Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

30 MART 1991 DIŞ HABERLER CUMHURÎYET/U Denktaş'tan Rumlara öneri • LEFKOŞA (AA) — Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs Rum tarafına "karşıhklı geçişlerle" ilgili bir anlaşma yapılması önerisini tekrarladı. Denktaş, dün düzenlediği basın toplantısında, Rum yönetiminin üderi Yorgo Vasiliu'ya daha önce de "hareket serbestisi" teklifinde bulunduğunu hatırkttarak şunları söyledi: "Kuzey'den gelen turistlere zorluk çıkartmasınlar. Ledra Palas hudut kapısından güneye geçebilsin bu insanlar. Güneye gelen ve kuzeye geçmek isteyen insanlara zorluk çıkartmasınlar. Onlara da müsaade etsinler. Biz de karşılıkb geçişlerle ilgili bir anlaşma yapalım ki temaslar da daha sık olsun, daha da normal olsun." SSCB-Japonya görüşmeleri • TOKYO (AA) — SSCB Dışişleri Bakanı AJexander Besmennih ile Japonya Dışişleri Bakanı Taro Nakayama arasındaki görüşmelere başlandı. Görüşmelerin, SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov'un 16-19 nisan tarihleri arasında Japonya'ya yapacağı tarihi gezinin ön çalışması olduğu bildirildi. Gorbaçov, tkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Japonya'yı ziyaret eden ilk Sovyet Devlet Başkanı olacak. Andreotti istifa etti • ROMA (AA) — Italya'da Başbakan Giulio Andreotti liderliğindeki koalisyon hükümeti dün istifa etti. Andreotti, senatoda yaptığı konuşmada, hukümetin istifa ettiğini bildirdi. Yaklaşık 20 aydır işbaşında bulunan Andreotti hükümetinde, beş parti yer alıyordu. Bunlar, Hıristiyan-Demokrat, Sosyalist, Sosyal-Demokrat, Liberal ve Cumhuriyetçi partilerdi. Bulgar Türkleri açlık grevinde • RAZGRAD (AA) — Bulgaristan'ın Razgrad, Şumnu, Ruse ve Isterih kentlerindeki Türkler, zorunlu göç sırasında ellerinden alınan evlerinin geri verilmesi istemiyle başlattıkları açlık grevlerini sürdürüyor. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Razgrad'da 60 Türk, evsiz kalan 171 ailenin adına 12 saatlik vardiyalarla bir parkta kurulan çadırda açlık grevi yapıyor. Türkiye'de , konferansa'evet' • KAHİRE (AA) — Islam Konferansı Genel Sekreteri Hamid El Gabid, Türkiye'nin Arap-lsrail anlaşmazlığı konusunda düzenlenecek bir uluslararası konferansa ev sahipliği yapma önerisini olumlu karşıladığını bildirdi. Gabid, Kahire'de AA'ya verdiği demeçte, İKÖ'nün, öteden beri Ortadoğu konusunda BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ile bütün ilgili taraflann katılacağı uluslararası bir konferans düzenlenmesini savunduğunu belirtti. Türkiye'nin, böyle bir toplantıya ev sahipliği yapma önerisini memnuniyetle karsıladıklannı bildiren İKO Genel Sekreteri, "Batı ve Islam aleyhine ilişkileri gözönüne alındığında, Türkiye'nin böyle bir rol üstlenmesi yararlı olur" dedi. İsviçreli bakan geliyor • BERN (AA) — İsviçre Dışişleri Bakanı Felber'in, 2-6 nisan tarihleri arasında, Türkiye ve Iran'ı ziyaret edeceği bildirildi. lsviçre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Reichlin, Felber'in, iki ülke üst düzey yetkilileriyle temasa geçerek Körfez'deki son durum, krizde îsviçre'nin konumu, insan haklarına saygı ve Kürtlerin durumu hakkında görüş alışverişinde bulunacağını belirtti. Felber, gelecek çarşamba günü, dört kişilik bir heyet eşliğinde Tahran'a gidecek; daha sonra Türkiye"ye geçerek Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Türkiye'nin Avrupa'ya entegrasyonu ve Kıbrıs konusunda görüşmelerde bulunacak. Cumhurbaşkanı özal'ın Camp Davidprogramının önemli gündem maddelerinden birisini Türkiye'nin savunması oluşturd Türk ordusiına Amerikan modeliÖzal, ABD Başkanı George Bush'a Türk orduşunda yapısal yenilenme çalışmalanna başlandığmı söyledi. Özal'ın bu konudaki düşünceleri akademik olmaktan öteye geçmiş değil. UFUK GÜLDEMİR WASHINGTON — Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal'ın Camp David programının önde gelen gündem maddelerinden birisini de Türkiye'nin savunmasımn güçlendirilmesi oluşturdu. Özal, ABD Başkanı George Bush'a Türkiye'nin modernizasyona dönük gereksinmelerini anlatırken bunlann en ve- rimli bir şekilde kullanılması için yapısal ye- nilenme çalışmalanna da başlandığmı, "çttn- kii Körfez krizinde >-aşananlann bunu zorun- lu kıldığuu" söyledi. özal'ın "yapısal yenilenme" deyimini kul- lanması, bu konudaki düşuncelerinin kapsa- mı konusunda bir miktar ipucu veriyor. Bu düşüncelerin büyük bir bölümü henüz "akademik" olmaktan öteye geçmiş değil, an- cak Özal bunlara, Amerikan ordusu mode- linden yararlanarak yaşam kazandırmayı ar- zuluyor. Çünkü ABD Başkanı Bush'tan bu konuda da yardım istedi. Özal, yapısal yenilenmeden ne anlıyor? Cumhurbaşkanı Özal'ın ABD gezisi süresince bir arada olduğumuz çevresi, TSK'nın, Kör- fez krizi sırasındaki performansının Cumhur- başkanı özal'a çok sıkıntılı geceler yaşattı- ğını söylüyor. Aynı kaynaklara göre Özal, TSK'yı, bu sözcüklerle olmasa dahi "yıllar- dır iç politika ile uğraşa uğraşa bürokratlaş- mış, asli görevi olan askeriiği unutmuş, iiç darbe sonucunda kazandığı siyasi giiç dola- \ısıyla da siyasi otoritenin iistünlüğünii haz- medemez hale geldiginden, verilen talimat- ları sürdürmeye, ayak diremeye başlamış bir kurum" olarak görüyor. Bu savı kanıtlamak^ için bazı örnekjer deveriliyor.örneğin Gjj neydoğu'ya birlik yollanmasına başlandığı ilk günlerde Genelkurmay'ın sınınn ötesindeki Irak zırhlılarına karşı paraşütçü birlikleri göndererek isteksizliğini göstermiş olması da bulunuyor. Genelkurmay'm bu isteksizliğinin Torumtay*ın istifasından sonra bir ölçüde aşı- labildiği ve zırhlılar gönderilebildiği kayde- diliyor. Ancak bunun da iki ay sürdüğünden yakınılıyor. Cumhurbaşkanı Turgut özal'm, Camp Da- vid'de Türkiye'nin savunmasımn modernize edilmesinin önemine işaret ederken, yukan- da sıralanan örneklere de değindiği kaydedi- iyor. Ancak bunlan şikâyet olarak değil de modernizasyonun, Türk Silahh Kuvvetleri- ÎZLENİMLER Özallar'ın gecesi gürültüyeboğuldu New York'ta Rum göstericilerin çürük yumurtalanna hedef olan Özallar, kaldıkları Peninsula Oteli'nin yanıbaşındaki gökdelen inşaatmdan gelen gürültüyü gece boyunca dinlemek zorunda kaldılar. FÜSUN ÖZBİLGEN NEW YORK — Bu kentte sü- rekli yaşayıp da alışmadıysamz itfaiye araçlan ve ambulanslann gece boyunca sürüp giden acı si- renlerinden uyumak mümkün değil. Lex Avenue ile 51. Soka- ğm kesiştiği köşede bulunan ote- limizin 10. katındaki odamızda her itfaiye sesi ile fırlayıp geniş bulvarı seyrederken kaldınmda yatmış bizden daha derin bir şe- kilde uyuyan evsizlere hayret ediyorduk. Bu arada Özailar'ın bizden de daha kötü durumda ve uykusuz kaldığını düşünerek kıs kıs gülüyorduk. Çünkü Özallar'ın kaldığı otelin yanın- da gece sabaha kadar süren ve Rumlann şamatasını bile bastı- ran esaslı bir patırtı yaşanıyor- du. özallar 5. Cadde ile 55. So- kağın kesiştiği köşede The Pe- ninsula Oteli'nde kaldılar. Bu otelin seçimini her kim kararlaş- tırdı ise galiba sadece çevresin- deki mağazalarla ilgilenmişti. özal'ın yakın ilgi alanına giren erkek elbisesi dizaynın Unlü Bi- jan mağazasının karşısındaki oteli seçmişti. Ancak otelin bir tek giriş-çıkış kapısı olduğunu ve Bijan mağazasının yanında Takashimaya şirketinin yaptırdı- ğı gökdeleni dikkate almamıstı. Otelin tek kapıh olması Rum- ların pek işine yaradı. Akşam- üstü The Peninsula Oteli'nin 55. Sokağa bakan kapısınm karşısı- na yığıldılar. Ellerinde "Tiiık ordusu Kıbns'tan çık", "Türld- ye'ye her türiü yardım durdunıl- sun" "İnsan haklan divenler bir de Kıbns'a göz atsın", "Çifte standart istemiyonız, Kıbns da 1974te işgal edildi" şeklinde pankartlar taşıyorlardı. lşin en komik yanı da Özal ile Saddam Hüscyin'i aym kefeye koyan slo- ganlar atmalanydı. 1974'te Kıb- rıs Barış Harekâtı yapıldığı za- man özal'ın sadece takunyah bir teknokrat olması bu tür sk>- ganlarına mani değildi. New York polisi atlan ve ara- balan ile göstericilerin çevresi- NEW YORK Ozal:Para istemeye gelmedim Cumhurbaşkanı ile ABD'de bulunan Bakan Taner de 'Kimseden bir şey istemedik, bir şey istemek benim işim değil' dedi. ŞEBNEM ATİYAS NEW YORK — Cumhurbaş- kanı Turgut Özal, ABD'ye Bush'tan "para istemek" için gelmediğini, Devlet Bakanı Gü- nes Taner'in bu konuyla ilgili ol- duğunu söyledi. Taner ise, "Kimseden bir şey istemek be- nim işim değil, ben sermaye kn- nımlanna Türkiye hakkında bü- gi verdim" diye konuştu. özal, dün New York'ta TRT'ye verdiği özel demeçte Bush ile yaptığı görüşmelerde 1 milyar dolar acil yardım talebin- de bulunduğu yolundaki haber- leri yalanladı. Özal, "Ben bura- ya para istemeye filan gelmedim. Çünkü cumhurbaşkanlan bu konular için gelmezler. Hükü- metimizin bir bakanı bu konu ile ilgilidir. Nitekim o gelmiştir. İlgililerle konuşmalar yapılmış- tır. Ben o konuşmalann yolunu açanm" şeklinde konuştu. Devlet Bakanı Güneş Taner ise, görüşmeler hakkında gaze- tecilere bilgi verirken, Sürekli para aradıgımız yolunda haber- ler var. Bu dognı degii" dedi. Taner şöyle konuştu: "Kimseden bir şey islemedik, bir şe> istemek zaten benim işim değil. Cumhurbaşkanının işi hiç değil. Ben burada her vıl yaplı- ğım gibi sermaye kurumlarını Türkiye hakkında bilgilendir- meye geldim." ni sardı. Slogan atmalarına en- gel olmadı, ama daha fazla taş- kınlık yapmalarını önledi. Bir ara ellerinde kocaman coplar ile gelen polislerin göstericiİere gi- rişeceğini zannettik, ama bura- sı Türkiye değildi. tşte tek kapıh otel Özallar'a bu nedenle yaramadı ve heyet- ten kim otele girip çıkmak veya kapıda görunmek durumunda kalsa protestocu Rumlar tara- fından fena halde yuhalandı. Göstericiler 55. Sokağı trafığe kapatacak kadar kalabalıktılar ve sokağın girişindeki tıkanma ile 5. Cadde"deki inşaat New York'un en sık ve pahalı bu cad- desini arapsaçına çevirdi. Bu kadar şamatadan sonra otellerınde gece uyumaya çalı- şan özallar'ı bekleyen en büyük patırtı ise Japon Takashimaya ortaklığının gökdelen inşaatıy- dı. Otelin tam karşısmdaki inşa- at gece dev projektörlerle aydın- latılmış olarak sürüyordu. 2-3 TIR boyunda dev kamyonlar- dan yükselen kulelerden acaip bir gürültü ile beton pompala- myor, inşaat vinçleri ve asansör- leri gacur gucur inip çıkıyordu. Bu patırtı ve gürültüye her 15-20 dakikada bir sokaklan inleten ambulans ve itfaiye sirenlerini de ekleyin. New York'taki gecelerinde özallar'ın işte böyle beyni oyul- du. ABD urgut Özal'ın önceki gün Rum göstericiler tarafından çürük yumurta atılarak pro- testo edilmesinin ardından, dün Türk-Amerikan Dernek- leri Federasyonu tarafından destek göslerişi duzenlendi. ABD Dışişleri de Turki\e'den ozür diledi. Özal'ın kaldıgı Peninsula Oteli oniinde yapılan gösterilerde, "We love seviyoruz) pankartlan taşındı. Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı meydana gelen olaylar nedeniyle özür diledi. Büyükelçi Kaya Toperi tarafından açıklanan mesajda, "Yakışıksız olaylardan şok olduk. Üç polisin ya- ralandığı, altı göstericinin tutukiandığı bu menfur olay- dan ötürii özur diliyonız" deniüyor. Türkiye'nin ABD Bu- yükelçisi de Beyaz Saray nezdinde girişimlerde bulundu. nin yapısının yenilenmesinden bağımsız ola- rak düşünülemeyeceği çerçevesinde gündeme getirdiği belirtiliyor. Özal, ABD'de yaptığı konuşmalann birisinde, "akıllı silahlann" Körfez savaşı sırasındaki başansına değinir- ken, "Akıllı silahlan, ancak akıllı insanlar kullanabilir" dedi. özal, bu cümleyi sarf ederken TSK'dan bahsetmiyordu. Ancak or- dunun yenilenmesini hiç aklından çıkarma- dığı da belli oluyordu. ABD'deki bu sözlerine bakıldığında özal 1 ın TSK'nın modernizasyonu plarüarının iki ayağı olduğu anlaşılıyor: Birincisi ordunun yenilenmesi, yani sayıca daha az, ama daha çevik ve iyi yetişmiş, "akdlı birlikler" oluş- turulması. tkincisi de bu nitelikteki bir or- dunun mümkün olduğunca modern silah ve malzemelerle teçhiz edilmesi. özal'ın ABD gündeminin önde gelen maddelerinden biri- sini de modernizasyonun ikinci ayağı oluş- turdu. örneğin Özal, Bush'tan bazı gelişmiş silah ve araçlar talep etti. Tabii bunlar hibe olarak verilmeyecek, Türkiye parasını ödeye- cek. Ancak bu dahi Amerikan yönetiminin devrede olmasını gerektiriyor. Camp David görüşmelerinde Türkiye'nin ikinci aşama F-16 projesi için de olumlu ba- zı adımlar atıldı. 160 uçaktan oluşacak ve 4 milyara mal olacak bu aşamanın finansman güçlükleri buhınuyordu. ABD doğrudan böy- le bir yükün altına girmek istemiyordu. Bu konuda Amerikalılar ilginç bir yöntemle or- taya çıktı. Buna "havuz yöntemi" deniyor. Buna göre finansmanın önemli bir bölümü bu havuza para koyacak olan Körfez ülkele- ri tarafından karşılanacak. ABD bu süreci teşvik edecek. Ayrıca Türkiye'nin ABD'den almayı kararlaştırdığı Patriot bataryalanmn fmansmanı da bu havuzdan sağlanacak. Boy- lece Türkiye'nin F-16 projesinin ikinci aşama- sı ile Patriot alımı aym pakette birleştirile- cek. Türkiye'nin ABD'den aynca başka "akıBı silah" talepleri de bulunuyor. özellikle Kör- fez savaşı sırasında Suudi Arabistan'daki Amerikan askeri karargâhına gözlemci ola- rak gönderilen Türk askeri heyeti, burada gö- rüp de etkilendikleri silahlar için âdeta bir "alısveris listesT ile dönmus. öosl 'a göre Cumhurbaşkanı Özal, ABD Başkanı Bush'u ikna etti 'Irak'ta isyancılara yardım etmeyirf Gazete, Özal'ın, ABD Başkanı George Bush'u Irak'taki isyancıların desteklenmemesi konusunda ikna ettiğini öne sürdü. WASHINGTON (AA) — Washington Post gazetesi, Cum- hurbaşkanı Turgut Özal'ın, Irak'ta asilerin desteklenmeme- si için Başkan Bush'u ikna etti- ğini öne sürdü. ABD'nin önde gelen araştır- macı gazetecilerinden Rowland Evans ve Robert Novak tarafın- dan hazırlanan yazıda, Irak ko- nusunda haftalardır çekingen davranan Başkan Bush'un, özal'a hak verdiği ve Türk Cumhurbaşkanı'nın görüşlerini dinledikten sonra "Irak'ta isyan başansız olursa olsun. ABD kanşmayacak" dediği bildirildi. Yazıya göre Türkiye"den aynl- madan önce Irak Büyükelçisi'y- le görüşen Cumhurbaşkanı özal'a Saddam Hüseyin'in bir mesajı iletildi. Mesajda, Bush'a hıtaben "Irak'taki asUere destek vermeyin" denildi. Cumhurbaş- kanı özal da bu mesajı Başkan Bush'a iletti. Cumhurbaşkanı özal, CNN'de yayımlanan demecinde, Irak Buyükelçisi ile görüşmesi- ne değinirken elçinin İran bağ- lantısından söz ettiğini söylemiş- ti. Diplomatik kaynaklara daya- nan Evans ve Novak, mesajın üslubunun, Saddam'ın "meydan okuyan" eski demeçlerine ben- zemediğini ve "dayak yemiş bir ma/Uubun, dizleri üzerinde yal- varmasını" andırdığını söyledi- ler. Gazetecilere göre mesajda, "Lütfen Sayın Başkan (Bush), bükümetime saldıran guçlere si- lah, para ya da destek wrmeyin. Başanya ulaşmalan halinde Or- tadoğu'da istikrar yaratma urau- dunuzu da yok edeceklerdir" deruldi. Bush'a iletmekte sakınca görmediği öne sürülen yazıda, Bush ile görüşmeleri sırasında özal'm "Kısa dönemde Saddam iktidarı altındaki istikrarlı bir Irak, Saddam'sız ve kargaşa içindeki Irak'tan çok daha iyidir" görüşünü aktardığı iddia edildi. Haberde, özal'ın, stratejik in- siyatifinin Incirlik Üssü'nün önemini arttıracağını dile getir- diği vurgulanarak, bu üssün Körfez'e dönük keşif uçuşları için de kullanılmasımn düşünül- düğü belirtildi. Evans ve Novak'ın haberinde, Özal'ın İran Cumhurbaşkam Haşimi Rafsancani için "gercek niyetlerini saklayan bir "yalancı* dediğini" one sürdü. BU OKULLARDAN BIRINE GİRMEK İÇİNISTANBUL Ahmet Şimşek Lisesi Mııuııı Lisesi . lıneriknıt Robert Lisesi(Kız-Frkeiı Aıuıbiliın lisesi Amıkeııl Lisesi Ar-f-l Lisesi Altı Lisesi linlııınıııcu Denenıe Lisesi lieyhtnı Artıl L.isesi Hilfie Knğıın Deııenıe Lisesi liilfii lisesi liirkdiı Yetkin Lisesi Roğttzivt Lisesi IMtğan Lisesi IMtğııs l.isesi l'seilİS LİseSİ(k.ız-F.rkekyalüı) l-yübof'lti Lisesi Gıikdil Lisesi (iiirsoy Lisesi Isık lisesi Ayazağa Isık Lisesi İfalyutı Lisesi İtalyıın Kız Ortaokıılu Kmlıköy Lisesi Ktılamış Lisesi Kaşgarlı Mabıııut Detıenıe Lisesi Keımıl Atatiirk lieııeıne Lisesi SINAV KILAVUZUNU BU OKULLARDAN ALINIZ. ÖZEL OKULLAR SINAVI İÇİN BAŞVURU 1-12 NİSAN 1991 Külliir Lisesi Miula Lisesi Solre Dame De Siotı Lisesi St.Benoil FnınsiZ Lisesi Sl.George Avııslurya Kız Lisesi St.George Ai'Hstutya Erkek Lisesi Stjosepb Frtıtısız Lisesi St.Micbel FriiHSiz Lisesi St.Pıılcberie Fransız Kız Ortıtokulıı Selitı Lisesi Tarban Lisesi l ğıır Lisesi l lıığhey Deııenıe Lisesi t'skiiılar Anıerikıııı Lisesi Y'eııi Yıhlız Lisesi YıMız Lisesi İÇEL Tarstıs Anıerikıııt Lisesi İZMİR İznıir Amerikan Lisesi Stjosepb Fransız Lisesi ANKARA rin Aııkara Lisesi ZONGULDAK TF.D ZoıifiuMafo Lisesi JFl) kıiz. Ereğli Lisesi OZEL OKULLAR SINAVI 2 HAZIRAN 1991 SINAV İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, ZONGULDAK VE TARSUS'DA YAPILACAKTIR. ANKARA Gözler şimdi Rum tarafındaANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — BM Genel Sekreteri Pe- rez de Cuellar'ın Ankara'da "objektif" ve "kapsamlı" ola- rak nitelendirilen "sözlü" Kıb- rıs raporunu açıklamasının ar- dından, Türk diplomasisinde gözler Atina ile Kıbns Rum ke- siminin takınacaklan tutuma çevrildi. Yunanistan hükümetinin ra- porun, "Rum çıkarlanna ne denli zarar ya da hizmet ettiği" değerlendirmelerine başladığı yolundaki haberler ile Kıbns Rum kesiminin "sessizliği" be- nimsemesi, Ankara'da "olum- suz göstergeier" olarak nitelen- diriliyor. De CueEar'ın raporunun An- kara'da ilk gün neden olduğu memnuniyetin ardından yetkili çevrelerin bu kez gerçekçi değer- lendirmelere yer verdikleri göz- Ieniyor. Bu bağlamda öne sürülen gö- rüşlerin, Rum tarafının bu "Ta- ribi fırsatı değerlendirecegi umudu" ekseninde odaklaşması dikkat çekiyor. Genel sekrete- rin, 649 sayılı BM Güvenlik Konse>i karannda da yer alan temel unsurlan yeniden vurgu- ladıktan sonra üzerinde muta- bakata varılması şansı olan ve halen aşılması gereken sonınlan tarafsız bir şekilde sıraladığına işaret eden yetkililer, şu görüş- lere yer verdiler: "Uluslararası konjonktür Kıbns'ta çözüme yönelik olarak somut adımiann atılmasına ola- nak sağlıyor. Türk tarafının bu ortamda dinamik ve olumlu bir yaklaşun benimsedigi ise son al- tı aydır BM Genel Sekreterligi nezdinde yuriitülen temaslaria sabit; karşı tarafın genel sekre- terin açıklamasım kendisine gö- re yorumlama çabalanna gir- mektense duvardaki yazıyı oku- yarak pozitif bir tutum benim- semesi gerekiyor. Burada olumlu yaklaşımın esas olarak çeşitli yollardan Rum argümanlanna prim veren iıçüncü partilerden gelmesi ge- rekiyor. Esasında Kıbns sonınu ile ilgili olmayan nedenlerle Rum tezlerinin arkasına sığın- . manın Kıbns sorununun çözv ,. miine hiçbir şekilde hizmet e <. mediğini, aksine sorunun ^5. zümsüz kalmasma katkıdr, bu- lundugunu görmeleri g' ;reki- yor." ^ Bu ifadelerle esas olarâ*. Av- rupa Topluluğu'nun hedef alın- dığı gözlenirken, Washington'- un son dönemde Kıbrıs konu- sunda takındığı tutumun ise Ankara'da "olumlu" ve "gerçekçi" gibi sıfatlarla nite- lendirilmesi dikkat çekiyor. RUM KESIMI Genel Sekreter* raporuna tepki LEFKOŞA (AA) — BM Ge- nel Sekreteri Perez De Cuellar'- ın Kıbns konusunda Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporla il- gili tepkiler sürüyor. Spiros Kiprianu'nun partisi DtKO'dan sonra, Rum Demok- ratik Birlik Partisi (DİSİ) Genel Başkanı Glafkos Klerides de yaptığı açıklamada, rapordaki birçok noktanın açıklığa kavuş- turulması gerektiğini söyledi. Klerides, Türkiye'nin Kıbrıs ko- nusunda izlediği politikada hiç- bir değişiklik olmadığını, genel sekreterin "Ankara'nın tutu- munda olumlu gelişmeler bu- lunduğu" yolunda bir imaj ver- mekle büyük hata yaptığını id- dia etti. AKEL Genel Sekreteri Dimit- ris Hristofyas da genel sekrete- rin sorunun çözümü için genel şartlann oluştuğu şeklindeki de- ğerledirmesinde aceleci davran- dığını iddia ederek, Türk tara- fının, "Toprak, özgürlükler, as- kersizleştirme ve göçmenlerin dönmesi" gibi temel konularda tutumunu değiştirmediğini kay- detti. Sosyalist EDEK partisi lideri ve Rum Temsilciler Meclisi Baş- kanı Vassos Lissarides de De Cuellar'ın raporunun "tatmin edici olmadığını" ve TUrk tara- fının tutumundan övgüyle bah- setmesinden dolayı genel sekre- teri kınadığını bildirdi. d
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog