Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 HABERIER 29 MART 1991 Usulstiz kredi • ANKARA (Cumburiyet Burosn) — TBMM KIT Komısyonu'nda Etıbank'ın 1988 yıhna ılışkın hesap ve işlemlen göruşuldu. Başbakanlık Yuksek Denetleme Kurulu'nun konuya ılışkın raporunda, 12 fınnaya usulsüz kredi verildığinin saptandığı belirtıldı. SHP ve DYP'lı üyeler, Etıbank Genel Mudüru Suha Nizamoğlu'nu "usulsuz kredılerın nasıl açıldığı" konusunda bılgı vermemesı nedenıyle eleştırdıler ve fırmaların da adlarının açıklanmasını ıstedıler Etıbank'ın hesaplan kapalı bır oturumda yenıden göruşulecek ve firmalann adları burada açıklanacak. Bu arada Cumhunyet muhabırı, Etıbank'a borçlu firmalann adlannı oğrendı Bunlar, Sagra Gıd«. 130 mılyar, Maga Derı 70 milyar, Vızan Venzoğlu tnşaat 1.6 milyar, Nevzat Köse 3.1 milyar, Bakırsan 70 milyar, Bastaş 5.8 milyar, Perşembeler Kollektıf 1.2 milyar, Süleyman Özturk 1.4 milyar Akbulut, çalışmaların hızlandınlmasını isterken Sungurlu "Çözüm TBMM'de" dedi Mahkûmlar,Meclis'e havaleBaşbakan Akbulut "tecil" için "Bayrama yetiştirmek için bir nevi söz vermiş gibi olduk" diyerek çahşmalann hızlandınlması ricasında bulunurken Adalet Bakanı Sungurlu, Akbulut'un sözlerinin "dilek" olduğunu, konunun çözüm yerinin Meclis olduğunu soyledi. ANKARA (Cumbun>et Hu- rosu) — Cezaevlermın bosaltıl- masını sağlayacak "tecil"e çö- zum aranıyor. Başbakan Yıldı- rım Akbulut, "Bayrama yetiştir- mek için bir nevi soz vermiş gi- bi olduk" diyerek, taslak çalış- malannın tamamlanması halın- de konunun önumuzdekı hafta ANAP Meclis grubunda tartış- maya açılacağım söyledı. Ada- let Bakanı Oltan Sunguriu ıse Akbulut'un tecıl uygulamasının bayram oncesıne yetıştinlmesı konusundakı sözlerinin "dilek" olduğunu savunarak, taslağın çerçevesının tam olarak oluşma- dığını açıkladı Başbakan Yıldınm Akbulut'- un dun akşam duzenledığı ıftar yemeğınde ANAP mılletvekılle- n cezalann tecıl edılmesıne karşı çıktılar ANAP Grup Başkanvekih Onural Şeref Boz- kurt "Bu şekilde tecil yapılırsa bu af gibi olabilir. Boyle yapa- cagımıza af çıkarma ve>a TCK'nın 141, 142 ve 163. mad- deterinden hukura giyenlerin ce- zalan duşurulebilir" dedı Akbulut da ceza ınfaz tecüi ile ılgıli uygulamanın Ramazan Bayramı öncesınde başlatüabıl- mesı ıçın Meclis çalışmalanmn hızlandınlması ncasında bulun- du. Akbulut, taslağın hazırlana- bılmesi halinde önumuzdekı hafta salı gunu yapılacak ANAP grubunda tecıl değişık- liğıni de ıçeren "terorie mucade- le yasa taslagı"mn tartışılacağı- nı söyledı. Akbulut'un yemeğıne 40 do- layında mılletvekılının yanı sıra genel başkan adaylarından Ha- san Celal Guzel ile Istanbul ANAP II Başkanlığı'na aday olan Talat Yılmaz da katıldılar. Akbulut, anayasa değışiklıği ve diğer yasal duzenlemeler konu- sunda bılgı verdı. Söz alan mıl- letvekıllerı ıse cezalann tecıl edılmesının öncelikle ANAP Meclis Grubu'nda tartışılması- nı ıstedıler ve uygulamanın sa- kıncaları uzermde durdular Kurtçenm serbest bırakılma- sı göruşulurken de Turkçe dışın- daki dillerin konuşulmasım ya- saklayan 2932 sayılı yasanın ta- mamen yururlukten kaldınlma- sına da karşı çnkan ANAP mıl- letvekıllerı, konunun yemden duzenlenmesı, dikkatlı davranıl- ması gerektiğini savundular Akbulut, milletveklilenyle ye- mekte Kûrtçenın serbest bırakıl- ması konusuna da değindı. Turldye'de yaşayan herkesin Turk vatandaşı olduğanu" yıne- leyerek, "Turkije'de sadece dil aynlıgı var. Turkiye'de azınlık- lar sadece Lozan Antlaşması'na gore Rumlardır. Olajı ırk ayn- mı olarak almıyoruz" dedı. ANAP Elazığ Mılletvekıü Ca- hit Aral da uzun konuşmasında, "Bugun Kurtler denılenlerin asiı Turktur. Onlar da Turk boyun- dan gelmişlerdir" göruşunu savundu. Cumhurbaşkanı Turgut Ozal ise öncekı gun ABD'de yaptığı konuşmada, "Kurt sozcugunu ilk kullanan Cumhurbaşkanı- nın kendisi olduğunu" belırte- rek, "Turkiye'de çok ulus vardır, ama biz hepsine Turk denz. Bel- ki benim buyukannem Kurttur ve şimdi ben Cumhurbaşkanı- yım" demısti. Adalet Bakanı Oltan Sungur- lu, dun gazetecılerin sorulannı yanıtlarken, Bursa Cezaevi'nde ortaya çıkanlan 10 metre uzun- luğundakı tunelle ılgıli olarak gazetecılerin, "Efendim, kendi tecillerini kendileri yaratmaya çalışıyorlar galiba. Tecil siyasi suçlan kapsam dışı bırakınca bu tur şejler artı>or" sözlenne şöy- le vanıt verdı "Artık bu çalışmalannı dur- durmalan lazım. Ama durdür- madıklanna gore demek ki on- lar da uygult>madan emin degil- ler. Dunden bngune cezalann ertelenmesiyle ilgili konularda bir gelişme yok. Zaten bu uygu- lamanın çerçevesi de tam belir- lenmiş degil. Sayın Başbakan da gayret edeceklerini soylediler. Mesele bizira irademizde değil artık. Bizim bir taslağımız var. Bunun yuce Meclis'te nasıl de- gişecegini, nasıl olacağını bile- mem. Sayın Başbakanımızın bu konuda sovledikleri bir dilektir. Biz elimizden geleni yapacagız elbette." Sungurlu, anayasa taslağı ko- nusundaki çalışmaların hangı aşamada olduğunu soran bır ga- zetecıye de şu karşılığı verdı: "Biz bu konuda ancak huku- ki yardım yapabiliriz. Degişiküği teklif etme jetkisi railletvekille- rimizin. Yani Meclis'in >etkisi içinde siyasi partilerimizin bu konuda bir mutabakata varma- sı, çozfim için iyi olacaktır. Ço- zum yeri Meclis'tir." POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMETÇETİNKAYA ANAP'ta Soğuk Savaş ANAP Meclis Grubu ile hükümet arasında soğuk savaş surüyor Bunun adına ne denır — ANAP ıçınde butunluk, bırlık ve beraberlık yok Hukumet Kûrtçenın serbest bırakılmasını ışte bu yuzden askıya aldı Çunkü hem hukumet ıçınde hem de ANAP Mec- lis Grubu'nda görüş ayrılıkları doğmuştu Aynı durum TCK'nın 141, 142 ve 163. maddelerının kaldırılmasına ılış- kın tartışmalarda da ortaya çıkmıştı. Öncekı gun Bakanlar Kurulu toplantısında anayasa de- ğışıklığı ve terör yasa tasansı göruşulurken ılgınç bır tartış- ma yaşandı Kımı bakanlar, anayasa değışıklığının, anaya- sa gereğınce Meclıs'e sunulmayacağını öne surdüler. De- ğışıklığın ANAP MKYK'da göruşülmesı gerektiğini savun- dular Devlet Bakanı Mustafa Taşar, bu konuya çok duyarlı yak- laştı nedense Taşar açık açık şöyle dedr — Anayasa değışiklıği teklıfını oluşturma yerı Bakanlar Kurulu değıl, partının en yuksek organı olan MKYK'dır... Tartışmalardan sonra Başbakan Akbulut, düşunüp taşı- nıp karar verdı — Evet, konu MKYK'da göruşülecektır.. ANAP'ın muhafazakâr kanadı, TCK'nın 141,142 ve 163. maddelerının kalkmasına karşı mı? Aslında Mustafa Taşar, terör kapsamında 'bölücülük' maddesının konulmasını ıstıyor. Bakan Vehbı Dınçerler ıse komunıst, faşıst ve dıncı partılerın kurulmasına karşı çıkı- yor. ANAP'ın ıçınde bır kavram kargaşası var Tıpkı cezala- nn ertelenmesıne ılışkın af kandırmacasında olduğu gıbı (Arkast 16. Sayfada) Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Birinci Menkul Kıymetler Yatırım Fonu'nun 1990 Yılı Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetçi Raporu Türkiye İş Bankası Anonim Şırketı Btnncı Menkul Kıymetler Yannm Fonu'nun 31 Aralık 1990 tanhı ıtıbanyle hazırlanan bılançosu, fon ponfoy değen ve fon toplam değen tablolan ile bu ta- nhte sona eren hesap donemıne aıt ılgıli gelır tablosundan oluşan hesap raporunu ıncelemış bulu- nuyoruz Incelememız genel kabul gormuş denetleme ılke, esas ve standanlanna uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve ışlemlerle ılgıli olarak muhasebe kayıtlannın kontrolu ile gerek- İı görduğumuz dığer denetleme yontem ve teknıklennı ıçermıştır Fon, 31 Aralık 1989 sonuna kadar kapsanan hesap donemlenne ılışkın malı tablolannı yürurluk- teta tıcan ve malı mevzuat ıle Sermaye Pı>asası Kurulu'nun (SPK) 29 Ocak 1989 tanhlı Resmı Gazete de yayımlanan XI/1 numaralı teblığınde yer alan temel muhasebe kavram ve esaslanna göre duzenlemekteydı SPK, 28 Şubat 1990 lanhlı Resmı Gazete'de yayımlanan XI/6 numaralı teblığı ıle Menkul Kıymetler Yatınm Fonlan tarafından 1 Ocak 1990 tanhınden başlayarak du- zenlenecek malı tablo ve raporlann ha/ırlanıp sunulmasına ılışkın ılke ve kurallan (bundan son- ra "menkul kıymet >atınm fonlan ıçın SPK tarafından yayımlanan genel kabul gormuş muhase- be ılkelen" olarak anılacaktır) belırlenmıştır Dolayısıyla 1990 yılı malı tablolan daha öncekı yıllara ılışkın malı tablolardan farkiı esaslara gore ha7irlanmış olup bu yuzden 1989 yılı malı tablolan ıle karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır Goruşumuze gore yukanda belınılen fon portfoyunun değerlendınlmesı Turkıye İş Bankası Anonim Şırketı Bınncı Menkul Kıymetler Yatınm Fonu nun ıç tuzuk hükumlenne uygunluk ar- zetmekte ve yukanda bırıncı paragrafta belınılen hesap raporu, Fonun 31 Aralık 1990 tanhınde- kı gerçek malı durumunu ve bu tanhte sona eren hesap donemıne aıt gerçek faalıyet sonucunu, menkul kıymet vatınm fonlan ıçın SPK tarafından yayımlanan genel kabul gormuş muhasebe ıl- kelenne uygun olarak doğru bır bıçımde yansırmaktadır Yalım Serbest Muhasebecılık Malı Muşavırlık Anonim Şırketı Member Of The Arthur Andersen Worldwıde Orgamzatıon Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi İkinci Menkul Kıymetler Yatınm Fonu'nun 1990 Yılı Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetçi Raporu Turkıye Iş Bankası Anonim Şırketı lkıncı Menkul Kıymetler Yatınm Fonu nun 31 Aralık 1990 tanhı ıtıbanyle hazırlanan bılançosu, fon portföy değen ve fon toplam değen tablolan ıle bu ta- nhte sona eren hesap donemıne aıt ılgıli gelır tablosundan oluşan hesap raporunu ıncelemış bulu- nuyoruz Incelememız genel kabul gormuş denetleme ılke, esas ve standanlanna uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve ışlemlerle ılgıli olarak muhasebe kayıtlannın kontrolu ıle gereklı görduğumuz dığer denetleme yontem ve teknıklennı ıçermıştır Fon, 31 Aralık 1989 sonuna kadar kapsanan hesap donemlenne ılışkın malı tablolannı yururluk- tekı tıcan ve malı mevzuat ıle Sermaye Pıyasası Kurulu nun (SPK) 29 Ocak 1989 tanhlı Resmı Gazete'de yayımlanan XVI numaralı teblığınde yer alan temel muhasebe kavram ve esaslanna göre duzenlemekteydı SPK, 28 Şubat 1990 tanhlı Resmı Gazete'de yavımlanan Xl/6 numaralı teblığı ıle Menkul Kıymetler Yatınm Fonlan tarafından 1 Ocak 1990 tanhınden başlayarak du- zenlenecek malı tablo ve raporlann hazırlamp sunulmasına ılışkın ılke ve kurallan (bundan sonra menkul kıymet yatınm fonlan ıçın SPK tarafından yayımlanan genel kabul gormuş muhasebe ıl- kelen olarak anılacaktır) beiırlemıştır Dolayısıyla 1990 yılı malı tablolan, daha öncekı yıllara ılışkın malı tablolardan farkiı esaslara gore hazırlanmış olup, bu yu/den 1989 yılı malı tablolan ıle karşılaştırmah olarak sunulmamıştır Goruşumuze gore, yukanda belınılen fon ponfbyunun değerlendınlmesı Turkıye Iş Bankası Anonim Şırketı lkıncı Menkul Kıymetler Yatınm Fonu'nun ıç tu/uk hükumlenne uygunluk ar/et- mekte ve yukanda bınncı paragrafta belınılen hesap raporu, Fon un 31 Aralık 1990 tanhındekı gerçek malı durumunu ve bu tanhte sona eren hesap donemıne aıt gerçek faalıyet sonucunu, men- kul kıymet yatınm fonlan ıçın SPK tarafından yayımlanan genel kabul gormuş muhasebe ılkele- nne uygun olarak doğru bır bıçımde yansıtmaktadır Yalım Serbest Muhasebecılık Malı Muşavırlık Anonim Şırketı Member Of The Arthur Andersen Worldwıde Orgamzatıon Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Üçüncü Menkul Kıymetler Yatınm Fonu'nun 1990 Yılı Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetçi Raporu Turkıye İş Bankası Anonim Şırketı Lçuncü Menkul Kıymetler Yannm Fonu nun 31 Aralık 1990 tanhı ıtıbanyle hazırlanan bılançosu, fon ponfoy değen ve fon toplam değen tablolan ıle bu ta- nhte sona eren hesap donemıne aıt ılgıli gelır tablosundan oluşan hesap raporunu ıncelemış bu- lunuyoruz. tncelememız genel kabul gormuş denetleme ılke, esas ve standanlanna uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve ışlemlerle ılgıli olarak muhasebe kayıtlannın kontrolu ıle ge- reklı görduğumuz dığer denetleme yontem ve teknıklennı ıçermıştır Fon, 31 Aralık 1989 sonuna kadar kapsanan hesap donemlenne ılışkın malı tablolannı yururlük- tekı tıcan ve malı mevzuat ıle Sermaye Pıyasası Kurulu'nun (SPK) 29 Ocak 1989 tanhlı Resmı Gazete'de yayımlanan XI/1 numaralı teblığınde yer alan temel muhasebe kavram ve esaslanna göre duzenlemekteydı SPK, 28 Şubat 1990 tanhlı Resmı Gazete de yayımlanan XI/6 numaralı teblığı ıle Menkul Kıymetler Yatınm Fonlan tarafından 1 Ocak 1990 tanhınden başlayarak du- zenlenecek malı tablo ve raporlann hazırlamp sunulmasına ılışkın ılke ve kurallan (bundan son- ra "menkul kıymet yatınm fonlan ıçın SPK tarafından yayımlanan genel kabul gormuş muhase- be ılkelen" olarak anılacaktır) beiırlemıştır Dolayısıyle 1990 yılı malı tablolan, daha öncekı yıllara ılışkın malı tablolardan farkiı esaslara gore hazırlanmış olup, bu yuzden 1989 yılı malı tablolan ıle Karşılaştırmalı olarak sunulmamıştır Goruşumuze göre, yukanda belınılen fon ponföyunun değerlendınlmesı Turkıye tş Bankası Anonim Şırketı Uçuncu Menkul Kıymetler Yatınm Fonu nun ıç tuzuk hukumlenne uygunluk ar- zetmekte ve yukanda bınncı paragrafta belırtılen hesap raporu, Fonun 31 Aralık 1990 tanhınde- kı gerçek malı durumunu ve bu tanhte sona eren hesap donemıne an gerçek faalıyet sonucunu, menkul kıymet yatınm fonlan ıçın SPK tarafından yayımlanan genel kabul gormuş muhasebe ıl- kelenne uygun olarak doğru bır bıçımde yansıtmaktadır Yalım Serbest Muhasebecılık Malı Muşavırlık Anonim Şırketı Member Of The Arthur Andersen Worldwıde Orgamzatıon lstanbul 22 Şubal 1991 MuratEcc tstanbul, 22 Şubat 1991. MuratEce tstanbul 22 Şubat 1991. MuratEce Törföye İş Bankası Anonim Şirketi Birinci Menkul Kıymetler Yatınm Fonu BİlanÇO - 31 Arallk 1990 (Bınm-BınTurkLırası) Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi îkinci Menkul Kıymetler Yatınm Fonu Bilanço - 31 Aralık 1990 (Bmm - Bm Turk Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Üçüncü Menkul Kıymetler Yatırım Fonu BİlanÇO - 31 Arallk 1990 (Bırım Bın Turk Lırası) Variıklar Hazır Değerler Bankalar Menkul Kıymetler Hısse Senetlen Özel Kesım Borçlanma Senetlen Kamu Kesımı Borçlanma Senetlen VARLIKLAR TOPLAMI FON TOPLAM DEĞER1 Fon Toplam Değen Katılma Belgelen Katılma Belgelen Değer Anışı Fon Gelır - Gıder Farkı Can Yıl Fon Gelır-Gıder Farkı - Geçmış Yıllar Fon Gelır-Gıder Farkı FON TOPLAM DEĞERİ 8646 457 375 10496 487 54 392 210 11 227 948 11 627 609 11 744 812 30 754 349 8646 65 346 072 65.354 718 65.354 718 65 354 718 Variıklar Hazır Değerler Bankalar Menkul Kıymetler Hısse Senetlen Özel Kesım Borçlanma Senetlen Kamu Kesımı Borçlanma Senetlen VARUKLAR TOPLAMI FON TOPLAM DEĞERİ Fon Toplam Değen Katılma Belgelen Katılma Belgelen Değer Anışı Fon Gelır - Gıder Farkı - Can Yıl Fon Gelır Gıder Farkı - Geçmış Yıllar Fon Gelır Gıder Farkı FON TOPLAM DEĞERİ 260 285 1 655 194 829 059 23 593 088 4 677 207 4 075 366 8 251 243 9 333 810 260 285 26 077 341 26 337 626 26 337 626 26 337 626 Variıklar Hazır Değerler Bankalar Menkul Kıymetler Hısse Senetlen Özel Kesım Borçlanma Senetlen Kamu Kesımı Borçlanma Senetlen VARUKLAR TOPLAMI FON TOPLAM DEĞERİ Fon Toplam Değen Katılma Belgelen Katılma Belgelen Değer Anışı Fon Gelır - Gıder Farkı - Can Yıl Fon Gelır-Gıder Farkı - Geçmış Yıllar Fon Gelır-Gıder Farkı FON TOPLAM DEĞERİ 24 086 53 4 852 247 47 009 883 29 855.540 8 420676 10163 214 3 446 839 24 086 51 862 183 51886 269 51 886 269 51 886 269 Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Birinci Menkul Kıymetler Yatırım Fonu 1 Ocak 1990 - 31 Aralık 1990 Hesap Dönemi İçin G e l İ r TablOSU (Bmm Bın Turk Lırası) Türkiye îş Bankası Anonim Şirketi İkinci Menkul Kıymetler Yatırım Fonu 1 Ocak 1990 - 31 Aralık 1990 Hesap Dönemi için G e l İ r TablOSU (Bınm - Bın Turk Lırası) Türkiye îş Bankası Anonim Şirketi Üçüncü Menkul Kıymetler Yatırım Fonu 1 Ocak 1990-31 Aralık 1990 Hesap Dönemi İçin G e l İ r TablOSU (Bınm - Bın Turk Lırası) Fon Gelırlen Menkul Kıymetler Portföyunden Alınan Faız ve Kâr Paylan Ozel kesım menkul kıymetlen faız ve kâr paylan Kamu kesımı menkul kıymetlen faı/ \e kâr paylan Menkul Kıymet Satış Kârlan Ozel kesım menkul kıymetlen satış kârlan Kamu kesımı menkul kıymetlen satış kârlan Gerçekleşen Değer Anışlan Fon Gıderien Gerçekleşen Değer A/ahşIan Dığer Gıderler Fon Yonetım ucretlen Dığer Fon Gelır - Gıder Farkı 2 517 765 1 284 808 531054 56 611 (1 551 995) (42 270) 13 526 164 3 802 573 587 665 9 135 926 (1 781 352) (187 087) (1 594 265) 11 744 812 Fon Gelırlen Menkul Kıymetler Portföyunden Alınan Faız ve Kâr Paylan Ozel kesım menkul kıymetlen faız ve kâr paylan Menkul Kıymet Satış Kârlan Özel kesım menkul kıymetlen sanş kârlan Kamu kesımı menkul kıymetlen satış kârlan Gerçekleşen Değer Amşlan Dığer Gelırler Fon Gıderien Menkul Kıymet Sanş Zararlan Gerçekleşen Değer Azalışlan Dığer Gıderler Dığer Gıderler Fon Yonetım Ucretlen (1 Dığer Fon Gelır - Gıder Farkı 520 405 498 045 112 254 815 679) (69 997) 520 405 610 299 10 381 077 24 830 (38 215) (1 361 477) (1 885 676) 11536.611 (3 285 368) 8 251243 Fon Gelırlen Menkul Kıymetler Portföyunden Alınan Faız ve Kâr Paylan Ozel kesım menkul laymetlen faız ve kâr paylan 1 878 Kamu kesımı menkul kıymetlen faız ve kâr paylan 25 530 Menkul Kıymet Satış Kârlan Ozel kesım menkul kıymetlen sanş kârlan 714 803 Gerçekleşen Değer Amşlan Fon Gıderlen Menkul Kıymetler Satış Zararlan Gerçekleşen Değer Azalışlan Dığer Gıderler Fon Yonetım ucrellen (1 539 586) Dığer (29.857) Fon Gelır - Gıder Farkı 11 853 062 27 408 714 803 11 110851 (1 689 848) (32 877) (87 528) (1 569 443) 10.163.214 Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Birinci Menkul Kıymetler Yatınm Fonu Fon Portföy Değerı Tablosu - 31 Aralık 1990 (Bınm Bın Turk Lırası) HISSE SENETLERI Banka Iştırak ve HıssedarUrı Dığer Ortaklıklar DEVLET TAHVILI VE HAZINE BONOLARI GELIR ORTAKLIĞ1 SENETLERI (Turk Lırası) OZEL SEKTOR TAHVILLERI Banka Iştırak ve Hıssedarlan Dığer Onaklıklar FON PORTFÖY DEĞERİ Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Birinci Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Fon Toplam Değerı Tablosu -31 Aralık 1990 (Bmm Bın Turk LıraM) NOMINAL DEĞERI 75 351 16 351 39000 <İ8 162 59") 2 085 000 8 622 (»00 990 (XX) 7 632 000 68 944 946 RAYIÇ DEĞERI 457 375 277 533 179 842 51 527 357 2 864 853 10 496 487 1 374 614 9 121 873 65 146 072 % 0 70 043 027 78 85 4 39 1606 2 10 13 96 100 00 Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi İkinci Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Fon Portföy Değeri Tablosu - 31 Aralık 1990 (Bınm - Bın Turk Lırası) NOMINAL RAYÎÇ Türkiye îş Bankası Anonim Şirketi Üçüncü Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Fon Portföy Değeri Tablosu - 31 Aralık 1990 (Bınm Bın Turk Lırası) DEĞERI DEĞERI FON PORTFÖY DEĞERI HAZIR DEĞERLER FON TOPLAM DEĞERİ IX IAR 146 (172 99 99 0 01 IIKKH) HISSE SENETLERI Banka Iştırak ve Hıssedarlan Dığer Ortaklıklar DEVLET TAHVİLİ VE HAZÎNE BONOLARI GEUR ORTAKUĞI SENETLERI (Turk Lırası) FINANSMAN BONOLARI OZEL SEKTOR TAHVILLERI Banka Iştırak ve Hıssedarlan FON PORTFÖY DEĞERI Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi İkinci Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Fon Toplam Değeri Tablosu - 31 Aralık 1990 (Bınm - Bın Turk Lırası) 289 487 194 755 94 732 24 786 892 1000 000 60 000 535 000 535 000 26 671 379 1 655 194 1 187 841 467 353 22 175 487 1417 601 59 575 769 484 769 484 26 077 341 634 4 55 179 85 04 544 0 23 2 95 2 95 10000 HÎSSE SENETLERÎ Dığer Ortaklıklar DEVLET TAHVtLİ VE HAZINE BONOLARI GELİR ORTAKLIĞI SENETLERI (Turk Lırası) ÖZEL SEKTOR TAHVILLERI Banka Iştırak ve Hıssedarlan Dığer Ortaklıklar FON PORTFÖY DEĞERİ NOMINAL DEĞERI 15 15 54 208 352 200 000 3 454 000 1954 000 1500000 57 862 367 RAYIÇ DEĞERI 53 53 46 726 363 283 520 4 852 247 2 513 701 2 338 546 51 862 183 % 000 000 9010 0 54 9 36 4 85 451 10000 Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Üçüncü Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Fon Toplam Değeri Tablosu - 31 Aralık 1990 (Bınm - Bın Turk Lırası) Yukandakı malı tdbloların ıjnumlj\iıi hır pjr^a^ı olan notları ıc,cren rapor I ıırkı>e AŞ Bınncı Menkul Kıymetler Valırmı F oıııı mljıı clde cdıL'bılır Bankası FON PORTFÖY DEĞERİ HAZIR DEĞERLER FON TOPLAM DEĞERİ TUTAR 26 077 341 260 285 26 337 626 99 01 099 100 00 FON PORTFÖY DEĞERİ HAZIR DEĞERLER FON TOPLAM DEĞERİ TUTAR 51 862 183 24 086 51 886 269 99 95 005 10000 "Yukandakı malı tablolann tamamlayıcı bu parçası olan notlan ıçeren rapor, Türkiye tş Bankası A Ş Uçüncu Menkul Kıymetler Yalınm Fonundan elde edılebılır" "Yukandakı malı tablolann tamamlayıcı bır parçası olan notlan ıçeren rapor, Turkıye İş Bankası A Ş tkıncı Menkul Kıymetler Yatınm Fonu ndan elde edılebılır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog