Bugünden 1930'a 5,471,201 adet makaleKatalog


«
»

Bank24 yolunuzun üstünde! Paranız elinizin altında! MMUKBANK Cu mhuriyef Bank24'ler, subedısı birimler halinde alışveriş meıkezl^TuÜu VU UIRÜIU noktalarda da hizmetinizde! BANK24 J Ş L E H : T A M A M ' 67. Yıl; Sayı: 23925 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL (KDV dahıu 30 Mart 1991 Cumartesi Meclis'e sürekli gelenlerin sayısı 100'ü geçmiyor HMllet\ekilleri rapor peşinde Maıeret bildirme Üst üste 5 birleşime katılmayan milletvekilinin üyeliği düşüyor. TBMM Başkanlığı, Meclis'e uğramayan milletvekillerinden bir hafta içinde mazeret bildirmelerini istedi. ANAP milletvekillerinin süren kongreler.Kürtçeye serbestlik ve 141,142 ve 163'ün kalkmasma karşı olduklan için Meclis'e gelmedikleri belirtiliyor. ÜMtT ASLANBAY ANKARA — TBMM'nin, milletvekillerinin devamsızlığı nedeniyle yasama görevi bir su- redir aksarken, Kanun ve Karar- lar Dairesi, "yoklaraa kacaklanıu" saptamaya başladı. lçtuzüğe göre bir ay içinde 5 bir- leşime üst uste katılmayan mil- letvekillerinin uyeliği düşurüle- bileceği ıçin "yoklama kaçağı milletvekilleri" de rapor peşıne düştu. Daire, geçtiğimiz gunler- de milletvekillerine gönderdiği yazıda, "Bir bafta içinde maze- retleri varsa doklor raporlannı göndermelerini" istedi. Alınan bılgılere göre daha ön- ce TBMM Başkanlık Divanı'n- da gundeme gelen "milletvekil- lerinin devamsızlığı" sorunu tum çabalara karşın çözülemi- yor. Kanun ve Kararlar Dairesi, 3 aylık devreler halinde, millet- vekillerinin devamsızlıklarını kendilerine tek tek tebliğ ediyor. Daire, son devamsızlık çizelge- sini de geçtiğimiz gunlerde biti- rerek milletvekillerinin yanıtla- rını beklemeye başladı. Içtuzuk uyarınca, milletvekillerinin I haftahk itıraz haklan bulunu- yor. Devamsızlıklarına mazeret gösteremeyen ya da mazereti haklı bulunmayan milletvekille- rinin durumları ise anayasanın 84, ıçtuzüğün 127. maddeleri ge- reğince Başkanlık Divanı'nca Anayasa Komisyonu'na havale ediliyor. Komisyon bir karara vardıktan sonra dosyayı Genel Kurul'a indiriyor. Yasaya göre (Arkası Sa. 14, Su. 4'de) Akbulut seyirci gîbi1 Kongrelerde gozlemci gibi davranıyor. 2 Yasa değişikliklerinde tereddütlüjstediklerini ANAP grubuna yaptıramıyor. 3 Politika üretmede yetersiz kalıyor. 4 Bakanlann tam desîeğinden yoksun. FARUK BıLDİRİCl OftTADOĞU'PA BANA VAHDIM 5ENİN TOFlULÜ- ĞUNA (TİRAAENE AT GÖZLÜGÜ Açık 25 trilyona gidiyor Btitçeye yama telaşı Bütçe açığının 25 trilyon liraya yükselebileceği tehlikesi karşısında maliye bütçedeki bazı ödenekleri bloke etti, bazı odenelderi de ilk 6 ay için yüzde 30 sınırladı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Körfez krizi nedeniyle gelen ek yuklerin bütçe açığını 4.1 ile 7 trilyon lira arasında art- tıracağı hesaplandı. Böylelikle bütçe açığının 25 trilyon liraya yükselme tehlikesi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığı, kamu kuruluşlannın ödenek kullanımlannı sınırlama yoluna gitti. Bu arada kamudaki para darhğı butçeden yapılan ödeme- leri guçleştirirken yaz aylannda başlayacak destekleme alımları için nasıl kaynak bulunacağı da belirsizliğini koruyor. Edinilen bilgiye göre yapılan hesaplamalar yılın ikinci yarı- sında memur maaşlanna yuzde 15 civannda zam yapüacağı, ya- tırım ödeneklerinin kısılacağı varsayınuyla dahi butçe açığının 25 trilyon lira civarında gerçek- leşeceğini gösteriyor. Bu düzey- deki bir açığın ise iç borçlanma yoluyla kapatılmasının güç ol- duğu büdiriliyor. Bu gelişmenin bankalardaki mevduat artışmın yandan fazlasınm iç borçlanma yoluyla kamuya aktarılmasını kaçınılmaz kıldığı ifade ediliyor. Böylelikle özel sektorun mali pi- (Arkası Sa. 14, Sü. 8'de) ISTANBUL'DA EKMEK BİN LİRA 17. Sayfada lETT'DE SÖZLEŞME EYLEMt 17. Sayfada ANKARA — Başbakan Yıl- dırım Akbulut'un ANAP'taki son gelişmeler karşısında, etkı- sini giderek yitirdiği ve "seyirci konumuna düştuğü" belirtildi. Son olarak Istanbul İI Kongresi öncesinde, başkan adayı Semra Özal'm Başbakan ve ANAP Ge- nel Başkam'nı "muhatap alma- ması", özel ricasına karşın, Bezm-i Âlem Üniversitesi hak- kındakı önergenin 60 milletve- kili imzasıyla TBMM'ye sunul- ması, ceza tecilinin Ramazan Bayramı'na yetişmesini isteme- sine karşın, bu doğrultuda çaba gösterilmemesinin Başbakanı (Arkası Sa. 14, Sü. 5'de) ÖZAL: ABD'YE PARA İSTEMEYE GELMEDlM 11. Sayfada MUTLU SON — Fenerbabçe 5. maç sonunda 1. Basketbol Ligi'nde şampiyonltığa uzandı. Rürder Kerkük'ten çelrîldiKuzey Irak'ta yönetime karşı mücadele eden Kürt gruplanndan Kürdistan Yurtsever Birliği'nin sözcüsü, kuvvetlerinin Kerkük'ün iki kilometre dışına çekildiğini, ancak kenti geri almak için yeni bir saldın başlattıklannı açıkladı. ABD, içsavaştaki kıyıma karşın müdahale edilmeyeceğini açıkladı. Dış Haberler Servisi — Irak hukumeti, Kerkuk'un geri alın- dığını ve ordu birliklerinin Ku- zey Irak'ta "temiziik hareketi"- ne devam ettiklerini bildirdi. Saddam Hüseyin'e karşı savaşan Kürt örgütleri Kerkük'ü boşalt- tıklanru, ancak kenti geri almak uzere yeniden saldın başlattık- larını açıkladılar. Bağdat'ta yayımlanan El Cumhuriye gazetesi, Kerkuk'un kurtarıldığım, Tamim eyaletinde isyancıların "ordu karşısında bızla yenilgiye uğradığını" bil- dirdi. Kürdistan Yurtsever Bırliğı- nin sözcüsu, Suriye'nin başken- ti Şam'da yaptığı açıklamada, "Kuvvetlerimiz Kerkük'ü bo- şalttı. Şimdi Kerkuk'un iki kilo- metre kadar dışında bulunuyorlar" dedi. Sözcü, Irak ordusunun yaşlı, çocuk, kadın ayrımı yapmaksızın 100 bin Kurdü Kerkük'ten sürdüğünu, savaşacak yaşta binlerce Kürt er- keğini de kentte alıkoyduğunu bildirdi. Sözcü, Kürt kuvvetleri- nin Kerkük'ü geri almak üzere yeni bir saldın başlattıklannı kaydetti. (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) BÜLENT ECEVİT, KÜRT SORUNUNU DEĞERLENDİRDİ 4. Sayfada THE WASHINGTON POST: 'ÖZAL, SADDAM'DAN MESAJ GETİRDİ' 11. Sayfada Dayak İstanbul Haber Servisi — İstanbul Üniversitesi'nin Avcılar Kampu- su'ndaki veteriner- lik Fakültesi'nde diin bir grup sol görüşlu ogrenci ile iilkucu oğrenciler arasında çatışma çıktı. Daha sonra ola>^ müdahale et- mek isteyen polisle çatışan öğrenciler- den 15'i gözaltına alındı. Veterinerlik Fakültesi kantinin- de saat 11.00 sıra- iannda, kitap sat- ma yuzünden sol gorüşlü ve ülkücii oğrenciler arasında başlayan tartışma, kavgaya dönuştu. Sol goruşiu oğren- ciler, karşı grubu sopalarla doverek okuldan uzaklaş- tırdılar. Bunun uzerine çevik kuv- vel, oğrencilere müdahale etti. Sol goruşiu oğrenciler, taş ve sopalarla gü- venlik guçlerine karşılık verdi. Po- lis, öğrencilerden 15'ini gözaltına al- dı. (SualKozluklu) Antalya'yafada ilgiyok Bavram tatiliııiıı gözdesi KıbrısA.NTALYA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Türkiye"nin Körfez sa- vaşı sonrası tanıtım ve reklam- da geç kalması nedeniyle, bu yıl da turızm yonunden sönuk bir sezon geçireceği bildirildi. Tu- rizm yetkilileri, temmuz ayından itibaren geçen yıllara oranla da- ha çok turist beklediklerini, an- cak nisan, mayıs ve haziranın kayıp aylar olduğunu belirttiler. Bu arada turistik tesisler, bay- rama muşteri çekmek için pro- mosyona başladılar. Antalya'da- ki birçok otel ve motelin "Bir hafta kalana bir giin bedava", "İki bafta kalandan 10 günlük ücret alma" gibi uygulamalarla müşteri çekmeye çalıştıklan bil- dirildi. 13 nisanda başlayan ve normal suresi 9 günu bulan Şeker Bayramı tatili 23 Nisan'la bir- leştirildiğinde 11 gün olunca, Antalj-a'daki tesisler de fiyatları cazip hale getirerek müşteri çekmeye yöneldiler. Okan Turizm ve Seyahat AŞ'nin Baş- kanı Bekir Okan, şirketlerine ait Kemer'deki Marco Polo tatil Köyu'nde mayıs ayı sonuna ka- dar 10 gun kalanlara 1 gun daha kalma olanağı sağlandığını belirtiyor. Tatil köyunde kişi başı fı- KKTC konut fonunun kaldınlması, otellerin indirim yapması ile 11 günlük tatilde en çok ilgi çeken yer oldu. Akdenizve Antalya'daki otel, tatil köyleri turist çekebilmek için promosyon yapıyor. Nisan, mayıs ve haziranın İcayıp aylar olduğu belirtiliyor. yat 300 bin lira. Okan, "Körfez krizinden dolayı Avrupa tur operatörlerinin bağlantılan ya- vaş yvf»ş gerçekleşiyor. Ancak Antalya'da sezon, bildiğiniz gi- bi nisan ayında açılıyor. Bajram nedeniyle de muşteri çekebilmek için 10 gün yerine 11 gün ve 14 gün yerine 16 gün konaklama sloganını uyguluyonız. Şu anda da bağlantılar geliyor" dedi. 7 günlük paket fiyatlar hazır- layan Talya Otel'in Genel Mudu- rü Naci Gedik, bir kişi fi^tının 1 milyon 575 bin lira olarak be- lirlendiğini söyiedi. Gedik, ken- dilerinin promosyona girmedik- lerini, ancak bayramda dolulu- ğu sağlamak için fîyatlannda in- dirim yaptıklannı belirtti. Gedik, bu tur kampan- yaların her zaman y'apıldığını ve yararlı olacağı- nı sandığmı kaydederek "Kriz nedeniyle bu yıl last minute (son dakika) müşterilerinin çıkacağı kesindir. O zaman bu tür kampanyalar iş yapar" diye konuştu. Naci Gedik, şu anda Avrupa'da birçok tur operatöru "3 eşittir 2" sloganını kul- landığmı söyiedi ve "3 eşittir 2, yani 3 hafta ka- (Arkası Sa. 17, Sü. 7>de) Meclis'e Devamsızlık ve Demokrasi... 1 ürkiye Büyük Millet Meclisi'nın zaten gerektiğı gibi yapmadığı yasama gorevı bir süredir iyice aksamaya başladı. Nedeni biliniyor: Milletvekillerinin devamsızlığı... TBMM Kanun ve Kararlar Dairesi, devam- sızlığı önleyebilmek amacıyla son gunlerde yoklama kaçağı milletvekillerıni yakın takıbe almış. içtüzüğe göre, bir ay içinde beş bir- leşime üst üste katılmayan üyelerın mıllet- vekilliğini düşürme yolu açılabiliyor. Bundan kaçınabilmek için geçerlı bir özür, bir dok- tor raporu gerekli. İşte o yüzden, Ankara Büromuzun habe- rine göre şu gunlerde bazı milletvekillerı dok- tor raporu peşindelermış... Parlamento gıbı en önde gelen bir siyaset kurumu açıandan hoş bir durum değil. (Arkası Sa.14, Su. l'de) HASAN CEMAL 1 • Müzayede İstanbul'da yarm Marmara Otelı 'nde yapılacak müzayedede 260 parça eser salışa sunulacak. 3. Sayfada • Darbukadan gitara I ezgiler TV-3'teki Video P Miizik Türkıye programında rapseverler MC Hantmer "U Can't Touch This" adlı Grammy Odullü parçasını da izleyecekler. 6. Sayfada • Bu bulut Duygu' yüklü Sıdıka ve Ina Özdıl kardeşler bugun verılecek konserde koregrafDuygu Aykal'ı anacaklar. 7. Sayfada • ABD, Irak'ın parçalanmasına karşı Amerıkan "Internatıonal Herald Tribune"e gore Irak Devlet Başkanı Saddam Huseyın onumuzdekı yaza kadar devrılecek. 10. Sayfada • THY'de yiiksek gerilim Türk Hava Yolları'nda 10 bin 500 işçı toplusözleşmeden farklı beklentıler içinde bulunuyor. Ekonomide • Etibank'ta usulsüz kredi iddiası KÎT Komisyonu, kamu bankalarının hesaplarmı didik didik inceleyecek. Ekonomide • Sudan ucuz hisseler Kamu Ortaklığı Idaresı Başkanı Özuvgur, ozelleştırmeye ılişkın sorulan cevaplandırdı. Ekonomide • Vatan, millet, Oscar 'Oscar'ı nasıl kaptık' yakiaşımları Turk milletındekı yeni gerçekçılığı mı simgeliyor? Arka Sayfada • Bankalar voleybolu sevdi Emlak, Ziraat, Halk bankalan voleybolda iddiah. Arka Sayfada • Saatler ileri llen saui uygulaması bu gece başlıyor. Saatler 01.00'de bir saat ileri ahnacak. Arka Sayfada İSTAMBUL j ' . er gece patlamaGümüşsuyu'ndaki Şahin Holding'e diin gece 21.10 sıralarında konan bombadan 15 dakika sonra Batı Sigorta A.Ş. binasının zemin katındaki Rabak A.Ş. girişindeki bomba patladı. Binada maddi hasar meydana geldi. Ümraniye'deki Yapı Kredi Bankası'na molotof kokteyli atıldı. 3. Sayfada öaydıryok Verem aşLsı aranıyor İstanbul'da 6 aydır verem aşısı bulunmuyor. Afyon, Konya, Ordu ve Giresun'da aşının hiç oimadığı, diğer illerde ise sıkıntı yaşandığı belirtildi. İstanbul'da 6 ayda 40 bin aşı olması gerekirken 15 bin kişiye aşı yapılabildi. Arka Sayfada Otobüs uçuruma yuvarlandı: 9 ölü Divriği'den İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsu Kangal ilçesi yakıniarında aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. KANGAL (AA) — Sıvas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı. ölenlerden 8'inin kimliği belirlendi. Saat 14.00 sıralannda Divri- ği'den tstanbuPa gitmek üzere hareket eden Tahir Çağiayan yö- netimindekı 06 ABS 30 plakalı otobus, saat 15.00 sıralarında Kangal'a 7 kilometre uzaklıktaki Yeniköy yakıniarında, aşırı sü- rat ve dikkatsizlik sonucu sarampole yuvarlandı. Kazada Irfan Ören, Fikret Keleş (35), Dürdane Günaydın (34), Hasan Şahin (60), Nuri İnce (46), Meh- met Gençdal (19), Halil tbrahim Mercan (31), Veli Koç ve kimli- (Arkası Sa. 14, Su. 2'de) BUGUN BIUMTMNİKB Bugün ve her cumartesi Cumhuriyet'le YARIN Yarın ve ber pazar Cumhuriyet'le GOZLEM UGUR MUMCU Liechtenstein... üechtensteın, İsvıçre ve A/usturya sınırlan arasında yer alan küçük bir prenslıktır. Prensiiğın başkenti Vaduz'dur. 160 bin metrekarelik prenslıkte 28 bin kişi yaşamaktadır. Kişi başı- na 16.500 Amerikan Doları düşenbu prenslik bir "vergı cen- neti"dir. Vergi kaçırmak isteyenler, şırketlerıni Vaduz'da kurarlar. (Arkası Sa. 17, Su. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog