Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

26 MART 1991 CUMHURİYET/15 HAVA DURUMU TÜRKİYE'DE BUGÜN Devlelet Meteoroloji Işleri Genei Mûdüriüğü'nden alınan bilgiye gö- re bûtûn bölgeler açık geçecek Karadeniz Marmara ile yurdun iç kesımlennde sabah saatlerınde yer yer sis görûlecek. HAVA Sl- CAKLIĞI: Artnaya devam edecek RÛZGÂR: Yurdun kuzey kesımle- rinde kuzey ve bafi diğer yerler- de güney ve baû yönlerden hafif, ara sııa orta kuvvette esecek. De- niztenmizde; Marmara ve Karade- niz'de yıMız ve karayel, ötekı de- nizler de kıble ve kesışlemeden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvebnde saatte 4-16, yer yer 21 deniz mili htzJa esecek. Dalga yûkseklığı 1 ıla 15 metre dolayında buiu- nacak. Van Gölü'nde hava Açık geçecek. Rûzgar değişik yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Göl kûçük dalgalı olacak. Bngei A 26° 10° Dtyartaoı A W 7°Etfn<! A 19° Vf Eranean A 21° 4°Eramım A 6°-1 c Estosah» A 22° 5°GaaanlB|> A 22° 14° öresuı A 28° 8°GûmüşfwwA A 11° 5°HaJ*ân A A 27» 11° Isparta A A 17° 6° IsUnbul S A 16° 8-tznır A A 16° 5°K*s A 1S° yKas&ranu A BOHJ Burea ÇanaMaie Çonım OenOi A 20° 3°Ka»sw A 15° 6°Kır«are* A 15° Vtonfi S 13° 4°Kütahya A 25° 10° Malatya 20° 5°Mamsa 18° 5° K Maraş V4° <°M«raın 8° 2 ° U # a 23° «°Muş 19° 9°Nı*J« 12° 6°0n)u 12° 2°Rıze 10° 2°Samsun 21° 5°S*1 15° 7°Sınop 24° 8°Snns 5° -3° letardaC 19° 2°Trataxt 15° 3°Tunc«i 18° 4°Uşak 18° 3°Van 20° 8°*KSat 18° 6°2onguldak A 24° 8° A 21° 10° A 23° 14° A 25° 8° A 12°-1° A 12° 5° A 12° 6° A 12° 7° S 12° 6° A 18° 8° A 11° 6° S »4° 2° A 13° 7° A 12° 7° A 15° 4° A 22° 7° A 12° 1° A 8° 1° A 12° 5° •Cj; tHJkıDu •yaOmurtu asi /$ *** A-apık B-butoOu <H)ûne$k K-lort S-asli V-yaCmuriu BULMACA 6 SOLDAN SAĞA: 1/ Küçük bir kele- bek türü. 27 Karak- ter... Halk edebiya- tında aruz ölçüsüyle yaalan şiir türlerin- den biri. 3/ Bir bağ- laç... Sarhoş ya da külhanbeyi bağırma- sı. 4/ Ameliyatlarda yaraları dikmek için kullanılan bajprsak- tan yapılmış iplik... Yerli mah simgeleyen harfler. 5/ Bir ticaret senedinin üzerine yazılan kefillik... Iş- yeri. 6/ Tantalın simgesi... llkel bir silah... Bir durumdan başka bir du- ruma geçme. 7/ 'Çakal, kalça, alçak' örneğinde olduğu gibi, bir sozc«k- içindeki seslerin yerini değiştirerek el- de edilen yeni sözcüğe verilen ad. 8/ Kamer... Özenli, düzgün. 9/ Tek sı- ra elmastan ya da inciden gerdanfık... Uğraş. YUKARIDAN AŞAĞIYA 1/ Eskiden kullanılmış hızlı bir sa- vaş gemisi. 2/ Koca... Kolayhkla kandırılabilen. 3/ Mızrapla ça- lınan, gövdesi uttan küçük bir çalgı... Avuç içi. 4/ Kısa kır şiiri. 5/ Müzikte sus işaretine verilen ad... Kır koşusu. 6/ Kapı ve pen- cerelerin üst eşiği... Eski Mezopotamya halklannın gök tannsı. 7/ Bir göz rengi... Maksim Gorki'nin bir romanı. 8/ Büyük ka- buklu deniz hayvanlarıru yakalamakta kullanılan, ince dallar- dan örülmüş kapan... Boru sesi. 9/ Savaşta kullanılan köpek- lere verilen ad. 60 YIL ÖNCE Cumhuriyet Avrupa Birliği 26 MART 1931 Avrupa birliği tetkik komisyonu teşkilât komitesinin dün öğleden sonra yaptığı içtimada Ingiliz Hariciye Nazın M. Henderson, Türkiye, Rusya ve lzlânda hükûmetlerinin iştiraki mes'elesine temas ederek bu cihetin tetkik komisyonunun son içtima devresinde esasen halledilmiş olduğunu söylemiştir. M. Briand, iktisad î buhran hakkında tetkikatta bulunmak hususunda Cenevre'de verilen karar suretinin kabulünden mütevellit vazife ve mecburiyetlerden -bu buhranın Avrupa hükûmetlerinin hepsini alâkadar etmesi itrbarile- -sıyrılmak mevzuu bahsolmıyacağını söylemiştir. Yeni tıraş usulü Almanya'dan bütün dunya Belediyelerine, bu meyanda İstanbul Belediyesine de gönderilen maJûmata nazaran Almanlar tarafından yeni bir tıraş usulü icat edilmiştir. Bu icade göre sakal tıraşı elektrikle bir dakikada yapılmaktadır. Buna yüzün de hiç tahriş edilmedigi ilave olurunaktadır. Bu keşfîn gösterilmesi ve faydalarının izah edilerek dünyanın her tarafında tatbik edilmesi temini için 15 mayısta Paris'te beynelmilel bir kongre akdine karar verilmiştir. Bu kongreye bütün dünya berberleri murahhas göndermeğe davet edilmiştir. Kadıköy tramvayı Üsküdar tramvayının Kadıköy'üne temdidi için şirketin muhtelif gruplarla münakaşa hakkında yaptığı temaslar neticesinde; bu grupların teklifatı müsait görülmemiş ve şirket bu hattı kendi vesaiti ile yapmağa karar vermiştir. Bu hususta şirket bazı müessesatı maliye ile istikraz akdi için müzakerata geçmiştir. 30 YIL ONCE Cumhuriyet CemaJ Giirsel Siyasi faaliyetlere izin 26 MART 1961 Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel bu sabah saat 10'da Başbakanhkta basın toplantısı yapmıştır. Devlet Başkanına daha evvel sorulan sualler arasında siyasi faaliyetlere ne zaman müsaade edileceği ve müsaadenin ne olacağı vardı. Gürsel bu suale verdiği cevapta, faaliyetlerin 1 nisandan itibaren serbest bırakılacağını ve pazartesi günü bu hususta bir lebliğin neşredileceğini açıklamış ve şunlan söylemiştir: "— Siyasi faaliyetlere elbette bütün genişliği ile müsaade verilmiyecek, adım adım gayeye doğru gidilecektir. llk adım teşkilâtlanma, kongreler ve kapalı salon toplantılarıdır. Faaliyetin sokaklara dökülmesine şimdilik müsaade edilmiyeceİctir" Kararnamede müsaade hudutlannın teferruatı ile izah edileceğini sözlerine ekliyen Devlet Başkanı, "Faaliyetler başladığı zaman 5 sayılı tebliğ ortadan kalkacağına göre, yasağa tekrar ihtiyaç hissettiren hâdiseler vukubulursa, hükümetin hangi tedbirleri ve ne şekilde almayı düşündüğü" sorusunu da: '— Cevaptan müstağni ve hayali bir sualdir. Jcap ettiği zaman hükümet her türlü karar ve tedbirleri alabilir" şeklinde cevaplandırdı. "Yeni partilerin kurulması hususunda hudut ne olacaktır, meselâ Komünist Partisinin kurulmasına müsaade edilecek midir?" şeklindeki bir soruya ise "Bizim hükümet çok liberaldir ama Komünist Partisine kadar gidemez zannederim. Ama, şahsi fıkrimi sorarsanız, kurulması da iyi olur. Çünkü o zaman gizli kapakh bir şey kalmaz. Hiç olmazsa açık olur, herkes kimin ne olduğunu tanır" dedi. GEÇEN YIL BUGÜN Cumhuriyet Yumuşak geçiş 26 MART 1990 Araavutluk, fazla gürültü koparmadan, ulkedeki komünist yönetimin, sosyal ve ekonomik kurumlann "demokratikleştirilmesi" diye tanımladığı bir programı uygulamaya soktu. Programda sanayi kuruluşları ve çiftlik yöneticilerinin seçimle göreve gelmeleri, yüksek eğitim konusunda kamuoyu tartışması başlatılması ve katı ekonomik planlama sisteminin gevşetilerek yerel otoritelere daha fazla karar alma gücünün tanınması yer alıyor. Tebriz Sam DUNYADA BUGUN Anıstsniam Ammu AAna Bajtat Barcdona Basd Bdpad Bntn Boon Brdterf Budapeşte Cenevre Ceayv Qdd« Duba FnoUui Gkm HdsMa KaMre Koeenhag KÖJn LeftDŞJ Y A A A Y Y A Y A 8 A Y Y A A A A B A B A B 11° 22° 2T° 23° 13° 13° 25° 11° 11° 10° 18° 13° 18° 28° 30° 12° 22° 3° 23° 10° 11° 23° Lenıngrad Londra Madnd Ulano Uontreal UosktM Mûmli NewYocV Osio Pans Prag Rıyad Roou Sofya Şam ljnus Varşoa Ven»* Viyana B B Y Y — Y A — A B Y A A A A — — Y Y Y Vöshmgton- Zûnh Y T W 11° 12° — 6° 14* — s° «°11° 29 24° 24» 22 — — V 13* — TAKITSMA Maden Yasası D^iştirilnıelidir Ulkemizde, madenciliğin geçmişi MÖ 7000 yıllarına kadar uzanmasına karşın uzun vadeli, ülkemiz çıkarlarıyla çakışan tutarlı bir madencilik politikası oluşturulamamıştır... Insanlann yaşamında oldukça önemli bir yeri olan doğal kaynakları sahiplenebümek için kimi zaman bireyler kimi zaman da ül- keler arasında bir çatışma ilkçağlardan gü- nümüze değin süregelmiştir. Bugün de de- gişik biçimleriyle süren bu çatışma, bazen devletle kendi bireyleri arasında da olabil- mektedir. Ekonomik kalkınmamızın ülke kaynak- larının elverdiği hıza ulaştınlmasında, ma- den potansiyelimizden en verimli biçimde yararlanılması büyük önem taşımaktadır. Her ne kadar madencilik sektörünün ulu- sal gelir içindeki %2'ye ulaşmayan küçük payına bakılarak bu görüşe kaülmak zor ise de gerçekte durum farklıdır. Dünyada üre- tilen Sl tür maden için yapılan bir sırala- mada Türkiye, ürettiği 29 tür maden ile 152 üike arasında 10. sırada olmasına karşın üretici ülkelerin dünya pazarlarındaki pa- yına göre yapılan sıralamada binde 16 ora- nındaki payı ile 52. sırada bulunmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte maden kay- naklanna duyulan gereksinim de artmak- tadır. Bir otomobil yapımı için 15, renkli TV yapımı için 35 tür mineral kullanıldığı göz önüne alınırsa, madenciliğin ekonomi- deki yeri, dolayısıyla insan yaşamındaki önemi daha iyi anlaşıhr. Hammadde tüke- timi ile yaşam düzeyi arasında da doğrudan bir ilişki vardır. Kişi başına tüketilen ham- madde oranı arttıkça yaşam düzeyi de yük- selecektir. Gelişmiş sanayi ülkelerinin hemen hep- sinde madencilik sektörü ekonomik kalkın- mayı başlatan bir öncü sektör görevi üst- lenmiştir. Bu ülkelerin ulusal gelirinde bu sektörün payı °7olO-15 gibi yüksek bir oran- da iken ulkemizde %l-2 olması düşündü- rücüdür. Oysa yetersiz aramalara karşın dünyada söz sahibi olduğumuz bor mine- ralleri, trona, krom, mermer, pomza gibi madenlerimiz vardır. Bu madenlerimizden rezervleriyle bağdaşır ölçüde yararlanama- yışımızın birçok nedeni vardır. Bunlardan en önemlilerinden biri kuşkusuz ki yetişmiş insan gücümüzü etkin biçimde kullanrna- yışımızdır. tşin diğer bir yönü de bugün ar- tık kolay bulunur ve kolay işletilebilir ma- denlerin hemen hemen hiç kalmamasıdır. Diğer bir deyişle "Maden artık kazmanın tıcunda defildir!" Geleneksel çalışma bi- çimleriyle başanya ulaşma şansının kalma- dığı bilinmelidir. Bu nedenle madencilik sektörü jeoloji ilişkisi zorunlu olarak ku- rulmalıdır. Madencilikte ileri ülkelerde bu ilişki bir gereksinimden kaynaklanarak bir- likte gelişmiş olmasına karşın ulkemizde sü- rekli göz ardı edilmiştir. Oysa madencili- ğimiz son yıllarda, jeoloji mühendisliği iş- levlerinden yeterince yararlanmaksızın ye- ni madenler bulmanın, var olan işletmeleri sürdürebilmenin olanaklı olmadığı bir dö- neme girmiştir. Üstelik ülkemizin jeolojik yapısının karmaşıklığı da bu işlevlere du- yulan gereksinimi bir kat daha arttırmak- tadır. Bu bağlamda, 3213 sayılı Maden Ya- saa'nın bazı maddelerinin değiştirilmesi ça- lışmaları bir an önce tamamlanmalı, yasal boşluklar giderilmelidir. Yetersizliği ve yan- lışlığı açıkça ortaya çıkmış maddelerin de- ğiştirilmesi kadar, bilimin gereklerine ve ulusal çıkarlarımızın gözetilmesine de bü- yük özen gösterilmelidir. Dünyadaki uygulamalann aksine, bilim- sel gerçekler göz ardı edilerek yapılan dü- zenlemelerin, uygulamada kısa vadede ya- rattığı sorunlar ilk bakışta önemli gözük- meyebilir. Ancak doğal kaynakların tüke- nebilir ve yenilenemez oluşu somut bir ger- çek olarak karşımızda dururken kendi içe- risinde bile tutarlıhğı olmayan politikala- rın uzun vadede nelere mal olabileceğini kestirmek guç değildir. Bugüne değin bu- nun ayrımında olmayanlar ya da yaşamsal önemini kavrayamayanlar bir gün gerçek- leri gördüklerinde, gelecek kuşaklann sigor- tası durumundaki madenlerimizi bir daha geri getirmenin olanağı kalmayacaktır. ŞA.NVER ISMAİLOĞLU Jeoloji Mühendisi-ANKARA İLAN T.C. MALtYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI ARŞA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEIV "Kentsel Arsa Üretim Projesi" kapsamında, irhar planı ve uygulama çalışmaları tamamlanan, İstanbul ili, Pendik ilçesi, Kurtköy mevkiinde toplam yüzölçümü 114.257 m 2 olan 9 adet imar parseli; 1080 adet (F) tipi "Arsa-Edinme Sertifikas*" karşılığı ola- rak ilan tarihinden önce sertifika almış olanlara satışa su- nulmuştur. Satış işlemleri İstanbul Bölge Müdürlügümüz, Yıldız Posta Cad. Timlo İşhanı Kat: 7 Gayrettepe/İSTANBUL kanalı ile yapılacaktır. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin 26.3.1991 tarihinden itibaren İstanbul Bölge Müdürlüğü- müze başvurmalan gerekmektedir. tşbu ilan aynı zamanda İstanbul ili kapsamında (F) tipi sertifika alıp da adreslerine genel müdürlüğümüzce yolla- nan bilgi yazısı eline geçmeyenlere de duyuru mahiyetin- dedir. İlanen duyurulur. Basın: 22219 GAYRİ MENKUL AÇIKAR1TIRMA İLANI (Antalya Mahkeme Satış Memurluğu'ndan) Esas: 1991/21 Antalya-Merkez Göynük Kövü 175 ve 439 parsellerde kayıtlı ta- şinmazın Antalya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 21.3.1990 tarih ve 1987/259 esas, 1990/310 sayılı karan gereğince satışına karar veril- miştir. a) Satışa konu 175 parsel tapu kaydına göre 6304 m2 genişliğinde olup parsel boş tarla vasfındadır. Ölçekli çevre düzeni plaıunda ta- nm aİanı kalmaktadır. lnşaat durumu "03 olup 189 nr'lik kısmına tek katlı ev yapma imkânı mevcuttur. Mahalli rayiçlere göre dekan 80.000.000 TL'den muhammen bedeü 504.320.000 TL'dir. b) Göynük Köyü 439 parsel L-pu kaydına göre 4304 m ! genişliğin- de olup parsel imar planında bulunduğundan tapu kaydında her ne kadar tarla vasfından olduğu yazılı olmakta ise de arsa vasfındadır. Parsel üzerinde 3500 m' genişliği de kafeterya olarak kullanılan tek katlı 5.000.000 TL degerinde bina mevcuttur. Parsel Kültur ve Tu- rizm Bakanlığj'nca tasdik olunan 1/1000 ölçekli imar planı konak- lama tesis alanında kalmaktadır. lnşaat emsali %30 olduğu tespit edil- miştir, parsel üzerine 1318 m' taban alanlı inşaat yapılabilir. Parse- lin yola cepheli olması ve denize yakın bulunduğundan m ! 'si 150.000 TL'den muhammen bedeli 664.100.000 TL'dir. 1. Satıs (Göynük Köyü 175 parse'in) 26.4.1991 günü saat 16.00-16.15, (Göynük Köyü 439 parselin) 26.4.1991 günü saat 16.30-16.30 ara- sında Antalya Özel tdare Binası kat: 6'da açıkarttırma ile yapılacak- tır. Bu satışta muhammen bedelin r o 75'ini bulmadığı takdirde 6.5.1991 günü aynı yerde ve aynı saatte ikinci arttırma yapılacaktır. lkinci satışta değerinin % 40 ve mahkeme masraflannı geçtiği tak- dirde en çok amırana ihale edüir. Satışa iştirak eden değerin % 20'si nispetinde teminat yatılması şarttır, satış peşin para ile olup isteyen alıcıya 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ayrıca iş bu ilan ügili taşınmazlarda hissedar olduklan halde adresleri tespit edileme- yen Halis Çelik-Hikmet Çamlı-Mehmet Yavuz Selek-Ali Şevket Demirtaş-Vural Tuğay-Orhan Atak-Nihat Hoşgör-lhsan Tünel- Yıldınm Güner-Ahmet Aydın-ömer Gözüyaşlı-Kazım Karsb-Zülfü Saraçoğlu-Sebahattin Vural-Namık Kemal Kızıltan-Mustafa Yarcn- Sefer Ulusoy-Mehmet Çoğalan-Ali Yolcu-Mevlüt Kıraç-Zülfü Ünsal- thsan Hamutçu-Nevzat Tokatlı-Hüsevin Tataroglu-Ali Süreyya Uysal- Hasan Kann-Burhaneddin Atmaca-Süleyman Şeker-Gültekin Zincirli- Yalcın Armen-Ahmet Göbüş-Ahmet Tunay ve Mehmet Şerafetten Turgay'a ilanen tebliğ olunur. K.MARAŞ 1. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİ MENKUL AÇIKARTTIRMA SATIŞ İLANI 1990/56 Tal. Bir borçtan dolayı hacizli K.Maraş Merkez Şeyhadil Mahallesi 1461 ada, 27 parsel, taşınmaz üzerine inşa edili btnamn bir nolu bağımsız bölümü olan dükkân ile 5 nolu mesken olan dairesi açıkarttırma su- retiyle icra dairesınde satışa sunulmuştur. Satışa konu 5 nolu mesken alanı 105 m' olup bir salon, iki yatak odası, bir mulfak, banyo tuvalet, iki antre ve iki balkonu ile müte- şekkil betonarme kaskast bina türünde olup duvarlar tuğla ile örü- lü, iç duvarlar plastik boyalı, zemin karo mozaik döşelidir. Diğer bir nolu bağımsız bölüm ise dükkân olarak kullanılır, asma katı bulun- maktadır, asma katında bir oda duş ve tuvaleti mevcuttur. Dukkâ- nın önündeki 62.22 m' ve yanındaki 63.04 mJ 'lik boş alanı mevcut- tur. Dükkânın yüksekliği 3.30 m: olup oturma alanı ise 97.70 m: 'dir. Her iki taşınmaz her türlü belediye hizmetlerinden faydalanır, elek- trik ve suyu mevcuttur. Taşınmazlar aynı gun ayn ayn saatlerde ihale olunacaktır. Bir nolu bağımsız bölüm olan dükkâna 68.643.825 TL ve diğer bir nolu bağımsız bölüm olan mesken olarak kullanılan dai- reye ise 58.168.835 (Elli sekiz milyon yüz altmış sekiz bin sekiz yüz otuz beş) TL kıymet takdir edilmiştir. Birinci satış 29.4.1991 günü saat 10.00-10.30'da bir nolu bağımsız bölümün, aynı gün 10.30-11 .OO'de beş nolu bağımsız bölümun satışı yapılacaktır. Arttırmada, kıymetin %75'ine satış masraflannı ve riiç- hanlı alacaklıların alacağını geçmesi şartı ile istekli bulunamadığı tak- dirde aynı yer ve saatte aynı şartlarla 9.5.1991 tarihinde ikinci arttır- maya sunularak kıymetin ^040'ına, birinci arttırmada en çok arttı- ranın taahhüdu baki kalmak kaydı dikkate alınarak arttırana ihale olunur. Teminat %20 nakit veya aynı değerde milli bir bankanın misli te- minat mektubunun aslının ibrazıdır, ipotek sahibi alacaklılar ile di- ğer îlgililerin bu gayri menkul uzerindeki haklarım faiz ve masrafa dair olan iddialarını on beş gün içerisinde belgeleri ile icra dairesine bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş- madan hariç tutulacaklardır. İki ihale arasındaki farktan alıcı ve ke- filleri mesul tutularak hukme hacet kalmadan %30 faizi ile tahsil olu- nur. Ilgıliler tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahil olup, şartname dairede açık tutulmaktadır, fazlaya dair bilgi edinmek isteyenlerin yazılı dosya numarasıyla icra dairesine müracaatları ilan olunur. 21.1.1991 İLAN SARIYER ASLİYE 1. HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Maliye Hazinesi'ne izafeten İstanbul Muhakemat Müdürlüğü ve- kili tarafından mahkememizde ikame olunan gaiplik-tescil davasmda; Sanyer, tstinye, 58 pafta, 372 ada, 50 parsel sayılı taşınmazın 3/8 hissesinin Nikola oğlu Kosti adına kayıtlı olduğunun Nikola oglu Kos- ti'nin hakkında uzun zamandan beri bilgi ahnamadığım Sanyer Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 974/5 sayılı dosyası ile Av. Oktay Uzunçar- şılıoğlu'nun kayyım tayin edildiğini kayyım idaresinin 21.5.1984 ta- rihinde sona erdiğini mezkür taşınmaz mallarda 3/8 hisse sahibi Nikola oğlu Kosti'nin gaipliğine karar verilmesini istemi; olduğundan işbu ilandan itibaren bir yıl içersinde yukanda adı geçen kişi hakkında bilgisi olanlann veya bizzat bu kişilerin hâkimliğimize 990/136 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, aksi takdirde Ni- kola oğlu Kosti'nin gaipliğine hükmedileceği ilan olunur. Basın: 22525 İLAN Tokat 2. İcra Tetkik Merrii Hâkimligi'nin 1990/41 E, 1991/11 sa- yılı, 25.2.1991 günlü karan ile tayin edüen Konkordato Komiserti- gi'mten: 1— Tokat Merkez Sanayi Siteşi Fabrikalar Blok adresinde kayıth Alpay Kolektif Şirketi'ne konkordato mühleti verilmiş olmakla, aşa- ğıda belirtilen yer ve günde, alacaklılarla toplantı yapılmasına karar verilmiştir. 2— İş bu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde alacaklıların ala- caklannı, belgeleriyle birlikte aşağıda belirtilen adresimize bildirme- leri gerekmektedir. 3— U bu ilan hilafına hareket eden alacaklılar, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato müzakeresine kabul edilmeyeceklerdir. 4— Borçlunun konkordato teklifı, Tokat Sanayi ve Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda, 20.4.1991 saat 10.00'da müzakere edilecekür. 5— Toplamnaya tekaddüm eden on gün içinde, alacaklılar diler- se, ilgili vesikâlan, G.O.P. BULVARI-ALİ PAŞA İŞHANI KAT: 2 NO: 7 ORDUEVİ YANI - TOKAT adresimizde, mesai gün ve sa- atleri içerisinde inceleyebilirler. Keyfıyet ilan olunur. Basın: 22357 İLAN Dosya No: 10/47537(82)- Ist. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Esas: 988/67, Karar: 989/134 sa- yılı, 17.3.1989 günlü karan uyannca, 1918 sayılı yasaya aykınlıktan sanık Mustafa Girgin'de yakalanarak zaptedilen eşyalann aynı ya- sanın 22/B maddesi ve gümrük mevzuatı dairesinde sahibine iadesi hükme bağlanmıştır. Mezkür karar gereğince Turk Parası Kıymetini Koruma Hakkın- daki 32 sayılı karara ilişkin 89-32/1 sayılı tebliğin 32. maddesine gö- re Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğı'ndan almacak ithal müsaadesinin işbu ilamn yayımlanmasından itibaren 4 aylık ambar bekleme suresi içerisinde başmüdurlüğümüze ibrazı, aksi takdirde gümrük yönetmeliğinin 187. maddesi hükümlerinin (tasfiyeye ilişkin) uygulanacağının bilinmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddelerine istinaden tebligat yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. Basın: 22535 İSKENDERUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1990/439 Dahili davalı: Müslüm Nazlı-Adresi meçhul Davacı Hatice Tekerek tarafından davalıiar Yusuf Özkına, Nesıbe Özkına Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılmış bulunan kayıi iptali da- vasının yapılan duruşması sonunda: Mahkememizin 21.12.1990 tarih ve 1990/439 esas, 1990/1059 sayılı karan ile Şanlıurfa ili Merkez ilçesi Camikebir Mahallesi cilt 006/03, sayfa 51, kütük 75'te kayıtlı Müslüm ve Hatice'den olma, 16.1.1984 Klu Tuğba Nazlı'nın bu haneden kaydının silinerek öz anne ve baba- sı olduklan anlaşılan Yusuf Özkına'nın tskenderun Esentepe Mah. Cilt 004/12 ve sahife 25 kütük, 962 hanesiııe babası Yusuf Özkına ve annesi Nesibe olarak tesciline karar verildiği işbu ilanın neşir tari- hinden itibaren 15 gun içinde dahili davalı Müslüm Nazlı tarafından temyiz edilmediği takdirde hukmun kesinleşeceği ilan olunur. 15.3.1991 Basın. 46261 ANKARANOTLARI MUSTAFA EKMEKÇİ Fıstak Sorular mı?Hacı TÖ'nün Amerika gezisini, Bush'la ortak basın toplan- tısını, CNN muhabiriyle görüşmesini izliyordum. CNN mu- habirinin sorulan nasıl da fıstıktı öyle? Böylelerıne biz, çanak tutan sorular deriz. — Haydi efendim, şunu da yanıtlayın da reklamınız olsun! Düş bu ya, yabancı radyo-televizyonlarda çalışan bir ar- kadaşımla birlikte iztiyorduk. — CNN muhabiriyle yapılan bu görüşme için para öden- miş midir, diye sordum. — Kesin, karşıhğını verdi. CNN, bir özel televizyondur, böyle şeyleri çok yapar! — Ne kadar ödenmiştir? — Elli bin, yüz bin dolar! Ve bu, normaJdir... Kimileri, "Helal olsun, ödensin! Böylece ülkemizin rekla- mı yapılmış oluyor, kötü mü?" diyebilir. Ama gerçeği bilmek hakkımız değil mı'' Soruyorum şimdi, CNN'e para ödendi mi, ödenmedi mi? Ödendiyse ne kadar? CNN Televizyonu bu- nu söylemezmiş, onun için bir gizmiş. Görüşmeyi yapan mu- habir de bilmezmiş. Ona, "Görüş!" derlermiş o kadar... Uğur Dündar'ın, Bush'la görüşmesine bir şey ödenmemiş olamaz; o artık, ne söyleyeyim? Bush'la.Hacı TÖ'nün görüşmelerinde asıl yakalamak is- tediğim, TÖ'nün ne kadar para alabileceğiydi. Gözlerimi aç- tım; Türktye'ye Körfez fonu için söz verilen 4.2 milyar dolara karşılık rvedi 1 milyar doları istediği haber veriliyordu. Bu 1 milyar dolar, eylülde ya da ekimde yapılacak bir erken se- çim için yeter miydi? Onca sağ oylar, özellikle DYP oyları ney- le sağlanacaktı? Bitmiş, tükenmiş ANAP, nasıl ayakta tutulacak, planlar ne olacaktı? Hiç ClA'nın planları nedir diye düşünen var mıydı? Benim TV'lerde gördüklerimin ne kadarı CIA planıydı? Karışık düş- ler görüyordum... Vedat Daiokay'la eşi Ayçe'nin Kırıkkale-Kayseri yolunda tra- fik cinayetinde yaşamlarını yrtirmeleri, oğulları Barış'ın ağır yaralanması usumdan çıkmıyor bir türlü. Mimarlığı yanında, bir ressam, bir karıkatürist! Bunlann ara- sında resimle karikatürü zevki için yapıyor; mimarlıktan pa- ra kazanıyor. Üniversite öğrenciliği yıllarında bir gün karikatürist Cemal Nadir'i konuşma yapması için çağırırlar. Cemal Nadir gelir, konuşur. Ancak sahne öylesine kötüdür ki rüzgâr bir yandan girip bir yandan çıkmaktadır. izlence- den sonra Cemal Nadir'i alıp evine götürürler. O gece Ce- mal Nadir üşütmüş, sayrılanmıştır. O sayrılığın sonunda ölür. Vedat Dalokay: — Cemal Nadir'i ben öldürdüm, derdi. Çok üzülürdü... Bir gün evine çağırmıştı, eşimle birlikte gitmiştik. Çağır- madan sorardı: — Mustafacığım, Mümtaz Soysai var, Şinasi Yavuzer'le eşi Sema Hantm var; akşam bir yemek yiyelim dedik, gelirseniz sevinirim. Gittik. Ortalıkta Cumhuriyetler yığılmış duruyor. Kaldırma- mış da. — Bu Cumhuriyetler ne böyle, yığılmış, diye sordum: — Yav, Mustafacığım, dedi. Şimdi sizi yemeğe çağırdık. Sen "Benim filan yazımı okumuş muydun?" diye sorarsan, ben de okumamışsam ayıp olmaz mı? Okumadığım yazın kal- masın diye topladım tümünü okudum! Kah kah kah... — Azizim, diyordu, ben senin yazılarını çok rahat okuyo- rum. Bak nasıl? Sen soru tümceleri yapıyorsun ya, örneğin yazıyorsun: "Nazmiyanım, dolma pişirdi mi ne?" diyorsun. Ben, "mi"len, "ne"leri kaldınp öyle okuyorum. "Nazmiyanım dolma pişirdi!" diyorum. Böyle rahat oluyor! Onunla, yıllar yıllar önce, Kocatepe Camisi'nin tasarı ya- nşmasını kazandığı yıllarda tanışmıştım. Tasanda, minare- leri füzeye benzettiği gerekçesiyle Vedat'a saldınlar başlamıştı. Oysa o, çağdaş bir anlayışla çizmişti Kocatepe Camisi'nin tasarısını. O sırada, mason derneğine üye olu- şunu ileri sürmüşlerdi. Doğruydu, derneğe girip çıkmıştı. — Yav, Mustafacığım diyordu, girdim, ama çıkarken bir de arkadaşımı çıkardım. Tek girdim, iki kişi çıktım! Kah kah kah... Sayrılığımda nasıl ilgilenmişti anlatamam... — Maddi, manevi ne gerekiyorsa lütfen haberim olsun, de- mişti. Şakacı mı şakacı, muzip mi muzip, insan mı insan... Bir gün Hindistan'dan mı Pakistan'dan mı gelmişler; Sema Ya- vuzer yeni profesör olmuş. Onu kutlayacaklar. Vedat, Şi- nasi'ye telefon eder: — Şinasiciğim, size gelmek istiyoruz bu akşam, uygun mu- sunuz? — Buyurun, der Şinasi Yavuzer. Gelirler. Ayçe, Sema'ya bir yılan derisi getirmiş. Onu verir armağan olarak. Vedat da Şinasi'ye süslemeli bir kutu uza- tır: — Şinasiciğim, der; ben de sana bir mücevher kutusu al- dım. Sana kazık attım! Çünkü mücevher kutusu boş. Onu Sema Hanım için sen dolduracaksın! Kah kah kah... Trafik cinayetinden bir gün önce Yüksel Onaran'la konuş- muşlar. Yüksel söyledi: — Geç vakte kadar oturduk, konuştuk. Senin de kulağını çınlattık... Vedat Dalokay, arabalardan çok yakınırdı; 'Türkiye'de ara- ba diktatörlüğü var; ezilen yayalar oluyor!" derdi. Dalokay için en güzel yazılardan birini Mümtaz Soysai yazdı 23 mart günlü Milliyet'te. "Pırıltı Değirmeni"ydi yazının adı. Girişinde şöyle diyordu Mümtaz Soysai, yazısımn: "Dalokay gibi insanlar bizimki gibi toplumlardan az gelip geçer. Yalnız yetenek ve bilgi birikimi olarak değil, alışılmışın dı- şında düşünce ve çözüm üreten yanlarıyla, esintileriyle, pı- rıltılarıyla. Ama nedense, ender taşları sandık diplerinde saklayan bir toplum, ender gelen ve ender yetişen insanlannı bozuk pa- ra gibi harcar. Belki de böyle olduklan için harcar. Kapıkulluğundan ge- len toplumlarda, alışılmışın dışına çıkışa, esintiye, pırıltıya ta- hammül yoktur. Oysaonlar olmadıkça kısır döngüler kınlmaz, durağanlıklar sürer. Bunun içindir ki harcanacaklannı bile bile kısır döngüleri kırmaya kalkışan pırıltılı kahramanlar vardır. Onlar dar çembeıieri biraz kırarlar da, kıyısından köşesin- den, içinden dışından. Ama yara ala ala kendilerini tüketerek, oğütüle öğütüle, savrula savrula. Pırıltı değirmenlerinde...." 24 mart pazar günü Sawı Doğan Öz'ün öldürülüşünün yıl- dönümüydü. Doğan Öz, bir faşistin kurşunlarıyla öldürüldü. Cinayetin yargısal yönü karanlıkta mı ne? Dalokayların ölü- müyle Doğaz Öz'ün ölüm yıldönümü nasıl da birbirine yak- laşmış, şaşıp kaldım. T.C KAYSERİ 3. SULH CEZA MAHKEMESİ YARGI ÖZETİ 1990/242 1990/878 1990/774-322 Ali Bayraktar 19326 Gürsel öztürk 1040 K.H. Vahit Çırdı / Mehmet ve Zeleiye'den olma Kayseri Karpuzatan mevkiinde faaliyet gösteren Başyazıcıoğlu sucuk firması mesüu müdürü. Av. Nuri - Şadi Büyükkeçeci, Kayseri Barosu avukatlanndan. Gıda maddeleri tüzüğüne muhalefet 27.9.1988 Sanık hakkında açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda: G. Dıisünuldü: Olay tarihinde sanığın mesul müdürlüğünü yaptı- ğı, Kayseri Karpuzatan mevkiinde Başyazıcıoğlu sucuk firmasının ure- tip satışa arz ettiği suçuklardan alınan numunenin yapılan analızinde temizlik şartlarına uyulmaması nedeni ile insan sağlığına az veya çok zarar verecek derecede Klepsiella Sp. bekterisi urediği, bunun imalat hatası olması nedeni ile sanığa mahkememizce CKInun 396. md. uya- nnca ve CK. 402/1-2. md.leri uyannca 32000=— lira ağır para, 3 ay süreyle cürme vasıta kıldığı, meslekten men ve takdiren 7 gun süre ile işyerinın kapatılmasına karar verildı. işbu hüküm özetinin ileride masrafının sanıktan alınmak üzere İstanbul, Ankara ve tzmir'de neş- redilen tirajı yüz binin üzerinde bir veya iki gazete ve suç mahallinde yayımlanmakta olan yerel bir gazelede ilan ediJraesine karar verildi. 14.11.1990 Esas No Karar No CSav. E. No Hâkim Kâtip Davacı Sanık Vekili Suç Suç Tarihi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog