Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet Sahıbı C umhumel Ma'baacıiık v« Gazetecılık Turk Anonım Şırkeiı adma Nadir Nadı 0 Genel tavın Maduru Hasan Cemal, Mucssese Muduru EmıiK LsaklıgU. Yazı Islerı Muduru Oka) Gonensin, 0 Haoer Merkezı Mudura ^.alçin Bavtr, Sayfa Duzcm >onetmenı Ali Acar 0 Temstkıier ANkARA Ahmcl Ta«, IZMIR Hikmct ÇMinkavı, AD\NA Çrtin \ıgenoglu U Polıtıka Crtal Ba»bngK- >5 HatKiier t/jı» Balcı, Ekonomı Ceaglr Terfcm. h ScnJıka ^«kr*m hcncı. kulıjr Crl*l Lfttr. >a^n Auru/i. Baikan Nadır Nadı hıanbul Habcrlen Kcmal K««uk, E^ıiım G C K » î«)toa. Yun Habrrler N«cıM LK>|M. Spor Duısmam \bdalk*dv >««Hm.«. OkUj Mvb^. YtlçtK B^er H*s» Duı VazıUr Kfea Çaiı»kaa. \raştırnu Şfttua Aip«j, Duzchmc A M ı l U Vuıcı ^ koorctıniior Ah»et Ktrmhaa 0 Malı CCH^. Hifcmd ÇrtıskayB. Ok« Işkr Lrol Lrkmt 0 Muhs^eb« Bvtml V«wr 0 Bu^c Pianlama Sofi Oi—Mb*>*oj[)« 0 Retlam \> f c Toraa 0 Ek >a>m!ar GOMCHSIB I j ı r MHBCH. llhaa Huhi Ak*ol ^ lda-c Hıısrjıı C a m 0 Isic.mf OMkr (,riık ^ Bılgj ı.lem \ııl İKftl ^ Pc^on^E *««Nfi Bcntaanoflu S*lcnk. \lı Sîracn. ^hnct Tıı öosaff w Kz>?uı Cumhun>«t MaEbuolik v« Gazeiecıllk TA-Ş Turkocagı Cad 39/41 Cagalo|lu «1M h Pk. 246 - Ijtanbul^ Tcfc 51! 05 05 (20 hal). Teta 222*6, Faı III 5 » M 72 0 BuroJar- Amkan. Zıva Gûkalp Blv tnkılap S- No 19.4. Td 133 II 41-47. Tdex 42344. F u (4) 133 05 65 0 lımır H Z.>a Bh 13<2 S. : 3 Tel 13 12 30. Tttaı 52359 Fa» (511 19 53 60 0 Mbıa: lionı Cad 119 S Vj I Kil 1. Td 19 57 52 (4 hal) Telc» 62155 Faı ('II 19 25 78 TAKVİM: 22 MART 1991 tmsak: 4.32 Guneş: 5.57 Öğle: 12.16 Ikindi: 15.41 Akşam: 18.24 Yatsı: 19.44 Bugün İstanbul Ankara, Izmir veAdana'da gösterime girecekfilmde Michael Corleone Vatikan'da Baba-3'ün üçüncü kırmızısıEleştirmenler Baba-3'le birlikte 'Baba'Iara yeni bir kırmızı eklendiğini söylüyorlar. Kan kırmızısı, makarna salçası kırmızısı ve kardinal şapkası kırmızısı. Kiiltür Servisi — Sinema ta- rihinde kaç "devam filmi" ilkiy- ie boy ölçüşebilir? "Devam film- lerT'nin çoğu bir gün önce pişi- rilmiş yemeğin ısıtılıp önümüze sürülmesi değil midir? Francis Ford Coppola'nın "Baba III"ü ise bir "ikinci devam filmi" ve birçok eleştirmene bakılırsa ilk iki "Baba" kadar başarılı. Mic- hael Corleone'yi Al Pacino'nun canlandırdığ] "Baba III", bugun lstanbul'da Kadıköy Süreyya, Bakırköy 74 ve Şişli Kent'te, An- kara Metropol'de, lzmir Sema- da ve Adana Metro'da gösteri- me giriyor. Ayın 29'undan son- ra ise Beyoğlu Atlas ve lzmir Deniz'de de izlenebilecek. "Baba III"ün arka planında Vatikan Kilisesi'ni gündeme ge- tiren skandallar var. Ambrosia- no Bankası skandalı ve Londra 1 da Blackfriars Köprüsu'nün al- tında asılı bulunan "Tannnın bankeri" Roberto Calvi'nin ölü- mu. Mehmet Ali Agca'nın Pa- pa'ya suikast girişimi. Ama Coppola, kiliseye karşı bir film yapmadığı savında. Corleone ai- lesiyle Vatikan arasındaki ilişki- leri yorumlarken, "Zenginlik ve güç beni bep büyülemiştir" di- yor. "Coıieooeler meşru olmak istiyorlar. Vatikan meşru. Vati- kan, aynca diinya üzerinde pa- ra dolaştırabilen ayn bir devlet!" Nitekim bazı eleştirmenler "Ba- ba IH"le birlikte "Baba" dizisi- ne yeni bir "kırmızı" eklendiği- ni söylüyorlar. Kan kırmızısı ve makarna salçası kırmızısı ardın- dan kardinal şapkası kırmızısı... "Baba III", aslında başlangıç- ta mafyaya zoraki katılan Mic- hael Corleone'nin yolculuğunun tamamlanması. Yerini almasını istediği bir oğlu var. Ama ope- ra şarkıcısı olan oğlunun yerine Andy Garcia'mn oynadığı gözü kara yeğeni aday. Uzun yolculuk Palermo'da bir operada bitecek. Michael'ın oğlunun da oynadı- ğı CavaDeria Rustkana'da. Mas- cagni'nin müziği duyguları do- hığa tırmandınrken Coppola, bpera salonunda Hitchcockva- ri bir "son" arayacak. Coppola, birinci "Baba"dan 19, ikinci "Baba"dan 17 yıl son- ra Corleonelerin dünyasını yeni- den kurmak için "eski dostîan" bir araya toplamış. Michael'da yine Al Pacino, kansı Kay'de yi- ne Diane Keaton, kızkardeşinde yine Talia Sbire. Ama Robert Duvall uçüncü "Baba"da da oy- namak için çok fazla para iste- yince "aOe dışı" kalmış. Muzikte yine merhum Nino Rota'nın ve Coppola'nın babası Carmine'in notaları. Senaryoda yine ünlü best-sellerci Mario Puzo'nun parmağı. Görüntülerde bir kez daha usta Gordon VV'illis'in gözü. NoTLAR Baba'lara9 Oscar• Baba I, 1972'de En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu (Marlon Brando) dallarında 3 Oscar kazandı. • Baba II, 1974'te En İyi Film, En İyi Yönetmen (Coppola), En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Robert de Niro), En İyi Senaryo Uyarlaması, En İyi Sanat Yönetmeni ve En iyi Ozgun Müzik dallarında 6 Oscar aldı. • Baba III, Fn İyi Film, Yönetmen, Yardımcı Erkek Oyuncu (Andy Garcia), Göruntu Yönetmeni, Kurgu, Sanat Yönetmeni, Özgün Şarkı dallarında tam 7 Oscar adayı. Oscar'lar 25 martta sahiplerini bulacak. • Baba IH'ün senaryosunu, Francis Ford Coppola'yla birlikte, çok satan Baba romanının yaratıcısı Mario Puzo yazdı. Baba I ve Baba ü'nin senaryolarma imzasını atan Puzo, Superman filmlerinin ve Zelzele'nin senaryolarını da yazdı. Coppola'nın Ricbard Gere'li Cotlon Club'ı da Puzo'nun bir oyküsune dayanıyor. • Baba IH'ün kostumlerini, Ateş Arabalan ve Barry Lyndon'la 2 kez Oscar'a değer görülen Milena Canonero hazırladı. Baba filmlerinin uçunün de göruntü yönetmenliğini Gordon VVillis üstlendi. VV'illis, Wood> Allen'la da 8 filmde çalıştı. • Baba IH'un Oscar adayı şarkısı Promise Me You'll Remember'ı yönetmen Coppola'nın babası Carmine besteledi. Carmine, oğlu Coppola'nın Kıyamet, Outsiders, Gardens of Stones adlı filmleri için de beste yapmıştı. • Baba III için yaklaşık 180 milyar Iira harcandı. Filmin yalnızca Kuzey Amerika gişe geliri ise 250 milyar liraya yaklaştı. • Baba filmlerinin üçünde de rol alan 3 oyuncu var: Michael Corleone'de Al Pacino, Kay'de Diane Keaton ve Connie'de Talia Shire. Son Baba'da Michael Corleone'nin oğlu Anthony'yi Franc D'Ambrosio oynuyor. D'Ambrosio, yalnızca iki arya söylemeyi gerektiren Anthony rolu için 200 tenor-aktor arasından seçildi. ANDY VE SOFIA — Baba-3'te Vincent Mancini'yi Andy Garcia, Mary Corleone'yi Francis Coppola'nın kızı Sofia canlandırıyor. KiM KİMİ OYNUYOR? Michael Corleone (Don Vito'nun oğlu): Al Pacino Kay (Michael'ın eski kansı): Diane Keaton Mary Corleone (Kay ve Michael'ın kızı): Sofia Coppola Connie (Michael'ın kız kardeşi): Talia Shire Vincent Mancini (Michael'ın kardeşi Sonny'nin gayri meşru oğlu): Andy Garcia Don Altobello (Connie'nin vaftiz babası): Eli VVallach Vatikan Bankası Başkanı Başpiskopos: Donal Donnelly Joey Zasa (ailenin işlerinin yeni sahibi): Joe Mantegna B. J. Harrison (Michael'ın yatırım müşaviri): George Hamilton Grace Hamilton (foto muhabiri): Bridget Fonda Kardinal Lamberto: Raf Vallone Keinszig (İsviçreli banker): Helmut Berger Andrevv Hagen (ölen Tom Hagen'ın oğlu): John Savage Anthony (Kay ve Michael'ın oğlu): Franc D'Ambrosio Coppola'nın kızına rol vermesine tepkiKiiltür Servisi — Francis Ford Coppola'nın "Baba III" için yaptığı oyunclı seçiminde en çok eleştiriye hedef olan, yönetmenin kızı Sofia Cop- pola. Başlangıçta, Michael Corleone'nin kızı Mary rolüne Winona Ryder seçilmişti. Ama çe- kimlerin daha ilk günü Ryder'dan vazgeçildi ve Mary'yi Coppola'nın kızı Sofia'nın oynaması ka- rarlaştırıldı. Los Angeles Times'dan Nina J. Eas- ton'a bakılırsa, Coppola'nın bu kararına birçok film eleştirmeni dudak büktü. Baltimore Sun gazetesinden Stephen Hunler, Mary Corleone rolüne Sofia Coppola'nın seçil- mesine en alaycı yaklaşanlardan biri oldu: "Bir insana kuını çok sevdiği ve ona dünyalaıi ver- meye kalkıştığı için kızmak zordur. Ama acı ger- çek şu ki Sofia Coppola profesyonel bir oyuncu degil. Kamera, Sofia'nın babasının göremediği- ni göriiyor Özellikle Andy Garcia ile oynadığı yakın sahnelerde bir tiirlü rahat olamayan, egi- tim görmemiş bir genç kadın!" Time dergisinden Ricbard Corliss ise Sofia- nın oyunuyla ilgili daha da acımasız bir yorum- da bulundu: "Sofia Coppola'nın bir kaz yavnı- sunu anımsatan sarsaklığı neredeyse biitiin fil- mi berbat edecek!" New York Post'dan Jami Beraard, bir adım da- ha ileri giderek, kızı Sofia'yı oynatmakla Coppo- la'nın filmi mahvettiğini öne sürdü ve "Sofia ile ilgili eleştiriler yayımlandığında Coppolalann evi cehenneme dönecek" diye yazdı. New York Times'dan Janet Maslin de Baba III' ü Corleone ailesi destanmın sağlam ve derinden etkileyici bir devamı olarak niteledikten ve Al Pa- cino'nun Michael Coleone yorumunu övdükten sonra Sofia Coppola için şunları yazdı: "Mar> Corleone, öykunün dingil çivisi. Oysa Mary ro- liinde Sofia Coppola öylesine yavan ve tntuk bir oyun çıkarıyor ki Mary'nin elkisini ciddi bir bi- çimde zedeliyor. Bay^ın Coppola'nın belirsiz var- lıgını dengelemek için bütün oyuncular zorlu bir çaba harcamak zorunda kalıyorlar." The European gazetesinin hafta sonu eki elan- da yazan Richard Mayne ise Coppola'nın kızı So- fia konusunda farklı düşünenlerden. Mary rolu- nün Sofıa'y'a verilmesinin ilk başta kuşkulara yol açtığını belirten Mayne, filmin çekimleri sona er- diğinde bu kuşkulara yer kalmadığını söylüyor: "Taze, toy ve masum Sofia Coppola'da belki de farkında bile olmadığı pen'asız bir şehvetlilik de var gizliden gizliye İlk gençlik çagı sonlannın kı- zışmışlığı! Hazırlanıp da patlaûlmamış bir bom- ba! Peki bu, oyuncudan mı kaynaklanıyor, yok- sa yönetmenin ustalıgından mı? Sanınm, yönet- menin ustalığından. Ama nereden kaynaklanır- sa kaynaklansın hiç de fena değil." İngiltere'de yayımlanan Observer'ın sinema ya- zan Philip French, Mary Corleone'nin Sofia Cop pola tarafından son derece acemice canlandınl- dığı kanısında. Independent'ta yazan Adam Mars-Jones ise Sofia'nın başansızlığıru senaryoya yuklüyor: "Mkhael'm kızı Mary roliinü kendi kı- zı Sofia'ya verdiği için Coppola çok eleştirildi. Eğer Sofia, Coppola'nın diişüp kalktığı yetenek- siz bir oyuncu olsaydı bu kadar homurtu çıkmaz- dı. Ama Coppola, Sofia'nın annesiyle nikâhlı olarak seviştiği için bunca gürültii kopuyor. Bu ne biçim mantık? Gerçi Sofia Coppola hiç de umut verici değil, ama bundan babası suçlana- caksa senaryoya böylesine kof bir rol koyduğu için suçlanmalı!" BEZMIALEM Üniversite için yeşil ışık ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — SHP'nin vakıf üniversiteleri kurulmasına olanak tanıyan yasa önerisi- ne muhalefet girişimi başan- sızlıkla sonuçlandi. Milli Eği- tim Bakanı Avni Akyol, Bez- miâlem üniyersitesinin hükü- met ve YÖK'ün anlaşması halinde "özel üniversite sta- tüsüyle kurulabilecegini" söyledi. önerinin tümu üzerinde söz alan SHP Edirne Millet- vekili Fuat Erçetin, Bilkent'- in iki yıldır Üniversite olarak faaliyet gösterdiğini anımsa- tarak, "Nasıl oluyor da şim- di yasayla üniversite yapılı- yor" diye sordu. SHP'li Rı- za Yılmaz da "Bilkent, üni- versite adını korsan olarak kullanıyor, tıpkı Magic-Box gibi faaliyet gösteriyor" di- ye konuştu. Birinci maddenin görüş- melerinin tamamlanmasın- dan sonra yapılan oylama sı- rasında, SHP Ankara Millet- vekili Fuat Erçetin, "Karar yeter sayısı" olmadığını ammsattı. Bunun üzerine ya- pılan sayımda, ANAP ve DYP milletvekillerinin 113'u bulmadığı anlaşıldı. ANAP'- b başkanvekili Yılmaz Hoca- oğlu, 15 dakika ara verdi. Ama iftar saatinin yaklaşma- sı nedeniyle ANAP ve DYP milletvekillerinin bir bölüm daha genel kuruldan ayrıl- dıklarından "karar yeter sayısı" yine bulunamayınca birleşime son verildi. Önerinin görüşülmesine önümüzdeki hafta devam edilecek. Istanbul'un ormanları tellere emanet ORMAN TALANI — lstanbul'da orman talanı önlenemiyor. Or- man Bölge Müdurluğu, ortnanı yok eden kaçak yapılan savcılı- ga bildiriyor. Ancak açılan kamu davaları en az 5 yıl surüvor. Dava bittiginde bölge (ümuyle yapılaşmış oluyor. HÜRRİYET UYMAZ Turkiye'de ve dunyada or- mancıhk haftası kutlanıyor. İs- tanbul'da giderek anan su sıkın- tısı ve hava kirliliğinin gideril- mesinde büyük önem taşıyan orman alanlarında "talan"ın önune geçilemiyor. İstanbul Orman Bölge Mu- dürluğu yetkilileri son yıllarda kaçak yapılaşma yüzünden 10 bin hektar; kil ve maden ocak- lannın çahşmalarıyla 3 bin hek- tar ormanın yok edildiğini be- lirttiler. E-5 ve Boğaziçi Köprü- sü ile Fatih Sultan Mehmet Köp- rüsü'nün çevre yollarının da 5 bin hektar ormanı ortadan kal- dırdığı vurgulandı. Kentin özellikle su toplama havzalarının içinde kalan or- manlarına yonelen kaçak yapı- laşmarun önüne geçilemiyor. Ya- sal duzenlemelerin ve alınan ön- lemlerin yetersizliği nedeniyle havzalar içindeki Alemdağ, Sul- tanbeyli, Kartal ve Beykoz or- manlarında gecekondulaşma hızla sürüyor. İSKİ ve Orman Bölge Müdurluğü'nün sadece kaçak yapıyı belirleyip zabıt tut- ma yetkisi bulunuyor. Ancak kaçak yapılan yıkma yükumlu- lüğu olan ilçe belediyeleri, em- niyet güçlerinin yardımı olmak- sızın bu yıkımları gerçekleştire- miyor. Sadece Sultanbeyli'de son iki yıl içinde orman alanla- rına yapılan tecavüz sonucu yok edilen ormanlarda on bin- lerce nüfus yaşıyor. İstanbul'a göçün hız kesmedi- ği sürece orman tahribatının on- lenemeyeceğini belirten Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, ge- cici çareyi orman hudutlarını tel örgülerle çevirmekte buluyor. Sultanbeyli Beykoz, Alemdağ ve Kartal'da ormanların çevresini 180 kilometre uzunluğunda ka- zıklı tel ile çeviren Bölge Mudür- luğü, bu iş için 3.5 milyar Iira Sultanbeyli, Beykoz, Alemdağ ve Kartal'da ormanların çevresi 180 kilometre uzunluğunda kazıkh telle çevrildi. Bunun için 3.5 milyar Iira harcandı. 580 bin hektar orman, yüksek maliyet nedeniyle telle çevrilemiyor. harcadı. Buna karşın Ümraniye ve Beykoz çevresinde bu tellerin parçalandığını ve kaçak yapıla- rın tellerin içinde inşa edildiği- ni gösteren örnekler her gün ço- ğalıyor. Orman Bölge Müdürlüğü yet- kilileri ormanı yok eden kaçak yapılar için tutulan zabıtların savcılığa bildirildiğini, ancak açılan "kamu davalannın" en az 5 yılda sonuçlanması yüzünden dava bittiginde bir bolgenin tu- müyle yapılaşmış bir mahalle haline geldiğini söylüyorlar. Ormanlan tel örguyle çevirme çahşmalan yüksek maliyet nede- niyle aksıyor. Yetkililer henuz 580 bin 473 hektar ormanın yüksek maliyet nedeniyle telle çevrilemediğini vurguluyorlar. İstanbul'un Ümraniye, Şile, Beykoz, Sarıyer, Gaziosmanpa- şa belediyeleri son 6 yılda seçim dönemlerinde ya da parti içi de- lege seçimleri öncesinde, orman- lan tahrip eden kaçak yapılara yeterli denetimi yapmamakla suçlanıyor. Son yıllarda imar ıs- lah planlarıyla yasallaştırılan kaçak yapılara yol, su, elektrik gibi alt yapı hizmetleri götürul- mesi, orman müdürlüklerini ça- resiz bırakıyor. Orman Yasası, "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsa- ade edilemez" diyor. Giresunlu Nazife Yılmaz, Ümraniye'de orman alanı için- de bir gecekonduda yaşıyor. "Burası artık ormana ait değil" diyen Yılmaz, evinin 1985 yılın- da bir kez yıkıldığını, ormancı- larla mahkemelik olduğunu söy- lüyor. Daha sonra yaptıklan ge- cekondularının yıkılmadığını belirten Yılmaz, "Tapuyu daha almadık ama vergilerimizi öde- meye başladık" diyor. Orman alanına yapılan gecekonduda yaşayan Yılmaz, İstanbul'a göç hikâyesini şöyle anlatıyor: "Ge- çinemedik, buralara geldik. Biz oradayken çay, şeker nedir bil- mezdik. Burada gördük. Şimdi hiç olmazsa çocuklar çalışıyor- lar. Bu eve ayda bir milyon Iira para giriyor. Günde yinni ek- mek yiyoruz. 400 bin Iira sade- ce ekmeğe ödüyonız. FJektriği- miz bağlandı. ama yol ve su is- tiyoruz." Orman Yasası'nın 16. madde- si maden ocaklan, karayollan ve kamu yararma olan diğer tesis- lerin orman alanlarında kurula- bilmesini sağlıyor. Ancak Milli Produktivite Merkezi görevlisi Yücel Çağlar, 1990 yılında haar- ladığı bir raporda, yasada öngö- rülen kamu yararma etkinlikle- rin ormanlara ne gibi zararlar vereceğini şöyle belirtiyor: "Murgul'daki bakır işletmesi- nin 9125, Yatağan'daki terraik santralın ise iki yılda 16 bin 580 hektar orman alanına zarar ver- diği biliniyor. Ormancılık dışı yararlanma biçimleri çoğu za- man tek tek ele alınmakta, çev- redeki ormanlara ne turden za- rarlar vereceği, ormancılık çalış- malannı ne yonde ve yoğunluk- ta etkiieyeceği belirlenmiyor. Bu alanda ayrınlılı planlama ve diı- zenleme yapılması lazıra." Oktay Ekşi yine seçildi • tSTANBUL (ANKA) — Basın Konseyi Başkanhğı'na, Hürriyet Gazetesi Başyazan Oktay Ekşi yeniden seçildi. Basın Konseyi Temsilciler Kurulu'nun üçüncü yıl toplantısında gizli oyla yapılan seçimlerde Konsey başkanlığına HüiTİyet Gazetesi Başyazan Oktay Ekşi getirilirken, ikinci başkanlığa Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doğan Heper seçildi. Dünya için el ele.» • tstanbul Haber Servisi — lstanbul'da Yeşiller Partisi, Eczacılar Odası, Lioness, Rotary kulüpleri ile Soroptimistlerce dün yapılan "Dünya Günü Koordinasyon Toplantısı'nda" kirlenen dünya karşısında Türkiye'deki tüm çevreci örgüt ve kuruluşların işbirliği yapmalan istendi. Maslak'taki Alarko binasında gerçekleştirilen toplantıya başkanlık eden Katık Atık Milli Komitesi Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kriton Cudi, "Bu koordinasyon toplantısı, bir dünya gonülüleri oluşturulması için ilk adım olsun, büyüsün, tüm Türkiye'yi ve dünyayı sarsın" dedi. AÖFara sınavlan • ANKARA (tÜHA) — Anadolu Üniversitesi Açıkoğretim Fakültesi (AÖF) ara sınavlan yarın ve pazar günu yapılacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafmdan yapılan yazılı açıklamaya göre Açıkoğretim Fakültesi (AÖF) 1990-1991 öğretim yılı birinci, ikinci, üçüncü ve dorduncu sınıflar ara sınavlan Turkiye'de 20 il merkezinde ve Lefkoşa'da yapılacak. Sınavlar 23-24 mart tarihlerinde sabah ve oğleden sonra olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek. Hac başvuruları • ANKARA (tÜHA) — Hac seferlerine başvurulann bugün başlayacağı bildirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl 57 bin kişinin hac görevini yerine getirebileceği belirtildi. Yapılan açıklamada, bir kişinin uçakla gidiş maliyeti 5 milyon Iira olarak belirlenirken, adayljtnn seçilmesinde de geçen yıl başvurup da gidemeyenlere öncelik tanınacağı yer alıyor. Yine sis engeli • İstanbul Haber Servisi — İstanbuFda önceki geceden itibaren etkili olan sis, sabah saatlerinde deniz ulaşımının aksamasına neden oldu. Yoğun sis nedeniyle 06.00 - 07.30 saatleri arasında Sirkeci - Adalar seferleri dışında tüm hatlarda seferler iptal edilirken, Boğaz'da transit geçişler durduruldu. Şehir Hatlan yetkililerinden alınan bilgiye göre dün sabah saat 06.00'dan itibaren etkili olan sis yüzünden Kadıköy - Karaköy, Kadıköy - Eminönü, Kadıköy - Beşiktaş, Üsküdar - Beşiktaş, Üsküdar - Eminönü ve Haliç seferleri 07.30'a kadar yapılamadı. Yoğun sis Boğaz köprülerinde ve çevre yollarında da etkili oldu. Boşannıalar artıyor • ANKARA (AA) — Turkiye'de boşananlann sayısının giderek arttığı ve toplam nüfus içindeki oranının büyüdüğü belirlendi. Boşanmalar, 1989 yılında ulaştığı düzeyle yeni bir rekor kırdı ve 25 bin 376'ya ulaştı. Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre boşanmaların toplam nüfusa oranı da 1989'da yüzde 0.46'ya yükseldi. Bu oran, son 32 yılın en yüksek düzeyi olarak hesaplandı. Türkiye"de boşanmaların toplam nüfusa oranı genellikle yuzde 0.30 ile yüzde 0.40 arasında değişiyor. 1989'da 25 bin 376 çift boşandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog