Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

29 MART 1991 CUMHURÎ YET/17 HAVA DURUMU TÜRKİYE'DE BUGÜN Uevlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürtüğü'mJen alınan bilgiye gö- re yurdun kuzey ve batı kesimleri buluöu, Trakya, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Iç Anadolu'nun ba- tısı ile Batı ve Orta Karadeniz sağ- nak yağışlı, diğer yerier açık ge- cecek. HAVA SICAKL1ĞI Yağış alan yerlerde azalacak. Diğer yerlerde değtşmeyecek. De- nizlerimizde rûzgâr: Karadeniz, 4-16 yer yer 21. Karadeniz'de 27-33 deniz mili hcla ese- Marmara ve Kuzey Ege'de gündo- cek. van Gölü: Sisli geçecek. Rûzgâr kuzey ve doğu yön- ğusu ve poyraz, diğer denizleri- lerden orta kuvvette esecek. Görüş uzaklığı 10 km. sis mizde gündoğusu ve keşişleme- anında 1 km.'nin altında bulunacak. den 2-4 yer yer 5 kuvvetinde. Ka- radaniz*to67 kuvvetinde saatte A 21 C yrjiyarbatar Y 12° rEdirne A 22° 7°Eranca/ı Y 16° 4°Emır\ım S 5° -5° Esfcışehif ¥ 16° 5°Ga2antep A 20° 12° Giresun Y 18° 8°GûmûşhaneY g Bitfc BOKJ Bursa Çanaktale Çorum Denizü Y 18° 4°HaMdri Y 21° 9°feparta Y 14° 4°lstanbul Y 10° Phıriı A 20» S°Kars A 16° 3°Kasamo«ı Y 15° 3°Kayseri Y 13° 5° Kırtdareli Y 13° 6°Konya Y 14° yKütahya Y 20° 21° 5°Manısa 10° 4°K.Maraş 16° 4°Mersn 10°-1° Mujta 17° 4°Muş 22° 8°NiS(ie 10° 6°0tdu 16° 3 ° R » 4° i°Samsun 21° 5"S«rt 10° 6°Sinop 18°10°Sıvas 8° -4° Tehrdaj 16° 2°Trataxı 18° 3°lunceS 12° 3°Uşak 18° 8°toı 16° 6°Y<EBat 20° 6-Zonguldak açık A-jç* B-bukjüu G-guneşlı K-lort S-sisü Yyaflmuriu DÜNYA'DA BUGÜN Kahire • ANKARA...ANKA A 6° BULMACA SOLDAN SAGA: 1/ Sıkıntı. 2/ Bir renk... Bir keler tü- rii. 3/ İnce pide ha- linde ekmek... Hatay ilinde bir ırmak. 4/ Ağrı Dağı'na verilen bir başka ad... Söz- cük türetmek ya da sözcüğün görevini belirtmek için kulla- nılan biçim verici ses. 5/ Bir atom ya da molekulden öte- kine bir ya da daha çok elektron geçişi olayı. 6/ Kars yakın- lafındaki ünlü harabe yeri... Karak- ter. 7/ Az bulunur, seyrek... Eski Türklerde ölüler için yapılan tören. 8/ Genellikle midenin bozulmasın- dan ötürü dilin üzerinde oluşan be- yaz tabaka... Çok yiyen, obur. 9/ Ge- milerin bordalarında sandallan as- maya yarayan dikmelere verilen ad. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Gezdirilip oynatılan ayı. 2/ Telli balıkçıl... Eldiven ve giysi yapımın- da kullanılan bir tür yumuşak deri. 3/ Şeyh Bedreltin'in Tanrı, evren ve insan konularındaki görüşlerini içeren ünlü yapıtı. 4/ özsu... Bir peygamber. 5/ Amonyak tuzu. 6/ Türkiye'nin pla- ka işareti... Sık gözlü ağ... Holmiyum elementinin simgesi. 7/ Japon halk türkülerine verilen ad... Kalın kum. 8/ Osmanlılar- da gece bekçisi... Sınır nişanı. 9/ Dört tekerlekli ve yaylı bir at arabası... Ismailiye tarikatınırr önderlerine verilen ad. 60 YIL ÖNCE Cumhuriyet Sanayiin himayesi 29 MART 1931 Memleketimizde dahilî sanayiin himayesini temin edecek mukarrerat cümlesinden olmak üzere Maliye ve Iktisat Vekâletleri tarafından bütün gümrüklere bir talimatname gönderilmiştir. Bu talimatnamede, memleketimizde imal edilen eşyalara müşabih mallar, gümrükten geçerken dikkatle muayene edilecek ve halkı aldatacak surette dahilî mamulâtta kullanılan isimleri ihtiva ettigl takdirde eşyalann imrarlanna müsaadc edilmiyecektir. Memleketimizde mevcut fabrikaJann, imalâtanelerin flrmalannı ihtiva eden mamulâtı gümrükten geçirmek mümkün olamıyacaktır. Bundan başka Türk isimlerinden istiane edilerek yeni yeni isimler altında memleketimize ithal edilmek istenen eşyalar hakkında da bazı tedabir ittihaz olunmuştur. Bunlardan (Ankara Damur), (Florya Damur) gibi bir Türk ismi ile karışık olarak nam verilen ipekli mensucatın üzerlerinde yaalı olan etiketler gümrük idaresi tarafından imha edilmedükçe imrarlanna müsaade edilmiyecektir. Bundan bir kaç gün evvel (Florya Damur) damgalı etiketleri taşıyan mensucatın bu isimleri ihtiva eden kısımları imha edilmek suretiyle imrarlanna müsaade edilmiştir. Tek taksiTek taksi için tetkikata devam edilmektedir. Daimi Encümen bunun için evvelce yapılan talimatnameyi tetkik etmiştir. Bu talimatname yakında mevkii mer'iyete vazedilecektir. Bu defa itirazlara meydan verilmiyecek surette tetkikat yapılmakta ve müteaddit nümuneler tetkik olunmaktadır. ____ 30 YIL ÖNCE Cumhuriyet Devrim Ocaklan29MART1%1 Türk Devrim Ocaklan'nın evvelki gün yapılan yıllık genel kunıl toplantısı sonunda Yönetim Kuruluna Doç. Dr. İsmet Giritli, Avukat Nermin Neftçi, Doç. Dr. Bedia Akarsu, Felsefe Dr. Ali Seden, Avukat Günselli Orcan, Hukuk Fakültesi asistanı Dr. Çetin özek, lktisat Fakültesi öğrencisi Yüksel Dinçel, Avukat Ali Turgan, İsmet Giritli Teknik Üniversite öğrencisi Günay Akarsu seçilmişlerdir. Iki doçent, bir asistan, bir felsefe doktoru, üç avukat ve iki üniversite öğrencisinin bulunduğu Türk Devrim Ocaklan Genel Yönetim Kurulu dün vazife bölümü yapmış ve Genel Baskanlığa Temsilciler Meclisi üyesi Doçent Dr. ismet Giritli'yi getirmiştir. Eski Genel Başkan Prof. Dr. Tank Zafer Tunaya ise Haysiyet Divanına seçilmiştir. Örner Besim Koşusu5. Ötner Besim Kır Koşusu dün 4. Leventte yapıldı. Mükemmel bir şekilde tesbit edilen parkur oldukca kalabalık bir sporseverin önünde yapıldı. Bir çok milli vegenç atletin katıldığı yanş oldukca zevkli ve heyecanü geçti. Yanş esnasındâ bir çok miUi atleti geride bırakan genç atletlerin çokluğu da aynca sevinç uyandırdı. 7,5 kilometre üzerinden tanzim edilen yanşı genç atlet Şukrü Saban (Ist.) 30.11.2 ile kazandı. Şükrü Saban böylece gazatemizin her sene bu yanş için ortaya koyduğu üzerinde Ömer Besim yazılı bir kırmızı eşofman ile bir gümüş kupayı almak hak kazandı. Bu yanşta alınan diğer teknik neticeler şu şekildeydi: 2 — Erdenay Oflaz (Ankara) 30.14.6 3 — Mehmet Ay (Gaziantep) 30.46. 4 — Ekrem Koçak (Ankara) 30.46.2. 5 — Fevzi Cavcav (Eskişehir) 31.11. GEÇEN YIL BUGÜN CumhuriY et Pakdemirli istifa etti 29 MART 1990 Yıldırım Akbulut kabinesi Mesut Yılmaz'dan sonra ikinci firesini Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemırli'nin istifasıyla dün verdi. Pakdemırli'nin istifası, dün akşam bir bölümüne katıldığı Bakaniar Kurulu topiantısından sonra Başbakan Akbulut tarafından açıklandı. Pakdemirli'nin istifası Bakaniar Kurulu'nun yeniden oluşturulması yolundaki beklentileri de hızlandırdı. TÂRTKMA Beden EgttJmi Dersleri ve Sortuılar Beden eğitimi öğretmenlerinin, gelişen eğitim ve özellikle spor eğitimi konusundaki hizmet içi eğitimine yeteri kadar yer verilmemektedir. Beden eğitimi, etkinlik demektir. Vücu- dun yapı ve fonksiyonunu geliştirmeyi, ek- lem ve kaslann kontrolünü, dengeli bir bi- çimde gelişmelerini sağlamayı, okul çağı sonrası iş ve etkinliklerin süresi içinde har- canan fiziki gücü en ekonomik tarzda kul- lanmayı, dolayısıyla organlann kontrolünü ve metotlu bir şekilde hareket etmeyi öğre- ten bir etkinlik sistemidir. Ulusal eğkimin temel ilkelerine uygun olarak kişinin bedenen, ruhen, fikren geli- şimini sağlamaktır. Oyun, cimnastik ve sportif çalışmalar tümü ile kişinin bedence sağlam, fikirce uyanık ve ruhen sağlıklı ol- masının gereğidir. Beden eğitiminde beden bir araç olup amaç tüm kişiliğin eğitimidir. Eğitimin amaçlarına uygun düşen bir ta- nımlama da sağlıklı, güçlü, mutlu olma, ki- şilik, karakter ve ahlaki değerler kazanma, kültürleşme, toplumsallaşma ve vatandaş- lık eğitimidir. Beden eğitiminin okul programlanna gir- mesi için ülkemizde yenileşme hareketleri sı- rasında girişimler olmuş, ancak bu girişim- ler cumhuriyet dönemine kadar yetersiz kal- mıştır. 1910 yıhnda sultanilerin birinci ve ikinci devresine, 1913 yılında ise ilkokulla- ra konmuştur. Bu gelişmelerle birlikte okul programlanna sistemli olarak yerleşmiştir. Orta dereceli okulların her sınıfında uzun bir süre birer saat, daha sonraları ikişer sa- at olmak üzere uygulamaya konulmuştur. Ülkemizde beden eğitimi etkinliklerini uygulamaya çalışırken karşımıza çıkan en büyük sorunlardan birkaçı, tesis ve malze- me yetersizliği, eldeki tesislerin öğrencinin ilgisini çekecek niteliğe sahip olmaması, hatta birçok okulda bu tesislerin yokluğu- dur. Bu yüzden beden eğitimi dersleri ya sı- nıfta ya da tozlu, çamurlu bahçede yapıl- maktadır. Tesis olan okullarda ayn bir so- run, salonu iki, üç sınıfın paylaşmasıdır. Ya- ni 150-200 öğrenci aynı anda etkinliğe ka- tılmakta, bu şartlarda programın uygulan- masını zorlamaktadır. Bazı yörelerimizde, çocuklarının terleyip hasta olacaklarını düşunen aileler olduğu gibi, kız öğrencilerin eşofman giyip dersle- re katılmalannı günah sayıp etkinliklerde yer almasını istemeyen ailelerin bulunuşu da ayn bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca maddi güçten yoksun ailelerin ço- cuklanna spor malzemelerini alamarnala- n, çocuğun derslere katılmasını engeüemek- tedir. Beden eğitimi öğretmenlerinin nasıl ça- lışmalannın gerektiğini hemen hemen hiç- bir yönetici bilmemektedir. Bu nedenle de öğretmenin çalışmasını denetleyememekte- dir. Buna bağlı olarak ders dışı çalışmalara da gerekli ilgiyi gösterememektedirler. Okullann pek çoğunda branş öğretmeni bu- lunmamakta, diğer branş öğretmenlerine ek olarak (lütuf gibi) dağıtılmaktadır. Bu du- rumda dersler amacına uygun olarak işlen- memektedir. Beden eğitimi öğretmenlerinin, gelişen eğitim ve özellikle spor eğitimi konusundaki hizmet içi eğitimine yeteri kadar yer veril- memektedir. Programlara ve ders çizelgelerine yöne- lik olarak da saha ve malzemelerin olmayı- şı programın uygulanmasını engellemekte, sınıflann birleştirilmesi ve ders saatlerinin genellikle son saatlere konması öğrencile- rin ilgisini azaltmaktadır. Okul takım çalışmalan ve maçlar nede- niyle derslerden geri kalan ve yetişmek için ekstra çalışma içine girmek zorunda kalan öğrencilere, okul idareleri ve diğer branş öğ- retmenlerinin destek olması gerekirken öğ- renciler olumsuz davranışlarla karşılaşmak- ta ve etkinliklerden soğutulmaktadırlar. HÜSEYtN KARA AÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN DUYURU Üniversiteraiz çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca öğretimi elemanı alınacaktır. Adayların, üniversite veya 4 yıllık yüksekokulun ilgili bölümünden me- zun olmaları ve457 Sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneji, doçent- lik başarı belgesi ile özgeçmij, yayın listesi ve yayınlannı (4) takım halinde; Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde sınava girecekleri yabancı dili belirterek (Yabancı dil başarı belgesi olanlar ekleyeceklerdir.) ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, dip- loma ve doktora belgelerinin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlannı (4) takım halin- de; Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları anabilim dalını ve sınava girecekleri yabancı dilini belirterek ekinde 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan ve diplomalannin onaylı örnekleri ile yayınlannı vereceklerdir. Okutman kadrosuna başvuracaklar. dilekçelerinde sınava girecekleri yabancı dili ve başvurduklan anabilim dalını belirterek ekinde 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan ve diplomalannin onaylı örneklerini vereceklerdir. Uzman kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları anabilim dalı ve sınava girecekleri yabancı dili belirtir dilekçeleri ekinde 2 adet foioğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan ve diplomalannin onaylı örnek- lerini vereceklerdir. Başvurular ilan tarihınden itibaren 15 gün süre ile KTÜ Personel Dairesi Başkanhğı'na şahsen yapı- lacak; posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilerek adaylara aynca bildirilecektir. öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadrolarına başvuracak adayların başvurdukları kadronun iki alt derecesini kazanılmış hak olarak almış olmaları gerekmektedir. tlgililere Duyurulur. Birimi ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜH. BÖL. Orman BoıaniJİ ABD FATIH EGtTlM FAK. GİRESUN EĞİTİ.M Y. OK. Maıemaıik Resiffi Muzik GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULL Inşaal Programı Elektrik Programı Inşaaı Programı Muhasebe Programı ORDL MESLEK YÜKSEKOKULL' REKTÖRLÜK ÖRGÜTÜ REKTÖRLÜK ÖRGÜTÜ: (Gumuşhane Mcslck YOksekokulu için) REKTÖRLÜK ÖRGÜTÜ: Ordu Mes. Y.O. için (tngilizce) REKTÖRLÜK ÖRGÜTÜ: Resim Dofenl Der. Adl. 2 1 Yrd. Dof. Der Adt. 3 1 Ogr. Gor. Dcr Adl. 4 1 4 1 6 1 3 1 4 1 4 1 4 1 Okatnun Der Adl. 5 7 1 4 1 Uzman Dcr. Ad. 6 1 6 1 6 1 Açıklama (En az 5 yıl ögretmenlik hizmeti yapmıs olmak) (En az 5 yıl ögretmenlik hizmeti yapmış olmak) (En az S yıl ögretmenlik hizmeti yapmış olmak) (Yuksek Lisans yapmış olmak) (Uzman ıvin t'Uksek Lisans yapmış olmak) (Yüksekokullan- nkutüphanecilik bölümündcn mezun olmak) (Yûksekokullan- n sekreterlik bölümünden mezun olmak) (Elektrik Programına alınacaktır.) (Yûksekokul mezunu olmak.) İLAN İSKENDERUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1988/379 Davalı: Mehmet Altay (Nu- mine Mah. 182 Sok. No: 21-tskenderun) adresi tneçhul Davacı Ferit Cereb ve arka- daşlan tarafından davalı Ali özen ve arkadaşlan aleyhine açılmış bulunan meni müdaha- le ve kal davasuun yapılan du- ruşmasında: Adınıza çıkartüan davetiye ta- nınmadığınızdan bahisle iade edilmiş olup yapılan zabıta tah- kikınde de adresiniz meçhul kal- dığından ilanen duruşma gününün tebliğine karar verilmiş olup duruşma 2.5.1991 gününe talik edilmiştir. Mezkür günde gelmeniz, gelmediğiniz veya bir vekille de temsil ettirmediğiniz takdirde davanın gıyabınızda bi- tirileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu- nur. 18.2.1991 MENEMEN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1988/818 Davacı Seyrek köyu Tezil ki- şiliği vekili Av. Emel Erdinç ta- rafından davah Maliye Hazınesi aleyhine açılan tescil davasının yapılan duruşmasında: Dava konusu Menemen Sey- rek köyünde bulunan doğusu: Devlet Su işleri kanalı, batısı: Ali Kaya ve Hikmet Kaya tar- lalan. güneyi: Köy hududu, ku- zeyi: Hatice Gül tarlalan ile çevrili bulunan ve halen üzerin- de futbol sahası bulunan taşın- mazda herhangi bir hak iddia edenlerin mahkememize işbu ilanın yayın tarihınden itibaren 3 ay içerisinde tüm delilleri ile birlikte müracaat etmeleri, aksi takdirde bu taşınmazda hiç kim- senin herhangi bir hak iddia ede- raeyecegi hususu ilanen tebliğ olunur. Basın: 22580 FATSA KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Dosya no: 1990/41 Davacı Fatma Bayır tarafın- dan davalı Sefer kızı Fatma Du- ran aleyhine açılan tespite itiraz davası nedeniyle açılan davanın yapılan açık yargılaması sırasın- da, davah gösterilen adreste bu- . lunamadığından ve adresi de tespit edilemediğinden, davalı Fatma Duran'ın 8.5.1991 günü saat 8.40'ta yukanda numarası yazılı tespite itiraz davasının Fatsa Kadastro Mahkemesi'nde- ki duruşmasında hazır bulunma- sı veya kendisini bir avukatla temsil ettirmesi, geimedıği tak- dirde HUMK.'mn 213, 377. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam edilecegi ve hüküm verilecegi davetiye ve da- va dilekcesi tebliğine kaim ol- mak üzere ilanen duyurulur. 13.3.1991. Basın: 46291 ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1990/273 Davacı K.H. tarafından, davaiılar Ali Tubay, HaHt Karataş ve Nü- fus Müdürlüğü aleyhlerine mahkememizde açılan nüfusta kayıt ip- tali davasmda verilen ara karan gereğince; Keşan C. Başsavcılıgı tarafından mahkememizde açılan davana- mede davaiılar Ali Tubay ile Halit Karataş'm aynı kişiler olduğu, Ke- şan ilçesi Kadıköy 58 hanedeki nüfus kaydımn mükerrer olduğundan iptaline karar verilmesi talep edildiği, ancak davalılara dava dilekçe- lerinin tebliğ edilemediği, yapılan zabıta tahkikatlannda da adresle- rini bilen ve tanıyanın olmadığı anlaşıldığından ilanen tebliğine karar verildiğinden davaiılar Ali Tubay ile Halit Karataş'm duruşma günü olan 8.5.1991 tarihinde mahkememizde hazır bulunması, bulunma- dıkları takdirde yargılamaaın yokluklarında yapılıp karar verilecegi hususu ilan olunur. 27.12.1990 Basın: 46320 ŞARKÖY KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1987/79 esas 1989/67 karar Şarköy Mürefet bucağı 2115 No'lu parselin yargılama sonunda da- vaiılar Recep Baysal, Abdurrahman Baysal, Fatma Lale, Harun Bay- sal, Rüstem Baysal, Murtaza Baysal, Rahime Bahriye Ballı, Yavuz* Baysal, Ali Baysal, Nariye Baysal adına tapuya kayıt ve tesciline ka- rar vermiş olup, davacı Hazine'nin temyizi üzerine hüküm Yargıtay 16. Hukuk Dairesi Başkanlığı'nın 24.9.1990 gün 1989/16928-1990/12179 sayılı karan ile onanmış olup, Yargıtay ila- mı davalılardan Cemile Baysal, Nariye Baysal, Ali Baysal'a ikamet- gâhları belli olamadığından ilan yolu ile tebligat yapılmasma karar verilmiştir. tş bu ilanın yayımını izleyen 7 gün sonra kendilerine tebligatın ya- pılmış sayüacağı hususu yukanda isimleri yazılı kişilere tebligat ye- rine gecerli olmak üzere ilanen duyurulur. 27.2.1991 Basın: 22653 MUŞERREF HEKİMOĞLU Mozart ve Özlemlerimiz Karakış, kanlı savaş ve bahar. Doğa yeşeriyor. dallarda to- murcuklar, biraz sonra çiçeğe bulanacak ağaçlar. Çankaya parkında dolaşıyorum. Çocuklar oynuyor, yaşlılar güneşle- niyor, gençler yürüyor el ele. Bir köşede güzel bir çift, sev- giyle bakıyorlar birbirlerine, kimbilir neler anlatıyorlar... Ba- har güneşi parhyor yüzlerinde, bahar kuşağının savaşması- nı değil, sevişmesini diliyorum içimden. Derken park görev- lilerinden biri yaklaşıyoryanlarına. Çimenlerden kalkmaları- nı söylüyor. Sesi çok soğuk, bahar güneşinde de ısınamıyor demek ki! Tepkimi saklayamadım, sordum: —Çimende oturmanın ne sakıncası var, sigara içmiyor, kir- letmiyorlar... Tabanca sıkar gibi bir yanrt görevliden: —Gelenek ve göreneklerimize aykın davranıyorlar. Bu par- ka aileler de geliyor! —SiziJelikanlı olmadınız mı? Ters ters baktı: Bu çimenler belediyeye kaça mal oluyor biliyor musun? Konuyu saptırıyor, ama park görevlileri ağaçlara, çimen- lere, park girişine, ara yolların temizliğine halktan bekledik- leri ilgiyi gösteriyorlar mı acaba? Genç çiftlere gösterdikleri ilgiyi parka gösterseler daha iyi olmaz mı? Gençlere gülüm- süyor, yürüyüşü sürdürüyorum. Baharın iyimserliğini yitirmek istemiyorum. Doğanın gücünü düşünüyorum. Hiçbir şeyin öl- mediğini, her şeyin yeniden canlandığını. Doğayla bütünleş- menin güzelliğini. Dizlerim ağnyor biraz, kireç çağı bastıo yor diye hüzünleniyorum. Sonra yeni dogan yeğenimin se- vincine dalıyorum. Ipek gibi bir kızın gülücüğünü hissediyo- rum yüreğimde. Yarım kalan şarkıları bu bebekler sürdüre- cek diye düşünüyorum... Belki de baharın etkisi, doğa can- lanırken bahar kuşağına, bir aile ağacında açan çiçeklere de umutla bakıyor insan. Geçen akşam izlediğim Anadolu Dörtlüsü'nü de müzik da- lında bir yeşerme diye hissettim. Dörtlüyü Çağıl Yücelen Akın, Demet Emekli, Feza Gökmen ve Gülgün Akgün oluşturuyor. Çiçek gibi genç kadınlar, güzel bir müzik olayı yaratıyorlar. Orkestrada çalmakla yetinmiyor, özgün bir uğraş veriyorlar. Saygun'un, Erkin'in ve Duvorak'ın yapıtlarını çaldılar. Belli, seygi ve özenle çalışmışlar, güzel bir müzik olayı üretmenin bilinciyle gülümsüyor, sıcak bir rûzgâr estiriyoriar. Bu dörtlü yabancı ülkelerde de konserier veriyor, dinleyenler ne düşü- nüyor acaba? Türkiye'de başörtülü genç kızlann çoğaldığı bir dönemde böyie olaylar da yaşanıyor diye şaşırıyorlar belki de... Bu şaşırtmacanın nedenlerini de düşünüyorîar mı aca- ba? Biz de düşünmeliyiz. Laiklik ilkesinin, kadın devriminin, müzik devriminin uzantısı Anadolu Dörtlüsü. Uluslararası bo- yutlara ulaşan Suna Kan'lar, İdil Biret'ler, Leyla Gencer'ler, Verda Erman'lar, Ayşegül Sarıca'lar, Ayla Erduran'lar... Baş- ka bir Müslüman ülkede yaşanmıyor bu olaylar. Oysa ülke- mizde müzik dalındaki bahar solmuyor. Yediveren gülü gibi durmadan goncalar açıyor, Pekiner kardeşler, Ferhan-Ferzan Önder kardeşler sonra biri beste öteki orkestra şefliği dalın- da İnci ve Sıdıka Özdil kardeşler... Vakıfbank'ın büyük katkı- sıyla hazırlanan Mozart plağını sunuş konserinde Sevin Berk ve Gülşen Tatu'yu da sevinçle seyrettim uzaktan. Biri arp öteki flüt ile dallarında tırmanan iki kadın... Mozart piağı Türk mehter müziğinden de esinlenerek in- sanlığa ölümsüz yaprtlar veren Mozart'ın anısına bir yapıt ola- rak sunuldu müzikseverlere. İki yüzyil geçmiş aradan Mozart daha çok yaşıyor, vaşama sevincimizi yeşertiyor durmadan. Milyonlarca insan onu dinleyerek mutlanıyor, umutlanıyor. Gü- rer Aykal'ın yönettiği bir konserde Nadir Nadi'yi de sevgiyle selamladım geçen hafta. Mozart ile dostluğunun gizini da- ha derinden hissettim galiba. Kaç yaşında olursa olsun ço- cuksu güzelliğini, sevincini yitirmeyeceğini düşündüm. Mo- zart müziği sonsuz güzellikler duyuruyor her zaman. Çağla- yanları anımsatıyor, seven kalplerin çarpıntısını, usta ellerin üretkenliğinl, solmayan bir baharın sevincini, kuştarın kanat çırpışını. Bir de pağdaş bir konser salonu özlemini... CSO salonu müzikseverlerin isteğini yanıttamıyor artık. Çağdaş bir baş- kente de ters düşüyor. Yeni bir konser salonu için olumlu gi- rişimler var. Başta Cumhurbaşkanı Özal, kimi bakaniar ko- nuya ilgiyie eğildiler, ama sonuç merak ediliyor doğrusu. Mü- zikseverler ilgiyie izliyor. Kaç kez yazdım, ama kimi kuruluş- lar ya da kişiler belli saplantılardan arınamıyor galiba. Dün- yaca ünlü orkestra yöneticisi Herbert Vbn Karajan, Berlin Fi- larmoni salonunun temelini atarken şöyle diyor: —Bu salonun iyi bir akustiği olmasını diliyorum her şey- den önce. Orkestra yönetenterin ortak düşü akustik. Yoksa çok iyi bir orkestra da gerçek sesini duyuramıyor. Müzik sevgisi geliş- miş bir ülkede konser salonu yapılırken mimarlar akustiğe veriyor önceliği. İstedikleri akustiğe ulaşmak için büyük özen gösteriyor, deneyler yapıyorlar durmadan. Akustik özel bir uz- manlık istiyor sözün kısası. Yeni konser salonu yapılırken ke- sinleşen karar bu açıdan çok önemli bence. Bu konuyu bir olup-bittiye getirmemek için Leipzig'de Gevvandhaus örnek alınıyor. Amaç güzel bir salon değil, akustiği iyi olan bir kon- ser salonu, diye saptanıyor. Kimi çevreler çok hoşlanmıyor, ama bir konser salonu deney tahtası olamaz. Özellikle kül- tür ve sanat olaylanna az ödenek ayıran ülkemizde. Ayrıca uzmanlığa saygı gerekir. Saygısız davranışların sonucunu her dalda yaşıyoruz değil mi? Ote yandan dünyada yaşanan ör- nekler var! Çok güzel konser salonları yapılıyor, binlerce din- leyici alıyor, ama güzel bir müzik olayı yaşanmıyor! Görkem- li çizgiler yetmiyor, belli kuralların uygulanması gerekiyor. Her şeyden önce de akustik gerekiyor... Yaparız oldu demek, an- lamsız duyarlıklar göstermek amacı çarpıtır ancak... Bu köşede sanata, güzel sergilere, konserlere, çirkinlikle- re karşın üretilen tüm güzelliklere yer veren bir yazar olarak başta Kültür, Bayındırlık Bakanlarını, belli çevreleri uyarma- yı bir görev sayıyorum. Başkent Ankara'nın çağdaş bir kon- ser salonuna gereksinimi var. Anakent Başkanı sokaklarda, parklarda, hipodromlarda konserier düzenleyerek müzikse- verlere sesleniyor, ama çağdaş bir konser salonumuz yok hâ- lâ! Olsa müzik olayları. konserier, festivaller daha güzel bo- yutlara varır doğrusu. Yazımı güzel konserleri çağdaş bir salonda dinlemek di- leğiyle sona erdiriyorum. DÜZCE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1990/691 Davacısı Ömer Kâhya vekili Av. Çelik Ahmet Çelik, davalılan Os- man Kâhya, Nazmiye Kurt, Mustafa Çolakofju, Hatice Kabasakoğlu, Fikriye Çakmak ve Şükriye Yüksel olan taksim davasmda davalı Os- man Kâhya'ya Düzce Düverdüzü köyündeki adresine tebligat yapı- lamamış ve bütün aramaiara rağmen adresi tespit edilememiş olduğundan adı geçen davalının duruşmanm bırakıldığı 21.5.1991 gü- nü saat 09.00'da hâkimliğimizde hazır bulunması gelmiyor ise ken- disini kanuni bir vekille temsil ettirmesine, duruşmaya gelecekse bu dava hakkındaki ddillerini mahkemeye ibraz etraesine, aksi halde HUMK'nm 509 ve 510. maddeleri gereğince gıyabında karar verile- cegi iş bu ilanın davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu- nur. 21.3.1991 Basın: 46315 KEŞAN ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN Esas No: 1990/343 Karar No: 1991/44 Davacı Keşan Belediye Başkanhğı vekili tarafından davaiılar Sa- ım ve Nuri aleyhlerine mahkememizde açılan karnulastırma nedeniyle tescil davasmda; Keşan ilçesi Yenicami mahallesi 501 ada, 9 parsel, 1/2 Mustafa oğlu Saim ve 1/2 Mustafa oğlu, Nuri adına kayıtlı tapu kaydının 2942 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince İPTALİNE ve taşınmazın Ke- şan Belediye Başkanhğı adına tapuya TESCİLİNE karar verilmiş olup iş bu karann adresleri bilinmeyen davaiılar .Mustafa oğlu Saim ve Mustafa oğlu Nuri'ye karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 4.3.1991 Basın: 46323
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog