Bugünden 1930'a 5,471,201 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriy "İyi Faiz' Devam! PAMCJKBANK i y i ' b a n k a d ı r 67. Yü; Sayı: 23916 Kunıcusu: Yunus Nadi 1500 TL (KDV dahü, 21 Mart 1991 Perşem ÖzaFdan DeıııireFe dava'Çank; Cumhurbaşkanı Özal'ın avukatı tarafından verilen tazminat davası dilekçesinde "Maalesef bu sözler 1980 öncesi bölücülük ve terörün kendisidir. Artık Türk toplumunun kimin ne olduğunu, hangi amaçla hareket ettiğini öğrenme zamanı gelmiş, geçmektedir" denildi. TURAN YILMAZ ANKARA — Cumhurbaşkanı Turgut Özal, kendisini "gaflet, dalalet ve hıya- net içinde bulunmak"la suçlayan DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel için 500 milyon lirabk manevi tazminat davası aç- tı. Özal, avukat Bilgin Yazıcıoğlu aracı- hğı ile dün mahkemeye verdiği dava di- lekçesinde, Demirel'in bu sözleri için, "Maalesef bu sözler, 1980 öncesi bölücü- lük ve terörun ta kendisidir" dedi. Demi- rel, dava konusundaki soruları, "Bugün (dün) konuşmayacağım" diyerek yanıtla- madı. Demirel'in önceki gun partisinin TBMM grup toplantısındaki sözleri üze- rine, Cumhurbaşkanhğı Köşkü'nde "sert ifadeler' yer alan bir açıklama kaleme alı- nırken, avukat Yazıcıoğlu da manevi taz- minat davası dilekçesini hazırlamaya baş- ladı. Dün sabah başlayan bu iki çalışma da aynı saatlerde sonuçlandı. Önce Cum- hurbaşkanlığı Sözcülüğü'nün açıklaması gazetelere faksla geçilirken, Yazıcıoğlu da dava dilekçesini saat 17.00'de Ankara Nö- betçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne iletti. Açılan davada, 500 milyon manevi taz- minatın yaru sıra mahkemenin vereceği ka- rarın, yüksek tirajlı bir gazetenin yurtiçi ve dışı baskılarında vayımlanması, ayrıca öngörülecek tazminat miktarına olay ta- rihinden itibaren yasal faiz uygulanması da istendi. DemirePin gazetelere yansıyan sözlerin- den ahntılar yapılan dava dilekçesinde, "Yapüan konuşmada biıiik ve beraberlik sözleri her nasılsa söylenilmiştir. Dünya- nın içinde bulunduğu kritik bu dönemde, bu mudur ülke birliği ve beraberliği? Ma- alesef bu sözler 1980 öncesi bölücülük ve (Arkası Sa. 17, Sü. 1de) D E M İ R E L : ÖZAL'I MİLLETE DAVA ETTİM 5. Sayfada Dışişleri ABD'nin konvansiyonel mühimmat depolama isteğinin kabul edildiğini açıkladı Türkiyeden AJBD'ye6 depo'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)— ABD'ye ait askeri malzeme Türkiye'de de- polanacak. Bu yöndeki Amerikan isteği- nin kabul edildiği dün resmen açıklandı. "Amerikan önerisi ilke olarak olumlu karşılanmıştır" diyen Dışişleri Bakanhğı Sözcüsu Murat Sungar, bu konudaki dü- zenlemenin bir belgeye dayandırılacağını duyurdu. Sungar, söz konusu belgenin önümüzdeki günlerde Ankara'ya gelecek ABD askeri heyetiyle yapılacak göruşme- lerde hazırlanacağını belirtirken, depola- ma olanaklanrun henüz net olmayan kap- samının da bu görüşmelerde ortaya çıka- cağını söyledi. Sungar haftalık basın toplantısında bir soruyu yanıtlarken Amerikan askeri mal- zemesinin Türkiye'de depolanmasına iliş- kin olarak şunları söyledi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de belir- li ihtivaçlarının karşılanması maksadıyla ABD baa konvansiyonel mühimmatın ön- ceden Türkiye'de depolanmasına olanak sağlayacak bir düzenleme yapümasını bundan bir süre önce bize önermisti. Amerikan önerisi ilke olarak olumlu kar- sılanmıştır. Kapsamının ve ayrıntılannın bir belgeye dayandınlması hususunda da görüşbirliği oluşmuştur. Bu amaçla bir Amerikan heyetinin önümüzdeki gunler- de Türkiye'ye gelmesi beklenmektedir." Sungar bir gazetecinin Türkiye'de neyin depolanacağına ilişkin sorusu üzerine ise, "Bazı konvansiyonel mühimmat. Tabii bunların ne olduğu bu müzakerelerde or- taya cıkacaktır" dedi. Sözcü söz konusu Amerikan heyetinin duzeyinin sorulması uzerine ise sadece "askeri" heyet olduğu- nu söyleyebileceğini ifade etti. ABD ile hazırlanacak yeni belgenin mevcut Savunma ve Ekonomik Işbirliği Anlaşması (SEİA) ile Evsahibi Ülke Des- tek Anlaşması çerçevesinde olup olmaya- cağı yolundaki bir başka soruya ise Sun- gar şu yanıtı verdi: "Zannetmiyonım. Ayn bir belge olaca- ğını zannediyorum. Ama bunlar dedigim gibi müzakerelerde belli olacaktır. Ne is- tendiği, neyin depolanması gerektiği, de- polanacak malzemenin halihazır imkân- (Arkaa Sa. 14, Sü. 2'de) TEKSTÎLCİLERİN UMUDU ÖZAL'DA ESİN SUNGUR'un haberi Ekonomi'de Kürtçe tasansı rafaBakanlar Kurulu, Kürtçe tasarısının dondurulmasına, 2932 sayılı yasanın kaldırılmasına ilişkin düzenleme yapılmasına karar verdi. Anayasa değişiklik taslağı da bakanların görüşlerine sunuîdu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Başbakan Yıldırım Akbulut başkanlığında toplanan Ba- kanlar Kurulu'nda, anayasa değişikliği taslağı bakanların görüşlerine sunulurken Cumhurbaş- kanı Turgut Özal'ın isteği üzerine çerçevesi oluş- turulan cezaların tecili ve antiterör yasa taslak- larının ön çalışmaları değerlendirildi. Bakanlar Kurulu, ayrıca Kürtçe tasarısının dondurulma- sına ve 2932 sayılı yasanın kaldırılmasına iliş- kin yeni bir düzenleme yapılmasına karar verdi. Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, terörle mü- cadele ve cezaların teciline ilişkin yasa taslakla- nnın henüz Milli Guvenlik Kurulu'nda görüşül- mediğini belirterek "Bu taslaklann Milli Guven- lik Kurulu'nda göriışülmesinden sonra Bakan- lar Kurulu'nda ele alınması doğru olur. Önce bu (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) 3740 lira oldu Dolar el yakıyorEkonomi Servisi — Dış değe- rine koşut artış gösteren ABD Doları iki günde yüzde 5 değer kazanarak 3740 TL'ye çıktı. Körfez savaşı sonrasında ABD ekonomisine bağlanan umutlara, önceki gün Almanya Merkez Bankası Başkanı'nın "tki Almanya'nm gecen yılki pa- rasal birtiğinin bir facia olduğu" yolundaki açıklaması eklenince, dolar birden fırladı. Batılı sana- yileşmiş ülke merkez bankalan- nın müdahalesine karşın hızlı yükselişini sürdüren dolar, dün- ya borsalarında geçen hafta so- nu 1.5904 marktan 1.6638 mar- ka kadar yükseldi. Marka göre yüzde 4.6'hk bir artış ifade eden bu yukselişin yurtiçine yansuna- sı yüzde 5.1 oranmda oldu. Mü- dahalenin ardından dün ayrıca Aiman Başbakaru Kohl'ün Mer- kez Bankası başkanının iddiala- (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) SPK BORSADA KILICINI ÇEKTİ ABDURRAHMAN YILDIRIM'ın haberi Ekonomide DEVLET BORÇ İÇİNDE YÜZÜYOR BİLAL ÇETİN'in fcaberi Ekonomide Körfezfatumsı THY'nin zararı bîr Airbus Körfez'in THY'ye yüklediği fatura 55 milyon dolara yaklaşmakta. Gıcır gıcır bir 'Airbus' uçağının fiyatı ise 63 milyon dolar. OZGEN ACAR ANKARA — Son yıllarda "ulaştırmacılık", ekonomi dün- yasında kendisini etkin bir bi- çimde hissettirmeye başladı. "Üvey evlat" DDY dışında tum ulaşım dallarında önemli sıçra- malar görüldü. Ciddi hamle yapan kuruluşla- rın başında hiç kuşkusuz Türk Hava Yolları geliyor. Geçen yaz Amerika'mn ünlü turizm dergi- si "Conde Naste" bir araştırma- sında dünyada en önemli 40 ha- (Arkaa Sa. 17, Sü. 4'te) Kıbns raporuna erteleme ANKARA / RUM LİDERLİĞİNE ELEŞTİRİ ATtNA / TÜRKİYE'DEN JEST BEKLENTİSİ STELYO BERBERAKİS LEFKOŞA / MUHALEFET MEMNUN, İKTlDAR RAHATSIZ İZZET RIZA YAUN BRÜKSEL / KIBRIS PÜRÜZÜ SÜRÜYOR SABETAY VAHOL Haberleri 14. Sayfada -1 1 bekliyor NEW YORK— BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar Kıbrıs raporunu, Cumhurbaşkanı Özal'ın Washington'a gelişinden sonra Guvenlik Konseyi 1 ne sunacak. Bu hafta başında yazılacağı kay- dedilen raporun, Özal'ın Camp David'de ABD Başkanı Bush ile göruşmesinden sonraya erte- lenmesinin nedeni açıklanmadı. Genel sekreter- lik görevlileri raporun ertelenmesi ile Cumhur- başkanı Özal'ın Camp David ziyareti arasında bir ilişki olmadığını soylediler. Ancak raporun ertelenmesi "Türkiye'den jest" beklendiği yo- (Arkası Sa. 14, Sü. 2'de) Adanada olaylı Nevruz Göstericiler 4 polis aracını yaktı; 5 kişi yaralandı, 80 kişi gözaltında 'En büyük Özal' 'Biji Kürdistan' sloganları atarak yürüyüş yapmak isteyen göstericilere guvenlik güçleri müdahale etti. Çıkan çatışmada 4 polis aracı yandı. Aralannda HEP Adana II Başkanı Okutan'ın da bulunduğu 80 kişi gözaltına alındı. ADANA (Cumhuriyet Güney tlleri Bürosu) — Adana"da Nev- ruz bayramını kutlamak ama- cıyla yürüyüş düzenleyen ve ateş yakmak isteyen göstericiler, mü- dahalede bulunan polisle çatış- tı. "En büyük Ozal". "Biji Kürdistan" sloganları atan gös- tericilerden altısının guvenlik güçlerince açılan ateş sonucu ya- ralandığı olaylar sırasında dört polis aracı da yakıldı. Halkın Emek Partisi Adana II Başkanı Kemal Okutan'ın da aralannda bulunduğu 80 kişi olaylarla ilgili olarak gözaltına alındı. Olaylı Nevruz gösterileri nedeniyle Iz- mir'de 24, İstanbul'da 8 kişi göz- altına alındı. Adana'nın, Kürtlerin yoğun olarak yerleştiği kesimlerinden Bahçelie\ier Mahallesi'nde dün 11.15 sıralannda toplanan, kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 100 kişi "Biji Kürdistan" slogan- ları atmaya başladı. Daha son- ra çevreden de katılmalarla yak- laşık bin kişiyi bulan grup 11.30 sıralarında yüruyüşe geçti. Elle- rinde "Biji Nevroz" pankartla- n taşıyan göstericiler, "Biji Kür- distan", "En büyük Özal" diye sloganlar da atarak 100 metre yürüdüler. Olay yerinde önlem alan guvenlik güçleri, yürüyüş- çülere dağılmaları yolunda uya- nlarda bulundu, ancak bir so- nuç alınamaması üzerine hava- ya ateş açtı. Nevruz kutlaması için ateş de yakmak isteyen gös- tericiler, bunun üzerine polisle çatışmaya girdiler. Çevredeki iş- yerlerini tahrip eden > r urüyüşçü- ler, polisin geri çekilmesi üzeri- ne arada kalan boş polis araç- larıru da devirerek ateşe verdiler. Olaylar sırasında benzin dökü- (Arkası Sa. 17, Sü. 5'te) NEVRUZ'A COŞKULU KUTLAMA 4 Sayfada Beşikçi yine tutııklandı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Araştırmacı-yazar İs- mail Beşikçi, Almanya'da dü- zenlenen "Kürdistan Kültür Ge- cesi"ne mesaj gonderdiği gerek- çesiyle dün tutuklandı. Kasım ayında Stutgart'ta dü- zenlenen geceye gonderdiği me- sajda, "suç sayılan fiili övdüğü" gerekçesiyle hakkmda soruşturma açılan Beşikçi'nin dün sabah saat 09.00'da Si- yasi Şube görevlilerince evin- den alındığı DGM Savcılığı'n- da DGM Savcısı Ülkü Coşkun tarafından sorgusunun yapıl- ğı kaydedildi. Coşkun'un tutuk- lama istemiyle DGM yedek hâ- kiminin önüne çıkarılan Beşik- çi, daha sonra tutuklanarak An- POLİS OTOLARI ALEV ALEV—Polisler ile göstericiler arasında kalan polis otolarından 4'ü yandı. Adana Valisi Özen, polisin üzerine iki kara Merkez Kapalı Cezaevi'ne ayn yerden ateş açıldığını söyledi. Özen, 'Olay yerinden kaçmak isteyen HEP il başkanı ile 4 yönelim kurulu üyesi gözaltına alındı" dedi. konuldu. jjork gımcs^cs İDDİASI Kürtlere silah Türkiye'den gidiyor NEVV YORK (Cumhuriyet) — The New York Times gazetesinde dün yer alan bir köşe yazı- sında Iran, Suriye, Suudi Arabistan ve Türkiye 1 den Kuzey Irak'taki Kürtlere destek amacıyla si- lah gönderildiği öne surüldü. Gazetenin Orta- doğu uzmanlan arasında bilinen köse yazarı Les- lie Gelb, makalesinde Amerikan yonetiminin "tran, Suriye, Türkiye ve Suudi Arabistan pa- rası ve silahları ile desteklenen Kürtlerin Irak'ı Dunci bir Lübnan'a dönuştürme tehükesi ile karsı (Arkau Sa. 14, Sü. Tde) ABD, 1RAK UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ 14. Sayfada KUVEYT MUHALEFET LİDERİNÎN CUMHURÎYET'E DEMECİ EDİP EMİL ÖYMEN'in haberi 10. Sayfada BUGUN Viâzım Hıkmet, 'Jokond ile Si- Ya-U' şıirlerini bir Çınlt arkadaşına adamıştı. Kimdi bu Çmlı ozan? A rkadaştmız Turhan Kayaoğlu Çınli ozan Sı-Ya- U'nun eşı Eva Sıao'yu Stockholm 'de buldu •ve konuştu. Taml Bora ve Kemal Can, "Devlet, Ocak, Dergâh" adlı çaltşmalanrıda, ülkücü bareketi dınanuzmi, açmazLm -je çelışkılenyle anlatmayı arnaçlıyorlar. Bugün ve her perşembe Cumhuriyet'le YARIN • 'Günlerle Gelen' haftada beş gûn: TVde haftanın beş günü yayımlanan 'Günlerle Gelen' programı kültür ve sanat olaylannı ekrandan evlere taşıyor. Programı radyonun deneyimli yapımalan haztrlıyor. • Ekranı pembeye boyayanlar: 70'h yüU^ın başınj. dek uzanan televızyon tutkusunun gelijmesınde dizilerın büyük payı zar. Türkiye'de Latın dizûennin ılgt toplaması foto-rarruın furyasınm ekrana sıçraması olarak değeAendırıliyor. Yarin ve her Cuma Cumhuriyet'le Kultuı n saut «ûnfası « İ M gânâne ttormt» Sınemayı rmkrotondan aniatryortaı ÜmJt Mrta* k n r i M savumiTH Genclık muııkalınıle Elvıs Presley Prografnı soyle )wcnk vefçyi* ılwfi Dış Politika. Jjışişlerı Bakanlığı'nın dün yaptığı bir açıklamada yer alan şu satırlar, Türk dış po- litikasında köklü bir değişimin habercısi sa- yılmalıdır: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de belirli ih- tiyaçlarının karşılanması maksadıyla ABD, bazı konvansiyonel mühimmatın önceden Türkiye'de depolanmasına olanak sağlaya- cak bir düzenleme yapılmasını, bundan bir süre önce bize önermiştı. Amerikan önerisi ilke olarak olumlu karsılanmıştır. Kapsamı- nın ve ayrıntılarının bir belgeye dayandırıl- ması hususunda da görüş birliği oluşmuştur. Bu amaçla bir Amerikan heyetinin önümüz- deki günlerde Türkiye'ye gelmesi beklen- mektedir." Bu kısa açıklama, Türkiye'nin Ortadoğu'- ya ilişkin geleneksel polıtikasında beklenen (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Hasta nakliyat servisi 077 Hızır Acil Sen'isi vatandaşlardan, vatandaşlar servisin hızır olmadığından yakımyor. 3. Sayfada • 'Zarif bir güldürü TVi'ıe saat 22.25'te Sinema Tarihinden Bir Yaprak'ta 'İki Ateş Arasında' adlı film yayımlanacak. 6. Sayfada • Oscar adayları TV2'de bu akşam saaı 23.10'da, 25 martta sahiplerini bulacak olan Oscar odiılu adayları tanıtılacak. 6. Sayfada • Gerçeğe ayna tutanlar 'Teldekı Tarlakuşları' ve 'Ana', Film Festivalı 'nın politık tavırlı ikifilmi. 7. Sayfada • Totaliter düzende adalet Meszaros 'un 'Anne ve Babama Gunce'sı, Altın Lale Ûdulu'nun adayları arasında. 7. Sayfada • Kuveyt'te istrfa Eleştirilere hedefolan Kuveyt hukumeti ıstıfa etti. 10. Sayfada • Ankara uztaşma arıyor İyi niyet olarak Ataturk Barajı'nın bir türbıninin faaliyete geçmesini sonbahara erteledi. 11. Sayfada I Konuk yazar Ben I kendimden söz ederken I sanayicıyim diyorum. I Halbuki sanayici olduğu kadar tarıtncıyım' diyen \Sakip Sabancı Cumhuriyet'e \yazdı. Ekonomide Bırak, yorulan yıllar olsun İçinde bulunduğumuz ' Yaşlılar Haftası', geçen zamana karşın eskimeyen, haîta 'tazelenen' duyguiarı ön plana çıkarıyor. Arka Sayfada • Tansiyonumuzu yükselten 5 düşman Stres, kilo, alkol, sigara, tuz, hıpertansiyona neden olan faktorlerden. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Sıkışmış Kar! 'Küıf sözcük olarak nereden çıkmış biliyor musunuz? Devletimizin yayınlarından birınde savunulan görüşü özet- leyelim: Dağlann yüksek kesimlerinde yaz ve kış erimeyen kar- lar varmış. Bu karlar, güneş acınca erıyerek buzlanırmış... Buzlanınca karın üstu parlak ve sert tabaka ile kaplanırmış... (Arkası Sa. 17, Sü. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog