Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

25 MAKT 1991 HABERLER CUMHURİYET/3 Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasındakisürtüşme, ikiyıliçinde hizmet veprojeleri olumsuz etkiledi Sözen ailesi ve üvev evlatlartstanbul Haber Servisi— 26 Mart 1989'un ertesi günü "çare var" işareti yapan Sözen'le bir- likte topluca resim çektiren ilçe belediye bşakanları aradan ge- Küçtikçekmece Anakent Belediyesi geniş alanların bilgisi dışında ıslah planları ile planlanmamasını istedi. Küçükçekmece Belediyesi ise buna uymayarak imar planı çen iki yıi sonunda "anakentie yerine ıslah planlarıyla planlama yapmakta uyumlu"ya da "uyumsıız" dam- jgı-oı- çtt\ Belediye Başkanı İhsan Yalçın k l • / Sanyer rını tamamen koparan belediye İle Sözen arasındaki SÜrtÜşme kulüp başkanian Sözen'e 'Saddam' başkanhğından gecekondulara, kıyıdaki usulsüz dükkânlardan personel politikasına kadar uzandı. hizmet ve projeleri etkiledi. Sa- Beyoghn İlçe belediyesi ile Sözen arasındaki nyer, şisji, Küçükçekmece, Be- anlaşmazlığa, Süzer'in 33 kat yükseklik izni verilen Gökkafes Oteli neden oldu. İlçe belediyesi, plan değişikliği yapılan oteli mühürlemedi. Karşılıklı yazışmalarla süren mühürleme tartışması sonrasmda Sözen, Beyoğlu Belediyesi'ni Parti Disiplin Kurulu'na şikâyet etti. tmraniye Kaçak yapılar ve gecekondu meselesi ilçe belediyesi ile Sözen'in arasını taşımadığı be- açtı. Anakentle olan koordinasyonsuzluk, ıslah planlarının engellenmesi ve ilçe Belediye Başkanı Öktem'in kurultay öncesi Baykal'ı desteklemesi ipleri kopardı. Şişli Fatma Girik, Maslak'ta planlara aykırı olarak yapılmış sanayi tesislerini iyi denetleyememenin bedelini Sözen'in şimşeklerini üzerine çekerek ödedi. Şişli'deki bazı rantı yüksek bölgelerde tek yapı için özel yüksek yapı izni verilmesi, bardağı taşıran son damla oldu. suçlamasını yöneltmeye kadar vardırdılar. Bu çekişmeler 2 yıl sonunda kentin butıinundeki yoğlu, Ümraniye belediye baş- kanian anakent desteğini önemli ölçüde yitirdiler. Küçükçekmece Son iki yılda anakentle ters düşen belediyelerin başında Kü- çükçekmece Belediyesi geliyor- , bulduğu lajnacı İirtilen ve gecekondu bölgeleri için geliştirilen "İmar Islah Planlan" iki belediyenin arası- nı kısa sürede açtı. Anakent be- lediyesi, içinde iki gecekondu bulunan geniş ve boş arazilerin "ıslah planları" ile planlanma- sına karşı çıkıyordu. "Islah planlan" yasa gereği ilçe beledi- ye meclislerince onaylanıyor ve onay için anakent meclisine yol- lanmıyordu. Genel nazım imar planı olma- yan bir kentte, ıslah planlarının genel planlamayı bozacağını ve çok daha içinden çıkılmaz prob- lemler yaratacağını savunan anakent belediyesi, Küçükçek- mece'de geniş alanların ıslah planları ile bilgisi dışında plan- lanmamasını istedi. Küçükçek- mece Belediyesi ise buna uyma- yarak imar planı yerine, ıslah planlarıyla ve kendi meclisinde kısa sürede planlama yapmak- ta ısrar etti. Anakent belediyesi de imar konusundaki diğer tüm yetkilerini kullanarak buna izin vermeyeceğini belirtti. Borç ver- mekten asfalt malzemesine ka- dar anakentin iznine muhtaç olan Küçükçekmece ile anakent . belediyesi ikinci yılı, birbirinden kopuk iki belediye olarak ta- mamladılar. Son olarak SHP kurultayı öncesinde Baykal'dan yana açık tavır koyan ve destek- ,leyen Tığlay, bir imar yolsuzlu- |ğu iddiasıyla parti disiplin ku- »ruluna verildi ve geçicı ihraç edi- Jen Tığlay SHP'den istifa etti. Sanyer' Boğaziçi'nin en değerli arazi- lerinin bulunduğu Sanyer'in il- çe belediye başkanı İhsan Yal- çın'la Sözen surtüşmesi ise 'ku- lüp başkanlıgı'ndan Boğaz gece- kondulanna, kıyılardaki usulsuz dükkânlardan personel politikasına" kadar bir dizi an- laşmazlıkla suregeldı. Dalan döneminde Boğaziçi ön görunüm bölgesindeki yeşil alanlara villa yapma izni alan birçok işadamının yönetim ku- rulunda bulunduğu Sanyer Spor GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kt— Nurettin Sözen ve ilçe belediye başkanian 2 yıl önce mutln bir 'aile taMosu' çiziyorlardı. Kulübu'nun Başkanlığı'na geti- rilen İhsan Yalçın'ı uyaran Sö- zen, Sanyer sırtlannda son iki yılda artış gösteren gecekondu- ların yıkımı konusunda da Yal- çın'la ters düştü. Sözen ilçe hu- dutlanndaki gecekondulann yı- kılmasını isterken İhsan Yalçın, polis destegi olmadan yıkım yapmasının miimkiin olmadığı- nı ve tehdit edildiklerini belirt- ti. Yalçın verdiği bazı demeçler- de de Annutlu gibi yorelerde, "fakir halkla karşı karşıya bırakıldıklannı" belirtiyordu. Bu iki ana konu dışında Boğa- ziçi'nde anakentin denetiminde olan kıyı bölgelerine izinsiz ya- pılan midyeci barınaklarını ve bir özel kişi adına yaptınlan kre- şi tüm uyarılara karşın yıkma- makta direnen Yalçın'ı Sözen, para yardımında bulunmayarak cezalandırdı: Yalçın, bu neden- le işten çıkardığı işçilerin tazmi- natlarını ödeyememekten yakı- nırken Sözen herkesin para iste- diğini ve ayınm yapmadığını be- lirtiyor. Beyoğlu Sozen'le, hemşeri olan Bey- oğlu Belediye Başkanı Hiiseyin Aslan'ın arasına da Dalan'ın iş ortağı Mustafa Süzer'in gökka- fesi girdi. Dolmabahçe vadisin- deki yeşil alanın kenarında yük- selmeye başlayan Dalan'ın ken- di yetkisini kullanarak 33 kat yukseklik verdiği gökkafes otel ve işmerkezini, usulsüz olarak planlandığı gerekçesiyle mühür- lemek isteyen Sözen, yönetme- lik gereği bu işi Beyoğlu Beledi- yesi'nin yapması için emir ver- BÜYÜKŞEHIR BELEDIYEBAŞKANINURETTİN SÖZEN NEDİYOR: di. Anakent Belediyesi Meclisi- nde yuksekliği yanya indiren bir plan değişikliği yapılan Gökka- fes, Beyoğlu Belediyesi'nce mii- hürlendi. Karşılıklı yazışmalar- la süren mühür çekişmesi sonu- cu Sözen, Beyoğlu Belediye Baş- kanı ve sorumluları parti disip- iin kuruluna şikâyet etti. 1989 yı- Aile içinde olur böyle şeyler'Uyumsuz' ilçe belediye başkanlarıyla son günlerde 'yumuşama' dönemine giren Nurettin Sözen, 'Parti disiplininden geçmemiş arkadaşlar içimizde tartışılacak sorunları basın yoluyla kamuoyuna aktarıyorlar. Bu herkese zarar verir. Şimdi bunun yanüş olduğunu anladılar sanırım' diyor. tstanbul Haber Servisi — Büyükşehir Bele- diye Başkanı Nurettin Sözen, sürekli koordinas- yon içinde çalışmak zorunda olduğu ilçe bele- diye başkanian ile arasında son iki yılda oluşan sorunlan "Aile içinde olabilecek şeyler" diye yo- mamasuun rolii var mı? SÖZEN — Bu tip tartışmalar aile içinde ola- bilecek şeyler. Kenti ilgilendiren genel konular- da sıkı işbirliği şart. Arkadaşlarımız deneyim- sizlikten dolayı bocalamış olabilirler. Ama ken- rumladı. Son günlerde bazı "uyumsuz" beledi- tin planlanması konusunda ayn düşunülemez. ye başkanlarıyla "yumuşama dönemine" giren Büyükşehir Belediyesi'nde eski yönetimin yok Sözen'e ilçe belediyeleri ile ilişkileri konusunda ettiği Büyük İstanbul Nazım İmar Bürosu'nu ye- sorular yönelttik: niden kuruyoruz. — Göreve geldiğiniz günun ertesinde ilçe be- Bu aşamada Küçükçekmece'yi "Gecekondu lediye başkanlanyla mullu fotograftar çektinniş- ıslah planlan ile planlamajın" dedik. Orada so- tiniz. Sonra bazı "kopmalar" oldu. Uygulama- runlar çıktı. Başka bir arkadaşımız, çok büyuk larda degişik Töntemler iziendi. Koordinator gö- altyapı sorunları olan yeni bir ilçede daha çok revi olan Büyükşehir Belediyesi'nden farklı yön- kültürel işlere ya da şenlik gibi konulara ağırlık temler uyguladılar. Bunda SHP'nin, kent sorun- verdi. Kolayı seçmiş oldu. Örneğin ıslah plan- lannın çözümü konusunda belirli ilkelerinin ol- lan konusunda, sorunuzdaki iddiamn gerçek pa- yı var. Bu bir ilke sorunudur. — Gecekondu ve kaçak yapılara karşı ilçeler aynı duyarlılığı gosterdi mi? Sizin en çok eleşti- rildiğiniz gecekondulann üzerine yeterince git- mediğiniz yolundaki iddialarda, ilçelerle koor- dinasyoosuzluğun payı var mı? • • - . SÖZEN — Ben iki yıl boyunca kaçak yapıla- rın, gecekondulann, daha yapılma aşamasmda uzerinde gidilmesi için her türlü uyarıyı yaptım. Ama görüldü ki polis desteği olmadan, zabıta- nın can güvenliği sağlanmadan bu başarılamı- yor. Istanbul'a her yıl akın eden 400 bin kişinin göçünu durdurmak devlet politikasıdır. Ancak zabıtaya yardımcı olmak Içişleri Bakanlığı'mn ve poüsin de görevidir. Ben vali ile defalarca gö- rüştüm. Ama polis desteği vermediler. Ilçeler- de de böyle oldu. Ancak Sanyer ilçesinde Bo- ğaz kenannda midye satıcıları için yapılan çir- kin barakalar ve bir özel kreşi tüm uyarılarımı- za karşın yıkmamakta direnen ilçe belediyesi, görevini yerine getirmiyor demektir. Biz bunu düzeltmek istediğimizde konu kamuoyuna yan- sıtılıyor. — Şişli'deki sorunların, çekişmelerin kentin önemli bir bölgesindeki belediye çalışmalannı durma noktasına getirdi deniyor? SÖZEN — Şişli Ue imar konularında sorun- larımız oldu. Kaçak bazı sanayi yapılan nı yık- makta geciktiler. Ancak konulann dışına çıkıp bir ilçeyi yetkilerimizle cezalandırmamız söz ko- nusu değildir. Yönetim anlayışımıza uymaz. Jl- çe belediyeleri imkârüannı en iyi^ekilde kuîlan- mak zorundadır. — tlkeierinize uymayan uygulamalar yapan ilçeleri parasal olarak cezalandırdığınız, borç vennediginiz sürekli basına yansıvor. Sanyer- de isci tazminatlan ödenemiyor, Şişli'de, Bakır- köy'de asfalt sorunu var. SÖZEN — tlçe belediye başkanian arasında parti disiplininden ve deneyiminden geçmemiş arkadaşlar içimizde tartışılacak sorunları basın yoluyla kamuoyuna aktarmayı yeğliyorlar. Bu, herkese zarar verir. Şimdi bunun yanlış olduğu- nu anladılar sanınm. 1991 yılı bütçemizde ilçe belediyelerine verilecek toplam borç miktannı 29 milyar lira olarak belirledik. Bu çok yeter- sizdir. Ama butçelerı gerçekçi olmayan ilçeler bi- ze güveniyor. Kaynaklanmızsa belli, ilçe kayır- mak, hele cezalandırmak asla söz konusu de- ğildir. 73den sonrası......TYTBANKfarkıdır. TYT BANK'a gelin. Yüksek gelir ve farklı hizmetten yararlanın. TYT BANK Faiz Orankm 1 ay vadeli : 3 ay vadeli : 6ay vadeli : 1 yıl vadeli : %51 %63 %66 B A 30 Nlsan 1991 e lcadar oçıiacak hesaplaıa uygulanacokhr. TÜRKİYE TURİZM YATIRIM ve DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş. Merkez Şnbe' Harbiye: Eda S. Ceyhan 131 50 27 Nnnıosmaniye Şabesi: Sevda Cengiz 512 86 44 Ankara Şnbesi: Necdet Balta 127 28 72 Antalya Şabesi: Utku Çapaner 17 73 02 K İzmir Şabesi: Çetin Aksu 13 53 54 'Uzlaşma' Ipekçi'yi çağırıyor Çekimlerine başlanan 'Uzlaşma' filmi, 12 Eylül öncesi çeşitli karşıt gruplar arasında uzlaşma öneren Abdi İpekçi'nin çabalannı yansıtıyor. SENEM DENİZ ' 'Biz hiçbir gerçegi ortaya çı- kartma iddiasında değiliz, biz bir giz peşinde de koşmuyoruz, yalnızca birçok kişi tarafından Abdi İpekçi'nin katili olarak bi- linen Mehmet Ali Ağca üzerine kurduk filmimizi. Bizim kalili- miz Aaca'dır." Boyîelikle bunun yalnızca bir film olduğunu ve yaratıcısının artistik yorumu çerçevesinde de- ğerlendirilmesi gerektiğini vur- guluyor 'Uziaşma'nın yönetme- ni Oguzhan Tercan. 4 yıllık çalışma ve araştırma sonucunda geçen sene tamam- lanan senaryo, filmin yapımcı- sı Sabahattin Çetin ile Oguzhan Tercan'ın ortak imzasını taşı- yor. 1979 yılında uğradığı silahh saldırı sonucu öldürulen Milli- yet Gazetesi Genel Yayın Yönet- meni Abdi Ipekçi'yi fUmde Ha- III Ergiin canlandınyor. İpekçi suikastının ardmdan 1981 yılın- da Papa'ya düzenlediği başarı- sız saldırı girişimiyle dünya ka- muoyunda ününü bir kez daha pekiştiren Mehmet Ali Ağca'yı ise 'Minyeli Abdullah' fitaıinde hatırladığımız Berhan Şimşek oynuyor. Filmin önemli rolle- rinden bir diğerini ustlenen oyuncu ise Nur Sürer. Olayın ve dönemin yaşa- yan tanıklannın tanıklıklanyla geçmiş ile bugün arasında gidip gelen film, 12 Eylül öncesi kar- gaşa döneminde çeşitli karşıt gruplar arasında 'uzlaşma' öne- ren Abdi İpekçi'nin çabalannı yansıtıyor. Abdi Ipekçi'yi Halil Ergün canlandınyor. (Fotoğraf: Suat Kozluklu) lındaki bu kapışma sonrasmda Beyoğlu ile anakent arasında ip- ler koptu. Ümraniye Istanbul'un önemli barajlan- nın yer aldığı yeni kurulan ilçe belediyesi Ümraniye'de, havzalar içinde giderek artan gecekondu- lar ve Ümraniye zabıtasının bu kaçak yapılar karşısındaki başa- rısızlığı anakentle limoni iliski- lerin başlangıcı oldu. Belediye Bşakanı Şinasi Öktem'in Küçük- çekmece'deki gibi, imar ıslah planları ile kaçak yapdara tapu vermesi, yeni sorunları berabe- rinde getirdi. Başkan Öktem'in, yeni oluşan mahallelerin kana- lizasyon sorununu, İSKİ'den ba- ğımsız, künk doşeyerek çözmek istemesi, kanalizasyon sulannm su havzalarına "daha düzenli aksamasına" yol açtı. Anakentle olan koordinas- yonsuzluk, ıslah planlannın en- gellenmesi, Ümraniye ile ana- kentin arasını açtı. Öktem'in ku- rultay öncesi Baykal'ı destekle- mesi ile de anakentle olan diya- loğ sadece, "borç isteme günleri"nde kurulabildi. Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik ise görevinin ilk aylannda Baskan Sözen'in sozünden dışa- rı çıkmayan bir "başkan" olarak tanınıyordu. Ancak birinci yıhn sonunda başkan yardımcısı Er- han Alptakin'e danışmadan iş yapmamakla eleştirilen Girik, Maslak'ta planlara aykın olarak kaçak yapılmış sanayi tesisleri- ni iyi denetleyemememn bedelini Sözen'in şimşeklerini üzerine çe- kerek ödedi. Ayazağa'daki Ev- yap fabrikasının kaçak binasını, yasadaki açık hükme karşın yık- maması, anakentin tepkisini çekti. "Sözen'in "kişi yaranna, par- sel bazında mevzi imar planı de- ğişikliği yapılmayacak" şeklin- deki ilke kararına karşın Şişli'- deki bazı rantı yüksek bölgeler- de, tek yapılar için özel yüksek yapı izni verilmesi bardağı taşı- ran damla oldu. Anakent Bele- diyesi Meclis grubunda da tar- tışma yaratan uygulamalardan sonra Sozen, Girik'e olan deste- ğini çekti. Girik'in SHP kurul- tayı öncesi önce tarafsız kalıp, son anda Baykal'dan yana ağır- lığmı koyması ile ilişkiler iyice kopma aşamasına geldi. Bugün de Şişli'deki yatınm ve hizmet- lerin durma noktasına geldiği belirtiliyor. Sözen uyumsuz belediye baş- kanlanyla olan ilişkilerini, "Biz bir aileyiz, olur boyle şeyler" di- ye yanıtlıyor. Sözen'e muhalif belediye başkaniannın içinde, Sözen'i Saddam'a benzetmesiy- le dikkatleri çeken Bakırköy Be- lediye Başkanı Yıldınm Aktuna bile, bu gunlerde "yumuşama ortamı yaratarak 2. yılın sonun- da işlerini daha hızlı projelerini daha hızlı yürutmenin kapısını aralıyor. ANAP araştırması Gençler, Cemil Çiçek gibi düşünmüyor ANKARA (ANKA) — Ikti- dar partisi ANAP'ın, gençler arasında yaptırdığı araştırma, gençlerden ancak yuzde 8'inin flörtu, Devlet Bakam Cemil Çi- çek gibi "fuhuş" olarak gördü- ğünü ortaya koydu. ANAP Genel Başkan Yar- dımcısı Metin Gürdere, düzen- lediği basın toplantısında, 15 il- de 16-22 yaş arası 3 bin 110 genç arasında yaptırdıklan araştırma sonuçlarını açıkladı. Gürdere 1 - nin verdiği bilgiye göre araştır- maya katılan gençlerin yüzde 41'i flörtü doğal hak olarak gö- rürken yüzde 8'i açıkca "fuhuş" olarak niteliyor. Yüzde 31'i "dd- di ve mesafeli arkadaşiıgı makul ve normal" gorürken, yüzde 14'ü flörtu "toplumun ahlak ya- pısım bozan bir ilişki biçimi olarak" niteliyor. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 6'sı ise soruyu yanıtsız bıraktı. Metin Gürdere, seçme yaşının 18'e, seçilme yaşımn da 25'e in- diriknesiyle 1992 genel seçimle- rinden en az 5 milyon seçmenin ilk defa oy kullanacağını söyle- di. Seçim sonucunu gençlerin belirleyeceği düşüncesiyle ANAP Genel Merkezi olarak gençliğin eğilimirü belirlemek için araştırma yaptıklarını kay- deden Gürdere, "Araştırma, Türk gençlerinin siyasi kanaat sahibi olduğunu ve siyasi geliş- melere karşı duyarlı olduğunu ortaya koyuyor" dedi. Bugun gençlik arasında 1980 öncesi ideolojik gruplaşmaların bulunmadığını kaydeden Gürde- re, gençlerin siyasi kanaat edin- mesinde yüzde 35 oranıyla rad- yo ve televizyonun, yuzde 30'Ia gazete ve dergilerin, yüzde 12 ile de arkadaşlarının rol oynadığı- nı belirtti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog