Bugünden 1930'a 5,470,819 adet makaleKatalog


«
»

Ömür boyu işlem tamam! PAMUKBANK Cu mhuriyet Turkıye'dekı banka kartları arasında sadece Bank24 Kartı'nınizennde "son kullanma tanhı boyu" yazari BANK24İ Ş L E M T A M A M ! 67. Yü; Sayı: 23921 Kurucusu: Yunus Nadi 1500 TL (KDY dahıl) 26 Mart 1991 Salı Anayasa değişikliği Özal referandum istemiyorCumhurbaşkanı Özal, anayasa değişikliği konusunda, "Partüerin anlaştıkları yer ge- çer, anlaşamadıklanyergeçmez. Referan- dum bahıs konusu değil" dedi. WASHINGTON (Cumhuriyet) — Cumhurbaş- kanı Turgut Ozal, anayasa değışıklıklerı ıçın refe- randumun söz konusu olmadığını, seçımm ne za- man yapılacağına ıse TBMM'nm karar vereceğını bıldırdı Cumhurbaşkanı Ozal, VVashıngton'da kaldığı Madıson Otelı'nde gazetecılerle sohbet ederken, "Anayasa degişikligine hangi prosedurle geçmeyı duşunuyorsunuz" sorusuna şu karşılığı verdı (Arkast Sa. 17, Su. 4'te) CUMHURBAŞKAHI AÇIKLADI: Ortadoğu'da 'yaüştına'rolCumhurbaşkanı Turgut Ozal, Turkiye ile ABD arasında yapılmasını onerdiği 'stra- tejik işbirliği'ne açıklık getirdi. Ozal, Türkiye'nin bölgede 'yatıştıncı rol' oyna- mak istediğini söyledi.Cumhurbaşkanı Kıbns sorununa değinirken, "Eğer Tur- kiye ve Kıbns AT'ye kabul edilirse belki bazı sorunlar çözulebilir" dedi. UFUK GÜLDEMİR ve ŞEBNEM ATİYAS 10. Sayfada YATAK SOHBETIERGUN BALCI 11. Sayfada STRATEJİK İŞBİRLİĞİNE TEPKİ 'Özal siyasi şov yapıyor' Türkiye ile ABD arasındaki üişkilerin 'stratejik işbirliği' esasma dayandırıla- cağı yolundaki haberler Ankara'da si- yasi, diplomatik ve akademik çevreler- de değişik tepkilere yol açtı. Demirel bu işbirliğinden 'hıçbir şey anlamadığını' belirtirken SHP GenelSekreteri Çetin de Özal'ın'siyasi şov'yaptığınıönesürdü. 10. Sayfada ÖZAL'IN 'ÖZEL' FOTOGRAFLARI İÇIN BASINDA KAVGA 10. Sayfada DEMİREL'DEN KÜRT SORUNIT 'Kardeş kardeşe düşman olur' DYP lideri Demirel, "Hangı menşeden gelirseniz gelin, eşit haklara sahipsiniz. Bunu devlet kurulurken kendi rızanız ile kabul etmişsiniz. Kurtuluş Savaşı'nda Kurt-Turk, bu ulkenin insanlan siperler- de şehit olmuş. Aynı kaderi paylaşrruş. Bu ülkenin diğer çocukları 'Onlan niye ayınyorsun' demezler mi" dedi. ÛMİT ASLANBAY'ın haberi 4 Sayfada APO: BUSFTLA OZAL BIZITECRIT ETMEK İSTİYOR 4 Sayfada BAĞDAT Ayaklanma büyüyor Irak'ta Saddam Huseyin karşıtı gosterile- rinbaşkent Bağdat'asıçradığı bildiriliyor. Muhalif kaynaklar kentteki çatışmalar sı- rasında çok sayıda isyancının Cumhuriyet Muhafızlan tarafından olduruldüğunu duyurdu. Aynı kaynaklar, Saddam'a bağh birliklerin Saddam'ın karargâhının çevre- sinde koruma onlemleri aldıklarını belir- tiyor. 11. Sayfada SADDAM'IN SERVETI 11 MILYAR DOLAR 11. Sayfada Ekonomide alarmBütçe açığı beklenenin üzerine çıktı. Hazine maaşları bile zor ödüyor Istikrar onlemleri gündemde Özal'ın ABD'den dönüşünde, seçim ekonomisi ya da istikrar önlemlerine gidilmesi konusunda karar alınacağı belirtiliyor. Ekonomi kurmayları, acıl önlem ahnmadığı takdirde bir süre sonra hiperenflasyon ve ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya gelinmesinin kaçınılmaz olduğunu savunıryor ve seçim ekonomisini tehlikeli buluyorlar. Ekonomi kurmayları ne öneriyor? Vergi tahsilatında etkinlik arttırılmalı, gerekirse genel KDV oranı bir yıl gibi geçici bir süre yüzde 12'den 15'e çıkarılmalıdır. Bazı fonlarda toplanan kaynaklar geçici bir süre için tümüyle bütçeye aktarılmalıdır. Kamu harcamaları en alt düzeye indirilmeli, GAP ve otoyollar dışındaki yatırım projeleri için ayrılan ödenekler azaltılmalıdır. BİLAL ÇETİN AISKARA — Turkıye'nın, "ya is- tikrar onlemleri ya seçim ekonomisi" tercıhıne suruklendığı belirtiliyor 1991 butçe açığı, ılk uç ayda bekle- nenin ustune çıktı Hazıne'dekı para darlığı maaşları bıle zor odeyecek nok- tava ulaştı Onumuzdekı haftalarda da destekleme alımları başlayacak Butun bu gelışmelerın getıreceğı yukun eko- nomiyı kıhtleyeceğı ve bu durumun "uç haneli enflasyon"la bırhkte "ode- meler dengesi knzi"ne yol açacağı ıfa- de edılıyor Bu nedenle Cumhurbaşka- nı Özal'ın ABD dönuşu, orada aldığı "ekonomik vaatler" doğrultusunda "ya seçim ekonomisi >a da istikrar onlemleri" yonunde bir tercıhe yone- leceğı kaydedılıyor Ekonomının kamu finansman açık- ları nedenıyle ıçıne duştuğu bunalım- dan kurtanlmasl ıçın onlem arayışları surerken sorunun kuçuk çaplı teknık onlemlerle geçıştırılemeyeceğı, "huku- metin siyasi tercih vapması gerektiği" belirtiliyor Ekonomi kurmaylarına gore bugun gelınen durum, "ya yapı- lacak bir seçımle sonuçlanacak >a da sıkı biçımde uygulanacak istikrar on- lemleriyle çıkış yolları aranacak" Se- çim ekonomısme donuk uvgulamala- ra gıdılmesının ıse ekonomıyı "ı>ice ıçınden çıkılmaz bir bunalıma sokabilecegi" one suruluyor Sorunun çozumu ıçın alınması gereklı kısa va- delı onlemlenn başında, KDV oranla- nrun 2-3 puan arttınlması, fon kay- naklarının butçeye aktarılması ve ka- mu harcamalannın kısılması gehyor. Bugunku ekonomik durumu değer- lendıren kurmaylar, son yıllarda kamu açıklarının kontrolden çıkmasının ve uygulanan açık finansman yontemle- rının ekonomıyı hızla çıkmaza soktu- ğunu belırtıyorlar. Yılın ılk aylarında butçe açıklarının buyuk boyutlara var- ması ve Hazıne'nın Merkez Bankası uzenndekı baskısının ağırlaşması sonu- cu artan lıkıdıtenın malı pıyasalarda spekulatıf eğılımlerı yoğunlaştırdığı ıfade edılıyor Son gunlerde dövız kur- larında gozlenen ıstıkrarsızlığın da bu gelışmenın doğal sonucu olduğu kay- (Arkası Sa. 17, Su. l'de) Dolar yine yüksekten uçuyor Resmi kuru 3611.8 olan dolar, Tahtakale'de 3820 liraya çıktıEkonomi Servısı — Dolar ve- nıden havalandı Geçen hafta dört gunde yuzde 13 5 artış ka>- dettıkten sonra cuma gunu Mer- kez Bankasfnın mudahalesıvle vuzde 10 9 değer kavbederek te- petaklak olan dolar, dun dunva borsalarında değennın artma sıyja venıden kendını toparladı Merkez Bankası dolar efektıf satış kurunu 44 lıra arttırırken serbest pıyasada ABD para bı- nmı 100 lıra değer kazandı Res- mı kur 3611.80 TL'de kalırken serbest pıyasada dolann 3820 lı- radan ışlem gormesı, kur maka- sının >enıden açılmasına neden oldu Merkez Bankası'nın geçen hafta tuma gunu 500 liraya ya- kın duşurduğu dolar dun, dun- ya borsalarında >enıden atağa geçınce Turkıye'de de yukselme- ye başladı Mudahalenın ardın- dan dolann yukselmesı pek bek- lenmezken dış pıyasalarda dola- nn artışı ıç pıyasaya da yansıdı Nıtekım dun oğlene kadar ser- best pıvasada, henuz dunva bor- saları açılmadığı ıçın, dovız fı- yatları duştu Serbest dovız pı- vasasında gun durgun başlarken oğleden sonra hızlanan ışiemler- de daha çok bankalar alıcı oldu- lar Dunya borsaları açıldığında mark karştsındakı değerını 1 6485'ten 1.6697'veçıkartan do- lar, serbest dovız pıyasası Tah- takale'de geçen hafta sonuna go- re 100 lıra arttı ve >uzde 2 6 pnm vaptı Dolann Merkez Bankası efektıf satış kuru 3611 80 lıradan behrlendı Boylelıkle doların resmı kur artışı vuzde 1 23 oldu ve dunva borsalarında yuzde 1 28 oranındakı değer artışına paralel gıttı Dolann dış pıvasalarda değer kazanması Tahtakale'de otekı dovızlerı de yukarı çektı TL karşısında Isvıçre Frangı vuzde 2 13 artarak 2630 liraya, mark yuzde 1 33 artarak 2280 hrava yukseldı Sterlındekı artış ıse sı- nırlı kaldı ve 3750 lıra olan de- ğerı dun 3800 liraya çıktı Ster- lının değer artışının sınırlı kal- masında cuma gunu Ingıltere Merkez Bankası'nın faızlerını yarım puan azaltarak vuzde 12 5'e çekmesmın rolu oldu. Bu para cınslennın resmı kur artış- ları kuçuk oranlarda kaldı Mar- kın resmı kur artışı yuzde 0 18'de kaldı ve 2163 02 lıra ola- rak ılan edıldı Altın, Nevv York Borsası'nda 3 6 dolar değer kavbederek 359 50 dolardan ışlem görmesı- ne karşılık ıçerıde, dolann de- ğerlenmesınden dolayı altın fı- yatları da vukseldı OLAYLI S\TIŞ — Adana Çimento'dan sonra Aıyon Çimento'nun halka arzı olaylı geçti. Yatınmcılar sahurda koynıga girdiler. (Fotograf Umit Otan/tzmır) Hisse senetlerine büyük ilgi 4 Afyon' yetmedi Natırımcılann adeta hucum ettığı Afyon Çımento'yu halka arz eden Kamu Ortaklığı Idaresı'nin gazetelere verdığı ılanlarda, yayımladığı prospektuste ve borsa bultenınde uç farklı Afyon Çımento bilançosunun yer alması, gazete ılanındakı bilançonun daha "olumlu" olması, bir "bılanço makyajı" olasılığmı gundeme getirdi. DYP Zonguldak Milletvekıh Tevfık Ertuzun, Afyon Çımento satışını mahkemeye getırıyor. Ekonomide Güneydoğulda herkes şaşkm Yöre insanında da görevlilerde de neyapacağını bilmemenin şaşkınlığı var CELAL BAŞLANGIÇ DİYARBAKIR — Guneydoğu'da ozgurluk ile baskı, şenlık ile dırenış, de- mokratık vollardan hak arama ile dağ- da namlu namluya vuruşma tam anla- mıyla ıç ıçe geçmış bugunlerde Yıllar- dır 'yok sayma'nın ardından gelen'el- bette ki varşımz' polıtıkası, aşırı du>- gusal tepkilere, coşku patlamalanna yol açıyor vöre insanında Boylesme bir de- ğışıme, yore ınsanından da fazla hazır- lıksız yakalanmış resmı gorevlılerde ıse tam bir 'ne yapacağını bilememe'nın şaşkınlığı vaşanıyor Devletın guvenlık guçlerıvle PKK arasında 'ilan edilmiş savaş' Gunevdo- ğu'nun dağlarında, kırsal alanlarında suruyor. 21 martta başlayan Nevruz haftası ile bırhkte, bolgede ınsanlar so- kaklara dokuluyor Kımılerı baskıları protesto edıyor, gozaltındakılerın ser- best bırakılmasını ıstıyor, kımı verleşım bu-ımınde de salt bayramını kutluyor Gostenlerde, toplantılarda protesto- cular, 'Yaşasın PKK', Yaşasın Apo' dıye bağıranlara karşı sadece çevre gu- venhği almakla yetınıyor, kadrosunun bir bölumu dağda PKK ıle çarpışan gu- venlık guçlerı Bu arada sadece bayra- mını kutlayanlann 'havasına' ateş açı- lıyor Olen yaralanan oluyor Kımı yerleşım bırımınde yaralılar korkularından hastanelere başvuramı- yor Ozel doktor arıyorlar tedavı ıçın (Arkası Sa. 17, Su. S'teJ 2 0 2 0 YILINDA TURKİYE Turkıye'de demokratık düzen geriye dönülmeyecek bir biçımde yerleştı mı? • Demokrasımizın karşı karşıya olduğu tehlikeler var mı?Bu tehlikeler hangüerı? • Türkiye, demokrası sınırlanndan gıderek arınarak Batı standartlarında bir demokrası olma yolunda mı? • 2020yıhnda Türkiye bir açık toplum nıtehğını kazanacak mıf Yoksa kısıtlı bir demokrası olmaya devam edecek ya da otorıter bir rejıme mı gidecek? Türkiye'nin ekono- mide, siyasette, kül- tür ve bılimde önde gelen kişileri, de- mokrasının ülke- mizdekı uzun vadelı geleceği konusunda ne düşünüyor? Ş A H İ N A L P A Y T Ü R K I Y E ' N İ N G E L E C E Ğ İ N İ A R A S T I R D I 1 4 . S A Y F A D A BAŞKENTTEN AHMETTAN Akbulut'tan 'anti-kaygan' önlemler ANKARA — Baharın keyfi- ni çıkarmak başbakanlann da hakkı. Akbulut, onceki gun Abant'a gıderken baharın keyfini pazar keyfı ile katmerlemek, kaygan zeminde polıtika yapmanın ger- ginliğinı çimenlere vermek istedi. Ama talıhsizlik bu ya, ayağı ka\ıp duşerken sağ el bilegini kırdı. Dun kınk eli ve doktoru ile basın toplantısı duzenleyen Ak- bulut'a gazeteci sordu: "Duştuğunuze gore kaygan zeminde politika yapma ustalı- gınızda bir eksiklik mi var?" Başbakan, kendinden emin bir biçımde guldu \e "Zemin ne kadar kaygan olursa olsun biz ayaktayız" dedi. Gerçekten de Başbakan hâlâ (Arkaa Sa. 17, Sü. 4'te) Camp David Buluşması ve Enflasyon... d a m p Davıd buluşmasına değışık açılar- dan yaklaşılabılır Orneğın, Cumhurbaşka- nı Özal ıçın buluşmanın ekonomik boyutu- nun ağır bastığına kuşku yok Acaba bu konuda umduğunu bulabıldı mı Sayın Ozal? Washıngton'dan gelen ılk ızlenım ve acık- lamalar, bu soruya tyımser bir karşılık verıl- mesını guçleşiırıyor Başkan Bush, Cumhur- başkanı Özal'ın 1 mılyar dolarlık acıl yardım ısteğını sadece not etmekle yetınmış, ama kendısıne umut vermemıştır, gerekçe olarak da Amerıkan butçesınden kaynaklanan guç- luklerı göstermıştır Oysa, Ozal yonetımının kendı butcesınde- kı delığı bir olcude kapatabılmek ıçın, bu 1 mılyar dolara cok kısa vadelı olarak buyuk gereksınımı vardır Ayrıca ABD yonetımınden (Arkası Sa. 17, Su. l'de) HASAN CEMAL • 'Altın Boynuz'un vitrinı bozuldu Halıç kıyısında Dalan 'ın yaptığı bir park moloz doldu Kolektor ınşaatı suruyor 3. Sayfada • Seçime hazır olan tek partiyiz' DSP lıderı Bulent Ecevıt, tum sosyal demokratları partısıne katılmaya çağırdı 5. Sayfada • Akustik gitar şoleni Star 1 'de 00 40'ta Mıamı Coconut Crove'de gerçekleştırılen Le Rıetenour konserının ılk bolumu ekrana gelecek 6. Sayfada • Presley muzikali 'Şarkıctlar Kralı' saat 20 00'de TV3'te yayımlanacak 6. Sayfada • Perdede politik bakışlar Ingıltere, Macarıstan ve Hındıstan 'dan sıyasal sınema orneklerı IstanbulFılm Festıvalı'nde 7. Sayfada • Kamerayla resim yapan adam Peter Greenawav 'den çektığı fılmlerı ızlerken, yonetmenın sınemava resımden geldığını dıkkate almakta yarar var 7. Sayfada • THY'de grev 1 nisanda Hava-tş 1 nısanda grev karan aldı Petrol-Iş 52 Kıplas ışyerınde nısanda greve çıkacak Ekonomide • Vasat yonetime lyi kâr Bankalar, 1990 'da altın yıl geçırdıler Set kârda ortalama yuzde 100'un uzenne çıkıldı Ekonomide ' • Elhamdulillah ıle rock muzik Kınm pop muzığı, kuliur mırası ıle Batı rıtmını kaynaştmvor Kerem Çalışkan'ın Kınm noılan. ArkaSayfada • İstanbul, sesini duyamıyorum' Şehır merkezındekı konut bolgelennde gurultu duzeyı, sanayı bolge/erı ıçın bıle vuksek kabul edılen 80 desıbelın uzennde Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Hizbul-PKK... PKK, Kuzey Iran'da Tahran re|imının desteğı ıle konuş- landırıhyor Kıra bedelı olarak da PKK yayın organlannda Iran Islam Devrımı'nı selamlayan yazılar çıkıyor PKK'nın 2 Ulusal Kongresı'nde "dınlerı ve rmzheplerı PKK çevresınde orgutleme" kararı aldığını, bu "Kûrt-lslam sentezı" ıle Kürt mıllıyetcılığıne dınsel taban yaratılmak ıs- (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog