Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtYET/10 DIŞ HABERLER LEFKOŞA 29MAKT 1991 Bush sapasağlam • VVASHLNGTON (AA) — ABD Başkanı George Bush'un önceki gün yıllık sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi. Beyaz Saray doktoru Dr. Burton Lee, Bethasda Askeri Hastanesi'nde yapılan 4 saatlik 'check-up'ın sonucunun, başkanın sağlığının 'mükemmel' olduğunu gösterdiğini söyledi. 67 yaşında olan Bush'ta, geçen yılki sağlık kontrolünde, ihmal edildiği takdirde görme bozukluğuna yol açan 'glokom' hastalığı te$his edilmişti. Arnavuthık'ta sandıkbaşı • Dış Habcrier Servisi— Amavutluk'ta, tkinci Dunya Sa^aşı'ndan bu yana yapılacak ilk çok partili serbest seçimler için geriye sayırn başladı. tlk turu pazar günü yapılacak seçimlere 5 parti, 6 örgüt ve 17 bağımsız aday katılıyor. Üç milyondan biraz fazla nüfuslu Amavutluk'ta yaklaşık 1 milyon 900 bin seçmen, pazar gttnu sandık başına giderek, parlamentodaki 250 sandalyenin yeni sahiplerini belirleyecek. Oluşturulacak yeni parlamentonun gündeminin ilk sıralannda ise yeni bir anayasa hazırlamak ve yeni bir devlet başkanı seçmek bulunuyor. ABD-FKÖ flörtü • VVASHINGTON (AA) — Filistin Kurtuluş örgütü ile yakın ilişkisi olan bir Filistinlinin, ABD Dışişleri Bakanhğı'nda görüşmeler yaptığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Margaret Tutsveiller, Siyasi Planlama Dairesi Müdürü Dennis Ross'un, James Baker'ın 12 martta Kudüs'te bir araya geldiği Filistinlilerden biriyle görüştüğünü belirtti. Sözctı, güvenlik nedenleriyle Filistinlinin adını vermedi. Diplomatik kaynaklar, Filistinlinin, lngiliz edebiyatı profesörü olan ve El Fetih grubuna yakınlığıyla tanman Bayan Hanan Eşravi olduğunu belirtiyorlar. ABD, Haziran 1990'da, FKÖ ile yürüttüğü diyaloğu kesmiş, ancak Dışişleri Bakanı James Baker, Kudüs'te 10 kişilik bir Fılistinli grubu ile görüşmüşt.ü. Alptemoçin Romanya'da • ANKARA (AA) — Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, 31 mart - 3 nisan tarihlerinde, Romanya'ya resmi bir ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaretin, Rumen Dışişleri Bakanı Adrian Nastase'nin daveti üzerine gerçekleşeceğJ kaydedildi. Bükreş'te yapılacak göruşmelerde, Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi üzerinde durulacağı, Karadeniz ve Balkanlar'da işbirliği konularının eie alınacağı belirtildi. Açıklamada, bolgesel ve uluslararası konularda da kapsamlı bilgi ve görüş abşverişinde bulunulacağı ifade edildi. Mali'de vafoşet • BAMAKO (AA) — Mali'de yönetim karşıtı gösterileri bastırmaya çalışan polisin, Bamako kentinde sivilleri bir mağazaya doldurduğu ve binayı ateşe verdiği iddia edildi. Reuters'in haberine göre bu olayı izleyen ve eli kolu bağlandığından askerleri durdurmak için hiçbir şey yapamadığından yakınan bir kişi, manzarayı tarif ederken "Insanlar çığlık atıyordu. Askerler, doktorlar da dahil kimsenin yaklaşmasına izin vermediler. Alevler çok yoğundu" dedi. Cumartesi günu meydana gelen bu olayı anlatan İsa Doumble adlı kişi, canlı canh yakılan cu göstericilerin sayısının ^aklaşık 60 olduğunu ve J>inadan hiç kimsenin sağ tıkamadığını tahmin ettiğini laydetti. BM Güvenlik Konseyi Cuellar'ın mporunun ardından 649 sayılı kararı teyid etti Kıbrıs'ta çözüm yakıııB M Güvenlik Konseyi, KlbriS konusunda taraflardan Şİmdİye rulamadığı takdirde Güvenlik Konseyi'ne anlaşmaya varabüeceklerini belirttiği ko- kadar sürdürülen görüşmelere devam edılmesını ıstedı. Genel Sekreter Cuellar, "Birkaç ay içinde üzerinde anlaşılmış bir planı hazırlayabilmemiz mümkündür" dedi. ŞEBNEM ATİYAS NEW YORK — BM Güvenlik Kon- seyi, Genel Sekreter Perez de Cuellar'ın Kıbns'la ilgili değerlenduTnesinden sonra dün yaptığı çalışmalarda, 659 sayılı ka- rarı yeniden teyit eden bir başkanlık açıklaması yaptı. Başkanlık açıklamasın- da, taraflardan 649 sayılı karara uygun davranarak "şimdiye kadar sürdürülen görüşmelere devam etmeteri" istendi. Bu ifadeye Güvenlik Konseyi Türkiye'nin de Dışişleri'nden bir yetkili ile göruşmele- re devam etmesini istiyor. Başkanlık açıklamasında "hakn bekleyen konula- nn bir an önce çözülraesi" istenilerek toprak sorunu, yerlerinden edilen kişi- ler, yerleşme özgürlüğü konularındaki anlaşmazlıkların giderilmesi istendi. Bilindiği gibi önceki gün Cuellar, Gü- venlik Konseyi'ne yaptığı "sözlü deger- lendirmede" Kıbns sorununun önümuz- deki birkaç ay içinde çözülebilecek du- rumda olduğunu söylemişti. BM Genel Sekreteri, sözlu değerlendirmesinde ta- raflann anlaştıkları ve anlaşamadıklan noktalan sıraladı. Görüşmelerin şimdi- ye kadar surdürülduğü gibi sessiz diplo- masi yöntemiyle sürdurulmesi temenni- sinde bulundu. Bu temenni ile Genel Sekreter, Türkiye'nin de göruşmelerde bulunmaya devam etmesini üstü kapalı olarak istedi. Cuellar ayrıca 649 sayılı Güvenlik Konseyi kararında tarafların farklı yorumladıkları noktalara açıklık getirerek Türk tarafını memnun etti. Ge- nel Sekreter, çözümün, siyasi ola- rak eşit iki toplumun bir devlet oluştur- masında yatüğını kaydetti. Genel Sekre- ter, hazirana kadar bir anlaşma oluştu- durumu yeniden değerlendirip önlem al- masını tavsiye etti. Cuellar, önceki gün kapalı gayri res- mi oturumda yaptığı değerlendirmede, Kıbrıs'ta taraflann "karşılıklı güvenlik ve asker çekilmesi dahil olmak üzere iki kesimlilik, siyasi eşitlik, federal hüküme- tin işlevi ve ilkeleri konusunda goniş bir- liğine varabilecek durumda olduklannı" söyledi. Cuellar, birkaç aydır "Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzeyde bir yetkili dahil Kıbns'la ilgili taraflarla le- masta olduğunu" belirtti. Cuellar bu gö- ruşmelerde "anlaşma planı başlıklan ve alt başlıklan" üzerinde durulduğunu söyledi. Cuellar, butün detayları ile ta- rafların onayını almadan anlaşma pla- nını hazırlamaya niyetli olmadığını kay- dettiği değerlendirmesinde iyimser bir tahmin yaparak "Bu şekilde devam ede- bilirsek birkaç av içinde üzerinde anla- şılmış bir planı hazırlayabilmemiz müm- kündür" dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin değerlendirmesinde taraflann üzerinde nular sırasıyla şöyle: "Taraflar karşılık- lı güvenliğin sağlanması ve Kıbrıslı ol- mayan güçlerin adadan çekilmesi için bir düzenleme yapabilecek durumda." Ta- raflar iki kesimlilik ve siyasi eşitlik ko- nusunda ortak bir anlayışa varabilecek durumda. Taraflar federal hukümetin iş- levi ve ilkeleri konusunda da ortak bir anlayış sahibi. Genel Sekreter'in halen üzerinde çalışılması gerekliliğini vurgu- ladığı, dolayısıyla taraflar arasında an- laşma sağlanamayan konular ise, toprak düzenlemeleri, yerleşme özgürlüğü, yer- lerinden edilmiş insanlar, diğer toplum- ca yönetilen bolgede bu kişilerin sayısı- na bir tavan getirilmesi. Cuellar, bu konularda çalışmalan şim- diye kadar sürdüruldüğü şekliyle yurüt- mek istediğini Güvenlik Konseyi'ne iletti. Genel Sekreter'in bu talebi Türkiye'nin de şimdiye kadar olduğu gibi sessiz dip- lomasi kanalıyla devrede kalmasını içe- riyor. Cuellar değerlendirmesinde çözüm arayışında Türkiye'nin katkıda bulunma- sına da teşekkür etti. ANKARA Cuellar'ın raporu olumlu karşuandı Dışişleri Bakanlığı taralından yapılan açıklamada, Cuellar'm raporu "kapsamlı ve özlü bir nitelik taşıyor" şeklinde değerlendirildi. Açıklamada, raporun ilgili bütün taraflarca dikkatle değerlendirilmesi gerektiğine işaret edildi ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — BM Genel Sekreteri Pe- rez de Cuellar'ın önceki akşam New York'ta sözlü olarak açık- ladığı Kıbns raporu, Ankara'- da "memnuniyetle" karşılandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Genel Sekreter'in raporunda "son gelişmeleri ob- jektif bir şekilde yansıttığı ' bil- dirildi. Yetkili çevreler ise, "önemli" olarak nitelendirdikleri raporun sözlü olarak açıklanmasının bu önemi azalımadığını bildirdiler. Genel Sekreter'in sözlerinin Güvenlik Konseyi'nin 649 sayı- lı kararını bir kez daha teyit et- tiğine işaret eden yetkiler, "Kıb- ns sonımı, Rum tarafının çok dikkatle düşünmesi gerektigi, kritik ve dinamik bir aşamaya girmiştir" görüşüne yer verdi- ler. Genel Sekreter'in, sozlü ol- masına karşın basına beş sayfa- lık tam tnetni dağıtılan raporu- nu dün sabah inceleyen Dışişle- ri Bakanlığı'ndan bu konuda yapılan açıklamada De Cuel- lar'uı raporunun "kapsamlı ve özlü bir nitelik taşıdığına" işa- ret edildi. Raporun "ilgili bütün taraflarca dikkatle değerlendi- rilmesi gereken unsurlar içerdi- |i"de belirtilen açıklamada da- ha sonra şöyle dendi: "BM Genel Sekreteri her iki tarafça onaylanacak bir çözü- mün. 649 (1990) sayılı Güven- lik Konseyi karannda belirtilen esaslar çerçevesinde, iki tarafın eşit düzeyde kaülacaklan bir sü- reç ile tanımlanacağını, amacın siyasi açıdan eşit iki toplumun oluşturacaklan iki kesimli fede- ral bir devletin kunılması ve iliş- kilerini bu çerçevede belirleye- cek yeni bir anayasal düzenleme yapdması olduğunu te>it etmek- tedir. Rapor, Kıbns sorununa an- laşmaya dayalı bir çözüm bul- mak için hangi tarafın ne yap- tığı ve meselenin özünun ne ol- duğu konulannda onemli tespit- lere yer vermesi ve 649 sayılı ka- ran teyit etmesi nedeniyle, BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet gö- revi açısından kalıcı ve dddi bir merhale oluşturmaktadır. Genel Sekreter'in, kapsamlı bir çözü- mün anahtannın bütünuyle be- lirienmesi yönünde ilerieme için bütün ilgili taraflann katkıda bulunmalarının zorunlu olduğu yolundaki göruşunü paylaşmak- tayız. Bu çağnya Türk tarafı dı- şındaki çevrelerce de iyi niyet, sorumluluk ve sağduyu ile mu- kabelede bulunulması önümüz- deki döoemde özel bir onem ta- şımaktadır." Dışişleri bakanlığı çevreleri, De Cuellar'ın adadaki iki top- lum arasındaki ilişkinin "azın- lık ve çoğunluk temeline dayan- madığını" bu ilişkinin iki eşit toplum ilkesini esas alması ge- rektiğini bildirmesinin memnu- niyet yarattığını bildirdiler. KKTC'de sözlü rapor sevinciCumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Cuellar'm raporunun 649 sayılı Güvenlik Konseyi kararını doğruladığını söyledi. Rapor, meclisi boykot eden muhalefet partileri tarafından da olumlu karşılandı. GÜNSELİ KARTAY LEFKOŞA— BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ın sozlü Kıbns raporu, KKTC ge- nelinde olumlu karşılandı. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, raporun, 649 sayılı Güvenlik Konseyi karannı doğ- ruladığını belirtti. KKTC'de meclisi boykot eden muhalefet partileri de Cuellar'ın raporu- nun memnunluk verici olduğu- nu bildirdiler. Genel Sekreter'in Kıbns ra- poruyla ilgili olarak görüşleri- ne başvurduğumuz KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, Türk tarafının uzlaşma aramaya de- Gözler bu üçlüde S^TcSİ ın, Kıbns raporunu sözlü olarak açıklamasından sonra çözüm yolunda umutlar arttı. KKTC raporu "olumlu" olarak değer- lendirdi. Cuellar'ın "Birkaç ay içinde Kıbns sorununun çözü- leceğini düşünüyorum" demesi, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Kıbns Rum kesimi lideri Yorgo Vasiliu'nun bir araya gelebilecegi yolundaki umutlan arttırdı. İki liderin, Cuellar'ın arabuluculuguyla toplumlararası görüşmelere >eniden başlama- ları bekleniyor. TINA Ymıanistaırdan yorum yok Cuellar'm Kıbns raporu Atina'da ihtiyatla karşılandı. Hükümet sözcüsü Viron Polidoras, konuya ilişkin yorum yapamayacağını belirtti. STELYO BERBERAKİS ATtNA — Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Cuel- lar'm önceki gece Kıbns sorunu ile ilgili yaptığı sözju açıklama- lar, Yunanistan'da 'ihtiyatla' karşılandı. Yunan hükümet söz- cüsü Viron Polidoras, de Cuel- lar'ın sozlu açıklamalarını 'yo- nımlamayacağını', ancak Kıbns sorunu ile ilgili Yunan hüküme- tinin tutumunda hiçbir değişik- lik olmadığını da sözlerine ek- ledi. Polidoras, bu konuda Kıb- ns sorununun çözümü yolunda 'olumlu' olarak nitelediği 'hareketlenmelerin' sürdüğüne dikkat çekti. Sözcü, Kıbns so- rununun çözümü için 'zamanın uygun' olduğu yolundaki Yunan hükümetinin göruşlerini yincler- ken bu konuda "Taraflann mantık ve iyi niyet çerçevesinde hareket edeceğini ümit ediyoruz" şeklinde konuştu. öte yandan Türkiye'nin Kıb- ns sorunu konusunda 'harekete' geçmiş olması, Atina'nm tüm dil^katlerini bu yöne çeyirmesi- ne neden oluyor. Atina'daki Kıbns Rum diplomatlanna gö- re Türkiye, yakın bir geçmişe ka- dar "Topu her zaman DenkUş'a atardı. Oysa şimdi kendi öncü- lüğünü de kullanarak bazı öne- rikr getirmeye başladı..." Türki- ye'deki bu 'değişikliği' göz önünde bulunduran Yunan Dı- şişleri Bakanlığı yetkilileri ise Ankara ile ABD'nin Kıbrıs so- rununa 'yaklaşım biçimlerinde' ortak noktalar anyor. Bu 'ortak noktalann' Yunan ve Kıbns Rum tarafının çıkarlarına 'ne denli zarar ya da hizmet' vere- bileceği üzerinde çahşmalar ya- pılıyon. Kıbns sorununa karşı olduk- ça duyarlı olduğu bilinen Cum- hurbaşkanı Konstantin Kara- manlis'in de Kıbns ile ilgili son gelişmeleri 'ilgiyle ve yakından' izlediği belirtiliyor. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Sınav yazılı ve sözlü olmak uzere iki bölümdur. Yazılı sınav 11-12 Mayıs 1991 günlerinde Ankara ve Istanbui'da yapılacaktır. Yazılı sınavı kazananlar Ankara'da sözlü sınava davet edılecektır. Sınava katılmak isteyenlerin; En az 4 yıllık oğrenım suresı olan ve Hukuk, l.ktısat, Işletme, Tıcaret, Malıye. Siyasal Bılimler veya İdare konulannda oğrenım veren fakulte veya yuksek okullardan veya yetkili makamlarca bunlara eşdeğeriiği tesbit edilmiş yabancı öğrenim kurumlarından mezun olmaları. Erkek başvurucuların fııli askerlik görevıni yapmış bulunmaları, 1.1. 1991 tarihınde 30 yaşını doldurmamış olmaları, Daha once Bankamız Mufettiş Yardımcılığı sınavına bir defadan fazla katılmamış bulunmaları, . ^ gerekmektedır. Sınavın ana konularında başarılı olmak şartıyla, yabancı dıl bilmek tercıh nedenı olarak değerlendırılecektır. T ü r k ı y e V a k ı f l a r B a n k a s ı Sınav konularını ve gereklı saır ;art ve bılgıleri ıçeren broşıir, Ankara da Te'tış <brjlu Başkanlığı ndan, Istanbu 1 Izmı', Acara Bursa. Malatyı Samsur ve Antalyada Bolge TeŞKi'atlanm'zciar Kayser E'zurjm Eskışehır Gazıantep ve D<yarbakır Şube!enm,2den. tem -ı ed j ebılır Sınav ıçın başvuru Sınava katı!mâ< steyeme'in "Turlcye Vakıflar Bankas. T A.O. (Teft 5 Kj' j j Başnanı ğı ı Ataturk Sulvan 207 Ka/a<İKJere<ANKARA" adresıne en get; 25 Nısan 1991 Perşembe günu UK 17 OO'ye t.cda r ısteren be gelerle bir 1 kte şans«n veya mektupla Başvt-rTTab'ı gere<mektedır SSCB \-arn edeceğini belirterek "Gü- venlik Konseyi'nin 649 sayılı kararı, Türk tarafının eşitliğini ve anlaşmanın iki tarafın katı- umı ile bulunabileceğini vurgu- lar. Bu nedenle, Sayın Cuellar- •n raporu, bu kararın doğrulanmasıdır" dedi. Denktaş, Kıbns'ı bir Rum cumhuriyeti, KKTC'yi de bu cumhuriyetin içinde azınlık yapmayı amaçlayan formülle- rin işlemeyeceğinin Cuellar'm raporu ile bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. KKTC Cum- hurbaşkanı, uzlaşma yolunun Kıbns Rum kesimince tıkandı- ğını ifade ederek yetki paylaşı- mına hazır olduklannı vur- guladı. Cuellar'ın raporunu Güven- lik Konseyi'ne sunması, dün Lefkoşa'da birinci gündem maddesi olarak sivrildi. KKTC siyasi partileri, genelde rapora olumlu olarak yaklaştılar. Rum tarafının ise Cuellar'm raporu- nu yorumsuz olarak vermesi dikkat çekti. Lefkoşa'da bulunan bir grup Türk gazeteciyi kabul eden Basbakan ve iktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) lideri Der- viş Eroğlu, Cuellar'ın raporu- nu "memnunluk verici" olarak nitelendirdi. Eroğlu, "raporda, Kıbns hukümetinden, Kıbns cumhuriyetinden bahsedilme- mesi bile memnunluk vericidir" diye konuştu. KKTC'de geçen yıl mayıs ayında yapılan genel seçimler- den sonra meclisi boykot eden muhalefet partilerinin de Denk- taş ve UBP ile olan çekişmele- rine karşın rapora olumlu yak- laştıkları gözleniyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Özker Özgür, Cumhuriyet'e yaptığı değerlen- dirmede, Genel Sekreter Cuel- lar'ın raporunun, Cumhurbaş- kanı Turgut özal'ın ABD'de gösterdiği esnekliğin bir sonu- cu olduğunu söyledi. özgür şöyle dedi: 'Cuellar'ın raporu, bizim şimdiye kadar söyledikkrimizie aynı parateldedir. Rapor, bizim için sevindiricidir. CTP'nin şimdiye kadar söylediklerinin r doğru çıktığı bu raporla bir kez L daha gözler onüne serilmiştir. Rapor, Kıbrıs'ta çözum için be- lirli bir aşamaya gelindiğinin kanıtıdır." CTP gibi meclisi boykot eden diğer parti Toplumcu Kur- tuluş Partisi (TKP) lideri Mns- tafa Akına da Cuellar'ın bili- nen gerçekleri tekrarladığını öne sürdü ve "Ancak rapor, KKTC yönetiminin baa gerçek- leri daha net olarak görmesine yol acacak" dedi. Akmcı, rapo- ru olumlu olarak değerlendir- diklerini kaydetti. Gorbi'ye karşı direnişDış Haberler Servisi — Sov- yetler Birliği Devlçt_Başkanı Mi- hail Gorbaçov'un yasaklaması- na karşın, dün Boris Yeltsin yan- lılan Moskova'da büyük bir gös- teri duzenledi. Gosteriler siyasi gerginliği tırmandınrken Rusya Parlamentosu, Sovyet üderinin gösterilerle ilgili karannı buyük çoğunlukla reddetti. Moskova 1 da yapılan gösteriye on binler- ce İcişinin katıldığı ve bir olay çıkmadığı bildirildi. Rusya Halk İemsilcileri Kongresi'nin başlan- gıcından hemen sonra Başkan Mihail Gorbaçov'un ve Başba- kan Pavlov'un kararnamelerini geçersiz ilan etmesinin ardın- dan, onbinlerce Moskovalı, hü- kümetin koyduğu gösteri yasa- ğını tanımayarak kentin merke- zinde yürüdü. SSCB'nin yönetim merkezi olan Kremlin Sarayı'nın iki ya- nındaki Puşkin ve Mayakovski meydanlannda toplanan onbin- lerce kişi, yerel saatle 18.00 (TSI 17.00) sıralannda başladıkları gösteriyi iki buçuk saat sürdür- düler. Demokratik Rusya Grubu- nun, Komünist milletvekillerinin yönetimden uzaklaştırmaya ça- İıştıkları Rusya lideri Boris Yelt- sin'i desteklemek amacıyla dü- zenlediği gösteriye katılan Mos- kovalılar, güvenlik kuvvetleri- nin, askeri kamyonlar, basınçh su tanklan monte edilmiş araç- lar ve metal bariyerlerle çevrele- dikleri Kremlin Sarayı önünde- ki Manezh Meydanı'na girme gi- rişiminde bulunmadan dağıldı- lar. ABD'den uyarı ABD, Sovyet hukümetini gös- teri yasağını kaldırmaya çağıra- rak göstericilere karşı güç kul- lanılmamasını istedi. Beyaz Saray Sözcüsü Roman Papadiuk yaptığı açıklamada, Moskova'da dün yapılan göste- rilerde olay çıkacağına dair hiç- bir işaret bulunmadığını belirte- rek "Sonın, demokratik gelişim içinde banşçı diyalogla çö- zümlenebilir" dedi. ABD elçiliğinde yangın Sovyet askerlerinin varhğı ne- deniyle Moskovalılar buyük bir gerginlik yaşarken dün başkent- teki ABD büyükelçiliğinde yan- gın çıktı. AP'nin haberine göre elçilikteki tüm görevliler tahliye edilirken yaralanan ya da ölen olmadığı belirtildi. Yangının tü- müyle denetim altına alındığj bildirildi. Yangının çıkış nedeni konusunda bir açıklama yapıl- madı. Yeni elçilik binasında dinleme cihazları bulunduğu gerekçesiyle Amerikalılar eski binalannda çalışmalannı surdüruyorlardı. İslvrfıvuL isler zıbııı. Eldivenden merdivene her şey...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog