Bugünden 1930'a 5,471,201 adet makaleKatalog


«
»

Para çekerken... En yüksek çekiş gücüyle işlem tamam! • • " ' PAMUKBANK Cumhuriyet Türkiye'de anında aiabileceğiniz ve ömür boyu kullanabıleceğinız, 2 mılyon T.L. çekiş gücüne sahip tek banka kartı Bank24 Kartı'dır» \BANK24 T1IAM! 67. Yıl; Sayı: 23924 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL <KDV dahıu 29 Mart 1991 Cuma Ekonominin ıımudu dış yardım Hazine'nin, 30 hazirana kadar sadece iç ve dış borç anapara ve faiz taksitleri ile memur maaşlarını ödeyebilmesi için 20 trilyon bulması gerekiyor. Ekonomi kurmayları destekleme abm fiyatlarını düşünmek istemiyor Ekonomi zorlu bahara girerken hükümetle ekonomi yönetiminde erken seçim tartışması başladı. Uzmanlar, seçim ekonomisi için 6 milyar dolarlık dış kaynak gerektiğini belirtiyorlar. Bazı bakanlar ise bir an önce seçim yapılarak 'ekonomide istikrara yönelmeyi' savunuyorlar. 2.6 milyar dolar lOyıhn en büyük açığı Cari işlemler dengesinde 1990 yılı açığı 2.6 milyar dolar oldu. Türkiye'nin 1980 yılında verdiği 3.4 milyar dolarlık açıktan sonra 2 milyar doların üzerinde açık oluşmamış, 1988 ve 89 yıllarında ise fazla sağlanmıştı. Ekonomi'de ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Ekonomideki ağırlaşan sorunlar ve dış yardımlardaki belirsizlik hükümette ve ekono- mi yönetiminde erken seçim tar- tışması başlattı. Yapılacak bir seçimin buyük ölçude, "ekono- miye endeksli" olduğu belirtilir- ken bazı bakanlann bir an ön- ce seçim yapılarak "ekonomide istikrara yönelmeyi" savunduk- lan öğrenildi. Başbakan Vıldı- nın Akbulut'un ise otoyollar ve GAP projelerinin bir bölümü ta- mamlandıktan sonra seçime git- me yanhsı olduğu belirtiliyor. Bu arada 1 ya da 2 milyar do- lar düzeyindeki dış yardımın bir erken seçimi finanse etmeye yet- meyeceği ,je belirtilerek bugun- kü ortamda seçim ekonomisi uygulamak bir yana, ekonomi- ye kısa dönemli "nefes (Arkası Sa. 16, Sü. 1 'de) DYP'DEN 'BARIŞ ŞARTLI' ANAYASA ÖNERİSİ 5. Sayfada Ahmet Özal, Magic Box'a resmen ortak AHMBT ÖZAL - Hav»a vt TV'ci ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Cumhurbaşkanının oğ- lu Ahmet Özal, Starl yayınla- rını yapan Magic Box'a şirket kurucusu Cem Uzan ıle birlikte imza yetkisine sahip yönetim kurulu üyesi sıfatıyla resmen or- tak oldu. "Vergi cenneti" olarak ad- landırılan Liechtenstein Prens- liği'nden Vaduz ticaret siciline kayıtlı şirketin 3 Ağustos 1989 tarihindeki kuruluşunda ortak ve yönetici görülmeyen Ahmet Özal, iki yıl sonra Cem Uzan ile birlikte çift imza yetkili yönetim kurulu üyeliğine getirildi. İsviçre Borçlar Yasası'nın 707 ve Türk Ticaret Yasası'nın 312. maddelerine gore anonim şirke- te yönetici olabilmek için şirke- te ortak olma koşulu aramyor. Şirketin kuruluşunda ortaklar arasında görülmeyen Ahmet özal'ın geçen yıl aralık ayında şirkete yönetim kurulu üyesi BUGÜN Çumhurbaşkanı Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın, yurtdışında kurulu bulunan Magic Box Incorporated şirketine 19 Aralık 1990 tarihinde yönetim kuruluna girerek resmen ortak olduğu ortaya çıktı. Ahmet Özal'ın ortakhk oranı saptanamadı. olarak girmesi bir "fonnalite" olarak yorumlanıyor. H-806/24 sicil sayılı şirketin merkezi Balzers. Starl uydu yayınlanm yapan Magic Box şirketinin 19 Arahk 1990 günu yapılan genel kuru- lunda ortaklığa alınan Tevfik Ahmet Özal, Cem Cengiz Uzan ile birlikte imza yetkisine de sa- hip bulunuyor. Ahmet Özal'ın şirketteki ortaklık payı saptana- madı. 3 Ağustos 1989 gunu Vaduz'- da 50.000 isviçre Frangı serma- ye ile kumlan "Magic Box" anonim şirketinin hisseleri nama yazıh. "TT Trevisa-Treuhand Anstalt" şirketi Magic Box'ın Liechtenstein temsilciliğini yapı- yor. Bu şirket, Magic Box adı- na imza yetkisine sahip. Statüsü geçen aralık ayında değiştirilen "Magic Box (Arkası Sa. 16, Sü. Tde) YARIN Toplu sesterrter Sam Pectıınpah a a j n l i ı 1991 Rjllı seionu yarıs yans ekranıla Starl Delm a kıı kafta «a «etaa «tıyar üadrıdakı Mjvı Nota Bagünveher cumaCumlwriyet1e Yannveher cumartesi Cumhuriyefie ANAPÖzal'a1 Kürtçe komisyonda takıldı 2 Hükümetin yetki istemi sınırlandırıldı 3 Anayasa değişikliği ve ceza infaz tecili benimsenmedi 4 Meclis çalışmaları hızJandırılmıyo FARUK BİLDİRİCİ TUNCAY ÖZKAN ANKARA - ANAP milletvekille- rinin "Körfez'e asker gönderme yetkisine" direnişleriyle başla- yan, Cumhurbaşkanı Tnrgut Özal'ın ve Başbakan Yıldırım Akbulut'un istek- lerine karşı çıkma eğilimi son gunler- de tırmandı. özal'ın talımatıyla hazır- lanan tasanlar ANAP milletvekilleri- nin engellemeleri ile karşılaştı. Anaya- sa değişikliği ve ceza infaz tecili konu- sundaki çalışmalar, milletvekillerinin itirazları nedeniyle olgunlaştınlamı- yor. Başbakan Akbulut'un mektup göndererek uyarıda bulunması ve Ba- kanlar Kurulu'nun karar almasına karşın TBMM çalışmaları hızlandın- lamadı ve ANAP milletvekillerinin Meclis'e gelmeleri sağlanamadı. özal'ın Körfez'e asker gönderme yetkisinin hükümete verilmesi talima- tına ANAP milletvekillerinin karşı çıkmasıyla başlayan özal ve Akbulut1 un isteklerini engelleme eğilimi son gunlerde şu olaylarla yeniden günde- me geldi: • Kürtçenin serbest bırakılması: 2932 sayılı yasanın değiştırilerek Kurt- çeye sınırh serbestlik getirilmesıne iliş- kin tasan 5 şubatta TBMM'ye sevke- dildi. Özal'ın isteğiyle hazırlanan bu tasanya milletvekillerinden yoğun iti- razlar olunca Cumhurbaşkanı, ANAP'lıları Meclis'teki makamında toplayarak iknaya çalıştı. Buna rağ- men ANAP'lı Anayasa Komisyonu Başkanı Kflmil Tuğnıl Coşkunoğlu, tasanyı görüşme gündemine almadı. Bu gecikme üzerine özal, 2932 sayılı yasanın tamamen kaldınlmasının ha- len Bakanlar Kurulu gundemindeki te- rörle mucadele yasa taslağı kapsamı- na alınması yolunu seçti. • Hükümete yetki: "Padişah yetkisi" olarak nitelenen temel ekono- mik yasalarda düzenleme, KİT'lerin satışı ve kamu personelinin sosyal hak- ları, bakanhk kurma ve bakanhklar- da düzenlemeleri de içeren ve 30'u aş- kın yasada değişiklik yapma yetkisini hükümete veren tasan da ANAP mil- letvekillerince benimsenmedi. Yine özal'ın isteği üzerine hazırlanan bu ta- san da, Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal'ın başkanlığını yaptığı komisyonda değiştirUdi. Ko- misyonda ANAP'lı milletvekillerinin oylarıyla sınırlanan tasan, hükümete sadece 10 ay için kamu kurum ve ku- (Arkas Sa. 16, Sü. l'de) Muhalefetten Tanefe tepki 'Bush ANAP'ı kurtaramaz' SHPTi Çetin Türkiye'yi başka bir ülkenin arka bahçesi yapma çabası ulusallıkla da, bağımsızlıkla da bağdaşmaz. İç politika için para istemek onur kırıcıdır. DYPTi Cindoruk Bush ANAP'a para verirse kendisi de seçime girmiş olacaktır. O zaman seçimi kaybeden Bush olacaktır. Böyle bir şeyi yapacağını zannetmiyorum. Gürdere Meseleleri enflasyon gibi şahsi meselesi haline getirme ahşkanhğında. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Muhalefet partile- ri, Devlet Bakanı Giineş Ta- ner'in ABD hukümetinden "seçim için en az 1 milyar do- lar yardım" istemesine sert tep- ki gösterdi. SHP Genel Sekre- ter Yardımcısı Hikmet Çetin, "Türkiye'yi başka bir ülkenin 'arka bahçesi' yapma çabası- nın ulusallıkla ve bağımsızlık- la bağdaşmayacağını" belirtti. Çetin, konuyu bir soru öner- gesiyle Meclis gündemine ge- tireceklerini söyledi. DYP Genel Başkan Yardım- cısı Husamettin Cindoruk, Ta- ner'in talebini "munasebetsiz- lik" olarak nitelerken "Bush- un yardımı da ANAP'ı kurtaramayacak" dedi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ABD gezisine katılan Devlet Bakanı Güneş Taner'in, Başkan Bush'tan "seçim ka- zanmak için taze para istedigT biçiminde basında çıkan ha- berler üzerine (Hürriyet, Sa- bah 27 Mart 1991) Çetin, Cumhuriyet'e şu açıklamayı yapü: "Dış politikada stratejik iş- birliğini stratejik bağımlüığa dönüştünne çabası yanında, hiç değilse iç politikada özgür- ce demokratik haklanmızı kul- lanabilmemiz gerektiğine ina- nıyonım. Bu, ANAP'ın eko- nomik ve toplumsal politika- lannın iflasını göstermektedir. Eğer gerçekse bonlar, seçim için, iç politika için para iste- mek onur kıncıdır. Bu, iç po- Utikada ABD'yi Türkiye'de ta- raf haline getirme çabasının ANAP'tan ka>naklandıgını ortaya koymaktadır. Türkiye'yi başka bir ülkenin arka bahçe- si yapma çabası, ulusallıkla da bağımsızlıkla da bağdaşmaz. Gruptaki arkadaşlanmız, bu haberlerin dogru olup olmadı- ğını bir önergeyle soracaklar- dır." DYP Genel Başkan Yardım- cısı Husamettin Cindoruk, Devlet Bakanı Taner'in, ABD'den genel seçimi kazan- mak için taze para istemesini, "munasebetsizlik" olarak nite- ledi. Cindoruk, "Münasebet- (Arkası Sa. 16, Sü. 4'de) Özal Philadelphia'da konuştu: Ortadoğu'da barış fırsatı kaçuilıııaıııab Camp David görüşmelerinde Arap-İsrail çatışması üzerinde uzun uzun duran Cumhurbaşkanı Turgut Özal Amerikalıları Filistin konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Özal Philadelphia'da yaptığı konuşmada da bu inancının altını bir kez daha çizdi ve "Bu fırsatı kaçırmamak lazım. Türkiye ile Amerika bu konuda aktif rol oynayabilir"dedi. O/VL. FAHRf DOKTOR— ABD'nin saygın öğretim kurumla- rından Wharton Ekonomi Okulu'nca verilen fahri hukuk dok- toru payesini almak üzere geldiği Philadelphia'da Özal, "Size ga- ranti veriyorum. Türkiye, insan baklanna en fazla saygı dnyan bir ülke olacak" dedi. (Fotoğraf: AA) UFUK GÜLDEMİR PHILADELPH1A — Cum- hurbaşkanı Turgut Özal, ABD'- ye geldiğinden beri her fırsatta Arap-İsrail sorunu konusunda görüşlerini açıklıyor. Ancak bu açıklamalar, uluslararası günde- mi yakalamış olmak kaygısın- dan daha ileride bir düşünce bo- yutunu yansıtıyor. özal'ın açık- lamalan dikkatle dinlendiğinde, Cumhurbaşkanı'nın bir Arap- îsrail banş planı için düşünce egzersızlerine başladığı hisse- diliyor. Türkiye geçmişte de uluslara- rası görüşmelerinde Arap-lsrail çauşmasını gündeme getirirdi. Ancak bu konuya kısaca deği- nilir ve fazla derine inilmeden başka dosyaya geçilirdi. Oysa bu kez özal, adeta bu sorunun sözcülüğünü üstlenmiş bir şekil- de yaptığı her konuşmada bu konunun altını çiziyor, "bölge- deki sornnlann şah damanm bn konunun oluşturduğunu" vur- guluyor. Bu konuda yöneltilen sorulara da tarihsel bir perspek- tif getirerek uzun uzun yanıt ve- riyor. Tüm bunlar Özal'ın, iler- de atabileceği bir adımın zihni hazırlığını yaptığını gösteriyor. Cumhurbaşkanı özal, Camp David görüşmelerinde de bu ko- nu üzerinde uzun uzun durdu ve sorun çözulmediği sürece Orta- doğu'da istikrann sağlanama- yacağını söyledi. özal bunlan söylerken Arap-lsrail uyuşmaz- hğının çözümunde daha aktif ve yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu ve bu konudaki kon- feransa ev sahipliği yapabilece- gini de kaydetti. ABD Başkam George Bush da özal'ın bu yak- laşımına olumlu karşılık verdi. Bush ile Özal arasında özel- likle Körfez krizinden bu yana özel bir güven ortamı doğmuş bulunuyor. Bush, Özal için "Ortadogu uzmanımız" diyor. öte yandan Türkiye, ABD ile stratejik işbirliğine de talip. Böyle bir işbirliği taraflann or- tak çıkarlanmn kesiştiği nokta- (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) CAMP DAVİD HÜZNÜ BAŞKENT'TEN AHMET TAN'ın yazsı 16. Sayfada Kıhrıs için umutlu bekleyiş BM: GORUŞMELERE DEVAM BM Güvenlik Konseyi, Cuellar'ın sözlü raporundan sonra taraflardan şimdiye kadar sürdürülen görüşmelere devam edilmesini istedi. Başkanhk açıklamasmda, 649 sayılı karar yeniden teyit edilerek 'toprak sorunu, yerlerinden edilen kişiler, yerleşme özgürlüğü konularındaki anlaşmazlıkların da giderilmesi' istendi. ŞEBNEM ATİYAS'ın haberi 10. Sayfada ANKARA'DA OLUMLU HAVA De Cuellar'ın sorunun çözümü yönünde gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etmesi Ankara'da memnuniyet yarattı. Genel Sekreter'in sözlerinin Güvenlik Konseyi'nin 649 sayılı kararını bir kez daha onayladığına işaret eden yetkililer, "Kıbrıs sorunu Rum tarafının çok dikkatle düşünmesi gerektiği kritik ve dinamik bir aşamaya girmiştir" değerlendirmesini yaptı. 10. Sayfada ATİNA İHTİYATLr Yunan hükümeti, De Cuellar'ın sözlü açıklamalarını ' 'yorumlayamayacağını", ancak hükümetin soruna ilişkin tutumunda bir değişiklik olmadığını söyledi. Sözcü Polidoras, sorunun çözümü için olumlu olarak nitelediği hareketlenmelerin sürdüğüne dikkat çekti ve "Tarafların iyiniyet çerçevesinde hareket edeceğini ümit ediyoruz" dedi. STELYO BERBERAKİS'ln haberi 10. Sayfada KKTC, D E CUELLAR'IN SÖZLÜ R A P O R U N D A N M E M N U N GÜNSEÜ KARTArm haberi 10. sayfada îstanbul bomba sesine alıştı 5 bankaya molotof, belediye otobüsü yakıldı İstanbul Haber Servisi — İstanbul'da dün gece beş ban- ka şubesine molotof kokteyli atıldı, bir belediye otobusü de kundaklandı. Polisin iki kişi- yi silah kullanarak yakaladı- ğı öğrenildi. llk olay 21.30 sıralannda Kurtuluş son durakta meyda- na geldi. Tünel-Kurtuluş sefe- rini yapan, Derviş Sevim'in (41) kullandığı 34 HN 115 pla- kalı, 2617 numaralı tETT oto- büsüne binen kimliği belirle- nemeyen 4 kişinin yolcular in- dikten sonra sürücüyu silah zoruyla aşağıya indirdiği be- lirtildi. Saldırganlar daha son- ra benzin dökerek otobüsü (Arkası Sa. 16, Sü. 4'de) SSCB Gorbaçov'a karşı gösteri SSCB Başkanı'nın yasaklamasına rağmen Boris Yeltsin yanhsı onbinlerce kişi Moskova'da gösteri düzenledi. 10. Sayfada Seçim Öncesi, Seçim Sonrası... Ortada, anayasa değişikliğiyle ilgili ya- zılı bir metin var. Kaynağı, Adalet Bakanlı- ğı. Genel olarak Cumhurbaşkanı Özal'ın gö- rüşlerini de içeriyor. Geçen akşam Adalet Bakanı Oltan Sun- gurlu'yla birlikte olduk. Bu metne henüz bir taslak bile denilemeyeceğini söyledi. Tartış- malara zemın oluşturması için bir metin ha- zırlanmıştı, o kadar. Gerçek bir taslak ne zaman ortaya çıkar, bilemiyordu. Ya bir hükümet tasarısı?.. Bu konuda da şimdiden bir şey söyleye- bilecek durumda değildı. Bakanlar Kuru- lu'ndaki farklı görüşlerin bir uzlaşmayı zor- laştıracağını düşünüyor olmalıydı. Pekı, anayasa değişiklığine ANAP Meclis Grubu sahip çıkacak mıydı? (Arkası Sa. 16, Su. l'de) HASAN CEMAL • Dünya Türkleri haftası Türkiye, Sovyet cumhuriyetleri ve Balkan ülkeleriyle çeşitlı kültürel etkinlikler duzenleyecek. 3. Sayfada • Dolaylı Frankeştayn uyarlaması TV2'den saat 23.00'teki "Şok" filminde Alain Delon başrolde oynuyor. 6. Sayfada M Prova görüntüler TVl'de 'Bir Başka Gece' programmda Zeki Alasya ve Metin Akpmar'ın 'Şuna Buna Dokunmak' adlı oyunlarımn provalarmdan görüntüler yer alıyor. 6. Sayfada • İstanbul henüz Teksas değil Gösterişli Amerikan filmleri 10. Uluslararası İstanbul Film Festivali'ni baltalıyor. 7. Sayfada m Saddam kuzeye yöneldi hak birliklerinin ülkenin kuzeyindeki Duhok kentini ele geçirdiğı bildirildi. 11. Sayfada • Banka memuruna, çok iş az para Haftada 52 saat ile A vrupa 'da en çok çalışan banka personeli Türkiye 'de. Ekonomide • Döviz sanayiciyi çileden çıkardı Hükümetin kur ve faiz polıtikalarından dolayı sanayıcı büyuk öfke içinde. Ekonomide • 9 milyona tüp bebek 1 nisanda 2 tup bebek daha dunyaya gelecek. Arka Sayfada • 15 saniyede 72 bin km. Telefonunuzdan ABD'deki bir numarayı çevirdiğinizde uzun yolculuğa başlıyorsunuz. Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU llk! Cumhurbaşkanı Özal, Amerika'da Kuzey Carolinaeyale- tındeKi Ouke Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Türki- ye'nin ilk sivil cumhurbaşkanı olduğunu" söylemiş, ayrıca "Kürt sözünü kullanan ilk cumhurbaşkanının da kendisi" ol- duğunu ileri sürmüş. Bu sözlerin ikisi de yanlıştır. (Arkası Sa. 19, Sü. 5'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog