Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

23 MART 1991 EKONOMI CUMHURİYET/13 SERBEST PİYASAOA DÖVİZ ABD Doları Alman Marto İsviçre Frangı Hollanda Florini Ingiliz Sterlını Franşc Frangı 100 İ.LıreS S A.Rîyaii Avus Şilini Alış 3700 2250 2650 2050 6850 690 305 1000 320 Satış 3710 2260 Z700 2100 6950 700 320 1010 330 ALTIN GÜMÜŞ Cumhuriyet Resat 24 ayar altın 22 ayar Kleak 900 ayar gümüş Vakıftank Altını Zjraat Attını Halkaltın Alış 285 000 310000 43 200 38 735 558 245 000 247 000 235 000 Satıs 295.000 330.000 43.700 42.800 585 250.000 252.000 240.000 M.BAMKASI PİYASALARI TL Ptyasası Döviz Piyasası Altın Piyasası. Ort.Faiz m Işi.Hac (Milyar TL) Dolar kapanış (TL) tş) Hac (Mılyon S) Kapanış lons'S) İSlem Hacmı ıkg) 72 29 3.217.4 3500 103.98 362.80 17 Contitech eylemi bitti • tş-Sendika Servisi — Petrol-İş Sendikası'run yeni örgütlendiği ve toplusözleşme görüşmelerinin uyuşmazhkla sonuçlandığı Contitech işyerinde işten çıkartılan 153 işçinin 25 gündür sürdürdüğü işyerini terk etmeme eylemi sona erdi. Çıkartılan işçiler, tazminatlannın ödenmesi üzerine işyerini terk ederken, tazminatsız olarak işten çıkartıldıkları bildirilen 10 işçi dünden itibaren greve başladı. Toplusözleşme uyuşmazlığı ile bağlantıh olarak alınan grev kararını uygulayan işçiler, tazminatlan ödenmeden fabrikanın kapatılamayacağını belirttiler. Dünya Bankası kredisi • ANKARA (ANKA) — Dünya Bankası'nın teknoloji geliştirme projesi için sağlayacağı 100 milyon dolarlık krediye ilişkin anlaşma dün Washington'da imzalandı. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kredi, 5 yılı ana para geri ödemesiz olmak üzere 17 yıl vadeli olacak. Holdinglerin ortak şirketi • ANKARA (ANKA) — Müteahhitlik alanında faaliyet gösteren büyük kuruluşlar ve Holdingler uydu kent yapımı için bir araya geldiler. Süzer Holding, Nurol Holding, Mesa Mesken Sanayi, Zer lnşaat ve Nurol Otelcilik Turizm, Bahçeşehir uydu kentini gerçekleştirmek amacıyla ortak şirket kurdular. Bahçeşehir Hizmet ve lşletme A.Ş. adı verilen şirketin etaplar halinde "Bahçeşehir Uydu Kenti"nin gerçekleşmesine paralel olarak 200 milyon lira sermaye ile kurulan şirkette Süzer Holding ve Zer lnşaat Taahhüt A.Ş. yüzde 30'ar pay alırken Nurol Yatırım Holding ve Nurol Otelcilik Turizm A.Ş. yüzde 10'ar, Mesa Mesken Sanayi A.Ş. de yüzde 20 oranında hisse edindi. THY'nin kampanyası • Ekonomi Servisi — Türk Hava Yolları yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanyaya göre 15 mart - 31 mayıs arasında Antalya'ya gidiş-dönüş bileti alan her yolcu, Türk Hava Yolları tarafından 5 yıldızlı otellerde ağırlanacak. Türkiye'nin herhangi bir yerinden Antalya'ya gidecek olan bütün yolcular, bu kampanyadan yararlanabiliyor. British Airways kampanyası • Ekonomi Servisi — British Airways dünyayı 'yeniden uçurmak' amacıyla büyük bir kampanya başlatıyor. 50 milyon sterlinlik kampanya, 23 nisanda 50 bin kişinin bedava uçmasıyla devreye girecek. British Airways'Ie 23 nisanda bedava uçacak 50 bin yolcuya, Ingiltere'deki otel ve mağazalarda özel indirimler uygulanacak. British Ainvays'in 23 nisandaki bedava uçuş uygulamasına katılmak için 22 marttan itibaren her ülkedeki British Airvvays satış bürolarından ve seyahat acentelerinden kampanyaya katılım formu alınarak doldurulması ve bu formlann 2 nisan tarihine kadar formlarda yazılı olan adreslere ulaştırılması gerekiyor. İş Bankası, izmirDemir Çelik ileMetaşyönetimini birleştirme hazırlığında Metaş operasyonuİş Bankası'nın İDÇ'deki koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer Demirci, kurtarma protokolünün bankalar yönetim kurullarında onaylanmasından sonra birleştirmenin düşünülebileceğini söyledi. BARIŞ KUDAR İZMİR — Finansman sıkın- tısı nedeniyle nisan 1990'dan bu yana üretim yapamayan Metaş- ın bankalar arasında imzalanan protokolle "kurtarılması" son- rası gelişmeler hızlandı. Alaca- ğı karşılığında en büyük hisse- ye sahip olacak olan İş Banka- sı'nın, yönetimdeki yüzde 60 oranındaki ağırlığını kullanarak daha önce kurtardığı Izmir De- mir Çelik (İDÇ) iie Metaş yöne- timini birleştirme hazırlığına gi- riştiği öğrenildi. İş Bankası'nın İDÇ'deki koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer Demirci, "İmza- lanan protokol, bankalann yö- netim kurullarında onaylandık- tan sonra birleşlirme diişii- nülebilir" dedi. En büyük hissedar kohumun- daki İş Bankası'nın, geçen yıl- larda alacağı karşılığında yöne- timini ele geçirdiği ÎDÇ ile Me- taş'm yönetimini birleştirme ha- zırlığında olduğu öğrenildi. Ko- nuya ilişkin sorularımızı yanıt- layan İş Bankası'nın İDÇ Koor- dinatörü Prof. Dr. Muzaffer Demirci, "Heniiz ortada kesin- leşmiş bir şey yok. Öncelikle im- zalanan protokolün bankalann yönetim kurullarında onaylan- ması gerekiyor. Somul durum ortaya çıktığında birleşlirme düşunulebiiir" diye konuştu. Demirci şu bilgileri verdi: "Bilindiği gibi protokolü 28 banka imzaladı. Ancak bu pro- tokolün banka yönetim kurulla- rında onaylanması gerekiyor. Yönetim kurullan onavlarsa ve fabrika calışmaya başlarsa, had- dehane 2 ay içinde iiretime ge- çer, çelikhane (emmuzda çalışa- bilir duruma gelir. O zaman yüzde 60 ağırlığı olan İş Banka- sı, ay nı işkolunda çalışan iki ku- nıluşun yönetimini birleştirebi- lir. Yönetimden tasarruf yönü- ne gidebilir. Tek elden hammad- de alımı, tek elden pazarlama, birçok avantaj sağlayabilir. Ama şu an kesinleşmiş bir şey yok. Bunlar hep varsayım. Çünkü öncelikle protokolün onaylan- ması, sonra şirketlerin riskleri- nin ele alınması gerekir." İDÇ ile Metaş'ın birleştirilme- si durumunda yönetime gelebi- leceği öne sürülen Samim Sivri de "Dereleri görmeden pacaiar sıvanmaz" dedi. İDÇ Yönetim Kurulu üyesi Samim Sivri, ağır sanayilerde çalışan bir fabrika- nın üretimini durdurduktan son- ra çalıştırılmasının çok zor oldu- ğuna işaret ederek bankalar ola- yının kesinleştirilmesini bekle- menin doğru olacağını söyledi. Ru nr^da Metaş ve İDÇ'ye ya- kın.bir üst düzey yöneticisi ise gelişmeleri şöyle özetledi: "Metaş, yüzde 60 ihtimalle İDÇ'ye bağlanacak. Çünkü İş Bankası daha önce Atilla Yurt- çu'nun İZDAŞ'ı içinde yer alan ve yaptığı yatınmlann kredileri- ni ödeyememesi nedeniyle zor duruma düşen İDÇ'yi, baskılar- la kurtarmış ve yönetimi ele ge- çirmişti. Şimdi İDÇ rayına otur- du. Uzun süredir üretim yapma- yan Metaş'ın da ayağa kalkma- sı için İDÇ yönetiminin dene- vimlerinden yararlanmak isleye- cektir. Yönetim biıieştirilirse tek elden alım satım yapılacak ve her iki kuruluş için büyük tasar- ruf sağlanabilecektir. Örneğin İDÇ, yılda 600 bin ton hurda sa- tın alıyor, 400 bin ton da Metaş alsa 1 milyon ton eder. 1 milyon tonluk bir ihalede mutlaka fi- yatlar düşecektir ve Metaş'ın iş- letme maliyeti düşecektir. Akıl- cıl bir yol olarak yönetimin bir- leştirilmesi söz konusu edilebi- lir." Tekstil ithalatı beşe katlandı İZMİR (Cumhuriyet Ege Bü- rosu) — 1990 yılı içinde, yerli sanayicileri zarara uğrattığı ge- rekçesiyle bazı ülkelerden ithal edilen pamuk ipliği ve mensucat hakkında açılan antidamping soruşturması sürerken bu ürün- lerin ithalatının 5 kat artarak 50 bin tona çıktığı belirlendi. Bu arada ihracat amacıyla yapılan ithalatı denetlemek üzere kurul- ması planlanan ihtisas gümrük- lerinden ilkinin İstanbul'da açı- lacağı bildirildi. Hazine ve Dış Ticaret Müste- şarlığı verilerine göre antidam ping soruşturması açılan pamuk ipliği ve mensucat ithalatının 1989 yılında 10 bin 847 ton iken 1990 yılında bu rakamın 49 bin 944 tona çıktığı saptandı. Türki- ye'de yılda 600 bin ton pamuk üretildiğini ve 550 bin ton pa- muk ipliği tüketildiğini anımsa- tan Hazine yetkilileri, "İthalat lüketim içinde çok az bir pay a sahip. Ancak artış hızı çok 'Üretim çağınaatlayalım' Hacıoglu Ekonomi Servisi — Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendi- kası'nın 'Tekstil sektöru ve isçi- işveren ilişkileri' konusunda dü- zenlediği toplantıda bir araya ge- len Türk-İş Başkanı Şevke't Yıl- maz, İSO Başkanı Memduh Ha- cıoglu ve Sendika Başkanı Halil Narin ekonomideki son durum ve sektörle ilgili görüşlerini anlattı- lar. Toplantının açış konuşmasını yapan Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sen- dikası Başkanı Halit Narin, limitleri fevkala- de zorlayarak imzaladıkları son toplusözleşme- nin birçok firmarun kapanmasına yol açacağı- nı savunarak, "Bu yıl geldigimiz noktaya gel- me>i hiç istemezdik" dedi. Tekstil sektörünün dampingli mal ithalatı nedeniyle sıkıntı içinde olduğunu vurgulayan Narin, döviz bunalımı- nın da ithalattaki artıştan kaynaklandığını sa- vundu. Narin, "Çağ atlayacaksak, bu ithalat- tan üretim çağına geçme şeklinde olmalı" de- di. Narin Türk-İş ve Teksif Başkanı Şevket Yümaz, Narin'in 'bugünkü noktaya gelmek istemezdik' sözlerini eleştirerek, "Sanayicinin içinde bulun- dugu sıkıntıda benim payım yok. Elektriği ben mi yükseltiyorum, vergileri ben mi alıyonım" dedi. İSO Başkanı Memduh' Hacıoglu, tekstil sek- törünün geçen yıl yüzde 1.1 gibi çok düşük bir oranda büyüdüğüne işaret ederek bunun dam- pingli mal ithalatı ve iki yıldır uygulanan dü- şük kur politikasından kaynaklandığını savun- du. yüksek" görüşünü dile getirdi- ler. Yetkililer Hindistan, Pakis- tan, Çin, Tayvan ve Hongkong çıkışlı ürünlerle ilgili antidam ping soruşturmasının sürdüğü- nü, ayrıca bu konuda üretici ve ihracatçıların görüşlerinin der- lendiğini söylediler. Bu arada ihracat amacıyla ithal edilen tekstil ürünleri için kurulması düşünülen ilk ihtisas gümrüğü- nun İstanbul'da açılacağı, bu- nun için de 2 milyar lira ayrıl- dığı kaydedildi. Tekstil ürünlerindeki ithalatın hızla artması ve haksız rekabe- te yol açması sanayicileri ve ih- racatçılan telaşlandırıyor. Tekstil ürünlerinin Türkiye'- ye rahatça girebilmesinin tekstil sektörünü zor durumlara soktu- ğunu kaydeden İstanbul Tekstil ve Hammaddecileri İhracatçıları Birliği Başkanı Ertekin Asafog- lu, kendini yenileme çabası için- deki sanayicinin karşı karşıya kaldığı haksız rekabetle yara al- dığını öne sürdü. İhtisas güm- rükleri uygulamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Asafoğlu, "Ciddi bir şekilde uy- gulanırsa, kimi sorunlara çö- züm getirecektir. Ancak kang- ren olmuş bir yarayı iyileştirme- de yetersiz kalacaktır. Daha köklü önlemlerin de gündeme getirilmesi gerek" diye konuştu. T E B Ö Z E L B A N K A C I L I K Borsada sadece müşterileri için yaünm yapan bir bankanın servetinize yön vermesi ne değiştirir? Bılmek isterseniz. tutfen btzi araym. EMer Özel Bankacıltk Şubest, Tel: (I) 15~ SIH) Suadtye özel Bankactlık Şubesi, Tet: (1} J85 58 40 Genel MOdûrlük, 7W (1) 151 27 21 Merkez Şubesi. Tet (1) 152 6' 6- Harbiye Şubesi, Tel: (I) 134 12 16 Gayrettepe Şubesi, Tel: I-I) f5 96 50 Baktrköy Şubesi, Tel(l)551 51 j 1 Izmir Şubesi, Tel (51) I<J6~8~' Ankara Şubesi, Tel: (4) 168 II Î2 Izmit Şubesi, Tel: (21) 12 36 OO TEB ÖZEL BANKACILIK TL. Mevduat Döviz Tevdiat Hesabı Portföy Yönetimi Danışmanlık Hisse Senedi ve Tahvil Alım Saümı Kredi Kartı Sigorta İşlemleri Çreg) TÜRK EKONOMİ BANKASI EKONOMIDE KULIS MERALTAMER Kıyamet günü ve Saracoğlu Tarih: 25.6.1990 Yer: O günlerdeki adıyla Etap-Marmara Oteli-İstanbul Toplantıyı düzenteyen: TÜSİAD Konuşmacı: Merkez Ban- kası Başkanı Rüşdü Sara- coğlu "Devaluasyon üzerine laf söylemek abesle iştigaldir. Devaluasyon ne zaman yapı- lır? Döviz bittiği zaman... Bu- gün bankaların, fonların, Ha- zine'nin, hepsinin mevduatı Merkez Bankası parası için- de yer almaktadır. Bunlar dö- viz almak istediklerinde ne yapacaklar? Tabii ki Türk pa- rası getireceklerdir. O yüzden Türk Lirası biter, ama döviz bitmez... Haaaaaa Dövizimizi bi- tirmek istersek onu da bitiri- riz. Onun da yolunu anlata- yım. Rezervlerimden döviz satarım. Elime geçen TL'yi de Hazine'ye kredi, avans olarak veririm.Böylece karşı- lıksız para yaratıyorum de- mektir. Size bir de örnek vereyim. Döviz rezervi 1 milyar dolar azalmışsa, aynı dönemde ve- rilen krediler 2 trilyon lira art- mışsa, işte o zaman kıyamet günü yakın demektir. Çünkü bu tablo kıyamet alâmeti- dir..." Saracoğlu'nun kendinden çok emin havada konuştuğu ve bundan böyle her yıl dü- zenli para programının açık- lanacağını ısrarla vurguladığı konuşmanın üzerinden 9 ay bile geçmedi. Ama 1991'in para programı hâlâ ortada yok. Körfez savaşı bütün he- sapları altüst etmiş. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri yılbaşına göre tam 2 milyar dolar eriyerek 5.8 milyar dolara gerilemiş. Buna karşılık hazine avansları hız- la artarak 5 trilyona tır- manmış. Lafın kısası, Saracoğ- lu'nun sözünü ertiği kıyamet şartları "mevcut". Bu rakamları gören banka- cılar ve işadamları Sayın Sa- racoğlu'nun kulaklarını çınla- tıp "kıyamel alâmetleri or- tada. Kıyamet günü yakın. Ama Saracoğlu'nun sesi şu sıralar hiç çıkmıyor. Sara- coğlu nerede?" diye soru- yorlar. 4 bin liraya fırlayan do- lar nerede durdurulacak? Ka- munun paraya açlığı nasıl dizginlenecek? Dolar ve mark, yıl sonunda hangi ra- kamlara ulaşacak? İş âleminde şu günlerde bu sorular soruluyor ve tüm umutlar Cumhurbaşkanı özal'ın ABD'deki temasianna bağlanarak "Amerika'dan dişe dokunur bir finansman oianağı sağlanmazsa hep birlikte hapı yuttuk demektir" diyorlar. Bayraktaroğlu Mudo'da General Electric ve Ti- efdruck'ın ardından Asil Nadir döneminde Veb Ofset Grubu yöneticiliğine transfe- riyle basında adını duyuran genç yönetıci Mehmet Bay- raktaroğlu, artık yöneticiliği- ni tekstil dünyasında sürdü- recek. Bayraktaroğlu, 1 ni- sandan itibaren Mustafa Ta- viloğlu'nun sahibi bulundu- ğu MUDO Şirketler Grubu'n- da Genel Koordinatör olarak göreve başlıyor. 24 yıl önce FİTAŞ Sine- ması'nın girışindeki 12 met- rekarelik dükkânda o dö- nemdeki ortağı Doğan Gü- rün'le MUDO'nun ilk adım- larını atan Taviloğlu, bugün 30 dolayında mağazaya sa- hip. Bayraktaroğlu ile birlik- te çalışacak MUDO Yönetim Kurulu'nda da ilginç isimler yer alıyor. Örneğin Yönetim Kurulu Başkanı tahminlerin aksine Taviloğlu değil, Mer- kez Ajans'ın sahibi reklam- cı Nazar Büyüm, Reklame- vi'nin sahibi ve MUDO'nun rektamlarmı yapan Atilla Ak- soy MUDO Yönetim Kuru- lu'nda da yer ahyor. İhracatta *yann'ın ölçüleri istanbul Ticaret Odası'nın kendi üyelerini tüketicinin kc- runması konusuhda bilgilen- dirmek üzere düzenlediği se- ri toplantıların ilki önceki haf- ta The Marmara Oteli'nde yapıldı. "Tüketicinin Korun- masında İşletmelerin Rolü başlıklı toplantının konuşma- cılarından Boğaziçi Üniversi- tesi öğretim üyesi Doc. Dr. Eser Borak, "Batı ülkeleri- ne mal satmak isteyen ihra- catçıların dikkatine" diye- rek ilginç ömekler verdi. Borak'ın anlattığına göre Batılı kuruluşların pazarlama stratejilerinde artık kalite ve güvenilirlik yeterli değildi, üretici firma çevre dostu ol- duğunun da altını çizmeliydi. Türkiye'deki üretici eğer Ba- tı ringlerinde oynamaya talip- se şimdiden çevre konusunu gündemine almalı ve hatta bu konuyu bir rekabet avan- tajı olarak kullanmalıydı. Örneğin çevreye öteden beri çok duyarlı olan Batı Al- manya'da Lammsbraeu fir- ması biralarının reklamını Öko-bier olarak yapıyor, ya- ni "biz ekolojik bira üretiyoruz" diyordu. Lamm- sbraeu'nun reklamlarında, "Biz 1984 ten beri ürettiği- miz bîralar için kullandığı- mız arpa ve diğer malzeme- KlSA de, kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan yetiştirilmiş ürünler kullanıyoruz " diye- rek doğayı 7 yıldır koruduğu- nu vurguluyordu. Almanya'nın dev otomobil üreticilerinden BMW ve Volksvvagen, otomobil üreti- minde kullandıkları plastik, cam ve hatta boya gibi mal- zemelerin yeniden değerlen- dirilmesi yolunda yoğun ça- lışmalar yapıyorlardı. Hatta BMW firması Z-l modelini ta- nıtırken "Bu spor arabamı- zın tüm plastik kısımlarını metal şasinin üzerinden 30 dakikada dilim dilim ayrıla- cak şekilde ürettik " diyor- du. Yeşile duyarlı BMW, ya- rım saatte bütün arabayı so- yuyor ve elde ettiği plastiği yeniden değerlendirebi- lıyordu. IBM bilgisayar firması ile sattığı ürünleri belii bir bedel karşılığında müşterılerinden geri almayı taahhüt ediyor ve geri aldığı ürünlerin yüzde 83'ünü yeniden değerlendir- diğini açıklıyordu. Fransa'da çevre duyarlılığı bugüne kadar pek gelişme- rnişti. Belli ki Fransız tüketi- cisinin bugüne değin bu yön- de bir talebi olmamıştı. Ja- ponya'da ise halk zaten öte- den beri çevreye duyariıydı. Japonya'nın dev otomobil üreticisi Mitsubishi'de çevre korıulanyla ilgili özel bir de- - partman vardı. NISSAN fir- •masının servis istasyonların- da ise NISSAN otomobillerin air-conditionlarının çıkarttığı CFC gazını (ozonu delen Chloro-Fluoro Carbon gazı) alıp yeniden değerlendirecek cihazlar yerleştirilmişti. Sabancı'nın ortağı dev Du- pont firması ozon delen CFC gazını ikame edecek bir gaz üretebilmek içiıi bugüne de- ğin 170 milyon dolar (yakla- şık 680 milyar lira) harcamış, ama başarıya ulaşamamıştı. Firmaya yöneltilen eleştiriler nedeniyle Dupont kampan- yalarında 2000 yılına kadar bu amaçla 700 milyon dolar (yaklaşık 2.5 trilyon lira) har- canacağı belirtiliyordu. KISA • Töbank, eğitim müdürlerine "Para ve Zaman" konulu seminer düzenledi. Semineri Amerikalı eğitim uzmanı John Slater verdi. • Selüloz ve Kâğıt Sanayi Vakfı Başkanlığı'na Haluk Eczacıbaşı, Başkan Yardımcılığı'na ise SEKA Genel Müdürü Sabahattin Yalınpala yeniden seçildiler. M Best Gıda Amerikan dondurma üreticisi Baskın- Robins'in Türkiye'de satış ve dağıtım hakkını aldı. Diyet dondurma da üreten Baskın- Robins'in 700'ün üzerinde dondurma çeşidi bulunuyor. • Tütünbank, Alman Markı ve Ingiliz Sterlini'ne uyguladığı yıllık faiz oranlarını arttırdı. Buna göre banka, marka bir yıl vadeli yüzde 12, sterline de yüzde 11 faiz uyguluyor. • Sigorta dergisi, kuruluşunun birinci yıldönümünü 15 martta kutladı. • Telemecanique, Türkiye'de ilk kez oluşturduğu Teknik Eğitim Merkezi (Teletem) araalığıyla ilk kursunu Programlanabilir Kontrol Cihazlan (PLC) konusunda verdi. Aynı kurs, 29 nisan-3 mayıs ve 10-14 haziran arasında tekrarlanacak. • Çukurova Çelik İthalat İhracat TAŞ, 27-29 mart arasında Sheraton Oteli'nde ekonomi konulu bir seminer veriyor. . • Siemens'in ürettiği fiber optik denizaltı kablosu, dayanıklılık denemesinde başarılı oldu. • Parsat Makine Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Case firmasının Türkiye distribütörlüğünü üstlendi. İngiliz J.l. CSA Grubu'nda Case mankalı beko loderler, lastik tekerlekli yükleyiciler, porkliftler vb. üretiliyor. • Wang Laboratories Inc. izmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşletmesi İZSU'nun bilgisayar ihalesini kazandı. • Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği'nin olağanüstü gcnel kurul toplantısmda Raif Dinçkök, Ali Dinçkök, ömer Dinçkök ve Necmettin Bitlis'e yatınmlan ve katkıları nedeniyle ödül verildi. • Nassetti Tıbbi Cihazlar Sanayii'nin ürettiği 2 değişik tipteki ambulanslar Medico'91 Fuan'nda sergilendi. BAŞSAĞLIĞI Değerli dostumuz, faydalı insan YAVUZ KİREÇ'in acı kaybının üzüntüsünü paylaşır, ailesi ile dostlanna başsağlığı ve sabır dileriz. FİNANSBANK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog