Bugünden 1930'a 5,471,201 adet makaleKatalog


«
»

Para yatırırken... Anında işlem tamam! PAMUKBANK Cumhuriyet Türkıye'de zarf üstü sadece yatırabilirşjni para 67. Yıl; Sayı: 23923 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL (KDV dahıl)a, 28 Mart 1991 Perşembe ANAP'ta 141,142 ve 163. maddeler görüşülürken kim neyi savundu? GizlitutaııaklarTBMM ANAP GRUBU KAPALJ OTÜRUMUNDAN CANAN GEDİK Adalet Bakanı Sungurlu 141,142, 163... Bunu değiştirmeye Adalet Bakanlığı olarak biz talip olmadık. Zımnen gündeme getirümiştir. Anayasa Komisyonn Başkanı Coşkunogln Bu maddeler anayasa muvacehesinde kaldınlamaz, memleketin jeopolitik durumu bakımından kaldınlamaz, memleketin dahili durumu bakımından kaldınlamaz. Ben şurada şu devleti kuracağım, burada bu devleti kuracağım diye cereyanlar kendini gösterip dururken bu maddeleri kaldıramayız. Ener|i ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kurt Demokrasi ve insan haklan maskesi altında ülkemizde, belki Doğu'da Kürt devleti, Ermeni devleti ve birtakım dini unsurlann da içine girecek bir kargaşa ortamı yaratmak için bir tezgâh var. Mesut Yılınaz Ben 141,142 ve 163'ün kaldınlmasına karşıyım. Her üç maddenin de yeniden tedvin edilmesi gerektiğine inanıyorum. Birey olarak fikrimi sorarsanız 3 maddenin de kalkmasını savunabilirim. Ama yani devleti de düşünme, devlet düzenini de düşünme sorumluluğunu taşıyarak bunu ifade edemem. ANKARA — Türk Ceza Ka- nunu'nun üç ünlu maddesinin (141, 142, 163) kaldınlması, hem siyasal gündemin hem de ANAP içindeki tartışmalann odağı olmaya devam ediyor Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın gündeme getirmesiyle bu uç madde üzerinde şimdi olduğu gibi geçen yıl da ANAP grubun- da yoğun tartışmalar olmuştu. Cumhuriyet, bu tartışmalara ilişkin ANAP grubunun kapalı toplantı tutanaklarını elde etti. Aşağıda söz konusu tutanaklar- dan geniş bir özet sunuyoruz: (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) TatilÇgün, adli personele tazminat Akbulut'tan 2 ıııüjde gelîyor Yayımlanacak bir Başbakanlık genelgesiyle arife günü ve cuma günü memurlar, idari izinli sayılacak. Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarılacak. Bu arada adli personele verilecek tazminat oranlan için hazırlıklar sürüyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Başbakan Yıldınm Ak- bulut, Ramazan Bayramı önce- sinde memur ve öğrencilerle adli personele "müjde" vermeye ha- zırlanıyor. Yayımlanacak bir Başbakanlık genelgesiyle arife günü ve cuma günü memurlar idari izinli sayılarak Ramazan Bayramı 9 güne çıkarılacak. Başbakan Yıldınm Akbulut, Bakanlar Kurulu toplantısına girerken gazetecilerin, Ramazan Bayramı'nda •Jtrtfçare curHS'HÇ.* nünün tatil yapüıp yapümayaca- ğı yolundaki .soruları üzerine, "Her ba>ramda uyguladıgımız bir usul var. Bu bayramda da ODU uygulayacagız" dedı. Buna göre 15 Nisan Pazartesi arife gü- nü tam gün tatil yapılacak. Bay- ramın sona erdiği cuma günü de (Arkası Sa. 14, Sü. S'de) Moskova'da kritikgün Yürüyuş yapılıyor SSCB Başbakanı Vlademir Pavlov tarafından yasaklanmasına karşın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin'e destek amacıyla bugün Moskova'da gösteri yapılacağı bildirildi. Rusya Federasyonu Halk Temsilcileri Kongresi de bugün toplanarak Boris Yeltsin hakkında güvensizlik oylaması isteğini görüşecek. 11. Sayfada Dünyalar Emin'in oldu •KENDt ADIMA iLV İNDİM' — Rol aldığı 'Umut Volculuğu' adli filmin Oscar kazandıgını TV seyrederken oğrenen kuçuk Erain, o sevinç anını şo>le anlatıvor. Önce kendi adıma sevin- dim ilk başta, sonra milleüm için. 70 yaşına gelmiş ve bıitiın hayatım bu işe adamış adamlar bu sevinci tadamazken ben bu duyguyu şimdi yasadım. (Fotograf: Erdogan Köseoglu) Oscar kazanan 'Umut Yolculuğu' filminin küçük oyuncusu, büyük sevinç içinde AHU ANTMEN Bu yılın Oscar ödülleri töreninde en iyi Ya- bancı Film Oscarı'nı almak üzere lsviçreli yö- netmen Xavier KöUer sahneye çağnldığında, o a"nı ekran başında töreni izleyenlerimiz bü- yük bir heyecan yaşadı. Kahramanmaraş'tan yola çıkarak Isviçre'ye göçen bir ailenin yol- culuğunun öyküsünü konu alan "Umut Yol- culugu", diğer adaylar bir yana, bu yıl nere- deyse butün Sezar ödüllerini kazanan, basın- da çıkan haberlerden izlediğimiz kadar "Cyra- no de Bergerac"ı da geçmişti. Üstelik öykü, "bizim"di, senaristi "bizden"di ve oyunculan da... Xavier Koller; Necmettin Çobanogiu, Nur Sürer ve çocuk oyuncu Emin Sivas'a teşekkür etti. Uluslararası Istanbul Film Festivali kapsa- mında gosterilen "Piano Piano Bacaksız" fil- minin başrol oyuncularından Emin Sivas, bir an odak nok'.ası oldu. Tıpkı yine Tunç Başa- ran'm geçen yıl Oscar'a aday adayı olan ilk Türk filmi "Uçurtmayı Vurmasınlar"ın kuçüğü (Arkaa Sa. 14, Sü. 6'da) BAŞKENTTEN AHMETTAN Kıymet-i Harbiye... ANKARA — Gazetecı de ba- hardan etkilenhor. Degişik şey- ler gormek, bunlan okura ak- tarmak açlıgına duşu>or. Ama gazeteci, baharın bu et- kisine "git başımdan" demek zonında. Hele, Ankaralı ise da- ha çok zonında. Çıinku gazete- ci, Ankara'da bahar açlıgına düşemez. Sözgelimi "Unutma- beni çiçekleri"ne, öpiıcük ver- meye kalkan uçuçboceklerinin havadisini yazamaz. Siyaset yazmak, ekonomi yazmak, dış politika yazmak, bahar açlıgını bu üçgen içinde doyurmak zorundadır. Dun, Genelkurmay nizamiye- sinde sabah toplanan otuz gaze- teci, bahar açlıgı içindeydi. Ama, göstermek istemiyordu. Çiinkii, Dogu Anadolu'da kural, "doymayacagın yerde, açlığını belli elmemekti." Onde Genelkurmay Genel Sekreteri Tuğgeneral Hurşit To- lon Ue Halkla tlişkiler Dairesi Başkanı Kurmay Albay Halil (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) HARP OKULU BASINA TANITILDI 5. Sayfada TBMM Komisyonu 111ÖzaT istedigi yetkîye tırpan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ANAP'lı üyelerin direnmesiyle yetki yasa tasarısında yer alan temel ekonomik yasalarda hükümete düzenleme yetkisi veren bölum metinden çıkanldı. Hükümete, sadece 10 aylık süre için kamu personelinin mali ve sosyal haklan ve idari yapısında düzenleme yapma yetkisi verilecek. 5. Sayfada Güneydoğu yasa beklîyorÖzel tim eşliğindeki itfaiye 'söndüre söndüre'; halk, yeniden yaka yaka Nusaybin'deki evlerde leğen bu-akmamışlar. Cizre'de gençler yaş bir ağacı bir türlü tutuşturamıyorlar. Yoldan geçen iki resmi polis, "Öyle olmaz, biraz mazot getirin" deyip bir güzel yakmışlar Nevruz ateşini. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nin en üst düzey yöneticilerinden biri yakımyor: 'Parlamento geç kahyor. Bir yandan Kürtçe serbest bırakılmalı, diyor, bir yandan gerekli hızı göstermiyor. Vatandaş Kürtçenin serbest bırakıldığını düşünerek rahat hareket ediyor. Burada açmaza düşen bizler oluyoruz.' CELAL BAŞLANGIÇ DtYARBAKIR — Önde itfa- iye, arkasında altı özel tim ara- cı giriyor sokak aralanna. Özel tim korumasında itfaiye, yanan Nevruz ateşlerini söndürüyor birer birer. 'Söndürme konvoyu' bir diğer sokağa gi- dince, yeniden tutuştunıluyor ateş. Özel tim, 'eşliğindeki' it- faiye söndüre söndüre, halk ye- niden yaka yaka, Nusaybin'de- ki evlerin neredeyse tümünde plastik leğen kalmamış. Cizre'de gençler yaş bir ağa- cı yakmaya uğraşıyor. Ancak bir türlü tutuşturamıyorlar Nev- ruz ateşini. Yoldan geçen iki resmi polis, gençlerin yanına ya- naşıyor. 'Öyle olmaz, biraz ma- zot getirin' deyip bir güzel ya- kıyorlar Nevruz ateşini. Elbette Güneydoğu'da yaşa- nan tek çelişki, güvenlik güçle- rinin ilçeden ilçeye değişen tu- tumunda değil. Bir yandan dü- şünceyi suç olmaktan çıkaran yasa değişikliği için hazırlıklar yapdıyor, diğer yandan bölgede baskıcı yöntemler sürüyor. Bir yanda yasadışı örgütün slogan- lan da yer alan Nevruz kutlama- lannda kimsenin burau kanamı- yor. Diğer yanda, 'izinli Türk bayramı' olarak kutlanabilece- ği belirtilen sıradan bir Nevruz gösterisinde ateş açüıyor, insan- lar ölüyor. Yasalarla yaşam çe- lişiyor Güneydoğu'da. Halk ka- dar, belki de daha fazla şaşırı- yor resmi gorevliler. Zaman za- man ne yapacaklanru kestiremi- yorlar. Devletin tepesinde tanınan 'Kürt varlıgı' yasal değişiklikle, davTanışlardaki farklılaşmalarla bölgeye dek yansımıyor. Olağa- nüstü Hal Bölge Valiliği'nin en üst düzey yöneticilerinden biri, bir partinin başkanına yakını- yor: —Parlamento geç kahyor. Bir yandan Kürtçe serbest bıra- kılmalı, diyor. Bir yandan ge- (Arkası Sa. 14, Sü. 5'de) HELİKOPTERE BOMBA 17. Sayfada 'Asker çekme vegüvenlikaşamasınagettndi' Cuellar iyimserGövenlik Konseyi'ne ^sözlü' bilgi BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada tarafların 'asker çekilmesi ve karşılıklı güvenlik' konularında 'düzenleme' yapabilecek aşamaya geldikîerini belirterek 'birkaç ay içinde Kıbrıs için çözüm beklediğini' söyledi. Sorunun bir azınhk-çoğunluk sorunu olmadığını ifade eden Cuellar, tarafların iki kesimlilik ve siyasi eşitlik konularında ortak bir anlayışa varabilecek durumda olduklarım belirtti. DENKTAŞ:ŞEBNEM ATtYAS NEVV YORK — Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Pe- rez de Cuellar, dün Güvenlik Konseyi'nin gayri resmi kapa- lı oturumunda üyeleri "sözlü" olarak bilgilendirdi. Daha önce Kıbrıs sorunu ko- nusunda "yazılı bir rapor" sunmaktan vazgeçtiğini açık- layan Genel Sekreter, dünkü detaylı konuşmasında soru- nun çozümu için "iyimser" olduğunu ifade etti ve taraf- ların adada "karşılıklı güven- lik ve asker çekilmesi" konu- larında "düienleme" yapabi- lecek aşamaya geldikîerini söyledi. Cuellar'ın konuşma- sı, Türk diplomatlan tarafın- dan memnunlukla karşılandı. Güvenlik Konseyi daimi uyeleri Cuellar'ı dinledikten sonra görüşleri- ni belirttiler ve bir "başkanlık açıklaması" yapma karan aldıkr. Konseyin bugün yapa- cağı oturumda Cuellar'ın çabalarında desteği teyit eden bir başkanlık açıklaması yapılması beklenıyor. BM Genel Sekreteri Cuellar Gü- venlik Konseyi'nin dunku oturumunda yap- tığı konuşmada Kıbns sorununun çözümü için Taviz vermeyizKKTC Cumhurbaşkanı Cumhurıyet'e verdiği özel demeçte, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının bilgisi dışında bir plan ortaya koyamayacağını belirterek 'Self determinasyon hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz' dedi. m Sayfada "iyimser olduğunu" ifade etti ve tarafların "asker çekilme- si ve karşılıklı güvenlik" ko- nusunda bir "düzenleme ya- pabilecek aşamaya geldikleri- ni" söyledi. "Birkaç ay için- de Kıbrıs için çozum bekledi- ğini" kaydeden Cuellar taraf- ların iki kesimlilik ve siyasi eşitlik konularında ortak bir anlayışa varabilecek durum- da olduklanru, federal hükü- metin işlevi ve ilkeleri konu- sunda da ortak bir anlayış sa- hibi olabilmelerinin mümkün olduğunu kaydetti. Cuellar, "Birkaç aydır, BM Kıbns Di- rektöni ve üst düzeyde bir Türk yetkilisi" arasında gö- rüşmelerin surdürülmesinin yanı sıra Kıbrıslı liderlerle de görüşmelerin yapıldığım kay- detti. Cuellar "anlaşma pla- nı başlıklan ve altbaşlıklarının" görüşüldüğü- nu belirtti ve görüşmelerde en özgür şekilde gelişme sağlanabilmesi için "bütün detaylar üzerinde tam anlaşma saglanmadıkça planın hazırlanmayacagı" konusunda guvence verdi. Cuellar "Türk hukumetinin butunluklü bir an- laşma arayışında ilerlenilebilmesi yolundaki (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) "Kurtlarla Dans..." ABD, ÖZALA NAZLANIYOR' '1 mflyar'bunalunı Camp David'de kendisine vaat edilmiş parasal yardımın 1 milyar dolarük bölümünü nakit olarak isteyen Türkiye'nin bu yolu kısa dönemdeki nakit sorununu aşmak için zorladığı, ABD'nin fazla umut vermediği gözleniyor. Bir yetkili, ABD'nin acil nakit talebini kriz sırasında Türkiye'ye vaat etmiş olan ülkelere yansıtacağını, ama bir yandan da bu vaatlerin hızla yerine getirilmesi için üçüncü ülkelere telkinleri arttıracağını bildiriyor. UFUK GÜLDEMİR WASHINGTON — Cum- hurbaşkanı Turgut Özal'ın ABD gezisi genel olarak de- lerlendirildiğinde en çarpıcı unsurun bizzat "Camp David" görüşmeleri olduğu ortaya çıkıyor. İki lider bura- da ABD Başkanı George Busb'un deyimiyle "göz göze, diz dize" saatlerce konuşarak Türk-Amerikan ilişkilerinin geleneksel dokusunu etkileye- bilecek bir anlayış birliği sağ- ladı. Önümüzdeki üç-dört ay içinde ivmesini bu yeni anla- yış birliğinden alacak önemli bazı adımlar atılması bekleni- yor. "Camd David ruhuna" ÖZAL Büyükannem muhtemelen Kürttü ŞEBNEM ATtYAS DURHAM/KUZEY CA- ROLINA — Cumhurbaşka- nı Turgut Özal, Ortadoğu sorununun çözümünün ABD'ye bağlı olduğunu söyledi. özal dün Kuzey Ca- (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) dayanacak bu adımlardan bir bölumü şöyle özetlenebilir: Stratejik işbiriigi: Camp David görüşmelerinin siyasi açıdan en önemli yanı Türkiye'nin ABD ile "stratejik işbirligine" ta- lip olmasıydı. Önümüzdeki aylar tarafların bu konudaki görüşlerinin berraklaşmasma yar- dımcı olacak. Bu sağlandığın- da da stratejik işbirliğinin 11- kelerini ilan eden" ve "gekce- gin standartlarını ortaya koyan" bir belge imzalanabi- lecek. Bunun mutlaka bir an- laşma olması gerekmiyor. Za- ten Amerikan yönetimi de şimdiden "anlaşma" sözcüğü- nu dile getirmekten kaçınıyor. Ancak stratejik işbirliğinin '•Ortadogu'daki gelişmeler ta- rafından şekillenecegi" ve "ABD'nin Körfez'in güvenli- gi için Arap Yanmadası'nda attıgı adımlarla paralellik a n edecegi" vurgulanıyor. ABD1 nin Arap Yanmadası'nda at- tığı adımlardan birisini, ünlu Amerikan Çevik Kuvveti'nin karargâhırun Bahreyn'e taşınması oluşturuyor. Bu göz önüne alındığında ABD Ue Türkiye arasındaki stratejik işbirliğinin Amerikan Çe- vik Kuvveti'nden bagişık olması güçleşiyor. Bir üst düzey ABD yöneticisi "tki Uder arasında (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) AMAÇ: ALAN DIŞI MÜDAHALE EVREN DEĞER ve YASEMİN ÇONGAR'ıa haberi 10. Sayfada BAB'DA TÜRKİYE'YE ÜYELİK YOK SABETAY VAROL'un haberi 11. SayfadT Ne Güntere KaldıkJ.. JVuveyt'in Körfez savaşı sonrasında Ba- tı gazetelerinde yayınladığı teşekkür ilanla- rında Türkiye'nin adını geçirmemiş olması, özal yönetiminde tepki ve düş kırıklığı ya- ratmıştı. Ankara'da bu hava bugün de değişmiş de- ğil. Çünkü Körfez ülkeleri, Özal yönetimini, VVashington kaynaklı telkinlere karşın düş kı- rıklığına uğratmayı sürdürüyorlar. Nedeni şu: Taahhût ettikleri dış kaynağı bugüne ka- dar yeterli düzeye çıkarmış değiller. Abu Dhabi'nin söz vermiş olduğu 400 mil- yon dolardan hâlâ ses seda yok. Suudi Ara- bistan, hibe petrol akışını OPEC kotalarını gerekçe göstererek yavaşlatmış durumda. Kuveyi, son olarak ABD'nin devreye girme- siyle zoraki kabullendiğı 900 milyon dolar- (Arkosı Sa. 17, Sü. l'de) HASAN CEMAL BUGÜN YARIN CUMARTESİ PAZAR BiliMÎEKNİK •»«a»»» **». - -.rfS?;"* g 4 G Ü N 4 D E R G I C U M H U R I Y E T ' L E GOZLEM UGURMUMCU Harp Okulu... Dün, gazete yöneticisi ve yazariar, Kara Harp Okulu'nday- dık. Silahlı kuvvetlerin kamuoyuna açılması programının ikinci gezisiydi. Birinci gezi, bu ayın başında Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı ile 2. Ordu Komutanlığı ve bağlı bir- liklerineydi. Bu gezıden olumlu izlenimlerle ayrılmıştık. (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog