Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

29 MAKT 1991 HABERLER CUMHURİYET/5 TBMM'de söz kavgası • ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — TBMM Genel Kurulu'nda ANAP'lı Başkanvekılı Abdulhalım Aras'ın DYP Sınop Mületvekılı Yaşar Topçu'ya söz vermemesı ıızerıne çıkan tartışma DYP ıçınde sorun yarattı Topçu'nun Aras ve ANAP'hlar ıle başlattığı tarüşma bu kez DYP ıçınde tartışmaya dönüştü Yaşar Topçu, önceki gun Başkanvekılı Aras'a başvuruda bulunarak dün ıçın gundem dışı söz ıstedı Topçu'nun, Nevruz kutlamalan hakkında yapacağı bu konuşma ısteğını kabul eden Aras, dun ıse kendisine söz vermedı Topçu bunun uzerıne Aras ıle tartışmaya başladı Bır ara sınırlenerek kursuye de çıkan Topçu, kendisine laf atan ANAP Sıvas Mılletvekılı Kaya Opan'ın da uzerıne yürüdu Bezm-i Alem'e engel • ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — ANAP ıkı haftadır TBMM'den J geçırmeye uğraştığı YÖK j Yasası'nda değışıkük yapan ı tasarıyla Bezm-ı Âlem vakıf ! ünıversıtesının kurulmasmı \ sağlamak ıçın önerge | hazırladı. Vakıf ı ünıversıtelerıne devlet ı yardımı ve Bılkent'e i ünıversıte adı venlmesıne olanak sağlayan tasarı dun de TBMM'den geçırılemedı Gizli tutanaklardan 141,142 ve 163 tartışması Devletin temeline dinamît koyarız CANAN GEDİK ANKARA — TCK'nın 141, 142 ve 163 maddelennın kaldınlması konusun- da geçen yıl ANAP grubunda yapılan bır dızı tartışmalarda, konunun Cum- hurbaşkanı Ozal tarafından gundeme getırılmesı "zamansız" ve "partiye za- rar verici" olarak nıtelendı Adalet Ba- kanı Oltan Sungurtu, sıyası partılerın ve hukukçulann bu konuda göruş belırt- mekten kaçındığını ıfade ederken Ada- let Komısyonu Başkanı Alpaslan Pehli- vanlı, Cumhurbaşkanı Ozal'ın "sempati ikmali yapmak için" bu konuyu ortaya attığını ve bunun ANAP'a zarar verdı- ğtnı söyledı Kapalı oturumlarda tartışılan konu- nun tutanaklannı yayımlamayı surduru- yoruz Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu (Anayasa Komisvonu Başkanı): Maddelenn kal- dırılmasına taraftar değılım, ama genel olarak revızyona taraftarım O. Sunguriu (Adalet Bakanı): Türkı- ye'nın bu mevzuda yıllardır bılırkışılığını yapan profesörlerıyle defaatle goruştum Metın ıstedım Hıçbırısı vermıyor Dı- yorum kı 'Degişiklik ıçin kıstas verin' hıçbır hoca vermıyor Demek kı hıç kımse ezılmek ıstemıyor, görüş vermı- yorlar, sıyası partıler de aynı şeyı yapı- yor . Tek satır metın yok Yanı mesela ba- kın, Mesut Bey'ın söyledığı olay, pro- paganda ıle övmedır Yanı övrne serbest kalsın, propaganda yasak olsun mu dı- yor"> Çunku butun hukukçular aksı gö- rüşte Ovmenın serbest olduğu şeyın propagandasını yasaklayamazsınız Goksei Kalaycıoglu (Ankanı MUlerve- kili): Benım kanaatım bu maddelenn anayasanın 1, 2, 3, 4'uncu maddelerıne aykın olduğudur Kabıh telıf değıldır bunlan değıştırmek Sosyal bırsınıfındı- ğer sosyal sınıflar uzerınde tahakkumu- nu tesıs etmeye ve sosyal bır sınıfı orta- dan kaldırmaya veya memleket ıçınde mevcut ıktısadı ve sosyal temel ni2am- lardan herhanga bırım devırmeye matuf cemıyetlerı her ne surette ve nam altın- da olursa olsun kurmaya tevessul eden- ler bundan böyle serbesttır dıyemeyız, dıyebılır mıyız9 Oltan Sungnriu: Efendım sız anaya- sayı değıştırmeye razı değıl mısınız7 Goksei Kalaycıoğlu: Hayır efendım Oltan Sunguriu: Mesele yok Goksei Kalaycıoğlu: Değıştıremeyız zaten, degıştırmemız mumkun değıldır İhsan Nuri Topkava (Ordu Milletve- kilı): Şımdıkı reısıcumhurumuz bırtakım dengıtsın.. Yoksa bız bunu toptan kal- dırmaya kalkarsak, Turkıye'yı bır fela- ketın bekledığı kanısındayım Adnan Kahvecı (Mabye Bakanı): Turkıye bazı şeylen nıçın yapar, başka- ları ıstedığı ıçın mı yapar, ybksa kendı ıstedığı ıçın mı, kendı menfaatı ıçın mı yapar' Bence uzerınde duşunmemız gereken konu Bu bıze şımdı ve seçımlerde ne kazandıracaktır? Bu konudakı stratejı- mızın çok detavlı, çok ınce hesapla ya- pılması gerekmektedır Bu konuda mu- halefetın kesınlıkle oyunun ıçme çekıl- mesı ıçm el bırlığı ıle uzerlerıne gıtme- mız lazım Bence DYP'yı bır kere da- ha kamuoyu huzurunda zorlamanın za- rarı yoktur, yararı vardır Mesut Bey'- Pehlrvanlı 141, 142 ve 163'un kaldınlması, maalesef birtakım sempati ikmalleri yapmak için geldi. Başbakanımız, daha icranın başındayken yapümayan bir işi giderayak ortaya atmıştır. Kahveei Cebir unsurunu çok iyi tariflemek şartıyla 141, 142 ve 163'un tadil edilmesinden yanayım. taahhutlerde bulundu Bu maddelenn değışebıleceğıne daır efkar-ı umumıye- ye bır ışaret buyurdular Eğer bıam bu maddelen değıştınnek- tekı amacımız bu ıkız nevı partının sağ- da ve soldakı aşırı partılerının kurulma- sına ızın vermekse değışıklık yapalım Yalnız, ne var kı Turkıye'de bugun şart- lar çok değışık Türkıye'nın ortamı, bu- lunduğu coğrafi yapısı, devlet ıdaresı sıs- temı ıtıbanyla Avrupa ulkelenyle kıyas- lamamız mumkun değıldır TCK 141 ve 142'ye cebır unsurunu mutlaka koyalım Adam, "Ben komunistim' dıyorsa desın Onun peşın- m değındığı cebır unsum konusunda toplu gosterıye ne dıyeceğız1 ' Dıyelım kı belırlı bır radıkal göruşü savunan 100 bın kışı lstanbul'da yurüyuş yapmak ıs- tedı, boyle bır yurüyuşun yuzde 99 ıhtı- malle ıçıne cebır olayı gırebılecektır Bu gıbı olaylarda cebır unsurunu tanfleme- nın bazı zorluklan vardır Benım göru- şum Mesut Bey'ınkıne yakın Ben cebır unsurunu çok iyi tanflemek şartı ıle 141, 142, 163'un tadılınden yanayım Yasin Bozkurt (ANAP Grup Başkan- vekili): Şımdı çağdaşlık modadır Kor- karım kı çağdaşlık adına devletı, ırkı esaslara dayalı tehlıkelere maruz bırakı- nz 141,142, 163'u bu dın hurrıyetıdır, ınanç hurrıyetıdır, ötekı de 'fıkır humyetıdır' şeklınde masum göruntu- lere ve ıfadelere burundurmek doğru de- Alpaslan Pehlivanlı (Adalet Komisyo- nu Başkanı): Bu tartışmalar çok yanlış zamanda geldı ve maalesef bırtakım sempati ikmalleri yapmak, çağdaş gö- runmek ıçm ortaya atılmış fıkırler Bu konuyu ortaya atanlar ANAP'ın ve teş- kılat grubunun ve hukumetının uzerıne son derece tehlıkelı yukler yuklemekte- dırler Hıç alâkası olmaksızın, elınde her tür- lu ımkân varken, kahve ıçerken kanun yapma ımkânı varken, bakanlar gidera- yak sempati ıkmalı yapmak ıçın gerek- sız bır ışe gırdıler Yıne aynı şekılde baş- bakanımız, daha ıcranın yonetımının ba şında ıken yapılmayan bır ışı, sankı ıkı ay ıçınde Turkıye'de çok şeyler değışmış gıbı giderayak 141, 142 ve 163 konusu- nu ortaya atmıştır Boyle bır konunun ortaya atılmasın- da, bız bır sıyası partı olduğumuza gö- re partımızın sağlayacağı >arar ve zara- n da göz önunde bulundurmak gerekır Bır kere 141, 142 kaldırüdı dıye bıze sempati ıle bakacak sempatısını de oya tahvıl ederek tabıı, Turkıye'de etkılı oy oraru olduğunu tahmınetmıyorum Ay- nı şekılde 163 kaldırıldığı takdırde bıze ılave edılecek oy da yoktur Onun da gı- deceğı yer vardır Haydar Koyuncu: Bu maddelerde herhangı bır harf oynarsa, Anayasa Mahkemesınde bugune kadar olan ana- yasaya aykınlık göruşu ortadan kalka- cak, 141, 142 toptan ıptal edılecek, dev- letin temeline dınamıt koymuş oluruz SCRECEK Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Dördüncü Menkul Kıymetler Yatınm Fonu'nun 1990 Yılı Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetçi Raporu Turkıye tş Bankası Anonim Şırketı Dorduncu Menkul Kıvmetler Yatınm Fonunun 31 Aralık 1990 tanhı ıtıbanvle hazırlanan bılançosu fon portfoy değen ve fon tpplam değen tablolan ıle Fon un tescılı (27 Aralık 1989) ıle 31 Aralık 1990 tanhlen arasmdakı hesap dönemme an ılgılı gelır tablosundan oluşan hesap raporunu ıncelemış bulunuyoruz Incelememız genel kabul gör mu; denetleme üke, esas ve standanlanna uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve ışlem lerle ılgılı olarak muhasebe kayıtlannın kontrolu ıle gereklı görduğumu7 dığer denetleme yontem ve teknıklennı ıçermıştır Gönışumuze göre, yukenda behrtılen fon portfbyunun değerlendınlmesı Turkıye İş Bankası Anonim Şırketı Dorduncu Menkul Kıymetler Yatınm Fonu nun ıç tuzuk hukumlenne uygnnluk arzetmekte ve yukanda behrtılen hesap raponj, Fon un 31 Arauk 1990 tanhındekı gerçek malı dunımunu ve vukanda belınılen hesap donemıne aıt gerçek faalıvet sonucunu, menkul kıymetler yannm fonlan ıçın Sermaye Pıyasası Kunılu tarafından yayımlanan genel kabul gömuış muhase- be ılkelenne uygun olarak doğnı bır bıçımde > ansıtmaktadır Yalım Serbest Muhasebecılık Malı Muşavırlık Anonim Şırketı Member Of The Arthur Andersen WorWwıde Organızatıon Türkjye İş Bankası Anonim Şirketi Altıncı Menkul Kıymetler Yatınm Fonu'nun 1990 Yılı Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetçi Raporu Turkıye lş Bankası Anonim Şırketı Altıncı Menkul Kıymetler Yannm Fonunun 31 Aralık 1990 tanhı ınbanyle hazırlanan bılançosu, fon portfoy değen ve fon toplam değen tablolan ıle Fon u ı tescılı (4 Mayıs 1990) ıle 31 Aralık 1990 tanhlen arasındakı hesap donemıne ait ılgılı gelır tablo sundan oluşan hesap raporunu ıncelemış bulunuyoruz İncelememız genel kabul gormuş denetle me ılke esas ve standanlanna uygun olarak yapılmış ve dolavısıyla hesap ve ışlemlerle ılgılı ola rak muhasebe kayıtlannın kontrolu ıle gereklı gorduğumuz dığer deneıleme yontem ve teknıklennı ıçeımıştır Gönışumuze gore, yukanda belınılen fon portföyunun değerlendınlmesı Turkıye Iş Bankası Anonim Şırketı Altıncı Menkul Kıymetler Yatınm Fonu nun ıç tuzuk hukumlenne uygunluk ar zetmekte ve yukanda belırtılen hesap raporu Fon un 31 Aralık 1990 tanhındekı gerçek malı du- nımunu ve yukanda belınılen hesap donemıne aıt gerçek faalıyet sonucunu menkul kıvmetler yatınm fonlan ıçın Sermaye Pıyasası Kunılu tarahndan yavımlanan genel kabul gormuş muhase- be ılkelenne uygun olarak doğnı bır bıçımde yansıtmaktadır Yalım Serbest Muhasebecılık Malı Muşavırlık Anonim Şırketı Member Of The Arthur Andersen Worldwıde Organızatıon tstanbul 22 Şubat 1991 Murat Ecc T" tstanbul, 22 Şubat 1991 Murat Ece Türkiye îş Bankası Anonim Şirketi Dördüncü Menkul Kıymetler Yatınm Fonu BİlanÇO - 31 Arallk 1990 (Bınm Bın Turk Lırası) Türkiye İş Bankası Anonim Şırketi Altıncı Menkul Kıymetler Yatınm Fonu BİlanÇO - 31 Arallk 1990 (Bmm Bırı Turk Lırası) Varlıklar Hazır Değerler Bankalar Menkul Kıymetler Hısse Senetlen Özel Kesım Borçlanma Senetlen Kamu Kesımı Borçlanma Senetlen VARUKLAR TOPLAM1 FON TOPLAM DEĞERI Fon Toplam Değen Katılma Belgelen Katılma Belgelen Değer Amşı FonGehr GıderFarkı Can Yıl Fon Gelır Gıder Farkı FON TOPLAM DEĞERI 243 45 106 565 969 129 054 506 83 788 901 24 635 471 21 241 452 243 129 665 581 129 665 824 129 665 824 129 665 824 Varüklar Hazır Değerler Bankalar Menkul Kıymetler Hısse Senetlen Kamu Kesımı Borçlanma Senetlen VARLIKLAR TOPLAM1 FON TOPLAM DEĞERI Fon Toplam Değen Katılma Belgelen Katılma Belgelen Değer An ışı Fon Gelır - Gıder Farkı Can Yıl Fon Gelır Gıder Farkı FON TOPLAM DEĞERI 74 942 208 058 91283 842 71 406419 17 972 222 2 188 201 74 942 91 491 900 91 566 842 91 566 842 91 566 842 Türkiye îş Bankası Anonim Şirketi Dördüncü Menkul Kıymetler Yatınm Fonu Tescii (27 Aralık 1989) İle 31 Aralık 1990 Tarihleri Arasındaki Hesap Dönemı Içın Gelir Tablosu (Bınm Bın Turk Lırası) Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Altıncı Menkul Kıymetler Yatınm Fonu Tescii (4 Mayıs 1990) İle 31 Aralık 1990 Tarihleri Arasındaki Hesap Dönemi Için Gelır Tablosu (Bınm - Bın Turk Lırası) Fon Gelırlen Menkul Kıymetler Portfoyunden Alınan Faız ve Kâr Paylan 15 419 171 Ozel kesım menkul kıymetlen faız ve kâr paylan 33 860 Kamu kesımı menkul kıymetlen faız ve kâr paylan 15 385 311 Menkul Kıymet Sanş Kârlan 998 392 Özel kesım menkul kıymetlen satış kârlan 975 867 Kamu kesımı menkul kıymetlen satış kârlan 22 525 Gerçekleşen Değer Anışlan 11 820 831 Fon Gıderlen Menkul Kıymetler Satış Zararlan (36 888) Gerçekleşen Değer Azalışlan (569 355) Faız Gıderlen (1 404 859) Dığer Gıderler (4 985 840) Fon Yonenm Ücretlen (4 125 593) Dığer (860 247) Fon Gelır Gıder Farkı Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Dördüncü Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Fon Portfoy Değeri Tablosu - 31 Aralık 1990 (Bınm Bın Turk Lırası) NOM1NAL DEĞERI HISSE SENHTLERI 9 407 Banka Iştırak ve Hıssedarlan 4 857 Dığer Onaklıklar 4 550 DEVLET TAHVILİ VE HAZINE BONOLARI 149 062 763 GELIR ORTAKLIĞI SENETLER1 (Turk Lırası) 1 056 500 FINANSMAN BONOLARI 570 000 Banka Iştırak ve Hıssedarlan 570 000 FON PORTFOY DEĞERİ 150 698 670 Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Dördüncü Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Fon Toplam Değeri Tablosu - 31 Aralık 1990 (Bınm Bın Turk Lırası) 28 238 394 (6 996 942) Fon Gelırlen Menkul Kıymetler Portfoyunden Alınan Faız ve Kâr Paylan Ozel kesım menkul kıymetlen faız ve kâr paykn 6 405 Kamu kesımı menkul kı>metlen faız ve kâr paylan 1 401 442 Menkul Kıymet Satış Kârlan Ozel kesım menkul kıvmetlen satış kârlan 163 361 Gerçekleşen Değer Anışlan Fon Gıderlen Menkul Kıymetler Satış Zararlan Ozel kesım menkul kıvmetlen satış zararlan (55 035) Gerçekleşen Değer Azalışlan Faız Gıderlen Dığer Gıderler Fon Yonetım ücretlen (1 871 263) Dığer (1 025 265) Fon Gelır - Gıder Farkı 1 407 847 163 361 6 834 410 (55 035) (599 300) (2 666 554) (2 896 528) 8 405 618 (6217417) 2 188 201 21 241 452 Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Altıncı Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Fon Portfoy Değeri Tablosu - 31 Aralık 1990 (Bınm - Bın Turk Lırası) RAY1Ç DEĞERI 45 106 24 440 20 666 127 556 812 1 497 694 565 969 565 969 129 665 581 % 004 002 002 98 37 1 15 044 044 10000 HISSE SENETLERI Dığer Onaklıklar DEVLET TAHVILİ VE HAZİNE BONOLARI FON PORTFOY DEĞERİ NOMÇMAL DEĞERİ 19500 19 500 99 256 835 99 276 335 RAYIÇ DEĞERI 208 058 208 058 91 283 842 91 491 900 0 23 0 23 99 77 100 00 Türkiye İş Bankası Anonim Şırketı Altıncı Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Fon Toplam Değen Tablosu - 31 Aralık 1990 (Bınm - Bın Turk Lırası) FON PORTFOY DEĞERİ HAZIR DEĞERLER FON TOPLAM DEĞERİ TUTAR 129 665 S81 243 129 665 824 10000 000 10000 FON PORTFOY DEĞERI HAZIR DEĞERLER FON TOPLAM DEĞERI TUTAR 91 491 900 74 942 91 566 «42 99 92 0 08 100 00 Yukandakı malı tablolann tamamlasıcı bır parçası olan notlan ıçeren rapor Turkıye lş Bankası A Ş Dorduncu Menkul Kıymetler Yatınm Fonu ndan elde edılebılır 'Yukandakı malı tablolann tamamlayıcı bır parçası olan notlan ıçeren rapor Tıirkıve İş Bankası A Ş Alttncı Menkul Kıymetler Yatınm Fonu ndan elde edılebılır CÜNEYT ARCAYÜREK YAZIYOR Gezinin Keyfini Kaçıranlara Lanet! ANKARA — Allahlık TRT'nın muhabırlenne gore Was- hıngton'da 'sıyasal turlarım" tamamlayan TÖ, ABD ıçınde "akademık turlara" başlamış Kamp Davut'tan VVashıngton'a uzanan sıyasal turdakı olumsuz sonuçlar genelde yadsınmıyor artık Gerçek o ka- dar çıplak kı, TÖ'nun "umduğunu bulamadığı", en kuçük başarısını devleştırenlerın manşetlerını süslüyor Kuşkusuz tersıne yargılar öne sürenlere de rastlanıyor. Ornegın kımılerı TO'nun ABD'dekı ustun çabalarından et- kılenen Hollyvvood'un Turklerın ağırlıkta olduğu Isvıçre fıl- mıne Oscar verdığını söyluyor, hatta vermek zorunda kal- dığını dokunduruyor Kımılerı de Oscar ödulunü gezıyle başlayan "keyıflı gelışmelere" bağlıyor Keyıfsız bıten gelışmelere karşın, aka- demık turlarda TO, sözlerıyle davranışlarıyla haylı eğlencelı dakıkafar yaşatıyor ınsana, hatta keyıflendınyor da Duke Unıversıtesı'nde Amerıkalı gençlere "TÖızmle kay- naşmış Alatürk demokrası derslen" venrken yıne dayana- mamış, kendını yağlamış "1983'te 'askerlenn hazıriadığı plana rağmen' seçıldığını" soylüyor Boylece kendı yazıp kendı okuduğu tarıh derslennın bılmedığımız bır sayfasını öğrenmemıze -sağolsun- fırsat verıyor Askerlenn "hazırladığı planla ıktıdara gekJığını" bılmeyen sankı varmış gıbı Değıl ıktıdara, partamentoya gırmesını en- gelleyecek ne kadar .. sağ partı varsa as- Bİrader Yusuf OZEtl'm kerler tarafından himmetiyle "padişah "tem.zienmıs" B.n- yetkileri" kuşa çeyriliyor. Anayasa değışikliğinde Bakanlar Kurulu anlaşmazlığa düşüyor, grup karşı çıkıyor. Hapıshanelerden gelen havayı kokladıkça Başbakan'm içi fena oluyor. Tecilli affı bayrama yetiştirecekjni, kimse bilmiyor. TÖ'nün ıstediklehne öyle ya da boyle direnmeler gözlenıyor. "temızlenmış" Bılı nen gerçeklerden sonra "askerlenn hazırladığı plana rağmen" ıktıdara geldığını soylemesı keyıflendırıcı, eğlen- dırıcı nıtelıkler taşı- mıyor mu? Aılede kım Kurttur ya da değıldır veya kımler Turktür yalın bır karara varsa da halkımız gerçeğı oğ- renmenın keyfını ya- şasa Buradan ayrıl- madan önce soyle- dığıne gore dedesı Kurttü Akademık turların bırınde, bu kez buyükannesının Kürt' olduğunu açıklıyor Ama garıp bıçımde Buyükanne- sı "muhtemelen" Kgrtmuş 1 "Muhtemelen Kurt" olmak"? An- layan parmağını kaldırsın Ama TÖ'dür sözu edılen, belki de şoyle demek ıstıyor "Muhtemelen Kurt dededen vaz- geçtığıne gore muhtemelen Kurt buyukanneden gelıyor!" Gezıdekı "keyıflı gelışmeler" ıle Amerıkan basını fazla ıl- gılenmemış Yazılanlara bakılırsa, Türkiye'den ılanlarla ya da başka yollardan gelen ve gelecek olan dolarların koku- sunu alan CNN dışında, özellıkle yazılı basın Turkıye'ye yansıtılan havalar 'dan yoksun tutum ızlemış Üç beş yuz kışının yer aldığı yemeklerde ABD bakanla- rıyla sıyasetçılerının yağlarıyla her yer vıcık vıcık' "Bızım- kı"ne yeter 1 Bu gezı boyunca ' keyıflı gelışmeler"ın gerçek yuzu nedır'' VVashıngton'da sırtı bolca oksandı TÖ'nun Ne çare, "Kör- fez nsklerının parasal karşılığı beklenılen duzeye bır turiü ulaşamadı" New York bankalarından hangı haberler ge- lecek, goreceğız Içerıdekı gelışmeler daha değışık Sessız bır başkaldın nıtelığınde Bırader Yusuf Ozal'ın hımmetıyie "padişah yetkılen" kuşa çevrılıyor Anayasa değışikliğinde Bakanlar Kurulu anlaş- mazlığa duşuyor, grup karşı çıkıyor Hapıshanelerden ge- len havayı kokladıkça Başbakan'm ıçı fena oluyor Tecıllı affı bayrama yetıştırecek mı, kımse bilmiyor TO'nün ıste- dıklerıne oyle ya da boyle dırenmeler gözlenıyor Bır dızı "keyıfsız gelışmeler" yaratarak fanı vucudunu ül- keye adamış ınsanı uzenlere, 1-2 mılyar dolarcığı esırge- yerek seçım yıtırmesıne neden olacak ABD'ye, lanet' TfYP 'Barış şartlı' anayasa önerisi ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — DYP, Anayasa değışık- hğı tartışmalanna yenı bır boyut getırdı "İnsan Hak ve Ozgur- laklerı Projesi" hazırlayan DYP, konuyu partılerın tartış- masına açtı AGİK Sonuç Bel gesı ışığında hazırlanan projeyı açıklavan DYP Genel Başkan Yardımcısı Husametdn Cindo- ruk, "Dunden alınması gereken ibretlen dogru degerlendırerek, bır milli hedef etrafında uzlaşalım" çağnsı yaptı Cındoruk, duzenledığı basın toplantısında "tnsan Hak ve Ozgurluklen Projea"ru açıklar- ken, bu doğrultuda yapılması gereklı Anayasa ve >asa değışık- lıklerının ıvedılıkle gerçekleştı- rılmesı gerektığını soyledı Anayasa'nın ötekı maddelen ıle ılgılı değışıklıklenn yenı Mec- lıs'e bırakılabıleceğını beürten Cındoruk, Adalet Bakanlığı'- nda hazırlanan Anayasa değı- şıklığı taslağını ıse "cami avlusuna bırakılnuş çocuk gibi" dıye nıteledı Tartışılan Anayasa taslağmın hukumet ve ANAP tarafından bıle benımsenmedığını behrten Cındoruk, taslağın sahıbuıuı belh olmadığını söyledı Cındo- ruk, hemen bır seçım yapılma- yacaksa seçme ve seçılme yaşı gıbı duzertlemelenn şımdı yapıl- masının da bır anlam taşımadı- ğını bıldırdi Bır mıllı uzlaşma belgesı or- taya konması ıçın çaba harca- dıklarını anlatan Cındoruk, AGÎK Sonuç Belgesı'nı anımsa- tarak, Turkıye'nm bu nedenle gerı dönulmez bır yukumluluk ıçınde olduğunu belırttı Crndo- ruk, "Hatıra fotografı imzaJar gibi anlaşma imzalıyoriar. tm- zalamak degil uygulamak önemlt" dedı Cındoruk, hedeflennı herke- sın paylaşacağı bır çağdaş Ana- yasa ve herkesın saygı ıle kabul edeceğı bır çağdaş yasalar düze- nı olduğunu da büdu"di Cuıdo- nık, partılen bağlamamak ıçın proje kapsamında somut öneri- ler hazırlamak yenne bır çerçe- ve çızmeyı yeğledıklerını kaydederek, şunları söyledı "Türkiye Cumhunyeti'nin onundeki tek zorluk kendi ıç şartlannı çağdaş demokrasıye uyumlu biçıme getirmektir. So- run azınlık haklan degildir. Tu- mu\le ınsan haklan ve gerçek demokrasidir. AGİK Sonuç Belgesı'nın vakıt geçırılmeden Turk pariamentosunun onayına sunulmasını şu andaki siyasi or- tam açısından zonınlu gornyo- ruz ve mutlaka kanun haline getirilmesini istiyonız." Cındoruk, basın toplantısın- da Turkıye'de bugılne kadar ya- yımlanmayan Parıs Anlaşması'nnı ek metınlennı de dağıttı DYP'nın Insan Hak ve Öz- gurluklen Projesi, hur seçım, eşıt guvenlık, sosyal adalet yo- lu ıle refah, ekonorhık özgur- luk, demokrası ıçınde zengmhk, duşünce, vıcdan, dın ve ınanç özgurluklerının, serbest dola- şım, öğrenım ve öğretım özgur- luğu, bağımsız yargı, çalışma ve sendıka ozgurluğu ıle ıster azm- lık tarıfınde olsun, ıster olma- sın etnık, kültur, dıl, dın krmlıklen özgurce, tam bır eşıt- lıkle korunması ve bunu engel- leyen yasalann kaldınlmasını kapsıyor P A R T I L E R P E N Karakaştan teşekkiir tç Polıtika Servisi — SHP tstanbul tl Başkanı Ercan Karakaş, partısımn lstanbul'da suren mahalle delege seçımlennın buvuk oranda tamamlandığını belırterek "Sonuçlardan son derece memnunuz Bıze uç kez ust uste Istanbul ıl kongresmde görev ve sorumluluk veren uvelenmızın yonetım anlayışımıza ve duşuncelenmıze olan guvenının artarak surduğunun ortaya çıkrruş olması bızlere , guç verdı' dedı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog