Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

j CUMHURİYET/4 HABERLER 22 MART 1991 Irak'a müdahale • ANKARA (UBA) — SHP'de 3. Dünyacılar • grubunda yer alan İçel - Milletvekili Ethem - Cankurtaran, SHP Genel -, Merkezi'nin Körfez savaşı ve sonrasındaki Irak'a - yönelik politikasını j. desteklediğini söyledi. >ı Cankurtaran, "Irak'taki iç _, savaşa dışardan müdahale _. olmamalı" dedi. Ethem Cankurtaran, SHP TBMM grup toplantısında başta L' Fuat Atalay olmak üzere bazı Baykalcı milletvekillerince gündeme getirilen Irak politikasıyla ilgili eleştirilerle ilgili görüşlerini açıklarken "Bir bardak suda fırtına kopanlmak isteniyor" dedi. Tarikatçı üye • ANKARA (ANKA) — Ankara 7. Idare Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Turgut özal tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen .. ve "Naksibendi tarikatı"na mensup olduğu öne sürülen _, Hasim Kılıç'ın durumunu yakından ilgilendiren iptal davasını, esasa girmeden, • "usul yönunden" reddetti. 1 Sayıştay 3. Dairesi üyesi özcan Saygun tarafından "• açılan, Sayıştay Genel Kurulu'ndaki boş bulunan • üyeliklerin sayısmın, 14 TBMM Plan ve Bütçe • Komisyonu'na 8 yerine 9 olarak bildirildiği ve bu " "yanlış bildirime dayalı '• olarak" gerçekleştirilen ' seçimin iptaline ilişkin dava sonuçlandı. 7. Daire • Başkan ve üyelerinin - "oybirliği" ile aldığı karann . gerekçesinde idari yargı - konusu edilebilecek "idari - işlemlerin" bir tanımı - yapılarak, anılan davaya konu edilen Sayıştay ı işleminin "icrai nitelikte olmadığı" belirtildi. JTjıtuklamaya * tepki • ANKARA (Cumhuriyet ' Bürosu) — Araştırmacı- yazar Ismail Beşikçi'nin avukatlarının tutuklama kararına itiraz amacıyla hazıriadıkları dilekçeyi bugün avukatlar arasında imzaya açacakları ve ardından DGM Başkanlığı'na verecekleri öğrenildi. Beşikçi'nin Stuttgart'ta düzenlenen "Kürdistan Kültür Gecesi"ne gönderdiği bir mesaj nedeniyle tutuklanması tepkilere yol açtı. SP Genel Sekreteri Yalçın Büyükdağlı, "Iktidann çifte standardının son örneğidir" derken ÎHD Ankara Şube • Başkanı Muzaffer İlhan Erdost da "Düşüncenin suç sayılmaktan çıkarılması görüşünün siyasal iktidarda da ağır basmaya başladığı bir dönemde, Beşikçi'nin artık tüm dünyanın bildiği düşüncelerinden ötürü bir kez daha tutuklanmasını insan hakları ve özgürlüklerine ters bir uygulama olarak niteliyoruz" dedi. Orgüt üyeliği • İSTANBUL (ANKA) — Yargıtay Dokuzuncu Ceza Dairesi, yasa dışı bir örgüt tarafından düzenlense bile sadece izinsiz gösteriye katılmanın örgüt üyeliği suçuna kanıt sayılamayacağına karar verdi. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin yasadışı bir örgüt tarafından düzenlendiği belirtilen izinsiz bir gösteriye katıldığı için hakkında örgüt üyeliği suçunun sabit olduğu kararını verdiği tek sanıklı davayı inceleyen Yargıtay Dokuzuncu Ceza Dairesi, sanık hakkındaki karann bozulmasına hükmetti. Yüzyıl'cılara tahliye • ANKARA (UBA) — Dergi binasına yapılan polis baskınında gözaltına alınan ve "teşekkül halinde silah bulundurmak" suçundan tutuklanan haftalık Yüzyıl dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Ankara Temsilcisi Hasan Yalçın ile derginin Idare Amiri Güner Tokgöz, dergi avukatlarının tutukluluğa yaptıkları itiraz üzerine dün serbest bırakıldılar. Nevruz kutlamalanna güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu olaylar çıktı \evruzlda kan ve ffözaltıHaber Merkezi - "Serbesti" taıtışma- ları arasında gelinen bu yılki "21 Mart Nevruz Giinü" de olaylı geçti. Başta Do- ğu ve Güneydoğu bölgelerindeki il ve il- çeler ile büyük kentler olmak üzere yur- dun büyük bölümünde Nevruz kutlama- lanna güvenlik güçleri müdahale etti. Çı- kan olaylar sırasında 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı, yüzlerce kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Adana, Diyarbakır, Erzurum, Anka- ra bürolan ile İstanbul Haber Servisi1 nin haberlerine göre yurdun çeşitli yer- lerinde gerçekleşen Nevruz kutlamaları ve olaylar şöyle: Nusaybin: İlçe merkezinde toplanan bir grup, Nevruz kutlaması için slogan atarak yürümeye başladı. Müdahale eden güvenlik güçlerinin açtığı ateş so- nucu ağır yaralanan Ali Turan (30) adlı yurttaş hastaneye götürulürken yolda öl- dü. Olayda yaralanan Nurcan Keleş ve Şerif Aslan ve adı belirlenemeyen bir kişi de tedavi altına alındı. Göstericiler, gü- venlik güçlerine taşlarla karşılık verirken, grup zor kullanılarak dağıtıldı. 20'den fazla kişinin de gözaltına alındığı öğre- nildi. Adana: Güneydoğululann yoğun ola- rak yaşadıkları Barbaros ve Yenibey ma- hallelerinde toplanarak ateş yakan, sa- yıları 3 bine yakın kalabaiık, "Yaşasın Apo", "Yaşasın Kürdistan" sloganlan at- tılar. Müdahale etmek isteyen polisler ve araçları göstericilerce taşlandı. Bölgeye gelen iki panzer, 200 dolayındaki çevik kuvvet ile itfaiye ekipleri de gösterici ba- rikatının taşlı saldınsı üzerine geri çekil- di. Ekiplerin panzerler eşliğirıde ikinci kez barikata yönelmeleri üzerine kalaba- iık slogan atarak dağıldı. Yaklaşık 50 ki- şinin gözaltına alındığı kaydedildi. • Iğdır. Kars'ın Iğdır ilçesine bağlı Öz- demir köyünde "Nevruz kutlaması" ya- pan bir grup ile jandarma arasında ça- tışma çıktı. Açılan ateş sonucu 9 yasın- daki Kemal Budak adlı çocuk bacağın- dan yaralandı. Diyarbakın Bir grup, Mardinkapı Me- zarlığı'na giderek güvenlik güçleriyle gir- dikleri çatışmalarda ölen PKK'lıların tulan kepenkler dün de açılmadı. Üçe merkezinde yaklaşık 5 bin kişinin katıl- dığı bir gösteri yürüyüşü duzenlendi. Güvenlik güçlerinin mudahâle etmeme- si üzerine yürüyüş ve Nevruz kutlama- ları olaysız sona erdi. İdil: Nevruz, yaklaşık 8 bin kişinin ka- tıldığı gösteri ve yürüyuşlerle kutlandı. Burada da güvenlik güçlerinin müdahale etmemesi sonucu olay çıkmadı. Tören sı- rasında halka kolonya ve şeker ikram edildi. Silvan: Sabah saatlerinde kapalı olan kepenkler, müdahale olmaksızın açıldı. Başta Doğu ve Güneydoğu'daki il ve ilçeler ile büyük kentlerde düzenlenen "Nevruz Günü" kutlamaları bu yıl da olaylı geçti. Çıkan olaylarda bir kişi vurularak öldü, 5 kişi de yaralandı. Çeşitli il ve ilçelerdeki gösteriler sırasında yüzlerce kişinin gözaltına alındı mezan başında saygı duruşunda bulun- dular ve Nevruz ateşi yaktılar. Kent mer- kezinde de yaklaşık 400 kişi "Nevnız kutlu olsun" şeklinde Kürtçe sloganlar atarak yürüdü. Daha sonra ateş yakan göstericilere güvenlik güçleri müdahale ederek dağıttı. Çoğu lise öğrencisi olan 27 kişi gozaJtına alındı. Midyat: İlçedeki bin kadar esnaf, PKK adına yapılan uyanlar üzerine iş- yerlerini açmadılar. . Dargeçit: İlçede 13 gündür kapaluu- HEP Milletvekili Adnan Ekmen, ilçede meydana gelen olayların "aşın sağ görüşlü" görevlilerin tutumundan kay- naklandığını söyledi. Üniversiteler İstanbul: Kentteki çeşitli universiteler- de öğrenci derneklerinin düzenlediği "Nevruz kutlamalan" gerçekleştirildi. İÜ'nün Beyazıt'taki merkez binasında düzenlenen kutlamalar çerçevesinde oluşturulan bir koro Kürtçe şarkılar söy- ledi. Yakılan ateş çevresinde toplanan oğ- renciler, Kürtçe ve Türkçe sloganlar at- tılar. Polisin gösteri sonuna doğru mü- dahale etmesi üzerine öğrenciler dağıl- dılar. Kuçük çaplı taşlaşmanın da yaşan- dığı olaylar sırasında yaralanan olmadığı öğrenildi. Yıldız ve İstanbul Teknik üni- versitelerinde de ateşli, halaylı Nevruz kutlamaları yapıldı. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk, Siyasal ve Eğitim Biümleri fakülteleri ile Hacettepe Üniversitesi merkez kampu- sunda toplanan öğrenciler alkışlarla tem- po tutarak Ne\'ruz gününü kutladılar. Polisin müdahale etmesi üzerine çıkan olaylar sırasında 100'ü aşkın öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi. Adana: Çukurova Üniversitesi'nde gruplar halinde toplanan öğrenciler üni- versite bahçesinin çeşitli yerlerinde ateş- ler yakarak Nevruz'u kutladılar. Diyarbalun Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi bahçesinde toplanan çok sayı- da öğrenci, ateş yakarak Kürtçe türkü- ler söyleyip halay çektiler. Öğrencilerin gösterileri sırasında sarı - kırmızı -.yeşil renkli "Kürdistan bayrağı" açtıkları gö- rüldü. Daha sonra toplarup yürüyüş yap- mak isteyen öğrencileri güvenlik güçleri müdahale ederek dağıttı. Çıkan olaylar sonrasında 15 öğrencinin gözaltına alın- dığı öğrenildi. SP'nin Nevruz gecesi de Beyazıt'taki Rüya Duğün Salonu'nda yapıldı. Gece- de konuşan Genel Başkan Ferit İlsever, "Özal'ın Kiirt politikası ikiyüzlü bir politikadır" diye konuştu. NEVRUZ GECESt — HEP'in Abdi tpekçi Spor Salonu'nda düzenlediği Nevruz nanlardan biri HEP bayrağı ile yan yana bulunan Tiirk bayrağını gönderden in- şenliğine salonu dolduran yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Kürtçe turkulerin okundu- dirmek isterken görevlilerce engellendi. Gerginlik yaşanmaması için daha sonra ğu ve salona san - kırmızı - yeşil renkle bayrakların asıldığı gecede, Iribunde bulu- güvenlik gorevlileri iki bavrağı da indirdiler. (Fotoğraf: Uygar Gürkan) Taslak MGK'da görüşüldükten sonra Bakanlar Kurulu9 na getirilecek Antiterör Üasası'na ^teciP sosııAntiterör Yasası'yla basına "katlanmış" cezanın yanı sıra TCK'da yer alan rejime yönelik suçların "terör amacıyla" işlenmesi halinde yan oranında arttınlarak cezalandırılması öngörülüyor. Ceza tecilinin ayrım gözetmeksizin tüm suçları kapsaması ilkesi benimsenirse PKK davası sanıkları da bundan yararlanacak. ANKARA (Cumburiyet Bü- rosu) — Hükümetin, Antiterör Yasası'na kamuoyundan gelecek tepkiyi, cezaevlerinin boşaltıl- masını öngören ceza tecili uygu- laması ile yumuşatmaya çalıştı- ğı belirtildi. Bu nedenle, ceza te- ciline ilişkin duzenlemenin, An- terör Yasası'na "monte" edilece- ği öğrenildi. Antiterör Yasası ile basına ve terör amacıyla rejime karşı işlenen suçlara "katlan- mış" ceza öngörülüyor. Ceza te- cilinde ise, tüm suçları koşul gözetmeksizin kapsaması ya da bazı suçlan kapsam dışında bı- rakması şeklinde iki seçenek- üzerinde durulduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Oltan Sungur- lu'nun Bakanlar Kurulu'na bil- gi vermesinin ardından bu ko- nudaki taslaklar Milli Güvenlik Kurulu gündemine getirildi. MGK'nın dünkü toplantısında ele alınan taslakların, önumüz- deki hafta içinde yeniden Ba- kanlar Kurulu'na getirilip, ar- dından da hükümet tasarısı ola- rak TBMM'ye sevk edilmesi bekleniyor. MGK Genel Sekreteri Orge- neral Nezihi Çakar başkanlığın- daki geniş katüımlı bir komis- yon tarafından hazırlanan anar- şi ve terör ile mücadele yasa tas- lağında öncelikle, terör nitelikli suçların bir tanımınm yapıldığı öğrenildi. Bu suçlar, "devletin ülkesi ve raületiyle bölünmez bütünliiğüne, TC'nin şahsiyeti- ne, devletin otoritesini zaafa uğ- ratmaya, asayiş ve kamu duze- nini bozmaya yönelik fiiller" olarak nitelendi. Ardından da bu tür suçlardan sayılan devle- te ve rejime yönelik eylemler için TCK'da öngörülen cezalann ya- rı oranında arttınlarak uygulan- ması ilkesi benimsendi. Bu ce- za arttınmımn, terör eylemleri- ni "abartarak", "güvenlik kuv- vetlerini zaafa uğratacak" ve "bu fiiilerin propagandasına im- kân verecek" şekilde yayın ya- pılması halinde basın-yayın or- ganlanna da uygulanması öngö- rülüyor. Adalet Bakanı Sungurlu'nun verdiği bilgiye göre taslak ile mevcut 24-72 saat ve toplu suç- larda ise 15 gün olan gözaltı sü- releri ayneri korunuyor. Düşü- nülen bir başka değişiklikle de terör suçlan dışındaki eylemle- re ilişkin gözaltı süresi ise 4-6 gün olarak sınırlanacak. Bu arada, 141, 142 ve 163. maddelerin de "şiddet" unsuru eklenerek, bu yasaya aktanlması amaçlanıyor. Bu maddelerin Kürtçe tasarısının komisyonda görüşülmesi ertelendi Kürtçe tasarısı kördüğümANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Kürtçeye sınırlı serbestlik getiren tasarının TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşül- mesi, Bakanlar Kurulu'nun Türkçe dışında- ki dillerin konuşulmasını yasaklayan 2932 sayılı yasanın yürürlükten kaldınlması ve Kürtçenin tamamen seröest bırakılması ça- lışması başlattığının açıklanması nedeniy- le ertelendi. Görüşmenin ertelenmesine hükümetin "yeni bir oyalama taktiği" ol- duğu gerekçesiyle SHP karşı çıktı. ANAP Ankara Milletvekili ve Komisyon Başkanı Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu'nun İcar- şı olması nedeniyle 45 gündür gündeme al- madığı tasarının görüşülmesi için yapılan komisyon toplantısına, komisyon üyesi ol- mayan HEP milletvekilleri Mahmut Alınak ile İbrahim Aksoy da katıldılar. Tasarıda "daraltma" yapılmasım isteyen ANAP mil- letvekilleri, tam kadro toplantıya katılırken SHP'den sadece İzmir miiletvekili Ahmet Ersin ile Özer Gürbüz geldi. Coşkunoğlu, toplantıyı açarken Bakan- lar Kurulu'nun tasarının görüşülmesinin "dondurulmasını" kararlaştırdığını önceki akşam TV haberlerinden öğrendiğini belir- terek Adalet'Bakanı Oltan Sungurlu'ya hü- kümet görüşünü sordu. Sungurlu da "Bir tehir karanmız yok" dedi ve şu açıklamayı yaptı: "Yeni bir çâlışraamız var. 2932 sayılı ka- nunu o çalışma içerisinde degerlendirmeyi düşüniiyoruz. O çalışma nihayete ermediği için bu tasanyı geri çekmeyi de düşünmii- yoruz. Konuyu komisyonnn takdirine bıra- kıyoruz." SHP'li Ersin söz alarak "Bu tasan mil- yonlarca vatandasımızı ilgilendiriyor. Gel- di, gelecek diye insanları bekletmeye kimsenin hakkı yok" diyerek görüşmenin ertelenmemesini istedi. Ersin, tasarının gö- rüşülerek bir an once olumlu şekilde sonuç- landırılmasımn demokrasi açısından yararlı olacağını savundu. Coşkunoğlu da "Akşam hepimiz televizyondan dinledik. Hükümet bu tasanyı yeniden ele alıyor. Nasü olsa o da gelecek. Bu tasanyı da o zaman göriişelim" karşılığını verdi. Coşkunoğlu, SHP'nin eski genel sekreteri Deniz Baykal 1 ın da aynı konuda bir yasa önerisi oldugu- nu anımsatarak tumünün birlikte ele alınmasının yararh olacağı görüşünü dile getirdi. Ersin de SHP'nin 1989 yılında Kürtçenin serbest bırakılmasına ilişkin verdiği yasa önerisinin 17 aydır Adalet Komisyonu gün- demine alınmadan bekletildiğini söyledi. ANAP'h üyeler, Enin'e, "Bunun bizimle ne ilgisi var?" yanıtını verdiler. Ersin, ANAP'- hlara karşılık vermeden sözlerini, "Hükü- met kendi getirdiği tasan için milletvekillerini ikna edemiyorsa bunun sı- kıntısı vicdanlan sızlatmaz mı? Bu bir oya- lama taktiği" biçiminde sürdürdu. DYP Sinop Milletvekili Yaşar Topçu, "Türkiye'nin huzuru kurcalanıyor. Türki- ye üniter bir devlettir" diye söze başladı. Topçu şöyle devam etti: "Anayasaya göre Türkçe anadildir. Bura- da 'Resmi dil Türkçedir' deniyor. Anayasa- da 'resmi' sözü yok. Hükümetin yeni tasan getireceği belirtilince bu görüşmeyi ertele- mekte fayda var. Bu, siyasette kullanılacak bir konu değil. Acele edilebilecek bir konu değil. Eşitsizlik, adaletsizlik varsa ona biz de karşı çıkarız. Son derece hassas bir ko- nuda acele etmeye gerek yok. Göriişelim ka- ran verilirse, ben eski duruma yeniden dönülmesi için teklif vereceğim. Ama ko- misyon gündemine hâkimdir. Hükümetin tasarısı gelince bu konuyu da birlikte gö- rüşelim." Daha sonra yapılan oylama sonucunda, tasarının görüşülmesinin hükümetin yeni tasansının gelmesine kadar ertelenmesi ka- rarlaştınldı. Oylamada, sadece SHP'liler Ersin ve Gürbüz karşı oy kullandılar. Komisyon tcplantısından sonra Sungur- lu ile Ersin ve Alınak bir süre ayaküstü soh- bet ettiler. Bu sırada Sungurlu, "Bir vanlışlık yapıldı. Bu yanlışlığı istismar et- meden düzeltelim diyoruz" biçiminde konuştu. Sungurlu, gazetecilerin sorularını yanıt- larken de yeni tasarının TBMM'yc sevk edil- mesi konusunda bir süre veremeyeceğini söyledi. "Bu yasama döneminde gündeme gelir mi" sorusuna Sungurlu, "Onu arzu eden merciler, son derece süratli istiyorlar tabii. BDhassa Sayın Cumhurbaşkanımız is- tiyor. Sayın Başbakanımız'ın da beyanlan bu yönde" karşılığını verdi. "ırkçılık ve bölücülük" fiilleri- ni yasaklayan hükümlerindeki cezalarda da artış sağlanırken, bu konularda salt düşünce açık- lamanın suç olmaktan çıkarıl- masının da hedeflendiği bildiril- di. Taslak ile terörnitelikli suç- ların önlenmesi için ihbaralık mekanizmasına işlerlik kazandı- rılmaya çalışıldığı, bu amaçla bunu özendirici yeni hükümler getirildiği kaydedildi. Taslağm, özellikle siyasi polise göreviyle- ilgili suçlarda, soruşturulabilme- si ya da yargılanabilmesi için Içişleri Bakanı'nın izin koşulu- nun aranması hükmü de getiri- liyor. Bu hüküm, polise "ynrgı bagtşıklığı" olarak yorumlandı. Polisin bu suçlardan ötürü DGM'lerde vargılanması hükmü de getirdiği öğrenilen taslağın, terör suçlanna ilişkin yargüama- lann ise hızlı yapılabiİmesi ama- cıyla yeni düzenlemeler öngör- düğü kaydedildi. Bu suçlardan hüküm giyenlerin cezalannın özel tip cezaevlerinde çektirilme- si, aynca bu suçlardan yargıla- nanlar için meşruten tahliye ya da cezadan iyi hal indirimi ya- pılmasi olanaklannın ortadan kaldınlması ilkelerinin de be- nimsendiği öğrenildi. Cumhurbakam Özal'ın isteği üzerine Adalet Bakanhğı'nca se- çenekli olarak hazırlanan ceza teciline ilişkin çalışma da ta- mamlandı. Buna göre ilk seçe- neğin, ayınm gözetmeksizin tüm suçları kapsaması ilkesi benim- seniyor. Cumhurbaskanı özal- m da bunu desteklediği öğrenil- di. Adalet Bakanı Sungurlu, bu seçeneğin benimsenmesijıalin- de, bundan PKK davası sanık- lannın da otomatikmen yararla- nacağını ifade etti. İkinci seçe- neğin ise devlet büyüklerine, gü- venlik görevlilerine, yargıç ve savcılara karşı işlenen suçları kapsam dışında bıraktığı kayde- dildi. 1987 ya da 1990 yılı sonu itibanyla geçerli olması düşünü- len bu uygulamanın, aynca bu tarihler öncesinde açılan dava- larda da hükmün ertelenmesine olanak sağlayacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal başkanlığında dün yapılan Mil- li Güvenlik Kurulu toplantısın- da da "Terörle Mücadele Kanun Tasansı"nın ele almarak görü- şüldüğü bildirildi. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMETÇETİNKAYA Memur Sendikalarının Kapısına Kilit... ANAP iktidarının, kamu çalışanlarının kurduğu sendika- ların kapısına kilit vurmasına ne diyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti çağdaş bir hukuk devletidir. Kişi te- mel hak ve özgürlükleri ise demokrasinin birincil koşuludur. Siyasal iktidar yeni kandırmacalarla yok olan halk deste- ğini kazanmak için hertürlü oyunu geçerti sayıyor. Biryan- dan TCK'nın 141., 142. ve 163. maddelerinin kaldınlacağı- nı, cezaevlerinin yeni bir yasal düzenlemeyle boşaltılaca- ğını açıklıyor, öte yandan memur sendikalarının kapısına kilit vuruyor. Hani nerede çağdaşlık, nerede demokrasi, nerede sen- dikal hak ve özgürlükler? İstanbul, Ankara ve İzmir'de çeşitli kuruluşlarda çalışan memurlar önceki gün sendikalarının mühürlenmesini pro- testo etmek için eylemler yaptı. Valilerin buyruğuyla kapa- tılan Tüm-Beİ-Sen, Tüm-Sağlık-Sen, Eğit-Sen, Kam-Sen, Bem-Sen, Sağlık-Sen yöneticileri bir ortak açıklama yapa- rak baskıları eleştirdiler. Çağdaş demokratik bir toplumda valiler, yargının üstün- de midir? Valiler kimden buyruk alarak memur sendikaları- nı kapatmışlardır? 12 Eylül yasaları vermiştir valilere bu yetkiyi. Bugün as- keri yönetimin devamı olan sivil iktidar, on yıl önceki olağa- nüstü koşullarda çikarılmış yasaların ardına gizlenerek bas- kıyı, kıyımı sürdürüyor, yargının üstünlüğünü gözardı edi- yor. Çağdaş demokrasilerde böyle şeyier olur mu? Siyasal iktidar kamuoyuna demokratikleşme görüntüsü verirken antı-demokratik yasaklar ve uygulamalar sürüyor; memur sendikalarına yasak konuyor. Evet, bir kandır- ^ ^ _ _ ^ ^ _ - _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ macadır ANAP ikti- darının demokratik-n demokratik görüntüsü... yönetimin devamı olan y S r a 1 : SİVİI iktidar, Otl yil ra sendikal örgütlen- ÖPCGkİ OİağanÜStÜ ^ h ! arasmda koşullarda çıkarılmış rek yoksuiiaşan yasaların ardına memurlar önemli bir J örgütlenme sağlaya- UStUDİUğUPUlar sendikal örgüt- lenmeye gitmişler, ancak çıkarılan 624 sayılı Devlet Perso- neli Sendikaları Yasası'yla toplusözleşme ve grev yapma- ları engellenmişti. On yıl içinde tüm olumsuz koşullara kar- şın 1961 Anayasası'nda yer alan teme) hak ve özgürlükler tüm calışanları, dolayısıyla memurlan da kapsadığından irili ufaklı 407 sendika kurulmuştu. Petrol-İş Sendikası yıllığın- dan aldığımız bilgiler ışığında 1971-1980 dönemine baka- cak olursak 12 Mart 1971 'de bu hak da memurlann elin- den alındı. On yıllık süreç içinde memur demekleri ve mes- lek odaları, ekonomik ve demokratik savaşımlannda işçi sendikalarından büyük destek gördü. 12 Eylül 1980 sonrasında askeri yönetim kimi işçi sendi- kalarını, memur derneklerinin başta gelenlerini kapattı, mes- lek odalarına ise kısıtlama getirdi. Başta Anayasa, Sendi- »kalar ve Demekler Yasası'na, memurların örgütlenmesini engellemek için çeşitli yasaklar koydu. Oysa anayasa ve yasalarda memurların sendikal örgüt- lenmelerini engelleyen, açıkça yasaklayan bir hüküm yok. Bugün memurlann sorunları giderek büyüyor. Memurlar katsayı, yan ödeme, ek gösterge, kadro, terfi gibi sorunla- rını tartışıyor. Eğer siyasal iktidara yakın biriyseniz bu so- runlarçözümleniyor. Eğerpolissenizsicilinize bakılıyor, na- maz kıiıp kılmadığınız, oruç tutup tutmadığınız gözden ge- çiriliyor. Yine öğretmenseniz, sevdiğiniz yazar, okuduğunuz gazete, dergi, tarikat üyeliğiniz; eğer Atatürkçü iseniz yan- dınız. Nurcu iseniz kavruldunuz. Terfi, ek gösterge, atama- larda öncelik Nakşibendilere ve Süleymancılara tanınıyor. Polis örgütünde de öyle değerlendirmeye alınıyor. 657 sayılı yasa 1970 yıiından bugüne dek toplam 58 kez değişikliğe uğradı. işin ilginç yönü, bu değişikliklerin -11'i yasa, 24'ü KHK- 35'i 1980 sonrası yapıldı. Yönetim birimlerine getirilen iki yıllık memurlar, tarikat ilis- kileriyle bürokrasiyi hallaç pamuğu gibi attı. Fon geliri, taz- minat, yan ödeme vb. biimeceye dönüştü. Şimdi de memur sendikalarının kapısına kilit vuruluyor. İşte ANAP iktidarının gerçek yüzü... VEFAT Üyemiz, değerli arkadasımız, Basın Şeref Kartı sahibi ORHANTÜREL 20 Man 1991 günu vefat etniiştir. 1926 yılında Istanbul'da doğan Türel, mesleğe 1949 yılında Tkn gazetesinde başladı. MesJeğini Cumhuriyet, Hurriyet ve Milliyet gazetelerinde sürdürdu. Yayımlanmış kıtapları da bulunan Türel Ingilizce, Fransızca, Almanca ve lskandinav dillerini biliyordu. Vefatı camiamızda üzuntü ile karşılanan Orhan Türel'in cenazesi 22 Mart 1991 gunü cuma namazından sonra Yeşilköy Mecidiye Camisi'nden kaldırılarak Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Orhan Türel'e Tann'dan mağfiret, aiiesine ve üyelerimize başsağlığı dılerız. GAZETECİLER CEMÎYETİ TEŞEKKÜR Oğlurauz EMİR'ın VASKÜLER RİNG ameliyatını başan ile gerçekleştiren Prof n, AYDEV AYTAÇ'a, t TÜRKOĞLlTna ve Ane«lezi Uzman, Dç. Dr. OSMAN BAYEVDIR'a, ameliyat hemşirelerine, cerrahi yoğun bakım doktorlanna ve hemşirelerine, çocuk servisi (4. Kat) yoğun bakım doktor ve hemşirelerine, FLORANCE NIGHTINGALE Hastanesi personeline teşekkür ederiz. NtLGÜN-EDtZ KOTRA VEFÂT ve TEŞEKKÜR Eski gümrük komisyonculanndan, saygıdeğer insan MÜISİR BAŞOĞLU 19.3.1991 Sab gecesi sabaha karşı Hak'kın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Bostancı Koloğlu Camisi'nde kılınan ikindi namazından sonra Maltepe Başıbüyük Kabristanı'nda toprağa verilmiştir. Acımızı paylaşan akraba ve dostlanmıza bütün kalbimizle teşekkür ederiz. AİLESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog