbul'da ulasım felç oldu. Işlerine ve okullarına yetişmek isteyen Istanbullular saatlerce duraklarda bekledi. tETT Genel Mudüru Vural Akarçay, şoförlerin eyleminin yasal dayanağı olmadığını söy- ledi. Akarçay, Belediye-lş Sen- dikası ile toplusozleşme goruş- melerinin halen sürduğünu be- lirterek "Henuz daha uyuşmaz- lıga bile gidilmedi. Sendika yet- kilileriyle sık sık bir araya gelip görüşuyoruz. Anlaşma olmasa eylem doğal karşılanabilir ama, şu anda boyle bir şey yok. Sa- bahtan beri İstanbul'un her ye- rinde otobus soförlerinin calış- ması için sokak sokak dolaşıp kendileriyle konuştuk. Sendika- nın karanyla eylemi uyguladık- lannı söylü>orlar" dedi. Akarçay, Istanbul halkının bu İETT şoförleri toplu sözleşme görüşmelerinin uzamasını protesto için dün sabah 3 saat geç işbaşı yaptılar. Otobüsler çalışmaymca Istanbullular uzun süre durakta beklediler. şekilde cezalandırılmasına hıç kimsenin hakkınm bulunmadı- ğmı söyleyerek şöyle konuştu: "Zaten hükümetin yeni oto- bus alımlan için teminat mektu- bu vermeraesi, halkı bir kez ce- zalandırdı. Şimdi biz de ikinci kez onlan gereksiz yere cezalan- dırmayalım. Halkımıza biraz daha ozveriyle çalışmamız gere- kirkeo boyle davranmaya kim- senin hakkı yoktur." Sendikanın görüşü Beledıye-İş Sendikası Genel Başkan Yardûncısı Mahmut Ha- mitoğullan ise İETT yetkilileriy- le yaptıklan toplusozleşme gö- rüşmelerinin uzadığını belirtti. Hamitoğullan, "9 bine yakın ça- lışan insan var. Ramazan Bay- ramı'ndan önce göriişmelerin sonuçlanmasını istiyoruz. Onun için bu eylemi yaptık. Zaten şu anda da genel mudıir, ÎETT yet- kilileriyle gonişuyor. Biz asıl, daha onceki sozleşmede olduğu gibi prim esasının bu sözleşme- de de geçerii olmasını talep et- tik. Ancak olumlu yanıt alama- dık. Prim veremeyeceklerini sövlediler" dedi. TÜBİTAK TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJELERİ Kurumumuz araştırma gruplarınca belirlenen aşağıdaki konularda üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, gerçek veya tüzel kişilere ayni ve/veya nakdi destek sağlamak suretiyle araştırma ve geliştirme projeleri yaptırılacaktır. • TEMEL BtLtMLER ARAŞTIRMA GRUBU * Tcmcl etkılcşmelcr fizığı * Ilcn (cknolojı malzcmclcn * Atmosfcrbılımlcn * Molckulcr bıyolojı vc bıyotcknoloji * Turkıyc'nın bıyolofik zcnginlıklcn * Volkanolojı • jeotermal enerjı. kntık bolgcscl jcolojık sorunlar. çcvrcscl jcolojı ycrallı zcngınlıklcnnm aranması vc dcğcrlcndınlmosındc ycnı lcknıklcr * Analw kodlama teonsı, dınamık smcmlcr tconsı Başvuru Adresi : Prof Dr Şefık Suzer. Tenel Bilimler Araşlırm» Grubu Yürûtme Komitesi Sekreteri, Isunbul Cad No 88, İskıtlcr - ANKARA Tcl-342 08 72 • TIP ARAŞTIRMA GRUBU * Atcrosklcroz, cnfcksıyon haslalıklan, vorcscl haslalıklar ve çcvrc sağlığı. malıgn hastalıklar bronko- pulmoncr hastalıtlar (hava kırlılığı. sıgara ıçımt, pnomokonyodar bronşıyal astım \b ) konulanndakı cpıdemıyolojıkfizyopatolojıkvcklınık araştırmalar •k Klımk neonatolojı * Talasemı ve hemoglobın anomalılcn * Tcmcl tıp bılımlen * L'lkemız florasının ılaç hammaddcaoiarak kullanımı Bışvuru Adresi : Prof Dr Mustafa llhan, Tıp Anftınaa Grubu Yurütme Komitesi Sckreteri. Istanbul Cad No 88. iskıtlcr - ANKARA Td 342 08 78 • MÜHENDİSLtK ARAŞTIRMA GRUBU *• Optoclckîcenık uypılamaları __. H Madcnciiık cndustnsmdc çcvrc vc ınsan boyutunu da içcrcn ılcn tcknolojı uygulamalan * Bınalarda vc endustndc cncrjı kullanımında vcrım artıncı tcknıklcnn gclıştınlmcsı * AJtcrnatıf cncıjı kaynaklannın uygulamaya yonclık gclıştınlmcsı * Gıda maddelen vc tanm urunlcnmn dcpolanmasında ycnı Icknolojılcnn uyarlanması * Gıda sana>nındc zayiatın azaltılarak vcnmlılığın amnlması vc gıda maddclcrinın raf omurlcnmn Man- dardızasyonu * Kompozıt malzemclenn vc ılcn scramıklcnn haarlanması vc uygulamaya aktanlması * Sanayıdc mctal foımıng uygulamalan * Ycrlı cndustnycl hammaddc kaynaklannın dcğcrlcndınlmcsı vc tcknolojısmın gclıştınlmcsı (bor. tro- na vcdığcrlcn) * Muhendıslık tasarımı vc uygulamalan ılc sıstcm konulannda ıhracata yonelık yazılım gclışlınlmcsı A Uygulamaya yonclık ozcllıklc ortam koşullannı algilayabılcn robotlann gclıştınlmcsı * Tekstıl sanayiındc uluslararası rckabct gucumuzu artıncı modcrnuasyon uygulamalan * Turkıye clcktronık sanayıı cnvantcnnın hazırlanması, bu sanayıın tcknolojık yapısı vc durumu •k Ozel kımyasal maddelenn urctımı vc sczgiscl (hcunstıc) yontcmlcrlc proscs tasanmı •k Esnck ımalat sıstemlcn otomasyon vc numcnk kontrollu tc^gahlann kullanımı konulannda durum tespıtı ve ulke ıhhyaçlannın bclırlcnmesı •k Buyuk olçcklı ışlctmclcrlc kuçuk vc orta olçcklı ışlctmclcnn yrctım zınanndc cntcgrasyonu (uçak. vc clcktronık sanayıı) * Yapay gubrc fabnkalan ıçın kcklcşrncyı onlcyicı maddelenn urctımı vc bu konuda ycnı yontemlcr gc- lıştınlmcsı ir Bılgı toplanması, dcpolanması. ışlenmcsı vc ılctışımı ılc ılgih ılcn tcknolojılcr vc yazılım gclıştınlmcsı * Doğu Karadcnız Bolgcsındc kuçuk vc orta olçcklı mctal ışlcmc vc clcktronık sanayıının gclıştınlmcsı * Turkıye şartlanna uygun mım hıdroclektnk santrallann gclıştınlmcsı * Turkıye dc bılgısayar kullanımında vcnmlılığın artınlması Başvuru Adresi : Prof Dr Metm Ger. Mühendislik Araşiırma Grubu Yürütrac Komitesi Sekreteri, Istanbul Cad No 88. iskıtlcr - ANKARA Tcl 342 08 79 TARIM VE ORMANCILIK ARAŞTIRMA GRUBU Tanmda vcn tabanı oluşturulmast Ortu altı yctıştıncılığındc ycnı tekmklcr Turkıye'de gubrc kullanımı. ckonomık kayıplann boyutlan vc altcrnatıf sıstcmlcr Turkıyc'dc tanmsal ılaç kullanımı, Çcvrc sağlığına ctkısı. ckonomık kavıplann boyutlan vc bıyolojık kontrol Turkıyc'dckı odun türlcnnın cndustndc kullanım açısından dcğcrlcndınlmcsı Tanmda encnı ekonomısınc yonclık altcrnatıf urctım sıstemlcn Atıklann dcğcricndınlmcsı vc tanmda kullanım olanaklan * Gıda Sanayıı ıçın ycnı urunlcnn gclıştınlmcsı * Tıbbı vc aromatık bıtkılcnn tanmsal boyulta urctımı * Tohum utctım tcknolo)ilcn * Doğu Karadcnız Bolgcsındc tıcan olçcktc mantar urctımı B»s«uru Adresi : Prof Dr Lulfu (,akmakt,t, Tarım ve Ornuncılık Arışıırm» Grubu Yûrûlme Komitesi Sekreteri, Istanbul Cad No 88. Kkıılcr • ANKARA Tcl 342 OK 73 • VETERİNERLİK VE HAYVANCILIK ARAŞTIRMA GRUBU * Baktcnycl vıral. parazıtcr. mıkotık vc ncslcnmc hastalıklarında tanı. cpıdcmıyolojı*c kontrol * Nconatal vc gcnç hayvanlarda cntcnk vc pulmoncr hastalıklann tcşhıs vc konlrolu * Rcproduktıf sıstcm hastalıklannın ctıyolojılcn vc kontrolu * Etkın zararsız. kalıtclı vc kolayca uygulanahılcn aşı vc bıyolojık maddc uretımı * Hayvansal urunlcrdc vc hayvan ycmlcnndc ılaç vc kımyasal katkı maddelen ılc kalıntılannın yorcscl vc ulkc duzcvındckı durumlannın tespıtı i> Havvan vctıştırmc >c hayvan sağlığında bıyotcknoloji * Her olçcktckı ışlctrtıclcrdc hayvansal bcsınlcnn urctım tcknolojılcnnın vc kalıtc kontrol sıstcmlcnmn gchştınlmcsı •k Çıftlık hayvanlannda vc tavukçulukta vcnmlılıklc ilgılı modcrn ıslah vc yonctım sıstemlcn ılc bcslcmc mctotlannın gclıştınlmcsı *• Sığır. kovun vc taıukçuluk ışlctmclcnndc suru sağlığı yonctım modcllcnnın gchitınlmcsı Başvuru Adreii : Prol Dr Htıse\ıtı Kenm Urman Veterinertik ve Hayvancılık Araşlırnu Grubu Yûrûtme Komitesi Sekreteri, Istanbul Cad No 88. İskıtlcr - ANKARA Tel 142 08 71 • YAPIAKAŞTIRMA GRUBU * Kalkınmada oncclıklı yorclcrdc Turkıye şartlanna uygun konut ınja tcknolonlcnnın scçımı vc bunla- •• : - nngcrcktırdığı yapı maUcmclen ' • <••<» —r~~. -..».,..-.-,,.. .. •k Mctropolıtan bolgclerdc konut ıhtıyao vc nıtclığımn bdırlcnmcsı * Prcfabnk konut tasanmı vc yapım tcknolojilcn 1ı Konut tasanm vc vapımında tuncl kalıp tcknolojilcn A Dcprcmc dayanıklı hına tcknolojısı gclıştınlmcsı •k Yuksck dayanımlı beton * Yapıdaalçı vcalçi urunlcn kullanımı •k Ycrcl cndustn atıklannın yapı mal/cmcsı olarak dcğcrlcndınlmcsı * Enerjı ctkın bına tasanmı * Ulkcmız pcrlıtlcnnın yapı malzcmcsı olarak kullanımı Başvuru Adresi : Prof A »m Yepnobah, Yapı Araştırma Grubu Y ürüttne Konilesi Sekreteri, htanbulCad No 88, İskıtlcr-ANKARA Tcl 342 14 60 • DENtZ BİLİMLER] VE ÇEVRE ARAŞTIRMALARI GRUBU * Kıvi dcnulcn. kıta sahanltğı vc açık dcnız arasındakı ctkılcşımlcnn vc korfczlcrdc alın ortam özdlik- lcnnın tespıtı * Ekonomık dcğcn olan dcnız canlılan stoklannın bclırlcnmesı * Dcnız cansız kaynaklannın tespıtı * Doğu Karadcnız pılot bolgcsındc vc dığcr bolgclcnmtzdc su urunlcn yctıştınalığı 4r Evscl vc cndustnycl atıksu vc çamurlannın anttm tcknolojilcn vc gcn kazanımı * 'Zararlı vczchırlı atıklann bolgcbazında cnvantcn vc antma tcknolojilcn * Su toplama havzalannın vc kaynaklannın yonctımı ılc kulcnmcdcn korunması * Ekosıstcmlc uyumlu kcnt sıstcmının kavramsal. yasal vc ckonomık tcmcllcrinın olusturulması •k Kırlcnmc açısından oncclıklı bolgclerdc ve organızc sanayı bolgclcnndc kırtcnmc kontrol suatcji vc tcknıklcn * Atmosfcnk bınncıl >c ıkıncıl kırlctıcilcnn taşınımı. donuşumu vc bınkımı ılc ilgılı uç boyutlu modcllc- nn gclıştınlmcsı vc cnvantcr çalışmalan •k Hava kırlılığı standardlan ılc kırlctcnlcrc uygulanacak cczalann bclırlcnmcsı ir Kcntlerdc hava kırlılığinın onlcnmcsı ıçın bolgcscl olçcktckı çalışmalar * Atmosfcnk kırlctıcılcnn olçumu * Tcrmoclcktnk santrallarda baca gazı dcsulfunzasvonu tcknolojılcnnın ulkcmız açısından tcknolojık vc ckonomık dcğcrlcndınlmcsı •k Gurultu kontrolu vccnvanlcn * Çcv rc ctkı dcğcrlcndırmcsı vc çcvrcscl nsk Başvuru Adresi DIM, Dr Altan Acura, DenLz Bilimleri >e Çevre AraştırmaUrı Grubu Yurütme Komitesi Sekreleri, Istanbul Cad No- 88. Jskıtlcr - ANKARA Tcl 342 08 77 L'zay bilimleri ve teknolojileri ile uzaktan algılum ılanlanndaki her türlü araşlırma projesi için başvuru adresi: Prof Dr A Vejat Ince Marmara Araştırma Mcrkczı vc UBİTEK Başkanı. P K 21 Gcbzc - Kocaclı Tcl- (199) - 116 78 Yukandakı alanlarda onenlecck araşörma vc gclıştırmc projclennc Rcsmı Gazctcnın 27 3 1991 tanh \c 20827 sayılı nushasında yayimlanan "TÜBİTAK Araştırma ve Geliştirme Projelerini Teşvik ve Desleklenre EsasUrına llişkin Yönetroelik" hukumlcn uyannca dcstck vcnlcccktır. Önenlcn araştırma projclennc dcftck vcnlmcsınc ılışkın karar venlırkcn aşağıdaki ozcllıklcrc sahıp pro- jelere oncelık venlecektır • Unıversıteler ve dığer araştırıcı kurulu^larla, ozel kuruluşlar. gerçek veya tuzel kışıler ve/veya kamu kuruluşlarının ışbırlığını ıçeren çok ortaklı ve kapsamlı projeler • Buyuk olçeklı ışletmelerle kuçuk veya orta olçeklı ışletmelenn, tercıhan bir urun veya hızmet zıncınnın halkalannı oluş,turmaya yonelık projelerıyle. genel olarak kuçuk ve orta boy ışletme- lenn katılımını ıçeren projeler • Toplam mahyetinin yuzde ellısinden fazlastntn aynı veya nakdı olarak katılanlarca karşılandığı projeler % Kalkınmada oncelikli yorelerde yurutulen veya buratarda uygulamaya yoneltk projeler A Uluslararası une sahıp bılım adamlanmızın veya otuzbeş yaştan genç bılım adamlarımızın proje yurutucusu olarak gorev aldığt projeler • İlgılı alanlarda doktora derecesi almış en az iki elemanın araştıncı olarak gorev aldığı ozel ku- ruKışlarca onerılecek projeler Universıtelerle diğer kamu kunjm ve kuruluşları, projenın gerektırdığı yeni araç, gereç, techızat, sarf malzemesı, literatur araştırması ve yurtıçı ve yurtdışı seyahat masraflan ile projede gorevlı yardım- cı personele (tek/ıık eleman, teknısyen, laborant, sekreter, ışçı vb.) odenecek aylıklan proje gıden ola- rak goster-ebılırler L'nıversıtelefle diğer kamu kurum ve kuruluşlannda gorevlı proje yurutuculen ile yardımcı araşiı- rıcılara odenecek yıllık telıf ucretlen şoyledır. Yıllar 1991 1992 1993 1994 Proje V ürûlücûsü Yardımcı Araştıncı 12.000 000 TL. 18.000 000 TL. 25.200OOOTL. 33 600 000 TL. 6.000.000 - 9.600 000 TL. 9.000.000 - 14.400 000 TL. 12.600.000- 19.600 000 TL. 16 800.000-26.100 000 TL. Bir yılı ajan projelerde, muteakıp yıllar ıçın belirlenen ucretler geçerlıdır Bu odemelerin yuzde yetmı^besı proje suresınce venlen gelışme raporîarımn kabulunu takıben, gerı kalan kısmı ıSe araştırma kesın raporunun kabulunden sonra yapılır Ozel kuruluşlarla gerçek kışıler, projenın gerektırdığı yeni araç. gereç ve techizalla sarf malze- mesı masraflannın yanında, • Daha once sahıp olduklan araç, gereç ve teçhızatı projede kullandıkları lakdırde, bunlann amonısman gıderlerını. • Istıhdam ettıklen personelın projeye ayıracaklan zamanın karsılığı olan odemelerını; • Projenın gerektırdığı ve dığer kurum, kunıluş. gerçek veya tuzel kışıiere sıpanj edilecek ışle- rın karşılığı olan hızmet alım gıderlennı, • Projenın gerektırdığı yurtıçı ve yurtdışı seyahat masraflarını; • Projenın gerektırdığı haberleşme, yazışma, rapor hazırlama, lıteratur tarama ve bunlara ben- zer masraflan, • İlgılı araştırma grubunun. projenın nıtelık ve kapsamına gore. uygun goreceğı dığer masraflan, Proje gıden olarak gosterebılırler. Proje sonuçlarına dayanılarak hazırlanan ve Fen Bılımlen Atıf Endeksi'nin (Science Citatıon In- dex) taradığı dergılerde yayımlanmak uzere kabul edilen makalelerde ısımlen yer alan yurutucu ve araştmcılara ayrıca venlecek maddı odul miktarlan TÜBİTAK Yonetım Kurulu'nca 1991 yılında yu- rutuculer ıçın 1 000 000 TL. ve yardımcı araştırıcılar ıçın 500.000 TL olarak belırlenmıştır. llgilencnlerin yukarıda belirtilen adreslerden lemin edecekleri proje öoeri formlarını doldurarak en geç 25 Mayıs 1991 günü mesai bitimine kadar ilgili araftırma grubuna ulaşaok şekilde göndermeleri gerekmekledir. EREKLI TELEFONLAR • PoHs hndat: 355 • Hf3İTf. 000 • Jandarma: 056 • Zabrta Mûdûrlûi*: 527 57 00 • MMariıklar MiMwria#i: 172 13 73 -74-75 ve 088 • İSKİ anza: 068 • SAĞUK: Hıjır Acll: 077 Sa|tık Mûdirlâiâ: 511 89 18 C«mlwata Tıp: 588 48 00 Ç*a T«: 525 92 30 Mamara Tıp: 340 01 00 Hayriarprça NnnuM: 345 46 80 Ştyi Etfal: 131 22 09 Taksfeü «kiMim: 152 43 00 SSK SMoatyı: 588 44 00 SSK OkmtyfeM-. 132 30 00 SSK Hztape: 358 67 60 • TMFİK: 356 W 85-86 (Kadıkây) BM(e Tnflk: 377 22 07 (E-5) 356 04 86 (Şehınçi) 314 36 (B Cekmece) 573 13 31. n r 574 23 00 (25 nat), Saatnl: 574 73 00 tezemsyoı: 574 82 00 (45hat) • DDY: Sirktcl DanşM: 527 00 50. H.Pa*a Daatma: 336 20 63 H.Pışa Sartnl 348 80 20 G Ö Z L E M UGUR MUMCU (Baştarafı 1. Sayfada) Liechtenstein'da şirket kuranlar, sermayenin bınde biri ora- nında bir vergı öderler, ışte o Kadar! Şirketinız Lıechtensteın dışında bu şekilde para kazanı- yorsa, başka bir vergı de ödemezsınız. Lıechtensteın adı ilk kez Türk kamuoyuna 1975 yılında "mobilya yolsuzluğu" nedenıyle yansıdı. 0 günlerde Cum- hunyet'te bu köşeyı paylaştğımız arkadaşımız Altan Öymen, Arden Şelletyanlı, Yahya Demırelli şirketlerin Lıechtenste- in ticaret sıciline kayıtlı olduklarını, ancak hiçbırinin Liech- tenstein'da izlerine rastlanmadığını saptamıştı. Istanbul Anakent Beledıye Başkanlığı'nca Norveç'ten sa- tın alınan deniz otobüslerı ile ilgili dosyada da Liechtens- teın'ın adı geçmişti. Neden geçmişti? Denız otobüslerı yapımcısı "Fjellstrand AŞ" şirketinden satış sözleşmesınde adı geçmeyen "Truckson" adlı bir şir- kete 15 Ekim 1987 günü 5.705.711 DM'lik bir "komısyon" ödendığine ılışkın teleks notu gelmişti Bu "Truckson Company Limited" adlı şirket de Vaduz'da kurulmuş; daha sonra Londra'ya taşınmış ve adını da de- ğiştirmişti. Yeni adı "Alban Umited" olan şirket, Londra Ticaret sici- lınde "2010008" sayı ile kayıtlıdır. "786 Queen Street Vic- tory Street, London" adresindekı yönetıcilerinın hepsi de Li- echtenstein'da oturmakiadır. Liechtenstein'dan Londra'ya taşınan ve adı da değişen şırketın gerçek ortaklarını bulun bakalım bulabilirseniz! Gerçek ortaklar bu kadar gizli. Gizli olunca da deniz oto- büslerinde kime "komisyon" ödendığıni de bulmak pek kc- lay olmuyor. "Magic Box Incorporated" şirketı de işte bu ünlü vergi cen- netı Liechtenstein'da kuruluyor. Kuruluş tarıhi 3 Ağustos 1989. Numarası h-806/24. Kuruluş aşamasında yalnızca Cem Cengiz Uzan, kuru- ÇJJ görünüyor. 19 Aralık 1990 günkü genel kurul toplantısı sonunda "Halil Turguftan dma, Nazlı Semra'dan doğma Tev- fık Ahmet Özal" şirket sıciline resmen adını yazdınyor. Magic Box şirketı "Stari" televizyon yayınları yapıyor. Ahmet Tevfik Bey kardeşimiz eski devrımcilerden Yavuz Çizmeci ile birlikte "Vip-Air" şirketını kuruyor: Cem Uzan ile de Liechtenstein'a uzanıp "Magic Box" televizyon şir- ketini kuruyor. Neden bu şirketı Türkiye'de değil de Liechtenstein'da ku- ruyor? Nedir vergi durumu? "Ahmetın televızyonu" babasının başında bulunduğu son- dan bir öncekı bağımsız Müsluman Türk devletıne ne ka- dar vergi ödedı ve ödeyecek? * * • Bazı bakanlar ve milletvekilleri ile bazı yargıçlar, bugün- lerde çok önemlı bir bunalımı çözmek için çalışıyorlar. Bu bunalım, ANAP içınde "Körfez bunalımı"ndan da daha de- rin çalkantılara yol açıyor. Konu "tuvalet bunalımı" ya da "hela sorunu" olarak bilı- niyor. Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde Sosyal Sigortalar Engürü Ya- pı Kooperatifi Başkanı Özcan Uslu, yazlık evinin arka bah- çesine bir tuvalet yapmış; bu tuvalet, beledıyece İmar Ya- sası'na aykırı bulunarak yıkılmış; inşaat sahibıne de 1,5 mıl- yonluk ceza yazılmış. Özcan Uslu da beledıye encumenının tuvalet yıktırma ka- rarına karşı Bursa idare Mahkemesı'nde dava açmış Mah- keme, "ileride telafisı güç zararlar" doğuracağı gerekçesi ile tuvalet yıkma eylemi nakkında yürütmeyi durdurma ka- rarı vermiş. Ayvalık Beledıye Başkanı Alı Nedim Gürelı, ANAP'lıdır. Konu, TBMM Çevre Komışyonu Başkanı ANAP Mılletyekili Ali Talip Özdemir'e ıletilır. Özdemır'ın kayınpederı Nuri Özal- tın, Özcan Uslu'nun arkadaşıdır. Konu, bu kanalla çevre ko- misyonuna yansıtılır. TBMM Çevre Komisyonu'nda yıktınlan tuvalet ile ilgili toplantı yapılır. Bu arada bazı yargıçlar belediye başkanını arayarak yı- kım kararından vazgeçmesıni isterler. Konu Adalet Bakanı Sungurlu'ya yansıtılır. Sunguriu konuyla ilgilenir. Sungur- lu'nun, araya gıren yargıçları uyardığı oğrenilir. Bunun üze- rine Uslu, beledıye başkanına, "Adalet mensuplan üzerin- de Sunguriu aracılığı ile baskı kuruyorsunuz" diye telgraf ç»- ker. Milletvekillerimızı, TBMM Çevre Komisyonu'nu, ba<an- larımızı, yargıçlarımızı bu kadar yakından ilgilendire.-ı "he- la sorunu" ya da "tuvalet bunalımı" nasıl çözülesek? Hela sorununun ANAP içinde bir ideolojik çatıjmaya dö- nüşmesınden korkulmaktadır. . Bayram (Baftarafı I. Sayfada) lın 2 hafta parasını ödeyip ka- mpanyası var. Tabii aslında yi- ne de 3 hafta parası alınıyor, ama bir slogan işte ve de başa- nlı olnyor" dedi. Ancak bu bayram, turızmin gözdesi Kuzey Kıbrıs Turk Cumhuriyeti. Konut Fonu'nun kaldırılması ve adadaki otellerin fiyatlannı indirmesiyle Kıbrıs- ın yerli turıstlerin en çok rağbet ettikleri turizm yorelerinden biri halıne geldiği kaydedildı. Hatta birçok seyahat acentesinin kon- tenjanını doldurdu|u ve muşte- rilerine "Bu bayram yer yok. Gelecek bayrama erken rezer- vasyon yaptınn" uyansında bu- lundukları bildirildi. Turkiye Seyahat Acentaları Birlığı (TURSAB) Basın Sözcü- su Fehmi Kofleoğlu, AA'ya Şe- ker Bayramı için ozellikle KKTC'nin buyuk ılgı çektiğini belirterek "Kuzey Kıbns'a giden- lerden Konut Fonu kesintisinin kaldırılması ve adadaki otellerin fiyatlannı indirmesi, yerli turist- lerde bir cazibe unsuru oluşturdu" dedi. ADANA HİPODROMU'NDAN FİKRE l DAĞLIOĞLU 1. KOŞL: F: (5) Aslangulü, P: (3) Osmancık, S: (1) Cobra. 2. KOŞU: F: (1) Ginza, P: (2) Bahir, P: (3) Onur, S: (7) Sub Marine. 3. KOŞU: F: (4) Cini, P: (5) Kıryunt, P: (2) Üçümüz, S: (3) Yeniay. 4. KOŞU: F: (6) Yavuzoğlu, P: (1) Enter, P: (7) Yerdelen, S: (2) Kaynarhan. 5. KOŞU: F: (4) Koşanyel, P: (3) Demirkır, P: (2) Beycan, S: (8) Sabur. 6. KOŞU: F: (2) Arslaner, P: (9) Nılüfer, P: (3) Baba, S: (11) Akansel, S: (6) Okeytur. 7. KOŞU: F: (3) Anatolia, P: (1) Tornado, S: (8) Burçakhanım. 81 ı S_ 11 I1 1 tj 11
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog