Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

-29 MAKT 1991 * * * • HABERLERİN DEVAMI CUMHURİYET/19 îOrtadoğu'da barış fırsatı kaçınlmamah (Baştarafi 1. Savfada) da, dığerı adına hareket etme- sını ve arada yakın bır danışma mekanızması bulunmasını ön- goruyor Bu ıkı unsur dolayısıy- la, Cumhurbaşkanı özal'ın Camp Davıd'de Arap-lsraıl ça- tışması konusunda Bush'tan al- dığı yeşıl ışığı, bu konuda daha ılen bır Turk ıtusıyatıfine zemın olarak devreye sokması uzak bır olasılık olarak sıvrılmıyor Za- ten Camp Davıd göruşmelerın- den bu yana Amenkan yönetı- mı özal ıçın "lnterlocutor" (başkaları üe konuşan) deyışını kullanıyor Cumhurbaşkanı'nın Arap- Israıl çatışmasının çözumünde Turkıye'nın dnemlı bır rol oy- nayabüeceğıne olan ınancı, yap- tığı konuşmalarda soruna tarı- hı bır perspektıf getırmesı ve hem Yahudilere hem de Filistın- lilere sahıp çıkan bır ha\ ada ko- nuşmasından da bellı oluyor örneğın Özal, Phıladelphıa'da- kı Wharton ekonomı okulunda yaptığı konuşmada, Turklenn ınsan hakları konusundakı sıcı- lınden söz ederken Osmanlılann nasıl engızısyondan kaçan Ya- hudılere kuçak açtığını uzun uzun, fermanlardan alıntılar >a- parak, Turkıye'nın Israıl ıle ılk dıplomatık ılışkı kuran Islam ul- kesı olduğunu belınerek anlat- tı ABD'nın savgın oğretım ku- rumlanndan Wharton OkuluL nca verılen fahrı hukuk dokto- ru pavesını almak uzere Phıladelphıa'v.a gelen Cumhur başkanı Turgut Ozal, burada yaptığı konuşmada, Kıbns soru- nunun samımı olarak çozulme- sını ıstedığını sovledı ve "Hatta bu yuzden eleştırılıyorum" de- dı Cumhurbaşkanı Oza], once kı gun NVharton Okulu'nun konferans salonunda konuşma yaparken sayılan vaklaşık 20 ka- dar olan Kıbnslı Rum ve Erme- nı oğrencı bına onunde gosterı >aptı ve bıldırıler dağıttı Bu oğrencılerden bır kısmı daha sonra ıçen gırerek Ozal'a çeşıtlı sorular vonelttı Cumhur- başkanı Ozal, bır oğrencının sozde Ermenı soykınmı konu- sundakı sorusuna yanıt verırken geçmışte her ıkı tarafta da ka- yıplar meydana geldığmı ve "bu- nun içın uzgun olduğunu" vur- guladıktan sonra Turkıve'nın Ermenıstan ıle ılışkılennı gelış- tırmekte olduğunu \e "Geçmişi unutup gelecege bakalım" dedı Cumhurbaşkanı Özal, dun de ABD'nın yıne saygın okulların- dan Prınceton Unıversıtesfnde bır konferans verdı Cumhur- başkanı buradan Nevv York'a geçtı GÖZLEM UĞURMUMCU (Baştarafı 1 Sayfada) Turkıye'nın sıvıl kokenlı ılk cumhurbaşkanının Celal Ba- yar olduğunu "cumle âlem" bılmektedır "Kurf sözcuğunu ılk kez kullanan cumhurbaşkanı da Ozaf değıldır Mustafa Kemal, 16/17 Mayıs 1923 gunlu Izmıt'te gazete- cı Ahmet Emın Yalman'ın bır sorusu üzerıne "ulusal sınır- lar ıçınde Kurtlerın yoğun olarak yerleştıklennı, Kûrtluk adı- na bır smır cızılmeyeceğını, boyle bır sınınn çızılmesının Tur- kıye'yı ivahvedeceğını' soylemıstır Gerçı Ataturk bu demecı, cumhurbaşkanı seçılmesınden once vermıştır Ancak Ataturk'un cumhurbaşkanı seçıldık- ten sonra 15-20 Ekım 1927 gunlerı arasında CHP 2 Kurul- tayı'nda verdığı soylevın bırcok yennde "Kurf ve "Kurdıstan" sozcuklerı gecmektedır Özal'ın "Kurtler azınlık değıl vatandaşlarımızdır" tumce- sı de yanlıştır Yanlıştır, çunku Lozan Antlaşması ıle hakları guvence altına alınan azınlıklar da yurttaşlarımızdır Elbisede yumuşaklığı ararım. Bu da iyi bir kumaşla mumkun. Cool Wool: %100 saf yenryun. Dönyanın en iyi yün elyafı Avustratya'nın unlû merınosundan Tusesi yumusok, conlı... Her mevsım ıan. İyi Bir Elbisenin Sırrı Kumaşında Gizlidir. Bu bır dıplomatık gaftır' Lozan Antlaşması'nın 39 maddesınde "gayn muslım azın- lıklara mensup Türk yurttaşları" tanımı yer almıştır Bu ne- denle, yurttaslık haklarında "Muslüman' ve "gayn muslım" ayrımı da yapılamaz Lozan Antlaşması "Türk/ye halkı" tanımına da yer verır Turkıye halkı, çeşıtlı etnık kokenlerden ve soylardan oluşur Turk, Kurt, Arap, Arnavut, Ermenı, Rum, Yahudı, Laz, Çerkes soyları, etnık kökenlerı, dınlerı, mezheplerı ne olur- sa olsun Türkıye Cumhunyetı'ne yurttaslık bağı ıle bağla- nan herkese "yurttaş" denır Etnık koken ıle devletler hukuku açısından "azınlık" ve "yurttaslık" ayrı ayrı kavramlardır Lozan Antlaşması'na go- re azınlık "gayn muslım Türk yurttaşlan"öır Bugun, Turkü Kurde Kurdu Turke Alevıyı Sunnıye, Sun- nıyı Alevıye duşman eden bır ortama gırıyoruz Boyle bır ortamda. Cumhurbaşkanı başta olmak uzere herkesın soyledıklerıne ve yazdıklarına özen gosterme- sı gerekır Ozal, ne ılk "sıvıl cumhur- başkanı"ö\r ne "Kûrt" sözcu- ğunden söz eden ılk cum- hurbaşkanı Özal'ın Kurt sorunu konu- sunda duşunduğu cozumun ne ölçude demokratık hak ve özgurlukler ıle bağdaştığı "SS kararnamelerı" ıle bellı değıl mıdır? Geçen nısan ayında Ba- kanlar Kurulu'nca yayımla- nan SS kararnamelerı ıle "bazı eşhâs"\n Doğu'dan Ba- tı'ya surgun edılmesı ıçın çı- kanlan 1927 tarıhlı "Iskân Ka- nunu"nun amaçları hemen hemen aynıdır Ozal, Kurtlere tek partı do- nemındekı yasaları çok par- tılı duzende uygulamaya ça- lışan ılk sıvıl cumhurbaşka- nıdır1 • • •*• Cumhurbaşkanımızın oğ- lu Tevfık Ahmet Bey Magıc Box'a resmen ortak olmuş Once "Vıp-Aır" sonra "Ma- gıc 8ox"i Bu değırmenın suyu nere- den gelıyoı"? Cumhurbaşkanı Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın Yavuz Çızmecı adındakı bır eskı devnmcı ıle havacılık şırketı kurduğunu yazmış, Çızme- cı'nın "A OG Turkınvest" ad- lı şırkettekı eskı ortağı Nas- rullah Ayan'ın "altın ve dovız kaçakçılığı" davasında baba- sı ve ağabeyı ıle bırlıkte yar- gılandığını, bu dosyanın çı- karılan bır yasa gereğınce kapatıldığını yazmıştık Nasrullah Ayan'dan bu ko- nuda bır açıklama geldı Ayan, "suç olmaktan çıka- nlan dovız davalarını ısıtıp ısı- tıp gündeme getırdığımı, sı$- teme ılışkın bır goruşüm var- sa buna saygı duyacağını, bunu yapmak yerıne benım, laşılerı htzdefaldjğmı, bu kot nudakı yazılarımın dayanıksız ıddıanamelere dayandığını yaptığım ışm köse savcılığı ol- duğunu, kendısıne bu konu- da soz hakkı vermedığımı" ılerı surmektedır Ankara Sıkıyonetım Kbmu- tanlığı 4 Nolu Sıkıyonetım Askerı Mahkemesı'nde açı- lan altın ve dovız kaçakçılığı ıle ılgılı dava 1985 yılında çı- kanIan 3196 sayılı yasa ıle kapatılmıştır Bu yuzden ıd- dıanamenın dayanaksız olup olmadığı konusunu hükme bağlayıcı bır mahkeme kararı yoktur Ozal hukumetınce bu Af Yasası çıkarılmasaydı, kı- mın suçlu, kımın masum ol- duğu mahkeme kararı ıle el- bette anlasılacaktı Iddıanamenın dayanağı olan Hazıne başkontrolorle- rının 275 sayfalık raporların- da ılgınç bulgular, kanıt ve belgeler bulunmaktadır Bu rapor, dava dosyasındadır 30101985 gun ve 654/11 sa- yılı rapor, herhalde Ayan ta- rafından da okunmuştur Sıstem, bu olgularda, bu belgelerde ve bu kanıtlarla yeterınce sergılenmektedır Kışılerle hıçbır alışverışı- mız yok, kavgamız sıstemle- dır 1 Yıllarca bu sıstem ıle uğ- raşıyoruz Sıstemın ıkamet- gâh kâğıdı, kımlık kartı yok- tur, bu yuzden sıstem ıle bır- lıkte kışılerı de sergılıyoruz Yazdığımız her satır ya bır oelgeye ya bır kanıta ya da bır araştırmaya dayanıyor Gazetecılık de bu demektır Ben Nasrullah Ayan'a dö- ^ızcılık ve borsacılık öğrete- mem 0 da bana gazetecılık öğretmesın ve gazetecılık derslerı vermeye heveslıyse bu derslerı de "borsacı gazetecılere" saklasın Ali Şen: Işçiparaları ödenecek lstanbul Haber Senısı — Şen Holdıng'ın, So\>et MAŞ fırma- sından kıraladığı 24 kışılık he- lıkopterın bombalanmasıyla ıl- gılı soruşturma suruvor Alı Şen, helıkopterlerın sıgortasıy- la bırlıkte her turlu >ukumlulu- ğun Sovyet fırmasına aıt oldu- ğunu so>ledı Yasadışı Dev-Sol orgutunun dun çeşıtlı yerlere bı- raktığı ve "haber bultenı" dı>e nıteledığı açıklamada, Maga de- rı Fabrıkası'ndakı ışçılerın para- larının odenmesı ıçın Alı Şen'ın tehdıt edılmesı üzerıne Şen, "Sendıkava soz verdım. Onu- muzdekı hafta ışçilerin butun alacakları ödenecek. Zaten bu daha once sendıka de yaptıgımız programında vardı" dcdı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog