Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

23 MART 1991 CUMHURÎYET/15 HAVA DURUMU TÜRKİYE'DE BUGÜN Uevlet Meteoroıoıı işleri Genel Müdür- lûğünden alınan bilgye gore yurdun do- ğu Kesimleti parçalı, yer yer çok bulut- kı, Doju Karadeniz ile Doju ve Gûney- doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı ge(R cek, yağışlar yajmur ve yer yer sağanak şeklinde olacak Marmara ile yurdun ıç keamlennde sabah saaBennde • ss gorûlecek HAl» SICAKUĞI Ûnemlı b" deOışiklik olmayacak. Rûzgar. kuzey ve doğu yönleraen orta kuvvette, yer yer kuvvett olarak esecek Dentzlerde, Batı Karadeniz'de kıbıe ve kesışteme, Marmara ve Kıcey Ege'de yttJız ve poyraz. öteki de- nizieriiTnz* yildız ve karayetden 3-5 yeı yer 6. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de za- man zaman 7 kuvvetinde saarte 10-21, yer yer 27, Güney Ege ve Batı Andenizde zaman zaman 33 deniztmli hızla esecek. Dalga yûtsekligi 0.5-15 yer yer 2-2 5 Güiey Ege ve Batı Akdens acık- larında 3-4 m dolayında olacak Van Golûnde rtava çok buiudu ve yağfnurlu geçecek. Rüzgâf, kuzey ve doğu yonlerden hafit ara sıra or- ta kuvvette esecek Göl. kûçük dalgalı olacak. Gorüş uzaklığı 10 km. yağıs anında 2-5 km. dolayında olacak Acana Acaoazar Adryaman Ankara Antakya Antalya Artvin tydın Balıfcesır Bıiecik Bırajöl Bıtlıs Botu Bursa Canakkale Çorum Denzli A 26° 14° D-vaftakır S 12° 4°Edirne B 19° 8°EOTican A 14" 2°Erzurum V 3° -2» Eskişettr S 16° 4°Gaaantep A 26° 15° aresun A 23° 10° Gürmişhane Y y P - F Hakkân Y A 21" 8°ispana A S 14° 2°lsOnbul S S 14° 3°lOTir A Y 12° 4°Kars Y Y 9° 6°Kastamonu B B 14° 2°Kaysen S 13° 2° Kirtdarelı S 15° 7°Konya B 16° 4°Kûtahva A 18° 9°Maiatya 16° 10° Mamsa 17° 3°KMaraş 17° 4°Mereın 4° -V Muğta 16° 2°Muş 20° 11° Nıjde 10° 7°0Wu 14° 3°Rıze 12° 5°Samsun 18° 3°Sıirt 11° 3°S.nop 18° 8°Sıvas 5°-2° fektntaj 15° 3°TraiEO(i 19° 1°Tüncet 16° 4°Uşak 17° 5°VSw 15° 2°Y0Z8a1 18° 7°Zonguldak A 19° 6° A 22° 9° A 23° 13° A 18° 7° Y 5°-1° S 18° 3° 8 10° 7° V 10° 7° B 10° 7° Y 19° 8° 9° 5° S 16° 3° S 12° 5° Y 10° 7° B 17° A 16° Y 7° 3° S 16° 3° B 9° 5° 4° 4° •0: açın bukıtlu yajmuflu A-açık B-ûuluOu G-gûneşt K-kartı S-ssi Y-ya$murtu BULMACA SOLDAN SAĞA: 1 2 3 4 5 1/ El, ayak ve yüzde kızartı ve şişmelerle kendini gösteren hastalık. 2/ Hindis- tan'da büyük toprak sahibi prenslere veri- len ad... Eldiven ve giysi yapımında kul- lanılan bir tür yu- muşak deri. 3/ As- ya'da bir ülke. 4/ Güç, kudret... Peşin para ile belli bir sü- re için bir şeye alıcı olma işi. 5/ Beril- yum elementinin simgesi... Verme, ödeme... Yabancı. 6/ Muşmulaya benzer bir yemiş... Katolik mezhebinde kendini dine adayan ve manastırda yaşayan kadın. 7/ Adı hemen akla gelmeyen ufak ve değersiz şeyler için kullanılan söz- cük. 8/ Tekke edebiyatı şiir türlerin- den biri... tlkel benlik. 9/ Yatsı na- maandan sonra kılınan üç rekât na- maz... Yürürken dayanmak için kul-' lanılan kalın sopa. YUKARIDAN AŞAGlYA: 1/ XV. yüzyılda kullanılmış, omuzda taşınan ateşli silah. 2/ Bir nota... Yumurta ve irmikle yapılan bir tür tatlı. 3/ Yabani el- ma... Kütahya'nın bir ilçesi. 4/ Bir şeyin ederini arttırma... Gö- receli. 5/ Donuk renkli... Altın. 6/ Ksenophon'un, "On Binler"in geri çekilişini konu alan ünlü yapıtı. 7/ Kumar oynatanm ka- zançtan aldığı pay... Bir şeyin esas tutulan yüzü. 8/ Bir haber ajansının simgesi... Beyaz ya da sarı renkte bir süs bitkisi. 9/ Briçte, atılan bir kâğıtla eşinin oynamasını istediği kâğıdı be- lirtme... Serbest meslek adamlarını içinde toplayan resmi bir- lik. 60 YIL ONCE Cumhuriyet Tükürmek yasak TÜRK TAYYARE PiYANGOSU 3. Cü KEŞiDE 11N1SAN1931 dedb BÜYUK İKRAM1YE 100,000 LıRADlR ;>|nt» « « 0 .Sm.10M.MI LttM *U»Tl |^ W: S».— HUM M MUFIT « U M _ 23 MART 1931 Sokakları ve sair yerleri tükürmek veçöp atmak suretile klrietmek mes'elesi tekrar tazelenmiştir. Yerlere tükürmek, aptest bozmak, sümkürmek ve her hangi bir çöp atmak zabıtai belediye tatimatnamesinin 8 ve 239 uncu maddeieri mucibince menedilmişür. Fakat bu maddeler eskidenberi tatbik edilmemektedir. Bir kaç defa bunların tatbiki için emirler verilmiş ise de başa çıkılamamış ve vaz geçilmişti. Belediye bu defa tekrar bu maddelerin esaslı surette tatbiki için tedbirler almış ve bütün kaymakamlara ve polis teşkilatına emir vermiştir. Zabıtai belediyenin bu talimatnamesine riayet etmiyerek yerlere tükürenler hakkında şedit surette cezalar tatbik edilecektir. Esasen yerleri kirletenler ve tükürenler hakkında maktu cezalar verilmesi takarrür etmiş ve bunun için de bir de cetvel hazırlanmıştı. Yerleri kirletenlerden 1-2 lira ceza alınacaktır. Bunu gören her polis memuru derhal bir makbuz mukabilinde paıayı tahsil edecektir. Bu kabil olmadığı takdirdehüviyeti tesbit edilerek birzabıt varakası tanzim olunacaktır. Yeni taksiler Belediyenin yeni tatbika başlanan talimatnamesine göre piyasaya yeni çıkacak taksiler lândo biçiminde olacak ve ayni renkte bulunacaktır. Mevcut taksiler şekillerini muhafaza edeceklerdir. Talimatnamenin tatbikına geçileceği anlaşıhnca piyasaya yeniden (300) otomobil daha çıkarılmıştır. Yeni talimatnamenin kayıtlanna tâbi olmamak içm talimatnamenin tatbikındanevvel piyasaya çıkan bu otomobiller yüzünden eski otomobil sahipleri şikâyete başlamışlar ve iş yapamadıklarını söylemişlerdir. Bu vaziyet karşısında Belediyece bu İcabil otomobiller için yeni bir taksi tarifesi yapılmıştır. Tatbikî ihtiyarî olan bu tarife diğerlerinden çok farklı ve ucuzdur. 30 YIL ONCE Cumhuriyet Sovyetlerde ziraat 23 MART 1961 Sovyet Başbakanı Hrutçefin, dün Kazakistanm başşehri Alma Ata'da yaptığı konuşmadan çıkarılan neticelerden biri şudur: "—Hrutçef, Sovyetler Birliğinin er veya gec, Amerikayı, nüfus başına düşen et, yağ ve süt istihsali bakımından geçerek, komünizm Hrulçef hesabına büyük bir zafer kazanacağına kanidir fakat bu neticeye intizaren, Rusya içindeki gezisi sırasında, zirai sahada her şeyin yolunda gitmediğini müşahede etmek zorunda kalmıştır" HrutçePin, sekiz hafta zarfında Sovyet Rusya'nın zirai problemleriyle ilgili olarak yaptığı bu onuncu konuşma, evvelkiler gibi, Sovyet iktisadiyatı için hayati ehemmiyeti haiz bir sahada elde edilen netiçelerin bazan müspet bir şekilde tesbiti bazan da azami derecede tenkidi tarzındadır. Hrutçefin, komünist parti merkez komitesinin toplantısından sonra Kazakistan'da olduğu gibi, diğer bölgelerde de yaptığı konuşmalarda tavsiye ettiği âcil reformlar 22 nci kongrenin tatmin edici terakkiler kaydedebilmesi için daha yapılacak çok iş olduğunu ortaya koymaktadır. GEÇEN YIL BUGÜN Cumh^iY et Yurtta katliam şoku 23 MART 1990 Şark Kromlan Etibank Ferrokrom İşletmesi Müdürü ile .işletmenin 4 yöneticisinin de aralarında bulunduğu 7'si mühendis 9 kişinin PKK militanları tarafından öldürüldüğü belirlendi. Elazığ'ın yeni ilçesi Kovancılar'a bağlı Kayaönü Köyü yakınlannda 9 kişinin katledilmesi büyük tepki gördü. Nusaybin ve Cizre'de meydana gelen gelişmelerden sonra 9 kişinin katledilmesi, "PKK'nın misillemesi" olarak değerlendirilirken, örgüt tarafından olay yerine bırakıldığı belirtilen bildiride "Eylemin örgütün songünlerde verdiği kayıplara misilleme amacıyla gerçekleştirildiği"nin yer aldığı öğrenildi. Kravatını çıkartarak işçilerin arasına kanşan Teknik Müdür Yardımcısı Doğan Demiray, katliamdan sağ kurtulan tek kişi oldu. Kahıre: DÜNYA'DA BUGÜN, Amsterdam Y 12° Amman Y 26° Aüna Ba^dal Baxeıona Basel Beigrad Bonn Brfıtaei 8udapeştE Cenan Cezayir Cıdde Oubai Franktun Gime Kahıre Kopennag Kün Lefkoşa A 20° Y 23° Y 17° Y 17° A 23° Y 17° Y 13° Y 11° Y 1B° Y 17° A 20° B 28° A 32° Y 16° Y 22° Y 5° Y 26° B 12° Y 15° Y 24° Undra Madrıd Mılano Montreal Moskova Mümh Hm York Oslo Pans Prag ftyad Roma Sofya Şam Te) Aviv TunuS Varşova Vtened.k Viyana Zûrih Y 5C B 15° Y 19° Y 15° K 3° Y 13° B 3° Y 13° Y 18° A 34° A 19° A 16° Y 26° Y 12° Y 15° B 12° Y 17° TART1SMA Zavalh a Eldeki öğretim programları ve kitaplar değişmedikçe yurt kalkınmasında görev alacak kalifıye insan gücünün gerekli bilgi ve becerilerle donaltılması bir düş olmaktan öteye anlam taşımayacaktır. 1985-1986 öğretim yılında liselerde coğ- rafya dersi öğretim programları ve buna ko- şut olarak da ders kitaplan değiştirildi. Bu yazımızda öğretim programlarıyla ders ki- taplanndan Genel Cografya'ya sınırlı bir çerçeve içinde değinebileceğiz. Genel Coğrafya programı son derece ağır. Konular yer yer birbirinden koparılmış ya da yerli-yersiz ilişkiler kurulmuş. Kitabın dili sevimsiz, bilimsel yanlışlaria dolu ve bir ders aracı olarak öğrenciye yol göstermiyor, ka- fasım karıştınyor. Ders planında sıralanan konular torba- dan çekilmiş gibi. Örneğin 1. Ünitede *Coğ- rafi Konum' verildikten sonra Türkiye'nin konumu incelenmemiş, araya "Yeryuvarla- ğının hareketleri ve sonuçlan" gibi çok fark- lı ve ağırlıklı bir konu sokulmuş. Ya da öğ- renci jeolojik çağlar ve jeomorfoloji konu- larında bilgilendirilmeden 'Türkiye'nin oluşumu' verilmiş. Kitabın dili sevimsiz. Osmanhcanın kul- lanılması yönünde belirgin bir zorlama iz- leniyor. Böyle olunca da öğrenci okuduğu- nu anlamıyor. Bazen o kadar ileri gidiliyor ki bilim dili (!) karşınıza ayraç içinde çıkı- yor. "Tesviye münhanisi, Suhur-i müstehale, Mücessem kiire" gibi. Bir de yazın örneği verelim: (Sayfa 172). "Bunları oluşturan yapı bakımından or- tak yanları vardır: Her ikisi de ya nispeten yeni sayılacak devirlerin kıvnlmalara uğra- mamış ve yatay kalmış tabakaları ya da bunlara yeni devirlerde yayılmış lav ve küf örtülerinin böyle arazisinin üst yapısını oluşturmuş bulunmalan." Paragraf kitaptan bütünüyle ve aynen alınmıştır. Bunun gibi bir çok örnek veri- lebilir. Bilimsel ve teknik yanlışhkları örneklen- direlim: 23. sayfadaki şekil teknik olarak yanhş. Siz dilediğiniz kadar mevsimlerin oluşumu- nu anlatın, öğrenci bu şekli algıhyor ve "Dünya giineşe yaklaşüğında yaz, uzaklaş- tığinda kış mevsimi yaşanacağını" söylüyor. Oysa dünyanın yörüngesi gerçekte olduğu gibi daireye çok yakın bir elips çizilseydi bu yanhş algılama olmayacaktı. 13. sayfadaki *evren' uzayın parçası, 14. sayfada ise 'uzay' evrenin bir parçası ola- rak tanımlanıyor. 18. sayfada "Iki paralel daire arasındaki uzaklık bir derece sayılmıştır" tümcesini okuyunca derecenin nasıl saptandığı düşü- nülüyor. Gerçekte amaç bu değil. Oraya uy- gun tümce "Paralel daireleri birer derece aralıklarla çizilmiştir"' olmalıydı. Kaldı ki derece bir uzaklık birimi değil, açı birimi- dir. 112. sayfada yağışlar oluşumlanna göre üçe aynlıyor. "Yamaç yağışları, Depresyon yağışlan, Konvektif yağışlar." Son ikisi eş anlamlıdır. Asıl önemlısi 'Cephe yağışları' ise unutulmuş. 167. sayfada depremlere karşı alınması gereken önlemler sayılıyor. "Çok önemli olarak da bu evlerin bulundoklan bölgenin İklim şartlarına uymalarına dikkat etmeli- dir." Demek ki evlerin iklim şartlarına uy- durursak depremden korunmuş olacağız. Işte yeni ve özgün bir buluş daha. Öğretim programına alınan konular ya- şamın pratiği ile çakışmıyor. Başka bir de- yişle ilgi çekici, kişinin gereksindiği, yarar- İı olabileeek, kullanılabilecek, üretime dö- nük konular programa alınmamış. Çünkü hiçbir aşamada öğretmen kararlara katıla- mıyor. Eldeki öğretim programları ve kitaplar değişmedikçe yurt kalkınmasında görev ala- cak kalifıye insan gücünün gerekli bilgi ve becerilerle donatılması bir düş olmaktan öteye anlam taşımayacaktır. Eğitimciler bilirler ki insan sevmediği, an- layamadığı, kavrayamadığı konulara ilgi duymaz ve yönelmez. Bu noktada pozitif bi- limlere bakış açısı ile öğretim programları çakışıyor mu dersiniz? KAYA ÇETtN Eğitimci / Istanbul Türkiye Yazarlar Sendikası Halit Ziya Uşaklıgil Açıhş Konuşması Oktay Akbal Katılanlar Emine Uşaklıgil Cahit Tanyol Sami Karaören Şükran Kurdakul Halit Refığ Gülper Reflğ ?y- Halit Ziyanın Yapıtlannı Seslendirenler Şükran Güngör Bora Seçkin Halit Ziya nın Fotogranan İsa Çelik Sunan Candan Sabuncu 25 Mart 1991 Pazanesi Saat: 18.00 Beyoğlu Karaca Tlyatrosu Davetiyeler: Cumhuriyet Kiıap Kulûbü. Akademi KitabevL Gençiik KitabevL Yazariarevi (Müikiyelüer Biriiğî Kuruçeşme Lokalfl Karaca Tiyatrosu. Türkiye Yazartar Sendikası (145 08 021 GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI İSKENpERUN 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 989/2386 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, ev- safı: tskenderun ilçesi 2. mıntıkada kain 1599 parsel sayılı gayrimen- kuldeki 6 Nolu bağımsız bölüm (dükkân) satılacaktır. Bu yer Namık Kemal Cad. PTT Müdürlüğü karşısında bulunmaktadır. Bu dükkâ- nm grobeton tabanı ve üst döşemesi asma kat betonu, dökülmüş tuğla duvarları örülmüş, caddeye bakai' cephesi demir doğraması takılmış- tır. Bu dükkân 31.74 mJ 'dir. Toplam değeri 166.635.000 TL'dır. Bu bedel üzerinden satılacaktır. Satış Şartları: 1- Satış 29.4.1991 günü saat 9.30'dan 9.50'ye kadar tskenderun 1. lcra Müdürlüğü'nden açik arttırnıa suretiyle yapılacaktır. Bu art- tırmada tahmin edilen.kıymeün °7o75'ini ve rüçhanh alacaklılar var- sa alacakları mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartıyla ihale olunur. böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere9/5/1991'günü aynı yerdesaat 9.30-9.50'de ikin- ci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacakhlann alacağını ve satış masraflan ile muhammen kıymetlerinin %40'mı gec- mesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temi- nat mektubunu vernıeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı iste- diğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan ve KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazıra- dır. Aksi takdirde hakları tapu sicüi ile sabit olmadıkça paylaşma- dan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra ve İfias Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. Iki iha- le arasındaki farktan ve ^o3O faizden alıcı ve kefilleri mesul tutula- cak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname üan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dai- rede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gön- derilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını ka- bul etmiş sayılacakları ve başkaca bilgi almak isteyenlerin 1989/2386 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 1.3.1991 " (İc. İf. K. 126) (+ ) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. ÇUBUK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN Dosya No: 1990/394 Davacı Memduh Cantürk tarafından Davalı llyas Güven Eroğlu aleyhine açılan Men'i Müdahale ve Kal davasının yapılan açık du- ruşması sırasında. Davalının gösterilen adresinde bulunmadığı ve ya- pılan tahkikatla da adresi tesbit edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştir. Karar gereğince duruşmanın atıh bulunduğu 15.4.1991 günü saat 09.00'da davalı llyas Güven Eroğlu'nun duruşmada hazır bulunma- sı veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde H.U.M.K.'nun 213, 337 maddesi gereğince duruşmaya yokluğunda devam olunacağı hususu tebliğ olunur. Basın: 22185 TEŞEKKÜR Çok değerli varlığımız Eczacı HAIİSE AYAN'ın vefatı dolayısıyla bizzat camiye gelen, Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunan, çiçek gönderen, ebedî istirahatgâhına kadar gelerek cenaze törenine katılan, telefonla ve bizzat evimize gelerek acımızı paylaşan, akraba, dost ve yakınlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunanz. AtLESİ ADINA Dr. BEKİR AYAN Prof. Dr. SÜHEYLÂ vc KÂMİL SERDENGEÇTİ Ehliyetiniz için bizi seçin. ÖZEL ALTIYOL SÜRÜCÜ KURSU Altıyol Kavşağı, Mürverçiçeği Sk. No: 12, Kat: 2 Tel.:347 83 62-349 13 81 Kadıköy DUYURU TRT-B S.S. MERT KENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ'NOEN BİLDİRİLMİŞTİR Kooperatifimian 1990 yılı Otağan Genel Kurul toplantısı 5 Mayıs 1991 ta- rihinde Gazeteciter Cemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu Cağaloğlu is- tanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem gereğince yapılacaktır. Toptantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Ku- rul toplantımız 12 Mayıs 1991 Pazar günü saat 10.00 da aynı yerde yapıla- caktır. Gündemın önemi bakımından toplantıya muhakkak katılmanızı. mümkün olmadığı takdirde vekâlet yolu ile temsilinizi rıca ederiz. GÜNDEM: 1- Yoklama ve Açılış. 2- Başkanlık dıvanı seçimi ve divana genel kurul tutanaklarını ımzalama yetkisinin verilmesi. 3- Yönetim Kurulu çalışma. bilanço ve hesap raporlarıyla denetleme ku- rulu raporunun okunması. 4- Bilanço, envanter ve gelir-gider farkı hesaplarnın incelenmesi ve ka- rara bağlanması. 5- Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi. 6- 1991 yılı büiçesinin gorüşülerek karara bağlanması. 7- Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi. 8- Yönetim kurulu tarafından verilen ortaklıktan çıkarma karanarına ıti- razlann incelenmesi. 9- Ortaklardan tahsil edilecek taksit miktannın ve ödeme esaslarının tes- pıti. 10- Kooperatifler Yasası'na göre bir ûst kuruluşa ûye olunması konusun- da karar alınması ve temsilci seçılmesi. 11- Yeni seçilecek yönetim kuruluna imar faaliyetleriyle ilgili gerekli te- şebbüslerde bulunabilmesi için yetkı verilmesi. 12- Dilekler ve kapanış Yönetim Kurulu VEFATLAR İÇİN Yurt içi, yurt dışı cenaze nakledilir, cenaze ilaçlama, malzeme, tabut, bütün iş- lemler, hassasıyetle, sürat- le yapıhr. işletmede ayrıca, 16 ambülans mevcuttur. Cenaze ilanlannda hizmet bedeli alınmaz. İSLAM CENAZE İŞLERI 147 20 06 - 140 68 86 Her türlü dizgi işleriniz bilgisayarda son teknolojiyle çok ucuza. Tel: 166 64 37 KÖYENSTİTÜSÜ YILLARI Talip Apaydın 5000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymları Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-İstanbul CUMHURİYET YOLUNDA Yunus Nadi 5000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymları Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul v/ öğrenmek isterseniz... PK.45 Beyoglu İST TC KAYSERİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Mahkememizin yukanda esas ve karar numarası belli dosyasında davacı Türkiye Elektrik Kurumıı Genel Müdürlüğü tarafından Meh- met Kızı Zekiye Banş aleyhine tescü davası açılmış olup, dava dilek- çesi davalıya ilanen tebliğ edildiğinden, mahkeme karannın da ila- nen tebliği gerekli olup, Kayseri'nin Çavuşağa köyü, cilt: 3, sahife: 295, parsel: 298'de kayıtlı davalı taşınmazının 1440 m"lik yerinin 7.200 TL bedelle tapusunun iptali ile davacı kurum adına tesciline karar verilmiş olup, ilanın yayın tarihinden itibaren davalının yasal sürede karan temyiz etmesi veya bir vekille temyiz ettirmesi, aksi taktirde mahkememiz kararının kesinleştirileceği hususu mahkeme karan ye- rine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 46201 POUTIKA VE OTESİ MEHMED KEMAL Nerede 0 Ramazanlar?... "Oruç tutmazsın, namaz kılmazsın, ramazandan sana ne" diyenler çıkabilir. Haklı söylerler ama... İşin bir de 'ama'sı var. Köşe yazarlarının görevidir bir yazı döşenmek. Tîpkı her yemeğe maydanoz gibi çıkarlar ortaya... Bizim gazetecilik töremizde köşe yazarlığı vardır. Kim yazmaya yelteniyorsa, bir köşeciği olur ve orada yazar. Çok eski (eskimeyen) bir gelenektir. Ahmet Mithat Efendi pirimiz mi, Ahmet Rasim Bey üs- tadımız mı, daha öncekiler mi icat ettiler. Şimdi tam ola- rak bilmiyorum. Fakat Ahmet Rasim üstadımızın her ko- nuda olduğu gibi, ramazan konusunda da ciltlerle kitabı vardır. Bu yazılar önce gazetede yayımlanmış, sonra ki- tap olmuştur. Üstat, 'Şehir Mektuplan' başlıklı yazılarıyla ünlüdür. Bir çok kitabı arasında Ramazan Karşılaşması' da vardır. Her gün bir fıkra döşenir. Birinci günden alır, sonuncu güne değin getirir. Neler yoktur bu fıkraların için- de? Birinci gün camiler ve minarelerden başlar. Üstat Ba- kırköy'de oturuyor. Eskiden Bakırköy ile İstanbul arasın- da vapur işlerdi. Sekiz vapuruyla İstanbul'a inerken çev- reyi de'dikizler. Kent hafif bir sis perdesi içindedir. Lima- na demirlemiş gemiler fenerlerini yakmışlar. Yeşilköy, Ahır- kapı fenerleri de ışıldıyor. Serseri bir lodos esiyor Minareler görünüyor. Üstada göre İslam'da Uk minare ulu ve soylu bir kişi olan Müslime döneminde yapılmıştır. Müslime Mısır ve Mağ- rip valisidir. Minarede ilk ezanı okuyan da Ebu Mûslim bin Amr'ın kardeşi oluyor. Bilali Habeşi ezan okuyor ama mi- narede değil, yüksekçe bir yerde. Orucu tutmak kadar iftar da önemlidir. İftar törenii olur, törenli bir iftar sofrasını şöyle anlatır: "...Oniki kişilik sininin çevresine oniki tekerlek yer şil- teleri dizilir. Her şilte hizâsında Karamürsel, Bursa bezle- rinden küçük küçük havlul^rla küçük tabaklar içinde ağız, el silmek için sabunlu bezler bölunur. İftariyenin çeşitleri var. Peder merhum iftar tepsisine biri yeşil, biri siyah ol- mak üzere mutlaka iki türlü zeytin koydururdu. Yeşili sir- keli, yağlı, siyahı sade olurdu. Top atıldığında siyah zey- tin ağza atılırdı. Susamlı iki türlü simit. Pastırma, sucuk, ünnap, ceviz, erik reçelleri, humus şerbetleri.-hurma, me- raklısı için zemzem bulunurdu. Kırat pastırması çok ün- lüydü. İki türlü kaşık vardı: Ucu mercanlı şimşir, bağa ka- şık... Top atılır atılmaz iftar edilir, kalkıp namaza durulur- du. Tiryakiler bir solukluk çubuk çekerlerdi. Yemek başlardı. Çorba, pastırmalı sucuklu yumurta, hindi ya da tavuk, zamana göre bir sebze, bir pilav, bir börek, bir tatlı. Yemekten sonrası ise şöyledir: Yemen kahvesi, birer çu- buk. Daha sonra su, şerbet, gene kahve... İftar biter tera- vihe kadar sohbet başlardı. Şerb,etler içilir, gül suları ser- pilir, yaz ise dondurmalar yenilir, kış ise çaylar içilir, gene şerbetler... Söyleşiler olurdu. Çağrılılar arasında müzik- ten anlayanlar olursa besteler, semalar okunur, kaside- ler, mersiyeler okutulur. Varlıklı evlerde çengi bile oynatı- lırmış. Ya sahura doğru? Sahura kalanlar bile olurmuş... Bunlar sade selamlık da olmaz, haremde de kadırilar arasında aynı düzen kurulurmuş... Hep eski ramazanlar... ÇAUŞANLARIN SORULARI/SORUNLARI Y1LMAZ ŞİPAL _ ^ "Sigortam yok sayıldı" SORU: 1982 yılında bir işyerinde sigortalı olarak çalışma- ya başladım. İşim, işyerinin defterlerini tutmaktı. tş- veren, işyerinde baııa çalışacağım bir yer göstereme- di. Bu nedenle de ben defterieri kendi evimde tuttum. Sigorta yetküilerince işyeri denetlendi. Bu denetim- de, işveren, benim işyerinde çalışmadığımı ve kendi- siyle ilgili hesap ve defterlerin evimde tutuldugu yolunda beyanda bulunmuş. Bu be> F an üzerine, be- nim o işyerindeki sigortam yok saytldı. Sigortalı sayılmak için işyerinde çalışmak mı ge- rekli? Y.S. YANIT: Sosyal Sigortalar Yasası'nın 2. maddesine göre "Bir hizmet aktine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından ça- hştınlanlar sigortalı sayılırlarî' Sigortalı sayılabilmek için hizmet akti yapmak yeterli midir? Bu sorunun >-anıtı, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin 26.11.1973 tarih, 1301 esas ve 1289 karannda şöyle verilmektedir: (1) "(...) Gerçi, sigortalı niteliğini kazanmak için hizmet ak- tinin varlığı yetmez ve bu şarta ek olarak bu aktin öngördüğü hizmet ediminin işverene ait işyerinde yapılmış bulunması şar- tının dahi gerçekleşmiş bulunması gerekir. (...)" Konuya ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun karan da: (2) "(...) Sigortahlık sıfatının iktisabi için hizmet akti ilişki- sinin, hizmet aktine dayanması, hizmet yapanın işveren tara- fından işe alınması ve hizmetin işyerinde, onun murakabesi altında yapılması gerekeceği (...)" yönündedir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 14.3.1973 tarih, 091/9-502 esas ve 203 karar). Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü "Sigorta îşleri ve Primler Dairesi Başkanlığı"nın 16 No.lu genelgesinin 22. say- fasında bu konuda yapılacak işlemler açıklanmaktadır. "Işyerlerine uğramaksızm kendi büro veya yazıhanesinde fa- aliyette bulunan mali müşavir ve muhasebecilerin, işveren ta- rafından işe alınmadığı, hizmetin işverenin işyerinde ve onun denetimi altında görülmediği, dolayısıyla 506 sayılı kanunda belirtildiği üzere bir hizmet aktinin bulunmadığı gerekçesiyle sigortalı sayılmamaları lazım geldiğine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nca karar verilmiş bulunduğundan mezkur karara uy- gun olarak işlem yapılacaktır. Ancak bürosu veya yazıhanesi bulunan bir muhasebeci veya mali müşavirin herhangi bir işyerinde fiilen çalışmak suretiyle muhasebe veya müşavirlik ifa etmesi ve ayrıca bu hususun bir mukavele ile teşvik edilmesi halinde, o işyerinden dolayı sigor- talı sayılması gerekmektedir!' Kısaca, yargı, sigortalı sayılmak için işverenle yapılmış iş söz- leşmesini yeterli bulmamış, işin ayrıca işyerinde yapılması ge- rektiğine karar vermiştir. Kaynak: (1) Mustafa ÇENBERCİ, Sosyal Sigortalar Kanu- nu Şerhi-1977, sayfa: 895. (2) Sosyal Sigortalar Kurumu Genelge No: 1610, sayfa 2. GEREDE ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN Dosya No: 1990/618 Davacı tsmail Esen vekili Av.İbrahim Çonkar tarafından mahke- memize açılan davalı Kafasızoğullan'ndan Hacı Mehmet oğlu Mus- tafa hakkındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık yargıla- ması sırasında verilen ara karan gereğince: Tapu maliki olarak davalı Kafasızoğullan'ndan Hacı Mehmet oğ- lu Mustafa'nın tüm aramalara rağmen açık adresinin tesbit edileme- diği ve kendisine hakkında açılan dava dilekçesinin tebliğ yapılama- dığı bu nedenle adı geçen davalı Kafasızoğullan'ndan Hacı Mehmet oğlu Mustafa'nın Gerede Demiıciler Mahallesi'nde kain 183 ada 4 parsel sayılı taşınmazla ilgili davaya bizzat veya kendisini bir vekille temsil ettirerek katılması veya dava cevapya vermesi aksi halde da- vaya gıyabında devam olunacağı gibi karar da verileceği ilanen teb- liğ olunur. GÎDERAYAK ^AŞARKEN Vedat Giinyol 6.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymları Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-tstanbul Ödemeli gönderilmez.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog