Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

MART 1991 KENT-YAŞAM ClMHURİYET/15 GEREKLÎ TELEFONLAR URMEKTUP Kiralar keyfî arttırılıyor • Bizler Topkapı'daki Zeytinbumu Belediye Çarşısı çalısanlan olarak dukkânlanmızın kira ucretlerinin keyfi olarak arttınlmasını protesto ediyoruz. MaJ sahibi, dukkânlanmızın kirasına kendi isteği doğrultusunda sık sık zam yapıyor ve bize baskı uyguluyor. Belediyenin bu konuda daha duyarlı davranmasını ve denetimlerini arttırmasını istiyoruz. ZEYTİNBURNU BELEDİYE ÇARŞISI ÇALIŞANLARI 'AKIRKÖY'DEN Gürültüyle mücadele • Bakırköy İstanbul Caddesi'nde oturan vatandaşlar ve işyeri sahipleri, yoğun araç trafiği ve gürültuyle daha etkin mücadele edilmesini, gerekli denetimlerin yapılmasını yetkililerden diliyorlar. Sınavda heyecan • İstanbul Haber Servisi — Gazetemiz yazarlanndan Dr. Erdal Atabek, istanbul Lisesi'nde öğrencilere "Üniversite sınavları ve meslek seçimi" konulu bir konferans verdi. İstanbul Lisesi 2. ve 3. sınıf öğrencilerine, üniversite sınavlanna nasıl hazırlanmalan gerektiği konusıuıda bilgi veren Dr. Erdal Atabek, öğrencilerin, bugünkü eğitim sistemi nedeniyle "engelli koşuya hazırladıklannı ve bu hazırlık sırasında pek çok değerin kaybedildiğini söyledi. "Sınav heyecanı" konusuna da değinen Dr. Atabek, "Bütün insanlar belii zamanlarda heyecan duyarlar. Öğrencilerin büyük çoğunluğu da sınavdan korkar. İnsanlar 30 yaşına kadar (heyecanımı nasıl yeneceğim?) diye uğraşır, 30 yaşından sonra da (nasıl heyecanlanacağım?) diye çeşitli yollar arar. Bunlann her ikisi de bir gerçek. Onun için korkmayın çunkü heyecanlanacaksınız" dedi. Dr. Erdal Atabek, öğrencilerden sınava başkalarını mutlu etmek için değil, kendıleri için girmelerini de istedi. Kablolu TV paneli • TV Servisi — Turkiye'de kablolu TV uygulaması, İTÜ'de dün yapılan bir panelde tartışıldı. Panelde konuşan Elektrik Muhendislen Odası İstanbul Şubesi ' eski başkanı Selçuk Esen, kablolu TV uygulamasında bina içinde dağıtıma, gerek malzeme standardı, gerekse dağıtım yapacak personelin eğitim sorunu çözümlenmeden girişilmemesi gerektiğini söyledi. PTT Teknik lşletme ve Bakım Daire Başkan Yardımcısı Erdinç özkan da kablolu yayına geçiş için şartname hazırlandığını, yeni binalara konuyla ilgili esaslar getirileceğini, malzemenin standarda uygun seçileceğini ve yüklenici firmalara PTT tarafından verileceğini söyledi. Panelde Elektronik Cihaz tmalatçılan Derneği sözcusü Uran Tiyrakioğlu ve Telsiz tşleri Genel Mudür Yardımcısı Alev Erleyent de kablolu TV uygulamasına ilişkin sorun ve çalışmalan dile getirdiler. Prefabrik Birligi'nden • tstanbul Haber Servisi — Türkiye Prefabrik Birliği tarafından duzenlenen prefabrikasyonun Turk Ekonomisindeki Yeri konulu toplantısında konuşan Birlik Başkanı Dr. Ersin Arıoğlu, prefabrikasyon sektörünun inşaat sektörunde enflasyonist baskıları önlediğini söyledi. Ankoğlu, sağlıksız kentleşmeyi değiştirmenin, prefabrikasyon teknolojisiyle mümkün olabileceğini belirtti. Toplantıda Türk Prefabrik Birliği'nin 1990 yılı ödülleri de açıklandı. Buna göre Canan Bingul ve Selim Banar'a makale ödülü, Altok Kurşun, Behruz Çinici, Ragıp Buluç'a proje ödülu, Sedat Süverir ve merhum Aydemir Canefe de hizmet ödülü verildiği açıklandı. Bayrampaşa'da ağaç kampanyası • İstanbul Haber Servisi — Bayrampaşa Belediyesi'nin ilçede başlattığı ağaç dikme kampanyası surüyor. Kampanya çerçevesinde Yıldırım Mahallesi'nde 1000 adet fidan dikileceğini açıklandı. Yıldırım Mahallesi'nde ilkokul öğrencilerinin de katıldığı kampanyada öğrencilerle biriikte fidan diken Necdet Özkan, ilçede bulunan butün yeşil alanların ağaçlandırılacağını söyledi. Kampanya suresınce 4 bin adet ağaç dikildiğini kaydeden Özkan, Bayrampasa'nın butün boş arazilerini ağaçlandırmak istediklerini belirtti. K.Çekmece büyüğüne bağlanıyor • İstanbul Haber Servisi — istanbul Büyükşehır Belediye Başkanı Nurettin Sozen, Küçükçekmece- Büyükçekmece su antma hattının temelini attı. Küçükçekmece golunden Büyukçekmece'ye su aktarmak amacıyla yapılan boru hattının dün yapılan temel atma töreninde konuşan Nurettin Sözen, 1991 yılını atüım yılı ilan ettiklerini, yapımı süren projelerin en kısa zamanda İstanbul halkının hizmetine sunulacağını belirtti. Temeli atılan aktarma hattının Buyukçekmece golunün azalan suyunu takviye etmek amacıyla İSKİ tarafından geliştirilen projelerden biri olduğunu kaydeden Sözen, ' Kuçukçekmece gölünden gunde 30 bin metreküp suyu Buyukçekmece gölüne aktaracak borulann 600 mm çapında, 12 kilometre uzunluğunda olacağını söyledi. KüçUkçekmece-Buyukçekmece aktarma hattının 7.2 milyar liraya mal olacağı bildirildi. HülyaAvşarzinadavasında tanıktı 'Tanju île arkadaşız'Zina davasında dinlenen Hülya Avşar, Tanju ile ileri bir arkadaşlığı olduğunu söyledi. Hâkimin bu arkadaşlığm niteliğinin evlilik yönünde olup olmadığını sorması üzerine, 'Hayır, böyle bir şey diyemeyiz. Bugün, yarm ne olacağını bilemeyiz' dedi. Galatasaraylı fntbolcn Tanju Çolak aleyhine eşi tarafıadan açılan zina davasında dinlenen sanatçı Hiilya Avşar, yoftun izdihamdan duraşma salonuna girip çıkmakta zorluk çekti.(NUgun TopUs) İstanbul Haber Servisi — Futbolcu Tanju Çolak aleyhine, karısı Aysu Çolak tarafından, Hülya Avşar'la "zina" yaptığı gerekçesiyle açılan davanın gö- rulmesine devarn edildi. Hülya Avşar, duruşmada, Tanju ile sa- dece arkadaş olduklannı tekrar- layarak "Ancak ben bir sanatçı olduğum için ola> basında de- ğişik şekilde yansıülıyor" dedi. İstanbul 1. Asliye Ceza Mah- kemesi'ndeki duruşmaya Hiilya Avşar ilk kez katıldı. Meraklı va- tandaşlann oluşturduğu kalaba- lık nedeniyle duruşma salonuna girip çıkmakta oldukça zorluk çeken sanatçıya "özel korama- lann" eşlik ettiği gözlendi. Du- ruşma salonunun önune biriken vatandaşlar polis tarafından da- ğıtılmaya çalışılırken "özel korumalann" da bazı gazeteci- Ierle vatandaşlan tartakladıkian göruldü. Duruşmada Tanjo ile "ileri bir arkadaşlıktan" olduğunu belirten Avşar'a hâkim, bu arka- daşlığın niteliğini acıklamasını istedi. Hâkimin, "Bu arkadaş- lığı nasıl açıklarsınız, yani evli- Kk yönünde bir arkadaşhk mı?" sonısunu Hulya Avşar şöyle ya- nıtladı: "Hayır, böyle bir şey di- yemeyiz. Bugün, yann ne olaca- ğını bilemeyiz." Avşar, hâkimin gazetelerdeki haberleri neden tekzip etmedi- ği yolundaki sonısunu da, "Ba- sında yer alan açıklamalann yüzde 30'u bana ait, vuzde yet- mişi ise gazetecilerin kendi go- rüsleri, yorumlan. Ancak ben hangi haberi lekzip edeyim? Her gun bir haber çıkıvor, benim bunlarla ugraşacak zamanun yok" şeklinde cevapladı. Hülya Avşar, Aysu'nun avu- katının, Kuşadası, Ankara Etap, Kartalkaya ve Ataköy'deki evde Tanju'yla biriikte olup olmadı- ğı sorusu üzerine de "Birçok ar- kadaşımla, birçok yerde biriik- te oluyonım. Hepsini hatırlaya- nuun, özel birlikteliğimiz olma- dı" dedi. Mahkeme, Hülya Avşar'ı du- ruşmadan vareste tutarken, da- va dosyasının cumhuriyet savcı- sına gdnderilmesuıe karar verdi. Duruşma, tanıkların dinlenme- si için ileri bir tarihe bırakıldı. Belediye ile Kanayollan GenelMüdüriüğü arasında ikiyüdır süren meydan anlaşmazlığı sona erdi Ejnmönü'nde anlaşmaTaraflar arasında 19 martta yapılan protokole göre belediye yüksek platform isteğinden vazgeçti, ancak yaya geçitler genişletildi. Eminönü Meydanı'mn altyapı inşaatları, Karayollan'nın hazırladığı tasdikli projesine göre oluşurken, üst düzenlemeler ise Büyükşehir Belediyesi'nin istekleri doğrultusunda gerçekleşecek. REMZt GÖKDAĞ Eminönü Meydanı düzenle- me calışmaları nedeniyle İstan- bul Büyükşehir Beledıyesi ile Karayollan Genel Mudürlüğü arasında yaklaşık iki yıldır su- ren çekişme sona erdi. Karşılıklı görüşmeler sonucu her iki tara- fın da benimsediği ortak bir proje kabul edildi. Karayolları Genel Müdürü Atalav Coşkunoglu, 13 martta belediyeye ve Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü'ne gönderdi- ği yazıda, Yenı Galata Köpru- sü İnşaatı kapsamında bulunan Eminönü ve Karaköy Meydan- lan projelerine değişiklik öneri- Ierinin incelendiğini, meydan- Iardaki trafik düzenlemelerinın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın isteği doğrultu- sunda değiştirildiğini belirtti. İki tarafın da onayladığı pro- je uyarınca altyapı inşaatları Karayolları Genel Mudürluğu'- nun hazırladığı tasdikli projeye göre aynen uygulanacak. Mey- danın ust duzenlemeleri ise İs- tanbul Büyükşehir Belediyesi'- nin istekleri doğrultusunda ger- çekleştirilecek. Unkapanı yö- nunden gelip, doğrudan köprü- ye giriş sağlanabilecek. Eski Ga- lata Köprusu'nün Eminönü ayağında mevcut doku da koru- narak 10raetregenişliğinde 60 metre uzunluğundaki deniz dol- durma işlemi yapılarak sahilde- ki yaya alanı genişletilecek. Ka- raköy kopru çıkışı da Kemerai- tı ve Necatibey caddelerine iki- şer şerit olarak düzcnlenecek. Eminönü Meydan düzenleme calışmaları ile ilgili olarak bele- diye ile karayollan arasındaki çekişme 26 Mart 1989 yerel se- çimlerinin hemen ardından baş- ladı. Karayollan Genel Müdür- lüğü'nce hazırlanan meydan projesi kent planlamacdan tara- fından uygun görülmedi. Nuret- tin Sözen, projenin insan unsu- runu dikkate almadığı gerekçe- siyle iptalini istedi. Bu asama- dan sonra her iki taraf arasın- da meydan projesi ile ilgili tar- tışmalar surdü. Tartışma 1991 yılı başlarmda tekrar görilşme- lere başlaması üzerine yumuşa- dı. Mart ayı basında belediyenin teklifi Karayollan Genel Mü- dürlüğü'ne sunuldu. Çalışmala- rın bugüne kadar yarattığı fiilı dunım da göz önünde tutularak yeni bir projede anlaşma sağlan- dı. Bu arada Eminönü ve Kara- köy meydanlannın dıizenlenme- si için gereken dış krediyi sağ- layan Alman kredi kuruluşu KFW, devam eden çalışmalar için 47 milyon mark tutannda ek kredi sağladı. Yeni Galata Köprüsü'nde yaklaşık 5 yıldır suren çalışmalann sağlanan kre- diyi tüketmesi nedeniyle çalış- malar yavaslamıştı. KFW tem- silcilerinin geçtiğimiz hafta Is- tanbul'da yaptığı incelemeler- den sonra sağladıklan 47 mil- yon mark tutanndaki ek kredi- nin çalışmalara hi2 vereceği belirtiliyor. Cezaevinde kalp sağlığı taraıııası Türk Kalp Vakffnca '3. Kalp Haftası' çerçevesinde, Metris Cezaevi tutuklu ve hükümlülerinden 64'ü kalp sağlığı taramasmdan geçirildi. Hafta nedeniyle duzenlenen karikatür yarışmasında derece alan tutuklu ve hükümlülere de ödülleri verildi. İstanbul Haber Servisi — Metris Cezaevi tutuklu ve hü- kumlüleri kalp sağlığı tarama- smdan geçtiler. Turk Kalp Vakfı'nca "3. Kalp Haftası" çerçevesinde Adalet Bakanhğı'nın izniyle, Turkiye'- de ilk kez gerçekleştirilen kalp sağlığı taramasında ilk gun, gö- nüllu 64 tutuklu ve hukümlünun muayeneleri yapıldı. Bugun de sürecek olan sağlık taraması so- nucunda, yaklaşık 700 tutuklu ve hükümlüyle 200 kişilik per- sonel kalp muayenesinden geçe- cek. Kalp Sağlığı taramasmdan once Prof.Dr. Bülent Arman. tutuklu ve hukümlulere "Kalp Hastalıklarından Konınma ve Tedavi Yontemleri" konulu bir konferans verdi. Tutuklu ve hü- kumlülerin yam sıra, görevli per- sonel tarafmdan da ilgiyle izle- nen panelde Prof. Arman, kal- 'bin, insan vücudunun en vefalı organı olduğunu belirterek siga- ra ve aJkolden uzak durulması gerektiğini söyledi. Bu arada bir hükümlunün, "Bizleri burad» kalp sağlığı muayenesinden ge- çirmeniz mutluluk verici bir olay. Ancak dtşandaki aileleri- mizin de kalp sağlıklan kontrol edilmeii" dediği duyuldu. Bu arada Türk Kalp Vakfı yetkilileri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Kemalettin Öneç ve Metris Ceza ve Tutukevi Müdü- ru Zeki Caba'ya birer plaket ver- diler. Daha sonra haftayla ilgili karikatür çalışmalannda derece alan tutuklu ve hukümlulerin adlan açıklandı. Seçici kurul, birincilik ödulüne Mahmut Öz- tiirk, ikincilik odülüne Riistcm Öztürk, üçunculuk odülune Ali Meriç ve mansiyona da Salib Odabaşı'nı layık gördü. Kalp sağlığı taraması bugiin de sürdüriüecek. (Fotograf: Sabahattin BosUncıoğla) LOKANTA • BAR 13O 21 87 • 140 84 74 Yenı Numaralarımız Var.RANTMDS Telefon ve Faksımız deâişti. Lütfen not ediniz Tel: 151 00 00 Fax: 151 51 07 blnudağ • Istanbul iel UI 2S 2 PJ A Z Z C L U B t C A F E 28-30 Mart AYŞEGÜL YEŞİLNİL DÖRTLÜSÜ 31 Mart-3 Nısan ÖNDER FOCAN NEZİH YEŞİLNİL Pazar saat 17.00 JAMSESSİON Mutfak ve barımız Hergün 16 00-01 30 arası açıktır Ögrencılcden Perşembe Cuma C tesı gunlerı harıç gırış ucretı alınmaz CAFE RESTAURANT GümüşsujTJ-Taksım Her Cuma -Cumartesi Şarkıü Fasıl Rez 144 47 87 Otopark 19 00-24 00 arası Unıver*le Bahçesı ARNAVUTKOY DERESI SOKAK NO 1 ARNAVUTKOY |ez 163 05 78 29--Ş-199İ Cvcna 3Ö0Ü reggae ge.cesi gifiS.lS.OOOÜ. MOI)AILli\ GüneyTİen esintiler "Yerli içkı dubte 10.000-TL" Moda Cad No 239 Tel 345 84 74-349 12 01 MERHAB\BAR 21.OO-O4.0O AYHAN SERMET & ANTONY ULVİ KIRIMU & HIRANT 163 23 01 - 163 « 14 Anuvutkdy lakelf Karşsı LOKANTA 130 140 21 84 • 87 74 BAR 055 056 • Zafeıta MMiılHi. 527 57 00 • kkzjfMto MWtrti(i: 172 13 73 -74-75 ve 088 Nar Aclfc 077 Safhk l e m ı H p . 511 89 18 Cmfepafa T v 588 48 00 Çapa T*: 525 92 30 T»: 340 01 00 M M : 345 46 80 9f EtM: 131 22 09 Triafcn fek|anhw 152 43 00 SM Imutfl. 588 44 00 SSI OkMTdHr. 132 30 00 S » 8faH»r 358 67 60 • TBAffc Traflk pdm m.: 176 24 14 (Ist). 356 04 85-86 (Kadıköy) Mtt* Tıalfc 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (ŞehıncO. 314 36 (B Çekmece) • TMY: Iç IMIv: 573 13 31 Dt* IMtan 574 23 00 (25 hat). 574 73 00, ı: 574 82 00 (45hat) • DDY: SMMCJ DaofM: 527 00 50, H.Paşa taMŞBK 336 20 63 LP*a SMİnl 348 80 20 • vAmt ^Wr RaBan: 526 40 20, 144 42 33 DMİZ Tftaı («CMtı): 145 53 66, 144 25 02. 149 18 96 Dtab Otattat: 149 15 38 • NETOMUUİ: (Hava tahınnı oOrenme) 573 89 80. ELBmkJUUA : 526 62 74, ttafc* 526 62 74 : 150 83 50, 1 40 ITBÜ069 • SOJUUA: : 522 97 03, ; 147 51 10, iT 333 02 20. • İETT BM. I M J 145 07 20 (17 hat) Kalp Vakfı ödülleri • İSTANBUL (AA) — "3. Kalp Haftası" etkinlikleri çerçevesinde duzenlenen ilkokul, ortaokul ve Iiseler arası karikatür, resim ve siir yarışmasmda dereceye girenler, ödüllerini dün duzenlenen törenle aldılar. Kenter Tiyatrosu'ndaki törende, şiir dalında birincilik ödulü özel Yüzyıl llkokulu'ndan Aslı Sağlam, ortaokullar arası yarışmada birincilik Kocamustafapaşa Lisesi'nden Emine Semira, Iiseler arası ödül ise Yeni Levent Lisesi'nden Şeyda Delibaşı'ya verildi. Resim yarışmasında da birincilik ödülü Çapa llkokulu'ndan Meltem Er, karikatür dalında ise birincilik ödülü Yalova Füruzan Kınal Lisesi'nden Muammer Olcay'a Türk Kalp Vakfı yetkılilerince verildi. Rasathanesi yakalayıa'lar tarassut ediyor. Adı sanı belli bir reklam ajansında en az 3-4 yıl pişmiş, İngilizcesi mükemmel Müşteri Temsilcilcri için parlak fırsat. Randevu için: 146 36 98 147 33 82 134 31 08 141 53 39 H MARKOM/ LEO BURNETT REKLAM HIZMETLER1 A S 3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog