Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 29 MART 1991 05.28 AçillŞ - Açiköğretim .V sınıliara İş. vc SON>;II Güvcniik Hukuku dersinde (Toplu 1$ Uyuyııazlıkljrı \e ^ J Ektrışcı Çö7Ünı Yolları) vc Türkiye'ııın Idari Yapısı dcrsinde (Dısıplin \e Ceza Kmu^turması). Türk Dili derMtıde (Tıyalro) konulurı ışleniyor. 06.30 Gün D o ğ a r k e n (07.00"de habcr hülleni yayımlanacak.) 007.05 G ü n BaşllVOr Akış içerisinde.08.00 vc 09 00da haber bûlleııi >er alacak.. 09.05 Susam Sokağl 111 Programın hedcllerı doğal çevre. ilişki lerimlerı. alçak ve yüksek. özürlü çocuk. parça bûtün ılişkisidir. (lO.(M)'da ruıhcr bulıeni yayımlanacak). 10.15 Arkasi Yarın: Ktlğu Silvana şantajcılarla uğraşırken. bir yjnd.ın da Mercedo'i Sergıo'dan uzaklaştırmaya çalışmaktadır 10.40 OİCUİ Televizyonu: Akış içerisinde 11.00. 12.00 ve 13.00te habcr bülteni \er alacak. 15.00 Haberler - Çocuk Kuşağı Aılı Kannca. Dağ Güiü. Eiirin Rüyaları. vc Susam Sokağl. (16.05't_e haber bülteni yayımlanacak). 16.15 Arkası Yann: Hayat Ağacı (l 7.00"de haber bülteni yıvımlanacak). 17.15 Bir Solist 17.34 Iftara Doğru Programın Kuran-ı Kcnm bölümünde. Yunııs Surcsı 5-10. ayclleri Kasım Akyol okuyor. (I8.l9"da haber büllcııi \ayimlanacak) 18.19 Türkiye 1. Basketbol Ligi Play-OfT Karşılaşması Antalya'nan Naklen Tofaşsas-Fenerbahce 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Eğlence: Bir Başka Gece (Aynnnh bilgi yandakı Mjlunl.ırda) Akış. ıçerısinde 23.00'te haber bülteni yayımlanacak. 23.30 Dizi: Ray Bradbury Oyunları 24.00 Haberler 00.15 Kabare: Güler misin Ağlar mısın? (Akış içerisinde 01 (K)'de haber bültenı yayımlandcak). 01.30 Istanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu (Akış n,'erisinde 02.00'de haber bülteni yayımlanacak). 02.20 tslam Sanatı ^"N 07.58 Açılış ve Okul Televizyonu mm L 10.45 AçikÖğretİm 3. Sınıflara tş ve Sosyal Hukuk: ^ • J (Toplu Iş Uyuşmazlıkları ve Banşcı Çözüm Yolları ) Türkıye"nin Idari Yapısı: Disiplın ve Ceza Kovuşturması. Türk Dili: Tıyatro. 4 sınıf için Iklısadi Kalkınma: Kalkınma Sürecinde Kaynak Dağılımı 12.15 Kapanış 18.10 Arkası Yarın: Yalan Rüzgârı Faren'in hastalanması ü>erıııe onu acele hastaneye götürürler ve Faren bebeğini kaybeder. 19.03 Haberler 19.08 Fragman 19.20 İslam ve însan 19.45 Dizi: Marc ve Sophie Işsiz olan Romeo. sokakta gördüğü Sylvclte'e yanaşmaya kalkışınca köpegi Achılle larafından ısınlır. 20.10 Belgesel: DenİZCİIİğİmİZ Ramazan Bakkal'ın hazırladığı hclgctclin Törk Denizciliğinin gündeminde halkın yeri. denizde seşahaı etmenın ve tatilini denizle içiçe geçirmenin imkanları ele jlinıvor. 20.30 Yalancının Mumu 21.00 Günlerle Gelen 21.30 Ezgi Akşamı 22.00 Haberler ve tngilizce Haberler 22.30 Belgesel: Gezegenler Son bölümde tüm uzay içinde yalnız olup olmadığımi7 sorusu araştırılıyor. 23.00 Toplu Gösteriler: "Şok iıülunlarda) (Aynntılı bılgi yandaki 19.59 Açılış 20.00 TV Filmi: tstiridye Avcıları (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 21.45 DİZİ: Kasirga Danvin'in boşltılmasına karar verilir. Ancak kadın ve çocuklar önden gidecektir. 22.35 Belgesel: Dünya ve tnsanlar Kore. Çin ve Japonlann yayıntılan anlatılarak doğal güzelliklere yer veriliyor. 23.25 Caz 23.55 Dizi: Dedektiflik Bürosu Laura nın kız kardeşi Los Angeles'e gelir. Kocası Donald'ın kendisini aldattığından şüphe etmektedir. 13.59 Açılış - Okul TV'si-Televizyon Dershanesi 19.05 Arkası Yann: Hayat Ağacı HM5 Melodi 20.00 Açiköğretiltl 4. sınıflar için Reklamcılık ve Satış Yönetimi: Satışcılann Secimi. Eğıtimi ve Ücretlendırilmesi. Örgütsel Davranış: ilctişım ve Psiko Sosyal Etkiler. I. sınıflar için Almanca: Ders 18 4. sınıllar için Muhasebe Denetimi ve Mali Analız: Trend Yöntemi Analiz Tekniği. 2. sınıflar için Almanca: Ders 45. 1. sınıflar için Fransızca. 22.10 Dizi: Çifte Bela ~ ~ ^ 22.35 Belgesel 2000'e doğru 23.25 Video Mûzik Türkiye 19.00 Açılış -Haberler 19.25 Iftar Programı 19.40 Susam Sokağl Bu programın hedefleri: insan yapısı çevre-meslekleri tanıma. sebze ve meyvenin tanıtımı. 20.10 Türkçe Dil Dersi: Okuyalım Konuşalım 20.35 Kadın Saati: Hanımeli 21.00 Belgesel: DenİZCİIİğİmİZ Ramazan Bakkal'ın hazırladığı belgesel. Yolculuk etmenin ve tatilini denizde içice geçirmenin olanaklan ele alınıyor. 21.20 Arkası Yarın: Küçük Hanım 22.00 Haberler, İngilizce ve Almanca Haberler 22.35 Ramazan Özel Programı özellikle 19. yüzyıl Istanbulu'nda batıya yönelişle birlikle ortaya çıkan alafranga tipi ve buna bağlı olarak gelışen olaylar. 23.20 Yerli Drama: Anadolu'nun Kadın Erenleri 00.20 Dizi: Catherine - Kapanış 13.00 Starl Haber 13.05 Transformers (çizgi film) 13.30 Pembe Dizi: Santa Barbara 14.20 Pembe Dizi: Bütün Çocuklarım 136. bölüm. 15.10 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 135. bölüm . 16.00 Pembe Dizi: Ateş Çemberi 79. bölüm 17.00Starl Haber 17.05 Pembe Dizi: Komşular 112. bölüm 17.30 Çizgi Film: Karate Kat 18.00 Çizgi Film: Taş Devri 18.30 Komedi Dizisi: Charles tş Başında 19.15 Komedi Dizisi: Jefferson Ailesi 19.50 Star 1 Haber 20.05 Dizi: Tatlı Dertler 20.35 Dizi: Uzay Yolu 21.35 Vay Canına (Bugünköşesınde) 22.35 Star 1 Haber 22.40 Polisiye Dizi: Booker 23.40 Polisiye Dizi: Miami Vice 00.40 Sİnema: Eroin Kiskaci (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 02.20 Starl Haber-Kapamş TV1 AÇIKÖĞRETİM'DE YARIN 07.05 4. sınıf için tktisadi Kalkınma dersinde (Kalkınma Sürecinde Kaynak Dağılımı). Maliye Politıkası dersinde (Maliye Politikası ve iktisadi Gelişme). Vergi Uygulamaları dersinde (Gelir Vergisi), 3. sınıf için İngıli7ce dersinde (Cause and effect), 1. sınıf için Temel Hukuk dersınde (Borcun Kaynakları), iktisada Giriş dersinde (Milli Gelirin Bölüşümü ve Faktör Gelirlerı) ve Genel Matematik dersinde (Çok Dcğişkenli Fonksiyonlar ve Kısmi Türev) konulan işleniyor. (Akış içerisinde 08.00. 09.00da haber bülteni yayımlanacak). TV 2 SİNEMA; ŞOK 23.00 Dolaylı Frankeştayn uyarlaması Şok (Traitement de Choc) / Yönetmen: Alain Jessua / Oyuncular: Alain Delon, Annie Girardot, Robert Hirsch, Michel Duchaussoy / 1973 yapımı / 85 dakika. TV Scrvisi — 38 yaşında ba- şarüı bir iş kadını, deniz kıyısın- daki tanınmış bir kliniğe başvu- rarak "geoçleşme kürlerf'ne ka- tıhr. Ancak klinikte olup biten- lerden kuşkulanmaya başlayın- ca, kendisini tehlikeli bir soruş- turmanın içinde buhır. llgi çekici Fransız yönetmeni, 1970'lerde "Katliam Oyunu - Jeu de Massacre"la sinemaya başlavan, ancak verdiği umutlan 1980'lerde doğrulamayan Alain Jessua'nın ilk kez "star" oyun- cularla çalıştığı değişik ve çarpı- cı filmi. Çok dolayh olarak bir tür Frankeslein uyarlaması sayı- labilecek olan film, görünürde- ki "korku filmi" öğelerinin ar- dında, kapitalist toplumdaki emek sömürüsünü, sınıfsal ay- nmlan ve 'burjuvarinin emek- çinin kanını iliğini emmesini" değişik bir metaforlar bütünUyle ekrana getiriyor. Jessua'nın sim- geselliği, oldukça yerli yerine oturmuş gözüküyor. Film, ayn- ca oyuncularından da büyük destek alıyor. Fransız sineması- nın artık perdeyi bırakmasına karşın unutulmayan oyuncusu Annie Girardot, en iyi rollerin- den birinde. Alain Delon ise gi- zemli doktor Devilers'e tüm teh- likeli çekiciliğini veriyor. Aynca Comedie Française'den büyük oyuncu Robert Hirsch de var. Sonuç olarak çok önemli değil- se de ilgiyle izlenebilecek ve Ala- in Delon toplu gösterisini kapat- ması uygun düşen bir film. Sa- hi bu arada baştan beri adı edi- len ve beklenen Delon'lu Vis- conti filmi "Rocco ve Kardeşleri" ne ne oldu? Alain Delon doktor Devilers'e tüm çekiciliğini veriyor. STAR1 SİNEMA EROİN KISKAO 00.40 Eroin mafyasına karşı bir çiftçi Erohı Kıskaeı (Out of Brounds) / Yönetmen: Richard Taggle / Oynayanlar: Michael Hal, Jenny Wright / ABD yapımı / 93 dakika. TV ServUi — Darly, genç bir çiftçidir. Kardeşini ziyarete gittiğinde uçaktan indiği sırada havaalamnda kendi bavulu ile içinde milyonlarca dolarlık eroin bulunan başka bir bavulla karışır. Bu kanşıkhk sonunda Darly, biranda kendini eroin mafyası ile karşı karşıya bulur. Başı fena halde belaya girmiştir. Içeriksiz ve sadece zaman öldürmeye yarayan fihnlerden biri. Hiçbir sanatsal yön düşünülmeden yapılan bu fîlmde bol bol hareket ve kavga sahnesi var. TV 1 BİR BAŞKA GECE 21.00 Zeki ile Metin'in prova görüntüleri TV Servisi — Çetin Çeki, Ruhat Biliktan ve Ceylan Palay'ın sundukları eğlence programının bu haftaki konuklan Zekai Tunca, Özdemir Er- dogan ve Nuray Hafıftas. Sanatçılarla Çetin Çeki söyleşirken, konuklann ceşitli şarkıları da ekra- na gelecek. Kandernir Konduk'un yazıp Samim Değer'in yönettiği "Mesela Dedik" köşesinin bu bölümün- de "geceler" konusu işleniyor. Mesela Dedik'te oynayan sanatçılar Yasemin Yalçın, Şemsi tnka- ya, Tulu Çizgen, Kayhan Yıldızoglu, Ayşen Gru- da, Arztı AUIay, Nevzat Okçugil ve Volkan Se- vercan. Sinema bölümünde Serdar Gökhan ve Eşref Kolçak'ın yer aldığı "Bir Başka Gece"de spor bö- lümünde ise Tanju Çolak ile Rıdvan Dilmen yer alıyorlar. Programda son olarak Gizli Kamera bölümünun yanı sıra Aktüalite bölümü ekrana gelecek. Bu bölümde Kent ve As sinemalannın açılış görüntüleri ile birlikte Zeki Alasya ve Me- tin Akpınar'ın oynadıkları "Şuna Buna Dokunmak" adlı oyunun prova görüntüleri ya- yımlanacak. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın 'Şuna Buna Dokunmak' adlı oyunlannın prova görüntüleri ya- ymlanacak. TV3 SİNEMA; İSTİRİDYE AVCILARI 20.00 Onemsiz Agatha Christie uyarlaması Istirldye Avcıları (Shellseekers) / Yönetmen: Waris Hussein / Oynayanlar: Angela Lansbury, Sam Wanamaker, Christopher Bowen, Anna Corteret / ABD yapımı / 103 dakika. TV Servisi — Yaşlı bayan Penelope'e babasından miras kalan resimler vardır. Çocuk- lan bu resimlerin satılmasını isterler. Resimler çok değerli- dir ve satılmalan çocuklara büyük paralar kaıandıracak- tır. Bayan Penelope ise kendi- sine babasından yadigâr kalan bu resimleri bir türlü satmak istemez. Fakat çocuklan tara- fından tabloların saülması ko- nusunda büyük baskı altında tutulur. Starl'in 'Cinayet Dosyası' adh dizisinden izlediğimiz An- gela Lansbury, özellikle yaşlı- hk döneminde çevirdiği Agat- ha Christie uyarlaması film ve dizilerle büyük sempati toplu- yor. RADYOLAR R A D Y O İ0«5Açılıs,program. 05.00 Ha- berler. 05.05 Turküler geçidi. 0530 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve deniz, hava raporu. 06.15 Cuma sabahı. 07.00 Haber- ler. 07.05 Her şey bizler için. 07J0 Haberler. 07.40 Günle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 lstek- lerıniz, seçtiklerimiz. 09J5 Reklamlar. 09.40 Ar- kası yann. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haber- ler. 12JJ5 ReKlamlar. 12.10 Günü yaşarken. 1155 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haber- ler. 13.15 Reklam programı. 13J5 Hafıf mOzik. 13J0 Bolgesel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Ha- berler. 17.05 - 19.00 Bolgesel yayın, iftar prog- ranu ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19J 0 Türk- Oler ve oyun havaları. 20.00Turkçe sözlü hafif müzik. 20.15 Gençlik korolan. 20J0 Şarkılar. 21.00 Haberler. 21.05 Samanyolu. 22.00 Kadın- lar topluluğundan turküler. 22-30 Çağdaş Türk sanat müziği. 23.00 Haberler. 23.15 Cumadan cumartesiye (2). 00^5 Günun habeıierinden özet- ler. 01.00 Program ve kapanış 01.05 - 04.55 Gece yayını. 03.00 - 04.30 Sahur programı. R A D Y O 2 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07J0 Haberler. 07.40 Turküler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 08-30 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Ha- berler. 09.05 Türküler. 09J0 Oyunlarla yaşayan- lar. 09.35 Çeşitü müzik. 10.00 Halk Müziği Soz- lüğümüzden. 10.20 Dünden bugüne Anadolu. 10.40 Türkçe sözlü hafıf müzik. 11.00 Haber- ler. 11.05 Okul radyosu. 11.35 Hafif müzik. 12.00 Beraber ve solo türküler. 12J 0 Dünden bugüne ses ve saz dünyamız. 13.00 Haberler. 13.15 Türk halk çalgılarından ezgilcr. 13J0 Kalkınmanın güclü lokomotifı sanayi. 1345 Şarkılar. 14J» Ya- bancı dil dersi. 14.45 Türküler. 15.00 Haberler. 15.05 Gelin tamş olalım. 15.25 Saz eserleri. 15.40 Arkası yarın. 16.00 Okul radyosu. 16.30 Yurt- tan sesler. 17.00 Haberler. 17.05 Erkekler top- luluğundan şarkılar. 17.30 Küçük konser. 18.00 Hüseyni faslı. 18J0 Bilim ve teknoloji dünya- sından. 18^0 Türk halk çalgılanndan ezgiler. 19.00 Haberler. 19J0 Hafıf müzik. 20J00 Yabana dil dersi. 20.45 Hafıf müzik. 21.00 Açıköğretim. 21.40 Türküler geçidi. 22.00 Solistlerden seçme- ler. 22J0 Türkçe sözlü hafıf muzik. 22.45 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 Bera- ber ve soio türküler. 23.45 Hafıf müzik. 23.55 Opera saati. 00^5 Gunttn haberlerinden özet- ler. 0038 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzikli dakıkalar. 11.00 Öğleye doğru. 12.00 Ha- berler. 12.15 öğle ve müzik. 13.00 Günün kon- seri. 14.00 Haberler. 14.15 Müzik magazin. 15.00 Konserlerden. 16-30 TRT Istanbul hafıf müzik ve caz orkestrası. 17.00 Haberler. 17.15 Sizler için. 18J» Stüdyo FM. 19.00 Haberler. 19.15 Ge- lenek, görenek ve muzik. 20.00 Pop-caz. 21.00 Dinleyicinin köşesi. 22.00 Haberler. 22.15 Mü- zik paleti. 23.00 Eskiden yeniye. 24.00 Gece ve müzik. 0055 Güniin haberlerinden özetler. 00^8 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havaları. 07J0 So- listler geçidi. 08.00 Turküler. 08.15 Şarkılar. 0830 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havalan. 09.30 Türküler geçi- di. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Şarkılar. 11.20 Turküler. 11.35 lasavvuf musikisi ve saz eserleri. 12.00 Ha- berler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler ge- çidi. 13.30 Yurdun dört bucağından. 14.00 Ha- berler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 14J0 Türk- üler. 14.45 Saz eserleri. 15.00 Sizin için seçtikle- rimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Âşıklar ve mahalli sanatçılanmız. 16J0 Devlet koroları. 17.00 Ha- berler. 17.05 Turküler ve oyun havalan. 17.30 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 18J 0 Türk sanat mü- ziği dinleyici istekleri. 18.58 Program ve kapa- nış. POLİS ISTANBUL O-.,H Program. 08.00 Güne Başlarken. 08.45 Sabahın Konuklan. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Her Cuma Sizlerle. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 lş- te Saz Işte Söz. Solist: Sadık Altınmeşe. 11J0 Bir Solist. Roberto Flack. 12.00 tstekler. 13.00 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. Solist: Banş Man- ço. 13.15 Haftadan Haftaya. 14.15 Bir Topluluk: Dexy Midnight Runners. 1445 Bir Sanatçıyla Be- raber Solist: Yıldınm Gürses. 15.10 Muazzez Abacfdan Şarkılar. 15J5 Kayıp Haberleri. 15.35 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 16.00 Mercek 17.00 Müzik Dağarcığı. 17J0 Gün Biterken. 18.15 Mü- zik Denince. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE ^ v , . ram. 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Enstrüman- tal Müzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 08.30 Yol Durumu. 08J5 Iste Saz lşte Söz. Solist: Sadık Altmmese. «9J00 Solistler Geçidi. 09J0 Yol Du- rumu. 09.35 Semra Ersoylu'dan Şarkılar. 0935 Hava Durumu 10.00 Her Cuma Sizlerle. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Yıldınm Gürses. 11.25 Selahattin Taniş ve Melda Duygulu'dan Türküler. 1145 Kayıp Haberleri. 11.50 Sizin Seç- tikleriniz. 12.55 Türkçe Sözlu Hafıf Müzik. So- listler: Sibel Egemen. 13.15 Haftadan Haftaya. 14.15 Türküler Geçidi. 1445 Yol Durumu. 14.50 Tuğrul Mumcu'dan Şarkılar. 15.10 Müzik Dun- vası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Müzik Dağar- ağı. 16.45 Ramazan Şenses'den Türküler. 17.05 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. 17.25 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. TÜRKİYE GEMİ SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ "İKM AL DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN" Şirketimizce aşağıda cins ve miktarlan yazıh malzemelerin temini ile birikmi; hurda malzemelerin satışı için "kapalı zarf" usulu ile ihaleye çıkılmıştır. Konu ihalelere ait şartnameler "Evliya Çelebi Caddesi No: 6 Kasımpaşa / İSTANBUL" adresinde- ki başkanlığımızdan temin edelebilir. İhale tarihleri aşağıda belirtilmiş olup, ihale saati 15.00 olduğundan tekliflerin bu saate kadar baş- kanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi değildir. Duyurulur. Satılacak Geçici Şartname bedeli Son teklif Dosya No: Malzemenin cinsi: Miktarı Teminat: (KDV-dahil): Verme tarihi 1989/1097(0 Epokside Soya Yağı 500 Kg. 75.000.- 1.000.-2.4.1991 1991/1019 Boya hammaddeleri 6 Kalem Muhtelif Muhtelif 2.4.1991 1991/1020 Meşe kereste 20 m 1 1.500.000.- 5.000.-3.4.1991 Satın alınacak Geçici Şartname bedeli Son teklif Dosya No: Malzemenin cinsi: Miktarı Teminat: (KDV-dahil): Verme tarihi 1991/503(2) Muhtelif cins hurda Mlz. 7 KaJem Muhtelif 20.000.-4.4.1991 1991/506 Sürümsüz Gerai Sacı 239.950 Ke. 11.950.000.- 20.000.- 5.4.1991 1968 Jeep Pick-Up 1 Adet 200.000.- 4.4.1991 1974 BMC Morris 1 Adet 300.000.- 4.4.1991 1991/507 Muhtelif cins hurda Mlz. 7 Kalem Muhtelif 20.000.-4.4.1991 1991/508 Çinko toprağı 20 ton 46.000.000.- 8.000.-5.4.1991 1991/509 Na CN (sodyum siyanur) 56 Kg. 42.000.- 1.120.- 3.4.1991 Cu CN (bakır siyanür) 52 Kg. 104.000.- Basın: 22233 İLAN FATSA KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1990/17 Davacılar Şükrü özdemir ve lsmail Özdemir tarafından davalı Sefer kızı Fatma Duran aleyhine açılan tespite itiraz davası nedeni ile açı- lan davanın yapılan yargılaması sırasında. davalı gösterilen adreste bulunamadığından ve adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebli- gat yapümasına karar verildiğinden, davalı Fatma Duran'ın 8.5.1991 günü saat 9'da yukarıda numarası yazılı tespite itiraz davasının Fat- sa Kadastro Mahkemesi'ndeki duruşmasında hazır bulunması veya kendisini bir avukatla temsil ettirmesi, gelmediği takdirde HUMK. 213, 377. maddesi uyannca yargılamaya yokluğunda devam edilece- ği ve huküm verileceği davetiye ve dava dilekçesi tebliğine kaim ol- mak üzere ilanen duyurulur. 13.3.1991 Basın: 46292 VEFATLAR İÇİN Yurt içi, yurt dışı cenaze nakfedilir, cenaze ilaçlama, malzeme, tabut, bütün iş- lemler, hassasiyetle, sürat- le yapılır İşletmede aynca, 16 ambülans mevcuttur. Cenaze ılanlarında hızmet bedeli alınmaz CENAZEİŞLERİ 147 2P 06 - 140 68 86 3. GELENEKSEL KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ GECESİ Sunanlar: MERT ALİ BAŞARIR - KEMAL GÖKHAN GÜRSES Katılanlar: Ory. LEYLA ADALI SÜLEYMAN DEMİREL MTJSA AĞACIK Dr. HAYDAR DLMEN TARIK AKAN MUSTAFA EKMEKÇİ METİN AKPINAR MÜJDAT GEZEN SEZEN AKSU GRUP BULUTSUZLUK ÖZLEMİ Dr. YILD1RIM AKTUNA GRUP ÇAĞR1 ZEKİ ALASYA ERDAL İNÖNÜ MÜJDE AR ADNAN KAH>TX;1 ATİLLA ARCAN CENK KORAY Dr. ERDAL ATABEK BARIŞ MA.NÇO OSMAN ATAMAN YALÇIN MENTEŞ HÜSEYİN BAŞ AZİZ NESİN RÜSTEM BATUM ALİ POYRAZOGLU CÜNEYT CANVER SAKIP SABANCI BEDRETTİN DALAN Dr. NURETTİN SÖZEN UĞUR YÜCEL Yer: THE MARMARA OTELİ Saat: 20.30 Gün: 1 NİSAN "91 Biletler: Karikatürcüler Oenıegi ile Karikatür ve Mizah Miizesi Telefonlar: 513 60 61 - 521 12 64 İZMİR 7. İCRA TETKİK MERCİİ HÂKİMLİĞİ'NDEN İLAN Dosvd . .u. iy>0, ""61 Davacı tbrahim Alkan \ekili tarafından davalılar Emin Kibar ve arkadajlan hakkında açılan ihalenın feshi da\asında: Davalılardan Ibrahım Alkan'a da\a dilekçesi ve duruşma günu teb- liğ edilememiş. zabıta marifetiyle yaptırılan tahkikattan bir sonuç alı- namamış, adı geçen davalıya da\a dilekçesi ve duruşma gününün ilanen teblğine karar ^erilmişıir. Davalı Ibrahım Alkan'ın duruşma gunü olan 2.5.1991 günü saat 10.30'da mahkememı/de bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille tenr,il ettirmesi, hazır bulunmadığı ve bir vekille kendİMni temsil ettirmediğı takdirde yarg.l<ıma vokluğıında devam olunup bir karar verileceği labligaı yerine kaim olmak uzere ilanen teblığ oiunur. 20.3.1991 Bdsırı. ,•>,•* TRT'de finansman açıgı • ANKARA (AA) — TRT'nin 1991 yılında finansman sıkıntısı çekeceği ve bu yılki açığın 40 milyon lira olarak gerçekleşeceği bildirildi. Maliye ve GümrUk Bakanlığı'ndan vize edilerek kunıma gönderilen 1991 yılı çalışma programı ve bütçesinde, TRT'nin faaliyet dönemini içeren rınansman programı açıklandı. Prograrr.a göre, kurumun, 1 trilyon 251 milyar 178 milyon liralık kaynağa karşıhk, 1 trilyon 291 milyar 580 milyon liralık ödeme yapacağı ve 1991 yılı finansman açığmın 40 müyar lira olarak gerçekleşeceği belirlendi. Gelirlerinin artınlması ve finansman sıkıntısımn azaltılmasını planlayan kurumun, bu çerçevede başbakanlık nezdinde girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. TV'dedini filmler • ANKARA (UBA) — Ramazan nedeniyle televizyonda dini ağırhklı filmler ekrana geliyor. Televizyonda gelecek hafta oynayacak beş yerli film , arasında "Rabia" ve "Yusuf Hafız Efendi" de yer alacak. Televizyonda gelecek hafta birinci kanalda yayınlanacak olan yerli filmler, 6 nisan cumartesi günü yönetmenliğini Süreyya Dunı'nun yaptığı, başrollerini Hülya Koçyiğit ve Orçun Sonat'ın oynadığı "Rabia" (İlk Kadın Evüya) ile 7 nisan pazar günü, yönetmenliğini Kunt TAılgar'ın yaptığı, başrollerini Tolga Savacı ve Aytekin Akkaya'nın paylaştığı "Kurtlar Geçeyi Sever 1" olacak. lkinci kanalda ise, yönetmenliğini Osman Seden'in yaptığı, başrollerini Eşref Kolçak ve Sadri Alışık'ın oynadığı "Düşman YoUan Kesti" adlı film yayınlanacak. Beşinci kanalda ise, yönetmenliğini Türker Inanoğlu'nun yaptığı, başrollerini Ahmet özhan, Sibel Türnaoğlu, Sümer Yılmaç ve Haluk Kurdoğlu'nun oynadığı "Hafız Yusuf Efendi" adlı film 2 nisan salı ve 6 nisan cumartesi günü ikişer bölüm olarak ekrana gelecek. Yunus Emre Oratoryosu • ANKARA (Mak Ajus) — TRT ve Macaristan TV'sinin 1990 yılında ortak yapım olarak gerçekleştirdikleri Ahmed Adnan Saygun'un "Yunus Emre Oratoryosu" Pazar Konseri programı içerisinde ekrana gelecek. Orkestrayı Devlet Sanatçısı Hikmet Şimşek'in yönettiği Almanca olan oratoryo, Türkçe alt yazılı olarak 7 nisanda sunulacak. Süresi 70 dakika. Yine Hikmet Şimşek'in sunduğu "Pazar Konseri" programının yapımcısı Mine Erkan. BüGÜN ~ • Vay Canına Starl 21.35 Atilla Arcan ve Yalçın Menteş, 'doğaçlama' güldürü programlarına bu hafta Burhan Çaçan ve Alev Tarman konuk. Programda illizyonist Çetin'in gösterileri yanı şıra Arcan ve Menteş ikilisinin skeçleri de yer alıyor. Ramazan nedeniyle özel olarak hazırladıkları Gökhan Işıklı'nın anonim bir şiiri, Muharrem Gürses'in oynadığı 'Fakir Dede', sanatçılann kendilerine has yoruralarıyla ekrana geliyor. I tmmob makına muhendisleri odası istanbul şubesi EĞİTİM MERKEZİ'NDE BU HAFTA SEMINER İKLİMLENDİRME, SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN İŞLETİLMESİ VE BAKIMI (8-12 Nisan 1991) İngilizce Kursu (Başlangıç, Orta, iterl) Not: Başvuru anında düzey saptama sınavı yapılacaktır. Kurslar "yabancı öğretmenler" tarafından video desteklı New Cambrıdge Sıstemi ızlenersk gerçekleştırıimektedır. Bilgisayar Kursu (Türkiye de ve dünyada aynı anda AutoCAD R. 11 ayrıca Pascal, C. Paket ve Teme) Programlama) Eğltim Markezi: Straselvıler C. 93 Taksim/İST. Tel: 149 11 64- 149 07 62 (C.tesı-Pazar dahil her gün 9.00-22.00 arası açıktır.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog