Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Sahıbı Cumhunyet Matbaacıhk ve Gazetecılık Turk Anonım Şırketı adına Nadir Nıdi 0 Genel ^ayın Muduru Hasan Cemal, Mue^ese Muduru Emınt l}akhgil, Yazı lşierı Muduru Ott«5 Gonenân. 0 Habe r Merkezı Muduru talçın lUjrr. Sa\:"a Duzenı \one(menı Alî Acar 0 Tem<:!c.!er AbmelTan. JZMIR Hikmtt Çelmk«y». *DAN* Çelın \ ıttnoglu U Polılıka C<W BaAag*. Du Habcrte Eıt» ••*•• Etonomı Ce^lz Tutn, Iş-Scndıka Şaknl KMrKi. kul'ur Cthl ls«r. Istanfou' Haberlen KenaJ kacvfc. Eg um Gcaca) Şftîlaa. Vurı Haberlen N«c4rt DofM. Spor Dannmant \Mvtk«lır ^ «cHmı*. Dtzı Wıla- kcmn ÇıJışLlıı. *ra<t r-na Şafcııl A1{M>. Duzelıntf \bdubk \tacı 0 Koordı-ator \hm«l konılsafl !v« trol Eriat 0 Mu'asebt IMcal \tttr 0 Buue Flamama S**lı OmMtM^eotl» 0 Rcklatn ^ Tomı 0 Ek YaM H.M \kvol 0 idarr Hasnn G«*r 0 Isleımc Ontor çdtk 0 Bıljı ls.tr- Sul lul 0 ProLnri S Malı Ofcuj 4kM. lalçn tmya, Htsam Cıaıl. Hlımtl Çaımkm. 01» G u c m . l g « Maacı. llkıa Srtç.t. *b Sırrat.. \tom Tı» &usn w Vi7.w7n. Cumhunvn Matbucılık w Gazeteotık T A Ş. Turkocajı C*d 39/41 *4ı34 Ist PK 246 Istanbul Td 512 05 05 (20 hat). Tdex 22246, Fax (I) !26 60 ^2 0 Bumlar U K Zıya GOtalp B!v Inkıiap 5 No I9'4, Td 133 II 41-47, Telo 42Î44, F»x (4) IJ3 05 65 0 haur: H Zıya BU 1352 S 2/3, Td 13 12 30. Tcleı 52359, Fu 151) 19 53 60 0 Uaau ll>i>nn Cad 119 S No 1 Ul l. Td V> 31 51 (4 V,M|, Tetaı 62IS5. Fu (71) 19 21 H TAKVİM: 29 MART 1991 tmsak: 4.20 Güneş: 5.47 Öğle: 12.14 tkindi: 15.45 Akşam: 18.32 Yatsı: 19.53 15 saniyede 72 bin km. ııasıl gidilir? Elinizin altındaki telefondan Amerika kıtasındaki bir numarayı çevirdiğinizde uzun .yolculuğa başlıyorsunuz. Türkiye'den yurtdışına her gün yaklaşık 1 milyon kez telefon numarası çevriliyor. TAYFUN GÖNÜLLÜ ANKARA — Her 15 veya 30 saniyede bir 72 bin kilometre yol alabilirsiniz. Nasıl mı? Elinizin altındaki telefondan Amerika kıtasındaki bir numa- rayı çevirmekle söylediğimiz ki- lometreyi yapabilirsiniz. Ame- rika'yı arayanlar 15 ile 30 sa- niyede seslerini 72 bin kilomet- relik bir yolculuğa çıkarttıkla- rını biliyorlar mı? Bir telefon numarasırun yol- culuğu nasıl gerçekleşiyor? Bu çok uzun yolculuğun saniyele- rinde neler oluyor? Bir telefon abonesi, ABD'deki bir aboney- le görüşmek istediğinde bağlan- tısı nasıl gerçekleşiyor? Yurtiçinde her gün milyon- larca kişi birbirini ararken yurt- dışından Turkiye'ye, Türki- ye'den de yurtdışına her gün yaklaşık 1 milyon kez telefon numarası çevriliyor. Dünyadaki en örgütlenmiş sistemin haberleşme ağı oldu- ğu belinilirken yeryüzünün üs- tü, toprak alü ve deniz altı kab- lolarla donanmış durumda. Türkiye PTT'si de hem kara hetn deniz hem de hava haber- leşme tekniklerinden yararlanı- yor. Bulgaristan'a uzanan link hattı yanında, ltalya'ya kadar deniz altına serilmiş fiber op- tik kablolar yanında, havada da uydulardan yararlanıhyor. Her gun milyonlarca kişinin konuşması, ister yurtdışı, ister yurtiçi olsun birbirine ka- nşmıyor. örneğin Ankara'dan Ameri- ka'yı arayan bir abone en az 9 ayn yere uğrayarak hedefine ulaşıyor. Eğer Erzurum'dan Amerika'>ı aramışsa uğrak yerleri daha da artıyor. 15 ile 30 saniye arasında en az 9 ayn yere uğrayan ABD'- deki bir telefon numarasının 72 bin kilometreyi aşan yolculugu şöyle gerçekleşiyor: Abone şehirlerarası için bü- tün numaralannı çevirdikten sonra santral, bunun birinci 9'dan şehirlerarası, ikinci 9'dan milletlerarası, üçüncü kod ra- kamından da hangi ülke oldu- |unu bilir. Abonenin bağh olduğu semt santralı eğer doğrudan millet- lerarası santrala bağhysa bağ- lanır. Değilse, şehirlerarası santrala aktanr. Ancak santral bu aktarmayı yaparken, çevri- len numaradan birinci 9'u siler. Numara 9 ve 1 olarak şehirle- rarası santrala geldiğinde, bu- nun bir milletlerarası arama ol- duğunu çözer. Bu santral da numaranın başındaki 9'u sile- rek 1 koduyla milletlerarası santrala gönderir. Milletlerara- sı santral ilk numarının 1 oldu- ğunu ahnca bunun Amerika ol- duğunu anlar. Milletlerarası santrahn eğer direkt Amerika çıkışı varsa (Ankara'da Ulus'- ta, İstanbul'da Ataköy'de di- rekt çıkış santrallan var) boş olan devTelerden birini seçer ve PTT'nin Ankara Gölbaşı'nda bulunan yer uydu istasyonuna gönderir (Türkiye'nin yurtdışı görüşmelerinin > r üzde 90'ını bu uydu istasyonu aracıhğıyla ger- çekleştiriliyor). Boş olan devre seçimi karşılıklı "akıllı santrallar" aracıbğıyla gerçek- leştirilir. Numara artık uzun yolculu- ğuna hazırlanmıştır. PTT, uzayda bulunan çeşitli uydular- la anlaşma yapmıştır. Bunlar- dan biri de Intelsat uydusudur. Bu uydunun 4. ve 5. kanalları kullanılır. Uydunun gezegeni- mize uzakhğı ise 36 bin kilo- metredir. Gölbaşı'ndan çıkışı yapüan numara 36 bin kilomet- re gittikten sonra Intelsat uydu- suna ulaşır, oradan da ABD'- deki yer uydu istasyonuna ulaş- mak için de yaklaşık bir o ka- dar daha yol kat eder. Amerika kıtasının kodu f'dir. Bunun arkasından gelen numaralardan kıtadaki bir ül- keyi veya ABD içindeki bir kenti seçme durumu vardır. ABD'deki yer uydu istasyo- nundan numara, milletlerarası santrala aktanlır. Buradan şe- hirlerarası santrala sonra da ahnnpnin hajlı Vuılunduğu santrala ulaşır ve abonenin po- zisyonu hakkında bilgi sahibi olunur. Telefon ya meşgul ya da uzun zil sesi verir. Sesin elektromanyetik dalga- larla elde ettiği hızla 10 veya 30 saniyede en azından 9 ayrı ye- re uğrayan ve 72 bin kilomet- reden fazla yol kat eden ses, birtakım tıkırtılardan sonra karşıdaki aboneyle üetişim kur- ma olanağı sağlar. 'Alo, yarcbm edin yuvam yıkıhyor' TÜREY KÖSE tZMİR — Ailenizi "iç ve dış tehlikelere karşı kornmak" ya da "yuvanızın \ikilmasini" ön- lemek için aile danışma mer- kezlerine başvurabilirsiniz, mektup yazabUirsiniz. Çok ya- kında, üç rakamlı "tele aile danışmanlığı" numarasını çevi- rip "Alo... Yuvam çatırdıyor. Yardım edin"de diyebileceksi- niz... Başbakanlık Sosyal Hizmet- ler ve Çocuk Esirgeme Kurumu "Türk ailesini koruyup koUamak" için 8 ilde aile da- nışma merkezleri açtı. Ankara, Izmir, Bursa, Eskişehir, Mer- sin, Tokat, Sıvas ve Büecik'te- ki aile danışma merkezlerinde ailelere yol gösteriliyor. Ailenin karşılaşacağı 'sosyal ve psiko- lojik sorunlarla ilgili rehberlik yapılıyor. Karı-koca anlaş- mazlıklannda yol gösteriliyor. Ana-baba ve çocuk ilişkilerin- deki sorunlann çözümüne yar- dıracı olunuyor. Evlilik ve aile hayatının her safhasıyla ilgili sosyal ve hukuksal rehberlik yapılıyor. Aile danışma merkezlerine çoğunlukla kadınlar başvuru- yor. Bizzat merkezlere gidenle- rin yanısıra mektup yazıp so- runlanm aktaranlar da oluyor. Kuruma gelemeyenlere çok acil durumlarda yardımcı olabil- mek için çok yakında "tele ai- le danışmanlığı" servisleri de hizmete girecek. Üç rakamlı te- lefon numaralarını çevirip so- runlarını anlatan kadın ve er- kekkrin rahatlaması sağlana- cak, ya da "dayak yiyen kadı- nın gidecek yeri olmaması" gi- bi acil durumlarda bu kadınlann sığınmaevine yerleştirilmesi sağlanacak. Izmir'deki Aile Danışma Merkezi'ne yapüan başvurular- da da kan-koca uyumsuzlukla- rı ilk sırada yer ahyor. Bunu aile-çocuk sorunlan, evlilik ta- lepleri ve ekonomik nedenler- le yapılan başvurular izliyor. 1 nisanda 2 tüp bebek daha dünyaya gelecek 9 milyonatüp bebekSERPİL GÜNDÜZ 1 nisanda iki "tüp bebek" da- ha dünyaya geliyor. Böylece "tüp bebek" sayımız 13'e yük- selecek. Türkiye"de çalışan üç tüp bebek merkezine de önü- müzdeki günlerde bir yenisi da- ha ekleniyor. Tup bebek yönte- mi uygulanacak hasta seçiminin çok onemli olduğunu vurgula- yan uzmanlar, çocuğu olmayan her çiftin tüp bebek sahibi ola- mayacağı konusunda birleşiyor- lar. Bu bebeklerin "fiyatı" ise 9 milyona ulaşıyor. "Tüp bebek" yöntemi Türki- ye"de ilk kez Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabi- lim Dalı bünyesinde kurulan merkezde gerçekleştirildi. Prof. Refik Çapanoglu'nun başkanlı- ğında çalışan klinikte şimdiye değin 11 tüp bebek doğdu. Sağ- Tüp bebek için kadının rahim ve yumurtalıklannın sağlıkh olması gerekiyor. 40 yaşm üzerindekilerde başarı şansı az. Bizdeki yasalara göre tüp bebek uygulaması sadece evli çiftlerin tohum hücrelerine uygulanabiliyor. Transferden 10 gün sonra kadının hamile kalıp kalmadığı anlaşıhyor. Tüp bebek olayında düşük oranı daha yüksek. Normal gebelikte yüzde 20 olan opn, tüp bebekte 30-35'e yükseliyor. lık Bakanlığı'nın 31 Mayıs 1988'de yayımladığı bir yönet- melikle, 23'Haziran 1988'de ku- rulan ilk tüp bebek merkezinde, 18 Nisan 1989'da ilk bebek dün- yaya geldi. 2 Mayıs 1989'da ikiz, daha sonra 21 Temmuz ve 28 Arahk 1989'da dünyaya "merhaba" diyen bebeklerle sayı 5'e yükseldi. Prof. Refik Çapa- noglu, 1990'ın nisan aymda ikinci gmpla başlatılan çahşma- ya ağustos ayında son verildiği- ni ve bu dönemde gerçekleştiri- len 8 gebeliğin ikisinin düşükle sonuçlandığını söyledi. Dünyada "tüp bebek" konu- sunda çalışan birçok merkez ol- masına karşın Türkiye"de sade- ce üç klinikte bu yöntem uygu- lanıyor. Bu merkezler Ege Üni- versitesi Tıp Fakültesi, Ankara Zekai Tahir Burak Doğumevi ve İstanbul'da International Hos- pital. 4. merkez, önumuzdeki günlerde Istanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı bünyesinde Prof. Necati Tolun başkanlığında ça- lışmalarına başlayacak. Reklamlardaki fotoğraf & lan Dernegi'nin bu yıl ilk kez verdiği Sanat Yönelmeni Odülü- nü kazanan Zeynep Ardağ, heykelciğini derneğin sergi açılışında aldı. Ardağ'a ödül getiren çalışma, Tulin Altılar'ın çektiği fo- tografla sunduğu Garanti Baokası reklamını kapsıyor. Zeynep Ardağ, halen Ajans Ada'da sanat yönetmenligi yapıyor. Fotoğ- rafı iyi degerlendirip yaratıcı bir biçimde kullanan sanat yönet- menlerine verilen PTFD Ödülii, reklam sektöründe fotoğraftn daha çok kullanılmasını da amaçlıyor. Sergide çalışmaları da su- nulan Dernek Başkanı Ali Üstündag, "Bo>le bir oüul lurkıye 1 de ilk defa verüiyor. Belki de dünyada da ilk kez veriliyor. Çünkü ben böyle bir ödüle hiç rastlamadım" dedi. Üstündag, derneğin kuruculanndan olan ve bir süre önce yitirdiğimiz Sami Güner- in anısını yaşatmak amacıyla sergide onun yapıtianna da yer ver- diklerini sözlerine ekledi. Yanşmanın jürisi Bülent Erkrnen, Bülent Korman, JefFı Medina, Şakir Eczaeıbaşı ve Ali İ stün- dağ'dan oluşiu. Profesyonel Tanıtım Fotoğrafçıları Dernegi'nin Atatürk KültUr Merkezi'nde açtığı sergide Merib Akoğul'un (yu- kanda) da çalışması yer ahyor. Sergi 13 nisana dek gorülebilir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde açılacak merkezde görevli jine- kologlardan Doç. Dr. Umur Çolgar, "hangi çiftler tüp bebek için aday olabilir?" şeklindeki sorumuza şu yanıtı verdi: "Tüp bebegin 1 numaralı ada- y\, tüpleri tıkalı olan kadınlar- dır. Yani bir kadının yumurta hücresinin geçecegi tüpleri tıkalı ise ilk sırada tüp bebek adayıdır. İkinci sırada erkek faktörü var. Erkek tohum hücrelerinin çok az ve zayıf olması gerekiyor. Bir de her türiü testten geçmiş, ço- cuk olmasına engel hiçbir şeyi olmayanlar (açıklanamayan kı- sırlıklar) ve endometriozis has- talığı olanlarda bu uygulama ya- pılabilir. Kadın ve erkek tohum hücreleri arasında uyumsuduk olan çiftlerde de bu yöntem uy- gulanabilir." Doç. Çolgar, "tüp bebek son tedavi yöntemidir" derken, da- ha önce yapılacak çeşitli tedavi yöntemleri bulunduğunu ve has- taların büyük bir bölumünün bunlardan yararlandığını, tüm bunların denendikten sonra tüp bebeğin "son çare" olduğunu belirtiyor. Ayrıca kadında bazı özellik- ler de gerekiyor. Sağlıkh bir ra- him ve yumurtalıklan olması ilk koşul. 40 yasın üzerindekilerde başarı şansı az. Doç. Dr. Umur Çolgar'ın açıklamalanna göre, uygulama kadının "regl" döneminin ikin- ci gününde başlıyor. Bu sırada kadına yumurtlamayı teşvik edi- ci ilaçlar veriliyor. Böylece çok sayıda yumurta hücresi sağlanı- yor. Normalde bir tane olan yu- murta sayısı 6-10'a kadar çoğa- labiliyor. Yumurta hücreleri günlük ultrason ve hormon tah- lilleri ile izleniyor. Belli bir ol- gunluğa gelince, yumurtahktan bir iğne aracıhğıyla emilerek ah- nıyor. Bunun adına aspirasyon deniyor. Bu işlem genellikle ult- rason yardımıyla gerçekleşti- riliyor. Aynı gün kadının eşi, erkek tohum hücrelerini laboratuvara veriyor. Dişi ve erkek tohum hücreleri laboratuvarda steril bir ortamda aynı kapta birleştirili- yor. 24-36 saat gibi burada ko- runuyor. Çiftleşme kesin sap- tandıktan sonra 48 saat içinde özel bir enjektörle rahim içine transfer ediliyor. Bizdeki yasa- lara göre tüp bebek uygulaması sadece evli çiftlerin tohum hüc- relerine uygulanabiliyor. Trans- ferden 10 gün sonra da kadının hamile kalıp kalmadığı anla- şıhyor. Dünyada bu konuda çalışan birçok merkez var. tlk uygula- mayı başlatan Ingiltere'de 1978 yıhnda ilk tup bebek doğmuş. Daha sonra Avustralya'da uygu- lamaya geçilmiş ve ABD'den tüm dünyaya yayılmış. Doç. Çolgar, 2.5 milyonluk Israil'de bile 18 tüp bebek merkezi oldu- ğunu belirtiyor. Ayrıca tüp bebek olayında "düşük" oranı yüksek. Normal gebelikte düşük oranı yüzde 20 ise, tüp bebek olayında bu oran yüzde 30-35'e çıkıyor. Bu konuda Londra Tıp Fakül- tesi ile ortaklaşa çalışan Interna- tional Hospital'da ise nisan 1990'da açılan merkezde 70 ka- dar çifte tüp bebek uygulaması yapılmış. Op. Dr. Teksen Çam- lıbel, seçilen kişiler arasında 12 gebelik olduğunu belirterek, In- ternational Hospital'da tüp be- bek uygulamasının maliyetinin 9 milyon lira olduğunu söyledi. Ankara Dr. Zekai Tahir Bu- rak Kadın Hastanesi'nin Başhe- kimi Doç. Dr. Oya Gökrnen ise tüp bebek merkezinin 1989'un aralık ayında açıldığmı ve şim- diye dek 108 uygulama gerçek- leştirdiklerini söyledi. Henüz doğum olayı gerçekleşmeyen bu merkezde 61 hastaya embriyo transferi yapıldığını belirten Doç. Gökmen, bunda yüzde 56 başan sağlandığını, iki hastamn gebe kalmasına karşın düşükle sonuçlandığını bildirdi. Pazar günü saatler ileri • ANKARA (AA) — İleri saat uygulaması 31 mart pazar günü başlayacak. Saatler 31 mart pazar günü saat 01.00'de 02.00'ye aknarak ileri saat uygulamasına geçilecek. Gün ışığından daha fazla yararlanarak enerji tasarrufu sağlanmasına yönelik ileri saat uygulaması, 29 eylül pazar gününe kadar devam edecek. 29 eylül pazar günü saatler 02.00'de 01.00'e alınarak ileri saat uygulamasına son verilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, 6 ay sürecek ileri saat uygulaması sayesinde yaklaşık 180 milyon kilowat/saat enerji tasarrufu sağlanacağımn hesaplandığını belimiler. Bayramizni 9 gün • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)— Başbakan Yıldınm Akbulut bir genelge yayımlayarak, kamuda çalışan memur ve işçilerin 15 Nisan Perşembe ve 19 Nisan Cuma günü izinli sayılacağını bildirdi. Akbulut memur maaşlarının da 12 nisan cuma gunü ödeneceğini söyledi. Bayram genelgesinde, Ramazan Bayramı'nın 15 nisan pazartesi gunü saat 13.00'te başlayıp perşembe günü sona erdiğine dikkat çekilerek, "Pazartesi ile cuma günleri bayram tatili ile hafta tatili arasına tesaduf ettiğinden, hizmetlerin aksatılmaması ve kurum yöneticilerince gerekli tedbirlerin ahnması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması suretiyle, kamuda çalışan memur, işçi ve diğer personelin idari izinli sayılması uygun görulmuştür" dendi. TCDD'den GAP turu • ANKARA (AA) — Devlet Demir Yollan'nm Türkiye'nin tanıtılmasına katkıda bulunmak ve GAP'ın geniş kitlelerce görülmesiiii sağlamak amacıyla 5. kez GAP turu düzenleyeceği bildirüdi. TCDD'den yapılan açıklamada yoğun ilgi gören turun bu yıl tekrar düzenlendiği ve 6 gün süreceği belirtildi. Buna göre 16 nisanda Istanbul Haydarpaşa'dan başlayacak tur, 21 nisanda yine aynı yerde sona erecek. Gezi fıyatları ise İstanbul'dan katılacaklar için 800 bin ile 1 milyon 300 bin, Ankara'dan katılacaklar için 700 bin ile 1 milyon 150 bin lira arasında değişiyor. Barış Manço'ya plaket • ANKARA (Mak Ajans) — Türk hafıf müziği sanatçısı Barış Manço'ya, yurt içinde ve yurt dışında Türk kültürünü tanıtıcı faaüyetleri dolayısıyla Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek tarafmdan bir şükran plaketi verildi. Kültür Bakanhğı'nda düzenlenen törende konuşan Namık Kemal Zeybek, Türk kültür varlıklannı yurt içinde ve dışında tanıtma amacını taşıyan ve bakanhkça düzenlenen Kültür Kervanı adlı çahşmaya katkılarından ötürü Banş Manço'ya teşekkür etti. Zeybek, Banş Manço'yu genel olarak Türk kültürüne, özel olarak Türk müziğine yaptığı katkılardan dolayı kutladı. Zeus Sıınağı için 600 bin i Bergama Belediye Başkanı Safa Taşkm, "Önce diplomatik girişimde bulunulacak, sonuç alınmazsa olay mahkemeye yansıyacak"dedi. tZMİR (Cumhuriyet Ege Bü- rosu) — Zeus Sunağı'nın Berga- ma'ya geri getirilmesi için geçen yıl başlatılan kampanya hız ka- zandı. Almanya Çevre Bakanı Klaus Töpfer'in sunağın Turki- ye'ye geri verilmesi gerektiği ko- nusundaki demeci sevinç yarat- tı. Berlin'deki eski eserlerden so- rumlu Kültür Senatörü Roloff Momin'in sözleri ise tepkiye ne- den oldu. Bergama Belediye Başkanı Safa Taşkm, Zeus Sunağı için bugüne dek 600 bini aşkın im- za toplandığını açıkladı. Taşkın, sunağın Türkiye'den kaçırıldığı- nı ve bu konunun sunağı kaçı- ran Alman mühendisin günce- sinde de yer aldığını belirtti. Zeus SunağYıun geri alınma- sı için Kültür Bakanlığı ile Dı- şişleri Bakanlığı'mn diplomatik girişimlere başlayacaklannı be- lirten Bergama Belediye Başka- nı Safa Taşkın, "Önce diploma- tik girişimde bulunulacak, eğer sonuç alınamazsa olay mahke- meye yansıyacak. Bu durumda biz de AJmanya'daki tüm Berga- malılara çağrıda bulunarak bir Bergamalı olarak Zeus Sunağı için Alman mahkemelerine da- va açmalarını isteyecegiz" diye konuştu. Ayvalık'ta tatilini ge- çiren Almanya Çevre Bakanı Klaus Töpfer'in, Zeus Sunağı'- nın Türkiye'ye geri verilmesi ko- nusundaki demecini sevinçle karşıladıklarını belirten Taşkın, "Tüm insanlığın ortak mirası olan tarihi eserler yapıldıklan yerlerde sergilenmelidir. Alman- ya'dan çok üst düzeyde bir yet- kilinin böyle bir demeç vermesi bizim için son derece sevindiri- ci. Aynı zamanda Almanya'da da yetkililerin artık gerçeği gör- düğüne iiişkin bir gösterge" gö- rüşünü dile getirdi. Taşkın, Ber- lin'de eski eserler sorumlusu Ro- loff Momin'in sözlerine iiişkin olarak şunlan söyledi: "Bir kere UNESCO'nun Ze- us Sunağı'nın vasadışı yollardan yurtdışına kaçınlmadığına iiiş- kin bir karannı biz duymadık. Ayrıca Kültür Bakanlığı'nın yaptığı araştırmalarda Zeus Su- nağı'nın yetkililerin bilgisi dışın- da kaçırıldığı ayan beyan orta- ya çıkmıştır. Zeus Sunağı'nı yurtdışına kaçıran Karl Hu- man'ın güncesi Kültür Bakanlı- ğı'nın elinde. Güncede de suna- ğın nasıl çıkarıldığı anlatılıyor. Alman yetkililer elimizde belge var diyorlardı. Belgeleri gönder- mediler. Karl Human'ın Berga- ma"ya gelişi 1865 yıllarına rast- lar. 1871 yüına kadar toprak us- tünde Zeus Sunağı ile ilgili ne varsa alıp götürmüş. İzin konu- sunda tek bir belge yoktur. 1871'den 1878'e kadar da hiçbir izin alınmadan kazı yapılmış, çı- kanlanlar Almany^'ya gemiler- le taşınmıştır. Alman yetkililerin sözünü ettikleri belge 1878 >ıun- da alman kazı izni olmalı." Turk hükumeti once sunağın geri alınması konusunda dip'.o- matik girişimlerde bulunacagı- nı, bunun sonuç vermemesi du- rumunda mahkeme konusunun gündeme geleceğini belirten Sa- fa Taşkın, "Bu durumda biz de Almanya'daki tüm Bergamalıla- ra çağnda bulunarak bu konu- da Alman mahkemelerinde da- va açmalarını isteyecegiz'diye konuştu. Gökyüzü kıpkızıldı. "O gün biraz erken çıktım işten. Çoluk çocuk akşamüstü dışarria yemek yiyeceğlz. Çevre yolund* giderken bir an gökyüzünün kıpkızıl olduğunu görünce, yüreğim hop etti. Mutlaka büyük bir yangın olmalı, diye düşündüm. Blraz daha ilerleyince, kızıllığın gurubun rengl olduğunu anladım amma... Sabah ilk isim Halk Sigortaya gidip Yangın Sigortası yaptirmak oldu.' a Yangın Sigortası Bir çağdaşlık simgesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog