Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

25 MAKT 1991 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/U Sri Lanka'da çatışmalar • COLOMBO (AA) — Sri Lanka'tun kuzey-batısındaki Mannar kasabasında bulunan iki askeri kampa, Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanlan'nın saldırısı üzerine üç gün süren çarpışmalarda toplam 170 kişi öldü. Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları, yayımladıklan bildiride, Kokkupadayan askeri kampının cuma gününden bu yana süren şiddetli çatışmalar sonucunda ele geçirildiğim, 50 hükümet yanlısı asker ile 20 direnişçinin öldüğünü belirttiler. Silavathurai askeri kampı yakınlannda, hava ve deniz kuvvetlerinin bombardımanı sonucunda da 100'den fazla sivilin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Süah konferansı • NEW YORK (AA) — Italya Başbakanı Giulio Andreotti, silah satışlan konusunda uluslararası bir konferans toplanmasını önerdi. New York'ta önceki gün BM Genel Sekreteri Javier Perez de Cuellar ile görüşen Andreotti, bu konferansın, dünyada yeni bir düzen oluşturulmasını kolaylaştırabileceğinı belirtti. Andreotti, görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında, silah ticaretinin serbest olduğunu ve buna bir sınır getirmek gerektiğini, aksi takdirde kurulmasına çalışılan yeni dünya düzenine ters düşüleceğini kaydetti. Fas'ta kaza: 44 ölti • RABAT (AA) — Fas'ta otobüsün nehre uçması sonucu meydana gelen kazada 44 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi. Başkent Rabat'ın 140 kiloraetre doğusundaki Tangıers ilinde, şehirlerarası sefer yapan otobüsün, bir köprüden geçtiği sırada nehre uçtuğu belirtildi. Iran'da seller • LEFKOŞA (AA>— Iran radyosu, meydana gelen sellerin 10 binden fazla evin yıkıltnasına ve yakiaşık 100 bin kişinin evsiz kalmasına yol açtıgmı duyurdu. Afganistan sınırındaki Sistan bölgesinde bulunan yardım merkezinin açıklamasında, sel felaketzedelerinin acilen çadır, yiyecek, yakıt ve kayığa ihtiyaç duyduldan bildirildi. Yardım merkezinden bir yetkili, Hirmand ırmağının taşması sonucu oluşan sellerde 30 köyün tümüyle yıkıldığını, 45 köyün de hasar gördüğünü belirterek binlerce dönütn tarım arazisinin kullanjlmaz hale geldiğini, binlerce koyun ve sığınn da öldüğünü söyledi. lran Radyosu, Iran Kızılayı'run felaket bölgesine yardım gönderdiğini ve kurtarma cahşmalannın başladığını haber verdi. Libyaile ticaret suçu • MtAMt (AA)— Amerikan makamları, Miami'deki bir uçak şirketi yöneticisini Libya'ya nakliye uçaklannın tamirinde kullanılan yedek parçalan satmakla suçladı. Bölge mahkemesinde dün yapılan duruşmasında Duane Egli adlı yönetici, Libya'ya karşı uygulanan ticaret kısıtlamalannı ihlal etmekJe suçlandı. ABD gümrük yetkilileri, şirket yöneticisini, Libya lideri Muammer Kaddafı'nin komuta merkezı olarak kullanacağı C-130 Hercules tipi bir ucağın tamirine yedek parça sağlamakla da suçladılar. Arnavuthık'ta yenilenme • TtRAN (AA) — 40 yıldan sonra ilk kez çok partili seçimlere hazırlanan Ârnavutluk'ta komünist yöneticiler, tüm parti kademelerinin yenilenmesini istediler. Üst düzey bölge temsilcilerinin bir araya geldiği parti toplantısında, böyle bir değişiklikle partinin çağa uyumunun sağlanabileceği bildirildi. Siyasal gözlemciler parti kademelerine yeni ve genç isimJerin getirilmesinin, parti politikasında yakın gelecekte gerçekleşebilecek önemli değişikliklerin isareti olabileceği göruşundeler. tktidardaki Komünist Emek Partisi ile birlikte 6 siyasal partinin katılacağı seçimler, gelecek pazar günü yapılacak. Irak'ta yeni hükümetin muhalif grupların politikalarında değişikliğeyol açmayacağı belirtildi Muhalefet Saddaırfın peşindeBağdat'ta yoğun güvenlik önlemleri alındı. Başkent yakınlanna uzun menzilli füzeler yerleştirildi. Musul'da çarpışmalar şiddetleniyor. Dış Haberier Servisi — Irak'ta hükümet- te yapılan büyük değişikliklere karşın yöne- tim karşıtı hareket durulmuyor. Irak muha- lefet liderleri, hükümet değişikliğinin kendi tavırlarını değiştirmeyeceğini belirtirken, Saddam Hüseyin yönetimden aynlana kadar savaşımlarının süreceğini bildiriyorlar. Bu arada Kürt gruplar, Musul'da çatışmaların şiddetlendiğini duyurdular. Bağdat'ta da ça- tışmalar yaşandığı, Saddam'a bağlı birlikle- rin kentte dolasarak halka evlerinde kalma cağnsı yaptıkları, kente giriş ve çıkışlann da engellendiği bildiriliyor. Başkent Bağdat ve çevresinin isyancılara karşı yoğun biçimde tahkim edildiği, başkent yakınlanna füzeler yerleştirildiği bildirildi. Saddam Hüseyin tarafından atanan 24 üyeli yeni hükümetin, Bağdat yönetimine karşı savaşan muhalif grupların politikala- nnda bir değişikliğe yol açmayacağı bildiri- lirken ABD yönetimi de Irak'taki hükümet değişikliğini 'göstermelik' olarak niteledi. AA'nın haberine göre adının açıklanma- sını istemeyen bir ABD'li yetkili,"tktidar mekanizmasını hâlâ Saddam deneliminde tutuyor" diyerek bu değişikliğin, isyanı ya- tıştırmayı amaçladığı takdirde, muhtemelen •yelersiz ve geç alılrnış bir adım' olduğunu öne sürdü. Bir başka yetkili ise 'yüzler aynı yüzler olsa da' olayın ilginç bir gelişme olduğunu ve Sad- dam Hüseyin'in, Batı'ya daha yakın olarak tanınan yeni Başbakan Sadun Hammadi ile Başbakan Yardımcısı Tank Aziz'e ne kadar sahte özgürliik ve demokrasi vaaüerine al- dırmaksızın ayaklanma siirecek" derken Kürdistan Demokratik Partisi sözcüsü de Saddam Hüseyin'den kabul edecekleri tek şe- yin 'istifası' olduğunu söyledi. Reuter'in haberine göre Hasan El-Nakip, yeni hükümetten daha fazla sakürganlık bek- lediklerini belirterek Saddam Hüseyin'in, Irak muhalefetinin 1988 yılındaki Halepçe katliamından ve Güney Irak'taki sert uygu- lamalardan sorumlu tuttuklan Ali Hasan El- Mecit'i tçişleri Bakanlığı'nda tutmasına dik- kati çekti. Irak İslami Devrim Yüksek Meclisi sözcü- sü ise başbakanlık görevine getirilen Ham- madi'nin Şii olmasının kendileri açısından hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini belirterek "Saddam, bütün hükümeti Şüierdetı oluştur- sa bile reddederiz. Bütün halk, onun devril- mesine karar vermişür" dedi. Bir başka Şii muhalefet grubu olan İslami Hareket de Sad- dam Hüseyin'in bir 'sahtekâr' olduğunu öne sürerek yeni hükümete de eskisine olduğu gi- bi karşı çıktıklannı duyurdu. Saddam'ın fiizeleri İngiliz BBC Radyosu, Saddam Hüseyin'- in, Bağdat ile Kerkük arasındaki Sadiye ka- sabasına 11 adet uzun menzilli El Hüseyin füzesi yerleştirdiğini bildirdi. Bu arada çeşitli kaynaklar da Saddam Hüseyin'in Bağdat kenti civannı takviye etmekte olduğunu du- yurdular. Çeşitli Kürt kaynaklan, Kuzey Irak'taki bağımsız yetki tanıyacağının bilinmemesine çatışmaların, ülkenin en büyük üçuncü kenti karşın hükümet değişikliğinin, Irak liderinin olan Musul'a sıçradığını, kentte şiddetli ça- tışmaların sürdüğünü bildirdiler. Daha ön- ce Erbil, Süleymaniye ve Kerkük'te deneti- mi ele geçiren Kürt gnıplann, nüfusunun ço- ğunluğu Sünni Arap olan Musul'da zorlan- dıkları haber veriliyor. Gözlemciler ise Mu- zayıflığını gösterdiğini söyledi. Suriye'de bulunan Irak muhalefet liderle- rinin de hükümet değişikliğini soğuk karşı- ladıkları bildirildi. Muhalefet liderlerinden eski General Hasan El-Nakip, "Saddam'ın sul'un Kürtlerin denetimine geçmesinin zor olduğunu, muhalif Araplarla aralarımn bo- zulmasını istemeyen Kürtlerin de Musul'a fazla yüklenmelerinin beklenmediğini belir- tiyorlar. Gözlemciler, Kürtlerin şimdilik de- netimlerinde bulunan Erbil, Süleymaniye ve Kerkük'teıı daha güneye inmelerinin beklen- mediğini, Kürt gruplarının, sürmekte olan çeşitli diplomatik girişimlerin sonucunu bek- leyebileceğini ifade ediyorlar. Bu arada, Kürt gruplarının yanı sıra bazı Şii gruplar ve muhalif Özgür Irak Radyosu da Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde isyancılar- la yönetime bağlı birlikler arasında çatışma- lar yaşandığını bildirdi. AP'nin haberine göre Kürt ve Şii gruplarca yapılan Şam ve Tahran kaynaklı açıklama- larda, Bağdat'ta hükümet birliklerinin dev- riye gezerek halka evlerinden çıkmamaları yolunda çağnda bulunduklan belirtildi. Aynı kaynaklar, hüküme birliklerinin kente giriş ve cıkıslan da yasakladıklarını kaydettiler. Kurtlere İsrairden silah mı? Ote yandan İngilız "Independent on Sun- day" gazetesinde yayımlanan bir haberde, Kürdistan Demokratik Partisi lideri Mesut Rarzani'nin iki hafta önce gizlice İsrail'e git- tiği ve yardım talep ettiği öne süruldü. Ga- zetenin haberinde, "1965-1975 arasında İsrail gizli servisi MOSSAD ve Amerikan gizli ha- benüma servisi CIA ajanları Iraklı Kurtlere özerk bölgelerini kurma konusunda yardımcı otauşlardı" dendi. Gazeteye göre İsrail, ha- len Kürtlerin özerklik taleplerini destekleyen "birkaç ülkeden biri" ve böylece "Araplan zayıflatmayı amaçlarken Kürtleri de güçlen- dirmeyi düşünmü>or". Gazete, "Ancak İsra- il, şimdi bu amacına ulaşabilir" diyor. Ha- berde, "Özellikle KDP, hatın sayılır ölçüde ileri teknoloji ürünu silah saglıyor. Bunlann arasında uçaksavar Stinger füzeleri de var. Eger başkaldırı daha da sürecek olursa. da- ha da çok askeri yardım alacaklan beklenir" dendi. Haberde, tüm bu yardımın İsrail kay- naklı olduğu ima ediliyor. A PORTRE/ SADUN HAMMADİ Başbakan Saddam Huseyin tarafından önceki gün başbakanlık görevine atanan Sadun Hammadi, ekonomi dalında doktorasını yaptığı ABD'nin VV'isconsin Üniversitesi'ndeki eski sıruf arkadaşlannca "Kibar, yumuşak ve birlikte calışmaya yatkın bir kişi" olarak nitelendiriliyor. Şiilerin kutsal kenti Kerbela'da doğan ve kendisi de bir Şii olan Sadun Hammadi, ekonomik ve politik reformlara yatkın bir kişi olmasına rağı»^.. Saddam Hüseyin'in en yakın yardımcılarından biri olageldi Şii kökenli Sadun Hammadi'nin başbakanlık görevine getirilmesinin Bağdat yönetiminde bir güç dengesi değişimi olarak görülebileceği gibi, bunun Şii ayaklanmacılara yönelik bir taviz oiabileceği de belirtiliyor. Saddam'ın iktidara geldiği 1979 yılından beri kendisinin üstlendiği başbakanlık görevini Hammadi've devretmesinin Saddam Hüseyin'in gücünün aşındığı biçiminde yorumlanabileceği de çeşitli gözlemcilerce belirtiliyor. 50'li yaşlarımn ortalarında olan Hammadi, 1980-88 yıllan arasında süren İran-Irak savaşı sırasında başbakan yardımcılığı görevini yürüttü. Hammadi bu dönemde yaptığı açıklamalarda İran'la uzlaşılması gerektiğini vurguladı. Hammadi, BAAS Partisi'nin ekonomik komitesinin başkanı olarak da savaş sonrası Irak ekonomisinin yapılanmasında kilit görevler yürüttü. Hammadi, 1973-81 yıllan arasında sürdürdüğü dışişleri bakanlığı görevi sırasında da İran'la 1975 yılında Cezayir Antlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşmayla Irak, Iran'ın Irak'taki Kürt isyanalara verdiği desteği kesmesi karşılığında Şattülarap üzerindeki egemenliği Tahran'la paylaşmayı kabul etti. 1950'li yıllarda Irak BAAS Partisi'nin kuruluşuna da katılan Hammadi, yeraltı örgütlenmesinde görevler üstlendi. Universite eğitimini Beyrut-Amerikan Üniversitesi'nde tamamlayan Hammadi, 1958 yılında doktora eğitimi için bulunduğu ABD'den Irak monarşisinin devrilmesi üzerine ülkesine dönerek BAAS Partisi'nin yayın organı olan El- Cumhuriye gazetesinin başına gecti. Hammadi, 1%8 yılında petrol, 1973 yılında da dışişleri bakanlığı görevlerine getirildi. Sadun Hammadi, 1984 yılında da ülkenin en etkin yürütme organı olan Devrim Komuta Konseyi üyeliğine seçildi. Hammadi, başbakanlığa atanmadan önce başbakan yardımcılığı görevini yürütüyordu. "Bilgi her gün bir çığ gibi çoğalsın, insanların yaşamı ışısın, aydınlansın." Her yaştan, her eğitim düzeyinden insan için yeni bilgi kaynağı Britannica COMPTON'S fasiküllerini alanlar neler kazanıyor? Yalnız Türkiye'nin değil, dünyanın en yeni genel kültür ansiklopedisi Yepyeni bir sistem, yepyeni bir yaklaşım. Görsel anlatımın ön planda tutukjuğu. kolay ve keyıfle okunma özelliği ile farklılaşan, yalnızca ABD'de 1,5 milyon adet satılan ansikJopedı. • 20 cılt. 9.000 sayfa (20. altte, 30.000'i kısa ve özlü maddeden oluşan. 70.000 girişli Bilgi Dizini) • Tamamı renkli, haftalık fasikuUer • 9.500 fotoğraf, 4.500 çizim, 1.300 harita • 600'ün üstünde uzman danışman ve yazar tarafından hazırianan, dünyanın en yeni genel kültür ansiklopedisi ADAM Büyük Türkce-lngilizce Sözlük Her fasikülle birlikte 16 sayfalık formalar halinde ücretsiz verilen, bugüne kadar hazırlanmış en büyük, en geniş kapsamlı, 1.080 sayfalık Türkçe-ingilizce Sözlük. • 80.000'in üstünde sözcük ve deyim • Bilim, teknik, sanat, ekonomi, ticaret ve bankacılık terimleri • Haik deyimleri, atasözleri ve Osmanlıca sözcüklerin İngilizce karşılıkları Özel "Ana Yayıncıhk Çekleri" Ana Yaymcılık'ın diğer ürünleri AnaBritannica'yı, Temel Britannica'yı ya da ingilizce Encyclopaedia Britannica'yı takım halinde alırken para yerine geçen; • 16 fasikül kuponu gönderen herkese 100.000 TL • 32 fasikül kuponu gönderen herkese 200.000 TL • 48 fasikül kuponu gönderen herkese 300.000 TL değerinde özel "Ana Yayıncıhk Çekleri" 2. fasikül deçıktı! Britannica COMPTON'S Genel Kültür Ansiklopedisi'nin 2. fasikülü de çıktı! 1. fasikülü alamadıysanız, henüz gecikmediniz. 2. fasikülle birlikte, 1. fasikülü de Türkiye'nin her yerinde bulabiiirsiniz. Bayinize uğrayın, Britannica COMPTON'S fasiküllerini inceleyin... Özel kâğıda ofset baskılı, pırıl pırıl renkli sayfalannı, sunduğu geniş kapsamlı bilgilerin ve görsel malzemelerin zenginliğini görün. BRİTANNİCA COMFTON'SGENEL KÜLTÜR ANSİKLOPEDİSİ Türkiye'nin yeni bilgi kaynağı Ana Yayıncılık A.Ş. Bûyukdere Cad. Üçyol Mevkıi No 57 Kat: 2 Masb* 80725 btanbul Tetefon: 176 95 80 (4 hat) 1. ve 2. fasikülleri hemen alın, "Türkiye'nin yeni bilgi kaynağfna siz de sahip olmaya başlayın! Ana Yayıncıhk A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica, Inc. işbirliği ile yayımlanmaktadır. KlBRIS Ledsky Rumiarı kızdırdı ABD Kıbrıs Özel Koordinatörü, " Kıbrıs'taişgal altmda bir halk yoktur" dedi. LEFKOŞA (AA) — ABD Dı- şişleri Bakanlığı Kıbrıs Özel Ko- ordinatörü Nelson Ledsky, "Kıbrıs'ta işgal altında bir halk bulunraadığını" söyledi. Ledsky, ABD'de yaşayan Rumlann New York'udüzenJe- diği bir toplantıdayaptığı konuş- mada, 1991 yılının Kıbns soru- nunun çözümü açısından iyi bir y ıl olacağını, ABD' nin de bu ko- nuda daha aktif bir rol oynayaca- ğını kaydetti. Ledsky, taraflarla ve Birleşmiş Milletler'le mümkün olduğu ka- dar sık temasta bulunduklarını belirterek "ABD olarak geçmişte yapmak isteraediğimiz şeyleri şimdi > apmak arzusundayuz. Gi- rişimde bulunmak, uzlaşmaJar önermek arzusundayu" şeklin- de konuştu. Nelson Ledsky, konuşmasın- da, Kıbrıs'ta çözüm için her iki tarafın da uzlaşma niyeti göster- mesi gerektiğini bildirdi. Ledsky şunları söyledi: "Türkler, bir çözüm için bazı toprak tavizleri verecekler, an- cak kendilerine ait bir bölgeyi el- lerinde tutmaya devam edecek- lerdir. Çözüm için Kıbrıs Tiirkle- rinin elfndeki bölgenin küçültül- mesi, iki toplumun güvenliğinin garanti edilmesi ve merkezi hü- kümetteki yetkilerin eşil olarak dagıtılması gereklidir. İki toplu- mun bir derereye kadar ayn ve özerk olmalan kabul edilmeli- dir." ''Kıbns'taişgalyok" Ledsky, bir soru üzerine, "Kıbns'ta işgal altında bir halk bulunmadıgım" bildirdi ve "Adada Turk askerleri vardır. Ama bu askerler, bir çözüme va- nlmasından sonra kolayca çeki- lebUir" dedi. Nelson Ledsky, Türk barış kuvvetlerinden söz ederken "Kıbrıs'taki Tiirk varlığı" ifadesini kullandı. Kıbns sonınunun adada yaşa- yan iki toplum arasındaki bir an- laşmazlık olduğunu, uluslararası bir nitelik taşımasına rağmen "Diğer uluslararası sorunlarla bir ilişkisi bulunmadıgım" vur- gulayan Nelson Ledsky, bu ne- denle toplumlar arasındaki "gü- venazlik uçurumunun'' ortadan kalkması ve yakınlaşmanın sağ- lanması gerektiğini söyledi. Amerikalı diplomat, sonınun ancak iki toplum arasında "içteolikle" yapılacak görüşme- lerle çözümlenebileceğini ifade etti. Rumlar öfkelendi Ledsky'nin ifade ettiği göriiş- ler, toplantıya katılan Rumlann tepkisine yol açtı. Kıbrıs Rum kaynaklan, Ledsky'nin "isgali ve Türk uzlaşmazlıgını" redde- den sözlerinin büyük kızgınlık yarattığını ve konuşmanın mü- dahalelerle sık sık kesildiğini bil- dirdiler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog