Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/14 DİZİ-RÖPORTAJ 29 MART 1991 2020 YILINDA TURKIYE SAHİN ALPAY "Diyorum ki eninde sonunda bu devlet Kürdün kimliğini kabul edecek. Bizim çocuklanmız anlaşa- cak. Birbirlerini Kürt ve Türk olarak kabul edip el ele verecek. Çokuluslu devlet çok... ABD, Sovyetler, tsviçre... Hep çokuluslu. Sovyet yazan Cengiz Ayt- matov'u okuyoruz. Aytmatov Sovyet kültürüne za- rar değil, bir katkıdır... Bence Türkiye'de Kürt soru- nu kardeşçe haliolmadan Türkiye'ye ne demokrasi gelir, ne işçi haklan gerçekleşir... Şimdi düşünün, bu- gün Türkiye'de Kürt nüfusu aşağı yukarı 30 milyo- na yaklaşıyor; yalnız Istanbul'da 4-5 milyon Kürt var. Mesela Mardin'de bir tek Türk yok. Hakkâri'de, Si- irt'te tek bir Türk yok... Herkes Türk olamaz. Biz Türk değiliz. Önce bizim kimliğimiz kabul edilmeli. Kürtlerin kitabı, televizyonu kabul edilmeli. Ben Kür- düm dediği zaman kimseye şüpheyle bakılmamalı... Güneydoğu'dan geliyonım. 'Acaba bizden kaç kişi, onlardan kaç kişi öldüî diye soruyorlar... Asker ara- balan geçtiği zaman, 'An bir bomba atsaydım, hep- sini öldürseydim' diyorlar... Köye gidiyor, kapıyı kı- np, adarru yatağından, kansının yanından abp gö- türüyorlar... Halbuki bir Konyalı bir Mardin köylü- Ergun Özbndon Kürtçe konuşan nüfus ülkenin kültür hayatına bir zenginlik kazandıracaktır. lYeter ki konuya demokratik bir şekilde yaklaşılsın ve bölgenin Türk ekonomisiyle bütünleşmesine şu an gösterilmekte olan özen sürdürülsün. sünün birbirinden abp veremediği yok. Bugüne ka- dar hiçbir hükümet, Doğu'ya ve Güneydofu'ya sa- minü bir gözle bakmadı. Hep üvey evlat gözüyle ba- kıldı. Bunlar son bulmalı." Bir Kürt aydını olan Musa Anter, Türkiye'de Kürt sorununun dünü, bugünü ve yarını için böyle konu- şuyor. Anter'in otuz yıl sonra 2020 yılında düşün- düğü Türkiye, Kürtlere tüm kültürel haklarının ta- nındığı bir üniter devlet. "2020 Yılında Türkiye" araştırmasında görüştü- ğümüz kişilerin büyük çoğunluğu, önemli güçlük- lerle karşılaşılsa da Kürt ayrılıkçılığı sorununun üs- tesinden gelineceğine; Kürt ayrılıkçıhğının başanlı olamayacağına inaruyor. Araştırmada konuştuğumuz kişilerin önemli bir bölümü, Türkiye'de Kürt ayrı- lıkçılığı sorununun uzun vadede artan yatınmlarla Doğu'nun ekonomik kalkınmasının sağlanması ya- nında, Kürtlere kültürel haklarının tarunmasıyla çö- züme kavuşabileceğini düşünüyor. Bir diğer bölümü ise Kürt aynlıkçüığı sorununun çözümünün, esas ola- rak Doğu ve Güneydoğu'nun ekonomik kalkınma- sıyla yani ekonomik bütünleşmeyle gerçekleşebile- ceği kanısında. Kürt aynükçılığımn üstesinden gel- menin güç olacağını düşünenler azınlıkta. Kürt sorununun ekonomik bütünleşme ve kültü- rel hakların tanınmasıyla çözüleceği fıkrinin iyi bir .temsilcisi, Türk Siyasi Ilimier Derneği Başkanı Prof. Dr. Ergun Özbudun. Özbudun, şöyle diyor: "Bugün Doğu'ya yapılmakta olan yatırımlar belki cumhuri- yet tarihinin en büyük yatırımlarıdır. Bölge ekono- mik gelişmişlik bakımından ülkenin geri kalanıyîa aşağı yukan eşit duruma geldiğinde, bunun bir bü- tünleştirici unsur olacağına inanıyorum. Doğu eko- nomik bakımdan daha müreffeh bir hale gelince, Türkiye bugün kabul etmeyi güç gördüğü konular- da çok daha hoşgörulü hareket edebilecektir... Ama beklenmeden yapılması gereken şey, 1982 Anayasa- sı'nın bir ayıbım bir an önce ortadan kaldırmaktır. Bu ayıp, kanunlara da geçen anadille yayın yasağı- dır. Dil bir ifade aracından ibarettir. Onun verdiği mesajın içeriğinde, ayrılıkçılık varsa bunu önleyici ceza kanunlan mevcuttur. Fakat bir dilin dil olarak kullanılmasıru yasaklamak, vazılı olarak kullanılma- sını yasaklamak, bunun demokratik toplumda sa- vunulacak bir tarafı yoktur. Ne kendimize karşı ne de üyesi olmak istediğimiz AT ülkelerine karşı. Bir kısun vatandaşlanmızm anadillerinde Kürtçe konuş- maları ve yazmaları ulusal bütünlüğü sarsacak bir şey değildir. Bilakis bir çeşitlilik unsuru olacaktır. Kürtçe konuşan nüfus, ülkenin kültür hayatına bir zenginlik kazandıracaktır. Yeter ki konuya demok- ratik bir şekilde yaklaşılsın ve bölgenin Türk eko- nomisiyle bütünleşmesine şu an gösterilmekte olan özen sürdürülsün" Politikalar değişmek zorunda Şeriatçı akımlar yanında Kürt aynlıkçriığı sorunu- nun önümüzdeki 20-30 yıllık dönemde Türkiye*nin en önemli sorunu olduğunu söyleyen eski DSP Ge- nel Başkan Yardımcısı Haluk Ozdalga'ya göre "Bu sorunun çözümü kolay olmayacak; topluma çok ağır faluralan olacaktır." Uzun vadede Türkiye'nin bu- gün sürdürmekte olduğu politikalan değiştirmek zo- runda kalacağını belirten Özdalga, "Türkiye demok- ratik çözüme gidecek; sınn-lan içinde yaşayan bütün vatandaşlara kültürel ve etnik farklılıklarını her an- lamda tamamen serbest bir şekilde dile getirmesine olanak sağlayacak tüm özgürlükleri tanıma, yasak- ları kaldırma yoluna gidecek" diyor. İşadamı Osman Kavala da Özdalga gibi Kürt so- runu konusunda bugün izlenmekte olan politikala- nn sürdürülemeyeceği kanısında: "Önümüzdeki dö- nemde daha esnek bir politikaya geçileceğini, GAP'la birlikte bölgede daha canlı bir ekonomik hayat baş- larken Kürt kimliğinin tanınacağını, bununla ilgili birtakım kültürel hizmetlerin sağlanacağını sanıyo- rum... Bunun sonucunda ayrılıkçı hareketin daha ıhmlı bir çizgiye dönüşmesi beklenebilir. Dünyada- ki örneklere baktığımız zaman, şiddete başvuran bir- takım hareketlerin zamanla derlenip toplanıp de- mokratik platformda mücadeleyi seçtikleri görüle- biliyor!' Ka\ala'ya göre "İspanya modeli olası çözüm- lerden bir tanesi. Bence bu, ne Türkler ne de Kürt- ler için bir felaket senaryosudur. Ama Türkiye için en uygun çözüm olmayabilir. Çünkü Türkiye'nin en büyük özelliği Kürtlerin Doğu ve Güneydoğu'dan çok Batı'da yaşıyor olmaları. O bakımdan Türkiye'nin Kürt sorunu, bir bolgesel sorun değil!' Türkiye*yi "daha merkeziyetçi, daha tekçi bir dü- zen anlayışından uzaklaşarak farkh görüş ve çıkar- ları olan insanları bir arada yaşatacağı bir çoğulcu düzen arayışı içinde gören Prof. Dr. İlkay Sunar, Kürt ayrılıkçılığı konusunda şunları söylüyor: "Ben Tür- kiye'de etnik gruplar konusundaki politikalann da- ha çağdaş bir düzeye doğru gitme eğiliminde oldu- ğunu düşünüyorum. Çoğulcu toplum anlayışı geli- şip pekiştikçe, sanıyorum Kürt ayrılıkçılığı sorunu da böyle bir yapı içinde çözülmeye çabşılacak. 2020 Kürtlere kültürel haklann tanınması tartışılıyor Ayrılıkçı hareket başarı kazanamaz yıh için duşünduğum çoğulcu Turkıye senaryosu ge- çerliyse, aynı sistem içinde yaşayan etnik grupların dillerini kullanma, dillerinde yayın yapma gibi kül- türel haklara sahip oldukları bir Türkiye'nin gerçek- leşmesini bekliyorum!' Kürt ayrıbkçılığı başarı kazanamayacaksa da bu- güne değin izlenmekte olan politikaların değişece- ğini düşünenlerden bir diğeri Prof. Dr. tlhan Tekeli. Tekeli'nin 2020 yılı için senaryosu, etnik kimlik ko- nusunda gerçekleşmesini beklediği gelişmelere daya- nıyor. Tekeli şöyle diyor: "Bence yeni yaklaşım, bu- gün için çok gerçekçi görünmese de 10-15 yıl içinde Avrupa'nın etnik soruna bakışının berraklaşmasıy- la ortaya çıkacak. Avrupa eğer bir siyasi bütünleş- meye gidecekse, bu bütünleşmeyi ulusal kimhkleri pe- kiştirerek yapması mümkün değil. Bir Avrupa bir- leşik devletlerine doğru gidilecekse uluslararası kim- ligın güçlendirümesi yollarının bulunması gerekir. Bu da ulusal kimliklerin zayıflatılmasıyla olabilir. Bek- lentim o ki ulusal kimlikler zayıflayıp ulus kavramı bugünkü anlamını yitirdiği zaman, bolgesel kimlik- ler siyasi acıdan bir tehlike olarak görülmeyen bir kültürel çeşitlilik olarak algılanacak" Adımlar dergisi Genel Yayın Yönetmeni Zülfü Dk- leli, Kürt aynlıkçıhğmm, ademi merkeziyetçi bir ya- pılanma içinde ortadan kalkacağına inaruyor. Dic- lcli, bu konudaki görüşlerini şöyle açıkbyor: "Nasıl olacağını tam bilemiyorum, ama Türkiye, Kürt ay- nhkçılığı sorununu 2020 yılına kadar bir şekilde hal- ledecek. Türkiye'nin devlet yapısı son derece eskimiş durumda. Fazlasıyla merkeziyetçi bir yapı. Ademi- merkeziyetçilik şart. Önümüzdeki dönemde yalnız Kürt bölgesi için değil, tüm bölgeler için özerklik gündeme gelecek. Kürtler Türkiye'nin her tarafında var. Dolayısıyla çeşitli kültürel hak ve olanaklann tanınması da gerekecek. Ayrılıkçılık hareketi bence belirli anlayışlann karşüıkh kemikleşmesi sonucu or- taya çıkıyor: Bir taraf taviz vermeyiz diye direniyor; öteki taraf da kendi tutumunda. Rasyonel olarak ko- nuya yaklaşıldığında, ben Kürtlerin aynlıp ayn bir devlet kurmalarının yararlarına olacagım düşünen bir Kürt olduğunu sanmıyorum?' Yann "Türklere özgürlük" Genel Maden-lş Sendikası Başkanı Şemsi Deni- zer, Kürt aynlıkçılığının hiçbir zaman başarı kaza- namayacağını düşünenler arasında. Denizer'e göre Kürt ayrıbkçıbğı, Türkiye'de "yönetimlerin yanlış tu- tumlanndan dolayı ortaya çıkan" bir sorundur. "öz- gürlüklerin kısıtlanmadığı, demokrasinin bütün ku- rallanyla işlediği, haklann herkese eşit şekilde tanın- dığı bir Türkiye'de halk, ayrılıkcılan arasına sokma- yacaktırî' Yine Denizer'e göre haklann herkese eşit bir şekilde tanınmadığı bir Türkiye'de yarın "Türk- lere özgıirlük" talebi gündeme gelebüir. Zira son sa- yım sonuçlan 20-30 yıl sonra etnik yapının değişe- bileceğine işaret etmektedir. Denizer, 2020 yıbnda Türkiye'de Kürtlerin kendi dillerinde gazete, radyo ve televizyon yayını yapma ve öteki kültürel hakla- rına sahip olacaklarına inanıyor. Kürtlerin kendi sorunu olmuştur- aynlıkçı hareketi destekliyor muyuz des- teklemiyor muyuz, bu konuda karar vermeleri gere- kir... Eğer bölgenin Kürt halkı ayrüıkçı hareketlere set çeker, 'Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğün- den yanayız; öteki TC vatandaşlarıyla ortak kadere sahibiz, ama TC vatandaşlan olarak taleplerimiz var, bunu Meclis'te konuşakm: Düimizde konuşmak, yaz- mak, hatta eğitim yapmak istiyoruz. Bunda çekini- lecek bir şey yok, çünkü biz aynlıkçı hareketi orta- dan kaldırarak bunu ispat ettik' derlerse bu haklara kavuşmalarının önünde bir engel olamaz!' Federatif çözüm "2020 Yılında Türkiye" araştırmasında görüştü- ğümüz kişiler arasında, Kürt aynbkçı hareketinin ula- şacağı çözüm konusunda belki en uç görüş, eski Mer- kez Bankası Başkanı Yavuz Canevi'ne ait. Canevi Kürt ayrılıkçılığı üzerine görüşlerini şöyle açıkbyon "Bu konuda başımızı biraz kuma gömdük diye dü- şünüyorum. 'Kürt sorunu yoktur' diyerek bu konu- ya gereken önemi vermedik. 30 yıl bunun için kısa bir dönemdir belki, ama Doğu Bloku'nda yaşanan- lan da gördükten sonra Turkiye'nin bu Kürt soru- Tarık Bugra Türkiye'den toprak koparma kavgası, özellikle Rusya'nın düşmesinden sonra dış desteğini ve gücünü yitirmiştir. Kürtlerin dillerini kullanma ve kültürel haklarını geliştirmelerini Kürt ayrılıkçı hareketi engelliyor. Romancı Tarık Buğra'ya göre Kürt aynlıkçıhğı so- runu 2020 yılına kadar kesin bir çözüme kavuşmuş olacak. Dıştan gelen kışkırtmaların bir sonucu ola- rak ortaya çıkan "Türkiye'den toprak koparma kav- gası, özellikle Rusya'nın düşmesinden sonra dış des- teğini ve gücünü yitirmiştir ve tasfiye edilecektir!' Buğra'ya göre Kürtler uzun vadede dillerini kullan- ma, kültürlerini geliştirme gibi kültürel haklara ka- vuşacaklardır. Bunu engelleyen başbca etkenlerden biri, bizzat Kürt aynlıkçıhğı hareketi olmuştur. Sinema yönetmeni Halit Refig de Tarık Buğra gi- bi Kürt ayrıbkçılığı sorununu "dışarıdan tezgâhla- nan bir sorun" olarak niteliyor ve ayrılıkçı hareket tasfiye edildiği takdirde Kürtlerin kültürel haklannı elde etmelerme bir engel görmüyor. Refîğ'in görüşü şöyle: "Bence Kürt aynlıkçıhğı meselesi, Türklerden çok Kürtlerin meselesi. Kürtler kaderlerini Türkiye sınırlan içinde görüyorlarsa -ki büyük kısmı Batı böl- gelerine ve büyıik kentlere yerleşmiş ve buralarda ekonomik ve sosyal hayata tamamen entegre nunu baskıyla götürebileceğini sanmıyorum. 30 yıl- da olmasa da 50 yıl sonra federatif bir düzene gidi- leceğini sanıyorum; çünkü dünyadaki gidiş o gidiş- tir... Kanımca eninde sonunda Kürt mevcudiyetinin tarafımızdan kabul edilmesi gerekecek. Bunun için akılcı bir çözüme varıp bir şekilde federatif bir dü- zen içinde yaşamak mümkün olur diye düşünüyo- rum. Kürt toplumunun Türk toplumuna asirriile ol- duğu kanaati var; ama sonunda milb'yetçibk de bk gerçek. Kürtlerin dil özgürlüğünü, edebiyat özgür- lüğünü vs kabul etmek de zaten federatif bir yapıyı kabul etmek demek. Eninde sonunda bunu kabul edeceğiz diye düşünüyorum." D^ZELTME: Dizinin dun yayımlanan 3. bölumunde Ali UlrCden yapılan alımının tkinci cümlesı şöyl« olacaktır: "Oysa demokrasi, iklidarlara olduğu kadar toplumun genel yargılanna karşı da çıkabilmek özgurlüğü demektir". Duzeldr, özür dileriz. Mülkiyeliler Birligi İstanbül Şubesi Cumartesi l*1nınWIPI 66 İstanbul MûlkiyelilerVakfı "Yeni Ortadoğu ?" Prof. Dr. Doğu ERGİL 30 Mart 1991 Cumartesi Saat: 14.00 Mülkıyelüer Lokali - Kuruçeşroe Tcl: 157 46 34 - 35 Etkinliklerimiz, Restaurant ve Lokalimiz Herkese Açıktır. İLAD İletişim Araştırmaları Derneği PANEL: BELEDİYELER VE İLETİŞİM Yöneten: Necdet Uğur KONUŞMACILAR: Prof.Dr.Cevat GERAY, Prof.Dr.Mesut ÖNEN, Murat KARAYALÇIN, Bedrettin DALAN, Dr.Yıldınm AKTUNA, Dr.Hıfzı TOPUZ Panele katılrnanızdan mutluluk duyacağız. YÖNETÎM KURULU 30 MART 1991 Cumartesi Saat 10.30 Gazeteciler Cemiyeti, Burhan Felek Konferans Salonu, Cağaloğlu AKHİSAR ASLİYE 1. HUKUK HÂKtMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1990/478 Davacı Mehmet Ali Çetinbay vekili avukat Mehrnet Erzan tara- fından davalılar Tuncer Sürücü vs. aleyhlerine açüan alacak dava- sında: Davacı taıafından davalı Izmir ili, Sancaklı köyunde ikamet ettiği bellrtilen Tuncer Sürücü vs. aleyhlerine, 28.2.1989 tarihinde davacı- ya ait 20 EK 254 plaka sayılı araç ile davalılann murisi Ali Ihsan Sü- rücü'ye ait ve davah Tuncer Sürücü idaresindeki 35 TF 043 plakalı araçlann çarpışması nedeniyle, davaa aracında meydana gelen 13.977.830 liranın faıziyle birlikte davalılardan tahsili istenilmiş olup, dava dilekçesi yukanda adresi belirtilen davalıya tebliğ çıkartılmış, ancak adı geçen davaü adresinde bulunamadığından bila iade edildi- ği ve zabıta tahkikatına rağmen de adresinde bulunamadığından, ila- nen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla duruşmanın bırakıldığı 2.5.1991 günü saat 09.00'da duruşmaya gelmesi veya kendisini bir vckil ile temsil ettirmesi, dava ile ilgili belgeleri var ise ibraz etmesi, duruşmaya gelmediği, bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruş- maya yokluğunda devam edileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak Uzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 22269 ECEde TANGOLAR HER PA2AR ENGİN EGE ORKESTRASI ŞECAATTİN TANYERLİ Rezervasyon: 168 66 60-61 tLAN T.C. GAZİANTEP 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ 1989/1014 Davaa Tahir Bozkurt vekili Av. Bulent Naci tarafından davalılar Bekir Büyuksamancı ve 39 arkadası aleyhine açılan Gaziantep ili Hoş- gör Mah. Kel Hasan mevkii pafta 157, ada 1301 parsel 65'te kayıtlı taşınmazın saularak ortaklığın giderılmesine dair; Mahkememizde verilen 1989/1014 esas, 1990/574 karar, 25.5.1990 tarihli ilamı ile davalılardan Mehmet Turgay Erdoğan ve 6 arkadası vekili Av. Müjdat Eldelekli'nin temyizi üzerine Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 12481 esas, 12782 karar, 23.10.1990 tarihli ilairu ileonan- mıştır. Yargıtay onama kararı davalılardan Mevlüde Özkan, Meh- met öz, Şükrü Aksoy, Hüseyin Kurt, Ali özkan, Yaşar özkan, llyas Özkan, Döne özkan, Fatma Şahin, Emine Mercimek, Bayram Ataş, Nuriye Erdoğan, Şükran Şahin, Mehmet Ekrem Berdan, Emine öz- can, Mustafa Arıkan, Cengiz Aykanat, Mahmut Yükseloğlu, Abi- din Yücel, Zekiye Türk, ökkeş E gün, Vakkas Bozkurt, Ali Bozkurt, Osman Yıldız, Mehmet Taşdemir, Nizamettin özsever'e tebliğ edi- lemediğinden tebliğ yerine geçmek üzere iş bu ilan tarihinden itiba- ren 15 gün içerisinde tashihi karar etmaniz, eünediğıruz takdirde Uamın gıyabınızda kesinleşeceği tebliğ olunur. 7.2.1991 Basın: 46286 T.C. İZMİR DpKUZUNCU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 103 DAVETİYE İLANEN TEBLİG1 1989/9147 Borçlu Yılmazlar Inşaat Yapı ve San. Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. - tnönü Cad. No: 629 Üçkuyular Izmir, Hacı Emin Efendi Cad. No: 26 Nişantaşı İstanbul. Numarası yukarıda yazılı dosyamıza olan 90.440.341 TL ve icra giderleri borcunuzdan dolayı talimat üzerine tstanbul Eyüp 3. İcra Müdürlüğu'nün 1989/1574 sayılı dosyası Ue 23.12.1989 tarihinde De- mirkapı SamancılarCad. No: 22 İstanbul adresindeki menkuller üze- rine ihtiyati haciz konulmuş ve mahcuzlar yeddiemine tevdi edilmiş, adresleriniz belli olmadığından ve zabıtaca yapılan tahkikatta tebli- gata elverişli adresleriniz tespit edilemedığinden 103 davetiyenin ila- nen tebliğine karar verilmiştir. Yapılan haciz sırasında hazır bulunmadığımzdan işbu ilanın gaze- tede neşri tarihinden itibaren adı geçen kanunun 103. maddesı gere- ğince 18 gün içinde haciz tutanağını tetkik ile bir diyeceğiniz var ise bildirmeniz için icra müdürlüğüne başvurmanız hususu ilanen tebliğ olunur. 15.3.1991 Basın: 22270 KURS DERSANE EĞİTİM ÇANAJANS 15100 44 FAX 151 41 55 INGILIZCE Genel ve mesleki ingüizce • Toefl-Proficiency • ÛYS ingilizce hazırlık Orta-Lise takviye kursları J . . BOGAZIÇI İNGİÜZCE KURSLARI 174 20 70-174 14 65 K A D I K O Y LISKUR SURUCU KURSU "Yer>i smav sistemıne göre Devreler: Hafta Içi: 4 Nisan Hafta Sonu: 6 Nisan KADKÖY (Siğütlûçeşme Camii yanı) 349 18 24-349 18 25 336 02 06-336 02 79 EVET Dilediğiniz ortamda. Gûvenilir yöntemle Kısa sürede, En uygun ödeme koşullarıyla YABANCI DİL ÖGRENMEK İŞTİYORSANIZ Lütfen bizi arayın. 140 7387-140 6969 14696 60 İLM'DE İNGİLİZCE CAMBRDGE ÜNİVERSİTESİ SINAVLARI PET (CAMBR10GE PREUHMARY) CFE (CAMBB0CE RRST CEffnRCATC) GENEL İNGİÜZCE • Yoğun, Yarı Yoğun • Yüksek Standart • Ekonomik Fiyat (STANBUL ÜSAN MERKtZI Gençtürk Cd. No. 50 LALEU 520 61 99 SANTRAL SÜRÜCL KLRSL Yeni Devrelerimiz 6-8 Nisan ^544 96 71-72^ AVRUPA STANDAmmRINOA Galeri . Atölye 146 97 38 • 132 64 26 SANAT GALERİSİ DOĞAN PAKSOY Resim Sergisı 8-30 Mort'91 Abdl Ipekçl CKI. NO: 48/1 T«««ikiyc 141 04 58-1*6 67 68 T vmîGALERİSİ Kuçukoebek cad No 7 Bebek-lstanbul Tel 163 32 38 SANAT GALERİLERİ BEDRİ BAYKAM "Gerçek Sahteler" Resim Sergisi • 28 Mart-30 Nisan Abdi Ipekçi Cad. No: 18/2 Nişantoş. İSC. 141 21 8 3 teiiiResim Sergisi • 27 Mart-6 Nisan "91 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ Kuçuk Salon Şergi Saatlen: 11.00-19.00 Galeri pazpr %iinleri kapalfdtr. AEDPA ^ • » Tekstilbank Sanat Galerisi SEMİH BALCIOĞLU Gravür-Karikatür Sergisi 12 Mart-1 Nisan Husrey Geredc Csd-12S Teşyıkiye Tel: 136 12 79 S < N A T C A L E J İ S I SERAMIKTE 33 YIL Ayfer-Sabit Karamani 15 Mart-15 Nisan 8uyukdereC«l Kılesermık Bınısr ^HtntlH 179 ?9 60 tülinonat14 Mart -UNIsaa M î N E SANAT GALERİSİ Kusdilı cad 21 Altıyol Kadıköy-lstanbul Te4 345 64 40 ARKEONSANAT GALERİSİ SÜREKLİ «^ĞDAŞÖZGÛNBASH SERAMİK. HEYKEL YAĞLI BOYA TABLOLAR SATIŞMERKEZİ BKEU. c AO » onuov T> l ua s ; ; CENCAY KASAPÇI Resim sergisi 21 Mart 12 Nisan Nh|Mtiye Aytar Cad H» Apt. 24 6 Levent 169 80 14 lanak» SâHTMUMSI » ERDİNÇ GÜDER "Kapılar" Resim Sergisi 27 MarH 3 Nisan 44/2 Elıler 165 19 35 SANFA SA'N»TGALERİSİ EKREM KAHRAMAN 6 Mart-2 Nisan Farktı resımlerıyle ılk kez SOYUTLAMALAR ! hlamurCad Yeşılçımen Sok No 91 Be$ık1a*,IST 159 72 55 TEM SANAT GALERÎSÎ FEVZI KARAK<K Resim Sergisi 19*art 13MİSOHİ991 SANAT Evt oğuz tığlıSuluboya Resim Sergisi 25 Mart-14 Nisan Kusdilı Cad Deregazino Sok No. a KaoıköyıSTÎ45 40 50 ADNAN TURANİ SERGİSİ 28 Mart-25 Nisan 1991 ADNAN TURANİ SERGİSİ'nin Çefçeveleri. tablotann karaktertefine göre uzman kuruluş olan RORANSA ÇERÇEVE tarafından "Floransa Ekolü" el yapısı çerçevelerden vapılrrnştır. Te^viklye (cami aıkası) Ihlamur Yolu GOnol Apt BURHAN TEMEL RESİM SERGİSİ 16 MART-13 NİSAN 1991 IAM • MACKA SANAT GALERİSİ CANAN TOLON Naturmortlır 26 Şubıt 30 Mart'91 Eriım Cm 3l/« Mıctı l « K n GALERİ LEBRİZ ÇEŞİTLEMELERI Avni Arbaş Aydın Ayan Gevher Bozkurt İbrahim Çallı Eren Eyüboğlu Leyla Gamsız Nedim Günsür Nuri İyem Feyha Kısakürek Edlp H. KöseoğkJ Orhan Peker Hale Sontaş Burhan Uygur Eşref Üren 25 Mart - 25 Nisan EyUm Cjd. Acıkha.a Apt 16 Nisantnı 140 22 «2 HAMPARSUM DEMİRCİOGLU Resim Sergisi 29 Mart-16 Nisan 1991 RAMKO SANAT MERKEZİ Sok. Yuva Apt. 8/2 TeşMkive 136 15 38 AITAN GIJKMAN 20^-24.1991 DERİMOO KÜLTÛII MERKEZİ İSTANBUL Pazo> dcırMi hergur i*0Co «odc» apğc TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI Caferağa Medresesi'nde el sanatlan kurslarının kayıtlarına başlanmıştır. Tezhip-Minyatıir-Hat-Resim-Ebnı-Osmanlıca Kumaş Desenleme-Porselen Süsleme-Seramik Vitray-Halı-Kilim-Deri İşleme 513 18 43 • 527 31 44 (pPERA) SANAT c*ı E « I S I HÜSEYİN BİLİŞİK CAVİT MUKADDES UNSALTOKER NİYAZİ TOPTOPRAK RfSİM SIRI.İSİ Saghk M Optrı Hın 43' 16 ITde Mırnur) OKIı ranıl 149 92_0| GORBON SANAT VEYSEL GÜNAY RESİM SERGİSİ 5 Mart-31 Mart 1991*06 A ERENKOY ÎS8 flfl HUKUKSUZ DEMOKRASİ HaluÇelenk 3. bası 5.000 lira (KDV içinde) Çağdoş Yayınlon Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-tslunbul Ödemeli gönderil
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog