Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

22 MART 1991 CUMHURİYET/15 HAVA DURUMU TÜRKIYE'DE BUGÜN DevietlMeteoroloji Işleri Genel Mü- dürlüğü'nden alnun bılgiye göre yur- dun ku2ey ve doğu kesimteri çok bu- kitiu Orta ve Doğu Karadenız. Iç Ana- dohı'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Dofiu ve Güneydogu Anadolu bölge- leri yajmurlu yer yer sajanafc yajış- lı, Öoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesımteri karla kanşık yağmurtu geçe- cek H * A SICAKLIĞrnda önemlı bır değısıkfk olmayacak. Rüzgâr kıaey ve doflu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvvette esecek. OENİZLERDE Batı Karadeniztie poyraz ve gündoğusu öteki deniztehııûfe yıldBdan 3-5 Ege ve Batı Akdemz'de 6-7 kuvvetınde sa- atte 10-21. Ege ve Batı ^kdenız'de 27-33 denızmılı hızta esecek. Dakja yûksejdığı 1-1.5 Ege ve Batı Akdenız'- de 2 ıla 3 m aoiayında bulunacak van Gölû'nde nava Çok bu- luttu yağmur ve karla kanştk yağmurfcı geçecek. RÜZGÂR; Doğu ve gûneydoğu yönlerden hafit ara sira orta kuvvette esecek. Gol mütedil daigalı olacak. Antalya Artvın Aydm Balıtesr Bıleok BıngAI BıtJıs Boıu Bursa ÇanaMale Çorum Oendı 1 21° 13° Dıyartıalar 11° 7"Edırne 18° 8-Eronean 16° 4° Erîunjm 4° -2° Esfcşeh» 17» 5°Gaa»ıteq 1 22° 16° Snîsıın 1 20° 9°GûmüşhaneV 14° VHakkân r ı 20° 8° Isparla 8 12° 7°lsanbul B 16° 4 r> İ2n«r A 12° 3°Kaıs 16° 8°Manea 13° 7°KMaraş 12° 3°Me(Sin 5° -3° Mu jla 18° 4°Mu$ 7 A 17» 8° y 2i° 9° Y 20° 14° 18° 8° 6° 0° 0 12° 8°0rtu 12° 4°to 9° 2°Samsun 17° 4°S«ft 10° S°Sınop 17° 8°Sıvas 7° 3°Kastamonu B 13° 4"Kaysejı 12° 7°Kıt1daret 12° 6°Konya 15° PKûtahya 18° 11° Malatya 8 12° 4°Trateoo W° 4°Tuncet 10° 6°Uşak 17° 4° van 16° 4° Yfggat 14° 4°Zonguldak Y 16° 5° Y 12° 8° Y 14° 8° Y 12° 8° Y 15° 7° B 10» 6° Y 11° 3° B 10° 6° Y 12° 8° Y 14° 3° A 17° 5° Y 8° 1» Y 12° 5" B 10° 5° : açık , bulutlu • ssi Cörtı A-açık B-tukiDu G-9ûn«* K-kariı S-ssJ VyaOmurtu BULMACA SOLDAN SAGA: 1 2 3 1/ Bir tür büytik bı- çak. 2/ Bir tümceyi oluşturan birimler- den her biri... Fin hamamı. 3/ Bir res- mi sulandırılmış renklerle boyama ya da gölgeleme biçi- mi... Bir çeşit açılır kapanır perde. 4/ Dağ geçidi... Uzak- hk anlatmakta kul- lanılan söz. 5/ Bir görevin yürütülebil- mesi için merkez olarak seçilen yer... Bir şeyin kendisi. 6/ Doğu... Fas'ın plaka işareti. 7/ liave... Hayvanlara vurulan damga... Kurnaz ve cin fi- kirli kimse. 8/ Yalancı, hileci. 9/ Bir nota... tzmaritgillerden bir balık. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Şişmanken zayıflamak. 2/ Kırsal kesimde büyük topraklan olan var- lıkb ve sözü geçen kimse... Çatı, dam. 3/ Bulgaristan'ın para birimi... Lantan elementinin simgesi. 4/ El ve yüz hareketleriyle gösterme. 5/ Sahip... Ocak, soba gibi ısınma aracı. 6/ Sttrme de denilen ekin hastabğı... Bir gösterme sifatı. 7/ EUi şiniklik tahıl ölçeği... Argoda bir içimlik afyona verilen ad. 8/ Pozitif elektrot... Çok ince ve parlak nakıs. 9/ Türk mü- ziğinde bir makam. 60 YIL ÖNCE Cumhuriyet Troçki'nin ziyanı 22 MART 1931 On beş gün kadar evvel Büyükada'da sabık Rus komiseri M. Troçki'nin oturduğu evde yangın çıkmış ve ev M. Troçki'nin kütüphanesi ile bırlikte kâmilen yanmıştı. M. Troçki yangını çıkaran banyo borulannın muhtelif müracaatlara rağmen yapılmamış olması dolayısile yangına ve dolayısile kitaplarının ziyaına sebebiyet verdiği için ev sahibi fzzet Paşazade Âbit Bey hakkında bir zarar ziyan davası ikamesine karar vermiştir. M. Troçki kitaplarının bedeli olarak 10 bin lira zararı maddi talep etmektedir. M. Troçki Vilâyete müracaat ederek kendisine Almanca bilen bir avukatın tavsiye edilmesini istemiş ve bu talep baroya bildirilmiş ve baro avukat İsmail Âgâh Beyi tavsiye etmiştir. , M. Troçki'nin hususi kâtibi M. Fraukile İsmail Âgâh Beye müracaat etmiş ve ikame edilecek davanın mahiyet ve sübutu delilleri hakkında müdavelei efkârda bulunarak fikrini sormuştur. İsmail Âgâh Bey muharririmize henüz dava ikame edilmediği gibi edilmesine de karar verilmediğini, yalnız bu hususta görüşüldüğünü söylemiştir. Diğer taraftan müddeiumumilik yangın hâdisesi tahkikatını tamik etmiş ve M. Troçki'nin hizmetçisi Madam Kalyopi'nin sun'u taksirini tesbit etmiştir. - HER NEV1 EŞYA - TAKSİTLE J Reşat Ef. Geçenlerde Istanbul Ağırceza mahkemesinde bazı komünistlerin muhakemeleri rüyet ve intaç edilmişti. Bu maznunlann arkadaşı olup firar ettiği için hakkında davanın muvakkaten tatiline karar verilen Ahmet Fuat oğlu Reşat Efendi ahiren derdest edildiğinden dün Ağırcezada muhakemesine başlanmıştır. Muhakeme evvelâ alenen ve bilâhare hafiyyen cereyan etmiştir. Müddeiumumiliğin mahkeme heyeti tarafından kabul edilen talebi üzerine bu davaya ait tafsilâtın neşri menedilmiştir. 30 YIL ÖNCE Cumhuriyet Dean Rusk Nüklear denemeler 22 MART 1961 3.5 aydır tatilde olan Doğu - Batı Üçlü Nüklear Denemeleri Durdurma Konferansına bugün burada, Ingiltere ile Amerika ve Rusya arasında iyimser bir hava içinde devam edilmiştir. Amerikada iktidar değişikliğinin yer aldığı 3.5 ay zarfında, yeni Batı tekliflerini hazırlamak üzere Washington'lu mütehassıslar Ingiliz arkadaşlan ile istişareler yaparak devamlı faaliyet göstermişlerdir. Üçlü konferans 2.5 senedir devam etmektedir ve şimdiye kadar bir anlaşma tasarısının ilk 17 maddesi üzerinde Doğu ile Batı arasında mutabakat hasıl olmuştur. Fakat muhabirler, Doğu ile Batı arasında daha hâlâ bazı önemli anlaşmazhklann bulunduğuna işaret etmektedirler. Bunların başında, Rusyamn bir türlü yanaşmadığı kritik beynelmilel kontrol ve tahkik probleminin teferruatı vardır. California'da Amerika Dışişleri Bakanı Dean Rusk, yaptığı bir konuşmada butün milletleri silahsızlanma konusunu önleme ve dikkatle tetkike davet etmiş ve küçük devletlerin dahi silahlı kuvvetlerini dahili güvenliği temine yetecek şekilde azaltmak için, aralannda anlaşmaya varabileceklerini söylemiştir. GEÇEN YIL BUGÜTV CumhuriYet Namibya bağımsız 22 MART 1990 Afrika'nm son sömürgesi olan Namibya da dün baımsızlığına kavuştu. 106 yıldır sömürge olarak varlığını sürdüren Namibya'nın bağımsızlığı, Devlet Başkanı Sam Nujoma tarafından, "Afrika'nın son sömürgesi, şu andan itibaren özgürdür" sözleriyle ilan edildi. Dünyanın en yeni devleti olan Namibya'nın bağımsızlık töreni, başkent Windhoek'teki bir stadyumda yapıldı. önceki akşam tam geceyansı yapılan törende, 75 yıldır Namibya'yı egemenliği altında tutan Güney Afrika'nın bayrağı indirilerek bağımsız Namibya'nın kırmızı, yeşil ve mavi renklerden oluşan bayrağı çekildi. 25 bin kişinin katıldığı törende, bayrağın göndere çekilmesi, izdiham nedeniyle 16 dakika gecikti. Törende, SVVAPO'nun eski lideri ve yeni Devlet Başkanı Sam Nujoma ile yeni hükümetin bakanları yemin ederek görevlerine resmen başladılar. DÜNYA'DA BUGÜN, Amslenlam Y I V Amman Y 24" Atııu Bağdat Barcclttia Lenmgrad Londra Madnd Mıtano Momrea! Moskma Mûnıh Hen York Oskı Paris Prag Rıyad Roma Sofya Sam Tel Anv lunus Varşova venedık Viyana Kahıre • Y 10° B 18° B 10° VVâshıngton Zûnh Y 15° TARTISMA Doğal Denge, Kamn Yararı ve Dolgu tlk matematik bilgimiz iki nokta arası en kısa yolun düz çizgi olduğudur. Bir yanmada çevresi deniz doldurularak kuşatılacak yerde yanmada arkasındaki uygun araziden yol ve kolektör geçirilebilir. kiye Çevre Sorunlan Vakfı, Uluslararası Doğayı Koruma Fonu, Diinya Dogayı Ko- ruma Biriiği (IUCN) görüşleri ekolojik açı- dan deniz dolgusuna kesinlikle karşı olduk- ları yönündedir. 5- Dünya Bankası, "Doğayı tahrip eden projder"e kredi vermemekte, verdiği kredi- nin ekolojiye aykırı kullanımı durumunda ise krediyi kesmektedir. Bu nedenle kolek- tör yapımı için alınmış olan kredi iptal edil- miştir. Ozetle, kıyı dolgu işlemi kamu yararına aykındır ve doğal dengeyi bozmaya'yöne- liktir. 1- Anayasanın 43. maddesinde deniz kı- yılanyla bunları çevreleyen sahil şeritlerin- den yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir ilkesi benimsenmiştir: Dragos, kooperatif hudutlan içindeki sa- hiller ve kıyı doğal yapısı bozulmadan bu- güne kadar korunmuştur. Sahiller ve kıyı şeridinde yalı veya özel gayri menkul yoİc- tur. Sahillerden tüm vatandaşlar yararlan- makta, kamu yararı ilkesi en üst düzeyde gerçekleşmektedir. 2- 17 Nisan 1990'da yürürlüğe giren Kıyı Kanunu'nun 5. maddesinde kıyılar herke- sin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır: Dragos burnu sahilinden ve onu izleyen sahil şeridinden geçirilecek bir otoyol, sa- tstanbul halkınm deniz ve doğayla butun- leşme ihtiyacına cevap veren doğal kumlu 3 bakir koydan bir tanesi İstanbul Beledi- yesi tarafından yasa boşluğundan yararla- nılarak ve her türlü hukuk ve kanun anla- yışına aykırı olarak hafriyat, moloz, cüruf, çöp ve fabrika atıklanyla doldurulmuştur. 1- Deniz dolgusu İstanbul 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'na aykındır. İstanbul kentinin Feneryolu-Dalyan sahi- linden başlayarak Pendik'e kadar uzanan sahilinin tek bir doğal kıyı bırakılmaksızın taş, toprak ve molozla doldurulması, doğu- racağı çeşitli sorun ve sonuçlarla tüm çev- reyi, giderek tüm bölgeyi ve tüm Marmara Denizi'ni etkileyecek, ekolojik dengeyi alt üst edecek bir karardır. Böyle bir uygula- manın tslanbul Nazım Planı'nda yeri yok- tur. 2- İstanbul 1. ldare Mahkemesi Başkan- lığı'na sunulmuş olan bilirkişi raporu, da- valı belediyelerin kıyı dolgu işleminin ka- mu yararına aykırı olduğunu ve doğal den- geyi bozmaya yönelik olduğunu vurgula- maktadır. 3- Başbakanhk Çevre Gend MUdürlüğtt- nün, Tanm Orman ve Köyişleri Bakanlığı- nın, Su Üriinleri Müdürlügû'nün vermiş ol- duğu raporlar dolgunun zararlarını vurgu- lamaktadır. 4- Dogal Hayatı Koruma Derneği, Tür- hili halka kapayarak kamu yararına ve eşit- lik ijkesine aykın bir biçimde öncelikle araç sahiplerinin yararına, "halka kapalı araçlara açık" betonlaştırılmış bir alan ya- ratacaktır. 3- Kıyı Kanunu'nun 7. maddesi "Kamu yararının gerektirdiği hallerde, uygulama imar planı karan ile deniz, göl ve akarsu- larda ekolojik ozellikler dikkate alınarak doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilebUir" şeklindedir. "Ekolojik" ozellik- ler dikkate ahndığında, Marmara kıyı dol- gusunun kamu yararına aykın olduğunun bilimsel ve resmi raporlarla saptanmış ol- duğunu gördük. Bu kıyılara yapılacak dolgu işleminin "mirasyedilikten" öte "doga ana"ya, Mar- mara Denizi'ne, gelecek kuşaklara karşı ta- ammüden işlenmiş bir cinayet niteliğini ta- şıyacağı açıkça görülmektedir. Bu nedenie de sadece hukuki değil vicdani sorundur. Ne yapılmahdır? tlk matematik bilgimiz iki nokta arası en kısa yolun düz çizgi olduğudur. Bir yanma- da çevresi deniz doldurularak kuşatılacak yerde, yanmada arkasındaki uygun arazi- den yol ve kolektör geçirilebilir. Bir önceki belediyenin hazırlatmış olduğu, bu doğrul- tudaki ekonomik-ekolojik olma özellikle- rini bünyesinde birleştiren alternatif plan acaba hangi "kamu yaran" gerekçeleriyle gün ışığına çıkarılmamaktadır? Devletin vergi gelirini ulkenin doğal ser- vetini yok etmek için kullanmak hangi hu- kuk anlayışıyla bağdaşabilir? ERZEN PAKEL ONUR L'zm. Psikolog/ktanbul HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Aşağıda anabilira dalı itibanyla Unvan ve şanlan belirtilen üniversitemiz fakülte, enstitu ve yükseko- kullarmda açık bulunan kadrolara 2S47 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğre- tim demanı alınacaktır. lsteklilerin 12 Nisan 1991 Cuma gunü mesai bitimme kadar araştırma görevlısi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent kadrolan için ilgili fakulte dekanlıkları ile enstitu ve yüksekokul mudürluklerine, doçent kadroları için Rektörlük Yazı Işleri Mudürluğü'ne, bir adet dilekçe ekinde diploma veya öğrenim dunı- munu gösterir belge, nüfus cüzdan sureti, uç adet vesikalık fotoğraf ile özgeçmişi, varsa yayınlanyla (do- çent ve yardımcı doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı 4 nusha halinde) birlıkte müracaat etmeleri ilan olunur. Not: Doçent kadrolarına daimi statuve göre alama yapılacaktır. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edümeyecektir. Anabilim Dalı Ogretim Elemanı Ünvanı Açıklama ECZACILIK FAKÜLTESt Farmakoloji- ZONGULDAK MÜHENDlSLtK FAKÜLTESt Makina Teorisi ve Dinamiği Imalat ve Konstrüksıyon Mekanik • Enerji Termodinamik Maden tşletme Cevher Hazırlama ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Programlar lktisadi ve İdari Programlar SAĞLJK İDARESİ YÜKSEKOKULU Araştırma Görevlisi Doçent Yardımcı Doçent Araştırma Görevlisi Doçent Doçent Yardımcı Doçent Araştırma Görevlisi Doçent Yardımcı Doçent Araştırma Görevlisi Yardımcı Doçent Doçent Yardımcı Doçent Yardımcı Doçent Doçent Doçent Öğretim Görevlisi Doçent Yardımcı Doçent j Yardımcı Doçent Basın: 22038 Eczacılık FakOltesi mezunu olma şartı aranacaktır. Makina mühendisliği lisans çıkışlı olma şartı aranacaktır. Makina mühendisliği lisans çıkışlı olma şartı aranacaktır. Makina mühendisliği lisans çıkışlı olma şartı aranacaktır. (master tercih sebebidir.) Makina veya metalurji mühendisliği lisans çıkışlı olma şartı aranacaktır. Mekanik dalında doktora yapmış olma şartı aranacaktır. Makina mühendisliği lisans çıkışlı olma şartı aranacaktır. Makina veya inşaat mühendisliği lisans çıkışlı olma şartı aranacaktır. (Master tercih sebebidir.) Makina mühendisliği lisans çıkışlı olma şartı aranacaktır. Makina mühendisliği lisans çıkışlı olma şartı aranacaktır. Makina mühendisliği lisans çıkışlı olma şartı aranacaktır. (Master tercih sebebidir.) Türk dili dersleri için. Maden mühendisliği lisans çıkışlı olma şartı aranacaktır. Maden mühendisliği lisans çıkışlı olma şartı aranacaktır. Maden mühendisliği lisans çıkışlı olma şartı aranacaktır. Maden mühendisliği lisans çıkışlı olma şartı aranacaktır. (Cevher hazırlama dersleri için) Maden mühendisliği lisans çıkışlı olma şartı aranacaktır. (Maden lşjetme dersleri için) Jeoloji mühendisliği lisans çıkışlı olma şartı aranacaktır. (Master veya doktora tercih sebebidir.) Ekonomi, muhasebe, işletme, kamu maliyesi, pazarlama dersleri için. Ekonomi, muhasebe, işletme, kamu maliyesi, pazarlama dersleri için Sağlık kurumlan yönetimi veya ilgili bir dalda doktora yapmış olma şartı aranacaktır. B sınıfı 144302 numaralı ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. ALIÎHSAN GÖLCÜK Pasaport ve Nüfüs cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür. NURAL BtRDEN T.C IĞDIR 1. KADASTRO MAHKEMESt Esas No Parsel No Kövü Davacı Davalı Dava Dava Tarihi Duruşma Günü 1975/4295 1088 Suveren Köyu - Karagüney Mezrası - Iğdır. Esat oğlu ölü Abbas Tekin mirasçılan - aynı köyden Maliye Hazinesi - Iğdır. Kadastro tespitinin iptali. 30.7.1974 26.4.1991 Iğdır ilçesi Suveren köyünde yapılan tapulama sırasında 1088 no- lu parselin tespitine itiraz davasının mahkememizde yapılan açık yar- gılaroalan sırasında verilen ara karan gereğince: Mahkememizin iş bu dava dosyasında davacı bulunan Esat oğlu Abbas Tekin yargılama devam ederken ölmüş olduğundan mirascı- ları mahkememizce tüm aramalara rağmen bulunamadığı gibi ad- reslerinin de tespiti mumkün olmadığından ilanen davetiye tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda esas numarası yazılı bulunan dava dosyanızın duruşma gününe kadar dava sebep ve delillerinizi dilekçe ile veya duruşmaya gelmek suretiyle bildirmez iseniz 34p2 sayılı yasanın 28. maddesi ge- reğince davanın açılmamış sayılacağı, tespit gibi tescile karar verile- ceği ilanen tebliğ olunur. 19.2.1991 Basın: 22017 Nufus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. SEMİHA RUHUŞEN GAYRIMENKULÜN AÇIKARTTIRMA tLANI BULANÇAK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1985/144 TAL. Bulancak ilçesi Pazarsuyu kö- yu pafta No: 4, parsel No: 273'te Icayıtlı devlet karayolu kenann- da tarla vasfmda organize sanayi bölgesi içerisinde imar planı dı- şında 6690 m 1 mesahasında 69.100.000 TL değerindeki gayn- menkul 10.5.1991 günü saat 10.00 -10.10 arasında Bulancak lcra Müdürlüğü'nde açıkarttır- ma suretiyle yapılacaktır. Bu art- tırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudu baki kalmak kaydı ile 20.5.1991 günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıka- rdacaktır. Bu arttırmada rüç- hanlı alacaklılann alacağı ve sa- tış masraflan ile tahmin edilen kıymetinin %40'ıru geçmesi şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kı>metinin %20 nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli banka temi- nat mektubu vermeleri lazımdır, satış peşin para iledir. Alıcı is- tediğinde 20 gunü geçmemek üzere mehil verilebilinir. Della- liye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıaya aitu'r. Birik- mîş vergiler satış bedelinden ödenir. İpotek sahibi alacakhlar ile di- ğer ilgililerin bu gaynmenkul Uzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia- larının dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildir- meleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olma- dıkça paylaşmadan hariç bırakı- lacaklardır. Satış bedeli hemen veya veri- len mühlet içerisinde ödenmez- se t.l.KInın 133. maddesi gere- ğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve "»30 faiz- den alıcı ve kefılleri mesul tutu- lacak ve hiçbir hükme hacet kal- madan kendilerinden tahsil edi- lecek tir. Şartname ilan tarihinden iti- baren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı veril- diği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebiünir. Satışa iştirak edenlerin şartna- meyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklanna, baş- kaca bilgi almak isteyenlerin ic- ranın 1985/144 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdurlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21.2.1991 Basın: 22033 T.C IĞDIR 1. KADASTRO MAHKEMESİ Esas No : 1956/2247 Parsel No : 58, 20 Davacılar : 1- Hüseyin Balamir, 2- İsmail Balamir, 3- İbrahim Karadeniz, 4- Akif Yetkin, 5- Medet Karadeniz, 6- Haydar Yaşar - Alikamerli Köyu - Iğdır. Davalı : Maliye Hazinesi - Iğdır. Dava : Kadastro tespitinin iptali. Dava Tarihi: 26.12.1955 Duruşma Gunu : 30.4.1991 Iğdır ilçesi Alikamerli köyünde yapılan tapulama sırasında 58 ve 20 nolu parsellerin tapulama tespitine itiraz davasının yapılan açık yargılamalan sırasında verilen ara karan gereğince: Davacılardan İsmail Balamir ve Akif Yetkin mahkememizce tüm aramalara rağmen bulunamadudarı gibi adreslerinin tespiti mumkün olmadığından ilanen davetiye tebliğine karar veriimiştir. Yukarıda esas numarası yazılı bulunan dava dosyanızın duruşma gunüne kadar dava sebep ve delillerinizi dilekçe ile veya duruşmaya gelmek suretiyle bildirmez iseniz 3402 sayılı yasanın 28. maddesi uya- rınca davanın açılmamış sayılacağına ve tespit gibi tescile karar veri- leceği ilanen tebliğ olunur. 19.2.1991 Basın: 22018 ANKARA...ANKA MUŞERREF HEKİMOĞLU MerhabaKaç yaşındasınız? Kimi zaman yaşını şaşırmıyor mu insan? Yorgun savaşçılara benzeyip soluğunun tükendiğini hisset- miyor mu? Buna hakkı yok elbet. Yaşamak, dirpnmek demek güçlüklere direneceksin, dartx3ğazları aşacaksın, o darbo ğazları başkaları oluştursa da acı faturayı sen ödeyeceksin, son soluğuna dek direneceksin. Yaşamanın ön koşulu bu. Bir fikir işçisinin de özkoşulu bence. Fikir işçisi aydın bir ki- şi, aydınlığın ışığı söner mi? Söndürenlerin eli de havada kalır bir gün! Aydın kişi inancıyla yaşar, inancıyla beslenir, yürek- lenir. Kaç yaşına geiirse gelsin sağlığı tükenir, coşkusu tü- kenmez, ateşi aydınlatır yolunu. Işığını genç kuşaklara yan- sıtarak sürdürür soiuğunu. Bir çiçek solar bin çiçek açar. Asıl olan inancı yitirmemek galiba. İnancını yitiren kişinin dünyası da yıkılır değil mi? O yıkıntı altında omuzları çöker, yüreği ezik, boynu bükük kalır. Yaşar mı, ölür mü önemli de- ğil artık! Yaşlılar haftası kutlanırken düşünüyorum. O insanlar na- sıl yaşlandı acaba? Belleklerinde ne anılar var, dağarların- da nasıl birikimler? Ya biz, yaslılara nasıl baktyoruz? Bu bakış çok önemli de- ğil mi? Yıllar boyunca yabancı ülkelere gittiğim zaman iki ko- nuyu sorarım. Biri çocuklar, öteki yaşlılar. Bir toplumun geç- mişine ve de geleceğine nasıl baktığını öğrenmek isterim. Çoğu kez hüzünlenirim. Çünkü çok çağdaş bir kuruluşta bi- le bir boşluk, bir yalnızlık hissederim. Onca konfor içinde sev- ginin sıcaklıgını duyuramamak acı bir olay. Stockholm'ün ya- nında, üdingö'de bir siteyi anımsanm her zaman. Sitede yaş- lılar oturuyor, yanda başka bir sitede gençler. Gençlerin se- si, şarkıları müzikten daha güzel yaşlılar için. Sitede sağlık merkezleri, doktorlar, hemşireler, TV salonları, briç odaları, yaşlıiarın kaldığı odalar da tüm gereksinimleri karşılıyor. Evin- den getirdiği eşya, anılar, fotoğraflar, kolay yürümesi, rahat edebilmesi için araç ve gereçler... Ama bayan Peterson'un sesi kulağımdan gitmiyor. —Burada yalnız ölmekten korkuyorum, dedi bana. Kuruluşun yöneticisi biraz içertedi, bu oianaklar içinde kor- kuya yer olmadığını söyledi. Sonra da sordu, korkusundan yöneticisine değil de bana söz etmesi neden? Tüm nedenleri, tüm sorunların kökenini özetleyen bir ya- nıt verdi yaşlı kadın. —O bana sevgiyle bakıyor... Köşede bucakta yalnızlığa itilmiş kişileri görünce bu söz- ler çınlar kulağımda. Çağdaş bakımevleri, siteler de yetmi- yor. Sevgi olmayınca akvaryumda yaşıyor insanlar. Odalar sı- cak da olsa üşüyorlar! Tam tersi de yaşanıyor elbet. Yakın çevremizde de rastlıyoruz örneklerine. Hasta ve yaşlı birine sevgiyle bakıyor, canına can katıyoriar! Sevginin doğaüstü üretkenliği var. Teknolojik gelişmeler, tıp dalında akıllara dur- gunluk veren araştırmalar. buluşlar, ölümü geCiktiriyor, sağ- lık sorunlarını çözüyor, ama sevgisiz biryaşam mutluluk ve- rebiljr mi? Oysa sevgiyle ölürken doğduğunu hisseder insan, mutlu ve umutlu ayrılır dünyamızdan.. Yıllarca önce Birleş- miş Milletler bürosuna gittim Viyana'da. Sonra terörist kur- şunlarla ölen değerli bir uzmanımız yaşlılar yılı nedeniyle yap- tıkları araştırmayı anlattı bana. Birleşmiş Milletler'e üye ül- kelerin verdiği raporlar, çok uygar toplumlarda da yaşlıiarın mutlu olmadığını kanıtlıyor. Çünkü her şeyi veriyor, sevgiyi veremiyorlar! Stockholm'de bana eşlik eden güzel Anita, bü- yükannesini yalnız cenaze töreninde gördüğünü anlattı, ama büyükanne torununu görmeden ölüyor. Büyükanneyi çok ra- hat koşullar içinde yalnızlığa bırakmak da Eskimoların gele- neği kadar acımasız değil mi acaba? Çanlar çalarken boh- çasını eline verip ihtiyarı kapıya bırakıyorlar. Karda donarak ölüyor! Akvaryum yaşamında ölüm gecikiyor, ama dünyadan kopmak da ölmek değil mi? Ne demiş büyük ozanımız, "Ya- " şamak bir ağaç gibi tek ve hür - Ve bir orman gibi kardesçe- sine." Gerçek mutluluk bu tür yaşamda elbet. O yaşam da in^- san sevgisiyle oluşuyor. Yoksa kardeşine düşman oluyor, özj topraklarında savaşı yaşıyorsun, yabancılaşıyorsun! Çevrende köpek baüğına benzer kişilerle kaç kez ölüyorsun her gün! Seygi_yılında kutlanan yaşlılar haftasında tüm kuşaklara sevgi diliyorum ben. Çocuklara, yaslılara ve de birbirimize sevgiyle bakabilmeyi diliyorum. Yaşlı bir dosta sevgiyle ses- lenebilmeyi, kapısını çalıp sıcak bir merhaba diyebilmeyi, yal- nızlığını paylaşabilmeyi, küçük bir yaşama sevinci duyura- bilmeyi.. Her zaman yazarım, yaşlılar haftasında bir kez da- ha hissettim. Benim kuşağım daha mutlu. Sevmeyi biliyo- ruz. Hatta sevgisizlere hoşgörüyle bakıp "merhaba" diyebil- meyi de. * * • Geçen akşam beyaz perdenin sönmeyen yıldızlanndan De- borah Kerr'ı izledim TV'de. Londra'da düzenlenen bir tören- de sinema sanatına unutulmaz katkılanndan ötürü ödülleni- yor. Akademi ödülü alıyor. Vaktiyle Hollyvvood'da Wamer Bross stüdyolarında tanıdığım ingilız sanatçıyı. Kirk Doug- las ve Fey Danavvay ile "Arraingment" filmini çeviriyorlar. Ben de sette seyrediyorum. Çekimden sonra Elia Kazan tanıştır- dı bizi. "Gerçek bir leydi" dıye söz etti ondan. Onuruna dü- zenlenen törende de gerçek bir leydi. Çizgileri biraz değiş- miş, ama gözleri pırıl pırıl. Hayranlarına da gerçek bir leydi gibi seslendi. Salonda büyük sevgi ve coşku, bir sanatçının doruktaki mutluluğunu paylaşıyor herkes. Deborah'ın filmle- rinden görüntüler tekrarlanıyor, elli yılın görkemli bir tırma- nışı var gerçekten. Gözleri biraz yaşlı, ama mutlu gülümsüyor Deborah Kerr. Leydi Teatcher'dan çağrışımla başlıyor konuşmaya. —Yaşam sürecek, diyor. Sonra da noktalıyor, sürmese de zararı yok, çok güzel yaşadım. Asıl gerçek bu sözlerde bence. Güzel yaşayabilmekte. Ya- şam çizgisinde güzellikler yakalayabilmekte. Beyaz perde- de bir yıldız olmayabiliriz, ama içimizdeki yıldıziar sönmü- yor o zaman! O yıldızlara merhaba. ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI'NDAN Kamu Personeli Yabana Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına İlfşkin Duyuru: 1. Yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen kamu persone- li ile ozel hizmet tazminatlannı arttırmak isteyen teknik personeün Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 213. maddesinden sonra gelen değişik ek maddesine ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın 21 Eylul 1990 tarih ve 20642 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca Merkezimiz (ÖSYM) tarafından yürütulecektir. 2. Bu sınava, yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (aylıklannı bu kanunun ek geçici maddelerine göre alanlar dahil), 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per- sonel Kanunu, 2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yük- seköğretım Personel Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu'na göre çalışmakta olanlar ile 399 sayılı Kanun Hukmünde Kararnameni'nin 3/c maddesine tabi sözleşmeli personel katılabilir. Ayrıca personelin yabancı dil bilgisi seviyesini tespit etmek isteyen diğer kamu kurum ve kunıluşlarında çalışan personel de bu sınava katılabilir. 3. Sınav, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Da- nish dili), Farsça, Fransızca, Hollandaca (Dutch dili), Ingilizce, İr- landaca, İspanyolca, Italyanca, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Yunancadan yapılacaktır. Özel hizmet tazminatımn arttırılmasını isteyen teknik personel yalnız Almanca, Fransızca ya da İngilizceden sınava girebilir. 4. Bu sınava girmek ısteyenler, 18-29 Mart 1991 tarihleri arasında illerde vaiiliklerde, ilçelerde kaymakamhklarda kumlmuş olan baş- vuru burolarından temin edecekleri banka belgesi ile ilgili bankaya 60.000 TL. yatıracaklar, bu belgenin ÖSYM kuponunu başvuru bü- rosıındakı gorevlilere teslım ederek karşılığında başvurma belgesi ve kılavuz alacaklardır. 5. Başvurma belgesi kılavuzda açıklanan kurallara gore doldurul- duktan sonra 1 Nisan 1991 tarihinde ÖSYM'de olacak şekilde posta ile iadeli taahhutlu olarak gönderilecek veya elden teslim edilecek- tir. Bu tarihten sonra ele geçecek olan başvurma belgeleri postadaki gecikme yuzunden olsa bile işleme konulmayacaktır. 6. Sınav 12 Mayıs 1991 tarihinde Ankara'da, başvuru sayısı fazla olduğu takdirde diğer büyuk şehirlerimizde de uygulanacaktır. 7. Sınav sonuçlan sınava girenlerin adreslerine posta ile gönderi- lecektir. 8. Başvurma, sınav ve değerlendirme ile ilgili her turlü aynntı, baş- vurma belgesi ile bırlikte alınacak kılavuzda yer almaktadır duyuru- lur. Ö S Y M B A Ş K A N L l C l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog