Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET/2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 23 MART 1991 Profesor Neumark'nı Ardından Profesör Neumark dersleriyle, kitaplarıyla, araştırma ve makaleleriyle iktisat ve maliye (kamu ekonomisi) bilim dallarının ülkemizde gelişmesine, iktisatçı kuşaklar yetişmesine en fazla katkıda bulunmuş "hoca"lardan biri, belki öndegelenidir. Prof. Dr. MEMDUH YAŞA Hafta başında gazeteler, Profesör Neu- mark'ın öldüğünü haber verdiler. Prof. Dr. Fritz Neumark 91 yaşında idi ve Baden- Baden'de yaşıyordu. Neumark, Nazi Alman- yası'ndan 1933 yılında ayrılan, ayrılmaya, da- ha doğrusu kaçmaya zorlanan çok sayıda bi- lim adamının Türkiye'nin payına düşen kala- balıkça bölümünden biri idi. Hitler'in kova- ladıklarına o sırada darülfunun islahatile İs- tanbul Üniversitesi'ni yeniden kurmuş bulu- nan Atatürk kucak açmış ve bu sayede, bir kıs- mı milletlerarası üne sahip bilim adamları "Boğaziçi'ne sığınma" imkânı buimuştur. Ne- umark bunların en gençlerinden biri, belki de en gençleri idi. Henüz 33 yaşında, fakat Istan- bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne -İktisat Fakültesi üç yıl sonra açılacaktı- ordinaryüs profesör olarak atanıyordu. Neumark mem- leketimizde sürekli olarak 19 yıl kaldı, 1940'ların ortasında Türk uyruğuna da geçti. Kendisinin dediği gibi o Türkiye'yi "yedek vatan" olarak değil gerçekten "ikinci vatan" olarak benimsedi ve bu seçimini hayatının so- nuna kadar da korudu. 1952'de, bir az da maddi sebeplerle, doğduğu ülkeye yine ordi- nasyüs profesör olarak döndü, iki yıl sonra da Frankfurt Üniversitesi rektörlüğüne seçildi. Orada rektörlük, bizde eskiden olduğu gibi, geçici ve iki yıllıktır. Ama Profesör Neumark, 70 yaşını doldurup aktif hizmetten çekildiği 1970 yılına kadar birkaç kere daha bu göreve seçilecektir. Ülkesine döndükten sonra da Neumark Türkiye'den ilişkisini kesmedi. Memleketimi- ze çeşitli vesilelerle müteaddit kereler davet edildi. Yurdumuzu yeniden birkaç defa daha dolaştı. Daha çok lstanbul'da, ama zaman za- man Ankara ve İzmir'de de konferanslar ver- di, seminerlere katıldı, daha önemlisi, dersler verdi. Sanınm üç kere de misafir profesör ola- rak Istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde bir ya da yarım sömestr boyunca "hocalık" etti. Son olarak 26 - 30 Mayıs 1986'da Alman- ya Cumhurbaşkanı Dr. Richard von VVeizsa- ecker'le birlikte şeref konuğu olarak geldi. 28 mayıs günü İstanbul Üniversitesi'nin tarihi ve görkemli doktora salonunda, kürsüde yanın- da yer alan Almanya cumhurbaşkanının hay- ranlık dolu bakışları altında bir saat süren ne- fis bir ders verdi. Hem de 1940 yılından beri yaptığı gibi katıksız bir Türkçe ile. Dersten sonra Dr. Von Weizsaecker, Alman ilim adam- larından "Boğaziçi'ne sığınanlar" için dikile- cek anıtın Almanya'dan getirdiği taşını koy- mak üzere üniversite bahçesinde ayrılan yere giderken Neumark yanıbaşında idi. Almanya cumhurbaşkanı bu jestle kendi milleti adına, Nazilerin zulmünden dolayı çile çekmiş bilim adamlarından özür dilemiş, onlara özgürlük ve refah içinde akademik hayatlarını sürdür- me ortamı bağışlamış olan Atatürk'e ve Türk milletine şükran duygulannı dile getirmiş olu- yordu. Böylesine anlamlı bir merasimde Pro- fesör Neumark'tan daha uygun bir şeref mi- safiri elbette bulunamazdı. O, "Boğaziçi'ne sığınanlar" arasında bu ülkede en uzun kalan birkaç kişiden, Türkçeyi tam anlamıyla öğren- miş ve kullanmış iki (diğeri ticaret hukuku ho- camız rahmetli Ernest Hirsch'tir) kişiden bi- ri, Alman profesörlerin Türkiye serüvenini an- latan ama bir bakıma bir oto-biyografi olan "Boğaziçi'ne Sığınanlar" kitabının da yazarı idi. Aynı gün resmi programını keserek biz es- ki öğrencileri ve öğrencilerinin de öğrencile- rinden oluşan -hepsi profesör- bir grupla be- raber oldu. O sırada 86 yaşında idi. Vücudu yaşını az çok belirliyordu, ama zihni faaliyeti hâlâ zindeliğini ve parlaklığını koruyordu. Sa- atlerce süren sohbetimizin konusu hepTürki- ye'nin sorunları idi. Pek çok şeyi tenkit edi- yordu, fakat Atatürkçülükten sapılmakta ol- duğu endişesini özellikle vurguluyordu. Bu en- dişesini ertesi gün bir gazetede de belirtmişti. Taviz kabul etmez bir Atatürkçü idi. Atatürk- çülükten sapma gösteren hiçbir kimseyi, hele politikacıyı, başka ölçülere göre başarılı sayıl- sa bile beğenmesi, sevmesi mümkün değildi. Profesör Neumark dersleriyle, kitaplarıyla, araştırma ve makaleleriyle iktisat ve maliye (kamu ekonomisi) bilim dallarının ülkemiz- de gelişmesine, iktisatçı kuşaklar yetişmesine en fazla katkıda bulunmuş "hoca"lardan bi- ri, belki önde gelenidir. Onuııla ancak yaşıtı olmasına rağmen beş yıl önce kaybettiğimiz rahmetli Prof. Ömer Celâl Sarç'ı kıyaslayabi- lirim. Neumark'ın bir özelliği de bu alanlar- daki politikaların şekillenmesini de büyük öl- çüde etkimiş olmasıdır. Türkiye'nin gelire da- yalı vergilerde modern bir sisteme geçebilme- si onun sayesinde gerçekleşebilmiştir. Diyebi- lirim ki Profesör Neumark, 1930'lu 194O'lı ve hatta 1950'li yılların iktisat-maliye literatürü- ne ve maliye politikalarına damgasım vurmuş- tur. Almanya'daki çalışmalarıyla onun bu et- kisi evrenselleşmiştir. Bunu belirlemek için modern vergiciliğin en büyük eseri sayılan KDV'nin, "Avrupa Topluluğu Vergi Komisyonu" başkanı olarak Profesör Neu- mark tarafından geliştirilip kabul ettirildiği- ni hatırlatmam yeter sanınm. İstanbul Üniversitesi Hukuk ve İktisat fa- kültelerinden talebesi olan binlerce insan gi- bi bu satırlann yazarı da Profesör Neumark'a minnettardır. Bana lisans ve doktora sınıfla- rında hocalık etti, doktora tezimi yönetti, do- çentlik tezimde yol gösterdi ve daha önemli- si, kendisine meslektaş seçerek onurlandırdı. Allah'ın rahmeti uzerinde olsun. Yapı Kredi'den biryenilik daha... İste Otobanka! llk Otobanka. İstanbul E-5 Karayolu Topkapı Tercüman üsesi karşısmdakı BP Akaryakıt Istasyonu'nda fıizmete gırmıştır. Pek yakında istanbul. Ankara, Izmir ve Antalyada diğer Otobankalar da hizmete gırecektir. Yapı Kredi'den yepyeni bir hizmet, yepyeni bir kolaylık daha! İşte Otobanka!.. Telecard, Genç Telecard ve Yapı Kredi kredi kartı sahipleri, şimdi Otobankalar'dan da günün 24 saati, yılın 365 günü, gece. gündüz, bayram, tatil hizmet alacaklar. Bir farkla... Otomobillerinden inmeden! . r Otobanka'da para çekmek. para ya da çekyatırmak, havale yapmak, adres, bakiye incelemek. şifre değiştirmekçok kolay. Siz de Otobanka ile tanışın... Türkiye'de yalnızca Yapı Kredi'nin sunduğu bu "özel hizmef'ten yararlanın. Otomobilinizden inmeden! Bilenler Yapı Kredi'ye geliyor! YAPI^CKREDî "hizmette sınır yoktur" KAYSERİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 1989'546 Esas 1990/100"' Karar Mahkememizin yukanda esas ve karar nunıarası yazılı dosyasında davacı Türkiye Elektrik Kurumu Genel Mudurlüğu tarafından Ömer Coşkun aleyhı- ne tescil davası sebebi ıleilanen (ebliğ edildiğinden, bu kerre mahkeme kararı- nında ilanen tebliğı gerekmiş olup, Kayseri'nin Ça^uşağa köyü, cılı: 4, sahife: 300, parsel: 3O3'de kayıüı bulunan da\alı Ömer Coşkun adına olan taşınma- zın 865 m; 'lik bölurnunu4325 TL bedelle kaydmın ıptali ile davacı ıdare adına tesciline karar yerılmiş olup, ilan tarıhınden itıbaren yasal surede davalı Su- leyman oğlu, Ömer Coşkun'un kararı lemyiz etmesi veya bir \ekılle temjiz ettirmesı aksi takdirde hukmun kesinleşeceği hususu mahkeme kararı yerine kaım olmak üzere ilan olunur. 4.3.1991 Basırr 46200 ANKARA 10. SULH CEZA MAHKEMESİ İLAN KARARI 1991'259 Es. 3167 sayılı kanuna muhalefet suçundan sanık olup Ankara, Gölbaşı Inceköyü nuf. kay. Ankara'da Sumer 1. sok. 7 '25'de oturan Ismailoğlu 1950 Doğ. HULUSİ ÇELlK'in TCK.'nun 119 maddesine göre ilanen da- vetıye ile teblığine, karar verilmiş olduğundan, ilan tarihinden itibaren 120.000 lira idari para cezası ile mahkeme masrafı olan 1000 liranın en geç 10 gün içinde yetkili mercilere yatırdığınız takdirde kamu davasının ortadan kalkacağı, aksi halde suçu sabil oiduğu takdirde para cezasının yarı oranında artırılarak hükmedileceği ilan olunur 11.3.1991 Basın: 22196 T.C. DENİZLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas no: 990/205—990/919 Davacı Mehmet Işıklı \ekili tarafından davalı Anmeı Çakır alevhine açılan sozleşmenin feshi davasında: Mesutbev ışhanı kat 2 vilayet karşısı Denizlı adresınde bulunan davalı Ah- met Çakır adına ilanen tebligat yapılmış ve karar yokluğunda verilmiş olmak- la 19.12.1990 tarihli kararda taraflar arasmdaki 27.2.1987 tarihli arsa karşılığı daire vererek inşaal sozleşr esinın feshine, 10.000 lira ucretı vekalet ile 187330 lıra davacı gıderının davalıdan alınıp davacıya verılmeşine daır 990/205-990/919 no ile karar verilmiş olmakla iş bu ılandan itibaren 15 gün içinde temyiz etme hakkı olduğu lemyiz etmediği takdirde kararın kesınleşeceğı karar davetiyesi tebliğ yerine geçmek uzere ilan olunur. 25.1.1991 Basın: 46215 PENCERE Sizi Bush Bile Kurtaramaz... 12 Eylül hukuku, Türkiye'nin sırtına giydirilmiş bir deli göm- leğidir. Dünya demokrasiye giderken ABD'den destekli bir askeri darbeyle ülkemize giydirilen bu deli gömleğinin içinde top- lum on bir yıldan beri çırpınıyor. 27 Mayıs Anayasası'nı kal- dırarak 12 Eylül Anayasası'nı baskıyla onaylatan askeri ha- reketin hukümetinde bugünkü Cumhurbaşkanı Özal, devlet bakanıydı. Askeri yönetimin gözetimi altında yapılan seçimlerle Özal iktidara geçti; 83'ten bu yana 12 Eylül hukukunda hiçbir iyı- leştirme yapmadan ülkeyi yönetiyor; baskılı, işkenceli, ada- letsiz ve utanç verici bir süreç yaşadık. Ne var ki deniz bitiyor; bu yıl sonbaharda ara seçim, gele- cek yıl genel seçim var... Deniz, gerçekte yerel seçimlerle bitmiş; halkın yüzde 80'inin ANAP iktidarı karşısında olduğu anlaşılmıştı. Ancak o zamanki Başbakan Özal, tabanını yitirmiş ANAP'ın Meclis çoğunluğuna dayanarak Çankaya'ya atladı; cumhurbaşkan- lığında devleti kullanarak iktidarının ömrünü uzatmak için ça- lışıyor; elinden gelen her şeyi yapıyor; hiçbir sınır tanımıyor. Ne yapsa nafiledir. • Başlangıçtan beri 12 Eylül karşısındaki muhalefetin, 82 Anayasası'nı değiştirmeye çalıştığmı bilmeyen yok. 82 Ana- yasası, Türk Ceza Kanunu'ndaki 141,142,163'üncü maddeler ve Kürtçe yasağı gibi engeller toplum yaşamında çoktan be- ri aşıldı; bunu da bilmeyen yok. Türkiye'de bugün tam bir kar- maşa ve kargaşa dönemi yaşanmaktadır 141,142'den içeri- de gazetecıler yatar ve yeni davalar açıhrken, dış dünyadaki değışiklıkler TCK'daki bu maddeleri zamanaşımına uğratmış- tır. 163ün öteden beri kıymet-i harbiyesi kalmadı, en başta Cumhurbaşkanı Özal, bu maddeyi çiğneyen çiğneyene. Kürt- çe yasağı "fiilen" delindi. Özel TV yasağını Cumhurbaşka- nı'nın oğlu hiçe sayıyor. Özetle Türkiye'de toplum yaşamı 21'inci yüzyıla 10 kala ANAP iktidarının çuvalına girmiyor. Peki, ne yapmalı? Halkın yüzde 80 çoğunluğunca kuşatılmış ANAP'ın öm- rünü uzatmak için Özal bir çare buldu: — 82 Anayasası'nı değiştirelim... Peki, insana sormazlar mı: — Yedi yıldan beri neredeydin? Kanlı bir yedi yıl... 12 Eylül'le birlikte 11 yılın vebalinde Özal'ın oynadığı rolü bir yana bıraksak bile muhalefetin köşeye sıkışan ANAP'a kar- şı uygulayacağı siyaseti dikkatle oluşturması gerekiyor. Çünkü ANAP'ın -Özal ile birlikte- tasfiyesi için süreç dolmuş, zaman- lama başlamıştır. Sorumsuz Cumhurbaşkanı, arkasına ABD Başkanı Bush'u almak için ne yaparea yapsın, Türkiye için karar Türkiye'de verilecektir. • Özal oyun oynuyor. Demokratik muhalefetin öteden beri istediği değişiklikler- den bir bölümünü anayasada gerçekleştirmeye yönelir gibi görünüyor; ama "Antiterör Yasası" hazırlığında gündeme ge- tirilen yöntemler hiçbir hukuk devletinde onaylanamayacak kuralları içeriyor. 82 Anayasası'nda yapılacak değişikliğe kar- şın Sayın Özal, bugünkü gayri meşru "başkanlık" sistemini meşrulaştırmak için pazarlık girişimindedir. Her şey bu pazarlığın oyuncaklan gibidir; özgürlükler, Kürt- ler, milletvekili sayısı, televizyon yayını, genel af, her şey... Gerçi politika bir bakıma budur ve acımasızdır; ama Türki- ye'nin demokratik muhalefeti. Özal iktidarına yüzde 80'iyle karşı halkın umutlannı ve ağırlığını dikkatsiz bir pazarlık içinde eYitirse, yazık olur. Ara seçime 6 ay var... Genel seçime 1 yrt.j. :; h~ I '',n'''J T • ı ı = İ'.'fO'«q Meclis'te bir seçimle dengelerin değişeceğini, AN^P.njlçc- lis gruburiun silineceğini bilen Özal hayat-memat buhâlımın- dadır. Çünkü gayri meşru başkanlık yönetiminin fiîlen gücü- nü oluşturan destek yıkılacaktır. Yedi yıldan beri 12 Eylül'ün deli gömleği içinde halkı soluksuz bırakarak ülkeyi utanç dü- zeninde yaşatan ANAP'ın sonu yaklaşıyor. Onları Bush bile kurtaramaz. 23 MART 1991 SAAT: 15.00 "Yüksek öğretimde Model Tartışması ve Özerklik" Prof. Dr. Burhan Şenatalar Etkinlikler ücretsizdir. 10 İKTİSAT FAKÜLTESt MEZUMARI CEMtYEIÎ Cumhuriyct Cad. 27/6 Taksim Tel: 150 50 34, 150 16 42 Sevgili öğretmenimiz GÜRSEL YOĞURTÇU Bizler, sizin eseriniz olacağız. 1-C şınıfı öğrencileri ÖZEL EYÜPOĞLU İLKOKULU Galeri • Atölye SANATODASI MEHMET ILERI 23 Mart - 8 Nisan 1991 Hergun 11.00-19 oo (Pazar dahıl) Oermal N«cmH1ln Oktem Sok. 13/1 Erenköy 355 35 «7 • 1 « »0 80 I Ist. Klınığı Karşısı) ALTAN GURMAN 20.2-2.4.1991 DERİMOO KÜLTÛR NEKKE2İ S a h ı l y o i u S e j k a ^ d e j ' e r D u r ı t K ı ı l ı ; c i m e İ S T A N B U L y7'6OMHat Pazar dahıi r^ergOn ' 9 OCro kaoar açıöız 5-26Maıt 1991, 11 OC • I8.K (Pazar gıinkndışında' IsaklalCaddesı. 141 Beyoğhı-İstanbul TeL 1521698 Resim Sergisi AGOPARAD C A R A M I S A ,\ A T C A L E R İ S I NERIMAN ERKUT Sanat Gaterisi 15-3-91 / 9-4-91 LEYLA GAMSIZ AYSU KOÇAK ALİ AKNİL CAVİT ATMACA GÜRDAL DUYAR SALİH ZEKİ MatDaacı Osnun Sok 15/2 Erfcut Apt Osmaobey Tel 146 05 47 • 13C 70 X TEKEL SANAT GALERÎSÎ MEHMET YORULMAZ O Halde Bende Vanm 21 Mart-17 T.kn Geoel Muaürtü»ü Unk.p.™ 523 M 60 CİHAT BURAK Resim Sergisi • 23 Mart-10 Nisan Cevdet Paşa Cad. No: 384 Bebek 165 74 96 146 97 38 • 132 64 26 S A N A T G A L E I I S ! SERAMİKTE 33 YIL Ayfer-Sabit Karamani 15 Mart-15 Ntsaı Buyukdere Cad. Kılnıramik Bimıı Lntmm 179 29 50 TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI Caferağa Medresesi'nde el sanatları kurslarının kayıtlarına başlanmıstır. Tezhip-Minyatur-Hat-Resim-Ebnı-Osmanhca Kumaş Desenleme-Porseten Süsleme-Seramik Vitny-Halı-Kihm-Deri Işleme 513 18 43 • 527 31 44 DEMET YERSEL Resim Sergisi 14 Mart-21 Nisan I.LarvcntSÜICnSok. No 14 T.t 170 03 62 riOBİ sanat çalerisı MUZAFFER AKYOL Resim Sergisi 9 Mart-30 Mart Valikonağı Cad. Pasa| 85 Nıtanla$ı 146 72 81 M u r a t M e t e A ğ y a r Resim Seıgsi 4 • 25Man 1991,1100-18W (Pazarguıleridışmda} Yonça Modern Sanat Glri VMkonağı Caddesi No. 117/2 Nişantaşı-İstanbul Ttl: 130 39 80 tülinonat 14 Mart - 1 4 Nisan H İ N E SANAT GALERİSİ Kusdili cad. 21 ANıyol Kadık&y^ttanMJİ Tçl: 345 64 40 TEM SANAT GALERJSİ FEVıI KARAKOÇ Resim Sergisi 19Mart-13Nisanl991 AEDPA «BTekstilbank Sanal Gaterisi SEMİH BALCIOGLU Gravür-Karikatür Sergisi 12 Mart-1 Nisan HQ»re» Gerede Cad. 126 T.^ikly» T»l:136 12 79 [BURHAN TEMELl RESİMSERGİSt )6 MART-13 NİSAN Wl " V* e» acırv B .. e İÜV I ititStl j SANFA SANAT GALERİSİ EKREM KAHRAMAN 6 Mar1-2 Nisan Farklı resımlenyle ılk kez SOYUTLAMALAR ınfamur Caö Ve$i'Çımen Sok No 91 Beşıktaş IST 159 ?2 5e GORBON SANAT GALERÎSÎ" VEYSEL GÜNAY RESİM SERGİSİ 5 Mart-31 Mart 1991 URART SANAT GALERİSİ MEVLÜT AKYILDIZ Resim Sergisi 7-26 Mırt Abdl Ipckçl Cad. No: 18 Ni»»nt.y 141 21 83 ARKEDNSANAT GALERIS1 FİKRET MUALLA Resirn Sergisi 14Şubat-23Mart Itksle Cad. Salhane Sok. No: 19 OrtakSy TH: 159 92 57 X. AI.MELEK ^"^^ \rvuı/ t/'ırfruu CENCAY KASAPÇI Resim Sergisi 21 Mart-12 Nisan Nlapetlye Aytnr Cad. Nll Apl 241 U«Y«nl 16» »0 14 galeri • atölye 146 97 38 • 132 64 26
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog