Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

26 MAKT 1991 EKONOMİ CUMHURİYET/13 ALTIN GÜMÜŞ Cumhuriyet Reşat 24 ayar artın 22 ayar bılezık 900 ayar gûmûş Vatafbar* Altını Ziraat Attrı Halkaitın Alış 283.000 305.000 43.000 38.400 549 232.000 231.000 235.000 Satış 288 000 320.000 43.300 42 500 576 237 000 236 000 240.000 SERBESTPİYASADADÖVİZ ABODolan AlmanMarkı Isvtçre Frangı Hollanda Florini ingftz Storfni Fransc Franfli 100 I Lıreü SARiyali Avus. Ştbru Ahş 3800 2265 2610 1980 6700 655 300 1000 310 Satış 3820 2280 2630 2000 6800 665 310 1020 320 M.BANKASI PİYASALARI TL Piyasası Döviz Piyasası Altın Piyasası Ort.Faiz (%) isl.Hac. (Mrtyar TL) Dotar kapanş (TL) Işl.Hac (MHyon t) Kapanıs fons/$) işlem Hacmı fkg) 88 379 1.810.9 3610 362 30 67 Zorunlu tasarruf • ANKARA (AA) — Zorunlu tasarruf hesabında, yasasının yürürlüğe girdiği 1 Nisan 1988'den yıl sonuna kadar devlet ve işveren katkısı olarak 5 trilyon 822 milyar 25 milyon lira toplandı. Maliye ve Gütnrük Bakanı Adnan Kahveci, SHP Genel Sckreter Yardımcısı Abdülkadir Ateş'in zorunlu tasarrufla ilgili soru önergesini yanıtladı. Kahveci, tasarrufu teşvik hesaplarında, yalnız hak sahiplerine anapara ve nema ödemelerinde kullandınlmak üzere vadesiz hesapta para tutulduğunu kaydederek "Bunun dışında kalan paraların tamamı Yüksek Planlama'nın kararları doğrultusunda nemalandırılmaktadır. 31 Aralık 1990 tarihi itibarıyla Ziraat Bankası nezdinde vadesiz hesapta 43 milyar 684 milyon lira bulunmaktadır" dedi. Gelirpayı ödemeleri • ANKARA (AA) — Toplu Konut tdaresi'nce - ihraç edilen, enerji-köprü gelirine endekli "E" tertibi gelir ortakhgı senetlerinin anapara ve gelir payı ödemelerine 27 mart çarşam&â gönü başIârîacSk. ' İbplu Konut İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu senetlerin yıllık getirisi yüzde 54.36 oldu. Uluslararası rezervler • ANKARA (ANKA) — Uluslararası rezervler yılın ilk iki ayında bir milyar 802 milyon dolar gerileyerek 1 mart itibarıyla 10 milyar 15 milyon dolar düzeyine indi. Bu tutar 28 Aralık 1990 tarihinde 11 milyar 817 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu. Merkez Bankası verilerine göre, gerileme Merkez Bankası'nın döviz mevcutlarından kaynaklandı. Yılbaşında 6 milyar 70 milyon dolar düzeyinde bulunan Merkez Bankası'nın döviz mevcutlan bir milyar 879 milyon dolar gerileyerek 4 milyar 191 milyon dolar düzeyine indi. Döviz mevcutlan 15-22 şubat günleri arasındaki hafta dışında sürekli geriledi. Yılın ilk iki ayında ticari bankalann döviz mevcutlan ise 77 milyon dolar arttı. Ticari bankalann 1 mart itibariyle 4 milyar 356 milyon dolar olan döviz mevcutlan yıl sonunda 4 milyar 279 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu. Karayolları'na kredi • ANKARA (AA) — Dünya Bankası, devlet ve il yollannın günün teknolojik standartlarına uyumu çalışmalan için Karayollan Genel Müdürlüğü'ne 300 milyon dolar kredi açtı. Coşkunoğlu'nun verdiği bilgiye göre, 300 milyon dolar tutanndaki kredi, toplam 161 kilometre uzunluğunda devlet ve il yollannın ıslahı ve iyileştirilmesi için kullanılacak. LstarıbuTdan Denizli'ye uçak • İSTANBUL (İUHA) — Türk Hava Yolları (THY) 2 nisandan itibaren Denizli'ye uçak seferleri baslatıyor. THY'den yapılan açıklamaya göre salı ve perşembe günleri Istanbul'dan ve Denizli'den olmak üzere günde bir sefer yapılacak. İstanbul'dan 20.15'te, Denizli'den 22.15'te kalkacak uçaklar 1 saat 10 dakika sonra ulaşacaklar. Vasat yönetiıne iyi kâr Bankalar, kâr rakamları göz önüne alındığında 1990'da altın bir yıl geçirdıler. Net kârda, ortalama yüzde 100'ün üzerine çıkıldı. Ancak bankalar, özsermaye kârlılığı ve aktif kârlılığı açısından uluslararası standartlann gerisinde kaldı ve farklı performanslar gösterdiler. ABDURRAHMAN YILDIRIM Son günlerde açıklanmaya başlanan bilançolar bankalann 1990 yıhnda "sütın bir yıl geçir- digini, ama bu altının ayannın farklüıklar gösterdiğini" ortaya koyuyor. Bankacıhk sektörünün üçte birini yansıtacak aktif büyük- lükteki 19 özel banka, 1990 bi- lançolannı açıkladı. Bankalann sağladıklan net kâr, sektörün 1990'da altın bir yıl geçirdiğini doğrularcasına çok yüksek bir oranda çıktı. Aralannda tş Ban- kası, Akbank, Yapı Kredi, Pa- mukbank, Garanti Bankası, Şe- kerbank gibi özel sektörün bü- yük ve orta ölçekli bankalannın yer aldığı 19 bankanın 1990 yılı net kâr toplamı, sektörün 1989 toplam kârlarını bile geride bı- rakarak 2 trilyon 56 milyar li- rayavardı. 19 banka kârlannı yüzde 111.2 oranında aıttırdı- lar. Bu bankalar arasında, yüz- de 600'ü geçen kâr artışı yanın- da sadece bir bankada mutlak kâr azalması görülüyor. 19 ban- ka arasında zarar edene ise rast- lanmadı. 19 bankanın net kâr- larını neredeyse yıllık enflasyo- nun iki katına çıkarmaları ban- kacılık sektörünün 1990'da al- tın bir yıl yaşadığı şeklinde yo- rumlanıyor. Acaba gerçek böyle mi? Uluslararası alanda kabul görmüs rasyolarla bankalan kârlılık analizine tabi tuttuk. Bunlardan biri, sermayedarlar yönünden kârhlığa yaklaşım gösteren "özsermaye kâriıhgı", diğeri de genelde banka yöneti- minin başansını öne çıkartan "aktif kârlılığı" idi. Uluslarara- sı finans çevrelerinde yüzde 40'ın üzerinde bir özsermaye kârlılığı, büyük bankalarda yüz- de 2.5'in üstü, küçük bankalar- da yüzde 5'i geçen bir aktif kâr- lılığı, başarı olarak kabul görü- yor. Bu kıstaslara göre büyük- lü küçüklü 19 özel sektör ban- kasının ancak yansı, "Altın Yıl 1990"da durumu kurtarabildı. 19 banka özkaynağın ortala- ma getirisi yüzde 36.6 oldu ve uluslararası oranın gerisinde kaldı. Bankalann aktif kârlılı- ğı ise yüzde 2.98 olarak gerçek- leşti. Bu oranlar geçmiş yıllara, özellikle 1989'a göre önemli ar- iışlaı kaydetti. Tüm bankacıhk sektörü için özkaynağın ortala- ma getirisi 198yda yüzde 23.5, 1988'de yüzde 35.5 ve 1987'de yüzde 22.2 olarak gerçekleşmiş- ti. Aktif kârlılığı ise yine tüm bankalarda, 1989'da yüzde 1.7, 1988'de yüzde 2.5 ve 1987'de yüzde 2.2'de kalmıştı. Bankalann 1990 yıhnda çok farklı performanslar gösterme- sini yorumlayan Prof. Dr. Sd- çuk Abaç, bunu ekonomideki belirsizliğe bağladı. Bunun bü- yük ölçüde yılın ikinci yansın- daki siyasi belirsizlikten ileri gel- diğini kaydeden Selçuk Abaç şunlan söyledi: "Bankalar ara- sındaki performansta önemli farklıhklar belirsizliğin bir gös- tergesidir. Bazı bankalar belir- sizlikten önemli rantlar elde et- mişler. Bazıları ise hayli diişük kârlarla yetinmişlerdir. Bunlar arasında son derece iyi yöneti- len bankalar da var. Geçen yıl yüksek kârlılık oranlanna ula- şamamalan, belirsizlik karşısın- da muhafazakârhğı seçmelerin- den ve yüksek risk almamala- nndandır. Onun için bazı ban- kalar belirsizlik rantını paylaşa- madılar. Belirsizlik asgari dfi- zeyde oJsa bankalar arasında bu kadar kârlılık veya performans farkı bulunmaz. Ashnda belir- sizlik bn yönüyle bir haksız re- kabet de yaratıyor." Bankatarın 1990 performansı Körfezbank Finansbank Akbank Tarişbank Garanti Yapı Kredi Interbank Şekerbank Tûtîınbank Dışbank Netbank Esbank TEB TSKB Oemirbank Iktısat Ban Iş Bankası Pamukbank Egebank TOPLAM Net kif (milyon TL) Artıs 1M9 1990 % 10.209 32.036 345.313 5.229 70.953 133810 62 953 20019 5.739 20.107 5.670 27.722 38 584 15.993 6518 35.138 124238 11.482 1.519 973.232 30.211 68.103 733.387 15.301 202.201 292.982 109.142 50.516 41.832 58.162 10.130 1959 112.5 112.3 192.6 184.9 118.9 73.3 152.3 628.9 189.2 78.6 63.609 ; 129.4 44.627 49.168 18.366 30.011 181.611 50.000 6.442 2.055.801 274 207.4 1817 -14.5 46.1 335.4 324 0 111.2 özkaynak 1989-1990 •rtalanası (rtyMTL) 26.605 95 726 1.304.006 28.836 418.663 667.674 251.731 120 730 103.142 147.443 26.093 166.533 121.372 151.276 49.282 147.337 1.247.434 449.982 86.229 AktHter TOVUMM (1990 (ırilyoı TL) 572.269 781.580 10.756.285 462.903 6.387.397 10546.823 2.043.596 1381376 1.437.204 1.588.309 320.849 2104.484 1 038.878 2097.127 925.062 1.651889 17.039.457 6.944.484 855.251 5.610.094 i 68.935.223 Pzfcaymi» ertatam getiriJİ(S) 1989 1990 115.0 169.7 49.5 32.1 31.7 51.7 67.0 301 26.3 30.2 493 41.7 69.5 36.3 40.7 56.8 18.7 4.2 4.2 113.5 71.1 56.2 53.0 48.3 43.8 43.3 41.8 40.5 39.4 38.8 38.2 36.7 32.5 32.2 20.3 14.5 11.1 7.4 23.5 36.6 junf 989 1990 4.4 7.7 7.4 2.7 1.6 2.0 6.5 2.0 1.4 2.1 3.2 2.3 5.4 2.3 1.3 29 1.0 0.2 0.3 1.7 5.5 9.4 4.9 3.8 3.1 3.0 6.1 5.4 33 43 3.7 3.6 4.6 24 2.4 21 14 0.7 0.7 2.9 Özkaynağın orlalama gttirisi, 1989 ve 1990 }ilları ozkaynaklan tophunınm ikiyt bolunmesi Ue bitlunmuflur. I9H9 rakamlurı Turkiyt Bankalar Birligi'nin I99O rakamtarı açıklamtn bilançoiardan alınmıjlır. IstanbııTda esııafa denetimEkonomi Servisi — Maliye ve Gümrük Bakanlığı "Vergi Haf- tası"nın ikincisini kutluyor. An- kara'da düzenlenen "Vergi Yö- netimi ve Yargı tlişkisi" konulu bir panelle başlayan kutlamalar kapsamında tstanbul Deftertar- Lğı da denetim atağı başlattı. Dün bir basın toplantısı dii- zenleyen tstanbul Defterdarı Zekeriya Temizel, yeni bir denetim yönteminin uygulan- masına başladıklarını açıklayan Temizel, şu bilgiyi verdi: "Defterdarlık Iletişim Merke- zi'nden yönetilecek olan bu uy- gulamada (079) numaralı (Alo Maliye) servisine yapılan ihbar- lar telsizle donatılmış motorize denetim ekipleri tarafından anında değerlendirilecek. Def- lerdarlığın teyp-kayıt sistemiyle çalısan şikâyet degerlendirme servisini de bünyesine alacak olan iletişim merkezinde yetkili elemanlar gelen ihbarları bölge- ye en yakın araca bildirerek, anında denetimi sağlayacaklar. Bu kapsamda defterdarlığın 32 aracına telsiz sistemi kurulacak." Vergi Haftası kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilecek etkinlikler şöyle sıralandı: "— Hafta süresince her dere- ceden okullarda vergi kavramı Ue ilgili açıklayıcı bilgiler verile- cek. Marmara Üniversitesi'nde Defterdar Temizel tarafından 28 mart perşembe gunu vergi ada- leti konusunda ders-konferans verilecek. — Galleria ve Kapalı Çarsı- da vergi danışma ve tanıtım merkezleri açılacak, vatandaşın sorulan yanıtlanacak. — 29 mart cuma günü İstau- bul Ticaret Odası'nda bir pa- nel düzenlenecek. .Sıra aydınlatma'ya gelmişti. Otel, İş hanı, Banka şubesi gibi yoğun yaşam ortamlannın sorumluluklannı taşıyorsunuz. Endişelerinizde haklısınız: - Aydınlatma uzmanlık ister. - Alanlar büyüdükçe sorumluluklar'da büyür. - Kalite, Estetik, Güzellik ve Yenilik'te var. Siz sorumluluklannızın bilincindesiniz. Sıra aydınlatmaya. Sıra Lamp 83'e gelmişti. Yeni* Lamp 831er Galeri 83'te. * MİNİHALOGEN'LER * METAL HALİDE1ER * SPOTLAR * AYAKLILAMBALAR *SARKTTLAMBA1AR * MASA LAMBA1AR1 * ELEKTRORArLAR * APLİK'LER * ARMATÜRLER Bankalar, Okcu Musa Cad. Midilli Sokak AlHanNo:4KaC4 80020 Karaköy-İstanbul Tek 1519180 (3 Hat) Fajc 149 78 99 tLAN SARIYER 1. ASLtYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN SAYI: 1984/882 Maliye Hazinesi tarafından Filomena varisleri Pereşkeva Mayıs, Dimitri Mayıs, AJeksandra Kiryakiçe Mayıs, Kostantin Mayıs aley- hine açilan gaiplik karan davası sonunda: Mahkememizin 8/11/1985 tarih 1984/882 esas 1985/1038 karar sa- yıh ilamı Ue Sarıyer Yeniköy Mah. Valideçeşmesi Sokak 65 pafta, 315 ada 9 parsel sayılı 140 m! miktarlı bahçeli ahşap evin yukarıda adı geçenlere ait 4/64 hissesinin hükmen ve M.K.'nın 532'nci mad- desi gereğince Hazine adına tesciline karar verilmiştir. Mahkememizden verilen hüküm özeti yerine kaim olmak üzere yu- kanda adı geçen şahıslara gazete ile ilanen tebliğ olunur. 22/2/1991 Basın: 22526 İLAN KARTAL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1984/243 Davacı Maliye Hazinesi tarafından Alis Haldar Üstay ile Bilger Du- ruman aleyhine açtığı alacak davasından dolayı davalılardan Bilger Dunıraan'a tebligat yapılamadığı ve adresi de tespit edilmediğinden gazete ilanları ile yapılması isıenümesi üzerine 5/11/1987 tarih ve 1987/1049 karar sayılı kararın 306.287 lira alacak, 15.240 lira mah- keme masraflan, 29.502 lira avukatlık Ucretinin davalıdan tahsiline karar verildiği ve bu hüküm ozetinin Bilger Duruman'a tebliği yeri- ne kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 22528 tLAN T.C AFYON C SAVCILIĞI 1991/1288 llam. Afyon Çavuşbaş mahallesi nüfusuna kayıtlı olup aynı yerde su- cuk imalatcıhğı ve satıcılığı yapan Osman ve Samiye oğlu 1956 D.lu Osman Biçici hakkında 15.11.1989 suç tarihinde sağlığa az veya çok zarar verecek derecede bozuk sucuk imal edip satmak suçundan do- layı kamu davası açılmış olup yapılan yargılama sonunda: Afyon Sulh Ceza Mahkemesi'nin 30.7.1990 tarih ve 1990/128 esas ve 1990/673 karar sayılı ilamı ile TCK'nın 396-19-3506 S.K. 647/4-TCK'nın 402/1-2 maddeleri gereğince 470.000=— lira ağır para cezası 3 ay süre ile meslekten men ve 7 gün işyerinin kapatılmasına karar venlmiştiı. TCK'nın 396-402/1-2 maddeleri gereğince ilan olunur. 18.3.1991 Baan: 22538 ILAN T.C AFYON C SAVCILIĞI 1991/1285 llam. Afyon Çavuşbaş mahallesi nüfusuna kayıtlı olup aynı yerde su- cuk imalatcıhğı ve saücılıgı yapan Osman ve Samiye oğlu 1961 D.lu Ali Biçici hakkında 15.11.1989 suç tarihinde sağlığa az veya çok za- rar verecek derecede bozuk sucuk imal edip satmak suçundan dola- yı kamu davası açılmış olup yapılan yargılama sonunda: Afyon Sulh Ceza Mahkemesi'nin 30.7.1990 tarih ve 1990/128 esas ve 1990/673 karar sayılı ilamı ile TCK'nın 396-19-3506 S.K. 647/4-TCK'mn 402/1-2 maddeleri gereğince 470.000:— lira ağır para cezası 3 ay süre ile meslekten men ve 7 gün işyerinin kapatılmasına karar verilmiştir. TCK'nın 396-402/1-2 maddeleri gereğince ilan olunur. 18.3.1991 Baan: 22539 T U K E T I C I G O Z U Y L E MERAL TAMER Klima alacaksanız... İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üye- lerinden Prof. Dr. Savaş Taşkent, geçen yaz bunaltıcı stcaklardan hiç değilse evindey- ken kurtulabilmek için General Electric mar- ka ithal malı bir klima cihazını satın alıyor. 1990 haziramnda bu malın bedeli 2 milyon 700 bin lira. Ancak Prof. Taşkent, tükettci kredisiyle bu klimayı alabildiği için kendisi- ne 4 milyon liraya mal oluyor. Klima, General Electric'in kendisinden de- ğil de Amerika'daki ana firmanın doğrudan distribütörtük verdiği GEPA Pazarlama'nın Feneryolu şubesinden alınmış. Prof. Taş- kent, "Piyasadakilerin en iyisi hangisidir diye güya araştırma da yaptım ve Gene- ral Electric'te karar kıldım. Oysa o günler- de Arçelik de aynı fiyattı, bir kere alınıyor iyisi olsun diye düşündüm" diyor. Ne var ki klima Prof. Taşkent'in söz- leriyle "evinin salo- nuna takıldığından serinleticiden çok 'vantilatör' görevi ya- pıyor ve odanın içine yayılan rüzgâr, aile Mreylerini grip etme noktasına varıyor". Ayrıca klima salonda bulunanları rahatsız edecek kadar gürültü- lü çalışıyor. Prof. Taşkent bu durum üzerine klima- yı aldığı GEPA Fener- yolu mağazasına durumu anlattyor. Satıcının kendisine "so- ğutma ve ısıtma gücü daha yüksektir" di- yerek özellikle 24 bin BTU'luk klimayı tavsi- ye ettiğini hatırlatıyor ve yararlanamadığı bu cihazın yerine daha düşük kapasiteli olan 18 bin BTU'luk bir başkasının verilmesini ya da dışı aynı kalmak şartıyla iç aksamının değiş- tirilmesini istiyor. Çünkü düğme ayartyla da- ha az soğutma sağlamak mümkün olamıyor. Feneryolu'ndaki GEPA bayii bu teklife pek de soğuk bakmıyor, ancak Nişantaşındakı merkez olumsuz yanıt veriyor. Nişantaşı'n- daki GEPA ana distribütörüne göre tüketici- ye mal zorla satılmamıştır, tüketici tercihini yapmış ve almıştır. Bu durumda yapılabile- cek başka bir şey yöktur. 24 bin BTU'luk kli- maJar 110 metrekarelik hacimler içindir. Za- ten bu durum tüketiciye bildirilir. Buna rağ- men almışsa yapacak bir şey yoktur. Prof. Taşkent ise klimayı alırken Feneryo- lu'ndaki satıcıya kendi evinin boyutlarını söy- lediğini ve buna rağmen 24 bin BTU'luk kli- maların kendisine tavsiye edildiğini belirttik- ten sonra "Klimanın bana vazılı olarak ve- rilen prospektüsünü de iyice inceledim. Kesinlikle 100 metrekare alanda etkilidir demiyor. Eğer öyle olsa, 27 metrekarelik salonum için herhalde bu klimayı almazdım" diyor. Prof. Taşkent, aynı klimayı üst katlarında oturan ev sahibine de aldırttı- ğını, şimdi binalarında 2 klimanın da pence- relerde süs olarak durduğunu ve ev sahibi- ni de yanlış yönlendirdiği için vicdan azabı çektiğini, bu durumda hakkını aramak için mahkemeye kadar gidip dava açacağını söylüyor. Biz bu arada General Electric firmasının Türkiye birimini aradık ve oradaki çok üst dü- zey bir yetkiliye durumu aktardık. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "General Electric firması klima üretimini 3-4 yıl ön- ce durdurdu. Bu yüzden bu ürün Av- rupa'daki stoklarda kalmış mal olabilir" dedi. General Elect- ric'in Türkiye ana dist- ribütörü GEPA'nın sa- hibi Mennan Kuzanlı da aynı tip klimalann artık üretilmediğini doğruladı, ancak Ge- neral Electric'in split türü yeni bir klimayı üretime koyacağını, yani bu piyasadan çe- kilmediğini, Prof. Taş- kent'e satılan klima- nın ise 1990 üretimi olduğunu.dolayısıyla Avrupa'da 3-4 yıl stok- larda bekleyen mal olmadığını savundu. Bu konuyu yeniden aktardığımız General Electric üst düzey yetkilisi ise "Klima üre- timlnin 3-4 yıldır durdurulduğunu gayet iyi biliyorum. Eğer ürünler 1990 üretlmiyse o takdirde General Electric kendi ismini verip Uzakdogulu firmalara fason üretim falan yaptırtmış olabilir" dedi. Okurumuz bir yandan dava açarken, di- ğer yandan durumu distribütörlük veren Ge- neral Electric'in Amerika'daki merkezine de bildirecek. Yaz aylarının yaklaşmakta oldu- ğu şu günlerde bizim bu örnekten alacağı- mız ders ise şu oimalı: Klima alacaksak, öncelikle soğutmak is- tediğimiz hacmin boyutlarına hangi güçteki klimanın uygun olduğunu iyice saptamalıyız ve "bir kere alıyoruz, en güçlüsü olsun, nasıl olsa ayar düğmesiyle ayarlanm" di- yerek sonuçta penceremizde süs olarak du- racak bir klimaya sahip olmamaya bak- malıvız. T U K E T I C I N I N S E S I 12 ciltte tamamlanacağına Mayıs 1985'te Görsel Bü- cUde çıkarıldığını, fark olan yük Genel Kültür ansiklope- 40.000x3=120.000 TL'yi disi kampanyasına katıldım. Kampanyanın odeme planı gereği o günün parasıyla 3.000 x 12 = 36.000 TL posta çeki ile borcumu düzenli ola- rak ödedim. Ve 12 ciltlik an- siklopedinin tamamını almaya hak kazandım. Ciltler tamam- iandıkça önce postayla, son- ra elden teslim aldım. Ancak 12. cildi aldığımda ansıklope- dinin tamamlanmadığını, ara- ödediğim takdirde diğer 3 cil- di alabileceğimi söylediler. Ben itiraz ettim. Ansiklopedi- nin A'dan Z'ye birbütün oldu- ğunu, gelişmelerin ek citt çı- kartılarak satışa sunulması gerektiğini söyledim ve bu pa- rayı ödemeyeceğimi bildirdim. 12. cilt henüz R harfindedir. Bu da planlı olarak ansiklope- dinin baştan böyle tasarlandı- _ . ğını göstermektedir. dan geçen zaman içinde 15 Mehmet Eraydın-İstanbul \Jkurvmuz Görsei Yayınlar'la yaptığı sözleşmeyi de bize yollamış. Gerçekten de orada ansiklopedinin 12 ciltte tamamlanacağı yazıyor. Arkadaşlarımız bu konuyu Görsel Yayınlar Tahsilat Müdürü Erdoğan İşler'le görûştüler. Erdoğan İşler, "Müşteri haklı. Ansiklopedi 12 ciltlik olarak hazırianmıştı. Fakat maddeler çoğalınca 12 cilde sığmayacağını anladık. Maalesef 75 c/7de çıkartıldı. Aradaki farkı ödemeyi kabul edenler aldı, etmeyenler almamış oldu" dedi. Pepsiler el kesiyor KOLAY AÇILIR KAPAK Son bir aydır 4 kez pet şi- şelerdeki 1 litrelik Pepsi'den aldım. Size de gönderdiğim etiketlerde her ne kadar bü- yük harflerle kolay açılır kapak' yazsa da aldanma- mak gerektiğini anladım. Bu kapakları elinizi kesmeden açabiliyorsanız, dünyanın en mutlu insanı oluyorsunuz. Bu yazıyı Pepsi'yi üreten firmaya da yazmak istedim, ancak eti- ketinde adresini göremedim. Nurşen Kaderfçi-Ankara Ayakkabı değiştirildi Geçen martta oğluma An- kara Ziya Gökalp Caddesi'n- deki Disney çocuk ayakkabı mağazasından 77 bin liraya bir çift bot aldım. Amacım er- tesi yıla hazırlık yapmaktı. Ço- cuğumun yeni ayakkabıyı giy- me hevesi üzerine giydirdim. Birkaç kez kullandıktan sonra ayakkabının tabanının açıldı- ğını fark ettim. Hemen mağa- zaya gittim, durumu anlattım, "bir ayakkabıyı birkaç kez giymek için mi alıyoruz" de- dim. Hiçbir şey yapamayacak- lannı, ayakkabının dikiş tut- mayacağını söylediler. Oeğiş- tirmelerini istedim, buna da karşı çıktılar. Oysa ayakkabı- yı bana satarken, hem dikişli fıem de yapıştırma olduğun- dan çok sağlam olduğunu söylemişlerdi. Tam dükkân- dan çıkarken dükkânın öbür sahibi, ancak elle dikebilecek- lerini belirtti ve ayakkabıyı al- dılar. 15-20 gün sonra çirkin bir biçimde dikilmiş olarak eli- me verdiler. Zaten bahar ol- muştu. Bu yıl da yenisini ala- madığımdan ayakkabıyı içim burkularak çocuğuma giydir- mek zorunda kaldım. Çünkü çocuğum okuldan geldiğinde ayakkabılan su içinde kalıyor- du. Bot, dikiş yerlerinden su çekiyordu. Çocuğumun duru- muna mı üzüleyim, uğradığım haksızlığa mı? Necmiye Çaynak-Ankara nrkadaşlanmız konuyu Disney Ankara mağazası sorumlusu Kadir Sezginer'e ilettiler. Sezginer, ayakkabıyı yeniden görmek istediğini, eğer kullanım hatasıysa bir şey yapamayacaklarını, ancak kullanım hatası değilse tüketiciye yardımcı olacaklarını belirtti. Durumu okürumuza iiettik. Ayakkabıyı mağazaya götûrdü ve değiştirdi. Okurumuz, son gidişinde çok iyi karşılandığını, yeni ayakkabılar sayesinde çocuğunun ayağının ıslanmaktan kurtulduğunu belirtti. URETICIYE TESEKKUR r AYDAŞLAR'a teşekkür Yaklaşık 3 ay önce aldı- ğım NAPA kabanımın de- rileri dökülmeye başlamış- tı. Kabanın fiyatı 1 milyon 150 bin liraydı. Mağazaya ilk gittiğimizde "Boyanma- sı gerek" dediler. Ancak sizin aracılığınızdan sonra AYDAŞLAR mağazası sa- hibi Mellh Aydaş Bey ko- nuya büyük itgi göstererek kabanımı fabrikasına gön- derdi ve bir hafta kadar sonra bana sağlam yeni bir kaban verildi. Mustafa Gültekin - Erzurum üzmedi Aralık 1990'da İGSEren- köy mağazasından aldığım 2 gömlekten biri birkaç kez yıkandıktan sonra kûçüldü. Diğerinin ise yakaşı defor- me oldu. Durumu, İGS Ma- ğazalar Koordinatörü Naci Bey'e telefonla aktardım. Bana gömleklerin çamaşır makinesinde yıkanmaması gerektiğini söyledi. Ben ise bugüne kadar tüm gömlek- lerimi hep çamaşır makine- sinde yıkadığımı, ama hiç- birinin bozulmadığını belirt- tim. Bunun üzerine göm- lekleri Erenköy mağazası- na göndermemi istedi. Bir hafta sonra yeni ve sağlam gömleklerim geldi. Ali İhsan Çelebi • İstanbul ARÇELİK'in jesti Eylül 1990'da aldığım fı- rının ateşleme butonu 2 ay sonra kuilanım sırasında kı- rıldı. Semtimizdeki serviş elemanı yaklaşık 100 bin li- ra tutanndaki ateşleme mekanizmasının komple değişmesi gerektiğini ve garanti kapsamına girme- diğini söyledi. Durumu AR- ÇELİK Bursa Servis Şefli- ği'ne bildirdim. 9 yıllık Ar- çelik ürünleri tüketicisi ol- mamı dikkate alan Bursa Şefliği mekanizmayı ücret- siz değiştirdi. Dr. Bekir Arıman - Bursa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog