Bugünden 1930'a 5,471,401 adet makaleKatalog


«
»

Bank24 yolunuzun üstünde! Paranız elinizin altında! ıl* PAMUKBANK tit Cumhuriyet Bank24'ler, şube dışı birimler halinde alışveriş merkezterinde ve önemli noktalarda da hizmetinizde! 67. Yıl; Sayı: 23919 Kunıcusu: Yunus Nadi 1500 TL 24 Mart 1991 Pazar Bush'la görüşen Özal, Irak'ta bağımsız Kürt devletinin kabul edilemeyeceğini söyledi 'Kürtdevleti olmaz'BUSHTAN Ortadogu Banş sürecinde Türkiye'nin önemi büyük. Özal, bu konuda rol istedi. Kıbrıs Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ın girişimlerini destekliyoruz. Yardım Türkiye'nin kısa vadeli borç talebi var. Bizim de maü sorunlarımız bulunuyor. Umarız daha fazla yardımcı olabiliriz. I r a k Saddam yönetimdeyken Irak ile ilişkiye girmemiz güç, hatta imkânsız. OZAL'DAN Ortadogu Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulmasmı kabul etmeyiz. Kıbrıs Sorun adada yaşayan iki toplum arasında yapüacak görüşmelerle çözülmeli. İki toplumun eşitliğini kabul etmek lazım. Yardım Küçük, ama daha güçlü bir ordu istiyoruz. Bunun için de yardım bekliyoruz. I r a k Saddam'ın ayakta kalabilmesi çok zor. Irak'ta daha demokratik bir yönetim istiyoruz. UFUK GÜLDEMtR VVASHINGTON — Cumhurbaşkanı lur- gut Özal, ABD Başkanı George Bush ile Be- yaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında, Turkiye'nin Irak'ta bağımsız bir Kürt devletini kabul etmeyeceğini söy- ledi. Özal, Türkiye'nin amacının daha kü- çuk, ancak daha iyi organize olmuş, mo- dernize edilmiş bir ordu oluşturmak oldu- ğunu da belirterek bunun için ABD yardı- rruna ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Başkan Bush ise özal'ın Ortadoğu'da banşın ku- rulması sürecinde Türkiye için de "rol istediğini" açıkladı. özal'ın kısa vadeli borç istediğini, konuyu ayrıntılı olarak görüşme- lerine karşın bir rakam saptamadıklanm be- lirten Bush, "Özd taahhutlere ginnedik. Bi- zim de mali sonınlanmız var. Umanz, çe- şitli kuruluşlar ve hazinemiz aracılığıyla Tiirkiye'ye daha fazla yardımcı olabiliriz" demekle yetindi. Bush, Kıbns sorununa iliş- kin bir soruya "aynnülara gireraeyecef ini" belirterek "Bu konuda BM Genel Sekrete- ri'nin çabalannı destekliyoruz" yanıtını ver- di. Bush ve özal, Camp David'den karayo- lu ile Washington'a döndükten sonra Beyaz Saray'da dün ortak bir basın toplantısı dü- zenlediler. Yaklaşık 16 dakika süren basın toplantısında ilk sözü alan Başkan Bush, özal ile "UZUB ve samimi" görüşmeler yap- (Arkaa Sa. 16, Sü. l'de) Cumhuriyet Karadeniz'in öte yakasında Kınmlda vatan kavgasıKEREM ÇAHŞKAN SİMFEROPOL (AKMES- CİT) — Kınm bir ateştir. Dik- kat edin, yüreğmizi yakabilir. Çünkü yolunuz Karadeniz'in öte yakasındaki bu şirin yanma- daya düşerse orada tarihten si- linmek istenen insanlann, bu haksızlığa karşı yaşamlanm or- taya koyarak direndiklerine ta- nık olursunuz. Evet, Kınm Tatarlan 1944 yı- lının 18 mayıs günü sabah eza- nında, çoluk çocuk genç ihtiyar kadın kız, Nazilerle işbirliği yaptıklan iddiasıyla Stalin'in emri üzerine, hayvan vagonla- rına bindirilip Orta Asya'run iç- lerine sürülürler... 1944 yılında yurtlarından Orta Asya'ya sürülen Kınm Tatar Türkleri vatanlarına dönmek için büyük bir mücadele veriyorlar. Son iki yılda Kırım'a dönenlerin sayısı 150 bini buldu. Kınm Sovyet yönetimi bu yıl ilk kez Kırımlı gazeteci ve düşün adamı Türkçülüğün atası İsmail Gaspıralı için anma konferansı düzenledi. Konferansa Gaspıralı'nın 3. kuşaktan torunu İnci Ertem de katıldı ve yıllar sonra akrabalanyla tanıştı. "Soldatlar geldi, otomatları dayadılar, 5 dakika \erdiler üs- tümözdekilerle çıktık, bir kuçiik kardeşimi bir de Kuran'ı aldık" diye anlatır Feride Murtazaye- va. O zaman henüz 23 yaşında gencecik bir kızdır. Anlatırken sanki o geceyi tekrar yaşar ve sürgünde geçmiş bir yaşamdan sonra vatana dönmenin kıvan- cıyla ışıyan gözlerinde damlalar birikiverir. Ama ikinci kuşak Kınmlılar artık ağlamaz. Onlar kulakla- nnda oynak Kınm türküleri ile büyümüşlerdir. Ve 1987 yılın- dan itibaren özbekistan'dan, Kazakistan'dan sürgün edildik- leri yerlerden kopup bir kez da- ha o güne kadar kazandıklan her şeyi terk edip evlerini, oto- mobillerini satıp Kırım'a dön- meye başlarlar. Akın akın gelir- ler. Bundan bir buçuk yıl kadar önce Kınm'ın milli hareketinin önderi Mustafa Cemiloğlu ile konuştuğumuz zaman Kırım'a "kaytan" (dönüp gelen) Tatar- lann sayısı 60 bindi. Bu kez Kı- nm Türklerinm atası tsmail Gaspıralı adına düzenlenen konferans için gittiğimiz Kınm'- da Cemiloğlu şimde saVılarının 150 bini bulduğunu söyledi. Bunlardan 112 bini yasal otur- (Arkası Sa. 14, Sü. 7'de) Para Dergisi 'Ahmet Ozal büyük oynuyor' Ahmet Özal'ın kendisine ortak olarak eski Banş Derneği davası sanıklarından THKP-C'li Yavuz Çizmeci'yi seçtiğine dikkat çekilen haberde Çizmeci'yle yapılan söyleşiye de yer veriliyor. Haber Merkezi — Cumhur- başkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın 1 milyar lira ser- mayeli VtP Air Turizm Anonim Şirketi bu haftaki Para Dergi- si'nde kapak konusu olarak iş- lendi. "Ahmet Özal büyük oynuyor" başhğıyla sunulan ha- berde özal'ın ortak olarak "es- ki Banş Derneği davası sanıkla- nndan THKP-C'U Yavuz Çiz- meci"yi seçtiğine dikkat çekil- di. Çizmeci, dergide şoyle tanı- tıldı: "Çizmeci'yi yakınlan daha çok 'solcu' poUtik kişihgijle bi- lirler. Çizmeci, Bogazici Univer- sitesi mezunn. EJektronik mü- (Arkaa Sa. 19, Sü. l'de) MAGIC BOX'TA YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ 1& S f d Ödeme 1 nisanda 'Süper'e müjde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tmren Aykut, süper emeklilerin telafi edici ödemeden kaynaklanan 3.5 aylık farklannm 1 nisan tarihinden itibaren ödenmeye başlanacağmı söyledi. EkononMe 2020 YILINDA TURKIYE Emeklı Büyükalçı TÛBITAK Başkan Türkiye'nin ekonomide, siyasette, kültür ve bilimde önde gelen ki$1leri ne diyor? Şahin Alpay, Türkiye'nin geleceğini araştırdı Sıyasal BAmcı TarıhçıSıyasal Bılımcı Yuk Müh, yazar Şaır ve yazar Yönetmen kıTM M U M Sosyal Bılımcı Kankatûrıst Sosyolog Tûrk-lş Ba$kanı S A L I G U N Ü C U M H U R I Y E T ' T E Apo'dan Türkiye'ye: Siyasi, askeri birlîge evet Bağımsızlık, özgürlük ve devlet konularındaki görüşlerini açıkîayan Abdullah Öcalan, "Biz bölücü değiliz. İlle hemen bir devlet kuracağız diye bir şey söylemek yanlış olur" dedi. Haber Mer- kezi — Yasadı- şı Kürdistan Iş- çi Partisi (PKK) Genel Sekreteri Ab- dullah Öcalan Şam'da bulu- nan uç Turk gazetecisine dun yaptığı açıklamalarda "Bağımsızlık, özgürlük ve devlet" konu- larındaki gö- ruşlerini açık- larken "Biz, bölücü degiliz. tlle de ve hemen bir devlet kuracağız diye bir şey söylemek yanlış olur" dedi. "Her şey devrimci şiddettir teo- risini de reddediyoruz. Biz mü- cadelemizde her yönteme açı- ğız" diyen Apo, bunun da bir "güclülük ifadesi" olduğunu sa- vundu. IZLENIMLER Şam'da bir Kürt Zapata*sı Haber Merkezi — Suriye1 nin baskentınde ortanm biraz Uzerinde refahlıktaki bir semtte bir apartman daire» sinde yaşıyor PKK lideri. Ya- nında yardımcılan var. 10-15 (Arkası Sa. 14, Sü. S'de) Son donem- de kendisinin, yerli ve yaban- cı basının "ol- dukca önemli bir ilgi merkezi" hali- ne geldiğini gü- lumseyerek be- lirten Apo, "Diyalog, an- lasrna, taviz gi- bi laflar çok dolaşıyor. Bu- nu bazı basın mensuplan so- rulannın içine özenle koyu- yorlar. Açıkça söyleyeyim biz Kürtlerin bagımsızlıgı ve özgür- lüğü temelinde her türlü yönte- me açıgız. Mesek sadece dev- rimci şiddetle çözulmez. Diger yöntemler de Kürt halkının siya- si iradesinin özgürce ifadesine hizmet eder. Biz zayıf degiliz, (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) AKBULUT: NEVRUZ TÜRK BAYRAMIDIR TURAM YILMAZ'ın haberi 5. Saytada Yasa taslağı son şeklini aldı Teröre karşı düzenlemeMeler var? Taslağa göre salt düşünce açıklamak suç olmaktan çıkarılıyor. Ceza teciliyle cezaevlerinin boşaltılması hedefleniyor. Terörü abartan haberler veren basın-yayın organlarına ağır cezalar, tutuklamaya esneklik öngörülüyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosuj) — Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal'ın isteğiyle hazırlanan terorle mücadele yasa taslağı son şeklini aldı. Taslakta; ceza- evlerinin boşaJtılması, devlete yonelik suçlarda cezaların yuz- de 50 arttırılması, terör davala- nnda avukat sayısınm 3'le sınır- landınlması, polislerin yargılan- ması için Adalet Bakanlığı'nın onay vermesi hedefleniyor. Tas- lakta ayrıca, tutuklamanın kap- samı genişletilirken gözaltı sure- sinin de istendiğinde uzatılma- sına olanak sağlanıyor. Geçen perşembe günü topla- nan Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) görüşülen taslağın yeni- den incelendikten sonra hukü- met tasarısı olarak TBMM'ye sunulmak üzere Bakanlar Kuru- lu'na getirilmesi bekleniyor. MGK Genel Sekreteri Orgene- ral Nezihi Çakar başkanhğında- ki bir komisyon tarafından ha- zırlanan terörle mücadele yasa taslağı 23 madde ve 4 geçici maddeden oluşuyor. Edinilen bilgiye göre taslakta şu düzen- lemeler yer alıyor: "• Terör tanımı: Terör suç- lan, 'Zorla, silahla ve baskıyla devletin varhğına yönelik örgüt- lu olarak işlenen suçlar' olarak tanımlamyor. • Düşünce suçlan: 141, 142 ve 163. maddeler yeniden dü- zenleniyor. Bu maddelere şiddet unsuru getiriliyor ve salt duşun- ce açıklaması suç olmaktan çı- kanlıyor. Ancak yeni düzenle- me, soz konusu suçlan şiddet koşuluyla işlenmesi halinde ve- rilecek cezaları ise arttırıyor. Bölüculük eylemine ilişkin ceza oranı da yine arttnıhyor. Bu (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) New York'tan Astoria'nın limonları ŞEBNEM ATİYAS New York'un, Yunan nüfusu yoğun semtlerinden Astoria'da, pazarcıların sattığı limonlann, 'silahlann gölgesindeki' Girne*den geldiği fark edilince, ortahk birbirine girdi. Bali'den Ressamlık dede mesleği MÜMTAZ ARIKAN Endonezya'yı oluşturan adalardan Bali'de, hemen hemen her köşede ressamlara (sangging) rastlanıyor. Erkek ressamlar çoğunlukta. Sangginglerin çalışma biçimi Batıh ressamlardan farklı. Roma'dan Gigli'nin 'giysileri' NtLGÜN CERRAHOĞLU Son yıllardaki Italyan modasının en flaş isimlerinden Romeo Gigli'nin spor giyim koleksiyonu çalındı. Paris'ten Bütün suç tangoda MİNE G. SAULNIER Tango tehlikeli bir dans. Sokağın felsefesini yansıtıyor. Arjantin'den Avrupa'ya sıçradığında, çeşitli tartışmalara yol açtı, yasaklandı, eleştirildi. 10. Sayfeda PAZAR KONUĞU JACÛUES LESOURNE Kaliteli biney, kaliteli gazete Le Monde, dünyanın en saygın üç büyük gazetesinden biri. Le Monde'a girebilmek, gazetecilik mesleğinde güneşin merdivenlerini tırmanmaya başlamak demektir. Le Monde'un başına geçmek ise çoğunluğun başbakanlık koltuğuna tercih edeceği bır yüce makam. Le Monde gazetesi genel müdürü Jacques Lesourne, Parıs muhabirimiz Mine G. Saulnier'ın pazar konuğu. 12.Sayfada BUGÜN Her pazar Cumhuriyet'le Yaşamla Yasa. B i r büyük ilimlzin emniyet müdüründen dört beş ay önce dinlemiştim. Cumhuriyet Bayramı'nda bir ekip amirıyle arasında ge- çen ilginç bir konuşmayı anlatmıştı. 29 Ekim sabahı telsizinde heyecanlı bir ses duyulur: —Müdürüm, komünistler!.. —Evet evladım, n'olmuş? —Atatürk anıtına komunistler çelenk koy- mak istiyorlar müdürüm, n'apahm?.. —Bırakın koysunlar! Kısa bir sessizlikten sonra: —Müdürüm, İstiklâl Marşı da söyleyecek- lermiş... —Bırakın söylesınler! Emniyet müdürü bunu anlatırken "Ekip amirine Entemasyonal'i söylemekten daha iyi ya!" diyemediğını belirterek gülüyordu. (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) HASAN CEMAL • İki yıllık su savaşı htanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, 1989 yılmdan berı 'onu' arıyor. 3. Sayfada • YÖK'ün bilgisayannda yok, yok Dunyanm herhangi bir yerındekı "bilgi"ye ulaşmak için artık Jules Verne gibi "80 günde devri âlem"e gerek yok 3. Sayfada • ANAP-DYP koalisyonu Economist Intelligence Unıt 'in Türkiye raporuna göre seçim bu sonbaharda yapüacak. 4. Sayfada • Lee Marvin'li sıradan vvestern TV3'te Coğün Dırekleri adlı film bu akşam saat 20.00'den itibaren yayımlanacak. 6. Sayfada • Düşüneni güldüren slnemacı Fransızların güldürü ustası Jacçues Tati beş fılmiyle birden 10. Uluslararası htanbul Film Festivali'nde yer alıyor. 7. Sayfada • Bağdat, güneyde duruma hâkim ABD Dışişleri Bakanlığı, Şii isyanmın bastırıldığını, Irak birliklerinin kuzeye doğru kaydırıldığmı bıldirdi 11. Sayfada • Yatırımcımn haftalık rehberi Geçen hafıa mali piyasanın gündeminde döviz şoku vardı. Dolann resmi haftalık artışı 41 lira ile gerçekleşti. Ekonomide • Savaş modanın havasını bozdu Nerede o iğne atılsa yere düşmez kalabalık. Savaş rüzgârlan, ne kadar uzak da olsa J^ modayı sarsıyor. Oysa k TmKKL yenilikler var. Arka Sayfada • Bubka, gökyüzüne uzanıyor Sovyet atlet bu kez de 6.11'i aştı. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MLMCU VIP Air... Dünkü gazetelerde herhalde okudunuz: Cumhurbaşka- nı'nın büyük oğlu Tevfik Ahmet 'Sultan-Air1 Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Çizmeci ile birlikte 'VIP-Air Turizm Anonim Şirketi' (Sicil No: 273377-220959) adlı bir özel hava yolu şir- keti kurmuş; bu şirket iç hatlarda ışadamlarına hizmet ve- recekmış; şampanyalı kahvaltılar mı ıstersiniz, havyarlı is- (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog