Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUMİYET/4 Işıklar: "Büyük tiztintü duyduk" • lç Politika Servisi — HEP Genel Başkanı Fehmi Işıklar, önceki gece partileri tarafından düzenlenen Nevruz bayramında kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen Türk bayrağını indirme eylemini büyük üzüntüyle karşıladıklarını belirtti. Işıklar, "Biz parti olarak indireceğimiz bayrağı asmayız" diyerek şu açıklamayı yaptı: "Biz de böyle bir eylemin tamamıyla karşısındayız. Bu olayın desteklenecek hiçbir yanı yoktur." HABERLER 23 MAKT 1991 îstanbul Taksim'de 300 kişi molotof kokteylli, taşlı-sopalı gösteriyaptı Nevruz gözaltıları sürüyorADANA (Cumhuriyet Giiney tlleri Bürosu) — Nevruz günü kutlamalan sı- rasında çıkan olaylar üzerine gözaltına alınan yaklaşık 160 kişinin sorgulaması suruyor. Nusaybin'de çıkan olaylar sıra- sında güvenlik güçlerinin açtığı ateş so- nucu yaşamını yitiren Ali Turan, yeni bir olaya meydan vermemek amacıyla önce- ki gece "polis gözetiminde" toprağa ve- rildi. Dün İstanbul'da ise Taksim Meydanı'nda toplanan ve Nevruz Bay- ramı'nı kutlamak isteyen yaklaşık 300 ki- şilik bir grup, molotof kokteylli, taşlı ve sopalı bir gösteri yaptı. Polisin müdahale ettiği gösteri sonrasında 10 kişi gözaltı- na alındı. Son donemde yoğun eylemlerin yaşan- dığı Güneydoğu Bölgesi'nin önerali yer- leşim birimlerindeki gelişmeler şöyle: Nusaybin: Esnaf, önceki gün Nevruz dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe güven- lik güçlerinin ateş açarak müdahale et- mesi sonucu bir kişinin ölmesi, 5 kişinin de yaralanmasını protesto için dün ke- penk açmadı. Bunun üzerine Kaymakam Ümit karahan, esnafı anonslarla üyara- rak işyerlerini açmaya çağırdı. Karahan, aksi durumda cezalandırma yoluna gi- dileceğini bildirdi. Ilçedeki işyerlerinin uyarılar üzerine öğle saatlerine kadar tü- müyle açıldığı görüldü. Bu arada güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Ali luran'ın cenazesi herhangi bir olaya meydan verilmemesi amacıyla önceki gece polis gözetiminde toprağa verildi. Nusaybin Devlet Hasta- nesi'nde tedavi altında tutulan beş yara- yetinin sözcüsu ve başkanlar kurulu uye- si N'usret Senem, dün yaptığı açıklama- da halkın üzerine ateş açanlardan hesap sorulmasını istedi. Adana: Nevruz dolayısıyla gözaltına alınan çok sayıda kişinin salıverildiği bil- dirildi. Bahçelievler Mahallesi'nde 4 po- lis aracının yakılması olayıyla ilgili ola- rak yakalanan, aralarında HEP İl Baş- Nusaybin'de çıkan olaylar sırasında yaşamını ykiren Ali Turan, önceki gece polis gözetiminde toprağa verildi. A.Ü. Eğitim Fakültesi'nde smıflara giren güvenlik güçleri öğrencileri tartakladı. İstanbul'da 10 kişi gözaltına alındı. lının sağlık durumiarının ise iyiye gitti- ği bildirildi. Olaylar sırasında gözaltına alınan 34 kişinin Mardın Emniyet Mü- dürlüğü'ne götürüldükleri ve sorgulama- larının sürdüğü açıklandı. Öte yandan Insan Hakları Derneği ve Diyarbakır Bölge Barosu, olaylar konusunda ince- lemelerde bulunmak üzere ilçeye heyet- ler gönderdiler. llçede incelemelerde bulunan SP he- kanı Kemal Okutan'ın da bulunduğu 55 kişinin ise emniyet müdürlüğündeki sor- gulamalannın sürdüğu belirtildi. Yetki- liler halen gözaltında tutulan kişilerin önümüzdeki hafta adli makamlara sevk edilebileceklerini söylediler. Bir yetkili, "Bahçelievler Mahallesi'nde polisin ca- nına ve devlet malına kast edilen olay- lar yaşandı. Bu nedenle onlann sorgu- lamalan daha detaylı sürüyor. Diğerleri ise kimlik tespiti yapıldıktan sonra bırakıldılar" dedi. Öte yandan HEP Ge- nel Sekreteri İbrahim Aksoy ve mıllet- vekili Ahmet Türk dün olaylann yaşan- dığı Bahçelievler Mahallesi'ndeki yurt- taşlarla görüştüler. Sosyalist Birlik Par- tisi Adana İl Başkanı Mehmet Şerifoğ- lu da bir açıklama yaparak "Olay yeri- oe giden HEP yöneticûerinin gösterilerte bağlantılarının olduğu varsay ımıyla göz- altına alınmaian demokratik hukuk dev- leılerinde örnegi olmayan uygulamalardır" dedi. Bismil: llçede önceki gün kepenk ka- pama ve gösteri yürüyüşü yapılması ey- lemleriyle ilgili olarak gözaltına alınan üç kişi salıverildi. Ankara'daki Nevruz kutlamalanna müdahale eden güvenlik görevlilerinin, öğrencileri gözaltına almak için AÜ Eği- tim Bilimleri Fakültesi'nin sınıflanna si- lahları ile girdikleri öne sürüldü. Polisin kendilerini uyaran öğrencileri de tartak- ladığı iddia edildi. Önceki gün yaşanan bu olayı aktaran öğrenciler, polisin sınıfa girerek gözaltına aldığı öğrencileri sınıfta tartaklamaya başladığını, bir polisin de öğretim üyelerine ait sandalyenin baca- ğmı kırarak bunu sopa olarak kullandı- ğını öne sUrdüler. MARET MARMARA BESICIUK ve ET SANAYI ve TICARET A.Ş.'NİN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTIÇAĞRISI MARET MARMARA BESICIUK ve ET SANAYI ve TICARET A.Ş IDARE MECLISI BAŞKANUGINDAN. Şırketımız Ortaklar Genel Kurul Toplantısı. 1990 yıh çalışmalarını ıncelemek ve aşağıda yazılı gundemı goruşup karara bağlamak uzere 11.4.1991 Perşembe günu saat 15.30'da Ovan Otelı Cumhuriyet Caddesı No 2 Elmadağ-lstanbul adresınde yapılacaktır. Sayın Ortaklarımızm toplantıdan en geç bir hafta önce, Şirketımızden gıriş kartlarını alarak, bızzat veya bir temsılcı vasıtasıyla Genel Kurul Toplantısına katılmasını nca ederız. Temsılcı göndenlmesı durumunda usulüne uygun olarak duzenlenmış vekaletnamenın veya tem- sıl belgesınin şırkete ibrazı gereklidır Nama yazılı hısse sahıbı ortaklara gonderılecek davet mek- tubu girış kartı hukmundedır Hamılıne yazılı hısse sahıplen hısse senetlenni şırkete teslım ederek gıriş kartı alabılecekterı gıbn. herhangi bir bankaya da tevdı edebılırler Bu bankadan alınan ve bankaya teslım edilen hisse senetlerinın değer. adet ve numaralarını gosteren belge karşılığmda kendılerıne gıriş kartı verilır Gıriş kartı olmayan hamılıne aıt hısse senedı sahıplerının toplantılara katılmalarına kanunen ımkan olmadığı sayın ortaklarımızm bılgılerıne arz olunur 1990 faalıyet yılına aıt Idare Meclısı ve Denetçı Raporları ve (Pnce Waterhouse) Başaran Serbest Muhasebecı Malı Muşavırhk Anonım Şırketı'nın Murakabe raporu ozetı. bılânço. kâr-zarar hesap- lan, safı kazancm dağıtılması ıle ılgıh teklif, toplantıya tekaddum eden onbeş gun sure ıle şırket merkezınde (Tepeoren Koyu, Golbayın Mevkıı Pendık-lstanbul) ortaklann tetkıkıne amade bulun- durulacaktır Sayın pay sahıplerının bilgilerıne arz olunur. 11.4.1991 TARİHİNDE SAAT: 15.30'da YAPILACAK 7. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Dıvanı seçimı. 2. 1990 yılı faalıyet hesaplan hakkında Idare Meclısı ve Murakıp Raporlannın ve Dış Denetim Şir- ketı (Pnce VVaterhouse) Başaran Serbest Muhasebecı Malı Muşavırlık Anonım Şırketı nın Mu- rakıp Raporu ozetının okunması ve muzakeresi, Idare Meclısı'nın 1990 yılı bılânçosu ve gelir tablosu ıle ılgrlı önerısmın kabulu, değıştırılerek kabulu veya reddı 3. Idare Meclısı üyelerının ve denetçılenn 1990 yılı faalıyetlerınden dolayı ibra edilmeleri. 4. idare Meclısinin 1990 yılı kazanarun dağıtılması ve dağıtım tarrfii konusundaki önerısinin ka- bulü değıştınlerek kabulu veya reddı 5. Görev suresı dolmuş bulunan Idare Meclisı üyelerinin tekrar seçılmelerı veya değıştırilmelerı ve gorev sûrelerınln tayını 6. Görev surelerı dolmuş bulunan denetçılenn tekrar seçılmelen veya değıştırilmeteri. 7. Idare Meclısı Başkan ve uyelen ıle denetçiterın yıllık ucretlerının tesbıtı. 8. Idare Meclısı Başkan ve uyelenne şırket konusuna gıren ışleri bızzat veya başkaları adına yap- maları ve bu nevı ışleri yapan şırketlere de ortak olabılmeleri ve dığer ışlemlerı yapabılmelen hususunda Turk Tıcaret Kanunu'nun 334 ve 335'ıncı maddelerı gereğınce ızın verılmesı 9. Ortaklık Ana Sozleşmesi'nın sermaye ıle ilgili 6. maddesının. hısse senetlerı ıle ilgili 7 madde- sının değıştırılmesı ve Ortaklık Ana Sözleşmesi'ne geçicı bir madde ılave edılmesı. 10. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Dıvam'nca ımzalanması ve bununla yetınılmesi hu- susunda yetki verılmesı. H.Dilekler MADDE 6. SERMAYE Srtet 2499 sayıh kanun hukumlenne gore kayıtn serma- ye s,stem,ne geçmış ve Sermaye Pıyasas, Kurulu nor 27 5 1987 tanh ve 273 say.l. an, .le bu sısleme geçmışor Ş.rket.n kayıtlı sermayesı 50 rraiyar TL olup her bm 10 000 -TL ınbarı k.ymeıte 5 m.lyor paya bokjnmuşıur Şırketın pkanlmış sermayes tamamı nakden odenmıs 15mılyar TLdır Ş.rket.n ç,kanım,ş sermayes. her b.n 10 000 -TL rtıban değerde I tempten 50 000 adet. II ıert,pI en 200 000 adet. III tert^ten 350 000 adet IV tempten 150 000 adet. V tertpten 750 000 adet olmak uzere toplam 1500 000 paydan muteşekkıid.r Ç.kanlm,ş 15 rratyar TL sermayey,0 ,uşturan paylan tem- alen .hraç edilen hısse senetennm mban degerten ve lürlen mbaryle dağn.m. aşagKlak, şetalded^ NAMA VEYA mBARI(Kjpûr) TEHT1BI VE KUPÜH HAMILINE DEĞERI PAY GRUBU AOEDI YAZILI OLDUĞU Kanunu nunmukerrer 298 maddesının getırdığı Yenıden Degerleme hûkümlen gereğmce oluşan Deger Artjş Fo- n u n u n «™ayeye taves. ıle karş.lanmşt.r Şırketın ç.ka- "lm *^Tr ^esıher "•"'°°°°~J \^a "de «erde1 ter ""P tenxo ^ <*** nama -' 7 °° °°° adedlhamılıne <*'makuzere 2 0 0 0 °°° adel - 2 lertlpter tamamlh3m[llne 1 500 000 adeı olmak uzere toplam 3 500 000 paydan muteşekkıldır Idare Meclısı Sermaye Pıyasası Kanunu hukumlenne u vgun oiarak gereklı gordüğu zamanlarda nama veya h a m ı l ı r e "azıh hedellı veya bedelsu; h,ss e seneller, ıhraç ederek ç.kanlm.ş sermayeyı arttırmaya ve h,ssesene«e- n n ı b ı r d e n l a z l a P a V t e m s.l eden kupurier haiınde b.rleş- tırmeye yeıkı .*r Aynca Idare Mecto Myazn veya ıuban degermn uze- mtSe h<s ^ *""«* Ç"«"l™s. pay sah,plerm,n yenı pay a l r T a k h *lar.™n s.nrland,nlmas, kooularında veya ımt,- yazlı hısse seneBerann haklarını kıatlayro nıtelıkie karar- lar alabıiır ESKİ METİN 5 10 000-TL II ~ertıp 1 000 adet Hamılıne Şırketm tum paylarının 300 000 adedı nama. 300 000 50 000 -TL II Tertıp 7800 adet Hamılıne adedı hamılıneyazılıdır Yenı hısse senedı ıhraç edılınce- 250000-TL II "ertıp I200adet Hamıl'ne yekadarmjvakkatılmuhaberçıkanlafiılır Hrsseseneüe- 1OO0OO0-TL • II Tertıp 800 adel Hamılıne n 1 5 10 20.50.100 500 ve 1 000 hısselık kupurler ha- 10 000 000-TL II Tertıp 50 adet Hamılıne lınde bastınlabılır Her turiu kupur kaç hsseyı lemsıl edı- 50 000 -TL III Terbp ı 000 adet Hamılıne yorsa o rnktarda hakiardan ıstıtade eder 1O0OO0-TL III Terop 500 arje' Hamılıne Pay sahıptermın talebı uzerıne buyuk kupurleıın daha 200 000 -TL III Tertıp 1 000 adet Hamılıne kuçuk kupurlerle degıştırılmesı yokjna gıdılır 1O0O0O0-TL III Terop 400 arjeı Hamılıoe Şırketın nama yazıiı hısse senetlerı usulunegofe tutulan 5 000 000 -TL III Tertıp 60 ade! Hamılıne bir pay dettenne kaydplunur Nama yazıiı hısselerır satı- 10O0OOO0-TL III Tertıp 250aaei Nama 5' devrıveyauzenerındehemangıDırmuameleveyala- 10OOC-TL IV Tertıp 3 8O0adet Hamılıne sarruf ıfası Şırket nezdınde ancak Yonetım Kurulu nun 50 000 -TL IV Tenıp 3 750 adet Hamılıne Rarar.na mustemden pay deHerme Kaydedıldıkten sonra 100 000-TL IV Tertıp 3 20C adel Hamılıne hukum ıfade eder 200 000-TL IV Tertıp 475 adet Hamılıne NanayazılıpaytannrJevrınıveonlaraaıtsaırmuameleve 500 000 -TL IV Tertıc 375 adet Hamılıne tasarrufu, Yonetım Kurulu sebep gostermeden pay del- 1 000 000 -TL IV Tertıp 122 adet Harralıne 'enne kayıttan ımtına edebıiır 5 000 000-TL IV Tertıp HCadet Hamılıne 10 000 -TL V Tertıp 3 500 adet Hamılıne VPMİ MPTİN 50 00C-TL V Tertıp 1 200 adet Hamılıne TCMI IVICI IM 100 00C-TL V Tertıp 8 050 adet Hamılıne MADDE 7. HISSE SENETLERI Î S luSIS Ht m '!'ne H,ssesene,,eM.5,1020 5O10O5O0ve10O0h,ssel,k V Tertıp 1 000 adet Hamılıne kupurle. t^ahnde bastınlaM.r Herturtu kupur kaç h,sseyı Idare Meclıa Sermaye Pıyasası Kanunu hukumlenne 'e^sı edıyorsa o mıkıarda haklardan stıfade eder Pay uygun olarak gereklı gorüugu zamanlarda nama veya sahıplerının ta(etw uzenne buyuk kupunerın daha kuçuk hamılıne yazn, hısse senetlerı ıhraç ederek çıkarılmış kupurlerle degışonlmesı yoluna gıdılır sermayeyı arttrmaya ve hısse senettermı bırden fazia Şırketın nama yazılı hısse senetlerı usulüne göre tutulan payı temsıl eden kupurler halmde bırleştırmeye yetkılıdır Dır pay detterıne kaydolunur Aynca ıdare Mecısı ımtıyazlı veya ıtıbarı degennın uze- Nama yazılı tıısselerm satışı devrı veya uzerlerınde her- nnde hısse senedı çKarılması pay sahıplennm yenı pay nangı bır muamele veva tasarruf rtası Şırket nezdnde almak haklanmn Sınırlandırılmas, konutannda veya ımtı- ancak Yonet.m Kurulu nun karanna mustenıden pay def- yazlı hısse senedı sahıplerının haklarını kısıtlayıcı nıtelıkte t e n n e kaydedıltjıkten sonra hukum ıfade eder karariar alabılır Namayazıiıpavlarındevnnıveoniaraaıtsaırmuameleve tasarrufu, Yonetım kurulu sebep gostermeden pay defte- YFNİ MFTİN r l n e ka Y ınan ı r n t 'na edebıitr MADDE 6. SERMAYE G E Ç j c j M A D D E Şırkei 2499 savti kan jn hukumlenne gore kayıtlı serma- Çıkariimış sefmayenm 20 nrw)yar TL itk kısnnnı lemsıl et- ye sıslemne aecriış ve Sermaye Pıyasası Kuruiu nun mek uzere daha onceıhraçedJmışolani II II! ,!V,V ve 27 5 1987tanhve273sayılMznnlebusıslemegeçmışiif VI tert'phıssesenetterı namavehamılıneyaziltclmadı,- Şırkeîm kayrt*ı sermayesı 100 mtlyar TL olup her bın rumlan mui^afaza edılmek suretıyie Sermaye Pıyasası 10 000 -TL ıtıban kı>Tiette 10 m iyon paya bolunmuş^' Kurulu nun Serf I No 5 teblığıne uygun olarak baslırıla- ŞjrketınçjKantmıs serma>eS'îanıamı odenmış 35 nnıyar cakolanl lerüp hısse senetler iie değıştmiecektır Her- TLdır Bu sermayefitn 20 mtlyar THık k<smı nakden hangıbırnedentehıssesenetleTinıdeğışttremeyenonak- odenmıştır Bakı/e * 5 mdvar TL hk kısmı ise Vergı Usul ların her turlu haklan mahfuzdur VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ MARET MARMARA BESİCİLİK ve ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA. Şırketmızın 11 4.1991 Perşembe gunu saat 15 30 da yapılacak Genel Kurul Toplantısfnda şırketı- mızı/şahsımı temsılen tam yetkı ıle ıştırake ve rey vermeye, Turk Tıcaret Kanunu ve Esas Mukave- le hukumlenne gore sahıp bulunduğumuz haklarımızı kullanmaya ve gereklı kağıttarı ımzalamaya, esas mukavele değışıklığıne musbet oy kullanmaya mezun ve selahıyettar olmak uzere sayın yetkılıdır. VekâletVeren: jkametgâh: HısseTutarı (TL): ;v, ııu» tııııı m m tıı ıır ııı m ı » Tlt III II» 111111 a E s k i Cumhurbaşkaııı Kenan Evren, Genelkurma> y d Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'i makamında zi- yarel etti. Kenan Evren, Genelkurmay Karargâhı'na gelişinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dogan Giireş tarafından askeri törenle karşılandı. Karşılamada, Genelkurmay 2. Başkanı Orgene- ral Mehmet Önder ile öleki karargâh subaylan da bulundular. Kenan Evren, Orgeneral Güreş'in makamında gazetecilere, Genelkurmay Başkam'nı daha önce tebrik ettiğini, ancak bir kez de ma- kamında ziyaret ederek i>i dileklerini iletmek istediğini söyledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Giireş de göreve getirilişinden sonra Evren ile Genelkurmay Karargâhı'nda ilk kez bir araya gel- diklerini belirtti. Orgeneral Giireş, karargâhta tuğgeneral olarak gorev >aptığı 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Evren'in kurmav başkanlığını yüruttüğünu hatırlattı. (Fotoğraf: Rıza Ezer) Semra OzaPın gizli seçîm karargâhı GÜNDÜZ İMŞİR ANAP İstanbul il başkan adayı Semra Özal'ın 28 nisan ta- rihine ertelenen yeni kongreyle ilgili çalışmalarını sessiz sedasız yuruttüğü "secim karargâhı"nın Taksim'de olduğu belirlendi. Ya- pılan çalışmaların "çok gizli" tutulması yolunda Ankara'dan verilen talimattan sonra Özalcı ilçe başkanlarının karargâhta tek tek delegelerle görüştüğü öğ- renildi. ANAP'ta olayh İstanbul il kongresinden sonra taraflar ça- bşmalanm gizli seçim karargâh- larında sürdürmeye başladı. Semra Özal'ın, seçim karargâhı- nın Tercüman gazetesine ait "Tercüman Tour" adlı ofisin yer aldığı Mete caddesi 38 numara- da kurulduğu öğrenildi. 1989 yı- lında faaliyete geçtiği belirtilen şirketin başında son zamanlar- da sık sık Semra Özal'ın yanın- da görülen Kemal Ilıcak'ın oğ- lu Mehmet Ali üacak'ın bulun- duğu belirtildi. Ofiste çalışma- larını sürdüren Semra Özal'ın danışmam Abdullah Nebioğlu sorulanmızı şöyle yanıtladı: —Burası Semra Özal'ın seçim karargâhı mı? NEBİOĞLU — Kesinlikle hayır. Burası benim seçim tari- hine kadar ozel işlerimi yüriıt- tüğüm bir büro. —Delegeler geliyormuş. NEBtOGLU — Ha, o delege- ler mi? İzah edeyim. Buraya bir ara Beykoz İlçe Başkanı Osman Ceyhan gelmişti. Onun da oğlu apandisit ameliyatı olacaktı. Üs- küdar delegelerinden bazılarıy- la birlikte oğluna geçmiş olsun ziyaretinden dönerken bana uğ- radılar. Tabii haliyle çay ikram ettik. Biraz kaldılar. Delege ka- labalığı ondan olsa gerek. —Girişte burasının Tercüman gazetesine bağlı 'Terciiman To- ur'a (Tercüman Havacılık Tu- rizm ve Ticaret AŞ) ait olduğu görülüyor. Siz kimden kiraladı- nız? NEBİOCLU — Ben Mehmet Ali Ilıcak'tan devraldım. Elim- de bir banka hesap numarası var. Ücretini oraya ödüyorum. Bu nedenle sahibinin kim oldu- ğunubilmiyorum. —Peki tabela niye yerinde d u r u y o r ? NEBİOGLU — Sökülmesi unutulmuş. Benim devir almam biraz apaı topar oldu. Şu anda ben bu ofiste herhangi bir iş yapmıyorum. Eş dostla görüşü- yorum. Abdullah Nebioğlu soruları- mızın bitiminde kendisine yap- tığımız fotoğraf çektirme tekli- fini ise kabul etmedi. "Terzim- le randevum var" diyerek yanı- mızda ofisi kilitleyip dışarı çık- tı. Ofisin mal sahibinin eski Sar Holding'in sahibi Zeki Saraçoğ- lu olduğunu belirten Sar Han- ın 10 yıllık kapıcısı Kemal Ekin- ci ise halen işyerinde ANAP'lı- ların bulunduğunu belirterek şunları söyledi: "Nisan sonuna kadar bu işyeri kiralanmış du- rumda. Buraya her gün yuzler- ce delege geliyor. Sabah erken saatlerden itibaren ofis açılıyor. Saat 23.00'e kadar çalışmalar sürüyor. Ara sıra gelen delege- lerle sohbet ettiğimiz de oluyor." POLİTİKA GÜNLUĞÜ HIKMETÇETINKAYA Semra Hanıırfa Karşı Çıkmayın... ANAP içindeki isyancıların sesi soluğu kesildi. Semra Ha- nım'ın il başkanlığına karşı çıkan Keçeciler, Doğan, Çiçek ve Aksu beklemeye başladılar Önceki gün ABD'den dönen Aksu'nun MGK toplantısına katılmayıp doğrudan evine git- mesi, sanırız izinli ya da raporlu olmasından kaynaklanıyor- ANAP İstanbul İl Kongresi dondurulup buzluğa konuldu. Muhafazakâr kanat şu ana dek bir uzlaşmaya yanaşmıyor, ama bir yumuşama da ANAP kulislerinde yaygınlaşıyor. Baş- bakan Akbulut'un da Keçeciler'in kulağına önemli şeyler fı- sıldadığı anlatılıyor. Başbakan Akbulut, Keçeciler'e neler söyledi? Kulislerde anlatılanlara göre "Semra Hanım'a karşı çık- mayın, listeye sizin arkadaşlarınız da girecek" dedi Akbu- lut. İlçe başkanlarıyla tek tek görüşüp onları dinledikten son- ra da Keçeciler'le konuştu: — Beni zor durumda bırakmayın, eğer inat ederseniz çok şey kaybedersiniz. Semra Hanım'a karşı çıkmayın. Yönetim- de sizin istediğiniz isimlere hayır denmeyecek... İstanbul'da kimi ilçe başkanlan bu alışverişe karşı çıkıyor, Mehmet Keçeciler'e, "Bizi yine ortada mı bırakacaksınız" ^ diye soruyor. Keçeciler'in onlara verdiği yanıt ise şöyle: — Hayır, bizim adayımız ve listemiz belli. Kongre başla- dığı yerden devam edecek. Yani ikı ayrı listeyle seçime gi- dilecek. Yasal olan da budur... Ne demişler? Minareyi çalan kıhfını hazırlar. Öyle bir kılıf bulunur, iş çö- zümlenir. Nasıl olsa anayasa da bir kez çiğnendi. Bu bir kongre. Çiğnense ne olur çiğnenmese... Önemli olan Semra Hanım'ın il başkanlığına seçilmesi. ANAP'a çağdaşlık göm- leğinin gıydirılmesi. Cumhurbaskanı „ ,. , , , . , , özai, başkanhk yoiun- Kulislerde anlatılanlara daadımadımyürüyor. göre "Semra Hanım'a Bir hafta sürecek ABD karşı çıkmayın, listeye gezisi sırasında Camp s jz fn arkadaşlarınız da David'de Başkan Qİrece u" we w; Akhulut Bush'la bulusacak Ş,^ K , a , ™ ou "f L oian özai'm çantasm- Hçe başkanlarıyla tek tek da bip ödün paketi oi- görüşüp onları dinledikten duğu söyieniyor. Bu sonrâ da Keçeciler'le Ödünün de KlbriS'la İl- Unnuctıı- Rani -rnr gili olduğu biliniyor. « o n u ? ^ . Beni ZOr içeride demokratik- durumda bırakmayın, eger leşme rüzgârian esti- inat ederseniz çok şey ren özai, Camp Da- kaybedersiniz. Semra vid'de yakınvesami- Hanım'a karşı çıkmayın. — Rumiar Kıbns'ta ıstedıgınız isimlere hayır toprak mı istiyoriar, denmeyecek... verdim gitti... _ ANAP İstanbul il Kongresi'nde açık açık eşi Semra Özal'ı destekleyen taraflı cumhurbaskanı, bu kez Camp David'de, Bush'a bir tepsi içinde sunacak ödün paketini. Kamuoyu bu kez anayasa değişıkliği tasarısını unutacak. Kıbrıs sorunuyla ilgilenecek. Elınde hem TFİT hem de Magic Box olan Özal, kimi gazeteleri de yanına alıp bu engeli aşacak. ANAP'taki mulıafazakâr kanat bu nedenle sıkışmış durum- da... Bakın, bir muhafazakâr ne diyor: — Özal'ın arkasında ABD, sermaye ve atamayla gelen . ANAP milletvekilleri var. Biz de atamayla geldik. O ne der- se yapıyoruz. Eğer yapmazsak cezalandırılıyoruz... Aynen böyle söylüyor ANAP'lı muhafazakâr. Ardından da ekliyor: „ — Özal'la uğraşmak çok zor... ' S H ^ ; r i l i C t i J ^ - Demek ki muhafazakârlar teslim bayrağını çekfnfeler... Gözlerimiz altı gün ABD'de olacak. TRT, Magic Box, Özal : ın bu gezisini birinci haber olarak verecek. Halkımız, parti- le.rimız Kürt sorununu, düşünce özgürlüğünü, ceza ertelen- mesinı tartışacak. Muhafazakârlar kendi aralarında şu so- ruyu soracak: — Semra Hanım'ı İstanbul il başkanı yapıp yönetimi ele geçirelim... Âcaba kimi SHP ve DYP milletvekilleri, Özal'ın anayasa değişıkliği tasarısı tuzağına düşecekler mi? Aslan yürekli, anlı şanlı sosyal demokrat Cüneyt Çanver'in "Kara Kürtleri, Deniz Kürtleri" tartışmasını bırakıp Özal a öv- güler yağdırdığını görünce insan ister istemez "acaba" di- yor. Köprülerin altmdan çok sular aktı. Canver de sonunda de- mek ki titreyip kendine geldi: — Özal'ın politikalarını destekliyorum... Canver'de Özal şevgisi aslmda yeni değildir. 1983 yılında da vardı bu sevgi. Özal onu bulup çıkaramamıştı. Yedi yıl çok geç sayılmaz. Dağ dağa kavuşmaz ama insan insana kavuşur... ADALAR BELEDİYE BAŞKANUĞI ADA ÂŞIKLARINA DUYURU Doğa sevgisi olan tüm adalı ve adaları seven İstanbullulann Büyükada'da yanan alanların ağaçlandınlması kampanyasına tesrıfleh rica olunur. YER: 24 Mart Pazar, saat 11.00 Tur yolu Fethi Okyar bağı yanı BÜYÜKADA Ankara'nın çağdaşlaşması ve büyümesi için çok büyük emek veren, Başkent'in 21. Belediye Başkanı I veeşı J ı kaybettik. Bir trafik kazası sonucu aramızdan zamansız ayrılışlarının derin acısı içindeyiz. Muhtarlarım, Belediye Çalışanlarım ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerim adına, ailesine ve tüm Ankaralılara başsağlığı dilerim. Murat KARAYALÇIN Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Dalokay ailesi için 23 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Büyükşehir Belediyesi Ulus Merkez Binası önünde bir tören düzenlenecektir. Saat 13.00'te ise Maltepe Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra cenazeler, Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog