Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/10 DIŞHABERLER 27 MART 1991 Tıran'da muhalif gösteri • TİRAN (AA) — Arnavutluk'un başkenti Tiran'da en büyük muhalefet partisi Demokratik Parti tarafından dün düzenlenen mitinge en az beş bin kişinin katıldığı bildirildi. Fransız haber ajansı AFP'nin muhabiri, göstericilerin Devlet Başkanı Ramiz Alia ve Arnavutluk'un kunıcusu Enver Hoca aleyhinde sloganlar attığını belirtti. Miting sırasında konuşan muhalefetin adaylanndan Besnik Mustafaj, iktidannı diktatörlüğe dayandıran Komünist Partisi'nin, dürüst bir seçim kampanyasının ne anlama geldiğini bilmediğini söyledi. Çin ordusunda modernizasyon • PEKİN (AA) — Çin'de ordunun modernizasyonu amacıyla 1991 yılı bütçesinde savunma harcamalarının yaklaşık yüzde 13 oranında arttırüması önerildi: Maliye Bakanlığı'nın yeni mali yıl için Ulusal Halk Kongresi'ne sunduğu bütçe tasarısında yer alan savunma ödeneği, 32.5 milyar yene (6.25 milyar dolar) yükseltiliyor. Bu miktar, toplam bütçenin yüzde 9.1'ini oluşturuyor. 1990 bütçesinde savunma ödeneği, 5,5 milyar dolar olarak yer almıştı. 1991'deki savunma harcamaları 1989 yılına göre ise yüzde 15.5 oranında artmış oldu. Bulgaristan'da fuhuş artıyor • SOFYA (AA) — Bulgaristan'da hayat pahahhğı nedeniyle özellikle son zamanlarda fuhuş olaylannın arttığı bildirildi. Sofya Hastanesi bevliye ve kadın hastalıkları uzmanlan tarafından hazırlanan bir raporda, 1 milyon nüfuslu Sofya'da, poliste dosyası bulunan 400 hayat kadınından yüzde 30'unun 20 yaşından küçük, aynca yüzde 54'ünün de çocuk sahibi olduğu kaydedildi. Raporda kaçak çalışan hayat kadınlarımn poliste dosyası bulunanlardan çok daha fazla olduklarının sanıldığı ifade edildi. Kürt isyancılann Musul dışındaki tüm Kuzey Irak'ı ele geçirdikleri bildirildi Celal Talabani Irak'a döndüIrak Kürdistan Yurtsever Birliği lideri Talabani, dün Suriye'den Irak'ın kuzeyindeki Zaho kentine geçti. ABD, Kerkük'ün Kürtlerin elinde olduğunu doğruladı. Kürt kaynaklan Irak birliklerinin helikopterler ve uçaklarla Kerkük'e saldırdığını öne sürdüler. Dış Haberler Servisi — Irak'- ın kuzeyinde Musul dışındaki tüm bölgenin Kürt isyancılann eline geçtiği bildirildi. ABD, Kerkük kentinin de Kürtlerin elinde olduğunu doğruladı. Kür- distan Yurtsever Birliği (KYB) li- deri Celal Talabani, Saddam karşıtı muhalefetin hedefinin Bağdat'ın kurtanlması olduğu- nu söyledi. AFP'nin haberine göre Tala- bani, dün Suriye'den Kuzey Irak'a geçti. Talabani, 18 yd sürgün hayatından sonra dön- düğü Irak'ta sevinç gösterileriy- le karşılandı. AFP muhabirinin Zaho 'dan bildirdiğine göre Ta- labani, yönetim karşıtı gruplarla 'Ulusal Selamet Cephesi' oluş- turulması amacıyla görüşmek istediğini söyledi. Suudi Arabistan'daki ABD askeri kaynaklan, Körfez sava- şının sona ermesinden bu yana geçen süre içinde 3 bin Irak as- kerinin daha teslim olduğunu bildirdiler. ABD kaynaklan, Irak askerlerinin ayaklanma ne- deniyle teslim olduklannı belirt- tiler. AA'run haberine göre KYB li- deri Talabani, Musul dışında tüm Kuzey Irak'ın Kürt muha- lefetin eline geçtiğini söyledi. Suriye Haber Ajansı SANA'ya bir demeç veren Talabani, Sad- dam Hüseyin yanhsı ordu birlik- lerinin Kerkük kentini ele geçir- 'mek amacıyla napalm ve fosfor bombaları kullandığını öne sür- dü. Talabani'nin bu açıklaması, ABD tarafından da doğrulandı. Düne kadar Musul ve Kerkük 1 ün Saddam yanhsı birliklerin elinde olduğunu belirten ABD kaynaklan, Kerkük'ün Kürt is- yanaların denetiminde olduğu- nu doğnıladılar. Bu arada KYB tarafından Şam'da yapılan bir açıklamada Irak Hava Kuvvetleri'nin Ker- kük'te isyancılara karşı saldın- lar düzenlediği öne sürüldü. AA'nın haberine göre açıklama- da, "Irak'a ait iki bombardıman uçagı ile iki helikopter 26 mart TSİ 06.00'da Kerkük'le saldın- lar diizenleyerek çok sayıda si- vili öldurdiiler" denildi. Açıklamada Saddam'a bağlı birliklerin kenti yeniden ele ge- çirmek üzere bir kara harekâü- na hazırlandıklan, bu amaçla kentin ağır top bombardımanı- na tutulduğu kaydedildi. Hava saldırılan bağımsız kaynaklarca henüz teyit edilmedi. Tahran Radyosu'nun önceki gün Saddam karşıtı ayaklanma- nın Bağdat'a sıçradığını ve kent- te gösterüef yapüdığını bildirme- sinden sonra Kürdistan Yurtse- ver Birliği lideri Talabani, mu- halefetin hedefinin Bağdat'ı kurtarmak olduğunu bildirdi. Talabani, Bağdat ve yakın çevresinde Saddam yanhsı bir- liklerle isyancılar arasında çatış- malar olduğunu belirterek ayak- lanmanın son aşamasının Sad- dam Hüseyin'in diktatör rejimi- ni devirmek olduğunu ifade et- ti. Iran kaynaklı haberler Sad- dam Hüseyin'in Bağdat'a büyük bir askeri yığınak yaptığını ve kente yeni Cumhuriyet Muha- fızlan birlikleri sevk edildiği öne sürülüyor. ABD Irak'taki iç çatışmalara doğrudan katılmayacağını ve Irak yönetimine karşı ayakla- nanlan bastırmak için saldırı düzenleyen Irak helikopterleri- ni, ancak bu helikopterler müt- tefik güçlere karşı bir tehdit oluşturursa düşüreceklerini bil- dirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Mar- lin Fitzwater, dün yaptığı açık- lamada, "Irak'ın içişlerine kartş- mak istemediklerini" belirterek ayaklananlara karşı helikopter kullaıulmasıyla ilgili olarak ateş- kes şartları arasında bir duzen- leme olmadığını söyledi. Irak helikopterleri İran'da mı? Saddam Hüseyin'i devir-mek amacıyla mücadele eden isyan- cılar, kimyasal silah taşıyan bir Irak helikopterinin, dün Iran'a indiğini ve püotlann siyasi sığm- ma istediğini bildirdiler. Merkezi Tahran'da bulunan Dava Partisi sozcusu, Reuter ajansına yaptığı açıklamada, "Ulusiararası alanda yasaklan- mış kimyasal silahlaria dolu bir Irak helikopteri İran'ın Hoveyz bölgesine indi ve dört pilotu İran'dan siyasi sığmma hakkı istedi" dedi. El-Thawra > nın iddiası Irak Baas Partisi'nin yayın or- ganı FJ-Thawra gazetesi, ülke dı- şındaki gerillalann da Irak lideri Saddam Hüseyin'e karşı kuzey- de sürdürülen direnişe katıldık- lannı bildirdi. Bazı Kürt gruplannın "y«- bancı giiçlerin maşası" gibi dav- ranarak Irak'a ihanet ettiklerini savunan gazete, "Kürt siyasi li- derleri, Irak'ın düşmanlanyla aynı hatta savaşmaya, onlardan emir alma> f a ve saldırganca bir tutumla Irak'a girmeye karar verdiler" ifadesini kullandı. Celal Talabani \\W.\Ü\ltoİHAWP demeç verdt Özal,Kürt devletinden korkmuyor KKTC'DEN TEPKİ Dış Haberler Servisi — Kürdistan Yurtsever Birliği lideri Celal Talabani, "Türkiye'nin Irak'ta oluştunılacak bir Kürdistan devletinden endise duymadığım" söyledi. Der Spiegel der- gisinde yayımlanan bir demecinde, Ta- labani, bu görüşun kendisine Cumhur- başkanı Turgut Özal tarafından iletildi- ğini belirtti. Celal Talabani, Saddam sonrası Irak'ta Çekoslovakya örneği bir federal yönetim kurmayı amaçladıkla- nnı, önceliği, demokratik seçimlerin dü- zenlenmesine verdiklerini de kaydetti. Söyleşi özetle şöyle: — Saddam Hüseyin yönetimi, Kttrt- lerin de yer aldıgı Irak'taki isyanın iis- tesinden gelebilecek mi? TALABANİ — Kürdistan'ın yüzde 95'i bizim kontrolümüz altında. Ozgür- lük savaşçılarımız Musul'da. Dahuk, Süleymaniye ve Erbil tamamen bizim elimizde. Buralarda 4 milyon insan ya- şıyor. Ancak isyan tüm Irak'a yayılmış durumda. — Şii kitieter, tran'daki gibi İslami bir cumhuriyet kurulmasını istemiyor mu? TALABANİ — Böyle bir talep kim- seden gelmedi. Irak halkını oluşturan unsurlar böyle bir şeye izin vermez za- ten. Irak, İran değildir. Halkın üçte bi- rini Kürtler oluşturuyor. Türkmenler ve Hıristiyan Iraklılar da bir milyon kişiyi buluyor. tran modeli, Iraklı Şiilerin ço- ğuna cazip gelmiyor. Ayrıca Irak'ta ko- münistlerle sosyalistlerin başını çektiği güçlü laik akımlar da söz konusu. — Kürtlerin bagımsızlıgı konusu için TALABANİ — Çekoslovsk modeli. Kürdistan Yurtsever Birliği lideri, "Turgut Özal bana, Irak'ta kurulacak bir Kürt devletinden korkmadığını iletti. Zaten biz böyle bir şeyi planlamıyoruz. Özal bana Kürt halkının varhğını tanıdığını ve özerk olmaya hakkı bulunduğunu söyledi" şeklinde konuştu. Talabani, "Çekoslovakya'da olduğu gibi federal bir devlet öngörüyoruz" dedi. ne diyeceksiniz? Bu, Arap muttefikleri- nizin anlayışına ters duşmüyor mu? TALABANİ — Kürtler bağımsızlık istemiyorlar. Diğer Iraklı müttefikleri- mizle olan ilişkimiz üzerinde de kimse kuşku duymuyor. — O zaman Kürtler bir Kürt devleti için mücadele \ermiyorlar? TALABANİ — Biz Çekoslovakya ör- neğinde olduğu gibi federal bir devlet öngörüyoruz. Herkes için demokratik özgürlüklerin geçerli olduğu, laik bir anayasanın temel alındığı bir ülke. Ola- cak bu tabii. — Arap müttefiklerinizle anlaşmaya varsanız bile topraklannda 9 railyondan fazla Kurdün yaşadığı Türkiye buna karşı çıkmaz mı? TALABANİ — Türkiye Cumhurbaş- kanı Turgut Özal, Irak'ta kurulacak bir Kürt devletinden korkmadığını açıkla- dı. Zaten biz böyle bir şeyi planlamıyo- ruz. özal bana, Kürt halkının varhğını tanıdığını ve özerk olmaya hakkı bulun- duğunu söyledi. Bu, olumlu ve Türkiye' için oldukça devrimci bir yaklaşım. Bu bölgeden tehlike söz konusu değil. Irak ülke birliği içinde kalmak istiyoruz. öz- gür olmak ve kendi kimliğimize sahip ol- mak bizim için yeterli. — Saddam Hüseyin'in elinde hâlâ dü- zenli ordu birlikleri var. Modern, kim- yasal silahlara da sahip. TALABANİ — Birliklerimiz kimya- sal silah depolannı ele geçirdi. Zehirli gazlarla bir yere varamaz. Kimyasal si- lahlara başvurduğu takdirde, bizde "su silahımıza" başvururuz. önemli strate- jik etkileri olabilecek Darbandihan, Bahma ve Dukan barajlannı boşaltırız. öyle ya da böyle, üstünlük bizde. Ayrı- ca elimizde 60 bin esir var. Sizce bunlar bir şey anlatmıyor mu? — Size ve müttefiklerinize hangi iil- keler destek sağlıyor? TALABANİ — Şimdiye kadar kim- seden destek almadık. Sadece harekete sempati duyulduğu yolunda açıklama- lar geliyor. Bizim çok acil olarak gıda ve ilaç maddelerine ihtiyacımız var. Al- manya'nın, 4 İsrailli yaralandı diye mil- yohlar tutannda yardım yaparken, 5000 Kürt zehirli gazla öldürüldüğünde 4 mark bile vermeye hazır olmaması utanç verici değil mi? — Sınır ötesinden yardun almaksuın uzun süre dayanamayacağa benziyorsu- nuz. İç savaş da çok uzayacak gibi gö- riinmüyor. TALABANİ — Saddam'ın Napalm ve fosfor kullanması aslında Tahran'da- ki rejimi devirmek isteyen ve Irak'ta mevzilenen Iranh Halkm Mücahitleri or- dusunun Saddam Hüseyin'e bağlı paralı askerlere dönüşmüş olması savaşı uza- tabilir. Bunlar bize karşı da silah kulla- nıyorlar. — Saddam Hüseyin'in yaşaması siyasi açıdan Amerikalıların hangi çıkanna yanyor? TALABANİ — Belli ki Saddam'ın yerine birini bulamadılar. Şii akımnın güçlenmesinden de korkuyor olabilirler. Avrupa'nın kararı hukuken geçersiz İZZET RIZA YALIN . LEFKOŞA — KKTC Mecli- si, Avrupa Parlamentosu'nun 14 martta aldığı ve "BM kararlan- nın Kıbns'ta da uygulanmasuu" isteyen kararını "geçersiz" ilan etti. Cumhuriyet Meclisi'nde dün oybirliği ile kabul edilen ka- rarda, Yunanlı üyelerle Rum yanhsı bazı üyelerin güdümün- de ve Kıbns Türk halkı dinlen- meden ahnan Avrupa Parla- mentosu karannın hukuki ge- çerliliği ohnadığı belirtilerek Kıbns sorununun çözümüne ya- pıcı bir katkıda bulunmayacağı vurgulandı. Bu arada, Toplum- cu Kurtuluş Partisi (TKP) ile AKEL, Kıbrıs sorununa bulu- nacak çözümün; iki toplumun politik ve ekonomik eşitükleri- ni sağlaması ile temel hak ve öz- gürlüklerini güvence altına al- ması gerektiğı konusunda görüş birliğine vardı. Cumhuriyet Meclisi'nin dün- kü oturumunda aldığı kararda, "Kıbns sorununun, ancak iki toplumun özgiır iradeleriyle çözülebilecegi" gerçeğini ve bu yöndeki Guvenlik Konseyi kara- nnı göz ardı eden Avrupa Par- lamentosu'nun, ulusiararası meşruiyete, hukukun ustünlüğü ilkesine ve adalete gölge düşür- düğü vurgulandı. TKP-AKEL görüşmesi Kıbrıs Türk ve Rum siyasal partileri arasında heyetler düze- yinde başlatılan temaslara dün TKP ile AKEL heyetleri arasın- da Türk kesiminde yapılan gö- rüşmelerle devam edildi. Görüşmelerden sonra yayım- lanan ortak açıklamada özetle şu görüşlere yer verildi: "Kıbns sorununa çözüm, BM Genel Sekreteri'nin yardımıyla toplumlararası görüşmelerde bulunmalıdır. Anayasal açıdan iki toplumlu, toprak açısından iki kesimli olmak, Federal Kıb- ns Cumhuriyeti'nin bagımsızlı- ğını, egemenligini, toprak bü- tünlügünü, biriigini ve bağlmn- tısızlıgını güvence altına alma- lıdır. AKEL ve TKP, Federal Kıb- ns Cumhuriyeti'nin oluştunıl- ması yönünde bulunacak çözü- mün ENOSİS ve 'taksim' po- litikalanna kapalı olması ve çö- zümün geçici olmaması gerekti- gine inanır. Federal çözümde iki toplum arasındaki ilişki bir ço- ğunluk azınlık ilişkisi bicimİBde görülmemelidir." HAVA KUVVETLERINDEN ÇAGRI H avacılık teknolojisinin en son olanaklanna sahip Hava Cs'lerinde, Eskişehir, Ankara ve Kayseri Uçak -Elektronik Bakım Tesislerindeki dinamik ve yaratıa ortamda görev uslenmeye; Istanbul- Hava Harp Okulu Öğretim Üyesi kadrosunda yer alabilme, IBM'in en geli^rrüş büyük boy bilgisayan ve veriiletişim ağlan konulannda yurt dışında eğitim, ODTtTnde lisansüstü eğitim şanslanna sahip olmaya istekli, BİLGİSAYAR, ELEKTRONİK, UÇAK, MAKtKE VE ENDÜSTRİ MÜHENDİS VE f .-IdÜHENDtSLERİ Izmir, Eskişehir, Ankara, tstanbul, Konya, Kütahya, Merzifon Hava Hastanelerinde görev aimaya ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Akademik Kariyer yapmaya istekli, HER BRANŞTA UZMAN TABÎPLER VE UZMAN DİŞ TABİPLERİ Izmir- Hava Lisan Okulu, Istanbul- Hava Harp Okulu ile Hava Üs'leri üsan Eğitim merkezlerinde, Askeri personele tngilizce öğretecek, tNGİLtZCE ÖĞRETMENLERİ Hava Kuvvetleri Birlik ve Kurumlannda uçuş görevlerini dcstekleyen, ULAŞTIRMA, PERSONEL, LEVAZIM, MALÎYE Hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve yönetici olarak vazife yapacak: Ulaştırma için-Teknik Eğitim Fakülteleri Motor ve Makina Bölümleri, Personel için Hukuk Fak., tîBF, tktisat, Işletme ve SBF.'lerinin tşletme, Kamu Yönetimi ve UAİ Bölümleri, Levazım için-Ziraat Fak. Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Fakültelerin Gıda, Kimya ve Tekstil Mühendisliği Bölümleri, Maliye için-Fakültelerin tktisat, Işletme ve Maliye Bölümleri mezunlan. ÜÇAY SONRA «TEGMEN» OLARAK F -16'LARI UÇURANLARLA ÖZDEŞLEŞMEK VE SİLAHLI KUVVETLERDEKİ EMSALINİZE YETİŞMEK İSTER MİSİNİZ? A ŞAGIDA AÇIKLANAN BRANŞLARDA ELEMAN jfİLYETİŞTİREN EN A2 4 YIL SÜRELİ FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARI KENDİ ADINA BİTİRENLER ARASINDA SINAV VE MÜLAKATLA, S U B A Y OLARAK GÖREVLENDİRİLMEK ÖZERE B A Y B A Y A N PERSONEL ALINACAKTIR. • ÇtZELGEDE GÖSTERtLDÎĞÎ GİBİ; LtSANSÜSTÜ ÖĞRENİMİNİTIPTA UZMANLIK, DİĞER MESLEKLERDE DOKTORA OLARAK TAMAMLAMIŞ OLANLAR, SİLAHLI UVVETLERDEKİ EMSALLERİNİN RÜTBE, MAAŞ VE DİĞER HAKLARINA NORMALDEN ÇOK DAHA KISA SÜREDE ULAŞABİLECEKLERDİR. • TABİPLERİN YARBAY VE ALBAY RÜTBELERİNE TERFİLERİÇİZELGEDEKÎ MÜHENDİSLERE AİT TERFİ YILLARINDAN M YIL DAHA ERKEN ÖRNEĞİN 1981 'AKÜLTE / - j r ^ ÇIKIŞLI Dr. Müh. 2002 LINDA C V ALBAY, UZMAN TABİP İSE 2000 YILINDA ALBAY OLAÇAKTIR. StMÂY OLMAK İÇİN BİRÜKTE BAŞVURACAK EVÜ VE MÜHENDİS, TABİP VE İNGİLİZCE ÖG RETMENLERİ- NİN ATANMA SORUNLARIOLMAYACAKTIR. • ADAYLARIN:B Türk vatandaşı olması (Ulaştırma. Pcrsoncl, Levazım vc £ÜSye için BAYAN kabul ^ edilmcz) ve yabancı uyruklu ile evli olmaması, •^vjt ve. askeri okullardan çıkanlmamış öğrenciükle ihşkileri kesilmemiş ve sabıkasız olması, • Sınav ve mülakat değerlendirmesinden sonrfgönderüeceği askeri hastaneden (SAĞLAM) raporu (boy en az erkekler için 1.68, bayanlar için 1,58 cm olması) v e yaptınlacak guvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alması, • Dûzeltilrnemiş nüfus kaydına göre 1 Mart 1991 tarihi itiban ile lisans öğrenimi yaprruş olanlann30, lisansüstü öğnenimlerini tamamlamış / 4-5 ay içinde bitirecek olanlann ise 35 yaşından büyük olmaması, • Askerlik (Yd. Sb./ 8 aylıİc kısa dönem) görevini 1 Mart 1990 tarihinden sonra bitirmiş olması (askerliğini daha eski tarihlerde tamamlamış olanlann başvurulan kabul edilmez. Ancak, Lisansüstü öğrenimine başlayanveya bitirdikten sonra başvuranlarda bu süre aranmaz) Askerliğini henüz yapmamış, karar aldırmış, halen Yd. Sb. / Yd. Sb. öğrencisi olanlann (8 aylıklar hariç) başvurulan kabul edilecektir. • NİTELİKLERİ YUKARIDA YAZILI AÇLKLAMALARA UYAN ADAYLARIN: "--< • Muvazzaf Subay olma isteğini ve kişisel özgeçmişini içeren dilekçe ve iki adet fotoğraf • Sonüçay içinde alınguş adlisic • Yetkili makamlar tarafifida>}myL resimli nüfus hüviyet cûzdanı örneği, • Noterden onayb diploma veya çıkış belgesi ömeği ile transkript veya mezuniyet derecesi belgesi. Varsa lisansüstü öğrenimi belgesi, • Yedek Subay / askerlik " ^ ^ ^ Q terhis belgesi örneği, - ^ ^ i ^ -^Jf Pgdagojik Sertifıka :ceÖğretmenleri HÂVA^LUVVETLERİ OtjtfAĞ FâKÛlTBEN •ESlKİrET TLl 1981 1982 1983 1984 1985 1986 TEGMEN m* 1991 RUTBELER VE UffEGMDI 1992 NOBMALDEN 2 YIL DAHA ERKEN 1000* 1994 ! I INORMALDEN 6 YIL DAHA ERKEN TERFİ YILLARI 1996 1997 1998 1999 a!SY 1999 2000 2001 2002 2003 2004 I ALBAY E 2002 2003 2004 2005 2006 2007 •NORMALTBVİYILURM PERSÖNEL BŞK.LIĞI 06100 ANKARA adresine en geç 19 Nisan 1991 tarihine kadar | bizzat veya posta ile yapacaklardır. (AYRINTILI BİLGİ İÇİN ANKARA 117 21 50/2473- • Eksik belge gönderen, başvuru tarihini geciküren, nitelikleri uygun olmayanlann dilekçesıne işlem yapılmayacaktır. Sınav /Mülakat yeri ve tarihi Nisan ayı içinde başvuranlann adresine bildirilecektir. SSCB Grev ve gösteri yasaklandı MOSKOVA (Ajanslar) — SSCB'de Rusya Halk Temsil- cıleri Olağanüstü Kongresi ne- deniyle Başkan Mihail Gor- baçov'la Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris Yeltsin arasındaki gerginlik giderek tirmanırken, Moskova'da ya- pılacak tüm gosteriler Başba- kan Valentin Pavlov tarafın- dan üç hafta boyunca yasak- landı. Bu arada SSCB parla- mentosu da (Yüksek Sovyet) kömür işçilerinin grevlerini iki ay süreyle yasakladı. SSCB Yüksek Sovyeti'nin dün sabahki oturumunda Başbakan Valentin Pavlov, milletvekillerinden, ülke eko- nomisini felakete götüren grevlerin sona erdirilmesi için oy kullanmalarını istedi. Bunun üzerine kabul edilen karar tasarısında, "ülke eko- nomisinde onanmı olanaksız zararların ortaya çıkmaması" ve bu nedenle "sosyal prog- ramlann aksamaması" için grevcilerin işbaşı yapmaları is- tendi. SSCB eski İçişleri Bakanı Vadim Bakatin de dun düzen- lediği basın toplantısında, kö- mür madeni işçilerinin işbaşı yapmaya başladıklarını ve grevlerin devam ettiği maden- lerin sayısının 66'ya düştüğü- nü bildirdi. Boris Yeltsin yanhsı "De- mokratik Rusya" bloku lider- leri, hükümetin Moskova'da İS nisana kadar tüm gösteri ve yürüyüşleri yasaklama ka- rannı tanımadıklannı ve Rus- ya Halk Temsilcileri Olağa- nüstü Kongresi'nin başlayaca- ğı perşembe günü Moskova L da büyük bir gösterinin dü- zenleneceğini bildirdiler. Demokratik Rusya Bloku- nun, aralarında Yuri Afanas- yev ve rahip Gleb Yakunin gi- bi tanınmış muhaliflerin de bulunduğu liderleri, dün dü- zenledikleri basın toplantısın- da, Başbakan Valentin Pav- lov'un gösterileri >-asaklama karannın "Gerçekte Yüksek Sovyet'in onayı olmadan Moskova'da olaganüstü du- rum ilan etmek" anlamına geldiğini ve anayasaya aykın olan bu karara uymayacakla- rını belirttiler. Bu arada SSCB Başkanı Mihail Gorbaçov, en tehlikeli rakibi olan Boris Yeltsin'in si- yasi geleceğinin beürleneceği kongreden önce yayımladığı bir kararnameyle, Moskova polis örgutunün yönetimini Yeltsin yanhsı Gavriil Popov- un önderliğindeki Moskova Şehir Sovyeti'nden alarak doğrudan İçişleri Bakanlıgı- na bağladı. Devre mülk Devre mülk alacaksanız; fiyata... hizmete... deneyime ve yönetime önem verin. Binlerce aile yıllardır tatilin tadı-nı Odak'la yaşıyor. Kıyaslamadan karar vermeyin!.. INŞAAT VE TURIZM YATIRIMLARI TICARET A Ş Şokır Kesebır Cod No 32 Bolmumcu Ptoza 2 Kal 2 8C700 Bolmumc^/ıstonbui Tel 172 28 60 14 hot)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog