Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

26 MART 1991 CUMHURİYET/9 İNSANLAR F Ü S U N Ö Z B İ L G E N GO R UŞ Maşa Despotların masası olmak da bır ınsanlık suçudur Güneri Cıvaoğlu SAKINCALI BULUNAN "SOL ELLER" BAKANLIGA ILETILECEK Resim öğretmeni direniyor"BL nasıl kafa"nın hıkâ>e- sıvdı Sol el ı,ızdıren oeretme- ne mudurun uvansıydı kon\a \leram Ortaokulu'n- da geçmıştı Okulun resım oğ- retmenı Mustafa karaçiflçi, oğrencılerıne karakalem çalış- ması >aptırıyordu "\lın kale- mı, olekı elınıze baka baka çizin" demıştı Mesleğını seven oğretmen çocuklan teşvık eımek ama- cı\la bu çalijmaların ı>ılennı de okul panosunda sergıleye- cektı. Çahşmalar okul panosunda sergılendı de Ancak Mudur Mustafa Ruçukosmanoglu bunlardan ra/ıatsızdı "Hepsi sol el, hıç sag el >ok" dı>ordu. Ve sonunda ındırm resımlerı panodan Mudur hemen bır bahane bulmuştu, ınceleme kurulun- dan ızın almadan resımler ser- gılenmıştı Oğretmene bır uya- rı vazısı gonderıldı Inceleme Kurulu'nu da toplantı>a çağır- dı Kurul resımlerı uzun uzun ınceledı ve şoyie dedı "Bun/a- rın sergilenmesı sakıncalıdır. Çocuklar uzerinde sol bir elki bırakabilir, bu da ileride oku- lumuzun adının kotu anılma- sına neden olabılir." Sergılenme>en, bırkaı, solak İşte Konya'da rahatsıziık yaratan ve sakıncalı bulunan sol eller. çoı.uğun çızdığı 'sag eller' ıçın- bır halde, "Bunun mucadele- taki insanlarla ugraşacagım." se kurul sergılenebilır onayı ve- sını vapacagım" dıvor "Gere- Bakalım MıIIı Lğıtım Baka- mordu kırse bu konuvu Vlilli Fgitim nı \vnı Akvol, Konva'dakı "bu Of retmen Karaçıftçı şaşkın Bakanlıgı'na iletip bu anlavış- kala"ya ne HADI OLCA'NIN LISTESI Isıracaklarını yazıyor YAZILIBASIN tLK vapıtlara verılen ulke- mızdekı tek edebı>at odulu olan Akademı Kıtabevı Edebi- yat Odulleri'nın kurucusu Ha- di Olca, bır sure once beyın ka- naması geçırerek hastaneye kaldınlmıştı Tam uç buçuk a> sureyle hastanede kalıp tedavı goren Hadı Olca, geçen gun evıne donebıldı Şımdı dostla- rının "geçmiş olsun" dıleklerı- nı evinde kabul edıyor Geçen gun e\ıne zıyarete gı- den dostları bır de ne gorseler. Hadı Olca, bın bır zorlukla bır kâğjda jsımler yazıyor, bır lis- te hazırlı>or Meraklanmışlar, sormuşlar. Ama lısteyı bır tür- lu göstermez, saklar. Önce kem kum etmış fılan ya, so- nunda baklayı agnndan çıkar- mış Meğer kendısmı hastane- de zıyarete gelmeyen dostları- nın lıstesını yapıyormuş. Lıste- nın başında da Aziz Nesin'ın adı varmış Sonra Aziz Çalıs- lar, Okay Gonensin, Celal Üs- ter, yanı Akademı Kıtabevı odullerının tum jurı uyelerı.. "Yahu ne yapacaksın bu lis- teji?" dive sormus dostları merakla. "Hiiiç" demış,' kolayf* ol- sun diye.." "Ne kolayhğı Allah aşkı- na?" "Hele biraz daha iyileşevim, once hemen gidip kendimı bir kuduz kopeğe ısırtacagım. Sonra da teker leker bu liste- dekilerin peşine duşecegim. - Anlaşıldı mı?" demış Ama gene dedığıne göre hastaneye gelmeyıp de şımdı kendısıni evde zıyarete gelenle- rın adlarını da listeden çıkarı- yormuş Bızden hajıdatması Hadı^ Olca'niBdesUaHta Hemen gr»" denler paçayi sıyîracaic.. "** Gazete modası "BL'GUN lOgazeteden 5'i olum-kalım savaşı verıvor. di- gerlerinin durumu da parlak degıl." SHP Istanbul )1 Kultur ve Eğıtım Komısyonu'nun du- zenlediğı "kultur kurultayı" nın ön etkinliklerınden yazılı basının sorunları konulu otu- rumda sık sık vurgulanıyordu bu soz Osman Ulagav bugun bası- nın ıçınde bulunduğu ıç kapa- yıcı tablonun nedenjerını sıra- MUHALEFET 'HASTANEDE — Korkma>ın Sayın Demirel, beni, siz fıtık etmediniz (Fotoğraf: Barış Bil) YEBEL YÖHETİMLEB İKİHCİ YILIMI DOLDURDU Bütün engellere rağmen... 26 Mart 1989'da goreve ge- len verel vonetımler bugun ıkınçı yılını doldurdu "İki yılda iktidann her tur- lu politik ve maddi engelleme- lerine rağmen Beyoğlu halkı- na hizmet goturmenin onuru- nu tasıdıgmı" soylejen Beyoğ- lu Beledıye Başkanı Huseyin Aslan son ıkı yılın kısa bır de- ğerjendırmesını yapıyor "Geçen ıkı yılda ozellıkle gecekondu mahaJlelen olmak uzere 5 bın 600 metre pıs su kanalı ınşa edıldı 3 bın 500 metre beton, 2 bın 800 metre parke ve 300 metre merdıven yolun yanı sıra 20 bın ton as- falt kullanılarak cadde ve so- kakların onanm ve kaplama- sı gerçekleştırıldı Bu çalışma- larımızın devamı ıçın bu yıl 5 mılyar lıra ayırdık. Daha once açtıklanmızın yanı sıra ıçınde buJunduğumuz gunlerde açılışlannı yaptığımız Ornektepe ve Kılıçalıpaşa ço- cuk parklan ıle toplam 500 bın metre kare park ve aynca 3 bın metre kareden fazla yeşil alan oluşturduk Kendı konutunda oturan yurttaşlanmızın gerçek tapula- rına kavuşması en onemlı po- lıtık ve ıdarı mucadelemızı oluşturuyor. V akıf araalennın belediyeye ıntıkalını gerçekleş- tırdığımız anda bu mucadele- mızı de başanyla bıtırmış ola- cağız Bugune kadar 200 tapu dağıtımmı gerçekleştırdı k 120 tapu da verılmek uzere son aşamasında Geçen donemde hurdalığa terk edılen araç ve gerecı ken- dı atelyelenmızde onanp yenı- leyerek hızmete soktuk Daha oncelerı bır kısmı muteahhıt- lerce yapılan çöp toplama ve temızlık hızmetlerını kendı ış- çımız ve araç gereçlerımızle gerçekleştırıyoruz " YALE'DEKİ İKİ TÜRK GENÇ Türkiye, Arap devleti değildir VALE Lnıversıtesı'nın \a- vın organı "The Vale Herald" gazettsınde Elana Martinez, "Arap Koalisyonu Surecek mi?" başlıklı bır yazısında. Turkıye'vı NATO uyesı tek Arap ulkesı olarak tanımla- mış Bunun uzerıne Yale'de okuyan ıkı Turk oğrencı, Mehmet Ongut ve Murat Doğ- ruer, gazeteye "Turki.ve bir \rap ulkesi değildir" şeklınde bır açıklama gonderdı Ikı Turk oğrencı vazıların da şoyle dı>orlar "Inanıyoruz kı, Bayan Martinez, Ortadoğu'nun tari- hıni yeterince bılmeden bolge- nın siyasi durumu hakkında, fikir jurutmeve kalkışmıştır. Bayan Vlartinez'e Turkiye'nin bir 4rap devleti olmadığını hatırlatmak isteriz. Turkler, Ortaasya kokenli- dir ve 8. yy'da Asya'nın ve Dogu Avrupa'nın çeşıtlı bol- gelerıne goç etmeve başlamış- lardır. Selçuklu Devleti ve Os- raanlı İmparatorluğu, Orta As- va'dakı Turk kabılelerinın bır kolu olan Oguz Turkleri tara- fından kurulmuştur. \ufusunun çogu Musluman olan her devlet ıçin 'Arap' ta- nımlamasını kullanmak van- lıştır. Eger soz konusu \azida- ki 'Arap de\letf terımi bir İs- lam devletini tanımlamayı amaçlnnrsa, bu kullanım >i- ne yanlıştır. 'Islam devletı' te- rimi devlet vonetiminde şeriatı kabul eden ulkeler içın kulla- nılabilır. Turkive'nin nufusu- nun çogu Musluman olmasına karşın Turkive Cumhuriyeli Islami bir devlet değildir. Eğer, Ortadoğu politikası uzerine fikir j urutmek isfivor- sanız bolge larihini daha ivı ogrenmenizı onenriz." y "Bir Rere palronajın >apı- sından kavnaklanıvor. Dunya- da bır moda var, iş alanında vukselmiş adamlann ıstegı ga- zete ve spor kulubu sahibi ol- mak. Prestij kazanmak ve di- ger işlerini daha i)i y urutmek ıçin gazete aJıyorlar. Esas işleri bu olmadıgı için de gazetelerin ıv ı vonetılmesine pek onem vermıvorlar. Bu olav Turkı- ve'de de vaşandı ve bugunku bunalımın en onemlı nedenle- rınden biri oldu. İkincisi, bunjesel meseleler- den kavnaklanan sorunlar, buvuk valırımların varatlıgı sorunlar var. Basının gelir kavnağı olarak van varıva rek- lama, ilana baglı olması ve ka- mu kesımi ılanları nedeniyle iktidarları elinde basına karşı bir silah olması da bir sorun. Lçuncu olarak sosvo eko- nomik koşulların olumsuz et- kisi var. Okur gelirinin mali- vet ve fivat artışlarının gerisin- de kalması, T> rekabeti, okur egılimlerinin ovnak olması, gazete dışı promosvon vapıl- mazsa tirajın artma>ışı gibı. Basın sektonı Turk ekono- misi içerisinde son derece ku- çuk bir sektor. Geçen >ıl bu- tun basının cirosu 1.5 trilyonu geçmijor, geçen yıl Koç Gnı- bu'nun cirosu 23 trilvon." ÜNSAL YANIT ALAMIYOR Yargı yolu 12 Evlul oncesı CHPparla- menterlerınden Nijazi Ûnsal, eskı Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, Kara Kuvvetle- rı Komutanı Org Nurettin Er- sın, Ha\a Kuvvetlerı Komuta- nı Org Tahsin Şahinkava, De- nız Ku\"vetlerı Komutanı Ora Nejat Tumer, Jandarma Ge- nel Komutanı Org Sedat Ce- lasun ıle Genelkurmay 2 Baş- kanı Org Haydar Saltık hak- kında Genelkurma> <\s Sa\- alığı'na "suç" duyurusunda bulunmuştu Unsal, 30 Kasım 1990 gunu vaptığı suç duyurusuna yanıt \erılmevınce ıkıncı kez başvu- ru yaptı Fakat buna da yasal suresı içerisinde bıryanıt verıl- medı Unsal da bunun uzerı- ne TBMM Insan Hakları Ko- mısyonu Başkanlığı'na baş- vurdu. Genelkurmay'ın kendı- sıne cevap vermemekle ulusla- rarası yargı yolunu tıkamış ol- duğunu belırten Unsal başvu- ru yazısında şovle dı>or- "Genelkurmay, bunlann va gereğini yapmalı ya da bize bir yanıt vermelidir. Bunu vap- mazsa uluslararası >argı yolu- nu tıkamış oluyor. Size bu vo- lu açmanız için başvuruyo- HAYVANLAR ISMAIL GLLGEÇ PİKNİK P1YALE MADRA HIZLI GAZETECİ SECDET ŞE\ âa?IUA OKUMASI LOHDRA yei?ı||E OA PO6UNC4 PE Saj.ı OLPU y» A3*S? OLACAJCTı, YA ©ERILLA MZRMt ARMlN KAKAMASIMI ÇİZGİLİK KÂMIL M4SARACI m. r & '\ AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GOKHAIS GİRSES A A1 i N jc I V 1 S J N PA GARFIELD jnı DAVIS TARİHTE BUGÜN VIMTAZ ARIKA\ 26 Mart YAUUDJLER AUSCHWirZ KAMPfNA! 1942 'oe eaeatv, 2T tçMO£, EN YAKIN ADAMLA£tNDAU MEtNRt&t SS , ıL£ ıŞG*I- ETTı- 6 ı UUe£LE/£O£K/ YAMJPfL££l YO£ ET- OMUN HUPt, BU /Ş rÇ/A/ K4/UP£.*eP4 YOlVr&WC£& SOZ KOAJUSU İLAN KEPSUT SULH CEZA HÂKİMLİGİ'NDEN ESAS NO 1990 72 K.^RAR NO 1990 122 SANIK Ismaıl Ozdemır, Ferhat oğlu, 1954 doğumlu, lvrındı ılçesı k<xaelı ko\u nufusuna kavıtlı olup halen Kepsut Camıatık Mah İne- bev Cad oturur SUÇ Gıda Maddelerı Tuzuğu'ne muhaletet SLÇ TARIHI 18 04 1990 KARAR TARIHI i/9 10 1990 KAR AR OZETI Sanığın Gıda Maddelerı Tuzuğu'ne avkırı ekmek ımal etmek usçundan TCK'nın 398, 647 SK'mn 4 CK 72, 402 \e 95 maddelerı uvarınca 490 000 lıra ağır para ı.ezası 3 a> sure ıle meslek sanat \e tıcaretının (atılıne, fırının 7 gun sure ıle kapatılmasına \e te- cılln.ezaiinın a>nen çektınlmesıne karar venldığı TCK'nın 402 2 mad- desı uvarınca ılan olunur 13 11 1990 Basın 22149 DOĞANHİSAR ŞULH CEZA HÂKİMLİGİ'NDEN İLAN 1991/13 Esai HÂKIM SEZGİN YILDIRIM 30779 KÂTİP AŞIR LEVENT 30779 Sanık Doğanhısar Başköy K 'sından Seyıt oğlu 1943 D 'lu Musta- fa Fılız hakkında açılan kamu davasının mahkememızce yapılan açık >argılaması sırasında, Sanığın Doğanhısar Halk Bankası Şubesı taraftndan kendısıne ve- nlen çek kamesının ıadesı ıçın ıhbarnameyı almasına rağmen kanunda belırülen sure zarfında çek karnelennı lade etmedığı anlîişılınış, sa- nığın teblıgata açık adresı hulunarnadığından 3167 sayılı kanunun 13 maddesı gereğınce suçunun gerektırdığı 120 000 TL ağır para cezası ıle 3000 TL yargılama gıderının ılan tarıhınden ıtıbaren 10 gün ıçın- de odemesı, odemedjğı takdırde TCK'nun 119/5 maddesı gereğınce kendısıne verılecek cezanın 1/2 oranında arttırılarak verıleceğı ıla- nen teblığ olunur 15 3 1991 Basın 22230
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog