Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

30 MAKT 1991 CUMHURİYET/15 HAVA DURUMU TÜRKIYE'DE BUGÜN Uevlet Meteorcloıı Işlen Genel Mû-' dûrlüğü'pden aiınan bılgıye gcire bû- tün bölgeienmız parçalı yer yet çok buiutlu, Marmara'nın doğusu Karade- na, Iç Anadolu, Doğu Akdenız ıle Do- 5u ve Güneydoğu Anadoiu b&lgeten yağışlı gececek HAttSICAKLIĞI Yur- dun kuzeybatı Kesımlennde bıraz aza- laçak Otğer yerterde değısmeyecek RÛZGÂR' Doğu Mgelenmızde güney- bm, bab bflgetenmBde bat ve kıoey- baûdan orta kuvvette yer yer kuvvet- bce esecek Karadenız Marmara ve Kuzey Ege'de yıldız ye karayelden öte- kı denızlenmıztle günbatısı ve lodos- tan 4-6, Batı Karadene ıle Akdenız açudannda 7-8 kuvveDnde sa- atte 16-27 Batı Karadenız ıle Akdenrz açıktarmda 33-40 deraz rnılı hızta esecek Van gölü yağmuriu geçecek Adapazan Mıyanun Afyon Aıtaa Antakya Antalya Artvin Jydın BakKesr B.tecık Bıngöl B.tlıs Bolu Bursa Çaruttafe Çonım Dnt Y 22° 12° ftyartakır Y 10° 7°Edirne A 22° 7°Erancan A 18° 6°Erzurum Y 6° -2° Eskışefnj Y 19° 9°Gaaantep Y 24° 15° ûresun A 21° 9°Gümu$t\aneY Y 18° 5°Hakkân Y A 24° 12° Ispara B Y 11° 5°lslantwl Y Y 10° 4°bnw A Y 22° ffYas Y Y 16° 5°KJB&mofKi 1 Y 1«° 6F>Kay5en V Y 11° 6°KtfManlı A A 1T> T'Konya Y Y 18° 5°Kutahy8 A A 22° 11° Maiaıya Y 24° 10° Mvnsa 9° 5°KMara$ 21° 8°M«sn 15°-1° Muğla 17° 8°Muş 24° 11° Mğde 10° 8°0nlu 18° 7°Pte 17° PSamsun 18° 8°S»rt Vf> 6°Sınotı 19° 11° Sıvas 10° -1° TelordaS 16° 3°1rata>n 20° 7°Tuncek 10° *>U$ak 20= B°Van 18° 6PVÜZQ3İ 23° 9°Zonguldak A 20° 11" Y 22° 12° Y 20° 16° A 19° 9° Y 15° 4° A 21° 10° Y 10° 8° Y 10° 8° Y 10° 7° Y 22° 10° Y W 7» Y 20° 7° A 10° 6° Y 11° 8° Y 22° 7° A 20° 7° Y 15° 2° Y 18° 9° A 10° 6° ı buiuOu Elart A-jçık B-Mufcı G-«uneşlı K-kark S-söt Y-y»V>nurtu BULMACA SOLDAN SAĞA: 1/ Birbiri ardından gelen. 2/ Bir soru sözu... Ciltçilikte, ki- tap yapraklannı diızgün tutmaya ya- rayan ince orulmüş serit. 3/ Kıltç, bıçak gibi kesicı araçlann kabı... "Çok onemli kişi" anlamında uluslararası kısalt- ma. 4/ Uzak... Ayın ve kimi yıldızlann dolayındaki ışık çev- resi. 5/ Yapmacıkh davranış... Bir renk. 6/ Bir pamuk cinsi... Satrançta bir taş. 7/ Lüfer bahğmın irisi... Bir spor takımımn gozde oyuncusu. 8/ Ban- ka, ticarethane gibi yerlerde kullanı- lan ve cilt kapakları özel bir duzen- le gevşetilip sıkıştırılabilen defter. 9/ "Uygun durum, fırsat" anlamında argo sozcük... Ayağın üstundeki tumsek yer. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Unutulmaması gereken şeyler için konulan nişan. 2/ Bir nota... XVIII. yuzyılda Fransa'da ortaya çıkan gösterişli bir bezeme biçemi. 3/ Osmanlı devletinde vezir ya da yüksek makamdaki devlet adamlarının giydiği bir başlık. 4/ Bektaşi dervişi... Çocuğun eğitim ve oğretimiyle ilgili erkek bakıcı. 5/ Ayıp, leke, yüzkarası... Bazı ilkellerde doğaüstu güç- lere verilen ad. 6/ Şarkı, türku... Holmiyumun simgesi... Göz- leri görmeyen. 7/ Bah alınmış petek... Balık yakalama aracı. 8/ Argoda karnı aç ya da parasız kimse... Çok çevik bir av köpeği. 9/ Yüksek tepe... Eti beğenilen iri bir balık. 60 YIL ÖNCE CumhuriYet Çocuk bakım evleri PRIMUS YANCIN SOND «ME MAKINESI IS »«70111» a**r nl>. h 30 MART 1931 Belediyenin evvelce tesisine karar verdiği Bakım yurtları bu seneden itibaren açılacaktır. Bunun için lâzım gelen tahsisat 931 bütçesine vazolunduğu için hazirandan itibaren işe başlanacaktır. Fatih'teki medresenin ilk Bakım evi olarak açüması için çalıjılmaktadır. Bu medresenin içi çinilerle döşenmektedir. Belediye tstanbul'un muhtelif yerlerinde Bakım evleri açmağa karar verdiğinden bunların yerleri tesbit edilmektedir. Bakım evlerinin tarihi kıymeti haiz olan ve muhafazası lâzım gelen medreselerin açılması münasip gorülmektedir. Bu suretle bu medreselerin muhafazası da temin edilmiş olacaktır. Bu meyanda Mirnar Sinan tarafından yapılmış olan Üsküdar Şemsipaşa medresesi ile Çapa'dakı Ahmet Pş. medresesi bakım evlerine tahsis olunacaktır. Bunların tarihi kıymeti haiz olması ve amele muhitine de yakın bulunmaları tercihleri için birer sebep teşkil etmektedir. Çocuk bakım evlerinin bir kısmı bu yaz açılmış olacaktır. Çocuğa bakacak kimsesi olmıyan amele sabahlan çocuklannı buraya bırakacak ve akşam dönerken alacaktır. 30 YIL ONCE Cumhuriyel Seçimler tek dereceü 30 MART 1961 Temsilciler Meclisinin bu sabahki toplantısında Başkan Orbay'ın yine soyadlarını oz addan sonra söylemesi ve yoklamanın o yolda yapılması hususundaki sozleri bu munakasanın yeniden açılmasını sağladı. Bu hususta bir de onerge verilmişti. Söz alan Kasım Gülek kısa Kas™ Giilek konuşmasında, "— Listelerde soyadları evvel ad sonra yazılır. Dunyamn her tarafmda bu böyledir. Başka turlüsü buyük iptidailik olur" dedi. Fakat önerge reddedildi ve soyadlarının addan sonra yazılması bir defa daha kabul olundu. Daha sonra seçimlerin temel hükumleri ve seçmen kütükleri hakkmda kanun tasarısımn komisyona iadç edilmiş maddelerinin müzakeresine geçildi. İasarının 15 kadar maddesi koTrrisyonda idi. Bıtgftn kabul edücıHı maddeye göre seçimler tek dereceli ve oylar genel ve eşit olacaktır. Mersinli'nin açıklaması Ulaştırma Bakaru Orhan Mersinli bugün bir basın loplantısı yapmıştır. Bakan ulaştırma konusu ile ilgili geniş izahat vermiş lstanbul Boğazının trafık sıkışıkhğından bahsederek son on yılda geçen gemilerin 50 milyon tonaja yukseldiğini bunun için bazı Orhan Mersinli tedbirlere ihtiyaç hâsıl olduğunu ve hazırlıkların yapılacağım yakmda tatbik edileceğiıü, bu sebeple son vukua gelen kazanın bir daha tekerrür etmiyeceğini bundan başka Denizcilik Bankasının eski teknelerinin yenileneceğini, hazırlanan bir tasan ile Bankaların gemi karşılığında kredi vereceğini Bakanlığa bağlı müesseselerde tensikat yapılmıyacağam söylemiş ve "giriş kapılarını kapadık. Çıkış kapısmı açık bıraktık" demiştir. GEÇEN YIL BUGLOV Cumhuriyet Yeni Maliye Bakanı 30 MART 1990 Ekrem Pakdemirli'nin istifasıyla boşalan Maliye ve Gümruk Bakanlığı'na sürpriz bir şekilde îstanbul Milletvekili Adnan Kahveci getirildi. Kahveci'nin atanmasının Cumhurbaşkanı Özal'ın isteği uzerine gerçekleştirildiği oğrenildi. Cumhurbaşkanı Özal, Başbakan Akbulut'un, boş bulunan Başbakan Yardımcıhğına Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'nun getirilmesi, Maliye ve Gumrük Bakanlığı'na Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın atanması önerisine karşı çıkınca, hukümette operasyon gerçekleşmedi. • Sam Kahıre • DÜNYA'DA BUGÜN, Amstert)3m A 11° Amman B 25° Atına Baıjda: Barcelona Baseı Bdgraa Berlın Bonn Brükse! Budapes* Cenevre C COCe Dub* Ftanldui Gıme HeSınta Kahre KUn Y 20° Y 26° Y 17° A 7 A 9° A 6° A 5° A 11° A 7° A 9° Y 19° A 28° A 28° A 9° A 20° K 4° A 32° Y 9° s A 22° Lenıngrad Lomlra Madrıd Mııaro Uontrul MosbNa Mümiı NeoVbrk 0s» Pans K 2° A 11° A 17° A 13° Rtyad Boma Sotya Şam TelAvtv Tunus Vuşova VtnaMı Vöshington- Zûnh A K 6° A 12 A 3° A 30° A 16° Y 14° Y 27° A 5° A 13° TABTISMA Dalokaylı Yıllar Dalokay'm politik yaşamı ohımlu ve olumsuz çeşitli "değerlendirmelere" neden oldu. Mimarlık yaşamı da öyle. Bu doğaldı. Çünkü "üretiyordu". Korkuteli dağlanndan Antal- ya'ya inen dar ve virajlı yolda "kelleyi koltuğa almış" ilerliyo- ruz. Hemen her donemeçte kar- şımıza bir kamyon çıkıyor. Seb- ze, meyve, tomruk, kum, çi- mento... Ne bulabilmişlerse "ölesiye" ytiklemişler, üzerimi- ze geliyorlar... Sık sık kenara çeküip, bekliyoruz. Karayolla- nmız artık "kamyon yolları" olmuş. (Demiryollannuz ise "nostaljik turist" peşinde koşu- yor). Bu, "dingilli kuşatma" al- tında sağ salim Antalya'ya va- rabilecek miyiz? Radyo, kısa haberleri veriyor: "Dalokay'lar Kayseri've varamamışlar'..." Radyonun haberiyle yıllar öncesine dahp, gidiyorum. 1976'lara... Akademide Öğren- ciyim. Ayıu anda Politika eaze- tesinde çalışıyorum. Yazı Tşleri Müdürümüz "mimar kökenli" yazarlarırruzdan Demirtas Cey- hun. Gazetenin sahibi de yine bir mimar: Vedal Daiokay... O gun gazetede işlediğimiz konu "gecekondulano acıma- suca yıkılışı". Bir önceki hafta (pazar gürileri yazıyorum) Ba- kırköy'deki bir çocuk bahçesi- ÎSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KULTUR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI N İ S A N 1931 KULTUR ETKİNLIKLERİ ) ATATÜRK KITAPLIGI 2neansat •Rıplann Satono 3 nisar çarşanba Çocuk KltBçüb Tbptentı Saloou 4 noan perşembe Tbptontı Satonu 5 noan cuma lbptantı Satonu 5 nean - 3 mayn SeıgıSatonu 8-25 raMn Gınş 8-aOnısan O u n » Satonu ibplaniıSatanu 9msansa)ı Töpl»* Salorg tacaamCMerKaragözGoslen«ls«>111X)0 • Okum» Günü - Oku* Akb«l saat 16flO Yön:AMaBirtoye ÇocuMarta Başba» - Elvan Pekta» D m taat u » Sarat TaHnde 19. Yûzyn Kaimntiı VI ŞfbnamlMıaai&OO •19ı Yüzyıl Hereto Ipatdı Dotaıma Kumaşlan" Ötümunun 3Q Y*nöa Haun Ak YÛMI'I Anm« Ibplanbn Saaisoo KaMuitar MehnMd KBmak MMKTM Bafaran. Sw« Kvaftmn Yon AniaBtrtuyB EdabıyaBa Kanı - Mualhr Buynılacu saat « 0 0 Y6n EnverErcan Ykaar Yiyla Suluboya Resmı Sergis *ç*?saaiiaoo 1 Anaoolu Küttûnjnde Ev" Fotoğra! S«gw Ac*şsaal1800 "'YBraKıtaplarSeıgsı 1990İ8M» TOrtdya (Son) Saat 1600 Y d D O > y j Uç y g "Yfcni Dünyalara Do»u" YSnDrFarhalKantal Tacanm DilvT Kaıagoz Oosıensı saal 11X» * Otaıma Gûoû - Demrta» Ceyhon Saat 1600 Y 6 A i I B Çocuk Ktapköı ibplantıSdonu 11 nisan pn^embe Tbptenlı Sakmu 84 msan çarşambâ Toplantı Salonu 25 nsan pM>anito Toptartı Satonu 26 nean - 6 maya ûns 26 msan cuma tıplantı Salonu 27 rnsan cumadesı Tbptantı Salonu aonsansalı Tbplant Salonu ÇocuMarta Baabasa - »yla Çınaroglu saat 14O0 BaJanaGunu-Latil Demira saat 1600 Oofiumunun 75. Y*nda Bahçat Nacattgli Anma Tbptartaı saat 1600 KaManlar Oktay AMıai. Hlmı Ytonız. Tugrul Tanyol Y6n.AtılaBırkıye YûzyûzB-KûrşfflBasars Yon:FarukŞûyun IMJOO Safcm Rna K«kp«w 85 *»ında saat 1600 Kattant«r Konur Ertop. Adnan Öîyalçıner, Demirtas Ceytıun, CengüBBkHa, Kemal Orar Yfin EmerEıcan "Çocuklam Oûnta*" Rtoğral ve Kartpoalal Sefgisi Dobra Dobnı - Hatt Refiğ saa! 1600 Yûn FanjkŞûyun " Panel • 'Gûnümüz Türtcıyssı'ncle Aydm Kssımın Mûzığe Batos Açısı" saat 14f» KaManJarPral Of Cahrt Tanyol, Prol Dc Baykan Sazaı; Dr Ertan Efiribal Yfin GonütPacact Tacettin Dıker Karagi? Gûstensı saat 1100 ' Otaıma Gunü Adnan Özyalçınec saal 1SO0 Yon «MaBınaye ' Bu etkınMd» CumhuriyBI KÜapKuKjoû qtxdıb 9e dûzeotenmıstk " Bu aOantk IBK Tü* Muattai Manjr ve Mensuplan Demeğırçötrtığcıle — Bu etkmlık 'Mymcaar BMği taMrkğı ıle dûzenlenmıstr Tûm edanlıkler ücretsaok Adres MeteCad No 45Taksım Tel: 1490945-14956 83 KADtN ESERLERI KUTUPHANESI VE BİLGİ MERKEZI 30 man -13 msan 6rwancuraanssı Can Maden, BemaEıfcûn, Nuyon Inanc RBSIITI Saıojsı AcAssaatiaOO I3neancumanesı 22-30 nisan 27 nean cumartesı KonfcranslatDfiüsıVl Neımın Abadan-Unal saat 1S00 "Kadın Soaınunda Son Geüsmeler" Oda Müzığı Kbnsen saat 1S30 Nesühan Çıcek, Metm Yavuz, YBsrnı B>>aaar Okuma bûnloo Dtna VII Fünizan - "Benım Smemalanm saat 1&00 Fatma Metal Home Sargısı -Halk Sanaaanyta Elete Renkle Tasanmlar" AçıkssaatiaOO Konferanslar Oızısı VUI ÇSğdem Kâğılcıbası saat 1SO0 "Külturierarası Yaklaşımda Cms Olgusu" TOm etkınlilder ucnasızdır Adres. AbdülezBlpasa Cad Bulgar KJUses Yar» Fsner Tel- 523 74 08 KARIKATUR VE MIZAH MÜZESİ 1-8 msan 2rasansat 4rasanpersemte 2-19msan 23-30 rasan MızaJı HaJtası Video Gösur» saat 1&00 "Komedı Hlmlen Panel - "Bant Kankatûr" saat 18X» Panel - "Mızah Dwg«9n~ saat taoo "Oemokrası Snavmoa Basbaks AcıbşsaatHjOO "KarlcatürSergaı "Kent ve Çocuk" Kankatûr Yansmas Sergısı Ac*s saat 18X10 Tûm Etkinllktor Ucretslzdlr. Adres Kınkceşme Mah Kovacılar Cad No 2 FATIH Tel S21 12 64 ISUNBUL BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ $EHIR MU2ESİ 24 msan - 24 mayts "Çocuk Oünyasmdan" Geçmtste Eyüp Oyuncaklan Sergısı Acılış saal laoo Gmş Ûcret5i2dır Adres BarbarosBul YtosSarayiBesıMaşiel 1585344 ne dikilen "kaçak" apartmanı yansıtmışız. İşe yaramış; mü- hürlemişler (Sonraları "aftan" yararlanmıştı). Daiokay Anka- ra'dan gelmiş; Demirtas Cey- hun'la birlikte servisleri dolaşı- yorlar. Mimarlık öğrencisi oldu- ğumu öğreniyor. îlk sözünü hiç unutmuyorum: " — En loru "mimarca" bir gazete çıkartmakür. Hem yan- lışın uzerine gideceksin, ama hem de dogrusu nasıl yapılır, göstereceksin..." O yıllardan sonra Dalokay'- la birçok kez birlikte olduk. Mi- marlar oasının hemen tüm ge- nel kurullanna uzun yıllar ak- satmadan katıldı. Oda çalışma- larında görevler aldı. Gazetede söylediğini, kendi yaşamında da sürekli yaptı. Yanlış bildiği her şeyin uzerine gitti. Ama doğru bildiğini de "üretmekten" geri kalmadı. Belediye Bakaru da ol- sa, politikacı da olsa, gazeteci de olsa.. "süahını" elinden bı- rakmadı. "Mimarca" savaştı... Neye yarar ki sonunda "kam- yon yollanna" yenik dilştU. Binlerce, onbinlerce yurttaşımız gibi; sevdiğimiz nice insarumız gibi... Evet. Gerçekten "Nereye gi- diyoruz?" Bu akıl almaz "kamyon yo- lu fırtınası" ülkeyi nereye götü- rüyor? Yine "o yıllara" dönüyorum. Mülkiyeliler Birliği'nin 1977 mayısında düzenlediği Büyük- kent Belediyeleri Sempozyumu'nda Daiokay şöy- le konuşuyor: "Yavaş yavaş Ankara ve İs- tanbul, 2000 yüına dogru uzun- lugu 450 km olan, genişliği ba- zı yerde 50 m bazı yerde 30 km olan bir amip gibi tek bir kent biçimini sanlii oluşturuyorlar... tşte İstanbul yola çıkmış tzmit, Adapazan, Hendek diyerek An- kara'ya yürüyor. Ankara yola çıkmış Gerede'ye, Kızılcaha- mam'a vanyor. Geliyoriar, böy- lelikle bütün yol boyunca 400 km uzunluğunda bir kent kuru- luyor..." Dalokay'ın 14 yıl önceden ta- nımladığı bu "karayolu âşığı" garip kentleşmenin belkemiğini "kamyon yolları" oluşturmu- yor mu? Ve bu "kara" yollar, tıpkı "kara gönüeklUer" gibi, otomotivcilerin ve petrolculerin "pembe rüyalan" uğruna tüm ulusu her gün "kara" yaslara boğmuyorlar mı? Kimdir bu korkunç cehennemin " mimar- lan"? Ve kimlerdir Atatürk'ten bu yana demiryoUanna bir met- re bile ek yapmayıp, tüm ülke- yi "kamyon yoIlarT'na tutsak etmeyi "kaikınma" diye dur- madan yutturanlar? Dalokay'ın politik yaşamı olumlu ve olumsuz çeşitli "değerlendirmelere" neden ol- du. Mimarlık yaşamı da öyle. Bu doğaldı. Çiınkü "üretiyor- du". Ancak kim ne derse desin, bir gün "çember kınlıp", siya- si yapı "el degiştirdiginde", Da- lokaylı yılların bu onurlu sava- şıma olan katkısı da nnutulma- yacaktır. Yeter ki "kamyon yolları" artık daha fazla "canımızı" ararmzdan ayırma- sın... OKTAY EKİNCt Yük. Mimar/Mugla IVIilli Piyango çekildi 4 milyar4 parça ANKARA (ANKA) — Milli Piyango'nun 29 mart çekilişi Ankara'da yapıldı. Kazanan nu- maralar şöyle: 4 MtLYAR 206522 Ankara, Ankara, Saray- köy, Izmit 500MİLYON 709684 lstanbul, Ankara 710432 Izmir, Bursa, Kocaeli, Ankara 804157 Izmir, lstanbul, Ankara, Ankara 100 MİLYON 049432 Kocaeli, Ankara 352083 lzmir, Ankara, Saray- köy, İstanbul 410%5 Ankara 552416 lstanbul, Bursa, Marma- ris, Ankara 845761 Ankara, Eskişehir, Os- maniye, îstanbul 981696 Iskenderun, Ankara 50 MtLYON 055714 124022 191569 195403 237045 279189 586154 765660 896273 912137 20 MtLYON 022285 074042 135935 183736 246721 359033 366953 403650 416039 427647 528731 554549 560435 640311 645109 751810 793576 850260 902481 954743 10 MtLYON 004545 013541 014920 073193 091049 128973 150431 160410 165825 177173 218770 256379 257772 303254 351849 353642 383010 394722 431714 457519 474009 483338 525880 528303 J72688 613168 626626 690488 715386 728586 742743 753525 776614 778109 785439 792897 798435 817565 852155 861377 870309 880823 896208 906973 913627 935760 939650 959093 962994 996513 5 MİLYON 009253 013933 015818 039470 040591 041254 059314 051508 072047 075955 081158 088583 090806 095156 101967 116604 136494 140143 160785 182906 209684 217997 250371 252375 256309 272899 273983 290313 303649 309578 320546 327588 353242 374307 375862 386530 387172 410069 436958 440854 449647 453104 459169 465737 483852 499900 517910 529436 545831 566345 568158 570122 586546 605735 630673 632891 643349 648973 656911 663755 684597 701200 714319 735432 737169 746678 7655% 768429 777126 792357 792488 799996 807902 809850 827568 830668 837429 843582 846810 849837 863579 865100 866712 867930 876589 877508 881172 882457 899450 906198 911276 919269 921102 928816 938338 940208 951987 967988 977247 996037 2 MtLYON 003951 006609 010034 010683 014554 016398 017751 019684 025853 052065 055464 057457 058164 059756 062173 062339 067664 079901 083463 091800 094157 095468 096163 111822 111973 115762 120588 126588 127668 128524 133500 145186 151647 157241 161853 165596 170777 182421 182567 185970 187043 192497 195553 195737 199124 202799 216256 237716 248862 256950 259749 260595 267135 267639 268168 278277 285006 285150 290016 293062 294502 302415 322762 323713 339118 339645 343765 344045 348007 356084 368682 371595 371619 379526 401383 408236 409318 420633 430806 442195 470741 472534 473148 478880 482436 488289 491012 493990 495656 500637 505030 510953 512793 514573 520701 521545 523107 523606 535070 536896 543899 545635 546556 555977 560308 560947 561461 562881 576869 581543 581738 583774 597643 605421 610508 610553 626431 627676 639795 648290 6499% 650076 652856 653025 664562 667675 687211 688689 691676 693651 693816 695543 699034 700909 705873 705913 706556 709012 714070 720240 723419 729985 730135 737282 740435 746662 750469 754200 755848 757380 764042 764600 769067 791378 796024 797780 798767 804550 «05976 809647 821044 836885 840850 848501 857022 858369 860985 862189 864583 867458 876156 902046 906588 90%34 912777 915753 920156 920922 929467 929583 931478 932143 933523 937585 937903 940813 940915 950571 952125 957268 957987 958958 960732 961305 965481 97311oL 976387 977610 984836 993740 1 MİLYON 05901 06199 06302 06655 07151 07699 09912 11880 12945 14933 16187 17734 185% 26221 27460 32813 35389 42625 44941 44996 45695 51372 54090 55294 55515 57152 58163 58460 59245 62169 62170 63447 63815 64213 69658 70554 70784 76414 76562 76904 83551 86011 86706 87566 88380 93561 95036 96014 96177 98001 500 BİN 0236 2165 2484 2839 3660 3795 4219 4 8 % 5369 5523 6351 8455 8485 8568 8608 8794 8817 9147 9243 9696 160 BİN 014 031 058 221 306 549 698 713 80 BİN 07 56 62 63 70 % 40 BtN (AMORTİ) 3 -9 4 MtLYON (TESELLt) 006522 106522 200522 201522 202522 203522 204522 205522 206022 206122 206222 206322 206422 206502 206512 206520 206521 206523 206524 206525 206526 206527 206528 206529 206532 206542 206552 206562 206572 206582 206592 206622 206722 206822 206922 207522 208522 209522 216522 226522 236522 246522 256522 266522 276522 286522 296522 306522 406522 506522 606522 706522 806522 906522 POLİTtKA VE OTESİ MEHMED KEMAL Sıra Karadeniz'de... Ahmet Haşim 'Piyale şairi' olmakla önlüdür, ama 'Merdiven' şiiri de geride kalmaz. Ağır ağır çıkacaksın, sonra ağır ağır ineceksin. Şaşırdın mı ketenpereye gelir- sin. Her şey karınca kararınca olacak. Ötekı şair, "Ner- dübanlar busiş-i nermin-i damanıyla mest" demez mi? Ortadoğu'da gün akşamlıdır. Akşamlıdır da bu söz bi- zim değil Eviiya Çelebi'nindir. Eviiya ÇeHebi, bu sözü kendi söylemez de Katırcıoğlu nam eşkıyaya söyletir. Katırcıoğlu bir çatışmada yaralanır, yarası kurtlanır, ye- nik düşer. Üsküdar önlerine getirip halka gösterirler, pe- rişan olur. Ölse, öldürseler, gösterilmekten bin kat iyi. Ya bu gösterme? Bir ön çarpışma da Osmanlı'yı dize geti- ren sşkıyanın rezilliği... Şu Kuveyt şeyhine acıyorum. Bunca petrolüne, parası- na, Amerikan bankalarındaki senetlerine karşın gene de durumu rezilliktir. Dilediğince kendine unvanlar yakıştıra- kosun: Şeyh Ahmet, El Cabir, El Sabah, ei oğlen, el ikindi, el akşam, el yatsı... Ne olacak!.. Her damla petrolde, her baldırı çıplak Arabın payı var... İngitizler gelip bir gecede işini bitiriveriyor. Saddam'ın da hakkından Amerıka geliyor. Bunlar hep petrol için. Eğer Saddam'da şuncağız akıl olsaydı petrol gelirleriyle top, tü- fek, füze, uçak, tank, zehirli gaz gibi savaş araç ve ge- reçleri alacağına yurdunu onarır, bayındır kılar, sanayile- şir, tarımda gelişir, okullar, hastaneler açar, İsrail gibi olur- du. Öteki baldın çıplak Araplara döner, "Ya seydi mostrası burda!.." derdi. Dikta rejimi kurup astığım astık, kestiğim kestik diye- cek yerde demokrasiye yönelirdi. Saddam madem ki bir halk çocuğuydu, halkın içinden geliyordu, üikesıni ordu- laştıracağına halklaştırırdı. Yıllardır görüyoruz, Araplarda bu akıl nerede? Madem israil'i bir araya gelip bir kaşık suda boğamıyorlar, öyleyse israıl'in variığını tanırlar, onun- la birlikte yaşamanın yollannı arariardı. Şimdi Amerika zor- la bu işi kotaracaktır. Sadece İsrail sorunu değil, Ortadoğu'nun kendi bir ka- zan, durmadan kaynıyor. Güneyde Şiıler, kuzeyde Türk- menler, Kürtler boş durmuyoriar. Hangisi Amerika'nın işi- ne gelir kestiremiyoruz. Hepsini bir yana kor, Saddam'la barışabilir de... Amerika bu, çıkan için yapmayacağı yok- tur. Yarım milyon askeri var, bir sınıra yığmış, şimdilik ka- nşmıyor durumunda... Sırası gelince öyle bir kanşır ki şa- şırıp kalırsınız. Çok kişı bu savaşa karışmayacağını san- dı. Mitterrand'ın, Gorbaçov'un sunduğu planlara uyacak diye beklenirken hepsini bir yana itti, dilediğini yaptı. Di- limizde bir söz vardır: Bu aptestle çok namaz kılar, der- ler. Başkan Bush da bu yengiyle çok şeyler yapar. Ülkemizdeki havaalanlarını Amerika'ya açarak masa- ya oturuyoruz sanıyorduk. Aldanmışız... Değil masaya oturmak, masaya yaklaştırmıyorlar bile... Açıp telefonu sor- salar ya: "Alo, Başkan Bush bizim masa ne oldu?" "Sizin masa mı?" "Evet bizim masa?" "Ha, o mu? O masa marangozda onarılryor." Bizimki şimdilerde masayı unuttu, Sovyetler Birliği'nde teselli aramaya çıktı. Ardından Amerika, bakalım sonu ne- reye varacak... ÇALIŞANLARIN SORULARI/SORUNLARI YILMAZ ŞİPAL "Aynı Dereceye, Aynı Ek Gösterge" SORLh Gene) İdare Hizmetleri'nden 1. derece 4. kademe- den emekli oldum. Gene benim gibi Genel İdare Hiz- metleri'nden 1. derece 4. kademeden emekli bir ar- kadaşım var. Ben meslek lisesini bitirdim. Arkadaşım ise yüksekokul mezunu. Danışta> kararından önce ek göstergeierimiz ayn idi. Danıştay karanndan sonra ek göstergeierimiz eşitlen- di. 1991 yılı başından beri gene eskiden olduğu gibi iki- mize de a>rı ek gosterge uygulanıyor. Danıştay kararına göre aynı derece>e, aynı ek gös- terge verilmi>or mu? A.I. YANIT: Danıştay içtihatlarıBirleştirme Kurulu'nca verilen ve 30 Temmuz 1989 gunlu Resmi Gazete'de yayımlanan 14.6.1989 tarihli, 1989-1/2 esas ve 1989-2 kararda devlet memurlarına, "yükseltildikleri derecelerde aldıkları ayhklar karşılığında 'ek gosterge' uygulanması" ongorulmüştür. İdarenin uymak zorun- da olduğu bu karar ile aynı dereceler için aynı ek gosterge ve- rilmesi uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama 11 Nisan 1990günlu Resmi Gazete'de yayım- lanan 418 sayıb yasa hükmünde kararnamenin 3. maddesinin yurürlüğe girdiği 1.1.1991 tarihine kadar surmüştur. 418 sayılı kararname ile ve 1.1.1991 tarihinden geçerli olarak bütün hizmet sınıflan için uygulanan ek göstergeler yeniden ve 1991-1992-1993-1994 ve 1995 yıllanru kapsayacak biçimde dü- zenlenmiştir. Bu duzenlemede Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev ya- pan memurlara ek gostergelerin, "Yukseköğrenim görenler" ve "Diğerleri" olmak uzere iki ayn grupta uygulanması öngörül- muştür. » Böylece aynı hizmet sınıfının aynı derecesinden, gerek görr/ gerekse emekli aylığı alanlara uygulanan ek göstergeler öğ.re- nim durumlarına göre ayn belirlenmiştir. Bu belirlemede ek gosterge uygulaması 1991-1995 yıüa rını kapsayacak biçimde ve ilk dört derece için şoyle yapıla(.aktır: GENEL tDARE HİZMETLERİ SIN1F1 <EK GÖSTERGELER): (Yukseköğrenim görenler) Derece 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 1991 1.300 900 650 450 1992 1.500 1.050 700 550 1993 1.700 1.200 800 600 1994 1.900 1.350 900 700 GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI (EK GÖSTERGELFR): (İlkokul-ortaokul lise ve lise dengi öğrenim görenler) 1995 2.200 1.600 1.100 800 Derece 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 1991 1.150 800 600 450 1992 1.200 850 650 500 1.250 900 700 550 1994 1.350 1.000 750 600 1995 1.500 1.100 800 650 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Tıp Fakultesi'ne 2547 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince yardımcı doçent ile rektörluğe uzman ve okutman alına- caktır. Adaylann gazete ilanını muıeakıp 15 gun içerisinde yardımcı doçemlerin Tıp Fakültesi Dekanhğı'na, uzman ve okutmanlann rek- törlüğe mUracaat etmeleri gerekmektedir. duyurulur. TIP FAKÜLTESt Anıbilim Dalı Unvanı Adet Adlı Tıp Biyokimya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dermatoloji Bölümu Yrd.Doç. Yrd.Doç. Yrd.Doç. Yrd.Doç. REKTÖRLÜK Unvanı 1 1 1 1 Adet Guzel Sanatlar Okutman 1 x Bilgi lşlem Daıresi Uzman 1 xx (x) Güzel Sanatlar Fakültesi 4 yıllık müzik bölümü veya 4 yılhk kon- servaıuvar mezunu olması (Yüksek lisans ya da sanatta yeterliliğini vermiş olanlar tercih edilecektir.) (xx) Lisans duzeyınde veya 2 yıllık bilgısayar eğitim veren bir okul mezunu ve erkek adaylann askerlığını yapmış veya en az 2 yü tecillı olması.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog