Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

22 MART 1991 HABERLER CUMHURÎYET/3 Ifolda ölüm seyrediyorÜlkemizde her yıl ortalama 100-105 bin trafik kazası meydana geliyor. Bilanço ise 20 bini ağır 82 bin yaralı; 2300'ü hastanelerde, 6300'ü kaza yerinde 8600 ölü, milyarlarca liralık maddi hasar... GÜLÇİN tLCİ Karayollanmızın belli nokta- ları ölüm saçıyor. "Ölüm kav- şaklan", "ölüm noktalan", "ölüm tuzaklan", "kanlıge- çit", "ölüm köprüsü", "sıret köpriisü", "ölüm tüneli", "ka- ra nokta" gibi adlar verilen bu noktalarda her yıl binlerce insan can veriyor. Âdeta "AzraiP'in beklediği ölüm tuzaklannda, 45 dakikada bir ölüm meydana ge- liyor. 40 ğün süren Körfez sa- vaşı boyunca müttefık ülkelerin kaybı yaklaşık 136 ölü ve 40 ka- dar kayıp insan. 45 dakikada bir ölüm üzerinden oranlama ya- parsak, bizim 40 günlük insan kaybımız binin üzerinde. Ülkemizde her yıl ortalama 100-105 bin trafik kazası mey- dana geliyor. Bilanço ise 20 bi- ni ağır 82 bin yaralı, 23OO'ü has- tanelerde, 63OO'ü kaza yerinde 8600 ölü, milyarlarca liralık maddi hasar. Yollarımız yeter- siz, toplutaşımacılık yok, 14 Avrupa ülkesinde olan toplam kamyon sayısı kadar Türkiye'- de kamyon var. En önemlisi de sürücümüz bilinçsiz, cahil. Ara- banın üzerine bir "maşallah", içine de "Allahın dediği olur", tut direksiyonu, bas gaza yallah şoför yola.. Sol ya da sağ parti, kimin dö- neminde olursa olsun "taşıma- cılık kanunu"nun bir türlü çık- madığını vurgulayan bir trafik yetkilisi "Oysa bu yasa taşıma düzenini getirecek. Ama gelin göriin ki 6 miryon siirücü, 2 mil- yonu ticari araç, bir eş, bir ço- \fedatDalokay ve eşi öldü Ankara'nın eski Belediye Başkanı mimar Vedat Dalokay ve eşi Kırıkkale yakınlannda meydana gelen trafik kazasında öldüler. Oğulları Barış Dalokay ağır yaralandı. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Ankara'nın 1973-77 dö- nemi belediye başkanı, mimar Vedat Dalokay ve eşi Ayça Da- lokay, dün Kırıkkale yakınlann- da geçirdikleri bir trafik kaza- sında öldüler. Oğullan Banş Da- lokay da (16) ağır yaralandı. Da- lokay'ın ölümü büyük Uzüntü yarattı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesi belediyesi'nin düzenlediği hiz- met binasımn projesini kazanan Dalokay, proje üzerinde son ça- lışmalarım tamamlamak uzere dün sabah eşi ve oğluyla birlik- te Ankara'dan yola çıkmıştı. özel otomobili Dalokay'ın eşi Ayça kullanıyordu. Saat 09.00 sıralarında Dalokaylar'ın oto- PORTRE DALOKAY Mimar ve politikacı 10 Kasım 1927'de Elazığ'da doğan Dalokay, liseye değin öğrenimini bu ilde tamamladı. 1949 yıhnda İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. PTT ve Bayındırlık Bakanhğı'nda çalıştıktan sonra Fransa'da çeşitli mimarlık atölyelerinde çalıştı ve Sorbon Şehircilik Enstitüsü'ne devam etti. 1964-68 yıllan arasında Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı ve Mimarlar Odası Genel Sekreterliği yaptı. 1973-77 yıllarında Ankara Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Renkli kişiliğiyle süslediği belediye başkanlığı sırasında, Bask militanlarının idam edilmesinden sonra İspanya Büyükelçiliği'nin sularını kesmesi, unutulmayan eylemlerinden biri oldu. Aktif politikadan hiç uzak kalmadı. CHP'li olan Dalokay, 12 Eylül 1980 sonrasında SODEıJ e girdi. 1984 yerel seçimlerinde SODEP'ten Ankara belediye başkan adayı oldu. Katıldığı 40 ulusal yarışmanın on beşinde birincilik ödülünü kazanan Dalokay, ayrıca yirminin üzerinde ulusal ve uluslararası yanşma jürisinde yer aldı. Uygulanmış çalışmaları arasında Islamabad Camii, İslam Kalkınma Bankası, İstanbul Taksim Alanı ve Pakistan Başbakanlık binası sayılabilir. Dalokay'ın en son uygulamaya çalıştığı projesi, Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Belediyesi'nin Sinan Parkı içinde yaptırmayı düşündüğü hizmet binasıydı. Dalokay, dün bu proje ile ilgili çalışmaları tamamlamak üzere Kayseri'ye gidiyordu. Dalokay'ın Türk Dil Kurumu Ödülü kazanmış "Kolo" adlı bir de öykü kitabı bulunuyor. mobili, Kırıkkale'den Kayseri yönüne giderken yolun 5. kilo- metresindeki barut fabrikası önünde karşı yönden gelen ve Terme'ye gitmekte olan Yaşar Yanık'ın kullandığı Samsun pla- kalı akaryakıt tankeri ile çarpış- tı. Kazada Dalokaylar hemen ölürken, oğullan Banş Daloka> ağır yaralı olarak önce Kınkka- le'ye, sonra da Ankara Numun. Hastanesi'ne kaldırıldı. Barış'ı kafatasında ve sol bacağında k rık bulunduğu, akciğer doku sunda da ezilme görüldüğü bil- dirildi. Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ali thsan Alcı, "Sinan Parkı içinde > T apüracağımız 4 katlı ve 10 milyara mal olacak hizmet binamızın projesini Sa- yın Dalokay kazanmıştı. Son ça- îışmalar için bu sabah (dün) Kayseri'ye gelecekti. Biz kendi- sini beklerken acı haberi öğrendik" dedi. Dalokaylar'la birlikte Kayse- ri'ye yakın dostlan Hasan Var- dar da gidiyordu. TBMM Başkanı Kaya Erdem, Vedat Dalokay ve eşinin ölümu dolayısıyla bir başsağlığı mesa- jı yayımladı. Erdem, ülkemizde ve uluslararası düzeyde mimari proje ödülleri alan Dalokay'ın, özellikle Pakistan ve S. Arabis- tan'da gerçekleştirdiği camilerle ün kazandığını belirtti. Başba- kan Akbulut, Dalokay'ın teknik adamhğının yanı sıra şehircilik uzmanı olarak dunya çapında isim yapmış mimarlardan ve Türk siyasi hayatının önde gelen isimlerinden biri olduğunu be- lirtti. SHP Genel Başkanı Erdal tnönü yayımladığı mesajda, Da- lokay ve eşinin ölümünden bü- yük üzüntü duyduğunu belirte- rek şunlan söyledi: "Dalokay, yeteueği, bilgisi, in- sanseverliği ve cesareü ile Anka- ra'ya çok şey kazandırmıştır. Si- yasi yaşamda, birlikte çalıştığı- mız günlerde sosyal demokrat çizginin netleşmesinde büyük katkıları olmuştur. Çok canlı ve renkli kişiliği ile hoşgorüsü ile her zaman belleklerimizde kala- caklır. Kendisine, eşine tanrıdan rahmet, olayda agır yaralanan oğluna acil şifalar, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyo- nım. Acılannı içtenlikle payla- şıyorum." DYP Genel Başkanı Süley- man Demirel, Dalokay ve eşinin ölümünden büyük üzüntü duy- duğunu söyledi. Ankara eski belediye başkan- larından Ali Dinçer, değerli bir sosyal demokrat, üstün nitelik- leri olan bir mimar, şehirci, res- sam, yazar, düşünce adamı ve politikacı olan Dalokay'ın ölü- müyle Türk ulusunun değerli bir evladını, Ankaralılann da seçkin bir hemşerilerini yitirdiğini kay- detti. Ankara Belediye Başkanı Mu- rat Karayalçın, "Ankara'nın 21. Belediye Başkanı Dalokay'ın, Ankara'nın çağdaşlaşmasında ve büyümesinde çok büyük emeğinin geçtiğini" bildirdi. Dalokay'ın çok yakın arka- daşlarından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Önder Sav da şunları söyledi: "Çok yakın dostumdu. Fev- kalade üzüldüm. Üzuntünün de ötesinde Türk toplumu, Anka- ra halkı çok önemli bir insanı kaybetti. Vedat Dalokay, gerçek bir sanatçıydı, gerçek bir dost- tu. Mimarlar Odası Başkanı Ya- vuz Öner, değerli bir meslektaş- larını yitirdiklerini belirterek "Vedat Dalokay, hem iyi bir meslek adamı hera de çok popiı- ler bir isimdi. Çok iyi tanınan .bir kişilikti, üzüleni çok olan bir kayıptır." cuk, en az 6 milyon oy demek- tir. Oy uğruna insanlar öliiyor, kimsenin umurunda değil" di- ye konuştu. Âdeta "Bırakın o kaza olsun" dendiğini öne süren yet- kili, vatandaşa ağır yük binme- sin diye kamyon ve TIR'larda "ağır yük"e göz yumulduğunu vurguladı. Kazalann başlıca ne- deninin "siyasi" olduğunu sa- vunan yetkili, en başta alınma- sı gereken önlemleri de şöyle sı- raladı: — Taşımaya düzen getirecek olan taşımacdık kanunu çıkar- tılmalı. — Toplutaşımacılık geliştiril- meli. — Herkese otobüs satılma- malı. Otobüs şoförleri ayrı bir eğitimden geçirilmeli. — Her yerde durmayan eği- timli üiırücü. Trafik Kazalarını Önleme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Ege, kazalann Türkiye'de öteki ülkelere oranla yaklaşık 10 kat fazla olduğunu bildirdi. Ülke- mizde taşımacılığın hemen ta- mamının karayolları ile yapıldı- gını vurgulayan Ege, kazalarda sürücü kusurunun yüzde 75-85 ile en başta geldiğini kaydetti. Ege, trafik kazalarının oluş ne- denlerini şöyle özetledi: "Sürücümüz cahil, tahsilli- miz de ukala. Süriicü direksiyo- nun başına geçince bep 'ben' di- yor. Yollarımız yetersiz. Gide- rek düzeliyor, ama bakım yapıl- mıyor. Trafik polisinin etkinli- ği yok. Karayollarına ayrılan ödenek bırakın yol yapmayı, onanm için bile yetmez. İşaret- ler yetersiz. Olanlar da halk ta- rafından tahrip ediliyor. En önemlisi de yollar, ticari araç- larm." "Aldığımız tedbirler araba- nın üzerine bir 'maşallah', içi- ne de bir 'Allahın dediği olur" diyen Trafik Kazalannı Önleme Vakfı Başkanı Prof. Ege, olayı bir Amerikalının "maşallah"ı sigorta şirketi sandığını anlata- rak ironik bir biçimde özetledi. Yol, işaretlemeve sürücü us- tası yıizünden kazaların yoğun olarak meydana geldiği yerlere "ölüm tüneli" dediklerini belir- ten Ege, buralarda kazalara özellikle ticari araçların neden olduğunu vurguladı. Kazalarda ölümlerin yüzde 10'unun ilk 5 dakikada, yansının da ilk yanm saat sonra solunum durması, kalp durması, kanama, şok, be- yin, göğüs ve kann yaralanma- ları sonunda meydana geldiğini kaydeden Ege, "tlk ve acil yar- dım. bilgili ve zamamnda yapı- lırsa ölümler yüzde 20 azalabi- lir. Ağır yaralanmalar da yüz- de 25 oranında iyileşebilir" de- di. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, 1988 yılında çıkardığı bir kitapçıkta "karayollannda yolun yapısın- dan veya trafik işaret cihazı ve levhalannın bulunmayışından veya noksanlığından dolayı, ka- zalann yoğun olarak meydana geldiği kara noktalar ve buralar- da alınması gereken önlemler"i topladı. Bu kitapçıkta nokta nokta ölüm tuzaklan çıkarıldı ve iki yıllık kaza sayısı verildi. E5 Bakırköy mevkii 1049 kaza ile birinci sırada. Ankara - Po- latlı yolunun 60-80. kilometre- leri arası da ölümlü kazada ilk sırada yer alıyor. Ölümler de "gelişen ve kalkınan" bir ülke için olduk- ça basit: Hız sınırlarının belir- lenmesi, trafik işaretlerinin di- kilmesi, kavşak işareti konul- ması, üstgeçit yapılması, kara- yolu zemininin genişletilmesi, 70 kilometre levhasının 50 kilomet- reye indirümesi, bariyerler ve sinyalizasyon, kaygan yollarda asfaltın dişli asfalt olarak dö- külmesi gibi... Buyollara dikkatl Ankara-Eskişehir yolunda dün sabah bir yolcu otobusü portakal yüklü bir kamyonla çarpıştı. 12 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Türkiye'deki 'kara nokta'lar Yurt Haberieri Servisi — Yurt muhabirlerimizin araştırmaları- na göre ülkemizdeki karayolla- nnda ölüm noktaları şöyle: Kara noktalar Ankara-Polatlı karayolunun 74. kilometresinde her yıl 150 dolayında kişi yaşamını yitiri- yor. Nedeni, çift yoldan çift şe- ritli tek yola uyansız, işaretsiz geçiş. Konya-Adana ve Konya-Af- yon karayollannda 1990 yılı içinde meydana gelen 410 trafik kazasında 112 kişi öldü. TRT ve ajanslarda her gün en az bir ka- za ile anılan Konya'da, trafik ka- zalarının yüzde 45'inin bu yol- çh", E-5 Adana-Pozantı karayo- lunun Toroslar kesimi, Batman- Hasankeyf ve Hasankeyf-Ger- cüş karayolları da ölüm yolları. Samsun-Çarşamba, Samsun- Terme, Samsun-Havza arası 784 kaza, 161 ölü, 1279 yaralı, 4.6 milyar lira maddi hasar. Ordu'da Fatsa Bolaman mev- kii ve Ordu-Ulubey arası 162 ka- za, 67 olu, 952 yaralı, yaklaşık 2 milyar lira maddi hasar. Tokat-Turhal yolu, 414 kaza, 44 ölü, 467 yaralı, 2 milyar lira dolayında maddi hasar. —Merzifon-Havza, Amasya- Turhal yolu, 510 kaza, 59 ölü, 719 yaralı, 500 milyon lira mad- di hasar. den oluyor. Ordu'daki kazalarda, Ordu- Fatsa arası devlet karayolunun çok virajlı olması ve aynı viraj- ların Ordu-Ulubey yolunda da bulunması etken oluyor. Trabzon'da da Uzunkum ve Havaalanı civarında trafige çı- kan araç sayısının çokluğuna karşılık karayolu ihtiyaca cevap vermiyor." Kısa bir süre önce yurttaşlar, kazalann yoğun olduğu Ata- kum yöresinde onlem alınması- nı isteyerek Samsun-Sinop kara- yolunu 3 saat trafiğe kapattılar. Şubat ayı sonlarında Atakum Teknik Lisesi önünde Arzu De- mirbaş adlı ilkokul 2. sınıf öğ- • Edirne: E-5 Devlet ] Karayolu ] • Muğla - Antalya ; Toparlar kesimi • Muğla - Fethiye kavşağı • Muğla - Gökova Kavşağı, Sakar virajlan Konya - Afyon Karayolu. 20 kilometresindeki Sadiye Köprüsü. İstanbul: E-5 Zeytinburnu. Bakırköy Sakarya - Hendek karayolu EDHtNE # Ankara - Polatlı Karayolu 60-80 km. arası * Ankara E-23 Devlet Karayolu • Kırşehır - Ankara Karayolu 8-25. km Samsun - Sinop Karayolu: Atakum mevki Trabzon: Uzunkum ve havaalanı civarı •Nığde - Aksaray Karayolu: 60 kilometresindeki Beştepeler mevkii ANKARA • Adana: Bahçe • Adana - Gaziantep mevki 114-124 E-5 Karayolu; km. Kanlı qecıt. • Adana E-5 Müze • Adana - Pozantı Kavşağı - Efes E-5 Karayolu; Pilsen arası Toroslar kesimi. • Adana - Mersın • Konya - Adana E-5 Karayolu; Karayolu: 30-60 Tarsus kavşağı km. arası. • Şanlı Urfa - Viranşehir Karayolu, Çamlıdere kesimi 20 km • Şanlı Urfa - Diyarbakır, Cehennem Derest 120 km. Diyarbakır - Elazjğ Sıverek Karayolu; Karacadağ geçidi 27 km. Diyarbakır - Siirt 38.1un. DiyarbaK - Mardin Oroerlı Karayolu; Hopgeçıdi 40 km. • Batman - Diyarbakır; 15. km. Tuğla fabrikası kesimi1 Batman - Hasankeyf Karayolu, Suçeken köyü 15. km. larda gerçekleştiği bildirildi. Ve- rilen bilgiye göre Konya-Adana yolunun 30-60. kilometreleri arasında bir yılda 46 kaza oldu. Yolun düz olması, aşın hız, sis ve gizli buzlanma nedeniyle kay- ması kazalann başlıca nedeni olarak açıklandı. Konya'da halk arasında "ölüm köprüsü" ola- rak adlandırılan Konya-Afyon yolunun 20. kilometresindeki Sadiye Köprüsü de bir ölüm tu- zağı. Köprünün dar olması ka- zalara yol açıyor. Köprünün ge- nişletilmesi için yapılan tüm başvurulann sonuçsuz kaldığı bildirildi. Diyarbakır-Siverek karayolu üzerinde "Karacadağ Geçidi", Mardin-Ömerli karayolunda "Hopgeçidi", Mardin-Şanlıurfa yolunun Çamlıdere kesimi, Şanlıurfa-Siverek karayolunda "Sejian Deresi", E-5 Adana-Ga- ziantep karayolunda "Kanlıge- Trabzon'da Uzunkum ve Ha- vaalam civan, 233 kaza, 120 ölü, 981 yaralı, 1 milyar 155 milyon lira maddi hasar. Karadeniz bölgesinde geçen yıl meydana gelen trafik kaza- ları ve sonuçlarından salt bir ke- sit. En önemlileri ve Trafik Mü- durlüğü yetkililerinin görüşleri: "Samsun-Terme arasındaki yolun tek şeritli olması, araç tra- fiği bakımından yoğun olması ve hayvanların devlet karayolu- na gelişigüzel salıverilmesi ile aşın hız trafik kazalanna yol açıyor. Samsun-Havza arasında- ki 'Çakallı' yöresi de virajlar ve aşın hız nedeniyle kaza merke- zi haline gelmiş bulunuyor. Kastamonu'daki Taşköprii- Araç arasındaki yolda da trak- tör sayısının çokluğu kazalara yol açıyor. Yolun İstanbul bağ- lantılı olması ve traktörlerin çokluğu kazalann artmasına ne- rencisinin ölümü, Serpil Öztürk adlı bir çocuğun da yaraianma- sıyla sonuçlanan trafik kazasın- dan sonra çevre sakinleri eylem yaparak önlem alınmasını iste- diler. Aynı yerde 1990-91 öğre- nim yılının başladığı günden bu yana 8 öğrencinin yaşamını yi- tirdiği öğrenildi. İstanbul'da ölüm kavşaklan Türkiye'nin en yoğun trafiği- ne sahip şehri îstanbul'da 27 ölüm kavşağı belirlendi. Bu kav- şaklardaki kazalann başlıca ne- deninin ise sürat ve dikkatsizlik olduğu bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nce hazırlanan araştırmada şehrin İstanbul, Anadolu ve Beyoğlu yakaların- daki "ölüm kavşaklan" şöyle sı- ralandı: "Florya Çiçekcüer, Cankurta- ran, 10. Yıl Belgrad Kapı, Mil- let Caddesi Çapa, Vatan Cadde- si Orduevi, Ataköy Köprüüstü, E-S Sefaköy, Ahmediye. kum- kapı, Dördüncü Levent, Sanayi, Maslak, Hürriyettepe. Çağla- }an, Okmeydanı, Pendik 23 Ni- san, 19 Mayıs, Kartal Stat, Ce- vizli Pirireis-Bağdat caddeleri, Fevzullah, İnönü, Küçükyalı ka- rayollan, Bostancı Sanayi, Göz- tepe Sigorta, İ'sküdar Duvardi- bi-Tıbbiye, Beylerbeyi Kupliice, Pasababçe Cam Fabrikası, İ)m- raniye Borusan Fabrikası önü." Araştırmada söz konusu kav- şaklardaki kazalann başlıca ne- denleri ise şöyle açıklandı: "Kavşaklarda anayolun bilin- memesi, sürücülerin geçiş önce- liğine uymamalan. bazı kavşak- larda viraj bulunması, sürücü- lerin dikkatsiz. tedbirsiz ve hız- la kavşaklara girmeleri, kavşak- larda hatalı sollama yapmalan, bazı kavşaklann ihtiyaca cevap vermemesi kazalan arttınyor." "Ölüm kavşaklannda" trafik şubesi ekiplerince alınan tedbir- ler de şöyle sıralandı: "Araçlardaki teknik donanım kontrol edilecek. Alkol kontrol- leri sürdüriilecek. Sürate elverişli bölgelerde radar kontrollerine ağırlık verilecek." Daha az kaza olan ölüm noktalan Sakarya'nın E-5 güzergâhın- da bir yılda 1000 kaza meydana geliyor. Tekirdağ'da geçen yıl meydana gelen 918 kazada 102 kişi öldü, 985 kişi yaralandı. 6 milyar 110 milyon liralık da maddi hasar meydana geldi. Bu yörenin kara noktası Tekirdağ'a 4 kilometre uzaklıkta Altınova-Malkara karayolunda son olarak aralık ayında bir mi- nibüsle otobüs çarpışmış ve 8 ki- şi ölmüştü. Altınova-Malkara kavşağında kazalara "dur" demek için sin- yalizasyon ve ışıklandırma siste- mi kuruluyor. Niğde'ye 60 kilometre uzak- lıkta Niğde-Aksaray arasında Beştepeler mevkii, buzlanma ne- deniyle ölüm saçıyor. Burada özel bir çalışma yapılmadığını belirten ilgilüer, dikkatli olma- ya çağıran tek bir tabelanın bile olmadığını söylüyorlar. Burada kısa bir zaman önce meydana gelen kazada 11 kişi birden öl- muştü. Yozgat'ta geçen yıl 445 trafik kazası oldu. Kazalarda 61 yurt- taş ölürken, 591 kişi de yaralan- dı. Kazalann yüzde 95'inin aşı- rı hız, hatalı sollama ve alkollü araç kullanmaktan kaynaklan- dığı açıklandı. DUNYADA BUGUN ALISIRMEN Kaygı Garip bir dönemde yaşıyoruz. Turgut Bey gazetelere köşe yazarları yöneticiler atıyor, kimi zaman kendisine uygun gö- rünen, eski yazıp söylediklerinin tam tersini yapmaktan çe- kinmeyenlere televizyonda programlar verdiriyor, kimilerini Bush ile telefon görüşmesi yaparken yanında alıkoyuyor. Hat- ta öyle ki artık önemli devlet adamlarıyla görüşmeleri de han- gi gazetecinin yapacağını Turgut Bey kararlaştırıyor. Televiz- yonun iki ayrı programımn yapım ve yöneticilerinin hangisi- ne Bush'un demeç vereceğini de Turgut Bey saptadı. Bu tür girişimleri kabul eden, ondan dolayı Özal'a minnet duyan, onun destekçisi kesilenlere söyleyecek sözümüz yok. Herkes kendi yolunu çizer ve oradâ yürür. Bu seçimin be- deli ise kazanılan ya da yitirilen kişiliktir. Ama bu gelişmelerin bağımsız basın kavramlarına büyük darbe indirdiğini, basının da kendi itibannı yitirmeye başla- dığını söyleyebiliriz. Bu durumdan kaygı duymamak elde değil. Başkan Bush'un, Turgut Bey aracılığıyla Uğur Dündar ile yaptığı konuşmada yer alan bir bölüm ise Türk-Amerikan iliş- kilerini VVashington'dan, Atina-Ankara anlaşmazlığında uy- gulamadığı yöntemi bilenler için ayrı bir endise kaynağıdır. Bakın Başkan Bush Kıbrıs konusunda ne diyor: "Kıbns sorunu hasmane ve uzlaşmaz tavırlar yerine iki ta- rafın diyalog içinde sürdüreceği görüşmelerle çözümlenme- lidir. Çözüm empoze etmek yerine çözümü görüşmelerde ara- mak gerekmektedir. Ben olumlu bir sonuca varmak için dip- lomatik yollann dışına taşarak kendi ağırlığımı koymaya söz veriyorum." Başkan Bush'un yaklaşımında gerçeğe ve ada halkının çı- karlarına uygun yanlar var. Gerçekten Kıbrıs'ta çözüm dışa- rıdan değil, iki toplumun aralarında görüşmelerinden çıka- caktır. Ancak Başkan Bush'un bir çözüm için diplomatik yollar dı- şına taşarak kendi ağırlığını koymaya söz vermesinin kaygı doğurucu olduğunu da belirtmek gerek. Bir gerçeği açıkça görelim. 24 saatlik Camp David görüş- mesi sırasında ipler Turgut Bey'in değil Bush'un elindedir. Çünkü artık savaş bitmiştir. Körfez bunalımı ve savaşı sıra- sında isteyen taraf ABD, verip vermeme durumunda olan ta- raf Ankara idi. Şimdi roller değişmiş bulunuyor. Artık isteyen taraf Turgut Bey, verip vermeme durumunda olan taraf ise Bush. Bu durumda devletler arası ilişkilerde minnet duygu- su diye bir kavram da bulunmadığı göz önünde tutulursa bas- kı uygulama olanağının Turgut Bey'de değil, Başkan Bush 1 ta olduğu kolayca anlaşılır. Öte yandan Türk-Yunan uyuşmazlığında ABD'nin sürekli olarak baskıyı ona en açık görünen taraf üzerinde yoğunlaş- tırdığını da unutmayalım. Bu önemli gerçeği göz önünde bulundururken Bush'un açıklamasından duyduğumuz kaygının nedenlerini de belir- telim. Bilindiği gibi Türk tarafı Birleşmiş Milletler Genel Sekre- taryası ile sekiz maddelik bir çerçeve anlaşmasına varmıştı. Özal'ın ABD gezisi öncesinde BM'nin varılan anlaşmayı bir rapor halinde açıklaması bekleniyordu. Bu açıklama Kıbrıs'ta iki toplum politikacıları arasında güven ortamı doğurucu kar- şılıklı görüşmeler ve ziyaretlere eklenince olumlu bir hava do- ğurabilirdi. Ne var ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, açıklama- yı Özal'ın gezisinden sonraya bırakmayı ve Özal'ı bekleme- yi yeğlemiş bulunuyor. Bu ertelemenin mantıklı tek açıklaması, daha önceki çı- fcışlarıyla kendisinı bağlamış bulunan Yunan yönetiminin Özal'ın bir jest yapması için uyguladığı baskı olabilir. Turgut Bey'in Sovyetler Birliği gezisi sırasında pek de Dı- şişleri'nedanışmadan yapttğı ve "yerferinden edilmiş Rum- lar"ın durumuyla ilgili esneklik gösterebileceği yolundaki açıklama, bu konuda Yuoan ve,Rum taraİfmı yüreklendirmiş olabilir. Nitekim Dışişleri, rapor ile Özal'ın gezisi arasında bağlantı kurulmasından tedirginlik duyduğunu ima eden bir açıkla- ma yaparken KKTC'nin açıklaması da dikkatle okunduğun- da diplomatik bir biçemle dile getirilmiş bir kaygıyı vurgulu- yordu. Özal'ın Camp David'e Dışişleri'nden çok kendi biçemine uyan Nüzhet Kandemir'den başkasını götürmeyeceği de göz önünde bulundurulursa duyulan kaygıların ne denli haklı ol- duğu anlaşılır Diplomaside haklı ve kalıcı barışa gkJen yol, uzlaşmanın kilometre taşlannı oluşturan karşılıklı esneklik ve jestlerdir, yoksa başka konularda elde edilecek karşılıklar düşünüle- rek yapılan jestler değil. Bu gerçeği Turgut Bey'e kim anlatabilecek acaba? KISA KISA • Çanakkale Yan açık Cezaevi'nden 8 yıl 4 aya hükümlü Levent Külah firar etti. Edinilen bilgiye göre gasp suçundan hükümlü Levent Kulah'ın (20) firarı, sabah yapılan sayımda anlaşıldı. • Kocaeli'nde dün sabah 4 ayrı yere yasadışı sol bir örgüt adına bombalı görüntüsü verilen pankart asıldı. Bu sıralarda gazetelerin Kocaeli bürolarını arayan bir kişi, pankartların "bölgedeki işçi kıyımını portesto amacıyla" asıldığını söyledi. • Yargıtay 5. Ceza Dairesi, bir kıza üç ayrı mektup yazarak uygunsuz tekliflerde bulunan Bayındırlı sanığa verilen 1 milyon 600 bin lira cezanın çok olduğunu belirtti. Yargıtay, üç ayn mektup yazılmış olsa da aynı amacı taşıdığını belirterek ceza arttınmını öngören ceza maddesinin bu olayda uygulanaraayacağına I I karar verdi. I ' • Görevi sırasında komünizm ve bölücülük propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Veysel Korkmaz'ın yargılanmasına Ankara DGM'de başlandı. Sanık hakkında 10 yıla kadar ağır hapis cezası isteniyor. • Yargıtay 5. Ceza Dairesi, uyuşturucu madde kullandığını itiraf ederek kendi suçunun ortaya çıkmasını kolaylaştıran sanıklara verilecek cezalann yan yanya indirilmesi gerektiğine karar verdi. • Ankara'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda üç uyuşturucu kaçakçısı yakalandı. Kaçakçılarla birlikte 6 kilo eroin de ele geçirildi. Gaziantep emniyetinin il merkezinde düzenlediği operasyonda da 8 kilo 660 gram eroin ele geçirildi. • TÜBİTAK 1989-90 Bilgi Yarışması'nda gruplannda dereceye giren öğrencilerin öğretmenlerine, Adana Vaüsi Recep, Birsin Özen tarafından takdirname verildi. • TÜBİTAK Bilimadamı Yetiştirme Grubu'nca 1989-1990 öğretim yılında orta dereceli okullar arasında düzenlenen fizik, matematik, kimya ve biyoloji araştırma projeleri yarışmasında ödül alanlarla,'uluslararası fizik ve matematik yarışmasında ödül kazanan öğrencilere ödülleri 26 martta düzenlenecek törenle verilecek. • Ankara Fınncılar Derneği Başkanı Yusuf Ekşi, eksik gramajlı ve kalitesiz ekmek üretimine izin vermeyeceklerini belirterek, "Gerektiğinde savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi. Yusuf Ekşi, rekabetin sadece fiyatta değil, kalitede de olması gerektiğini ifade ederek, vatandaşlardan ekmekle ilgili şikâyetlerini derneğe bildirmelerini istedi. • Sürücü belgelerine kan grubunun yazılması zorunluluğu getirildi. Bu yöndeki karar Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ferhan özmen imzasıyla valiliklere ve Kızüay GeneL Başkanlığı'na ^dndmL'u bir J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog