Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

23 MART 1991 HABERLER CUMHURİYET/3 2. hizmetyılını dolduran Istanburun SHP'li şehiryönetimleri,personelsayısını giderek arttırıyor Personelkent Belediyesitstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1989 martında 10 bin olan memur sayısı iki yılda 570 kişi arttı. Aynı sürede bin yeni işçi kadroya alındı. İlçe belediyeleri de aynı sürede arttırdıkları personele, bütçelerinin yüzde 50'ye yakınını ayırıyor. Isunbnl Haber Servisl — Is- tanbul'da ikinci hizmet yılını dolduran SHP'li belediyeler, ilk gttnden bu yana parasızlıktan yakınırken, personel sayısını da öncmli ölçüde arttırdılar. İkin- ci yıhn sonunda, yeni kurulan belediyeler dışındaki ilçe beledi- yelerinin "haklan oiın vergi ge- liri payiannı" almamalanna karşın, işçi alımlannda "ayakla- nnı yorganlanaa göre uzalma- dıklan" beürlendi. Görevleri ve iş hacmi açısın- dan ilçe belediyelerinden fazla "yük"ü olan büyükşehir beledi- yesinin 1989 martında 10 bin olan memur sayısı iki yılda 570 kişi arttı. Aynı sürede büyükşe- hir belediyesi, bin yeni işçiyi kadrosuna dahil etti. Belediye yönetimi, önceki belediye yöne- timinin aksine, yol, tretuvar ve park çalışmaJannı müteahhitler yerine kendi müdürlüklerine yaptrrdıklanm belirterek, artan İ5çi ve memur sayısının bile hiz- met için yetmediğini ileri süril- yor. İlçe belediyeleri ise 2 yıl süre- since arttırdıklan personel ma- aslanna bütçelerinin yüzde 5O'ye BUGUN Nurettin Sözen ne diyor: Gecen sene, verilen yüzde 25 zammı yeterli bnlmayan personel, Büyükşehir Belediyesi'nin binası önunde proteslo gösterisinde. yakınını ayırmak zorunda kalır- ken, "siyasi kadrolaşma" suçla- masıyla karşılaşıyorlar. tlçe be- lediyeleri içinde Üsküdar Bele- diyesi ile Bakırköy Belediyesi işçi sayısını rekor düzeyde arttıran belediyeler. Üsküdar Belediyesi'nin 1989"da 1497 olan işçi sayısı, bu- gün yaklaşık 500 kişi artarak 1494'e ulaşmış durumda. Bakır- köy Belediyesi'nin 1989'da 2289 işçisi varken, bugün sayı yakla- şık 500 kişi artarak, 2769'a ulaş- tı. Beykoz Belediyesi'nin 262 ki- şilik işçi kadrosu da 2 yıl sonun- da neredeyse yan yanya artarak 561 kişi oldu. İki yılda 300 kişi alan Kartal Belediyesi gibi önce- ki işçi sayısına oranla fazla işçi almış sayılan Zeytinburnu Bele- diyesi de işçi sayısını yan yanya arttırdı. Beşiktaş, Beyoğlu, Emi- nönü, Sanyer belediyeleri ise işçi sayısını fazla arttırmamayı ba- şardılar. İki yıllık çalışma süresınce, büyükşehir belediyesinin, irili ufaklı projeleri zamanında ve yeterli çalışmayla bitirememe- sinde önemli etken olarak yöne- tim kademelerindeki gruplaş- malar gösteriliyordu. Zaman za- man basına yansıyan müdürler arasındaki çekişme, müfettişle- re kadar yansıyan "kavgalara" da dönüştü. Anakent Belediye Başkanı Nurettin Sozen'ın "do- ğal" karşıladığı bu gruplaşma- lar, bir projeler daire başkanını, park ve bahçeler müdürüne park projelerini göstermemesi- ne varacak kadar uçurumlar ya- ratıyordu. Bu çekişmenin orta- sında, Başkan Sözen'in, 'Sıvas- lı bemşerilerini belediyeye doldurduğu' iddiaları da iki yıl- da en çok konuşulan konu ol- du. Belediyedeki Sıvashlar konu- sunda yaptığımız araştırmada, büyükşehir belediyesindeki 4 ge- nel sekreter yardımcısından 2'sinin ve 2 daire başkanından yine 2'sinin Sıvaslı olduğu bildi- rilirken, işçi ve memurlann do- ğum yerleri konusunda bilgi ver- menin olanaksız olduğu yanıtı veriliyordu. Anakent Belediye Başkanı Nurettin Sözen, personel politi- kalarının gerçekçi olduğunu vurguluyor ve Sıvaslılan beledi- yeye doldurduğu iddialarını ise gülünç buluyor. Hükümet-SHP'li belediyeler çatişması hizmet verilmesini engelliyor Projeler onaybekliyor protokolüne karşın Maliye Ba- kanı Adnan Kahveci hükümetin dış krediye garantör olmayaca- ğını söyledi. tstanbul Belediyesi, 3 büyük proje için Hazine garantisi alamıyor. Toplam 3.8 trilyon liralık projeler için yurtdışından temin edilen krediye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nm *garantör' olması gerekiyor. İstMbul Haber Servisi — 26 si ile SSCB Ulaştırma Bakanlı- Mart yerel seçimlerinden sonra ğı arasında imzalanan iyi niyet başlayan hükümet ile SHP'li belediyeler arasındaki çekişme, iki yıldır Istanbul'daki çahşma- lara da damgasını vurdu. Maliye ve Gümruk Bakanlığı'nın 1990 yılı ocak, şubat ve mart ayı vergi gelirlerinden Istanbul'un payı- na düşen 157 milyar lirayı kes- mesiyle başlayan hükümet- belediye kavgası bugün, büyük projeler üzerinde sürdürülüyor. Istanbul Büyükşehir Beledi- yesi gerçekleştirmeyi planladığı büyük projeler için Hazine ga- rantisi alamıyor. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğı'nın yurtdı- jından ucuz kredi temin eden belediyeye "garantör" olmaması nedeniyle lstanbul'un toplam 3.8 trilyon liralık 3 büyük pro- jesine başlanamıyor. Istanbul Büyükşehir Beledi- yesi'nin onay bekleyen projele- ri şunlar: Sazlıdere Barajı ve Kuzey Is- tıranca Regülatörleri lstanbul'un su sıkıntısıru çöz- meye yönelik projelerden Sazlı- dere Barajı ve Kuzey Istıranca regülatörleriain bir süre önce ihale sözleşmesi imzalanmasına karşın Devlet Su Işleri ve Kamu Ortaklığj Idaresi'nin onayını bekliyor. Ağustos aymda kabul edilen Bakanlar Kurulu karany- la lstanbul'a su sağlamaya yö- nelik çalışmalar kapsamına alı- nan bu iki proje, 5 aydır onay- lanmadığı için çalışmalara baş- lanamıyor. 13 Eylül 199O'da85 milyar Hraya ihale edilen Sazlı- dere Barajı'nın 50 milyon met- reküp kullanılabilir su rezervi bulunuyor. Karadeniz'e boşa akan Istıranca derelerinin ihale sözleşmesi de 21 Eylül 1990'da imzalandı. Yılda 110 milyon metreküp suyu Terkos Gölü'ne aktarmayı amaçlayan projenin maliyeti 147 milyar lira. 650 İETT otobüsü tstanbul Büyükşehir Beledi- yesi 1990 yılında 500'ü solo, 150'si körüklü olmak üzere 650 otobüs alımı için ihale actı. îha- leyi Macaristan'ın Ikanıs firma- sı kazandı. Solo tipi otobüslerin her biri için 35 bin 600 dolar, körüklü tipi için 53 bin 900 do- lara anlaşma sağlandı. Firma ile belediye arasında kredi sözleş- mesi imzalanmasmdan sonra L devlet bankalan önce verecek- lerini belirttikleri teminat mek- tubunu vermekten hükümetin baskısıyla vazgectiler. özel ban- kalann da teminat mektubu vermemesi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır 650 otobüs almamıyor. Bankalardan teminat mektubu alamayan belediye, kendi giri- şimleriyle otobüs alımını ger- çckleştirmek istiyor. Nurettin Sözen de konuyla ilgili açıkla- masında belediyenin kendi im- kânlanyla 180 otobüs alımı için anlaşma yaptığmı ve otobüsle- rin nisan ayında tstanbul'a ge- tirileceğini belirtti. 650 otobü- sün gecikmesinden doğan zara- nn yaklaşık 18 milyar lira oldu- ğu belirtiliyor. Metro Sovyetler Birliği Ulastırma Bakanlığı'yla temas kuran ve metro yapımı için ön anlaşma- ya varan anakent belediyesi, projesi hazır Istanbul Metrosu için de gereken izni hükümetten alamadı. Yaklaşık 1 milyar do- lara mal olacağı planlanan met- ro için hükümet, 4 aydır Hazi- ne garantisi vermiyor. Cumhur- başkanı Turgut özal'ın SSCB gezisinden sonra yeniden günde- me gelen metro ile ilgili olarak Nurettin Sözen, iyimser olduğu- nu belirtiyor. Istanbul Belediye- Hâlâ boş kadromuz varİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, belediyelerdeki personel fazlalığıyla ilgili şöyle diyor: "Partimizin üst organlan ve bizim de siyasal anlayışımız işçi Çikarmaya karşı olduğu için bu sıkıntıyı yaşayan ilçelerimiz vardırî' tstanbul Haber Servisi — Bü- yükşehir Belediye Başkanı Prof. Nurettin Sözen, İstanbul'daki be- lediyelerin fazla işçi aldıklan, bu- _ yükşehirdeki yönetici gruplaş-' malan ve Sıvaslıların belediyeye doldurulduğu yolundaki iddialar konusunda sorulanmızı şöyle ya- nıtladı: —Bütçelerinin yüzde 30'undan fazlasını personel maaşlanna ayırmak zorunda kalan belediye- lerin işçi ve memur alımında aşı- nya kaçtıklan belirtiliyor, politik bir tercihle mi böyle bareket edi- liyor? SÖZEN—Bütun bu söylenti- lerin hesabını vermek durumun- dayım. Şu anda büyükşehirde hâlâ doldurulmamış işçi ve me- mur kadrolan vardır. Bugüne ka- dar hiçbir aybaşında işçilerin ma- aşlanm bir gun bile aksatmadık. Sadece çahşmayan, iş yapmayan belediye şirketlerini calışır hale getirdik. Bunun için de SUSER, ISVALT - BELBtM gibi şirketle- rimize eleman aldık. Şu anda IS- Kl'ye bağh SUSER daha önce özel şirketlerin yaptığı okuma iş- leminin tümünü yapıyor. IG- DAŞ'a işçi aldık, tüm İstanbul 1 un doğalgaz dağıtunını yapacak. Ama ilçe belediyelerinin üzerin- de işçi alımında bir kontrol yetki- mizyok. Bazı ilçe belediyelerinin artan iş hacmine karşın işçi sayı- sı yetersiz kalıyor. Ama yine de mali kaynaklar artmadığına go- re, baa ilçelerin pek ayaklannı yorgamna göre uzatmadıkları soylenebilir. —Maaş ödemekte zorlanan bazı ilçe belediyeleri işçi çıkarmak is- tedi. Ancak, parti izin vermedi. Bu durumda yanlıştan donme olanagı da yok mu? SÖZEN—Partimizin üst or- ganlan işçi çikarmaya karşı oldu- ğu için ve bizim de siyasal anlayı- şımız işci çikarmaya karşı olduğu için, bu sıkıntıyı da yaşayan ilçe- lerimiz vardır. —tki yıllık süre içinde, belediye- nin üst kadrosu içinde işini sav- saklayan, ağır çalışan ya da uyumsuz bazı yoneticilerin bu- lunduğu, ancak sizin görevden al- mak istemediğiniz ya da geciktir- diğiniz iddia ediliyor? SÖZE.N—Hayır değiştiriyo- rum. Belpa'nın Genel Müdurü değişti. İSBAK'ın Genel Müdü- rü iki defa değişti. Fen Işleri Da- ire Başkanı, İşletmeler Daire Baş- karu, Çevre Daire Başkanımız de- ğişti. Yeni genel sekreter yardım- cımızı atadık, ruhsat denetim müdürünü değiştirdim. Böyle bir kural yok. Tempoya ujTnayanı değiştireceğiz. —Sizi zaman zaman ortaya attık- lan konular, uygulamalar ve soz- leriyle guç durumda bırakan ba- zı isimler olduğu ileri surüluyor. Otobüslerin tunıncuya boyan- masL, basınla ilişkflerin gerginleş- mesi, bilboardlargibi "• onularda Biltin Toker şimsekleri üzerine çekti. SÖZEN—Herkesi uyanyo- rum. Biltin Toker'ideyanlış yap- tığı zamaı. uyanyorum. Ama çok yönlu bir arkadaşımız, verim de alıyoruz. Onun için ona fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama diğer çok hata yapan, güç du- rurnlar yaratan kişilerin durumu- nu gözden geçiriyorum. —Belediyedeki kadroiaşmada ya da işci alımlannda Sı\aslılann kayınldığı iddialan var. Alınan işçiler içinde çoğunluğun Sıvaslı olduğunadairj»»bilgiler de var. SÖZEN—Lalrkonusunda ol- duğu gibi bu konu da gayri ciddi bir şey. Hiç olabilir mi? Turki- ye'nin bunca önemli sorunu var- ken, lstanbul'un sorunlan var- ken, böyle bir şeyi gülünç bu- luyorum. TVftf17.f*f*lf»f*İn BfÜ0f*Ktm\f* S o n a > ' a r d a ' c u m a namazlanndan lar, cami içinde ve avlusunda yer bulamayınca, beraberlerinde getirdikleri kii- ^ g U l g C S l l l U C s o n n ç ı k a n 0 | a y | a r nedeniyle, İstan- çük kilimleri ve gazeteleri Beyazıt Me>danı'na sererek meydanda 'konuşlandınlan' bul Ünivetsitesi ile Beyazıt Me>danı'nda alınan güvenlik önlemleri, ramazan ayının panzerler eşliğinde namaz kıldılar. Alınan güvenlik önlemleri sonunda Beyazıt ilk cumasında da sürdü. Cuma namazı için Be>azıt Camii'ne akın eden yurttaş- Meydam'nda herhangi bir olay çıkmadı. (Fotoğraf: Suat Kozluklu) 3 alan bir üst sınıfa geçecek HAKAN AYGÜN ANKARA — Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu, yeni "sınıf geç- me sistemi"ni belirledi. Ağırlıklı not or- talaması 5 olan öğrenciler, başarısız ol- dukları dersten en az 3 almaları duru- munda sınıf geçecekler. Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol bas- kanlığında yeni sınıf geçme sistemini be- lirleme çahşmalarını sürdüren Talim Terbiye Kurulu'ndan sonunda karar çık- tı. Değerlendirdiği üç alternatifi ikiye in- diren kurul, her iki seçenekte de başarı- sız derslerden sınıf geçebilmek için en az "3 alma" şartını getirdi. Bakan Akyol'- un onayından geçen ve "bütünleme sınavh" ve "bütünleme sınavsız" olma- lanyla aynlan iki yeni model, bu öğre- tim yılında "pilot" olarak seçilecek 30 kadar lisede denenecek. Diğerine göre daha olumlu sonuç veren model, önü- müzdeki öğretim yıİından itibaren bütun liselerde uygulanacak. Yeni sistemin ana hatları şöyle: — Her iki alternatifte de yıl sonu ağır- lıklı not ortalaması 5 olan öğrenciler, ba- şarısız oldukları dersten de en az 3 al- maları durumunda sınıf geçecekler. — Daha önce " 5 alma zorunluluğu" getirilmesi düşünülen Turkçe ile kol derslerinden de 3'alanlar sınıf geçe- bilecek. — Ağırlıklı not ortalaması 5 olup ba- şarısız oldukları derslerden 3'ün altında alan oğrencilerin kaderi iki alternatifie ele alınacak. — Birinci alternatifte öğrenciler, öğ- retmenler kuruluna girecekler. Bütünle- me sınavı yapılmayacak. Öğrencinin sı- nıf geçip geçmeyeceğine kurul karar verecek. — İkinci alternatifte bütünleme sınavı yapılacak. Öğrenciler bütünleme sınr- vında da kaldıklan dersten geçer not olan 5'i alamazlarsa, kurula sokulacak- lar. Sımfta kalmaya kurul karar verecek. Milli Eğitim Bakanlığı bu öğretim yı- lı sonunda uygulamanın deneneceği "pilot" liselerin, ilgili genel müdürlük- ler tarafından belirleneceğini kaydetti- ler. Ortaokullarda uygulamaya geçilme- sinin düşünülmediği vurgulanırken ba- şarılı olan alternatifîn önümüzdeki öğ- retim yılından itibaren bütün liselerde uygulanacağı kaydedildi. Diğer okullar ne olacak? Öte yandan bu öğretim yılı sonunda pilot olarak seçilen "şanslı" okulların dışındaki okullarda eski sistem geçerli olacak. Oğrencilerin bir dersten 5'ten az almaları ve bütünleme sınavında da ba- şarısız olmaları durumunda, sınıf geçip gecmeyecekleri öğretmenler kurulunca belirlenecek. Kurula girebilmeleri için ise kaldıklan dersten en az 3 almaları ge- rekecek. AIİStRMEN Büyük Oyun... Türkiye'de büyük bir oyun oynanıyor. Oyunun amacı, Özal: ın tek adam iktidarını adım adım gerçekleştirmek. Turgut Bey, bu oyunda iç güçlerden çok, VVashington'a dayanıyor. Tur- gut Bey'in hesabı, oyunu kuralına göre oynamasa bile, Be- yaz Saray'ın desteğine sahip olduğu sürece kimsenin ken- disine karşı çıkamayacak olması. Turgut Bey'in içerideki gücü, biri yasal ikincisi illegal olan ve her ikisini de tekeiinde tuttuğu televizyon kanalları ile ba- sında şu ya da bu yolla kendisine bağlamayı becerdiği ka- lemler, elde etmeyi başardığı köşeler ve gazeteler. Bunlara bir de tabansız ve sorumsuz ANAP Meclis grubunu ekler- seniz, aldatmaca yöntemine dayalı büyük oyunun iç destek- lerini tabak gibi görmüş olursunuz. Büyük oyunun taktiği ise aldatmaca yöntemi. Turgut Bey, iyi bir zamanlama ile bazı konuiarı ortaya ata- rak, kamuoyunu meşgul ediyor ve yenilikçi, liberal özgürlükçü görünümüne bürünüyor. 141, 142 ve 163 konusunda böyle yaptı Turgut Bey. SHP'nin bu yolda daha önceki girişimlerini ANAP grubu tarafından parlamentoda sonuçsuz bıraktırdıktan sonra, bay- rağı eiine aldı ve 141,142 ve 163'ü kendisi kaldıracakmış gi- bi bir izlenim verdi. Oysa şimdiye dek 141,142 ve 163 konusunda somut hiç- bir şey yapmadı. İnsanlar hâlâ o maddelerden içeride yatı- yorlar, ama yağdanlıklar Turgut Bey'i özgürlükçü diye kamu- oyu önünde savunuyorlar. Af önerilerini etkisiz bırakan Turgut Bey şimdi affın şampi- yonu gibi gösteriliyor. Hapishaneler şu anda, umut içinde gergin insanlarla do- lu. Ama Uğur Mumcu'nun deyişiyle, seks tacırleri ile kaçak- çılar dışında şu güne kadar Turgut Bey'in girişiminden ya- rarlanan kimse yok. Kürt sorununa gelelim. SHP'nin tüm öneriieri ANAP gru- bu tarafından etkisiz kılınıyor. SHP, Kürt sorununda ülkemiz- de ilk kez konuyu bütün boyutlanyla ele aian bir rapor ya- yımlıyor. SHP'nin raporu, sorunu özgürlükler ile insan hakları dog- rultusunda ve Lozan çerçevesinde çözmeye yönelik öneri- ler içeriyor. Turgut Bey ve ANAP raporu yok sayıyorlar, kınıyorlar, SHP'li milletvekillerinin girişimlerini suçluyorlar, sonra Turgut Bey Kürt sorununda, yalnızca arabesk şarkıcılara biraz daha fazla para kazandırmaktan öteye gitmeyen yasakçılığı sürdürürken öte yandan Lozan'a karşı Sevr çerçevesi içinde bir çözümü öneriyor, komşu ülkelerin içtslerine kanşarak, ABD'nin bir taş- la iki kuş vurmayı amaçlayan (hem Saddam'ı devirmek hem de Sevr'i yeniden gündeme getirmek) oyununa alet oluyor. Turgut Bey, Kıbrıs'ta ortam elverişli bir havaya bürünürken, ABD baskısıyla çözümü kolaylaştıracak değil, güçleştirecek ödünleri vermek, Sevr'i hortlatacak girışimleri konuşmak için Camp David'e dogru uçarken Türkiye'nin gündemini bir kez daha saptama taktiğini uygulamakta ve yanına Dışişleri'nden kimseyi almadan yapacağı, aynntıları kapalı kapılar ardında kalacak olan pazarlığı dikkatlerden kaçırmak üzere, uçağa bindiği sırada bütün gazetelerin manşetlerıne anayasa de- ğişikliği haberini yerleştırecek bir manevra çevirmektedir. Özal'ın anayasa değışıklıği kimilerince, özgürlüğe doğru bir adım olarak nitelendirilmektedir. Bu sunuş koca bir aldatmacadır. Anayasa değişikliğinin hedefi tek adam sultası demek olan "başkancı" sistemi gerçekleştirmektir. ANAP'ın önerisi, kişiyi devlete karşı korumayıp, devletin yetkilerini arrbrmayı amaçlayan yasakçı paternalist 1982 Ana- yasası'nın özüne dokunmamaktadır. ANAP'ın önerisi, Siyasal Partiler Yasası'nda, yargıç güven- cesinde, YÖK'te, Dernöfeler Yasası'nda, Sendikalar Yasası 1 nda hiçbir yeniliği içermemektedir. ANAP'ın önerisi azınlık diktasını giderecek hiçbir öğeyi ge- tirmemektedir. ANAP'ın önerisi, tek adam sultasını ortadan kaldırmak ye- rine, onu pekiştirmeyi amaçlamaktadır Bu durumda ANAP'ın, daha doğru deyişte Özal'ın Bakanlar Kurulu'na sunulan taslağının nesi tartışılacaktır ki? Temelli bir anayasa değişikliği için, her şeyden önce siya- sal partilerin rejimin niieliği, demokratik içeriği konusunda bir demokrasi platformunda uzlaşmaya varmaları gerekir. Bu demokratik uzlaşma sağlanmış mıdır? Hayır. Turgut Bey, sorumsuz, tabansız kişinin Lozan yerine Sevr'i önerebilecek kadar şaşkın tek adam sultasından vazgeçmeyi kabul etmiş midir? Hayır. Önerilen değişiklikler, Türkiye'nin karar merkezinin VVas- hington'dan Ankara'ya taşınmasını sağlayabiliyor mu? Hayır. Anayasa değişikliği, tüm güçlerin, kuruluşların onayını, yurttaşın geniş biçimde tartışmaya katılmasını sağlayacak tar- tışmaların ve katılımcılığın sonunda mı gerçekleşecektir? Hayır. Öyle ise bu değişikliğin neyine, hangi koşulla evet dene- bilir ki? Yağdanlıkların çığırtkanlıklarına boş verin ve Turgut Bey 1 in kapalı kapılar ardındaki pazarlığını unutturmak için orta- ya attığı yemi yutmayın, gözünüzü Camp David'e dikin. Özal yönetimi, "millet mi, ümmet mi" tartışrnasından sonra şimdi de "Lozan mı Sevr mi" tartışmasını getirdi gündeme. Bu çok tehlikeli dönemde uyanık olmak gerek. KlSA KISA m TSK'da "açıkhk" politikası çerçevesinde askeri okulların da basına açılması gündeme geldi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Kara Harp Okulu 27 martta basın mensuplarına açılacak. • Fethiye'deki birliğinden iki tabanca ve MP-5 otomatik silah çalarak firar eden jandarma eri Antalya'da dehşet saçtı. Jandarma eri Hıdır Bayar, Fethiye'de önceki gece saat 02.00 sıralannda 48 FU 198 plakalı taksinin sürücüsünü rehin aldı. Rehin sürücü Mehmet Öztürk ile birlikte Antalya'ya gelen fırari er, Kızıltoprak mahallesinde polis ve jandarma erleri tarafından kıstınldı. Burada çevresine ateş açan er, Cumhuriyet Karakolu'nda görevli polis memuru Mehmet Ali Kömürcü'yü yaraladı. Firari er Hıdır Bayar daha sonra polisler tarafından yakalandı. • Van'da emniyet görevlilerince gerçekleştirilen bir operasyonda 23 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişmin gözaltına alındığı bildirildi. Yetkililer, yakalanan Fethi Asan adlı kişinin sorgulanmasında, bir komşu Ulkeden yurda sokulan uyuşturucunun İstanbul üzerinden Avrupa'ya gönderileceğini söylediler. Gaziantep'te Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan operasyonda da 8 kilo 660 gram eroin ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi ise sorgularından sonra tutuklandılar. Uyuşturucu kaçakçılan, eroini İstanbul üzerinden ^rtdışına götürmeye hazırlandıklarını belirttiler. • Yasadışı Dev-Genç örgütüne üye olmakla suçlanan 33 sanıktan 12'si An kara DGM'de dün görülen davadan sonra tahliye edildiler. Öteki sanıklann ise tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi. Ankara Dev-Genç davasında tahliye edilen sanıklar tutuksuz olarak yargılanacaklar. • İnşaat Mühendisleri Odası'nca, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca hazırlanıp Resmi Gazete^de yayımlanan otopark yönetmeliğinin yürürlükten kaldınlması istendi. Oda'nın açıklamasında, "yeni yönetmeliğin varlıklı kişileri korumaya yönelik olduğu" göruşü savunuldu. • Uşak'ta bir iplik fabrikasında çıkan yangında bir kişi öldü, biri itfaiye görevlisi olmak üzere 2 kişi de yaralandı. Organize sanayi bölgesi Avcılar yolu üzerinde kurulu Çetin Yasav'a ait iplik fabrikasındaki yangının elektrik donanımındaki bir devrenin erimesi sonucu çıktığı bildirildi. • İstanbul'da çarşamba günü ölen gazeteci Orhan Turel, dün törenle toprağa verildi. Türel'in cenazesi, Yeşilköy Mecidiye Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra, Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog