Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

30 MART 1991 EKONOMİ CUMHURtYET/13 SERBEST PİYASADA DfttZ ABO Dolan AlronMaria Isvıçrt Frangı Hollanda Ronın Ingiiz Sterhnı Franso Frangı 100 l.üre* S.A.»yali Avus. Şiiinı Alış 3835 2245 2640 1900 6750 665 300 995 318 Satış 3845 2260 2650 2000 6850 670 305 1005 325 ALTMGÛMÜŞ Cmnhuriyet Heşat 24 ayar aton 22 ayar büezik 900 ıyw gûtnûş VıMbaflk AJbnn ZiraatAHm Hafctfın Ahş 282.000 305.000 42.750 38.230 540 231.000 231.000 236.000 Satış 286 000 320.000 43.000 42 800 567 236 000 236.000 241 000 M.BAMKASI PİYASALARI TL ftyasası DAvs Piyasası Altm Ftyasas OrtFaz(%) IşlHac (KMyarTL) Dolar kaparuş (TL) Işl.Hac (KHyon $) Kapanı; (ons/J) Iştem Hacmi (kol 11173 2.574.8 3708 10139 KOSGEBbilgi I bankası • ANKARA (AA) — Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Idaresi Başkanhğı (KOSGEB). küçük ve orta ölçekli sanayicileri, ihtiyaç duyduklan alanlarda bilgilendirmek amacıyla "bilgi bankası ve iletişim merkezleri" kuruyor. Gelir Vergjsi • ANKARA (AA) — Maliye 1990 yılına ilişkin Gelir Vergisi birinci taksidini ödeme süresinin uzatılmasına imkân bulunmadıgını açıkladı. Bakanhktan yapılan açıklamada, Gelir Vergisi mükelleflerince, 1990 yıhna ilişkin kazançları ile ilgili olarak beyannamelerinin verilme ve birinci taksidini ödeme süresinin 31 mart günü sona erdiği hatırlatılarak "Ancak 31 mart gününün pazara rastlaması nedeniyle, bu süre yasal olarak 1 nisan pazartesi akşanu sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır" denildi. Vakıfbank da CNN'de • ANKARA (UBA) — Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank da tüm dünyaya yayın yapan CNN televizyonuna reklâm verecek. Vakıfbank Genel Müdürü tsmet Alver, üç ay süreyle yayımlanacak reklam için toplam 70 bin dolar ödeyeceklerini söyledi. Ismet Alver, Ziraat Bankası'nın başlatmış olduğu CNN'e reklam verme uygulamasını kendilerinin de sürdüreceklerini belirtti. Bu reklamm daha çok, dünyada "Türk imajı" yaratmak olduğunu ve hiçbir kazanç beklentileri olmadığını kaydeden Ismet Alver, reklamm 30 ve 60 saniyelik filmler halinde hazırlandığını söyledi. Döviz mevduat hesaplan • ANKARA (ANKA) — Döviz mevduat hesaplan mart ayının ilk haftasında 65 milyon dolar azalarak 15 milyar 403 milyon dolar düzeyine indi. Döviz mevduat hesaplan toplamı 28 Araük 1990 Ue 8 Mart 1991 tarihleri arasında ise bir milyar 916 milyon dolar azaldı. Bu azalmanın bir milyar 8 milyon dolarhk bölümü döviz tevdiat hesaplanndan kaynaklandı. Parfümeri ithalatı • ANKARA (AA) — Türkiye'nin parfümeri ithalatı için ödediği döviz miktan geçen yıl 4'e katlandı. 1989'da 2 milyon 875 bin dolar olan parfümeri ithalatı, geçen yıl 13 milyon 122 bin dolara ulaştı. Telerate'ten borsa yayını • ANKARA (ANKA) — Dow Jones'un yan kuruluşu Telerate. 1 nisandan itibaren Istanbul Menkul Kıymetler Borsası ile ilgili kapsamlı veriler yayımlamaya başlayacak. Uluslararası finansman çevrelerince finansman bilgisi sağlayan kuruluşlar arasında ilk sıralarda yer alan Telerate'in lstanbul Borsası'na ilişkin yayınlannda yorumlara da yer verilecek. BUGÜN • Genel Kurul TÎDER lthalat ve Ihracatçılar Derneği'nin 2'nci Olağan Genel Kurulu sabah saat 10.00'da Sheraton Oteli Balo Salonu'nda yapılacak. Sudan ucuz hisselerEkonömi Servisi — Kamu fi- nansman açığını kapatmak için hızlandırılan özelleştirmede ye- ni halka arzedilecek hisselerin fıyatı Mardin, Konya ve Adana Çimento'dan daha ucuz olabi- lecek. Adana Kâğıt Torba Fab- rikası blok şeklinde Çitosan ça- lışanlanna satüırken KOİ yılba- şından bu yana borsadaki "ses- siz sedasız satışlaruıdan" 300 milyar liraya yaklaşan bir gelir sağladı. Ekonomi Muhabirleri Derne- ği'nin sohbet toplantısma ko- nuk olan Kamu Ortakhğı lda- resi (KOt) Başkanı Ökkeş özuy- gur, özelleştirmeye ilişkin çeşitli soruları cevaplandırdı, Efe özal'ın kendilerinden "tiyo" alamayacağıru söyledi. özal'ın borsa bankerlik şirketine ortak olmasının tamamen SPK'nın sorumluluk alanına girdiğini be- lirten Özuygur, "Herhangi bir şekilde bizden tiyo alması müm- kün degildir. Bizim borsa akıi- viteJerimiz bir kişiyi zengin ede- cek düzeyde degil. Borsada fi- yattaarekeüerinietkilemeyecek oranda satışlanmız var. Alraı- yonız. Yani bizden bilgi alma- yı becerebilecek bir kişi olsa da bu bilgi onu zengin etmeyecek" K0I Başkanı Özuygur'dan , Yüksek fiyatlandırma yaparsak bindiğimiz dalı keseriz. Vatandaşa kazandıracağız ki program sürsün. Elimizde çok şirket var. SAS'ın sözleşmeye uyması sağlanacak. USAŞ'tan çıkardıkları işçileri geri aldıkları gibi, aradaki maaşlarını da ödemek zorunda kalacaklar. dedi. Özelleştirmeden şimdiye ka- dar mutlak rakam olarak 1.6 trilyon lira gelir sağlandığını, bu gelirin yüzde 70'inin butçeye ke- sildiğini, geri kalanımn altyapı yatınmlanna, otoyol inşaatlan- na, kalkmmada öncelikli yöre- lere gittiğini anlatan Ökkeş özuygur, programlannda bun- dan sonra ağırhklı olarak halka arzın bulunduğunu, ama blok satışlara da devam edileceğini bildirdi. Adana Kâğıt Torba Sa- nayii'nin yüzde 60 hissesinin blok şeklinde bir milyar 400 mil- yon liraya Çitosan çalışanlanna satıldığını açıklayan özuygur, bayrama kadar Ditaş'ın halka arzedileceğini, bayramdan son- ra da Tflpraş ve Petrol Ofısi'nin arzının gündeme geleceğini be- lirtti. Bu satışlarda hisselerin da- ha da ucuzlatılarak piyasaya çı- kanlmasmı düşündüklerini kay- deden özuygur, "Mardin'den, Konya'dan veya Adana Çimen- to'dan daha ucuz bir fiyatlan- dırma politikasına gidebiliriz. Yüksek fiyatlandırma yaparsak kendi bindiğimiz dalı keseriz. Vatandaşa kazandıracağız ki programımızın devamını uygu- layabilelim. Daha elimizde çok şirket var" diye konuştu. ökkeş özuygur, Erdemir'in özelleştirilmesi için önce Lond- ra ve New York borsalanna ko- te edilerek satışa sunulmasının düşünüldüğünü, bunun da yaz aylannda v gerçekleşebileceğini söyledi. KOI'nin borsa faaliyet- leri konusunda "bağlayıcı" ko- nuşmaktan kaçınan Özuygur, şimdilik "alımlardan" çeküdik- lerini, sadece satış yaptıklarını, bu satışların da "merdiven he- sabıyla yüksden piyasada arz yaratmak" şeklinde olduğunu ve piyasayı hiçbir zaman "boğmayacak" düzeyde kaldı- ğını ve bundan sonra da böyle olacağım anlattı. özuygur, USAŞ'ın SAS'a blok satılmasından sonra işve- renin satış sözleşmesindeki "en fazla yüzde 10 işçi tasarrufu edebilir" maddesine aykırı ola- rak çahşanlann yaklaşık yüzde 35'ini işten çıkartması karşısın- da ne yapıldığı sorusuna şu ce- vabı verdi: "Hukuken gereken yapılacak. İnceliyoruz. Sözleş- meye uymalan sağlanacak. İş- çilere tekrar geri aldıkları gibi, bu aradaki maaslannı da öde- mek zorunda kalacaklar". Sigortacı ateşle oynuyorSerbest tarifeye geçilmesinden sonra fiyat kırma yarışına giren sigorta şirketlerinin ödedikleri tazminat, topladıkları prime görebir kat arttı. Fiyat kırma rekabetinin bazı şirketlerin kapısına kilit vurmasından korkuluyor. ESER ATtLLA Sigorta sektörü ateşle oynu- yor. Serbest tarifenin yol açtığı kıran kırana rekabet, yangını körüklüyor. Fiyatlardaki aşın düşüşün "mantık dışılığmı" vur- gulayan sektör yöneticileri, önü- müzdeki djönemi "sigortanın ateşle imtihanı" olarak deger- lendiriyorlar. 1990*013 yülardır kullanılan ta- rife kitabının rafa kaldınhp, ser- best tarifeye geçilmesi şirketleri fiyat yarışına soktu. Piyasadan iş kapabilmek ya da elindeki işi kaptırmamak için fiyatları aşın düşüren sektörün geleceğini ka- ranlık gören Milli Reasürans Şir- keti, geçen hafta içinde sigorta şirketlerine bir "uyarı raporu" yolladı. 1 ekimden bu yana ser- best bırakılan yangın sigortala- nndaki fiyatları kapsayan ra- porda özet olarak "Aman dik- kat, fıyatlarla fazla oynamaym. Yoksa önümüzdeki yıllarda bü- yuk sorunlarla karşılaşılması kaçınılmaz olacak" denildi. Milli Reasürans'ın piyasada serbestiden bu yana yapılan yan- gın sigortalarındaki fıyatlann dökümünü içeren araştırması 55 50 45 40 35 30, 25 Sigortacılar ı (Yangın dalında 1 30.43 30.72 30 2 6 . 6 6 ^ • ' : ' * - * - 51.32 i ne aldılar,ne ödediler? / lasar/prim oranı) M 34.00 34.00 rf > 86 3»12 M . 1 3 . / .- s Ss29.17/ : :- ; ..vi 1981 1982 1963 1984 1985 1966 1987 1988 1989 1990* *Kesin olmayan rakamlarta dertenmrştir. "urkütücü" sonuçlar veriyor. Si- gorta şirketlerinin fiyatlannı "tarifeli" fıyata göre yüzde 60-96 düşürdügü gözleniyor. ör- neğin 250 milyar liralık Netaş fabrikasının, daha önce uygula- nan tarife sistemine göre yıllık 125 milyonluk primle sigorta- lanması gerekirken, serbestiden sonra primin 5 milyona düştü- ğü dikkat çekiyor. Bu da yilda 5 milyonluk primle sigortalanan Netaş'm bugûn tamarmnın yan- ması durumunda sigorta şirke- tinin 250 milyar ödemesi anla- mına geliyor. Aym şekilde sigor- ta bedeli 3.8 trilyon lira olan şe- ker fabrikalanrun da yıllk 5 mil- yar liralık primle sigortalanma- sı gerekirken, serbestiden sonra fiyatın yüzde 78 azalarak 1.1 milyar liraya gerilediği gözleni- yor. Riski çok buyuk olan kâğıt fabrikalannın da çok düşük primlerle sigortalandığı göze çarpıyor. örneğin Seka Kâğıt Fabrikalanndaki fiyat indirimi yüzde 70'lere varıyor. Milli Reasürans'ın araştırma- sında 1990 yılmda hasarlann da arttığına dikkat çekihyor. Bu yı- lın ilk 2,5 ayında da Türkiye'nin büyük yangınlar yaşadiğının be- Urtildiği aşamada "hasar trendi- nin 1990 yıhnda olduğu gibi bu yıl da olumsuz yönde devam edebileceği" uyansmda bulunu- luyor. 1990 yıhnda yangın dalın- da yapıtan sigortalard*an yakla- şık 441 milyar lira toplayan si- gorta sektörünün 220 milyar li- ralık hasar ödediği belirtiliyor. Bir yıl içinde çıkan yangınlara ödenen tazminatın toplanan pri- me bolünmesiyle bulunan ha- sar/prim oranı, geçen yıl iki kat arttı ve 25-30'dan 51.3'e yüksel- di. Bu oranın 1990 yıhnda yük- selmesini hasarlann çok fazla olmasına bağlayan Milli Reasü- rans yetkilileri,fiyatlanndüşme- sinin de bunda etkili olduğunu vurguluyorlar. Fiyatlann 1990 yıhnın son 3 ayında serbest bı- rakılnuş olmasına karşın ha- sar/prim orammn bu kadar yüksek çıktığını belirten yetkili- lerin 1991 yıh için endişeleri da- ha da artıyor. Raporda, geçen yıl yangın dalından toplanan primlerin sadece yüzde 70, öde- nen tazminatın ise yüzde 126 arttığına dikkat çekiliyor. Sigortacılar, fiyat rekabetinin bu hızla devam etmesî halinde birçok şirketin kapısına kilit vurmasından korkuyorlar. Ser- best tarifenin fiyat kırmak an- lamına gebnediğini vurgulayan Merkez Sigorta Genel Müdurü Alaattin Büyükkaya ise, "Ra- porda fiyaüan en çok düşüren- lerin devlet şirketleri olduğu gö- riılüyor. Yani kısacası, fiyatı kı- ran, serbest tarifej i fiyat kırma olarak algılayan şirketlerin ço- ğunlukla devlet şirketleri oldu- ğu göze çarpıyor" diyor. ŞlRKETGENEL KURULLARI Koç:; Harp91 yılını kararttı' Ekonomi Servisi — Hisse se- netleri borsada işlem gören şir- ketlerin olağan genel kurul top- lantılan art arda gerçekleştirili- yor. Dün yapılan toplantılarda alınan kararlar özetle şöyle: Koç Holdlng: Holdingin Nakkaştepe'deki binasında ya- pılan toplantıda kayıtlı serma- ye tavanının 500 milyardan 1 trilyona çıkartılması ve 1991 yüı faaliyetinden elde edilen 139.1 milyar liralık net kânn 75 mil- yar lirasının ortaklara dagıtıl- ması kararlaştınldı. 2065 ortağı bulunan Koç Hol- ding'in 1990 yıh sonu itibanyla ihtiyatlan 71.9 milyara, değer artış fonlan 72.3 milyara, işti- rakleri ise 546.7 milyar liraya ulaştı. Koç Holding'in kurucusu ve şeref başkanı Vehbi Koç, genel kurula sunulan faaliyet rapo- rundaki değerlendirmesinde, Körfez krizi başladığı günden itibaren Türkiye'nin uluslarara- sı hukuka saygılı devletlerle be- raber büyük bir sınav verdiğini beUrtti. Vehbi Koç, açıklamasın- da "Körfez harbi 1991 yüı bek- lentilerimizi maalesef karartmış bulunmaktadır" dedi. Koç Holding Idare Meclisi Başkam Rahmi Koç ise 1990 yı- hnda başarıh bir yıl geçirdikle- rini ve genel ekonomik kon- jonktürden daha hızlı büyüme elde ettiklerini belirtti. Koç Top- luluğu şirketlerinin 1990 yıhnda 24.1 trilyon liralık ciroya ulaş- tığını söyle 1990 yılında yaşanan grevler- den Koç Grubu'nun da etkilen- diğini söyleyen Rahmi Koç, "Yaygın grevler iki hakikaü or- taya çıkarmıştır. Kamu sektö- riindekilerde, çözüm için Sayın Cumhurbaşkam'na kadar gidil- me ihtiyacının ortaya çıkması, özel sektördekilerde ise anlaş- malann ancak bir grevden son- ra imzalanabilecegi fikrinin or- taya çıkmış olmasıdır." Tirkive İş Bankası: Bankanın bi. Oiagan Genel Ku- rul Toplantısı, yönetim kurulu raporunun okunmasıyla başla- Vehbi Koç — "Türkiye, Körfez krizinde büyük sınav verdi. dı. Raporda, banka özkaynak- lanmn yüzde 65 artışla 1.36 tril- yon liraya, toplam mevduatın yüzde 33 artışla 11.66 trilyona, net kânn ise yüzde 46 artışla 182 milyar liraya ulaştığı belirtildi. Genel kuruldan önce bir ba- sın toplantısı düzenleyen İş Ban- kası Genel Müdürü Ünal Ko- rukçu 1991 yıhnın ekonomi, bankacıhk ve Merkez Bankası'- nın parasal programı açısından zor bir yıl olacağını savundu. Hızh faiz anışının durdurul- masını isteyen Ünal Korukçu, "Ekonomiden sorumlu kişiler, yüksek faiz politikasının büyük sakıncalar göstereceğini düşün- melidüier. Butçe ve kamu açık- larının finanse edilmesi için fa- izlerin yükseltilmesi enflasvon beklentisini arttıracakür" dedi. Enka Holding: Ortaklara yüzde 40 orarunda temettü da- ğıtılması ve kayıth sermaye ta- vanunn 50 milyar liraya çıkartıl- ması kararlaştınldı. 1990^ 2.4 trilyon lira ciro yapan şirket, 6.9 milyar lira kâr sağladı. Nasaş: Şirketin yönetim ku- rulu başkam Rahmi Chandari- a'nın da katıldığı toplantıda 1990 yıhnda elde edilen 2 milyar 642 milyon liralık kâr önceki yıl .oluşan zarara mahsup edildiğin- den ortaklara kâr payı dagıtıl- maması karara bağlandı. Net Holdiug:Şirketın ön- ceki gün yapılan genel kurul toplantısında Körfez krizi nede- niyle 1990 yıh kânnın yüzde 20 oranında azalarak 8 milyar 283 İster resiıth ister nevresint Eldivenden merdivene her şey... milyon lira olarak gerçekleştiği belirtildi. Toplantıda, 22.5 mil- yar lirayı temsil eden hisse senet- lerine yüzde 12, 1990 yıh içinde arttınlan 13.036 milyon h'ralık- sermayeyi temsil eden hisse se- netlerine yüzde 10.06 oranında temettü ödenmesi, son yapılan sermaye arttırımını temsil eden hisselere ise temettü ödenmeme- si kararlaştınldı. 41.1 milyar li- ra olan ödenmiş sermayenin yüzde 100 oranında bedelsiz art- tınlarak 82.2 milyara çıkartıl- ması karara bağlandı. Deva Holding: Toplantı- da, ödenmiş sermayenin yüzde 100 bedelli, yüzde 100 bedelsiz olmak üzere 20 milyardan 60 milyara çıkartılması onaylandı. Bedelli arttınmda rüçhan hak- lannın 2 bin liradan kullanıhna- sı kararlaştınldı. 8 binden faz- la ortağı bulunan şirket, 1990 yıh kârından eski hisselere yüz- de 60, yeni hisselere ise yüzde 15 oranında kâr payı dağıtacak. Emek Sigorta: Şirket merkezinde yapılan toplantıda 1990 yıhnda 26.7 milyar liralık prim toplayan Emek Sigorta'- nın 1.57 milyar kâr elde ettiği belirtildi. Olmaksa: 212 milyon lira olarak gerçekleşen 1990 yıh kâ- nndan dağıtılacak olan 144.3 milyon liralık temettünün, bir sonraki yılın temettüsü ile bir- likte dağıtılması kararlaştınldı. Kordsa: 1 nisandan itiba- ren eski hisselere yüzde 21, ye- ni hisselere ise yüzde 13.5 ora- nında temettü ödenmesi karara bağlandı. A.vgaz: Şirketin kayıth ser- maye tavanının 200 milyara yukseltilmesi ve geçen yılki kâr- dan yüzde 62 oranında kâr pa- yı dağıtılması kararlaştınldı. Kartonaa: Eski hisselere, yüzde 35, yeni hisselere yuzde 18.8, en yeni hisselere ise yüzde 8.2 oranında temettü dağıtıla- cak. Ak-AI Tekstil: Pay sahip- lerine yüzde 23 oranında temet- tü dağıtılacak. EKONOMIDE KULIS MERALTAMER İngiltereföe bir dil okuluFOLKESTONE — Londra- ya trenle 1.5 saat mesafede- ki kıyı kenti Fotkestone'dayız. Manş Denizi üzerindekı bu güneşi bol kente geliş nede- nimiz İngilizce dil okullarını görmek. İngiliz Turizm Örgütü BTA, "1992 Avrupa ortak dili İngilizce" sloganıyla büyük bir kampanya başlatmtş. Biz de BTA'nın bu kampanyası çerçevesinde A ve B Halkla llişkiler'in sahiplerinden Si- bel Asna ve 5 gazeteciyle bir- likte Londra'ya geldik. Sonra da her birimiz İngiltere'nin bir başka kentine, farklı özellik- lerdeki bir dil okulunu gör- mek üzere dağıldık. Bizim şansımıza Folkesto- ne düştü. 55 bin nüfuslu bu küçük kıyı kenti, sakin, gü- venli ve büyük kentlerin kar- gaşasından uzak bir ortamda dil öğrenmek isteyenler için uygun. Kent o denli sakin ki günûn herhangi bir saatinde martılar caddelerde salına salına yürüyebiliyor. Bize ken- ti gezdiren okul müdürünün "Trafik bu saatlerde yoğundur" dediği sabah sa- at 09.00 ve akşam saat 17.00 sıralarında sokakta ancak 3-5 otomobile rastiayabiliyorsu- nuz. Bu sakinlik, bir noktada insanı bunaltma noktasına bi- le varabilir. Ama öte yanda Londra'ya her yarım saatte kalkan hızlı trenlerie metropo- liten kent kargaşasına Asya- lılar ve zenciler tarafından âdeta istila edilmiş Picadilly'e ulaşmak da mümkün. Bizim okulumuzun adı Li- ving Language Center. Bu küçük Kentteki 3 dil okulun- dan biri. Okulda her yaştaki kişiler için farklı düzeylerde ve değişik beklentilere cevap veren kurslar var. Bu kurslar kimyadan politikaya çeşitli uz- manlık dallarındaki teketek (bir öğrenci bir öğretmen) kurslardan, üniversiteye gir- mek isteyen öğrenciler için 5'er kişilik sınıflardaki yoğun hazırlık kurslarına, emeklıler için özel paket programlardan çocuklar için yaz okullarına, hatta İngilizce öğretmenleri için eğitim kurslarına dek uzanıyor. Fiyatlar da aynı ölçüde çe- şitli. Kurslar en az bir hafta- lık. Birim fiyatlar da haftahk olarak belirlenmiş. En fazla 12 kişinin birlıkte eğitim gör- düğü, ancak genelde öğren- ci sayısının 6-7'yi geçmediği Living Language Center — Folkestone. genel dil kurslarının ücreti deli ise haftada 91 steriin. haftalık 143 steriin. Buna bir de Folkestonelu bir İngiliz ai- ie ile birlikte kalmak, akşam yemeği ve sabah kahvaltısı için haftada 63 sterlini ekle- mek gerekiyor. işadamları, yöneticiler ve İngilizcesini ilerletmek isteyen çeşitli meslek sahipleri için düzenlenmiş teketek ya da en fazla 5 kişinin birlikte eğitim gördüğü hızlı kursların fiyat- ları ise haftalık 350 steriinden başlıyor. kursun niteliğine gö- re 600-700 sterline kadar uza- nıyor. Yaşları 22'nin üzerınde- ki kişilerin katılabiieceği bu kurslar çerçevesinde İngiliz ailenin yanında kalmanın be- Living Language Center, Folkestone'da 200 aileyle ça- lışıyormuş. Dolaytsıyla öğren- cilerin gönderılecekleri aileler biraz da şansa kalmış oluyor. Bu durumda başvuru yapılır- ken nasıl bir ailede kalmak is- tenildiğinin belirtilmesinde yarar var. Buna rağmen öğ- renci kaldığı aile yanında mutlu değilse, okul yönetimi- ne başvurup kendi talepleri- ne uygun yeni bir aileye taşın- ması mümkün. Konfor ara- yanlar içinse kuşkusuz bir otelde kalmak daha uygun, ama o zaman da "fatura" bir hayli kabarabılır. 23 nisanda bedava Körfez'de savaş bitti, ama durgunluk nasıl aşılacak? İngiliz Havayolları British Airvvays de diğer tüm hava- yolları gibi Körfez Savaşı'n- dan derinden etkilenen ku- rumlardan birı. İş hacminde- ki en büyük düşüş Japonya hatlarında oimuş. Japonya'- yı Avrupa ve Amerika izliyor. Buna karşılık Karayipler ve Latin Amerika hatlarında bı- let satışları o dönemde art- mış Üsl üste konulduğunda topiam iş hacmi yüzde 20 düşmüş. British Airvvays bir yandan 4600 personelini irten çıkar- tarak yeni konjonktüre ayak uydurmaya çalışırken diğer vandan da iş hacmini geniş- letmek için dünya çapında büyük bir kampanya açmış. 75 ülkede 164 değişik hatta uçuş yapan British Airvvays uçakları, 23 nisan günü tüm yolcularını bedava taşıya- caklar. Bir diğer deyışle 23 nisan günü tüm British Air- vvays ucaklarındaki 50 bin kottukta daha önceden baş- vuran ve bir tür kurayı kaza- nan yolcular ücretsiz seya- hat edecek. Üstelik kurayı kazananla- ra 2 kişilik gidiş-dönüş bileti verilecek. Dönüş biletleri 31 mayısa kadar geçertı olacak. Buna karşılık 23 nisan günü acil bir işi olup da İngiliz Ha- vayollan'nın çalıştığı hatlar- daki ülkelere gitmek isteyen- ler bu işlerini ertelemek zo- runda kalabilecekler. Çünkü 23 nisan için rezervasyon yapılmıyor. Bu kampanya kararı alınmadan önce, ara- lıkta - ocakta yapılmış rezer- vasyonlar ise ya ıptal ediliyor ya da eğer yolcu kabul eder- se başka günlere kaydınlı- yor. 23 nisan civarında BA ile uçmayı düşünen işadamlan- mıza her iki bakımdan duyu- rulur. Londra'ya yeni bir Hilton LONDRA — Günümüzden tam 125 yıl önce 300 bin ster- line mal olan ve Londra'nın en büyük bınası sıfatıyla 1865 yılında açılan Langham Ote- li, mart başında Hilton Lang- ham olarak yeniden hizmete girdi. Victoria dönemi mimarisi- nin önemli yapılarından biri olan Langham Oteli, 2. Dün- ya Savaşı sırasında harap ol- muş,.daha sonra da İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafın- dan satın alınarak 40 yıl ka- dar BBC'nin yayın faaliyetle- rinde kullanılmış. Hilton bu binayı 1986'da BBC'den ki- ralamış, eski tarıhi özellikle- rinden uygun olarak tam 4.5 yılda restore etmiş ve mart başında hizmete açmış. An- cak resmi açılış, 125 yıl önce oteli açan Galler Prensi'nin anısına haziran ayında şimdi- ki Galler Prensi tarafından yapılacakmış. Londra'nın o dönemde en büyük yapısı olan Langham, aynı zamanda dünyada ilk kez hidrolik asansörün kulla- nıldığı binaymış. Ve o dönem- de İngiliz halkı sadece bu asansöre binebilmek için ote- le gelir, asansörle inip-çıkar, sonra da gidermiş. Besteci Dvorak'tan orkest- ra şefi Toscanini'ye, Oscar Wiİde'dan Mark Tvvain'e pek çok ünlüyü 2. Dünya Sa- vaşı öncesinde konuk eden Langham Oteli, yeniden açı- lırken ünlü konuklarının kal- dıkları odalara o adları ver- miş. Portland Meydanı'ndaki Langnham Hilton'da tek kişi- lik normal odalar vergi hariç 170 stertin, çtft kişiliklerde fi- yat 190 steriin. İşadamları için çalışma hacminin de yer , aldığı küçük suitler, vergi h a- riç 320-350 steriin, en pa' ıalı büyük suitler ise 500-560 steriin. Mavituncalılar başkaıı lstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği seçimini Veysi Balin ve Adil Zembat listeleriyle yanşan Sezer Mavituncalıların listesi kazandı. Ekonomi Servisi — lstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İh- racatçı Birliği'nde yaklaşık 3 ay- dır süren seçim heyecanı sona erdi. Bırliğin önceki gün yapılan genel kurul toplantısında Sezer Mavituncalılar ekibi yönetime seçildi. lstanbul Hazırgiyim ve Kon- feksiyon İhracatçı BirliğTnin ön- ceki gün saat 18.00'den dun sa- baha karşı saat 02.0O"ye kadar süren seçimine, eski yönetimin Sezer Mavituncahlar dışında, muhafazakâr kesimin adayı Adil Zembat ve seçime bir gün kala birlik grubuyla birleşen Veysi Balin katıldı. 1401 firma- nın katıldığı ve 1219 geçerli oyun sayıldığı seçimde Sezer Mavi- tuncalılar 602 ay alırken, Veysi Balin 448, Adil Zembat ise 149 oy aldı. Yönetim kurulunun 8 asil 8 de yedek uyesinin belirlen- diği seçimde Mavituncalılar'ın çıkardığı üste delinmeden kazandı. Birliğin yönetiminde 2 yıl sü- reyle kalacak olan yönetim ku- rulu üyeleri şöyle sıralandı: , Tuncalılar TekstiPden Sezer Mavituncalılar, Bozkurt Mensu- cat'tan Dr. Alilla Alptekin, En- deks Dış Ticaret'ten Nursu Oku- rer, Miro Tekstil'den Okan Oguz, Simge Tekstil'den MusU- fa Tan, Ertoteks'ten Inci Yurt- baş, Hasteksten Hasan Atilla ve Akın Tekstil'den Bekir Gülal" lstanbul Tekstil ve Konfeksi- yon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) içinde en büyük birlik olan ls- tanbul Hazırgiyim ve Konfeksi- yon İhracatçı Birliği'nin yönetim kurulu başkanlığına seçilen Se- zer Mavituncalılar, rakipleriyle arada büyük bir oy farkı bulun- duğuna işaret ederek, "Sektörün ne kadar sağduyulu olduğu ve geleceğine sahip çıktığı verilen oylardan belli oldu" dedi. Ken- disine atılan oylann bilinçli oy- lar olduğunu vurgulayan Mavi- tuncahlar, yönetim kurulu ba$- kanlığı süresince seçimden önce açıkladığı çalışma programını aynen uygulayacağını bildirdi. Sezer Mavituncablar'ın çahş- ma programmda, -nevcut dış pa- zarları genişletmek ve Türk kon- feksiyon ürünleroin tamtımını sağlamak, kota digıtunında ka- raborsayı önlema, büyük üye- küçük üye aynmın ortadan kal- dırmak, konfekstıon ihracatçı- sının içte ve dışti itibannı art- tırmak, sektör içİEİe hızlı eğitim programları u>-guimak madde- leri yer alıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog